Eidsvoll kommune Kulturhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsvoll kommune Kulturhuset"

Transkript

1 Eidsvoll kommune Kulturhuset Arkivsak: 2014/ Arkiv: A30 Saksbehandler: Astrid Holum Dato: Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Formannskapet Kommunestyret Ny rammeplan for kulturskolen,"mangfold og fordypning"-del 1 og 2- høring Rådmannens innstilling o Eidsvoll kommune mener at innføring av Rammeplan for kulturskolen er nødvendig for gjennom nasjonale standarder å sikre og utvikle kulturskolen som skoleslag. o Eidsvoll kommune gir sin tilslutning til høringsutkastet. Vedlegg som ligger i saksmappen 1. Høringsutkast til Rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning» - del 1 og 2 2. Høringsbrev Ny rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning» Utskrift av saken sendes til Utvalg for oppvekst og levekår,formannskap og kommunestyret. SAKSUTREDNING Bakgrunn for saken Norsk kulturskoleråd har sendt på høring Ny rammeplan for kulturskolene,»mangfold og fordypning»,kapittel 1 og 2. Frist for høring er 2.juni 2014 Arbeidet med ny rammeplan har bakgrunn i flg. Vedtak på Norsk kulturskoleråds landsmøte i 2012: Sak 6.1 Ny rammeplan Norsk kulturskoleråd utarbeider en ny rammeplan for kulturskolen, enten på egen hånd eller i samarbeid med sentrale myndigheter. Norsk kulturskoleråd er paraplyorganisasjonen for norske kulturskoler og eies av kommunene gjennom medlemskap. Kulturskolen som skoleslag er lovfestet i opplæringslovens paragraf 13-6:

2 Alle kommuner skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. Den nye rammeplanen skal bygge på gjeldende rammeplan fra 2003, Norsk kulturskoleråds Strategi 2020 og forholde seg til Kunnskapsløftet fra 2006, Kulturløftene fra 2005 og 2009, Kulturutredningen 2014 og Stortingsmelding 20 ( ) På rett vei. For resten av planmandatet, se vedlegg 2 Høringsbrevet. Rammeplanens oppbygging Rammeplanen, vedlegg 1, er bygd opp slik: o Innledning o Kapittel 1 - Kulturskolens samfunnsoppdrag o Kapittel 2 - Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet Nedenfor er utdrag fra rammeplanens viktigste punkter. Utdyping er i vedlegg 1. Kapittel 1 - Kulturskolens samfunnsoppdrag 1.1 Kulturskolens formelle oppdrag FNs Barnekonvensjon, 31 Menneskerettighetslovene 2-4 Opplæringsloven, Kulturskolens formål Kulturskolen skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det 1.3 Kulturskolens mål Kulturskolen skal: Gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag Gi alle elever mulighet til å dyktiggjøre seg i kunstneriske uttrykksformer Gi alle elever mulighet til å finne og formidle sine egne kunst- og kulturuttrykk Styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse Styrke evnen til kritisk refleksjon og selvstendige valg Gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning innen kunst- og kulturfag 1.4 Kulturskolens plass i den lokale kulturelle grunnmuren Kulturutredningen 2014 skisserer fire ulike forventninger til kulturskolen, som en viktig del av den lokale kulturelle grunnmuren: Den skal ivareta et dannelsesmål Den skal være tilgjengelig for alle som ønsker det Den skal bidra til at barn med særlig evner og interesser får utvikle sitt potensial Den skal fungere som et ressurssenter i det lokale skole- og kulturlivet Kulturskolen skal i henhold til opplæringsloven organiseres i samarbeid med skoleverket og kulturlivet. Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen samarbeide med og bistå skole- og kultursektoren og medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse i lokalsamfunnet. Ansvarsdeling mellom de ulike kulturinstitusjonene for barn og unge: o Grunnskolen har ansvaret for den obligatoriske opplæringen i kunst og kulturfagene, de estetiske fagene. 2

3 o Den kulturelle skolesekken (DKS) ivaretar grunnskoleelevenes møte med profesjonelle kunstnere. o Kulturskolens hovedoppgave er undervisning og arbeid med den skapende og utøvende siden av kunstfagene utover det grunnopplæringen i grunnskolen tilbyr. o Det lokale kulturlivet tilbyr møteplasser der barn, unge og voksne engasjeres på ulike arenaer for kunst- og kulturaktiviteter. Et tett samarbeid mellom det frivillige kulturlivet og kulturskolen medvirker til god rekruttering og kvalitativ opplæring i det frivillige kulturlivet. 1.5 Kulturskolens fag Kulturskolens fagtilbud er primært musikk, dans, teater, visuelle kunstfag og skapende skriving. 1.6 Kulturskolens organisering av opplæringen Forslag til Rammeplan definerer tre ulike opplæringsprogram: o Grunnprogrammet er et tilbud til elever som ønsker deltakelse i kulturaktiviteter knyttet til ett eller flere av kulturskolens fag. Dette er et program for de som vil gjøre seg kjent med kulturskoletilbudet o Kjerneprogrammet er for elever som ønsker å utvikle faglige ferdigheter over tid og er basert på langsiktighet og progresjon. Undervisningen er tilpasset den enkelte elev og foregår både individuelt og i grupper. o Fordypningsprogrammet er for elever på høyt nivå og med særlig motivasjon for ekstraordinær fordypning i faget. Kulturskolene avgjør selv sammensetningen av programprofilene og organisering av tilbudene, men alle kulturskolene skal alene, eller i samarbeid med andre kulturskoler, gi tilbud innenfor alle tre program. 1.7 Kulturskolens undervisningsprogram Kulturskolens undervisningsprogram skisserer på en skjematisk måte de forskjellige programmenes mål, målgruppe, innhold, organisering, veiledning og vurdering. Kapittel 2 - Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet 2.1 Prinsipper for opplæringen Opplæringslovens 13-6 pålegger alle kommuner i Norge å ha et musikk- og kulturskoletilbud. Prinsippet om likeverdighet i skole- og utdanningstilbud er en overordnet kultur- og utdanningspolitisk målsetting i Norge, og rammeplanen bidrar til å sikre felles nasjonale normer for mål, innhold og kvalitet i kulturskolene Kommunens ansvar som skoleeier Kommunen har som skoleeier ansvaret for at kulturskolens tilbud er i tråd med nasjonale føringer gitt i rammeplanen. Det innebærer ansvar for: o At kulturskolen har høyt kvalifiserte lærere o At kulturskolen har lokaler som er tilpasset den undervisningen som tilbys, og at kulturskolen skal kunne disponere andre kommunale undervisningslokaler vederlagsfritt o Drift av kulturskolen og å sikre at kulturskolen har et system for kvalitetssikring av opplæringen. Kulturskolen skal inngå i fylkesmannens tilsyn med kommunene Rammeplan og lokale læreplaner Det skal utarbeides lokale læreplaner for de fag og emner kulturskolen tilbyr. Disse skal ivareta nasjonale normer og ta hensyn til lokale tilpasninger Skoleleders ansvar o Den enkelte kulturskole er selv ansvarlig for å kvalitetssikre de tilbud som gis. o Skoleleder må oppmuntre til pedagogisk utviklingsarbeid. o Faglig utvikling av kulturskolens personale. 3

4 2.1.4 Samarbeid om elevenes læring o Institusjonelt samarbeid: Samarbeid med barnehager, skoler, frivillige foreninger, frivillige og profesjonelle o Det forutsettes at det iverksettes samarbeid med hjemmet og løpende kontakt om elevens utvikling, trivsel, fremmøte og øvingsinnsats. Herunder forventnings-avklaringer Kompetansekrav for tilsetting i kulturskolen o For undervisningsstillinger stilles det krav til minimumskompetanse tilsvarende minimum 240 studiepoeng inkludert godkjent pedagogisk utdanning tilsvarende krav som til grunnskolen o Formelle kompetansekrav kan fravikes ved dokumentert realkompetanse o For ledere stilles det formalkrav på minimum 240 studiepoeng innen kunstfag, inkludert godkjent pedagogisk utdanning, i tillegg til 60 poeng lederutdanning, alternativt minimum 180 studiepoeng lederutdanning hvorav minimum 120 studie-poeng er kunstfaglig i tillegg til godkjent pedagogisk utdanning o Leder må i tillegg ha minimum tre års erfaring som kulturskolelærer eller tilsvarende relevant arbeidserfaring 2.2 Retningslinjer for opplæringen Kulturskolenes verdigrunnlag Kulturskolen bygger på grunnopplæringens humanistiske menneskesyn og på samfunnsverdier som fellesskap, ytringsfrihet, menneskeverd og demokrati. Rammeplanen omtaler mangfold, ytringsformer, ytringskultur, kulturarv, fortid, nåtid, fremtid, skjønn, refleksjon og dømmekraft. Kulturskolens hovedanliggende er elevenes kunstneriske og kulturelle kompetanse. Kunst- og kulturuttrykk berører grunnvilkår ved vår tilværelse som glede, lengsel, drømmer, melankoli, ensomhet og er fundamentale i oppdragelsen av barn og unge. Kulturskolelærerne må øke sin bevissthet rundt det at elevenes mediehverdag er preget av at mange typer kommunikasjon og uttrykksmåter samvirker Kunnskap og læring i kulturskolen Kunnskap må forstås bredt og inkluderende i kulturskolen. I kunstfagene er den tause kunnskapen viktig for virksomheten. Undervisningen skal romme ferdighetsopplæring, formidlingstrening, kunst- og kulturopplevelser og deltakelse i brede samarbeidsprosjekt. Begrepsforståelse må være et siktemål. Hovedarenaene for elevenes læring er undervisningstimene og hjemmearbeidet Vurdering for læring i kulturskolen Vurderingsvirksomheten tilpasses kunstfagenes egenart. Det er et mål å utvikle god og fremtidsrettet vurderingskultur i skoleslaget Kvalitet i kulturskolen Viktige forutsetninger for kvalitet kan være: Undervisnings- og læringskvalitet o Elevenes innsats og aktivitet i undervisning, hjemme og i formidlingsarbeid o Forholdet mellom mål og realisering av de ulike programmene o Undervisning, læringsprosesser og læringsmiljø o Lærerkompetanse og kollegasamarbeid o Pedagogisk utviklingsarbeid Kvalitet i rammefaktorer o Rutiner for elevopptak o Mengde undervisningstid og organisering av undervisningen o Utstyr og lokaliteter o Ressursbruk Virksomhetskvalitet 4

5 o Samarbeid mellom hjem og kulturskole o Muligheter for kompetanseutvikling for lærere og ledere o Aktivitetsnivå, antall konserter/forestillinger/utstillinger o Kulturskolens system for skolebasert vurdering o Langsiktighet i virksomhetsplanleggingen o Arbeidsmiljø Lærerrollen og profesjonen Profesjonskunnskap Den viktigste enkeltfaktor i opplæringen er læreren. Ledelsen må legge til rette for at lærerne får dele og kritisk vurdere sin felles yrkeskunnskap. De må kunne beskrive og begrunne sin praksis med et felles fagspråk. Profesjonsutøvelse Den enkelte kulturskole bør vektlegge og stimulere ulike kompetanser hos læreren som: Kunstfaglig kompetanse - didaktisk kompetanse - kommunikativ kompetanse refleksjonskompetanse relasjonskompetanse lederkompetanse læreplankompetanse vurderingskompetanse yrkesetisk kompetanse Profesjonsutvikling Lærernes rolle som aktive utøvere skaper gode forbilder for elevene. Det er viktig at kulturskolelærerne får tilgang til etter- og videreutdanning Forskning og utviklingsarbeid Kulturskolefeltet er et relativt nytt profesjonsfelt som trenger forskning og utviklingsarbeid for å utvikle kunnskap om skoleslaget. Som del av profesjonsutøvelsen er det avgjørende at både lærere og ledelse får opplæring i lokalt læreplanarbeid, også for å kunne implementere rammeplanen. VURDERINGER/DRØFTINGER Høringsutkastet til ny rammeplan for kulturskolen ivaretar de essensielle elementene som er nødvendige for å gi skoleslaget en felles plattform som fundament for kommunenes utforming av egen kulturskole. Dette gjøres på en tydeligere måte enn i tidligere dokument, hvilket er en nødvendig og ønskelig utvikling. Det samme er læreplaner og fagplaner som er annonsert å være trinn 2 i utviklingsprosessen. Eidsvoll kommune gir sin fulle tilslutning til dette. Norsk kulturskoleråd har bedt om at spesifikke punkter i høringsutkastet kommenteres spesielt. De følger nedenfor. Forord I forordet omtales norske kulturskoler som et unikt skoleslag, og at de kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. Forordet beskriver historikk og utvikling av opplæringstilbudet. Det viser til Kulturutredningen 2014 som peker på utfordringen som ligger i å løse kulturskolenes sammensatte samfunnsoppdrag, der en sentral ambisjon har vært å tilby kulturskoleplass til alle. Forordet omtaler også fjerningen av makspris for elevbetaling i 2004 og den konsekvensen det har gitt for rekrutteringen av barn som ikke har ressurssterke foreldre. I forordet skisseres forventninger til fremtiden og fremtidige utfordringer. Viktigheten av å videreføre arbeidet for at flest mulig barn og unge som ønsker det skal få et fordypningstilbud innenfor kulturskolen fremheves, og det skisseres at dette er tenkt løst gjennom oppdeling av undervisningstilbudet i tre programmer. Forordet setter fokus på viktige element i kulturskolesammenheng og tilsluttes uten øvrige kommentarer. Kulturskolens formål Kulturskolen skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse 5

6 Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det Rammeplanen sier også at formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og formidle kunstneriske uttrykk, og at kulturskolen er den sentrale grunnutdanningen i den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere til opptak i høyere kunstfaglig utdanning for elever med særlig interesse og motivasjon. Det sies også at kulturskolen skal være et lokalt ressurssenter for skole- og kulturlivet i den enkelte kommune. Det har i flere kulturpolitiske dokumenter og meldinger blitt foreslått og fastslått at kulturskolen skal være den enkelte kommunes kompetansesenter for opplæring innen kunst- og kulturfag gjennom tilbud til elever, samarbeid med skoleverket og det frivillige kulturlivet. Det er derfor viktig at kulturskolens formål får en nasjonal forankring gjennom en sentralt vedtatt rammeplan. Kulturskolens mål Pkt. 1.3 i rammeplanen skisserer klare målsettinger for kulturskolevirksomheten som retter seg mot eleven. Det skal, som en tredje del av rammeplanen, utvikles egne fagplaner som skal angi hva eleven forventes å oppnå i de enkelte fag og program. Eidsvoll kommune er positive til de målsettinger som er listet i pkt. 1.3 Kulturskolens mål, og ser frem til at disse følges opp med egne fagplaner. Kulturskolens plass i den lokale, kulturelle grunnmuren: Kulturskolen bør lokalt utvikle en modell tilnærmet lik den som er foreslått i rammeplanen, organisert som et ressurssenter som skissert i planen, men med tilpasninger for lokal egenart og tradisjon. Kommunens ansvar som skoleeier I rammeplanens pkt sies det at kommunen som skoleeier har ansvaret for at kulturskolens tilbud er i tråd med nasjonale føringer gitt i rammeplanen og at kulturskolen skal inngå i kommunens plandokument og være en del av kommunens strategiarbeid både innen utdanning, kultur og helse. Punktet skisserer også skoleeiers ansvar for sikring av høyt kvalifiserte lærere, initiering av samarbeid mellom kulturskolen og forskjellige utdanningsinstitusjoner, at kommunen har et ansvar for tilpassete undervisningslokaler, friplasser og moderasjonsordninger og at skoleeier skal sikre at kulturskolen har et system for kvalitetssikring av opplæringen. Med unntak av tilbud om moderasjonsordninger og friplass for elever er dette ansvar som kommunen som skoleeier allerede har og er greit å slutte seg til. Ordning om friplass og moderasjonsordninger er avhengig av økonomi og lokal ressurstilgang og bør tilligge den enkelte kommune å ha myndighet til å avgjøre. Rammeplan og lokale læreplaner Det eksisterer ikke nasjonalt fastsatt rammeplan for kulturskoledrift. Eidsvoll kommune er positiv til at en rammeplan for kulturskolen innføres og at det gis mulighet for utvikling av lokale fagplaner for alle fag. Utvikling av lokale fagplaner er i Eidsvoll for øvrig vedtatt innført gjennom Kulturskoleplanen. Kulturskolens verdigrunnlag Kulturskolen bygger på grunnopplæringens humanistiske menneskesyn og på samfunnsverdier som fellesskap, ytringsfrihet, menneskeverd og demokrati. Det norske fellesskapet rommer et voksende mangfold av kulturelle uttrykk. Ved å anerkjenne og synliggjøre mangfoldet kan kulturskolen bidra til å videreføre og fornye vår kulturarv. Kulturskolens verdigrunnlag omtaler også historie, nåtid og fremtid og legger til grunn at samfunnet og ungdomskulturen er i utvikling. Dette medfører at kulturskolen må være dynamisk og være omstillings- og tilpasningsdyktig for å nå frem til elevgruppen som stadig og raskere tilegner seg ny kompetanse. 6

7 Dette er verdier som er forankret i det norske samfunnet og som naturlig også må forankres i kulturskolens verdigrunnlag. Innføring av de tre programmene er det viktige grepet for å bedre kvaliteten på kulturskoletilbudet lokalt De tre programmene grunnprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram har forskjellig profil og henvender seg til ulike elevgrupper. Alle programmene skal tilby undervisning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og skal ivareta elevens rett til tilpasset opplæring. Programmene definerer hver for seg mål, målgruppe, innhold, organisering, veiledning og vurdering. For kulturskolen som skoleslag er det nødvendig at det innføres felles standarder gjennom en rammeplan. Med mulighet for lokale tilpasninger vil en innføring og gjennomføring av de tre programmene bidra til å sikre et mer ensartet og målrettet tilbud i kulturskolene. Innføring av undervisningsprogrammet vil også gjøre det enklere for elever å flytte mellom kulturskoler når det er aktuelt. Økonomiske konsekvenser Innføring av de tre programmene lar seg løse innenfor eksisterende økonomiske ressurser Programmene slik de er beskrevet i rammeplanen er slik undervisningen ved Eidsvoll kulturskole langt på vei er organisert. Opplæringen er imidlertid ikke definert som program, men tilbudene praktiseres i stor grad slik programmene skisserer. Grunnprogrammet har behov for utvikling i Eidsvoll kulturskole da det tenkes at tilbudet i stor grad legges f.eks. i SFO-tiden. Da vil vi i større grad kunne nå fram til flere barn. Kjerneprogrammet ivaretas i dag slik tilbudet er organisert. Det bør imidlertid legges til rette for lengre undervisningstid for å imøtekomme planens intensjon. Fordypningsprogrammet som skisseres i rammeplanen er det samme som vårt stipendprogram der elever kan søke seg plass. Eidsvoll kulturskole har pr. i dag plass til 7 elever i vårt stipendprogram. Ved Eidsvoll kulturskole vil programmet kjerneprogram og fordypningsprogram kunne innføres innenfor eksisterende rammer, mens innføring av grunnprogrammet betinger kursing av lærere. Høyere elevavgift er ikke å anbefale da kulturskolen mistet 80 elever ved siste justering av elevkontingenten. Tilføring av flere statlige og kommunale midler anbefales. Vurdering med konklusjon og begrunnelse Rådmannen anbefaler utvalg for oppvekst og levekår at Eidsvoll kommune berømmer Norsk Kulturskoleråd for utarbeidelse av utkast til Rammeplan for kulturskolen, del 1 og 2 og intensjonene og forslagene som ligger i den, og videre at Eidsvoll kommune mener forslaget om innføring av Rammeplan for kulturskolen på nasjonalt nivå er nødvendig for sikring og videreføring av kulturskolen som skoleslag gjennom at det innføres nasjonale standarder. 7

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/14 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur HØRING: NY RAMMEPLAN FOR KULTURSKOLEN - MANGFOLD OG FORDYPNING

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/14 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur HØRING: NY RAMMEPLAN FOR KULTURSKOLEN - MANGFOLD OG FORDYPNING Ullensaker kommune Kultur SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/14 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 28.05.2014 HØRING: NY RAMMEPLAN FOR KULTURSKOLEN - MANGFOLD OG FORDYPNING Vedtak o Ullensaker

Detaljer

Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning"

Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning Arkivsak-dok. 14/00784-5 Saksbehandler Kim Stian Gjerdingen Bakke Saksgang Kommunestyret Møtedato Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning" Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2014/1918-0 Saksbehandler: Ingvild Aas Dato: 26.05.2014 Saksframlegg Høring - Ny rammeplan for kulturskolen, "mangfold og fordypning" Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 14/26470 Saksbehandler: Ketil Teigen, telefon: 33 35 42 80 Kulturskolen Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet

Detaljer

Rammeplan for kulturskolene På vei til mangfold

Rammeplan for kulturskolene På vei til mangfold NORSK KULTURSKOLERÅD Rammeplan for kulturskolene På vei til mangfold Grunnlag, føringer, mandat, hvorfor rammeplan? Sentrale elementer Organisering av arbeidet, implementering Ambisjoner og utfordringer

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS Saksframlegg Høring - Rammeplan Kulturskole Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hanne Blekken 14/1200 Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS 10.06.2014 Rådmannens forslag: 1. Eidsberg

Detaljer

Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN

Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN Rammeplanen - generell del Generell del er todelt, med 14 underkapitler: Kapittel 1 - rolle, mål og noe innhold/ organisering Kapittel 2 - rammer

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS Saksframlegg Ny rammeplan for kulturskolen - høring Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Skjelbred FE - C09, HIST - 14/446 14/684 Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS

Detaljer

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG 1 Innhold: KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET OG SPYDEBERG... 3 Bakgrunn for planen:... 3 Planprosessen... 3 Visjon og mål for planen... 4 Målsetting:... 4 KULTURSKOLEN I DAG... 6 FREMTIDENS

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD. Sandvika Rut Jorunn Rønning

NORSK KULTURSKOLERÅD. Sandvika Rut Jorunn Rønning NORSK KULTURSKOLERÅD Sandvika 10.10.2014 NORSK KULTURSKOLERÅD «Ny rammeplan hva betyr den for deg som lærer og våre elever?» Sandvika 10.10.2014 HVORFOR NY RAMMEPLAN? Vedtak på landsmøtet 2012: Norsk kulturskoleråd

Detaljer

MANGFOLD OG FORDYPNING. utkast til. Rammeplan for kulturskolen

MANGFOLD OG FORDYPNING. utkast til. Rammeplan for kulturskolen 27.03. 2014 MANGFOLD OG FORDYPNING utkast til Rammeplan for kulturskolen 1 FORORD Norske kulturskoler et unikt skoleslag De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 6/17 VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE [FIRMANAVN] [Firmaadresse] Innhold 1. Kulturskolens oppdrag... 2 1.1 Opplæringsloven...

Detaljer

Mangfold og fordypning. Rammeplan for kulturskolen

Mangfold og fordypning. Rammeplan for kulturskolen VELKOMMEN! Mangfold og fordypning Rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning Hva er en god kulturskole for dere? La det surre litt Mangfold og fordypning Hvorfor rammeplan? Tydeliggjøre kulturskolen

Detaljer

Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning

Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim +47 7356 2000 tel +47 7356 2001 fax www.kulturskoleradet.no Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning Norsk kulturskoleråds fagavdeling har i løpet av våren gjennomgått

Detaljer

Mangfold og fordypning / Kulturskole for alle? Kulturskolenes rammeplan

Mangfold og fordypning / Kulturskole for alle? Kulturskolenes rammeplan Mangfold og fordypning / Kulturskole for alle? Kulturskolenes rammeplan Mangfold og fordypning Mangfold og fordypning / Kulturskole for alle? Hvorfor i all verden er det laget en ny rammeplan???? Rammeplanen

Detaljer

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Kulturskoledagene i Tromsø 01.10.2015 Inger Anne Westby Oppgaven Å utarbeide lokale læreplaner; Hva innebærer det? Hvorfor skal vi gjøre det? Ett skritt tilbake Hvilke

Detaljer

16/958 16/ , A30 Gunvor Elene Thorsrud

16/958 16/ , A30 Gunvor Elene Thorsrud Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 06.12.2016 077/16 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 16/958 16/8402 144, A30 Gunvor Elene Thorsrud Innføring av Rammeplan

Detaljer

FORORD. Norsk kulturskole - et unikt skoleslag

FORORD. Norsk kulturskole - et unikt skoleslag 1 FORORD Norsk kulturskole - et unikt skoleslag De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. Siden oppstarten på 1960-tallet har kulturskolene

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk kulturskoleråd Oppland

Høringsuttalelse fra Norsk kulturskoleråd Oppland Høringsuttalelse fra Norsk kulturskoleråd Oppland Ny rammeplan for kulturskolen, del 1 Fra: Styret for Norsk kulturskoleråd Oppland Dato: 6. juni 2014 Uttalelse: Lillehammer kommune: Fagutvalg for samf.utvikling

Detaljer

KULTURSKOLEN ER DØD LENGE LEVE KULTURSKOLEN!

KULTURSKOLEN ER DØD LENGE LEVE KULTURSKOLEN! KULTURSKOLEN ER DØD LENGE LEVE KULTURSKOLEN! KULTURSKOLE FOR ALLE - ORGANISERING AV UNDERVISNING BERGEN 6. NOVEMBER 2015 HVEM ER ALLE? Økonomi Etnisitet Forutsetninger og behov KULTURSKOLE FOR ALLE ER

Detaljer

Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning

Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning SEF BESTÅR AV KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Til Norsk kulturskoleråd post@kulturskoleradet.no Oslo 19. juni 2013 Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning

Detaljer

Høringsuttalelse fra Bodø kommune til ny rammeplan for kulturskoler

Høringsuttalelse fra Bodø kommune til ny rammeplan for kulturskoler Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2014 32508/2014 2014/3132 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/17 Komitè for levekår 05.06.2014 14/89 Bystyret 19.06.2014 Høringsuttalelse fra

Detaljer

Høringsuttalelse til ny rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning

Høringsuttalelse til ny rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning Byrådssak 145/14 Høringsuttalelse til ny rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning OEJO ESARK-03-201400052-2 Hva saken gjelder: Norsk kulturskoleråd har sendt utkastet til de to første kapitlene

Detaljer

1. Innføring av de tre programmene er det viktige grepet for å bedre kvaliteten på kulturskoletilbudet lokalt

1. Innføring av de tre programmene er det viktige grepet for å bedre kvaliteten på kulturskoletilbudet lokalt Høringsmal Ny rammeplan for kulturskolen, del 1 Fra: Rådet for folkemusikk og folkedans (rff@hf.ntnu.no), Norsk senter for folkemusikk og folkedans (rff@hf.ntnu.no), Ole Bull Akademiet (oba@olebull.no),

Detaljer

Høringsuttalelse fra Bodø kommune til ny rammeplan for kulturskoler

Høringsuttalelse fra Bodø kommune til ny rammeplan for kulturskoler Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2014 32508/2014 2014/3132 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/17 Komitè for levekår 05.06.2014 Bystyret 19.06.2014 Høringsuttalelse fra Bodø

Detaljer

I høringen hadde det vært fint å få kommentert følgende påstander spesielt:

I høringen hadde det vært fint å få kommentert følgende påstander spesielt: Høringsmal Ny rammeplan for kulturskolen, del 1 Fra: Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK), Høgskolen i Bergen. Saksforberedt av professor Stig A. Eriksson, fungerende leder. Dato: 20. 06.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR TID: 25.08.2015 kl. 18:00 STED: KREPSEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 15.

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole

Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole «Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og levekår» 18.oktober 2016 Innhold 1 Kulturskolens oppdrag... 3 1.1 Opplæringsloven... 3 1.2 Målsetting for kulturskolen...

Detaljer

Temaplan kulturskole

Temaplan kulturskole 2017-20 Verdal kommune Temaplan kulturskole 2017-2020 Fra Verdalsmartnan 2014. Foto: Sven-Øyvind Bern 1 Innhold 1. FORMÅLET MED PLANEN... 3 2. KULTURSKOLENS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 4 3. HANDLINGSPLAN

Detaljer

Høring Nasjonal Rammeplan for Kulturskoler

Høring Nasjonal Rammeplan for Kulturskoler Høring Nasjonal Rammeplan for Kulturskoler Vi viser til brev fra Norsk kulturskoleråd datert 27. Mars 2014 og informasjon på Kulturskolens lederkonferanse på Norges Musikkhøgskole i Oslo 24-25. april 2014

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

Saka var til uttale i utval for Levekår i møte 28.05.14. Utvalet gjorde fylgjande vedtak:

Saka var til uttale i utval for Levekår i møte 28.05.14. Utvalet gjorde fylgjande vedtak: Ordføraren Norsk kulturskuleråd avd. Rogaland Dato: 13.06.2014 Arkiv: K2 - A30, K3 - &13 Vår ref (saksnr.): 14/807-4 Journalpostid.: 14/17354 Dykkar ref.: Høyringsuttale frå Time kommune - rammeplan for

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

KULTURSKOLEN - for mangfold og fordypning SPILL MEG GOD!

KULTURSKOLEN - for mangfold og fordypning SPILL MEG GOD! KULTURSKOLEN - for mangfold og fordypning SPILL MEG GOD! EIERSKAP MANGFOLD OG FORDYPNING - rammeplan for kulturskole SPILL MEG GOD! Forventninger Loven Skole Skolebasert utvikling Veilederkorps SPILL MEG

Detaljer

PULS for kulturskolen

PULS for kulturskolen Conexus Cologne, February 1 50 st, 2016 Workshop with Ströer PULS for kulturskolen 1 Litt om Conexus Academic Feedback From: Professor Peter Mortimore Professor Knut Roald Professor Kjell B. Hjertø Professor

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

* Hans Willoch Bræin

* Hans Willoch Bræin * Hans Willoch Bræin * De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. Siden oppstarten på 1960-tallet har kulturskolene hatt en sterk utvikling

Detaljer

I høringen hadde det vært fint å få kommentert følgende påstander spesielt:

I høringen hadde det vært fint å få kommentert følgende påstander spesielt: Høringsmal Ny rammeplan for kulturskolen, del 1 Fra: Åfjord Kommune Dato: 28/5 2014 I høringen hadde det vært fint å få kommentert følgende påstander spesielt: 1. Innføring av de tre programmene er det

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?»

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» «HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» Innlegg på strategikonferansen til Musikk i skolen og Norsk kulturskoleråd region Øst ved Hege Knarvik Sande Samarbeid og synergier mellom de ulike

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 15:00 Fagkomite 2: Oppvekst Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Program: Kl 08:30 12:00 Fellessamling i kommunestyresalen med

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

Kulturskolen som ressurs

Kulturskolen som ressurs Kulturskolen som ressurs Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre Hotell Bristol, 1. november Erling J. Myrseth, styreleder region Øst Norsk kulturskoleråd Medlemsorganisasjon

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

KULTURSKOLEDAGENE NORD

KULTURSKOLEDAGENE NORD KULTURSKOLEDAGENE NORD 6. 7. OKTOBER 2016 KVALITET...? Hvorfor er det viktig å ha en diskusjon om kvalitet i kulturskolen? Er vi ikke gode nok??? Du trenger ikke være dårlig for å ha et ønske om a bli

Detaljer

Kulturdepartementet Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11.

Kulturdepartementet Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11. Kulturdepartementet postmottak@kud.deo.no Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11.mars 2013-06-26 Nasjonalt senter for kunst og kultur(kks) har lest utvalgets

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015

VIRKSOMHETSPLAN 2015 VIRKSOMHETSPLAN 2015 OM PLANEN Virksomhetsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsplan og årsmelding. Virksomhetsplanen - som har bakgrunn i

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

INNSPILL TIL KULTURUTREDNINGEN - NOU 2013:4

INNSPILL TIL KULTURUTREDNINGEN - NOU 2013:4 SEF BESTÅR AV KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Til Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Oslo 21.juni 2013 INNSPILL TIL KULTURUTREDNINGEN - NOU 2013:4 Samarbeidsforum for

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Laila Fossum og Mari Fagerheim 28.10.2016 Overordnet mål med ny rammeplan Et mer likeverdig tilbud mindre kvalitetsforskjeller Hva er egentlig rammeplanen?

Detaljer

Kulturskolen i samfunnet Om kunnskap og læring - og den plass og rolle i et samfunn i endring

Kulturskolen i samfunnet Om kunnskap og læring - og den plass og rolle i et samfunn i endring Kulturskolen i samfunnet Om kunnskap og læring - og den plass og rolle i et samfunn i endring Fylkesmannens privatskolemøte «I skolen skal man træde varsomt, for der bliver mennesker til -!» (Fra H. C.

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen

Rammeplan for kulturskolen Rammeplan for kulturskolen MANGFOLD OG FORDYPNING Live Lundh, Gjøvik kunst- og kulturskole Rammeplan for kulturskolen MANGFOLD OG FORDYPNING Forord Norsk kulturskole - et unikt skoleslag De kommunale kulturskolene

Detaljer

Norsk kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråd Norsk kulturskoleråd Norsk kulturskoleråd er en interesseog utviklingsorganisasjon med mer enn 400 medlemskommuner. Kommunene er de formelle eierne av kultruskolerådet, og utøver sin påvirkning via Landsmøtet

Detaljer

Overordnet del og fagfornyelsen

Overordnet del og fagfornyelsen Overordnet del og fagfornyelsen Innlegg Trøndelagskonferansen 19. oktober Avd. dir Borghild Lindhjem-Godal Kunnskapsdepartementet Overordnet del verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av

Detaljer

Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018. Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014. Forslag

Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018. Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014. Forslag Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018 Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014 Forslag 1 Innhold 1) Bakgrunn og historikk Side 3 2) Behovsanalyse / Situasjonsbeskrivelse Side

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

KULTURSKOLEDAGENE HELL KVALITET...?

KULTURSKOLEDAGENE HELL KVALITET...? KULTURSKOLEDAGENE HELL 24. november 2016 KVALITET...? Hvorfor er det viktig å ha en diskusjon om kvalitet i kulturskolen? Er vi ikke gode nok??? Du trenger ikke være syk for å bli bedre Fra Skoletinget

Detaljer

Forskrifter for kulturskolevirksomheten Kulturskoler som demonstrasjonsskoler

Forskrifter for kulturskolevirksomheten Kulturskoler som demonstrasjonsskoler Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim +47 7356 2000 tel +47 7356 2001 fax www.kulturskoleradet.no Dato 15.09.2004 Dokumentnavn Saksbehandler Forskrifter og demoskoler Harry Rishaug Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kulturskoleplan

Kulturskoleplan Kulturskoleplan 2016-2018 Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt: En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Kunsten

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtetid: , kl. 09:00 12.

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtetid: , kl. 09:00 12. MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 11.06.2014, kl. 09:00 12.30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 05.06.2014. Møte med

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/ Eldbjørg Hogstad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/ Eldbjørg Hogstad Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/2120-3 Eldbjørg Hogstad 14.02.2011 Rapporten "Kulturskoleløftet kulturskole for alle" - høringsuttalelse

Detaljer

«Mangfold og fordypning»

«Mangfold og fordypning» «Mangfold og fordypning» Rammeplan for kulturskolen - rammer den meg? Fylkesmannens privatskolemøte Ikke bare gøy på landet!..du kan bli ramma! «En natt slo lynet ned i senga inne hos han pappa Det slo'kke

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Mangfold og fordypning. MANGFOLD OG FORDYPNING - rammeplan for kulturskolen

Mangfold og fordypning. MANGFOLD OG FORDYPNING - rammeplan for kulturskolen MANGFOLD OG FORDYPNING - rammeplan for kulturskolen Rammeplanen og skoleeier Det politiske arbeidet og rammeplanen Rammeplan som utviklingsverktøy Hvorfor rammeplan? Tydeliggjøre kulturskolen som et skoleslag

Detaljer

Kulturskulen i Time komme er forankra i opplæringslova 13-6:

Kulturskulen i Time komme er forankra i opplæringslova 13-6: LOKAL FAGPLAN FOR TIME KULTURSKULE KUNSTFAG 1. Time kulturskule sin grunnmur, generell del 1.1 Lovforankring Kulturskulen i Time komme er forankra i opplæringslova 13-6: «Alle kommunar skal aleine eller

Detaljer

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan Kulturskoleplan Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt : En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Til grunn for

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 04.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

OPPSTART AV TEMAPLAN FOR ASKØY KULTURSKOLE

OPPSTART AV TEMAPLAN FOR ASKØY KULTURSKOLE OPPSTART AV TEMAPLAN FOR ASKØY KULTURSKOLE 1. Bakgrunn og formål I kommunal planstrategi 2012-2016 er det vist til at temaplan for kulturskolen skal startes opp i løpet av perioden. Temaplan kulturskole

Detaljer

KS-Troms Høstkonferanse

KS-Troms Høstkonferanse KS-Troms Høstkonferanse 12. 13. OKTOBER 2016 Norsk kulturskoleråd rammeplan, vedtekter og samarbeid med kommunesektoren Hva og hvem er Norsk kulturskoleråd? Foto: Egil Hofsli Fra Norsk kulturskoleråds

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg, oppvekst og kultur /17 Bystyret

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg, oppvekst og kultur /17 Bystyret NARVIK KOMMUNE Fag- og forvaltningsenheten ENH Saksframlegg Arkivsak: 17/1057 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2 - B13 Saksbeh: Morgan, Michael James Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg,

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Dette er en forskrift for Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), Musikk- og kulturskoletilbod:

Dette er en forskrift for Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), Musikk- og kulturskoletilbod: Forskrifter for kulturskolevirksomheten. Musikk- og kulturskolene er lovfestet i Norge. Ut over lovteksten finnes det ikke noe klart regelverk eller forskrift. Her foreligger et utkast til forskrifter

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets rapport.

Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets rapport. Fra: Solgunn Normann [solgunn.normann@vikna.kommune.no] Sendt: 15. februar 2011 10:24 Til: Postmottak KD Kopi: 'svein.kaare.haugen@kulturskoleradet.no' Emne: Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Staup Dato: 29.08.2012 Tid: 13:00 Befaring, jfr. vedlagte program!! NB!! Merk tidspunkt! 14:45 Driftskomitemøte (Sjefsgården

Detaljer

Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Tønsberg kommune

Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Tønsberg kommune Tønsberg kommune JournalpostID 17/2401 Saksbehandler: Pia Borges, telefon: 33 34 80 00 Oppvekst Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Tønsberg kommune

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

KVALITET... Lederkonferansen 2016

KVALITET... Lederkonferansen 2016 KVALITET... Rammeplanen er et grunnlagsdokument for utviklingen av nasjonale standarder og lokale læreplaner i skoleslaget. Den forutsetter at det etableres kvalitetssikringssystem for systematisk oppfølging

Detaljer

MANGFOLD OG FORDYPNING. Rammeplanprosessen. Hvor er vi hvor går vi?

MANGFOLD OG FORDYPNING. Rammeplanprosessen. Hvor er vi hvor går vi? Lederkonferansen 2015 MANGFOLD OG FORDYPNING Rammeplanprosessen Hvor er vi hvor går vi? Kierkegaard: Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne

Detaljer