I høringen hadde det vært fint å få kommentert følgende påstander spesielt:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I høringen hadde det vært fint å få kommentert følgende påstander spesielt:"

Transkript

1 Høringsmal Ny rammeplan for kulturskolen, del 1 Fra: Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK), Høgskolen i Bergen. Saksforberedt av professor Stig A. Eriksson, fungerende leder. Dato: I høringen hadde det vært fint å få kommentert følgende påstander spesielt: 1. Innføring av de tre programmene er det viktige grepet for å bedre kvaliteten på kulturskoletilbudet lokalt Vi omtaler dette nærmere på de neste sidene. Vårt grunnstandpunkt er at kulturskolen bør satse på to programmer: (1) Kjerneprogrammet og (2) fordypningsprogrammet. Hovedtankene i grunnprogrammet som nevnes i høringsteksten, ser vi som det mest naturlige at grunnskolen tar ansvaret for. Den delen av grunnprogrammets påtenkte innhold som berører undervisning i større grupper (kor, dansegrupper, korps, teater o.a.) kan bidra til å gi en ny giv til grunnskolens kulturelle liv, og samtidig fungere som en god bro til kulturskolens kjerneprogram og fordypningsprogram. Kulturskolen kan ikke erstatte grunnskolens ansvar for å gi en grunnleggende innføring i fag, emner og arbeidsmåter. Vi har i vår høringsuttalelse til Ekspertutvalgets rapport om kunst og kulturfag i opplæringen, Det muliges kunst, gitt uttrykk for det samme synspunktet, nemlig at den kunst- og kulturfaglige grunnmuren må bygges i grunnskolen og at kunstfagsporteføljen må utvides til å omfatte alle samfunnets kunstarter. I dette ligger det også det synspunktet at vi betrakter kulturskolen som et viktig supplement til grunnskolens opplæring, men at den ikke kan erstatte grunnskolens ansvar for en bred introduksjon i kunst- og kulturfag. 2. Innføringen av de tre programmene lar seg løse innenfor eksisterende økonomiske ressurser Vi har ikke et tilstrekkelig erfaringsgrunnlag til å uttale oss om dette. Generelt sett vil vi imidlertid gå ut fra at et så ambisiøst prosjekt som rammeplansutkastet legger opp til, vanskelig kan la seg realisere uten noe økning av de eksisterende økonomiske ressursene - selv med bare to program. 1

2 Rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning Forord: SEKKK ser den viktige betydningen de lokale kommunale kulturskolene har i opplæringssystemet og betrakter kulturskolemodellen som en viktig kulturell samfunnsarena en arena en lærerutdanningsinstitusjon som Høgskolen i Bergen, med en særlig profil på lærerutdanning i kunstfag - vil bidra til å videreutvikle og kvalitetssikre. Vi støtter rammeplanutvalgets ambisjon om at kulturskolens tilbud skal kjennetegnes av høy kvalitet både faglig og pedagogisk, og forutsetter at man i denne balansen mellom fag og pedagogikk reflekterer inn en kunstfagdidaktisk dimensjon som bygger på det enkelte kunstfagets premisser. I dette ser vi det også som en forutsetning at kulturskolene skal tilby videreutvikling og fordypning i et bredt faglig perspektiv, hvor alle kunstfagene får en større likeverdighet og betydning enn man har klart å realisere til nå. Ambisjonen om en kulturskoleplass til alle som vil, inkludert rekruttering fra barn og unge med fremmedkulturell bakgrunn, kan være en god visjon. Men den kan vanskelig realiseres før man får på plass et grunnleggende og bredt kunstfaglig opplæringstilbud i grunnskolen som er den eneste samfunnsarenaen hvor man når alle. Slik vi ser det, er kulturskolens forsett om et fordypningstilbud til alle som ønsker det nettopp avhengig av at alle først har lært hele kunstfagporteføljen å kjenne i allmennopplæringen: Grunnskolen. (Det at bredt anlagte internasjonale forskningsprosjekter nå viser at opplæring i kunstfagene samtidig har gode læringseffekter ut over kunstfagene selv, er et viktig samfunnsargument, selv om det ikke egentlig tilhører denne høringens kontekst). Poengteringen at mange elever ønsker å utdanne seg videre innen kunstfag, og at disse må sikres et kontinuerlig opplæringsløp, må bli en viktig premiss for planleggingen og utviklingen av kulturskolen. Premissen må imidlertid gjelde alle kunstfagene først i grunnskolen, dernest i kulturskolen som viktige fundamenter i opplæringsløpet. Man er ikke tjent med hvite flekker på det faglige kulturkartet i opplæringen. Vi ser av rammeplansutvalgets sammensetning en sterk musikkfaglig bakgrunn hos medlemmene. Vi vil anbefale Norsk kulturskoleråd at man i det fortsatte arbeidet med planer for utviklingen av kulturskolen etterstreber noe bredere faglig sammensetning mellom utvalgsmedlemmene. Innledning: SEKKK bifaller rammeplansutkastets relatering til aktuelle statlige grunnlagsdokumenter og FNs barnekonvensjon. Vi anerkjenner refleksjonene om viktigheten av et kulturfellesskap og kunstfagenes potensiale til utvikling av evnen til å foreta perspektivskift, tenke kritisk og kreativt, og å fremme demokrati og 2

3 medborgerskapskompetanse. Vi ser også positivt på tanken om kulturskolen som et lokalt kompetansesenter. Det er imidlertid viktig å se kulturskolen som et supplement og et fordypningstilbud utover det obligatoriske skoleverket, slik det også forutsettes i Opplæringsloven Grunnopplæringen i alle fag også kunstfag skal ligge i grunnskolen. Kapittel 1: Kulturskolens formål: SEKKK anerkjenner de gode intensjonene i formålsformuleringene og ser det som viktig at formålet omfatter både et ferdighetsaspekt, et eksperimentelt og skapende aspekt og et danningsaspekt. Formålet må bygge på et kunst- og læringssyn som ikke begrenses til skolering inn i tradisjon og overlevert form, men også å omfatte eksperimentering og selvskapte uttrykk. Det er fra formål og mål at de enkelte undervisningsfagenes faglige og pedagogiske innhold skal beskrives; da behøves både dynamiske føringer og tolkingsrom. Kvalitetsambisjonen bifalles. SEKKK kan imidlertid ikke bifalle formuleringen om at «kulturskolen er den sentrale grunnutdanningen i den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever til opptak i høyere kunstfaglig utdanning for elever med særlig interesse og motivasjon» (s. 6). Vi anerkjenner kulturskolens viktige kunstfaglige skoleringsrolle, men fastholder som nevnt ovenfor at det offentlige skoleverket må ha hovedansvaret for den sentrale grunnutdanningen. Dette vil kreve en styrking av kunstfagstilbudet og kunstfagsopplæringen i skoleverket, men arbeidsfordelingen mellom skolen og kulturskolen må påaktes. Å flytte hovedansvaret for kunst- og kulturopplæringen ut av skolen (som er en skole for alle) til kulturskolen (som er en skole for noen) kan vanskelig tjene ambisjonen om styrking av kunst og kulturfag i opplæringen (som vi også oppfatter Ekspertutvalgets oppdrag som et uttrykk for). På denne bakgrunnen eller med denne reservasjonen in mente betrakter vi også rammeplanens visjon om kulturskolen som et lokalt ressurssenter som et primært viktig og interessant supplement til en landsomfattende infrastruktur (og ikke som et sentralt omdreiningspunkt for kunstfagsundervisningen i kommunene utenfor skolen). Kulturskolens mål: Vi har ingen supplerende merknader til 1.3. Kulturskolens plass i den lokale grunnmuren: Vi kan også i stor grad bifalle intensjonene i 1.4, men gjentar at vi betrakter den lokale kulturelle grunnmuren som først og fremst forankret i grunnskolen. Vi støtter da rammeplansutkastets plassering av kulturskolen og kulturskolens oppgaver i lys av denne forankringen. Vi savner imidlertid høyere (lærer)utdanning i kunstfag og kunstfagdidaktikk på listen over aktuelle institusjoner som kulturskolen kan 3

4 samarbeide med i skole- og kultursektoren (2. avsn. i 1.4). Annet: Grunnskolens rolle: I samsvar med rammeplansutkastet betrakter vi grunnskolen som ivaretaker av den faglige grunnutdanningen i alle fag og mener at alle nye tiltak for å styrke kunstfag i opplæringen også må realisere alle kunstfagene (dans, drama, film/media, kunst og håndverk/visuelle fag, litteratur og skrivekunst, og musikk) med egne læreplaner i skolen. (Dette er for øvrig et synspunkt SEKKK også har fremført i vårt høringssvar til Ekspertutvalgets rapport Det muliges kunst). Organiseringen av kunstfagsopplæringen i grunnskolen kan for eksempel skje innenfor en rokeringsmodell for 1. til 10.klasse, eller etter lokale prioriteringer i den enkelte kommune. Det viktigste er at kulturskolen i fremtiden skal kunne motta elever som har fått en faglig innføring gjennom grunnskolens opplæring i det kunstfaget de ønsker å videreutvikle seg i. Dette er en grunnleggende forutsetning for at formuleringen om basisferdigheter i siste avsnitt s. 7 kan realiseres. Den kulturelle skolesekken kan, slik det også formuleres i rammeplansutkastet, fungere utmerket i forhold til et slik bredt kunstfaglig tilbud som vi her foreslår. Kulturskolens rolle: Her trekker rammeplansutkastet opp mange gode visjoner vi kan si oss enige i. Som tidligere nevnt, kan med fordel også relevante, kunstfagsprofilerte lærerutdanningsinstitusjoner betraktes som aktuelle samarbeidspartnere. Her fins også kvalifiserte forskningsmiljøer for kulturskolens interessesfære. Vi er enige i at kulturskolen kan utgjøre en viktig forberedelse til studieforberedende utdanningsprogrammer, og i enda større grad enn i dag, gitt at grunnskolen får en bredere kunstfagsportefølje. Det lokale kulturlivet: OK slik det står i utkastet. 1.5 Kulturskolens fag: Vi registrerer at primærfagene i dag er musikk, dans, teater, visuelle kunstfag og skapende skriving og at denne listen sannsynligvis også beskriver den vanligste rekkefølgen i betydning av fagene i norske kulturskoler. På sikt mener vi kulturskolen må opparbeide større likeverdighet i fagtilbudet og også ha et fagtilbud i film/mediefag. 1.6 Kulturskolens organisering av opplæringen: Som en konsekvens av synspunktene våre i det foregående, er vi uenige med rammeplansutkastets foreslåtte 3-trinnsmodell. Vi vil derimot anbefale en 2- trinnsmodell som vi tror vil bedre ivareta kulturskolens ambisjoner slik de er formulert formål og mål: Vi anbefaler at kjerneprogrammet og fordypningsprogrammet blir de to grunnpilarene kulturskolen skal bygge opp og videreutvikle som sin kjernevirksomhet. Grunnprogrammet bør være grunnskolens oppgave. Vi tror en slik modell vil utgjøre en bedre ansvarsfordeling og et mer forpliktende gjensidig samarbeid mellom skoleverket og kulturskolen. Implisitt ligger det i en slik ansvarsfordeling potensielt også et større medansvar for fagutviklingen og kvaliteten på et høyere myndighetsnivå, som er i tråd med forslagene om større samarbeid mellom kunnskapsdepartementet og kulturdepartementet som foreslått i 4

5 Ekspertutvalgets rapport Det muliges kunst (2014). Det er viktig at grunntankene og forslagene i de to høringsutkastene som Eirik Birkeland har vært med å lede utviklingen av (det inneværende dokumentet Mangfold og fordypning og det forrige nevnte Det muliges kunst) ses i sammenheng. Kapittel 2: Kommunens ansvar som skoleeier: SEKKK slutter seg til formuleringene i Det er interessant for en institusjon som Høgskolen i Bergen, med kunstfagprofilert lærerutdanning, også å betrakte kulturskolefeltet som et profesjonsfelt (2.2.6). Vi har studietilbud innenfor et bredt spekter av kunstfagene som også kan være relevante for kulturskolens behov for lærerutdanning (og videre- og etterutdanning). Det samme gjelder muligheter for samarbeid med kulturskolen om forskning og utviklingsarbeid og kulturskolen som en supplerende arena for praksisstudenter. Slike samarbeidsformer kan imidlertid trenge nærmere utredning/tilpassing. Rammeplan og lokale læreplaner: SEKKK slutter seg til formuleringene i 2.1.2, 2.1.3, og Til punkt vil vi imidlertid understreke betydningen av at eleven møter en «helhetlig arena for sin kunstutfoldelse». Det er ikke tilstrekkelig at elevenes kunstfaglige kunnskaper og ferdigheter fra grunnskolen begrenses til fagene musikk og kunst og håndverk (som vist på s. 12). Til punkt vil vi for ordens skyld tilføre at referansen til faglærerutdanning for undervisning i kunstfag kanskje heller bør uttrykkes som faglærerutdanning i kunstfag/estetiske fag, siden begrepet estetiske fag (og ikke kunstfag beklageligvis) er det som er anvendt i den ferskeste rammeplanen fra Kunnskapsdepartementet for 3- årige faglærerutdanninger (av 18. mars 2013). SEKKK betrakter en slik faglærerutdanning som relevant for kulturskolens behov. Kulturskolens verdigrunnlag: Vi bifaller hovedtankene i 2.2.1, inkludert anvendelsen av (og argumentasjonen for) begrepet ytringskultur til forskjell fra det utvidede kulturbegrepet. I 2. avsnitt s.12 omtales kunst og kulturuttrykks berøring av «grunnvilkår ved vår tilværelse», som glede, lengsel, drømmer, melankoli, ensomhet som fundamentale i oppdragelsen av barn og unge. En slik eksemplifisering vil alltid føles mangelfull, for eksempel kunne like gjerne flere av disse størrelsenes motsetninger være nevnt, som raseri, kamp, realitet, fellesskap. Kanskje teksten er best tjent uten eksemplifisering? I 3. avsnitt s. 12 omtales elevenes mediehverdag. Gitt hverdagsestetikkens gjennomgripende påvirkning i de unges liv i et multimedialt forbrukersamfunn, bør estetikk nevnes sammen med kommunikasjon og uttrykksmåter. På samme måte kan spill, bevegelse og dramaturgi nevnes blant eksemplene (sammen med bilde, 5

6 lyd, design og verbalspråk). Annet: Vi har ingen spesielle kommentarer til og 2.24, bortsett fra å anbefale at man under Virksomhetskvalitet, 3. prikkpunkt, tilføyer utgivelser (sammen med konserter/forestillinger/utstillinger) omtaler lærerrollen og profesjonen, som vi stort sett bifaller. Vi har en innvending til utkastets utsagn i 2. avsnitt (s. 16) at lærerne må kunne beskrive og begrunne sin praksis med et felles fagspråk, og foreslår at ordet felles tas ut. Det er viktig å beherske sitt fagspråk, men dette kan umulig være felles for alle kunstfagene. Det fins det ikke belegg for verken i faglitteraturen eller i forskningen. Dessuten vil vi foreslå under avsnittet Profesjonsutøvelse å erstatte 2. prikkpunkt: Didaktisk kompetanse med betegnelsen kunstfagdidaktisk kompetanse. Vi trenger en forankring av didaktikken i det spesifikt kunstfaglige, som kan være ulik for hvert av kunstfagene omtaler forskning og utviklingsarbeid. Vi er enige i utkastets understreking av at også dette profesjonsfeltet trenger og bør ha rett til FoU. Samarbeidsmiljøer for FoU i kunstfag fins ikke bare ved kunstnerutdanningene, men også ved miljøer tilknyttet (kunst)pedagogiske lærerutdanningsinstitusjoner. Høgskolen i Bergen, ved SEKKK, har for eksempel et eget forskningsprogram: Kunstfagdidaktikk. Saksforbereder: Professor Stig A. Eriksson Fungerende leder SEKKK Tlf ; e-post: 6

Høring Nasjonal Rammeplan for Kulturskoler

Høring Nasjonal Rammeplan for Kulturskoler Høring Nasjonal Rammeplan for Kulturskoler Vi viser til brev fra Norsk kulturskoleråd datert 27. Mars 2014 og informasjon på Kulturskolens lederkonferanse på Norges Musikkhøgskole i Oslo 24-25. april 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 04.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

PLAN FOR SØRUM KULTURSKOLE Med strategiplan 2015-2019

PLAN FOR SØRUM KULTURSKOLE Med strategiplan 2015-2019 PLAN FOR SØRUM KULTURSKOLE Med strategiplan 2015-2019 Sørum kulturskole en kulturskole for alle som ønsker det. 1 FORORD: Etter et kommunebesøk fra Norsk kulturskoleråd i januar 2014 ga rådmannen oss mandat

Detaljer

Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning"

Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning Arkivsak-dok. 14/00784-5 Saksbehandler Kim Stian Gjerdingen Bakke Saksgang Kommunestyret Møtedato Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning" Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE

PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold: Kap.1 Innledning s. 3 Kap.2 Lovfesting Forutsetninger og premisser for drift s.5 2.1 Opplæringsloven 2.2 Kulturskolen-kunststykke i kommunens satsning for et rikere

Detaljer

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning Magne Espeland, Tor-Helge Allern, Kari Carlsen og Signe Kalsnes Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Høringsuttalelse fra Musikernes fellesorganisasjon. Kvalitetsutvalgets utredning, NOU 2003:16 I første rekke.

Høringsuttalelse fra Musikernes fellesorganisasjon. Kvalitetsutvalgets utredning, NOU 2003:16 I første rekke. Høringsuttalelse fra Musikernes fellesorganisasjon Kvalitetsutvalgets utredning, NOU 2003:16 I første rekke. Kvalitetsutvalgets utredning er svært omfattende og behandler mange sider av grunnopplæringen.

Detaljer

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.1/15 KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.1.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

NMH-PUBLIKASJONER 2012:6 OASE

NMH-PUBLIKASJONER 2012:6 OASE NMH-PUBLIKASJONER 2012:6 OASE Om kulturskoleutvikling og lokal forankring av Den kulturelle skolesekken Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole, kulturskole og musikklærerutdanning Signe Kalsnes

Detaljer

Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen.

Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen. Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen. Rammeplanen for kulturskolen ble i vår sendt på høring og det er kommet inn en rekke høringsuttalelser. I brevet

Detaljer

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud R Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud Rapport 2012-12 Proba-rapport nr. 2012-12, Prosjekt nr. 12001 ISSN: 1891-8093 TT/PDS, HB, 04.02.13 Offentlig

Detaljer

Innst. S. nr. 214 (2001-2002)

Innst. S. nr. 214 (2001-2002) Innst. S. nr. 214 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om kvalitetsreformen om høyere kunstutdanning St.meld. nr. 18 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG Meldingen

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Strategi for Rælingen kulturskole 2015-2027 Kultur - og fritidsenheten

Strategi for Rælingen kulturskole 2015-2027 Kultur - og fritidsenheten Strategi for Rælingen kulturskole 2015-2027 Kultur - og fritidsenheten V edta t i kommunestyret 17.06.2015 s ak 15/60 1 2 Innhold INNLEDNING... 6 SAMMENDRAG... 6 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 9 BAKGRUNN...9

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Kulturell kompetanse og skolens nye læreplaner

Kulturell kompetanse og skolens nye læreplaner Aud Berggraf Sæbø Førsteamanuensis Universitetet i Stavanger Kulturell kompetanse og skolens nye læreplaner Kultur for læring (st.meld.nr.50, 2003-2004), med undertittelen En skole for kunnskap, mangfold

Detaljer

Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. Lise Granlund, Sølvi Mausethagen og Elaine Munthe. HiO-rapport 2011 nr 2

Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. Lise Granlund, Sølvi Mausethagen og Elaine Munthe. HiO-rapport 2011 nr 2 Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon Lise Granlund, Sølvi Mausethagen og Elaine Munthe HiO-rapport 2011 nr 2 HiO-rapport 2011 nr 2 Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

KULTUR KRISTIANSAND KULTURSKOLE. Utviklingsplan for Kristiansand kulturskole 2015-2019 Dato revidert: 25.11.2014

KULTUR KRISTIANSAND KULTURSKOLE. Utviklingsplan for Kristiansand kulturskole 2015-2019 Dato revidert: 25.11.2014 KULTUR KRISTIANSAND KULTURSKOLE Utviklingsplan for Kristiansand kulturskole 2015-2019 Dato revidert: 25.11.2014 2 KRISTIANSAND KULTURSKOLE UTVIKLINGSPLAN Innledning 2w Historikk 2 Kulturskolens visjon,

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

KULTURSKOLEUTVALGET. Kulturskoleløftet. Kulturskole for alle

KULTURSKOLEUTVALGET. Kulturskoleløftet. Kulturskole for alle KULTURSKOLEUTVALGET Kulturskoleløftet 07. 09. 2010 Forord Den 22. desember 2009 oppnevnte Kunnskapsdepartementet et utvalg som blant annet skulle se nærmere på de utfordringene og mulighetene som ligger

Detaljer

KULTURSKOLEUTVALGET. Kulturskoleløftet. Kulturskole for alle

KULTURSKOLEUTVALGET. Kulturskoleløftet. Kulturskole for alle KULTURSKOLEUTVALGET Kulturskoleløftet 07. 09. 2010 Forord Den 22. desember 2009 oppnevnte Kunnskapsdepartementet et utvalg som blant annet skulle se nærmere på de utfordringene og mulighetene som ligger

Detaljer