Høring Nasjonal Rammeplan for Kulturskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring Nasjonal Rammeplan for Kulturskoler"

Transkript

1 Høring Nasjonal Rammeplan for Kulturskoler Vi viser til brev fra Norsk kulturskoleråd datert 27. Mars 2014 og informasjon på Kulturskolens lederkonferanse på Norges Musikkhøgskole i Oslo april 2014 Elverum kommune har følgende merknader: Generelt: Kulturskolen har en viktig rolle i opplæringssystemet og i den lokale kulturlivet. Enger utvalget påpekte i sin rapport at kulturskolen er en viktig bidragsyter i den kulturelle grunnmuren i hver kommune. Også ekspertgruppen satt ned av regjeringen fremhevet det samme når denne ble offentliggjort i forkant av lederkonferansen for kulturskolene i Oslo i april Flere rapporter til tross, allikevel mangler kulturskolene et sentralt bestemt samfunnsmandat og en enhetlig styring. Rammeplan utarbeidet av Norsk kulturskoleråd, der kommunene er medlemmer, har tatt på seg oppgaven med å skrive planen. Den ble godt mottatt av Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på kulturskolenes lederkonferanse. Han roste kulturskolerådet for å ha samordnet kommunenes interesser for kulturskolene i en plan. Rammeplanen vil være et godt grunnlag å jobbe videre med for den lokale kulturskolen, den vil kunne bidra til å gi kulturskolene et mer samordnet samfunnsmandat og den vil sikre at utvikling skjer både organisatorisk og innholdsmessig til beste for brukerne. Nå er Elverum kulturskole av Norsk kulturskoleråd utropt til 1 av 5 Fyrtårn kulturskoler i landet, og slik sett er kommunen godt i gang med utvikling av sin Kulturskole. Innledning og forord: er med på å synliggjøre hvilken posisjon kulturskolene har i kommunen og forankring til andre europeiske land. Det er viktig å synliggjøre at mye samarbeid skjer på tvers av landegrenser. Elverum kulturskole har bl.a. vært deltagende i Ida vollen Norsk/Svens EU samarbeid. Utfordringene som planen redegjør for kan Elverum kulturskole slutte seg til. Det er krevende å få ressursene til å strekke til slik at de som ønsker det skal få et tilbud i kulturskolen. Som de fleste andre kommuner har vi mange barn og unge på venteliste. Men i Elverum har vi rekruttert flere barn/unge med fremmedkulturell bakgrunn. Dette kan ha sammenheng med at kulturskolen og Elverum læringssenter(voksenopplæringen) er samlokalisert. I tillegg har Elverum kulturskole administrasjonen av Den kulturelle skolesekken i kommunen. Dette bidrar til at alle elever i Elverumskolen får et besøk på kulturskolen på 3 trinn, og dermed kjennskap til hva Kulturskolen kan være. Også opprettelse av tilbud utover det tradisjonelle, som f. eks Hip hop, kan ha hatt effekt for å øke andelen med elever med fremmedkulturell bakgrunn. Rammeplanen påpeker at Kulturskolens tilbud skal kjennetegnes av kvalitet faglig og pedagogisk. Dette kan kommunen slutte seg til, og vi gir også tilslutning til at tilbudene må kunne organiseres fleksibelt og at tilbudene må ha tydelige mål og arbeidsmåter.

2 Elverum kulturskole har hentet inspirasjon fra Læringslyst prosjektet for grunnskolene i Sør Østerdal, og er i gang med utarbeidelse av kompetansemål for hvert kulturskoletilbud. Dette skulle bidra til å få et mer forutsigbart og helhetlig system for å sikre kvaliteten i kulturskolen. Utvikling av ulike profiler for opplæringen som skjer i kulturskolen vil etter vårt syn være en naturlig konsekvens for å kunne imøtekomme elevers og foresattes forventninger på en bedre måte. Erfaringen fra egen kommune viser nettopp at det er store variasjoner i hva elever ønsker å få ut av opplæringen på kulturskolen. Kapittel 1: Kulturskolens samfunnsoppdrag. 1.2 Kulturskolens formål 1.3 Kulturskolens mål Kommunen gir sin tilslutning til planens formuleringer om Kulturskolens formål og mål Det er gjenkjennbart fra egen kulturskole og den måten den er driftet på. At danningsperspektivet er ivaretatt både i formålet og i målformuleringene er viktig og hen speiles til den generelle del av læreplanen. 1.4 Kulturskolens plass i det lokale kulturlivet Her skisseres fire forventninger til kulturskolen fra Kulturutredningen 2014: den skal ivareta et dannelsesmål, den skal være tilgjengelig for alle som ønsker det, den skal bidra til at barn med særlige evner og interesser skal få utvikle sitt potensial, og den skal fungere som ressurssenter. Skal alle som ønsker det få tilbud i kulturskolen vil dette bety en økt forpliktelse for kommunen. Kommunen har ingen mulighet til å imøtekomme dette kravet uten tilleggs bevilgninger fra staten.. Grunnskolens rolle Grunnskolen bør fortsatt ha ansvaret for den obligatoriske opplæringen i kunst og kulturfag, da det er i grunnskolen alle elevene møtes daglig. Og det er som det sies i planen, at de estetiske fagene er allmenndannende og er basisferdigheter for livsmestring. Dette er kommunen enig i. Den kulturelle skolesekken. Kulturskolen har administrasjonen av DKS i kommunen. Her samarbeider kulturskolen og grunnskolene godt med kulturlivet lokalt, regionalt og nasjonalt om innhold og tilbud til elevene i grunnskolen. Slik bør det fortsatt være. Kulturskolens rolle Kulturskolens hovedoppgave er undervisning og arbeid med den skapende og utøvende siden av kunstfagene utover det grunnopplæringen kan tilby. Dette er i tråd med Elverum kommunes føringer for kulturskolen. Samtidig peker planen på muligheter for å benytte kulturskolens kompetanse også på andre områder i tjenesteproduksjonen som et ressurssenter. Dette gjøre på noen områder i Elverum kommune i dag. Men dette må fortsatt få være endel av kommunens selvstyres myndighet, da tilbud må tilpasses kommunale forhold og økonomiske handlingsrom. Elverum kulturskole har flere elever som etterhvert søker seg videre på musikk- dans dramalinjer på videregående skoler i nærheten. Arbeidet mellom kulturskoler og videregående skoler bør styres for å

3 skape en tydeligere utdanningslinje fra begynner nivå til viderekomne. Samtidig er vår erfaring den at flere av kulturskolens elever fortsetter sine timer i kulturskolen selv om de har startet på en musikkdans, drama linje. Dette må kunne sies å være et kvalitetsstempel på lærerkompetansen i den lokale kulturskolen. En kompetanse som i mange tilfeller er underkommunisert, og som dermed kanskje ikke har fått den status den fortjener? Samarbeidet mellom grunnskole og kulturskole fungerer godt i Elverum. Det var noe av begrunnelsen fra Norsk kulturskoleråd for å utrope Elverum kulturskole til Fyrtårn skole. Vi har samarbeid på ledernivå da rektor for kulturskolen deltar i faste rektormøter og er endel av en helhetlig skoleutvikling i Elverum kommune. Vi har prosjekter mellom lærere fra kulturskolen og grunnskolen gående kontinuerlig og vi forsøker å se kulturskole, grunnskole, og DKS som noe helhetlig. Dette mener vi kommer elevene til gode. Lokal Kulturskole arbeider med innovasjon og entreprenørskap og har fått til mye spennende PGA statlige tildelte stimuleringsmidler. Filmproduksjon er en av disse prosjektene som høstet nasjonal anerkjennelse fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Det lokale kulturlivet Kulturskolen samarbeider tett med lokale korps og teater. Dette samarbeidet kommer helt naturlig fordi kulturlivet har erfart at kompetansen finnes i kulturskolen. Det er kontinuerlig dialog om hvordan samarbeidet kan fungere på best mulig måte til glede og nytte for alle parter. Men det er en utfordring å få ressursene til å strekke til. I mange tilfeller har kulturlivet behov for ytterligere tjenester fra kulturskolen, noe kulturskolen ikke alltid har mulighet til å innfri. Vi savner støtteordninger som er lettere tilgjengelig for denne type samarbeid. Kulturskolens fag Kulturskolen i Elverum har musikk, dans, drama og visuell kunst som fag. Vi mangler skapende skriving. Det er bra at kommunen selv kan gi tilbud som er lokalt forankret innenfor en av disse 5 fagområdene. Vi støtter at kulturskolens fag skal ha kunstnerisk eller formidlende karakter og ønsker ikke en ytterligere utvanning med flere fag kulturskolen skal gi tilbud i. Læreplaner i fagene er under utarbeidelse. Kulturskolens organisering av opplæringen: Som tidligere nevnt så støtter vi en 3 deling av profilen på kulturskolens tilbud. Noen elever ønsker tilbud fordi de finner det tilfredsstillende å lære noe om kunstfagene som de ikke får gjennom den vanlige skolen. De er fornøyd med å kunne ha dette som en fin hobby. Andre har mer spesifikke ønsker om å oppnå en kompetanse på musikk, dans, drama eller visuell kunst som er de valgmulighetene de har i Elverum. Denne gruppen elever ønsker å avsette mer tid og har motivasjon for å gå dypere inn i fagene. Mens en liten andel er dedikerte til kunstfagene og ønsker å kunne satse videre med tanke på en fremtidig yrkeskarriere som utøvere eller pedagoger. Elverum kulturskole har et utviklingspotensial for å imøtekomme disse ulike forventninger, selv om enkelte tilpasninger gjøres i praksis innenfor gitte rammer. Vi har allikevel en språklig bemerkning å komme med: Vi ønsker å bytte ut program med ordet tilbud. Grunnen er at program, kan virke statisk og avgrensende. Vi mener at tilbud har en mer åpen karakter og vil kunne endres for sikre best mulig tilpasning til eleven.

4 Å sikre kvalitet i grunntilbud, kjernetilbud og fordypningstilbud vil bli en organisatorisk og ressursmessig utfordring for den enkelte kulturskole. Planen bygger på flere tidligere rapporter, læreplaner og strategier. Elverum kommune slutter seg til at kulturskolen skal kunne tilby en fordypning i kunstfag ut over det elevene får som endel av grunnskolen. Vi er enige i at kulturskolen er hovedsakelig for barn og unge. Men vi ønsker ikke å definere noen Max alder for en kulturskoleelev. Bakgrunnen er at kulturskolen i Elverum fungerer godt som lokalt ressurssenter og har inngått samarbeid med den videregående skolen og boliger for unge voksne for å gi disse barn/unge med spesielle behov et musikktilbud. Slik sett kan kulturskolen være et livslangt bindeledd for eleven gjennom grunnskole, videregående skole og videre til en verdifull fritidsaktivitet for denne gruppen unge voksne når de er ferdige med skolegangen. De mest erfarne kulturskole elevene er en ressurs for lokalsamfunnet på mange måter, flere bidrar som utøvere lokalt, og de benyttes som instruktører og ressurspersoner inn i det lokale kulturlivet. Derfor vil det være uheldig å sette en øvre aldersgrense. Erfaringen fra vår kommune er at de slutter etterhvert når de blir voksne. I en ressurssentertanke kan Kulturskolens lærere kunne bidra ytterligere innenfor helsesektor ved behov. Pr idag har kulturskolen administrasjonen av Den kulturelle spaserstokken (DKSS) på vegne av 3 kommuner. DKSS er en statlig ordning kunst og kultur formidlings tilbud til eldre. Det vil kanskje i framtiden være mulig for kulturskolen å tilby kunstopplæring til voksne. Eksempelvis kjenner vi til at Stavanger kulturskole, som i år er utropt til Norges kulturskolekommune, har flere dansetilbud for voksne. Disse tilbudene kan prises høyere og bidra til ekstrainntekter til kulturskolen og hovedmålgruppen som er barn og unge. Elverum kommune ønsker derfor at det ikke settes noen Max grense for alder i kulturskolen. Vi ser imidlertid noen utfordringer i forhold til organisering, status og ressursbruk. Vil grunntilbudet alltid defineres som en «begynnelse» på kulturskolen, eller kan noen elever velge å alltid være med på grunntilbudet uten å ønske å gå videre til høyere nivå? Hva gjør dette i tilfelle med statusen til grunntilbudet for elevene som velger dette, og for de lærere som underviser her? Kjernetilbudet er det tilbudet som likner mest kulturskolens tilbud i dag. Men også her må en se nærmere på innhold og organisering. Fordypningstilbudet vil være for de få etter en opptaksprøve. Dette synes fornuftig, da et slik tilbud vil være ressurskrevende. Kulturskolen må utarbeide klare kriterier for opptak der en kombinasjon av elevers motivasjon og elevers nivå avgjør om og de får plass. Denne gruppen av elever kan, som endel av opplæringen, ha obligatoriske underholdningsoppdrag i lokalmiljøet. På denne måten vil resultatet av ressursbruken også komme samfunnet rundt til nytte. Utfordringen her blir å lage fordypningstilbud knyttet til tradisjonelle gruppefag som drama, dans og visuell kunst. Interkommunalt samarbeid kan spille en rolle for å styrke kvaliteten i tilbudet og kanskje bidra til at det blir mer kostnadseffektivt for den enkelte kulturskole? Videre blir det interessant å se hvordan ressursene fordeles mellom de ulike profiler, og kulturskolens priser pr elevplass må med all sannsynlighet differensieres ytterligere hvis rammeplanen blir styrende. Kapittel 2 Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet

5 2.1 Prinsipper for opplæringen Kommunens ansvar som skoleleder Kulturskolen er omtalt i kommuneplan, skolepolitisk plattform og andre kommunale dokumenter. I 2002 ble det laget en kulturskoleplan for utviklingen av skolen, «Elverum kulturskole skal gi røtter og vinger» Siden er det ikke kommet noen kommunale føringer for kulturskolen. Men de ansatte på kulturskolen i Elverum har videreutviklet skolen etter føringer fra den gamle planen og med bistand fra Norsk kulturskoleråd og grunnskolen. Det er behov for at kommunen setter kulturskole på dagsorden hver 8-10 år for å bygge langsiktige strategier for fremtiden. Men i en travel kommunehverdag er ikke kulturskolen høyest prioritert kanskje fordi skoleslaget mangler statlige føringer og at de fleste er fornøyd med kulturskolen og de tilbud som gis? Rammeplanen kan bidra til et større kommunalt eierskap for kulturskolen. Kulturskolen samarbeider med høyere institusjoner som f.eks. Norges musikkhøgskole, og Høgskolen i Hedmark sender hvert år bachelor studenter på musikk til kulturskolen for praksis. Friplasser i kulturskolen har vi ikke i Elverum, men vi har moderasjonsordinger. Kulturskolen kan helt klart bli gjenstand for fylkesmannens tilsyn. Kapittelet er derfor helt ok sett fra kommunens side Rammeplan og lokale læreplaner Vi har ingen problemer med å gi tilslutning til dette punktet. Lokal kulturskole er allerede i gang med utarbeidelse av læreplaner/kompetanseplaner for hvert fag Skoleleders ansvar Dette er helt i tråd med hvordan skoleledelsen i Elverum kulturskole tenker og handler. Kulturskolen mangler forskning og det vil være sentralt å samarbeide med utdanningsinstitusjoner om dette Samarbeid om elevenes læring Institusjonelt samarbeid Kulturskolen samarbeider med kulturlivet og skoleverket for å få til en sammenheng i opplæringen. Et tettere samarbeid med barnehagesektoren står for tur lokalt og når dette er på plass vil det kunne være en helhetlig opplæring på kunst og kultur slik professor Ann Bamford etterspør i sin rapport om temaet. Samarbeid med hjemmet Vi har intet og tilføye på dette punktet, men understøtter foreldrenes betydning for barns utvikling Kompetansekrav for tilsetting i kulturskolen Undervisningsstillinger For å undervise i kulturskolen er det avgjørende å ha høyere kunstfaglig utdanning og pedagogisk utdanning. I Elverum kulturskole er dette kravet til utdanning ivaretatt. Punktet angir samtidig at kommunen kan gjøre unntak fra hovedregelen, og det er bra.

6 Det finnes kunstformer det ikke er utdanning på enda. Hip hop kan nevnes som eksempel, her finnes ingen utdanning, derfor ansettes læreren på bakgrunn av sin utøverkompetanse. Det samme kan skje f. eks for endel lokale folkemusikere som har gått i lære. Lederstillinger For å være leder av en kulturskole bør det være et krav om høyere kunstfaglig utdanning i tillegg til lederutdanning. Kulturskolen er et kompleks skoleslag gjerne med mye samarbeid med ulike deler av kulturlivet. Det er særdeles viktig at lederutdanning er på plass for å mestre slike situasjoner. Likeledes er kulturskolelæreren ofte en individualist med sterk integritet. Skal lederen ha mulighet til å få en legitimitet i organisasjonen er det viktig med både kunstfagutdanning og lederkompetanse. 2.2 Retningslinjer for opplæringen Kulturskolens verdigrunnlag Intet å tillegge Kunnskap og læring i kulturskolen Sentralt for kulturskolen som skoleslag er oppøvelse av ferdigheter på kunstfag på den ene siden, og utviklingen av det indre i mennesket på den andre. Dette er kanskje det som skiller kulturskolen og grunnskolen mest akkurat nå. Kapittelet forklarer på en god måte behovet for ferdigheter men også dannelsen som skjer på kulturskolen som legger vekt på elevenes vekst og mestring. Elverum kommune gir sin tilslutning til dette synet på kunnskap og læring i kulturskolen Vurdering for læring i kulturskolen Kulturskolen har helt klart mye å hente fra grunnskolene når det gjelder vurderingskompetanse. Inspirasjon og kunnskap kan hentes her, men må bearbeides og tilpasses kunstfagene. Elverum kulturskole har hentet mye fra prosjektet Læringslyst som grunnskolene i Sør Østerdal arbeider med Kvalitet i kulturskolen Elverum kommune er enige i at forutsetninger som kvalitet i rammefaktorer, undervisnings og læringskvalitet og virksomhetskvalitet er sentralt for å utvikle en god kulturskole. Det må opprettes kvalitetssystemer som sikrer kvalitet og utvikling av tilbudene i kulturskolen. Profesjonskunnskap: Kulturskolens lærere er helt sentrale i forhold til hvilken kvalitet det enkelte tilbud i kulturskolen har. Lærere som gjør seg bemerket med dyktige elever oppnår godt omdømme og bidrar til økt etterspørsel etter tilbud. Dette bidrar til at Kulturskolen får økt status i lokalmiljøet. Vi bifaller at kulturskolens lærer har mange ulike roller og at det må en bevisstgjøring til at disse rollene utøves og på hvilken måte de utføres. Vi gir tilslutning til at alle punktene i profesjonsutøvelsen er viktige for å få en kulturskole med god kvalitet. Vi vil trekke frem relasjonskompetansen som særdeles viktig både i forhold til lærerens møte med eleven, men også lærerens møte med foresatte, ansatte i grunnskolen, representanter for kulturlivet osv. Læreplankompetanse kan innhentes fra grunnskoleområdet, de vil kunne ha mye å bidra med for kulturskolen. Videre må kulturskolen styrke sin vurderingskompetanse og sette dette i et system, spesielt med tanke på å plukke ut kandidater til fordypningstilbudet i profilen.

7 Kommunene må sørge for at kulturskolelærernes arbeidstid bindes til arbeidstedet i henhold til arbeidstidsavtalen for lærere. Dette bidrar helt klart til å få kulturskolens lærere sammen der de kan reflektere, erfare og lære av hverandre for å utvikle skoleslaget. Elverum kulturskole har egne lokaler og som et resultat av dette er de ansatte veldig delaktige i utvikle skolen i takt med samfunnet rundt. Dette er viktige forutsetninger for å få til lærende organisasjoner Forskning og utvikling Elverum kommune har intet å tilføye eller endre. Sluttord Innføring av ny rammeplan vil kommunen kunne innføre for kulturskolen. Men rammeplan arbeid lokalt bør følges opp med en evaluering i etterkant hvis planen blir styrende for kulturskolene. Kommunen som skoleeier vil se til at lokale læreplaner lages for de ulike fagene i kulturskolen, og at planens øvrige føringer følges så langt det lar seg gjøre innenfor kommunens rammer for kulturskolen. Elverum kommune gir sin tilslutning til rammeplanen for kulturskolen. Med de endringer og begrunnelser som er gitt. Elverum den Tord Arnesen Skolesjef Anette Solberg Kulturskolerektor

8

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2014/1918-0 Saksbehandler: Ingvild Aas Dato: 26.05.2014 Saksframlegg Høring - Ny rammeplan for kulturskolen, "mangfold og fordypning" Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning

Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim +47 7356 2000 tel +47 7356 2001 fax www.kulturskoleradet.no Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning Norsk kulturskoleråds fagavdeling har i løpet av våren gjennomgått

Detaljer

Mangfold og fordypning / Kulturskole for alle? Kulturskolenes rammeplan

Mangfold og fordypning / Kulturskole for alle? Kulturskolenes rammeplan Mangfold og fordypning / Kulturskole for alle? Kulturskolenes rammeplan Mangfold og fordypning Mangfold og fordypning / Kulturskole for alle? Hvorfor i all verden er det laget en ny rammeplan???? Rammeplanen

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning"

Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning Arkivsak-dok. 14/00784-5 Saksbehandler Kim Stian Gjerdingen Bakke Saksgang Kommunestyret Møtedato Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning" Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Eidsvoll kommune Kulturhuset

Eidsvoll kommune Kulturhuset Eidsvoll kommune Kulturhuset Arkivsak: 2014/1147-3 Arkiv: A30 Saksbehandler: Astrid Holum Dato: 21.05.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 03.06.2014 Formannskapet

Detaljer

Rammeplan for kulturskolene På vei til mangfold

Rammeplan for kulturskolene På vei til mangfold NORSK KULTURSKOLERÅD Rammeplan for kulturskolene På vei til mangfold Grunnlag, føringer, mandat, hvorfor rammeplan? Sentrale elementer Organisering av arbeidet, implementering Ambisjoner og utfordringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 6/17 VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE [FIRMANAVN] [Firmaadresse] Innhold 1. Kulturskolens oppdrag... 2 1.1 Opplæringsloven...

Detaljer

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Kulturskoledagene i Tromsø 01.10.2015 Inger Anne Westby Oppgaven Å utarbeide lokale læreplaner; Hva innebærer det? Hvorfor skal vi gjøre det? Ett skritt tilbake Hvilke

Detaljer

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG 1 Innhold: KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET OG SPYDEBERG... 3 Bakgrunn for planen:... 3 Planprosessen... 3 Visjon og mål for planen... 4 Målsetting:... 4 KULTURSKOLEN I DAG... 6 FREMTIDENS

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk kulturskoleråd Oppland

Høringsuttalelse fra Norsk kulturskoleråd Oppland Høringsuttalelse fra Norsk kulturskoleråd Oppland Ny rammeplan for kulturskolen, del 1 Fra: Styret for Norsk kulturskoleråd Oppland Dato: 6. juni 2014 Uttalelse: Lillehammer kommune: Fagutvalg for samf.utvikling

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS Saksframlegg Høring - Rammeplan Kulturskole Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hanne Blekken 14/1200 Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS 10.06.2014 Rådmannens forslag: 1. Eidsberg

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/14 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur HØRING: NY RAMMEPLAN FOR KULTURSKOLEN - MANGFOLD OG FORDYPNING

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/14 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur HØRING: NY RAMMEPLAN FOR KULTURSKOLEN - MANGFOLD OG FORDYPNING Ullensaker kommune Kultur SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/14 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 28.05.2014 HØRING: NY RAMMEPLAN FOR KULTURSKOLEN - MANGFOLD OG FORDYPNING Vedtak o Ullensaker

Detaljer

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 14/26470 Saksbehandler: Ketil Teigen, telefon: 33 35 42 80 Kulturskolen Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS Saksframlegg Ny rammeplan for kulturskolen - høring Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Skjelbred FE - C09, HIST - 14/446 14/684 Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Mangfold og fordypning. Rammeplan for kulturskolen

Mangfold og fordypning. Rammeplan for kulturskolen VELKOMMEN! Mangfold og fordypning Rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning Hva er en god kulturskole for dere? La det surre litt Mangfold og fordypning Hvorfor rammeplan? Tydeliggjøre kulturskolen

Detaljer

1. Innføring av de tre programmene er det viktige grepet for å bedre kvaliteten på kulturskoletilbudet lokalt

1. Innføring av de tre programmene er det viktige grepet for å bedre kvaliteten på kulturskoletilbudet lokalt Høringsmal Ny rammeplan for kulturskolen, del 1 Fra: Rådet for folkemusikk og folkedans (rff@hf.ntnu.no), Norsk senter for folkemusikk og folkedans (rff@hf.ntnu.no), Ole Bull Akademiet (oba@olebull.no),

Detaljer

KULTURSKOLEN - for mangfold og fordypning SPILL MEG GOD!

KULTURSKOLEN - for mangfold og fordypning SPILL MEG GOD! KULTURSKOLEN - for mangfold og fordypning SPILL MEG GOD! EIERSKAP MANGFOLD OG FORDYPNING - rammeplan for kulturskole SPILL MEG GOD! Forventninger Loven Skole Skolebasert utvikling Veilederkorps SPILL MEG

Detaljer

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen Leder Eirik Birkeland Sissel Andsnes, Magne Espeland, Ann Evy Duun, Ole Hamre, Berit

Detaljer

Kulturskolen som ressurs

Kulturskolen som ressurs Kulturskolen som ressurs Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre Hotell Bristol, 1. november Erling J. Myrseth, styreleder region Øst Norsk kulturskoleråd Medlemsorganisasjon

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR TID: 25.08.2015 kl. 18:00 STED: KREPSEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 15.

Detaljer

Kulturdepartementet Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11.

Kulturdepartementet Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11. Kulturdepartementet postmottak@kud.deo.no Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11.mars 2013-06-26 Nasjonalt senter for kunst og kultur(kks) har lest utvalgets

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

KULTURSKOLEN ER DØD LENGE LEVE KULTURSKOLEN!

KULTURSKOLEN ER DØD LENGE LEVE KULTURSKOLEN! KULTURSKOLEN ER DØD LENGE LEVE KULTURSKOLEN! KULTURSKOLE FOR ALLE - ORGANISERING AV UNDERVISNING BERGEN 6. NOVEMBER 2015 HVEM ER ALLE? Økonomi Etnisitet Forutsetninger og behov KULTURSKOLE FOR ALLE ER

Detaljer

16/958 16/ , A30 Gunvor Elene Thorsrud

16/958 16/ , A30 Gunvor Elene Thorsrud Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 06.12.2016 077/16 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 16/958 16/8402 144, A30 Gunvor Elene Thorsrud Innføring av Rammeplan

Detaljer

I høringen hadde det vært fint å få kommentert følgende påstander spesielt:

I høringen hadde det vært fint å få kommentert følgende påstander spesielt: Høringsmal Ny rammeplan for kulturskolen, del 1 Fra: Åfjord Kommune Dato: 28/5 2014 I høringen hadde det vært fint å få kommentert følgende påstander spesielt: 1. Innføring av de tre programmene er det

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

PULS for kulturskolen

PULS for kulturskolen Conexus Cologne, February 1 50 st, 2016 Workshop with Ströer PULS for kulturskolen 1 Litt om Conexus Academic Feedback From: Professor Peter Mortimore Professor Knut Roald Professor Kjell B. Hjertø Professor

Detaljer

Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning

Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning SEF BESTÅR AV KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Til Norsk kulturskoleråd post@kulturskoleradet.no Oslo 19. juni 2013 Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer

Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN

Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN Rammeplanen - generell del Generell del er todelt, med 14 underkapitler: Kapittel 1 - rolle, mål og noe innhold/ organisering Kapittel 2 - rammer

Detaljer

Norsk kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråd Norsk kulturskoleråd Norsk kulturskoleråd er en interesseog utviklingsorganisasjon med mer enn 400 medlemskommuner. Kommunene er de formelle eierne av kultruskolerådet, og utøver sin påvirkning via Landsmøtet

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen 2012-2015 Politiske føringer Stortingsmelding 10 ( 2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking Stortingsmelding 20 ( 2012 2013) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen NOU- Kulturutredningen

Detaljer

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?»

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» «HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» Innlegg på strategikonferansen til Musikk i skolen og Norsk kulturskoleråd region Øst ved Hege Knarvik Sande Samarbeid og synergier mellom de ulike

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

M E D L E M S F O R D E L E R

M E D L E M S F O R D E L E R MEDLEMSFORDELER NORSK KULTURSKOLERÅDS VISJON: KULTURSKOLE FOR ALLE Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet, rikt mangfold og ivareta både bredde og talent Denne brosjyren forteller hva Norsk kulturskoleråd

Detaljer

FORORD. Norsk kulturskole - et unikt skoleslag

FORORD. Norsk kulturskole - et unikt skoleslag 1 FORORD Norsk kulturskole - et unikt skoleslag De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. Siden oppstarten på 1960-tallet har kulturskolene

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD. Sandvika Rut Jorunn Rønning

NORSK KULTURSKOLERÅD. Sandvika Rut Jorunn Rønning NORSK KULTURSKOLERÅD Sandvika 10.10.2014 NORSK KULTURSKOLERÅD «Ny rammeplan hva betyr den for deg som lærer og våre elever?» Sandvika 10.10.2014 HVORFOR NY RAMMEPLAN? Vedtak på landsmøtet 2012: Norsk kulturskoleråd

Detaljer

Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018. Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014. Forslag

Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018. Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014. Forslag Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018 Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014 Forslag 1 Innhold 1) Bakgrunn og historikk Side 3 2) Behovsanalyse / Situasjonsbeskrivelse Side

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

MANGFOLD OG FORDYPNING. utkast til. Rammeplan for kulturskolen

MANGFOLD OG FORDYPNING. utkast til. Rammeplan for kulturskolen 27.03. 2014 MANGFOLD OG FORDYPNING utkast til Rammeplan for kulturskolen 1 FORORD Norske kulturskoler et unikt skoleslag De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Sør-Trøndelag FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ROGALAND FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder Årsplan for kulturskolen Skoleåret 16-17 For Loppa kommune Siw Jensen, leder Hva er kulturskole? ÅRSPLAN FOR LOPPA KOMMUNE 2016 17. Kulturskolen er et kommunalt opplærings-, aktivitets- og opplevelsessenter

Detaljer

Vedtekter for Aure kulturskole

Vedtekter for Aure kulturskole Vedtekter for Aure kulturskole Pkt. 10 er revidert etter vedtak i kommunestyret PS 78/14, den16.12.14 Innhold VEDTEKTER FOR AURE KULTURSKOLE... 3 1.0 Målsetting... 3 2.0 Innhold... 3 3.0 Samarbeid... 3

Detaljer

I høringen hadde det vært fint å få kommentert følgende påstander spesielt:

I høringen hadde det vært fint å få kommentert følgende påstander spesielt: Høringsmal Ny rammeplan for kulturskolen, del 1 Fra: Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK), Høgskolen i Bergen. Saksforberedt av professor Stig A. Eriksson, fungerende leder. Dato: 20. 06.

Detaljer

Virksomhetsplan for perioden

Virksomhetsplan for perioden 1 Virksomhetsplan for perioden 2013-2015 Norsk kulturskoleråd Nordland skal medvirke til å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne. Norsk kulturskoleråd Nordlands virksomhet

Detaljer

* Hans Willoch Bræin

* Hans Willoch Bræin * Hans Willoch Bræin * De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. Siden oppstarten på 1960-tallet har kulturskolene hatt en sterk utvikling

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

Fagplan BILDE. Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg. Fagplan BILDE. Tromsø Kulturskole 2009

Fagplan BILDE. Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg. Fagplan BILDE. Tromsø Kulturskole 2009 Fagplan BILDE Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg 1 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte i 2000 å utarbeide en rammeplan for kulturskolene, i 2003 ble den ferdig og heter på vei til mangfold.

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 NORSK KULTURSKOLERÅD BTV All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

DET MULIGES KUNST Oppfølgingen av rapporten og veien videre

DET MULIGES KUNST Oppfølgingen av rapporten og veien videre I KJØLVANNET AV DET MULIGES KUNST Oppfølgingen av rapporten og veien videre Kunstfaglig opplæring. Det er nå det gjelder! Kristiansand, 28. september 2016 Eirik Birkeland, Norges musikkhøgskole uten mennesker

Detaljer

Temaplan kulturskole

Temaplan kulturskole 2017-20 Verdal kommune Temaplan kulturskole 2017-2020 Fra Verdalsmartnan 2014. Foto: Sven-Øyvind Bern 1 Innhold 1. FORMÅLET MED PLANEN... 3 2. KULTURSKOLENS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 4 3. HANDLINGSPLAN

Detaljer

Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen

Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen Tilrettelegging Muligheter Kvalitet Omsorg Rammer Ressurser Verktøy Kulturskolens prosjektarbeid Hvordan planlegger vi dette?

Detaljer

KULTURSKOLEDAGENE NORD

KULTURSKOLEDAGENE NORD KULTURSKOLEDAGENE NORD 6. 7. OKTOBER 2016 KVALITET...? Hvorfor er det viktig å ha en diskusjon om kvalitet i kulturskolen? Er vi ikke gode nok??? Du trenger ikke være dårlig for å ha et ønske om a bli

Detaljer

Mangfold og fordypning. MANGFOLD OG FORDYPNING - rammeplan for kulturskolen

Mangfold og fordypning. MANGFOLD OG FORDYPNING - rammeplan for kulturskolen MANGFOLD OG FORDYPNING - rammeplan for kulturskolen Rammeplanen og skoleeier Det politiske arbeidet og rammeplanen Rammeplan som utviklingsverktøy Hvorfor rammeplan? Tydeliggjøre kulturskolen som et skoleslag

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtetid: , kl. 09:00 12.

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtetid: , kl. 09:00 12. MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 11.06.2014, kl. 09:00 12.30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 05.06.2014. Møte med

Detaljer

Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole

Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole «Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og levekår» 18.oktober 2016 Innhold 1 Kulturskolens oppdrag... 3 1.1 Opplæringsloven... 3 1.2 Målsetting for kulturskolen...

Detaljer

Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets rapport.

Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets rapport. Fra: Solgunn Normann [solgunn.normann@vikna.kommune.no] Sendt: 15. februar 2011 10:24 Til: Postmottak KD Kopi: 'svein.kaare.haugen@kulturskoleradet.no' Emne: Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets

Detaljer

Gode grunner til å velge Steinerskolen

Gode grunner til å velge Steinerskolen Gode grunner til å velge Steinerskolen xxx Skolens mål er å skape livslang motivasjon for læring. Livslang x motivasjon for læring xxx Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål xxx for hver elev. Det pedagogiske

Detaljer

KS-Troms Høstkonferanse

KS-Troms Høstkonferanse KS-Troms Høstkonferanse 12. 13. OKTOBER 2016 Norsk kulturskoleråd rammeplan, vedtekter og samarbeid med kommunesektoren Hva og hvem er Norsk kulturskoleråd? Foto: Egil Hofsli Fra Norsk kulturskoleråds

Detaljer

Forskrifter for kulturskolevirksomheten Kulturskoler som demonstrasjonsskoler

Forskrifter for kulturskolevirksomheten Kulturskoler som demonstrasjonsskoler Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim +47 7356 2000 tel +47 7356 2001 fax www.kulturskoleradet.no Dato 15.09.2004 Dokumentnavn Saksbehandler Forskrifter og demoskoler Harry Rishaug Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Innhold. Innledning... 11. Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19

Innhold. Innledning... 11. Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19 Innhold Innledning... 11 Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19 Kapittel 1 Kunstner eller lærer? Et illustrerende profesjonsdilemma i det musikk- og kunstpedagogiske landskapet... 21 Elin

Detaljer

INNSPILL TIL KULTURUTREDNINGEN - NOU 2013:4

INNSPILL TIL KULTURUTREDNINGEN - NOU 2013:4 SEF BESTÅR AV KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Til Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Oslo 21.juni 2013 INNSPILL TIL KULTURUTREDNINGEN - NOU 2013:4 Samarbeidsforum for

Detaljer

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. Kulturskole - søk/endre elevplass Kulturskole Generelt Alternativt navn Kulturskole Beskrivelse Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Skole- og barnehageseksjonen

ØVRE EIKER KOMMUNE Skole- og barnehageseksjonen ØVRE EIKER KOMMUNE Skole- og barnehageseksjonen Saksbeh.: Stig Rune Kroken Tlf.: Deres ref: Vår ref: 2011/1934-8718/2011 Ark: SAØEK : A30 Dato: 28.03.2011 Fremskritts Parti Øvre Eiker Att. Ole-Johnny Myrvold

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKESAVDELING All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

NORSK FAGRÅD FOR MDD. HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8

NORSK FAGRÅD FOR MDD. HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8 NORSK FAGRÅD FOR MDD HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8 Norsk fagråd for MDD er et rådgivende organ som har som formål å følge opp

Detaljer

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon 26. mars 2014 Lasse Arntsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HVORFOR TRENGER VI BARNEHAGE? HVORFOR

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015

VIRKSOMHETSPLAN 2015 VIRKSOMHETSPLAN 2015 OM PLANEN Virksomhetsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsplan og årsmelding. Virksomhetsplanen - som har bakgrunn i

Detaljer

Høringsuttale til KUDKD: Det muliges kunst

Høringsuttale til KUDKD: Det muliges kunst Kulturdepartementet 20. juni 2014 Høringsuttale til KUDKD: Det muliges kunst Norges Musikkorps Forbund ser med stor forventning på utviklingen og samordningen som ser ut til å skje innen kultur og utdanningsfeltet.

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Fornyelse av læreplanene - Bærekraftig utvikling i læreplanene Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet

Fornyelse av læreplanene - Bærekraftig utvikling i læreplanene Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet Fornyelse av læreplanene - Bærekraftig utvikling i læreplanene 16.9.2016 Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet Fornyelse av læreplanene fornyelse av læreplanen i naturfag Innføre bærekraftig utvikling

Detaljer

gode grunner til å velge Steinerskolen

gode grunner til å velge Steinerskolen 11 gode grunner til å velge Steinerskolen 1 Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. Samtidig er det pedagogiske opplegget langsiktig: Skolens mål er å skape en livslang motivasjon

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 FINNMARK FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer