Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning""

Transkript

1 Arkivsak-dok. 14/ Saksbehandler Kim Stian Gjerdingen Bakke Saksgang Kommunestyret Møtedato Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning" Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar foreliggende forslag til høringsuttalelse om ny rammeplan for kulturskolen slik det framgår av saksframlegget. Saksdokumenter Høringsbrev Ny rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning» Mangfold og fordypning utkast til rammeplan for kulturskolen Vedlagt Ja Ja Oppsummering Norsk kulturskoleråds utkast til ny rammeplan for kulturskolene er ute på høring og denne tar sikte på å bidra til økt kvalitet i kulturskolene. Særlig gjennom systemiske endringer og utbedringer som innføring av lokalt utformede læreplaner, tydeligere beskrivelser av mål, innhold og arbeidsmåter i fagene, systemer for å sikre kvaliteten i undervisningstilbudet over tid m.m. Utkastet til ny rammeplanen for kulturskolene er godt, og planen kan være et godt verktøy for kulturskolen og skoleeier i arbeidet med å videreutvikle kulturskolen. Saksutredning Bakgrunn for saken Landsmøtet i Norsk kulturskoleråd vedtok høsten 2012 at det skulle utarbeides en ny rammeplan for kulturskolene. Norsk kulturskoleråds sentralstyre har oppnevnt et eget rammeplanutvalg for arbeidet som har hatt følgende mandat: Norsk kulturskoleråds styre ber utvalget utarbeide et nytt forslag til rammeplan for kulturskolen. Planen skal bygge på gjeldende rammeplan fra 2003, Norsk kulturskoleråds Strategi 2020 og forholde seg til Kunnskapsløftet fra 2006, Kulturløftene fra 2005 og 2009, Kulturutredningen 2014 og Stortingsmelding 20 ( ) På rett vei. 1

2 Planen skal være et hensiktsmessig verktøy for å løse kulturskolenes sammensatte oppdrag i forhold til opplæringstilbud, elevers læring og fordypning, skoleslaget som kulturinstitusjon og lokalt ressurssenter, og samtidig gi grunnlag for å sikre bred rekruttering og mangfold i kulturskolenes virksomhet. Planen skal legge til rette for profesjonalisering og helhetstenking og for styrket evne til samarbeid internt og eksternt. Planen skal vektlegge betydningen av høy faglig og pedagogisk kvalitet i alle tilbud og være et sentralt grunnlagsdokument for utviklingen av nasjonale standarder og lokale læreplaner. Kulturskolens rammeplan skal baseres på et undervisningstilbud med vekt på utfoldelse, opplæring og fordyping. Planen skal omhandle kulturskolenes samfunnsoppdrag, prinsipper og retningslinjer, samt fagplaner. Utvalget bes også om å foreslå tiltak for implementering og oppfølging av rammeplanen. Styret ber om at det legges opp til en åpen og inkluderende prosess fram mot Norsk kulturskoleråds landsmøte 2014, slik at samfunnsoppdraget, og prinsipper og retningslinjer kan presenteres for landsmøtet høsten Fagplaner for de enkelte kulturskolefag utarbeides etter dette landsmøtet. Kulturskolerådets utkast til ny rammeplan, «Mangfold og fordypning», har to kapitler, hvor det første omhandler kulturskolens samfunnsoppdrag og det andre omtaler prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet. Kapittel tre er ikke skrevet, men vil bli skrevet etter Norsk kulturskoleråds landsmøte høsten Kapittel 1 Her beskrives kulturskolens formelle oppdrag, med FNs Barnekonvensjon og Opplæringsloven som grunnlag. Kulturskolens formål og mål beskrives, og kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet. Kulturskolen skal bl.a. bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, samt bidra til at eleven blir kritisk reflekterende og utvikler egen livskompetanse. Kulturskolen skal også være et lokalt ressurssenter for skole- og kulturlivet i den enkelte kommune, og beskrives som en viktig byggestein i den lokale kulturelle grunnmuren. I tillegg skal kulturskolen samarbeide med helsesektoren, barnevern, sosialtjeneste, flyktningetjeneste, helsesøster og eldreomsorg. Rammeplanen definerer tre ulike opplæringsprogram: Grunnprogrammet, som kan ta sikte på å gjøre elevene kjent med innhold og arbeidsmåter i de ulike fagene slik at de etter hvert kan velge det eller de fagene de er motivert for. Kulturskoletimen er et slikt tilbud. Kjerneprogrammet, tilsvarer dagens ordinære kulturskoletilbud som er for elever som ønsker å utvikle faglige ferdigheter over tid. Det favner ulike nivåer, fra begynnernivå til viderekommende nivå. Fordypningsprogrammet, kan også kalles talentprogrammet. Dette er for elever med høyt nivå og særlig motivasjon for ekstraordinær fordypning i faget. Det forutsettes særskilte opptaksprøver til programmet og undervisningen vil gis flere dager pr. uke med betydelig selvstendig øving mellom undervisningen. Kapittel 2 Her gis skoleeier ansvaret for at kulturskolens tilbud er i tråd med nasjonale føringer gitt i 2

3 rammeplanen. Kulturskolen skal inngå i kommunens plandokumenter og være en del av kommunens strategiarbeid både innen utdanning, kultur og helse. Skoleeier gis også ansvaret for at kulturskolen har høyt kvalifiserte lærere, har lokaler som er tilpasset den undervisningen som tilbys, har moderasjonsordninger og friplasser og at kulturskolen har et system for kvalitetssikring av driften. Det forventes at det utarbeides egne lokale fagplaner basert på den sentrale rammeplanen. Skoleleder tillegges ansvaret for det pedagogiske utviklingsarbeidet i kulturskolen og for at kulturskolen skal være en lærende organisasjon. Kulturskolen skal samarbeide med både skoleverket, det frivillige og profesjonelle kulturlivet om elevenes læring innen kunstfagene. Rammeplanen anbefaler også interkommunale samarbeid mellom mindre kommuner. Videre skal kulturskolen samarbeide direkte med hjemmet om elevenes læring. Rammeplanen stiller krav om kompetanse for tilsetting som lærer eller leder i kulturskolen tilsvarende de krav som gjelder i skoleverket. Rammeplanen beskriver kulturskolens verdigrunnlag som bygger på grunnopplæringens humanistiske menneskesyn og på samfunnsverdier som fellesskap, ytringsfrihet, menneskeverd og demokrati. Rammeplanen legger begrepet ytringskultur til grunn for sin virksomhet. Kulturskolens hovedanliggende er elevens kunstneriske og kulturelle kompetanse. Til grunn ligger et helhetlig syn på mennesket og ideen om at alle mennesker har formsans og et uttrykksbehov som kan utvikles gjennom opplæring i og arbeid med kunstneriske og kulturelle uttrykk. Vurdering for læring i kulturskolen fremheves som viktig, selv om det ikke er noen formell vurdering i kulturskolen. Vurdering for læring innebærer veiledning, tilbakemeldinger til eleven og utviklingssamtaler, der hensikten er å skape best mulig betingelser for elevens utvikling. Rammeplanen drøfter kvalitet i kulturskolen, og oppsummerer de i tre grupper: undervisnings- og læringskvalitet, kvalitet i rammefaktorer og virksomhetskvalitet. Rammeplanen drøfter også lærernes profesjonskunnskap, profesjonsutøvelse og profesjonsutvikling. Kulturskolelederen tillegges ansvaret for at lærerne får dele og kritisk vurdere sin felles yrkeskunnskap, og det er viktig at kulturskolelærerne får tilgang til etter- og videreutdanning, deltagelse ved konferanser og tilgang til forskning i sitt fag. I tillegg er det viktig at kulturskolelærerne får støttet til å forske i egen praksis og til å drive faglig-pedagogisk utviklingsarbeid. Konsekvenser Lover og forskrifter Opplæringslova 13-6 Eksisterende planer Gjeldende vedtak 3

4 Økonomi Bemanning Uttalelse fra andre utvalg Ungdomsrådet Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Andre råd eller utvalg Ja/ Vurdering/alternative løsninger Norsk kulturskoleråd har utarbeidet en høringsmal hvor de innledningsvis ber høringsinstansene ta stilling til to påstander: Påstand 1: Innføring av de tre programmene (grunnprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram) er det viktige grepet for å bedre kvaliteten på kulturskoletilbudet lokalt I mange kulturskoler eksisterer allerede de tre programmene som rammeplanen skisserer, kanskje med andre betegnelser og med lokale tilpasninger. Det er bra med en slik presisering av tre ulike undervisningsprogrammer i en overordnet rammeplan. Begrepene undervisningsprogram, grunnprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram understreker også at kulturskolen er en skole hvor det undervises med læring som mål. Begrepene hentyder også til en progresjon gjennom de ulike programmene og at de bygger på hverandre. Dette er bra. Rammeplanen vil kunne påvirke kvaliteten på kulturskoletilbudet positivt. Dette siden den er med på å tydeliggjøre innhold og forventinger til elever, lærere og skole, og til skoleeier. I tillegg gir den kulturskolene et godt verktøy i form av en struktur som undervisningstilbudet kan organiseres i. Tradisjonelt har mesteparten av kulturskolens undervisning vært knyttet til det som betegnes som kjerneprogrammet. Noen kulturskoler har talentprogrammer, men her er det store behov for å øke kapasiteten, både innenfor eksisterende program og ved skoler som ikke har et slikt fordypningstilbud. Kulturskoletimen kan plasseres i grunnprogrammet og er svært viktig for å sikre bred rekruttering til kulturskolene fra familier med ulike økonomisk og kulturell bakgrunn. En slik tydeliggjøring av undervisningen gjennom disse tre programmene vil kunne bidra til å bedre kvaliteten på kulturskoletilbudet lokalt. Påstand 2: Innføringen av de tre programmene lar seg løse innenfor eksisterende økonomiske ressurser Ved mange kulturskoler eksisterer det i dag ikke et talent- eller fordypningsundervisning. Dette er undervisningsprogram som er mer kostnadskrevende enn undervisningstilbud i grunn- og kjerneprogrammene. Dette siden undervisningstimene med enkeltelever vil være betydelig lengre i tillegg til at det må gis undervisning i støttefag som kammermusikk, teori, konsert- og forestillingstrening etc. 4

5 Grunnprogrammet kan i noen tilfelle være mer økonomisk gunstig å tilby da bruk av større grupper kan være hensiktsmessig. Men mange kulturskoler praktiserer her et gratisprinsipp som bygger på kulturskoletimen eller på samarbeid med grunnskole. I disse tilfellene er det ikke mulig med en større inntjening i grunnprogrammet som kan bidra til å finansiere noe av fordypningsprogrammet. Undervisningstiden mange elever mottar ukentlig i kjerneprogrammet er dessuten svært varierende fra kulturskole til kulturskole, og mange elever og lærere opplever av man har svært liten tid til undervisning. Det er derfor problematisk å hevde at innføringen av disse tre programmene lar seg løse innenfor eksisterende økonomiske ressurser. Mange kulturskoler har, som tidligere bemerket, allerede en slik tredeling av undervisningstilbudet. Men mange små og mellomstore kulturskoler mangler særlig fordypningsprogrammet. I disse tilfellene er dette det mest kostbare programmet som må opprettes, og dette vil da koste penger. Generelt om utkastet til ny rammeplan Rammeplanen tar sikte på å bidra til økt kvalitet i kulturskolene og legger forventninger om en profesjonalisering av kulturskolene. Særlig gjennom systemiske endringer og utbedringer som innføring av lokalt utformede læreplaner, tydeligere beskrivelser av mål, innhold og arbeidsmåter i fagene, systemer for å sikre kvaliteten i undervisningstilbudet over tid m.m. Utkastet til ny rammeplanen for kulturskolene er godt, og planen kan være et godt verktøy for kulturskolen og skoleeier i arbeidet med å videreutvikle kulturskolen. Kommunikasjons- og informasjonstiltak. Dato: 3. juni 2014 Godkjent av rådmannen 5

Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen.

Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen. Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen. Rammeplanen for kulturskolen ble i vår sendt på høring og det er kommet inn en rekke høringsuttalelser. I brevet

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Profesjonsetikk og utdanningspolitikk

Profesjonsetikk og utdanningspolitikk Sak 10 Profesjonsetikk og utdanningspolitikk Profesjonsetikk og utdanningspolitikk henger uløselig sammen. Som profesjonelle yrkesutøvere må vi være bevisst den etiske rammen vi opererer innenfor og kunne

Detaljer

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Utdanningsforbundet Østfold har sendt følgende gjennomgående læreplaner ut på høring: Engelsk Matematikk fellesfag og matematikk 2T og 2P Naturfag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Høringsuttalelse fra Musikernes fellesorganisasjon. Kvalitetsutvalgets utredning, NOU 2003:16 I første rekke.

Høringsuttalelse fra Musikernes fellesorganisasjon. Kvalitetsutvalgets utredning, NOU 2003:16 I første rekke. Høringsuttalelse fra Musikernes fellesorganisasjon Kvalitetsutvalgets utredning, NOU 2003:16 I første rekke. Kvalitetsutvalgets utredning er svært omfattende og behandler mange sider av grunnopplæringen.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG Plattform for kulturskolen i Sarpsborg Vedtatt av bystyret 25.09.2014 Innholdsfortegnelse Plattform for kulturskolen i Sarpsborg... 3 BAKGRUNN OG HISTORIKK... 3 Sarpsborg

Detaljer