Høringsuttalelse til ny rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse til ny rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning"

Transkript

1 Byrådssak 145/14 Høringsuttalelse til ny rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning OEJO ESARK Hva saken gjelder: Norsk kulturskoleråd har sendt utkastet til de to første kapitlene til ny rammeplan for kulturskolen ut på høring. Høringsfristen er 1. juni. Rammeplanen «Mangfold og fordypning» utarbeides av rammeplanutvalget som Norsk kulturskoleråds styre oppnevnte, i tråd med vedtak på Norsk kulturskoleråds landsmøte i Utvalget ledes av Eirik Birkeland. Øvrige utvalgsmedlemmmer: Morten Christiansen, Kristin Geiring, Eivind Nåvik, Inger-Anne Westby, Wenche Waagen, Robert Øfsti. Knut Øverland er utvalgets sekretær. Høringsutkastet omhandler del 1 av rammeplanen, den generelle delen, og deles inn i to kapitler: 1) Kulturskolens samfunnsoppdrag 2) Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet I kapittel 1 fremholdes kulturskolenes formelle oppdrag, formål, og bl.a. kulturskolens plass i den kulturelle grunnmuren. Kapittel 2 viser bl.a. de ulike ansvarsområder knyttet til kulturskolene. Herunder fokuseres skoleeierskap, kvalitet, kompetanse og lærerrolle. Arbeidet med rammeplanen vil fortsette etter Norsk kulturskoleråds landsmøte Da skal fagplaner for kulturskolen utarbeides. I tillegg skal det utarbeides en implementeringsstrategi. Denne høringen er sendt til alle kommuner i Norge, som kulturskoleeiere og høringsfrist er 1. juni. Byrådet foreslår følgende oppsummerte uttalelse: Byrådet slutter seg til beskrivelsen av Kulturskolens samfunnsoppdrag Byrådet slutter seg til verdigrunnlaget for kulturskolens virksomhet og bruk av begrepet ytringskultur da Kulturskolens hovedanliggende er utvikling av elevenes kunstneriske og kulturelle kompetanse. Til grunn ligger et helhetlig syn på mennesket og ideen om at alle mennesker har formsans og et uttrykksbehov som kan utvikles gjennom opplæring i og arbeid med kunstneriske og kulturelle uttrykk. Byrådet slutter seg til innføring av de tre definerte programmene; Grunnprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram. Byrådet vil definere grunnprogrammet som et introduksjonsprogram og avgrense deltakelse og tilbudsutvikling til barn i alderen 5-7 år i grunnprogrammet. Byrådet vil understreke behovet for lokale tilpasninger innenfor de tre ulike programmene. Byrådet mener at det er en svakhet i rammeplanen at ikke samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og det offentlige er tydeligere beskrevet og foreslår et frivillighetsprogram for utbygging av bedre ressursutnyttelse i møte mellom frivillig kulturliv og offentlig kulturskole. Bergen kommune, som skoleeier, tar ansvar for at kulturskolens tilbud er i tråd med nasjonale føringer. Kulturskolen inngår i kommunens plandokumenter og er en del av kommunens strategiarbeid både innen utdanning, kultur og helse. Byrådet tilstreber at kulturskolen har lokaler som er tilpasset den undervisningen som tilbys, og kulturskolen skal kunne disponere andre kommunale undervisningslokaler vederlagsfritt. 1

2 Byrådet vil videreføre dagens ordning med friplasser for familier med lav inntekt. Byrådet slutter seg til rammeplanen med hensyn til samarbeid og prosjektutvikling mellom grunnskole/sfo og kulturskolen. Byrådet slutter seg til rammeplanutkastet om utvikling av felles standardiserte kvalitetskriterier for undervisningstilbudet og interne kvalitetssikringssystemer i virksomheten. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Forretningsutvalget behandlet saken i møtet sak og har bl.a. fattet følgende vedtak: «Høring - Ny rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning, sendes Komite for kultur, idrett og næring, Komite for oppvekst, ungdommens bystyre og Bystyret.» Høringsuttalelse skal dermed avgis av bystyret i junimøtet. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret avgir høringsuttalelse til ny rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» slik denne uttalelsen er oppsummert i saken. Dato: 29. april 2014 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Ragnhild Stolt-Nielsen byrådsleder 2

3 Saksutredning: Norsk kulturskoleråd har sendt utkastet til de to første kapitlene til ny rammeplan for kulturskolen ut på høring. Rammeplanen «Mangfold og fordypning» utarbeides av rammeplanutvalget som Norsk kulturskoleråds styre oppnevnte, i tråd med vedtak på Norsk kulturskoleråds landsmøte i Planen skal bygge på gjeldende rammeplan fra 2003, Norsk Kulturskoleråds Strategi 2020 og forholde seg til Kunnskapsløftet fra 2006, Kulturløftene fra 2005 og 2009, Kulturutredningen 2014 og Stortingsmelding 20 ( ) På rett vei. Kulturskolen er òg forankret i Opplæringsloven 13-6 og skal gi et tilbud av høy faglig og pedagogisk kvalitet, som er en fordypning utover det obligatoriske skoleverket. Planen skal være et hensiktsmessig verktøy for å løse kulturskolenes sammensatte samfunnsoppdrag i forhold til opplæringstilbud, elevers læring og fordypning, skoleslaget som kulturinstitusjon og lokalt ressurssenter, og samtidig gi grunnlag for å sikre bred rekruttering og mangfold i kulturskolenes virksomhet. Planen skal legge til rette for profesjonalisering og helhetstenking og for styrket evne til samarbeid internt og eksternt. Planen skal videre omhandle kulturskolenes prinsipper og retningslinjer, samt fagplaner og i tillegg bes utvalget også om å foreslå tiltak for implementering og oppfølging av rammeplanen. Planen skal vektlegge betydningen av høy faglig og pedagogisk kvalitet i alle tilbud og være et sentralt grunnlagsdokument for utviklingen av nasjonale standarder og lokale læreplaner. Høringsutkastet omhandler del 1 av rammeplanen, den generelle delen, og deles inn i to kapitler: 1) Kulturskolens samfunnsoppdrag 2) Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet I kapittel 1 fremholdes kulturskolenes formelle oppdrag, formål, og bl.a. kulturskolens plass i den kulturelle grunnmuren. Kulturskolen gir et tilbud til barn og unge i alderen 0-19 år og som lokalt ressurssenter skal kulturskolen medvirke til å styrke kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet gjennom forpliktende samarbeid med skole- og kultursektor. Kulturskolens formål er å bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse. Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er den sentrale grunnutdanningen i den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever til opptak i høyere kunstfaglig utdanning for elever med særlig interesse og motivasjon. Alle elever i kulturskolen skal få undervisning som er tilpasset deres interesse og forutsetninger. Utover dette skal kulturskolen gi kompetanse til det frivillige kulturlivet som mottar ulike tjenester herunder instruktører og dirigenter. Den nye rammeplanen har som ambisjon å styrke kvaliteten i opplæringen i kulturskolene. Målet med planen er å etablere felles standarder for undervisningstilbudet, med mulighet for lokale tilpasninger innenfor tre ulike opplæringsprogram. De tre programmene har forskjellig profil, tilby undervisning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og henvender seg til ulike elevgrupper. Alle elever skal ha tilgang til arenaer for formidling av sine uttrykk og de skal få tilbakemeldinger på egen utvikling og resultat uansett undervisning i grupper eller som enkeltindivid. 3

4 De tre programmene er: Grunnprogrammet er et tilbud til elever i alderen 0-19 år som ønsker deltagelse i kulturaktivitet knyttet til ett eller flere av kulturskolens fag. Undervisningen kan ta sikte på å gjøre elevene kjent med innhold og arbeidsmåter i de ulike fagene slik at elevene etter hvert kan velge det eller de fagene de er motivert for. Programmet kan også tilby undervisning særskilt egnet for store ensembler, som f.eks. kor og dansegrupper. Undervisningen er organisert i større grupper. Kjerneprogrammet er for elever i alderen 4-19 år som ønsker å utvikle faglige ferdigheter over tid og er basert på langsiktighet og progresjon. Det favner ulike stadier, fra begynnernivå til viderekommende nivå, og forutsetter betydelig egenøving i tillegg til undervisningstimene. Undervisningen er tilpasset den enkelte elev og foregår både individuelt og i grupper. Fordypningsprogrammet er for elever i alderen 9-19 år på høyt nivå og med særlig motivasjon for ekstraordinær fordypning i faget. Deltagelse forutsetter at elevene kan møte til undervisning flere dager pr. uke og kan arbeide selvstendig og målrettet med øving/trening. Det forutsettes særskilt tilrettelagte inntaksprøver til programmet. Deler av undervisningen kan foregå i samarbeid med andre institusjoner på regionalt og nasjonalt nivå. Kulturskolene er allerede en del av det statlige talentprogrammet Unge musikere i regi av høyere musikkutdanningsinstitusjoner. Tilsvarende samarbeid bør utvikles i andre kunstfag. Den enkelte kulturskole avgjør selv sammensetningen av programprofilene og organisering av tilbudene, men alle kulturskoler skal alene, eller i samarbeid med andre kulturskoler gi tilbud innenfor alle tre program. Alle elever skal ha muligheter for deltagelse i fordypningsprogram, så fremt kunstnerisk nivå og motivasjon er tilstede. Alle program skal ha en faglig begrunnelse og en beskrivelse av hvilke læringsprosesser som skal kjennetegne programmet. For å sikre kvalitet i alle programmene oppfordres kommunene til interkommunalt og regionalt samarbeid, i tillegg til god kontakt og samarbeid med de høyere utdanningsinstitusjonene og profesjonelle miljø som driver talentprogram. Kapittel 2 viser bl.a. de ulike ansvarsområder knyttet til kulturskolene. Herunder fokuseres skoleeierskap, kvalitet, kompetanse og lærerrolle. I dette kapittelet legges føringer for rammer, prinsipper og pedagogiske retningslinjer. Opplæringsloven 13-6 pålegger alle kommuner i Norge å ha et musikk- og kulturskoletilbud. Kommunen har som skoleeier ansvaret for at kulturskolens tilbud er i tråd med nasjonale føringer gitt i rammeplanen. Det understrekes at kulturskolen skal inngå i kommunens plandokumenter og være en del av kommunens strategiarbeid både innen utdanning, kultur og helse. Kommunen har ansvar for at kulturskolen har lokaler som er tilpasset den undervisningen som tilbys, og kulturskolen skal kunne disponere andre kommunale undervisningslokaler vederlagsfritt. Skoleeier bør sørge for at kulturskolen kan tilby friplasser og moderasjonsordninger for å sikre like muligheter for deltagelse i kulturskolens tilbud. Skoleeier har ansvar for drift av kulturskolen og for å sikre at kulturskolen har et system for kvalitetssikring av opplæringen og at kulturskolen har høyt kvalifiserte lærere. I dette inngår også å sikre kulturskolelærerne tilsvarende videre- og etterutdanningstilbud som lærerne i skoleverket. Med utgangspunkt i den nasjonale rammeplanen skal det utarbeides lokale læreplaner for alle fag og emner kulturskolen tilbyr. De lokale læreplanene skal ivareta både nasjonale normer med hensyn til målsetting for undervisningen og lokale tilpasninger med hensyn til innhold, organisering og fagtilbud. 4

5 For å sikre en kunnskapsbasert videreutvikling av kulturskolen, er det grunn til å understreke behovet for ytterligere dokumentasjon og systematiserte og empiriske studier i skoleslaget. Kulturskolefeltet er et relativt nytt profesjonsfelt som trenger forskning og utviklingsarbeid for å utvikle kunnskap om kulturskolen som faginstitusjon. Rammeplanen understreker behovet for god kontakt mellom kulturskole og hjem om elevens utvikling, trivsel, frammøte og øvingsinnsats. Elever og foreldre skal gjøres kjent med hvilke forventninger kulturskolen har til elevens innsats i de ulike programmene. De skal også gjøres kjent med kulturskolens læreplan for det aktuelle faget og om det undervisningstilbudet de kan forvente at deres barn vil få. Videre presiserer rammeplanen kompetansekrav til både lærere og skoleledere. I utkastet til rammeplan legges begrepet ytringskultur til grunn for virksomheten slik dette begrepet defineres og anvendes i Engerutvalgets rapport Kulturutredningen For kulturskolen er det naturlig å legge ytringskulturbegrepet til grunn for sin virksomhet. Kulturskolens hovedanliggende er elevenes kunstneriske og kulturelle kompetanse. Til grunn ligger et helhetlig syn på mennesket og ideen om at alle mennesker har formsans og et uttrykksbehov som kan utvikles gjennom opplæring i og arbeid med kunstneriske og kulturelle uttrykk. I rammeplanens kapittel 2 fokuseres det òg på begrepet kvalitet, som bør være gjenstand for kontinuerlig debatt i kulturskolen. Viktige forutsetninger for kvalitet kan være: Undervisnings- og læringskvalitet, kvalitet i rammefaktorer og kvalitet i selve virksomheten. I utgangspunktet baserer ikke rammeplanens ambisjoner om høyere kvalitet i undervisningstilbudet seg på økte budsjetter, men på klare målsettinger om gradert ressurstildeling mellom programmene og implementering av lokale lærerplaner basert på felles standarder. Byrådets vurdering I sak 96/11 vedtok bystyret i Bergen Tiltaksplan for Bergen kulturskole og i saken var følgende presisert: «Byrådets prioriteringer tar utgangspunktet i det samfunnsoppdraget som kulturskolen nå har og dette legger premissene for tiltaksplanens innhold og tidshorisont. Dette innebærer fokus på følgende: bred rekruttering, samarbeid med ulike aktører, profesjonelle og amatører, innen byens kulturliv, kvalitet i undervisningen, kompetente lærerkrefter, tilrettelegging for talenter og gode lokaliteter for skolens virksomhet». Bergen kulturskoles samfunnsoppdrag og satsingsområder slik dette fremkommer i bystyresaken er derfor å betrakte som et utviklingsarbeid som langt på vei kan sies å være i tråd med utkastet til rammeplan. Herunder rammeplanens bruk av begrepet ytringskultur. Kommentar til kapittel 1: Kulturskolens samfunnsoppdrag. Her fremholdes kulturskolenes formelle oppdrag, formål, og bl.a. kulturskolens plass i den kulturelle grunnmuren som også kulturmeldingen (2014) ga oppmerksomhet til. Dette kapittelet gir en god beskrivelse av kulturskolens samfunnsoppdrag slik dette òg er nedfelt i Tiltaksplan for Bergen kulturskole. Det er imidlertid en svakhet at ikke samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og det offentlige er tydeligere beskrevet. Med henvisning til Kulturutredningen (2014) pekes det på utfordringer i relasjon mellom frivillig kulturliv og offentlig kulturskole. For hundrevis av frivillige organisasjoner er subsidierte tjenester i form av opplæring og direksjon fra kulturskolen en forutsetning for ekspansjon, kvalitetsutvikling, vitalisering og fornying. 5

6 Kulturskolens elever er avhengig av det tilbud som gis i kulturlivets frivillige organisasjoner for å kunne utvikle den kompetanse de ønsker og samfunnet trenger. En rammeplan for kulturskolen bør foreslå flere konkrete tiltak på dette området så som for eksempel et frivillighetsprogram for utbygging av bedre ressursutnyttelse i møte mellom frivillig kulturliv og offentlig kulturskole, jfr. Kulturutredningen (2014). Byrådet mener at det mest nyskapende i utkastet til ny rammeplan er innføring av de tre definerte programmene. Tre ulike program med definert mål, målgruppe, innhold, organisering og krav. Innføring av begrepet grunnprogram bryter mest med kulturskolens tradisjoner. Kjerneprogrammet er stort sett en beskrivelse av kultursskolens nåværende kjernevirksomhet og den virksomheten det brukes aller mest ressurser på. Fordypningsprogrammet er en beskrivelse av det byrådet i Tiltaksplan for Bergen kulturskole kaller talentprogram. Dette startet med musikk (klassisk), dans (klassisk og moderne) for flere år siden, og er nå utvidet til teater, visuelle kunstfag og flere disipliner og sjangre innen musikk. I tillegg er det etablert rekruttprogram for yngre elever som viser spesielt tidlig talent og interesse for sitt fag. Bergen kulturskole er, så vidt byrådet kjenner til, først i landet med talentprogram i alle disipliner og stilarter. Dersom grunnprogrammet defineres som et introduksjonsprogram for de yngste og mest ferske elever i kulturskolen, kan dette være hensiktsmessig. Da må grunnprogrammet dreie seg om å gjøre de yngste elevene kjent med de ulike fagene slik at de selv kan velge veien videre. Dette kalles ved Bergen kulturskole for «Tverrfaglig» og tilbys 6- og 7- åringer i Bergen. Dette tilbudet kan utvides for slik å skape økt interesse for og merdeltakelse i kunst- og kulturelle aktiviteter. I planutkastet er imidlertid målgruppen for grunnprogrammet barn og unge fra 0 til 19 år. Hva skal grunnprogrammet inneholde for aldersgruppen 0-19 år? Dersom det her tenkes på såkalte «lavterskeltilbud» i form av «dropin-aktiviteter» i tidsbegrensede perioder, er dette i Bergen ivaretatt gjennom kulturkontorenes mandat og virksomhet. Når plangruppen også antyder at grunnprogrammet kan tilby undervisning særskilt egnet for store ensembler, som kor og korps oppfattes dette å være ivaretatt i regi av 3. sektor og særlig med henvisning til avsnittet over om samhandling mellom frivillige organisasjoner og det offentlige. Byrådet vil derfor avgrense tilbud i grunnprogrammet til å gjelde 5-7 åringer. Byrådet finner det uproblematisk å gi tilslutning til plangruppens definisjon av kjerneprogrammet. Her skal elever kunne utvikle faglige ferdigheter over tid basert på langsiktig og progresjon og god veiledning. Programmet skal favne ulike stadier, fra begynnernivå til viderekommende nivå, men vektlegge kvalitet i alle ledd og definere forventet læringsutbytte. Dette har Bergen kulturskole allerede arbeidet en del med, og det sees som positivt at det arbeides med en felles nasjonal innsats ved utvikling av læreplaner i alle fag og på alle nivå i kjerneprogrammet. Videre vil det være behov for felles gode rutiner og handlingsregler overfor de elever i kjerneprogrammet som ikke viser tilfredsstillende innsats og presterer i forhold definerte læreplaner og skolens generelle krav og mål. Dette er også nedfelt i Tiltaksplan for Bergen Kulturskole. Når det gjelder plangruppens forslag om fordypningsprogrammet er dette samsvarende med talentprogrammet i Bergen Kulturskole. Dette programmet er for elever på høyt nivå og med særlig motivasjon for ekstraordinær fordypning i faget. Det praktiseres særskilt tilrettelagte inntaksprøver til programmet. Deler av undervisningen foregår i samarbeid med andre institusjoner på regionalt og nasjonalt nivå. Bergen kulturskole samarbeider med Barratt Dues Musikkinstitutt og Griegakademiet/UIB. 6

7 Kommentar til kapittel 2: Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet Her er det fokus på de ulike ansvarsområder knyttet til kulturskolene. Herunder fokuseres skoleeierskap, kvalitet, kompetanse og lærerrolle. Bergen kommune, som skoleeier tar ansvar for at kulturskolens tilbud er i tråd med nasjonale føringer. Kulturskolen inngår i kommunens plandokumenter og er en del av kommunens strategiarbeid både innen utdanning, kultur og helse. Kulturskolens virksomhet som kompetansesenter for kunst- og kulturutvikling hos barn og unge er inkludert i Kunstformidlingsplan for barn og vil bli vektlagt i videre kulturstrategisk arbeid. Kulturskolens behov synliggjøres i kulturarenaplaner så vel som i skolebruksplaner. Skoleeier har videre sørget for at kulturskolen er tilgjengelig for alle ved å tilby friplasser for familier med lav inntekt. Skoleeier er tydelig på at kulturskolen har et særlig ansvar for å samarbeide med skoleverket. Dette har blant annet ført til prosjektsamarbeid med skole og SFO og med henblikk på det pågående forsøket med gratistilbud til alle elever på 2. trinn i hele kommunen. Kulturskolen vil etter at prosjektet avsluttes våren 2014 fortsatt gi betalte tjenester til grunnskole og SFO. Kulturskolen kan være kompetansesenter for grunnskolen, men kan ikke finansiere tiltak i grunnskolens kjernetid. Plangruppen som har utarbeidet utkast til rammeplan omtaler også i kapittel 2 temaet frivillige organisasjoner og offentlige tjenester. Det må lages tydelige og klare retningslinjer for denne sentrale delen av kulturskolens virksomhet som inkluderer det praktiske og organisatoriske så vel som det faglige og økonomiske. Den nye rammeplanen har som ambisjon å styrke kvaliteten på opplæringen og kvalitet i organiseringen av virksomheten i kulturskolene. Målet med planen er å etablere felles kvalitetsstandarder for undervisningstilbudet og interne kvalitetssikringssystemer. Byrådet vil at kulturskolens tilbud skal kjennetegnes av høy kvalitet både faglig og pedagogisk, og ser at det vil være tjenlig at det utarbeides noen standardiserte systemer for måling og vurdering av kvalitet. For å kunne oppnå dette, må det utvikles tydelige kriterier knyttet til kvalitet. Byrådet slutter seg for øvrig til økt forskning og utviklingsarbeid på kulturskolefeltet for slik å få ny kunnskap om kulturskolen som kunnskapsinstitusjon. Oppsummert Byrådet slutter seg til beskrivelsen av Kulturskolens samfunnsoppdrag Byrådet slutter seg til verdigrunnlaget for kulturskolens virksomhet og bruk av begrepet ytringskultur da Kulturskolens hovedanliggende er utvikling av elevenes kunstneriske og kulturelle kompetanse. Til grunn ligger et helhetlig syn på mennesket og ideen om at alle mennesker har formsans og et uttrykksbehov som kan utvikles gjennom opplæring i og arbeid med kunstneriske og kulturelle uttrykk. Byrådet slutter seg til innføring av de tre definerte programmene; Grunnprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram. Byrådet vil definere grunnprogrammet som et introduksjonsprogram og 7

8 avgrense deltakelse og tilbudsutvikling til barn i alderen 5-7 år i grunnprogrammet. Byrådet vil understreke behovet for lokale tilpasninger innenfor tre ulike programmene Byrådet mener at det er en svakhet i rammeplanen at ikke samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og det offentlige er tydeligere beskrevet og foreslår et frivillighetsprogram for utbygging av bedre ressursutnyttelse i møte mellom frivillig kulturliv og offentlig kulturskole. Bergen kommune, som skoleeier, tar ansvar for at kulturskolens tilbud er i tråd med nasjonale føringer Kulturskolen inngår i kommunens plandokumenter og er en del av kommunens strategiarbeid både innen utdanning, kultur og helse. Byrådet tilstreber at kulturskolen har lokaler som er tilpasset den undervisningen som tilbys, og kulturskolen skal kunne disponere andre kommunale undervisningslokaler vederlagsfritt. Byrådet vil videreføre dagens ordning med friplasser for familier med lav inntekt. Byrådet slutter seg til rammeplanen med hensyn til samarbeid og prosjektutvikling mellom grunnskole/sfo og kulturskolen. Byrådet slutter seg til rammeplanutkastet om utvikling av felles standardiserte kvalitetskriterier for undervisningstilbudet og interne kvalitetssikringssystemer i virksomheten. 8

Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning"

Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning Arkivsak-dok. 14/00784-5 Saksbehandler Kim Stian Gjerdingen Bakke Saksgang Kommunestyret Møtedato Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning" Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Rammeplan for kulturskolene På vei til mangfold

Rammeplan for kulturskolene På vei til mangfold NORSK KULTURSKOLERÅD Rammeplan for kulturskolene På vei til mangfold Grunnlag, føringer, mandat, hvorfor rammeplan? Sentrale elementer Organisering av arbeidet, implementering Ambisjoner og utfordringer

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2014/1918-0 Saksbehandler: Ingvild Aas Dato: 26.05.2014 Saksframlegg Høring - Ny rammeplan for kulturskolen, "mangfold og fordypning" Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 14/26470 Saksbehandler: Ketil Teigen, telefon: 33 35 42 80 Kulturskolen Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS Saksframlegg Høring - Rammeplan Kulturskole Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hanne Blekken 14/1200 Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS 10.06.2014 Rådmannens forslag: 1. Eidsberg

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS Saksframlegg Ny rammeplan for kulturskolen - høring Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Skjelbred FE - C09, HIST - 14/446 14/684 Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD. Sandvika Rut Jorunn Rønning

NORSK KULTURSKOLERÅD. Sandvika Rut Jorunn Rønning NORSK KULTURSKOLERÅD Sandvika 10.10.2014 NORSK KULTURSKOLERÅD «Ny rammeplan hva betyr den for deg som lærer og våre elever?» Sandvika 10.10.2014 HVORFOR NY RAMMEPLAN? Vedtak på landsmøtet 2012: Norsk kulturskoleråd

Detaljer

Mangfold og fordypning. Rammeplan for kulturskolen

Mangfold og fordypning. Rammeplan for kulturskolen VELKOMMEN! Mangfold og fordypning Rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning Hva er en god kulturskole for dere? La det surre litt Mangfold og fordypning Hvorfor rammeplan? Tydeliggjøre kulturskolen

Detaljer

Eidsvoll kommune Kulturhuset

Eidsvoll kommune Kulturhuset Eidsvoll kommune Kulturhuset Arkivsak: 2014/1147-3 Arkiv: A30 Saksbehandler: Astrid Holum Dato: 21.05.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 03.06.2014 Formannskapet

Detaljer

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG 1 Innhold: KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET OG SPYDEBERG... 3 Bakgrunn for planen:... 3 Planprosessen... 3 Visjon og mål for planen... 4 Målsetting:... 4 KULTURSKOLEN I DAG... 6 FREMTIDENS

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/14 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur HØRING: NY RAMMEPLAN FOR KULTURSKOLEN - MANGFOLD OG FORDYPNING

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/14 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur HØRING: NY RAMMEPLAN FOR KULTURSKOLEN - MANGFOLD OG FORDYPNING Ullensaker kommune Kultur SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/14 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 28.05.2014 HØRING: NY RAMMEPLAN FOR KULTURSKOLEN - MANGFOLD OG FORDYPNING Vedtak o Ullensaker

Detaljer

Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN

Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN Rammeplanen - generell del Generell del er todelt, med 14 underkapitler: Kapittel 1 - rolle, mål og noe innhold/ organisering Kapittel 2 - rammer

Detaljer

KULTURSKOLEN ER DØD LENGE LEVE KULTURSKOLEN!

KULTURSKOLEN ER DØD LENGE LEVE KULTURSKOLEN! KULTURSKOLEN ER DØD LENGE LEVE KULTURSKOLEN! KULTURSKOLE FOR ALLE - ORGANISERING AV UNDERVISNING BERGEN 6. NOVEMBER 2015 HVEM ER ALLE? Økonomi Etnisitet Forutsetninger og behov KULTURSKOLE FOR ALLE ER

Detaljer

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Kulturskoledagene i Tromsø 01.10.2015 Inger Anne Westby Oppgaven Å utarbeide lokale læreplaner; Hva innebærer det? Hvorfor skal vi gjøre det? Ett skritt tilbake Hvilke

Detaljer

Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning

Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning SEF BESTÅR AV KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Til Norsk kulturskoleråd post@kulturskoleradet.no Oslo 19. juni 2013 Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 6/17 VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE [FIRMANAVN] [Firmaadresse] Innhold 1. Kulturskolens oppdrag... 2 1.1 Opplæringsloven...

Detaljer

Mangfold og fordypning / Kulturskole for alle? Kulturskolenes rammeplan

Mangfold og fordypning / Kulturskole for alle? Kulturskolenes rammeplan Mangfold og fordypning / Kulturskole for alle? Kulturskolenes rammeplan Mangfold og fordypning Mangfold og fordypning / Kulturskole for alle? Hvorfor i all verden er det laget en ny rammeplan???? Rammeplanen

Detaljer

Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning

Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim +47 7356 2000 tel +47 7356 2001 fax www.kulturskoleradet.no Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning Norsk kulturskoleråds fagavdeling har i løpet av våren gjennomgått

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk kulturskoleråd Oppland

Høringsuttalelse fra Norsk kulturskoleråd Oppland Høringsuttalelse fra Norsk kulturskoleråd Oppland Ny rammeplan for kulturskolen, del 1 Fra: Styret for Norsk kulturskoleråd Oppland Dato: 6. juni 2014 Uttalelse: Lillehammer kommune: Fagutvalg for samf.utvikling

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

16/958 16/ , A30 Gunvor Elene Thorsrud

16/958 16/ , A30 Gunvor Elene Thorsrud Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 06.12.2016 077/16 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 16/958 16/8402 144, A30 Gunvor Elene Thorsrud Innføring av Rammeplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR TID: 25.08.2015 kl. 18:00 STED: KREPSEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 15.

Detaljer

MANGFOLD OG FORDYPNING. utkast til. Rammeplan for kulturskolen

MANGFOLD OG FORDYPNING. utkast til. Rammeplan for kulturskolen 27.03. 2014 MANGFOLD OG FORDYPNING utkast til Rammeplan for kulturskolen 1 FORORD Norske kulturskoler et unikt skoleslag De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og

Detaljer

FORORD. Norsk kulturskole - et unikt skoleslag

FORORD. Norsk kulturskole - et unikt skoleslag 1 FORORD Norsk kulturskole - et unikt skoleslag De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. Siden oppstarten på 1960-tallet har kulturskolene

Detaljer

1. Innføring av de tre programmene er det viktige grepet for å bedre kvaliteten på kulturskoletilbudet lokalt

1. Innføring av de tre programmene er det viktige grepet for å bedre kvaliteten på kulturskoletilbudet lokalt Høringsmal Ny rammeplan for kulturskolen, del 1 Fra: Rådet for folkemusikk og folkedans (rff@hf.ntnu.no), Norsk senter for folkemusikk og folkedans (rff@hf.ntnu.no), Ole Bull Akademiet (oba@olebull.no),

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole

Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole «Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og levekår» 18.oktober 2016 Innhold 1 Kulturskolens oppdrag... 3 1.1 Opplæringsloven... 3 1.2 Målsetting for kulturskolen...

Detaljer

Høringsuttalelse fra Bodø kommune til ny rammeplan for kulturskoler

Høringsuttalelse fra Bodø kommune til ny rammeplan for kulturskoler Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2014 32508/2014 2014/3132 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/17 Komitè for levekår 05.06.2014 Bystyret 19.06.2014 Høringsuttalelse fra Bodø

Detaljer

Saka var til uttale i utval for Levekår i møte 28.05.14. Utvalet gjorde fylgjande vedtak:

Saka var til uttale i utval for Levekår i møte 28.05.14. Utvalet gjorde fylgjande vedtak: Ordføraren Norsk kulturskuleråd avd. Rogaland Dato: 13.06.2014 Arkiv: K2 - A30, K3 - &13 Vår ref (saksnr.): 14/807-4 Journalpostid.: 14/17354 Dykkar ref.: Høyringsuttale frå Time kommune - rammeplan for

Detaljer

Temaplan kulturskole

Temaplan kulturskole 2017-20 Verdal kommune Temaplan kulturskole 2017-2020 Fra Verdalsmartnan 2014. Foto: Sven-Øyvind Bern 1 Innhold 1. FORMÅLET MED PLANEN... 3 2. KULTURSKOLENS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 4 3. HANDLINGSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 15:00 Fagkomite 2: Oppvekst Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Program: Kl 08:30 12:00 Fellessamling i kommunestyresalen med

Detaljer

Høringsuttalelse fra Bodø kommune til ny rammeplan for kulturskoler

Høringsuttalelse fra Bodø kommune til ny rammeplan for kulturskoler Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2014 32508/2014 2014/3132 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/17 Komitè for levekår 05.06.2014 14/89 Bystyret 19.06.2014 Høringsuttalelse fra

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg, oppvekst og kultur /17 Bystyret

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg, oppvekst og kultur /17 Bystyret NARVIK KOMMUNE Fag- og forvaltningsenheten ENH Saksframlegg Arkivsak: 17/1057 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2 - B13 Saksbeh: Morgan, Michael James Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg,

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

I høringen hadde det vært fint å få kommentert følgende påstander spesielt:

I høringen hadde det vært fint å få kommentert følgende påstander spesielt: Høringsmal Ny rammeplan for kulturskolen, del 1 Fra: Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK), Høgskolen i Bergen. Saksforberedt av professor Stig A. Eriksson, fungerende leder. Dato: 20. 06.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 04.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Byrådssak 24/17. Elevenes vurdering av læring ESARK

Byrådssak 24/17. Elevenes vurdering av læring ESARK Byrådssak 24/17 Elevenes vurdering av læring LIGA ESARK-2237-201700916-1 Hva saken gjelder: Bakgrunnen for saken er en interpellasjon om elevvurdering fra representantene Sondre L. Rasch og Peter Christian

Detaljer

OPPSTART AV TEMAPLAN FOR ASKØY KULTURSKOLE

OPPSTART AV TEMAPLAN FOR ASKØY KULTURSKOLE OPPSTART AV TEMAPLAN FOR ASKØY KULTURSKOLE 1. Bakgrunn og formål I kommunal planstrategi 2012-2016 er det vist til at temaplan for kulturskolen skal startes opp i løpet av perioden. Temaplan kulturskole

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?»

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» «HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» Innlegg på strategikonferansen til Musikk i skolen og Norsk kulturskoleråd region Øst ved Hege Knarvik Sande Samarbeid og synergier mellom de ulike

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2014 Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Utvalg for helse, oppvekst og kultur Tydal Sykehjem Dato: 10.06.2014 Tidspunkt:

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Sør-Trøndelag FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

KULTURSKOLEN - for mangfold og fordypning SPILL MEG GOD!

KULTURSKOLEN - for mangfold og fordypning SPILL MEG GOD! KULTURSKOLEN - for mangfold og fordypning SPILL MEG GOD! EIERSKAP MANGFOLD OG FORDYPNING - rammeplan for kulturskole SPILL MEG GOD! Forventninger Loven Skole Skolebasert utvikling Veilederkorps SPILL MEG

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

PULS for kulturskolen

PULS for kulturskolen Conexus Cologne, February 1 50 st, 2016 Workshop with Ströer PULS for kulturskolen 1 Litt om Conexus Academic Feedback From: Professor Peter Mortimore Professor Knut Roald Professor Kjell B. Hjertø Professor

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/ Eldbjørg Hogstad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/ Eldbjørg Hogstad Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/2120-3 Eldbjørg Hogstad 14.02.2011 Rapporten "Kulturskoleløftet kulturskole for alle" - høringsuttalelse

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

* Hans Willoch Bræin

* Hans Willoch Bræin * Hans Willoch Bræin * De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. Siden oppstarten på 1960-tallet har kulturskolene hatt en sterk utvikling

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

Kulturdepartementet Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11.

Kulturdepartementet Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11. Kulturdepartementet postmottak@kud.deo.no Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11.mars 2013-06-26 Nasjonalt senter for kunst og kultur(kks) har lest utvalgets

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen

Rammeplan for kulturskolen Rammeplan for kulturskolen Rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning Kap 1- Kulturskolens samfunnsoppdrag Kap 2- Prinsipper og retningslinjer Kap 3- Fagplaner Kap 4- Kvalitet i kulturskolen Mangfold

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Dato: 11.10.2016 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet,

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

MANGFOLD OG FORDYPNING. Rammeplanprosessen. Hvor er vi hvor går vi?

MANGFOLD OG FORDYPNING. Rammeplanprosessen. Hvor er vi hvor går vi? Lederkonferansen 2015 MANGFOLD OG FORDYPNING Rammeplanprosessen Hvor er vi hvor går vi? Kierkegaard: Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Kulturskoleplan

Kulturskoleplan Kulturskoleplan 2016-2018 Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt: En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Kunsten

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer

I høringen hadde det vært fint å få kommentert følgende påstander spesielt:

I høringen hadde det vært fint å få kommentert følgende påstander spesielt: Høringsmal Ny rammeplan for kulturskolen, del 1 Fra: Åfjord Kommune Dato: 28/5 2014 I høringen hadde det vært fint å få kommentert følgende påstander spesielt: 1. Innføring av de tre programmene er det

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Bestum skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Bestum skole Oslo kommune Utdanningsetaten Bestum skole Saksframlegg driftsstyremøte Til: Saksbeh: Driftsstyret Bestum skole Merethe Holmen, rektor Sak nr. 32-2017 Driftsstyreopplæring Osloskolens rektorer har blitt

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 07.03.2006 2006/4806 FM-UA Monica Elin Lillebø

Detaljer

Overordnet del og fagfornyelsen

Overordnet del og fagfornyelsen Overordnet del og fagfornyelsen Innlegg Trøndelagskonferansen 19. oktober Avd. dir Borghild Lindhjem-Godal Kunnskapsdepartementet Overordnet del verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 08.09.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201603206-7 Inge Haraldstad, 23461761

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR ØYER KULTURSKOLE. K1 Sak 6/14, møte 24.09.14

UTVIKLINGSPLAN FOR ØYER KULTURSKOLE. K1 Sak 6/14, møte 24.09.14 UTVIKLINGSPLAN FOR ØYER KULTURSKOLE 2015 2025 K1 Sak 6/14, møte 24.09.14 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Innledning s. 2 1.1 Kort historikk s. 3 1.2 Visjon s. 3 1.3 Mål og strategier s. 4 Kapittel 2

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Mangfold og fordypning. MANGFOLD OG FORDYPNING - rammeplan for kulturskolen

Mangfold og fordypning. MANGFOLD OG FORDYPNING - rammeplan for kulturskolen MANGFOLD OG FORDYPNING - rammeplan for kulturskolen Rammeplanen og skoleeier Det politiske arbeidet og rammeplanen Rammeplan som utviklingsverktøy Hvorfor rammeplan? Tydeliggjøre kulturskolen som et skoleslag

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn Dato: 26. april 2010 Byrådssak 267/10 Byrådet Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for 1.-7. årstrinn ASKI SARK-03-201001730-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Laila Fossum og Mari Fagerheim 28.10.2016 Overordnet mål med ny rammeplan Et mer likeverdig tilbud mindre kvalitetsforskjeller Hva er egentlig rammeplanen?

Detaljer

Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018. Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014. Forslag

Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018. Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014. Forslag Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018 Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014 Forslag 1 Innhold 1) Bakgrunn og historikk Side 3 2) Behovsanalyse / Situasjonsbeskrivelse Side

Detaljer

BKKI / Bergen kulturskole (BKS) versjon 26/10-10, kl 11:30

BKKI / Bergen kulturskole (BKS) versjon 26/10-10, kl 11:30 BKKI / Bergen kulturskole (BKS) versjon 26/10-10, kl 11:30 Tiltaksplan 2011-12 Visjon: Bergen kulturskole (BKS) skal være et inkluderende og mangfoldig læringssted, som fremmer glede, et vidt spekter av

Detaljer

Fra teori til praksis. Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering?

Fra teori til praksis. Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering? Fra teori til praksis Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering? Varaordfører Sven Olsen Haugesund kommune 08.11.2013 informasjon fra Haugesund kommune 1 God vurdering? Hvordan? Skoleeier? Budsjettramme

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen

Rammeplan for kulturskolen Rammeplan for kulturskolen MANGFOLD OG FORDYPNING Live Lundh, Gjøvik kunst- og kulturskole Rammeplan for kulturskolen MANGFOLD OG FORDYPNING Forord Norsk kulturskole - et unikt skoleslag De kommunale kulturskolene

Detaljer

Strategi for fagfornyelsen

Strategi for fagfornyelsen Kunnskapsdepartementet Strategi Strategi for fagfornyelsen av Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk Innhold Innledning 5 Faser i fagfornyelsen 7 Utvikling av ny generell del (2014 2017) 8 Fase 1 av

Detaljer

Rammeplanen skal revideres

Rammeplanen skal revideres Rammeplanen skal revideres Oppdrag levere forslag til revidert rammeplan basert på begrunnet forslag fra en rammeplangruppe revidert rammeplan fastsettes 1.1.2015 Mandat for rammeplangruppen Rammeplangruppen

Detaljer

KULTURSKOLEPLAN VESTBY KOMMUNE RO KULTUR

KULTURSKOLEPLAN VESTBY KOMMUNE RO KULTUR KULTURSKOLEPLAN 2016 2019 VESTBY KOMMUNE RO KULTUR Vedtatt i kommunestyret 12.09.2016. Saksnummer 16/02153. 1 INNHOLD INNLEDNING... 3 KAPITTEL 1 KULTURSKOLENS SAMFUNNSOPPDRAG... 8 1.1. Kulturskolens oppdrag...

Detaljer

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring.

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring. Byrådssak 1019 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i utdanningsvalg LIGA ESARK-03-201300286-153 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 29.10.2014 forslag om endringer i faget utdanningsvalg

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtetid: , kl. 09:00 12.

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtetid: , kl. 09:00 12. MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 11.06.2014, kl. 09:00 12.30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 05.06.2014. Møte med

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kvalitetsnormer for kulturskolene

Kvalitetsnormer for kulturskolene Kvalitetsnormer for kulturskolene Innledning På MFOs representantskap i juni 7. juni 2012 meldte MFO Oslo, Akershus, Østfold en sak der de ba forbundsstyret å lage en strategi for hvordan man kan øke kvaliteten

Detaljer

Høring Nasjonal Rammeplan for Kulturskoler

Høring Nasjonal Rammeplan for Kulturskoler Høring Nasjonal Rammeplan for Kulturskoler Vi viser til brev fra Norsk kulturskoleråd datert 27. Mars 2014 og informasjon på Kulturskolens lederkonferanse på Norges Musikkhøgskole i Oslo 24-25. april 2014

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Kulturskolen som ressurs

Kulturskolen som ressurs Kulturskolen som ressurs Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre Hotell Bristol, 1. november Erling J. Myrseth, styreleder region Øst Norsk kulturskoleråd Medlemsorganisasjon

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ROGALAND FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen.

Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen. Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen. Rammeplanen for kulturskolen ble i vår sendt på høring og det er kommet inn en rekke høringsuttalelser. I brevet

Detaljer

Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015)

Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015) Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015) NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt

Detaljer

Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets rapport.

Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets rapport. Fra: Solgunn Normann [solgunn.normann@vikna.kommune.no] Sendt: 15. februar 2011 10:24 Til: Postmottak KD Kopi: 'svein.kaare.haugen@kulturskoleradet.no' Emne: Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden VELKOMMEN til produksjonsguiden Begrunnelser Tilrettelegging Kvalitet Muligheter Ressurser Vertskap Omsorg Rammer Verktøy Begrunnelser, rammer og mål Kan vi formulere en tydeligere målsetting og en klarere

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer