Handlingsprogram Vedlegg 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2"

Transkript

1 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 1 Handlingsprogram Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak

2 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning Tiltak inntekter: Økte gebyrer plan/byggesak endret Økte husleieinntekter Økt husleie omsorgsboliger - endret Salg av kommunal eiendom - endret Selvkost SFO - endret Egenandel kulturskolen - endret Gebyr på bruk av fellesarenaer - endret Kutte kommunale kostnader aktivitetssenter Sandetun - endret Øke brukerbetaling for tjenester Sandetun, trygghetsalarmer - endret Salg av tjenester Bolig og fritid - endret Innføre faktureringsgebyr på papirfakturaer - endret Ny bankavtale Refinansiering av lån Salg av dammer til private nytt tiltak Øke brukerbetaling for tjenester Sandetun endret (gjeninnført) Øke brukerbetaling for tjenester innen hjelpemiddel nytt tiltak Øke brukerbetaling i jordmortjenesten nytt tiltak Eiendomsskatt endret (gjeninnført) Tiltak - effektivisering: Effektivisering av renhold Plan og byggesak - endret Omlegging av Barnevern Spes.ped bedre rutiner og fokus på tilpasset opplæring Org. endring Bolig og fritid Endring av arbeidsoppgaver merkantilt ansatte Analyse av pleiefaktor Sandetun - endret Reduksjon av årsverk - bofellesskap for demente Reduksjon av årsverk, avdelingssykepleier Sandetun Reduksjon av årsverk, nattevakt Sandetun - endret Redusere vakttillegg Sandetun - endret Bedre rutiner/lagerstyring varebestilling Sandetun Redusert vikarbruk Sandetun - endret Organisasjonsutvikling Sandetun - endret Redusere sykefraværet - endret Utsette pensjoneringstidspunkt for AFP Ny avtale printere - endret Optimalisering av stab/støttefunksjoner - endret... 44

3 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Økt kvalitet og effektivitet gjennom oppgave- og ansvarsendring mot administrasjonsavdelingen nytt tiltak Økt kvalitet og effektivitet i drift/eiendom nytt tiltak Sammenslåing av virksomheter nytt tiltak Samorganisere barnevernet og PPT i en virksomhet nytt tiltak Endring av skolestruktur nytt tiltak Økt kapasitet i Haga barnehage, reduksjon kostnad per barn i kommunal barnehage nytt tiltak Voksenopplæring (VO) tilbud kjøpes fra Drammen? nytt tiltak Samlokalisering Sandetun aktivitetssenter og Sande frivilligsentral nytt tiltak Øke barnetall i styrket avdeling, Haga barnehage nytt tiltak Skafjellåsen barnehage nedlegges endret (gjeninnført) Utvikling av velferdsteknologi nytt tiltak Evaluere del-tjenester i bolig og fritid nytt tiltak Evaluere turnusordning bolig og fritid nytt tiltak Ny boligsosial handlingsplan nytt tiltak Utvikle boligmodeller tilrettelagt for pleie og omsorg nytt tiltak Økt tilrettelegging for arbeidspraksis nytt tiltak Innføring av arbeidsplikt nytt tiltak Evaluere kommunale tjenester i NAV Omorganisering av tiltaksteam NAV endret (gjeninnført) Innføre e-faktura/avtalegiro nytt tiltak Lønnsslipp på epost nytt tiltak Utvikle bruken av velferds- og læringsteknologi nytt tiltak Tiltak standard reduksjoner: Kommunale veger: Effektiv arealbruk i kommunale bygg Redusere midlertidig ansatte drift og eiendom Støtteordninger og tilskudd Kultur Redusert tjenestetilbud lavterskel kultur Redusert lærertetthet og/eller lederressurs Utgiftsdekning Barnevern Kostnadsreduksjon bibliotek Voksenopplæring tilbud - endret Kutte leirskole barnetrinn - endret Skoleskyss kommunalt - endret Fjerne ekstra time b-trinn Aktiv natt til hvilende natt, justering av turnus/dagvakter Avtale med Sande Produkter - endret Effektivisering av kjøkkentjenester Kirken rammereduksjon Nedklassifisering av kommunale veger nytt tiltak Redusert vedlikehold av friluftsområder, stier mv. nytt tiltak... 88

4 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Redusert standard drift og eiendom nytt tiltak Generell rammereduksjon kultur nytt tiltak Reduksjon i tilskuddsordninger til kultur idrett og friluftsliv nytt tiltak Nedleggelse av Sandetun aktivitetssenter nytt tiltak Nedleggelse av Sande fritidsklubb nytt tiltak Bemanningstetthet i barnehagen Lederressurs og lederstruktur for kommunale barnehager nytt tiltak Reduksjon i driftsmidler til skolene Voksentetthet i skolene Redusere svømmeundervisning endret (gjeninnført) Reduksjon i tjenestenivået nytt tiltak Reduksjon i tjenestenivået nytt tiltak Nedleggelse av 3 sykehjemsplasser Sandetun endret (gjeninnført) Evaluering av BPA Tiltak som ikke ble vedtatt i Hapro :

5 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 5 Innledning Dette dokumentet, vedlegg 2 til Handlingsprogram (Hapro) , inneholder kun resultatforbedrende tiltak. Det er videreføring av tiltak vedtatt i Hapro , oppdatert for 2018 endring av tiltak i Hapro , og oppdatert for 2018 nye resultatforbedrende tiltak for planperioden De tiltakene det er gjort endringer i står oppført med «endret» i overskriften. For de nye foreslåtte resultatforbedringene står det «nye» i overskriften. Tiltakene er inndelt i følgende kategorier: Inntektspotensialet Effektivisering Standard reduksjoner (reduksjon i tjenester) Beløpene er satt opp i 1000-kroner. Besparelser er satt opp i minus og økninger med pluss. Hver tiltaksvurdering avsluttes med rådmannens konklusjon, der rådmannen enten anbefaler eller ikke anbefaler tiltaket gjennomført. Tallene i tabellen nederst, er summer av de tiltak rådmannen anbefaler gjennomført. Merk at enkelte tiltak allerede er iverksatt. Det gjelder tiltak som faller inn under rådmannens fullmakter, og som i tillegg var klare for iverksetting. I kapittel 4 står tiltak som ikke ble vedtatt i Hapro , og som foreslås utelatt eller som er tatt inn som nye tiltaksforslag. Handlingsprogram (Hapro) bygde på rapporten «Et samfunn i utvikling» samt de endringer i økonomien i løpet av 2013 som det måtte tas høyde for. Rammene for Hapro ble formulert slik: «Den mest sannsynlige befolkningsutviklingen for Sande Kommune baserer seg på SSBs framskrivninger for høy vekst, noe som tilsier at det vil være nesten innbyggere i Sande innen For å imøtekomme investeringsbehovene som følger av en slik vekst må Sande kommune gjennomføre tiltak for å redusere sine driftskostnader. Økningen i investeringsbehovet fram mot 2040 er beregnet til: Periode Investering I tillegg til disse investeringene, er det lagt til grunn løpende årlige investeringer på 10 millioner. I tallene inngår ikke kapasitetsutvidelse ved Sandetun fordi det hefter usikkerhet ved når og i hvilket omfang kapasiteten må økes. Det er viktig å merke seg at det må igangsettes en større dreining av tilbudet hvis man skal oppnå den ønskede utvikling. Det er vedtatt et resultatkrav på (i 2013-kr): : 10 mill kr : 25 mill kr : 40 mill kr : 50 mill kr Utover dette ligger det inne en resultatforbedring fra 2013 til 2014 i økonomiplanen på 4,6 mill kr, samt at det per 1.tertial 2013 har vært en prognose økning hos virksomhetene 2013 på 6,8 mill kr.

6 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 6 I sum gir det et samlet resultatforbedringskrav for 2014 på 21,3 mill kr. I forståelse med Formannskapet har rådmannen nedjustert ambisjonsnivået til et nivå som anses som realistisk og forsvarlig. For 2014 foreslår rådmannen omstillingstiltak for i sum 14,7 mill kr. Av dette er 10,1 mill kr økte inntekter og effektivisering, og 4,6 mill kr er standardreduksjoner. Ved slutten av planperioden er det tilsvarende summene 32,7 mill kr og 8,7 mill kr.» Kommunestyret vedtok i desember 2013 omstilling for 2014 på 13,5 mill, og 28,3 mill for Det vil si et lavere nivå enn rådmannens forslag. Utover i 2014 har det vært både en utvikling i rammer og kunnskapstilfang. De viktigste faktorene er: Investeringsbehovet i perioden er høyere enn antatt, og beregnes nå til mellom 600 og 700 mill kr. Lånerentene har ikke økt som forutsatt, men er i en fallende trend og antas å bli lave i flere år. Barnetallet og presset på oppvekstinstitusjonene, særlig i sentrum, ser ut til å komme tidligere enn antatt. Noen av våre formålsbygg, særlig innen oppvekst, er i dårligere bygningsteknisk forfatning enn antatt. Samhandlingsreformen er svært krevende, både økonomisk, faglig og administrativt. Omstillingen i administrasjonsavdelingen forutsetter nedbemanning kombinert med utskifting av fagsystemer og kompetanseheving. Det er krevende. Resultatkravet for planperioden er slik: Resultatkrav Justert krav Krav økninger'13 (tall i mill-kr) 2014* ,3 21, ,3 36, ,3 51, ,3 61,3 *Det er ikke gjort justeringer for konsekvensjusteringer og nye driftstiltak fra 2015 og videre i planperioden.

7 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Tiltak inntekter: 1.1 Økte gebyrer plan/byggesak endret Ansvarlig virksomhet: 5100 Plan og byggesak Utredet av: Knut Johansen Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen I samsvar med vedtatt HP foreslås i gjennomsnitt 10% årlig økning i gebyrene for å oppnå økt selvkostgrad Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. For kart og geodata er det en selvkostgrad under 50%. For plan og byggesak er selvkostgrad ikke beregnet. Sande ligger på nivå med sammenlignbare kommuner, men har lavere gebyr enn større og sentrale kommuner. I samsvar med vedtatt økonomiplan foreslås i gjennomsnitt 10% økning i gebyrene fram til Det vedtas årlig et regulativ der detaljerte gebyrer fastsettes for de ulike områder. I denne forbindelse vurderes selvkostgrad og sammenligning med andre kommuner. o For søkere innen plan, byggesak og oppmåling vil gebyrene øke. o Ingen o Mål om økt selvkostgrad oppnås. o Tiltaket er i samsvar med tidligere vedtak/økonomiplaner og bør gjennomføres. o Rådmannen anbefaler tiltaket. Endring fra Hapro Beløp må konsekvensjusteres for kart/geodata. Drammen, Sande og Svelvik har felles gebyrer. Sammenligning med tilsvarende byer gjør at det ikke foreslås gebyrøkning i (tidl. vedtak er 10% årlig økning). Dette gir en reduksjon på kr i I tillegg viser tall pr at faktisk gebyrinntekt 2014 er for høyt budsjettert. Samlet foreslås at gebyrinntekter nedjusteres med 0,3 mill kr fra 2015 i forhold til vedtatt handlingsprogram.

8 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Økte husleieinntekter Ansvarlig virksomhet: 5300 Drift og eiendom Utredet av: Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen I samsvar med vedtak om innføring av gjengs leie er det foretatt ny beregning av økte husleieinntekter Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Tidligere vedtak om innføring av gjengs leie er fulgt opp. En ny beregning av økte husleieinntekter viser et større samlet inntektsanslag enn det som er lagt inn i økonomiplanen. o Ingen o Ingen o Målsetting i vedtak om gjengs leie er fulgt opp. o Tiltaket er i samsvar med tidligere vedtak/økonomiplaner og bør gjennomføres. o Rådmannen anbefaler tiltaket.

9 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Økt husleie omsorgsboliger - endret Ansvarlig virksomhet: 5300 Drift og eiendom Utredet av: Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Økning i husleie til gjengs leie med ca. 18% for 87 omsorgsboliger Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Sande kommune har et stort antall utleieboliger. Omsorgsboliger ble ikke omfattet av tidligere vedtak KST- 8/11 om gjengs husleie. Dette omfatter 87 leiligheter, som i dag har en månedlig husleie på kr ,-. Det er ikke anledning til å kreve leien justert oftere enn en gang i året eller mer enn konsumprisindeksen, selv om f. eks utleier synes de kommunale avgiftene eller strømprisene har økt mer enn antatt. Det er heller ikke tillatt å avtale at leien skal kunne justeres utover dette. Er det avtalt kan leier i ettertid se bort i fra dette punktet. Tilpasning til gjengs leie skal alltid varsles skriftlig 6 måneder i forveien, dvs. etter at leieforholdet har vart i 2 år 6 mnd med effektuering etter tre år. Det betyr at de første husleieøkningene vil kunne tre i kraft fra , som krever varsling innen/ før av kommunens totalt 87 omsorgsboliger er innenfor denne varslingsfristen. De resterende vil komme etter hvert i en tre års periode. For nye leietager vil det bli innført gjengs leie fra inngåelse av leieforhold. o Tiltaket vil medføre økte kostnader for kommunens leietakere. Husleieøkningen vil trolig ikke utløse økt bostøtte. I enkelte tilfelle kan husleieøkningen derfor medføre behov for supplerende støtte fra sosialtjenesten. o I tillegg vil det fra helse/velferd bli fremmet forslag om økt pris på servicepakke i boligene, bl.a. for å øke selvkostgrad på renholdet. Renholdskostnader for 25 av disse boenhetene (22,5 timer/uke a 350 kr) utgjør nær kr per år. o I enkelte tilfelle kan husleieøkningen medføre behov for supplerende støtte fra NAV/sosialtjenesten o Tiltaket vil gi bedre kostnadsdekning i kommunens utleieboliger. o Tiltaket varsles så snart rådmannens budsjettforslag foreligger og anbefales iverksatt med varsling fra 1.januar 2014 og effekt fra 1.juli 2014 for de aktuelle boligene. o Rådmannen anbefaler tiltaket. Endring fra Hapro Det forventes en noe mindre økning i 2015 enn i vedtatt økonomiplan. Husleieøkning for alle boliger er gjennomført fra Det kan derfor ikke beregnes ytterligere økning fra 2017.

10 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Salg av kommunal eiendom - endret Ansvarlig virksomhet: 5300 Drift og eiendom og 9001 Finansområdet Utredet av: Knut Johansen/Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Salg av kommunale eiendommer i samsvar med vedtatt budsjett Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Salg av kommunale eiendommer vil gi reduserte FDV kostnader, reduserte leieinntekter, reduserte rente/avdragskostnader (evt. økte renteinntekter som følge av økte fondsavsetninger) osv. Det legges inn et konservativt estimat. Generelt bør økonomiske effekter av eiendomssalg først legges inn i budsjett/økonomiplan etter at salg er gjennomført og den samlede nettoeffekt er beregnet. o Ingen o Ingen o Tidligere vedtak følges opp. o Salg av kommunale eiendommer vurderes fortløpende der dette er hensiktsmessig. o Tiltaket anbefales gjennomført. o Rådmannen anbefaler tiltaket. Endring fra Hapro Inntekt fra salg av eiendommer tas ut av tiltakslisten og innarbeides i finansiering av investeringsprogram

11 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Selvkost SFO - endret Ansvarlig virksomhet: Barneskolene Utredet av: SFO-koordinator Amund Sørum Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Økt foreldrebetaling Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Må ha kommunal andel for gratis leksehjelp, ellers kan kommunen drive til selvkost. Økning i foreldrebetaling kan redusere antall brukere eller omfang de velger. Kan redusere behov for bemanning som konsekvens. Søskenmoderasjon er vanskelig å beregne. Betalingssatsen er på linje med de dyreste kommunene, men ferietilbud i 6 uker er inkludert. Det er ikke vanlig. Derfor fortsatt relativt rimelig. o Foreldrebetalingen øker med kr 266,-, fra kr 2.384,- til kr 2.650,-. o Tilbudet vil fortsatt være inkludert 6 ukers ferietilbud, sommer, høst og vinter. o Varsel må gis med en mnd frist. o Gjennomgang av driften på tvers av skolene er i gang. Samordning av bemanning og tilbud skjer bl.a. gjennom felles handlingsplan. o Hvis mange sier fra seg plassen, vil det midlertidig kunne bli noe nedbemaning. o Måloppnåelse ifht mål i Handlingsplan for SFO i Sande påvirkes ikke. o Driften er som før. o Viktig og naturlig tiltak. o Fortsatt er det ikke full ut til selvkost. o Anbefales gjennomført. Endring fra Hapro Den generelle foreldrebetalingen øker noe (150 kr/mnd), men det innføres en inntektsavhengig sats på kr 2.500,- per måned etter de samme kriteriene som for barnehage (4G).

12 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Egenandel kulturskolen - endret Ansvarlig virksomhet: Kulturtjenesten Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Rektor kulturskolen Øke egenandelen til kulturskolen Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. o Økt egenandel i kulturskolen vil, avhengig av størrelsesorden, påvirke brukernes mulighet til å delta i skoletilbudet. En beskjeden økning vil trolig ikke ha noen innvirkning, men blir egenandelen for høy vil elevtallet gå betydelig ned og inntekten kan bli mindre enn ved ikke å øke elevavgiften. o En beskjeden økning i kulturskolens egenandel vil ikke ha konsekvenser for ansatte men om elevavgiften blir så høy at lærer mister elevgrunnlag og da grunnlaget for sin stilling vil det måtte ha konsekvenser ved at tilbudet må reduseres/ nedlegges og det da oppstår overtallighet. o En beskjeden økning vil ikke påvirke kommunens mål om å gjennomføre god kvalitet på kulturskoleundervisningen gjennom ukentlig kulturskoleundervisning samt å fortsette talentskolesamarbeidet med Drammen kulturskole. Om det påvirker sentrale styringsmakters målsetting i Kulturløftet 2 om å tilby kulturskoletilbud til alle til en lavest mulig pris, er en vurderingssak. Kulturskolens rolle i God oppvekst vil heller ikke påvirkes av en beskjeden økning. o Kulturskolen er en lovpålagt oppgave lovfestet i Opplæringslova Lovfestingen sier ikke noe om størrelsen men det er slått fast i stortingsmelding samt vært et uttalt mål om at 30 % av elevtallet i grunnskolen utgjør minimum elevtallet i kulturskolen. I kulturløftet 2 opereres det med begrepet kulturskoletilbud for alle. Kulturskoleutvalget som ble nedsatt av regjeringen Stoltenberg (2009) anbefalte en makspris på kroner 2.000,- per år. Tradisjonelt har elevavgiften i Norge lagt på å dekke ca. 20% av den totale utgiften. Resten har blitt dekket gjennom statstilskudd (øremerka fra og innbakt i kommunenes rammeoverføring fra 2004). Kulturskolen er også et satsningsområde i departementet Kulturløftet 3 o For sammenligning er her en oversikt over utvalgte kulturskoler med pris per semester: Hvor Sum per semester Rabattordning Drammen 2.065,- Friplassord.(familie med ,- nettolønn el. mindre) Nord-Jarlsberg 1.150,- 30 % søskenmoderasjon. Horten 1.750,- Grupper: 1250,-pr.s. Stokke 1.382,- Pris gruppe: 715,- Sandefjord 1.419,- Høyeste pris Larvik 1.100,- Røyken 2.200,- Utleie:300/500(gitar) Arendal 1.750,- Asker 2.000,- 30 % søskenmoderasjon Svelvik 1.290,- 1250,-(gruppe) Sande 1.500,- o En beskjeden økning kan forsvares i de økonomiske utfordringene fremover og samtidig ivareta en sosial profil. En økning på 100 kroner pr semester både på ene timer og på grupper foreslås. Egenbetalingen økte med ca 300 pr år fra , men sett i lys av resultatkravene er dette ikke en urimelig økning. o Økning på kr 100,- per semester, dvs. kr 200 per år anbefales. Endring fra Hapro Anslaget for inntekt økes i 2016, 2017 og 2018

13 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Gebyr på bruk av fellesarenaer - endret Ansvarlig virksomhet: Kulturtjenesten Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Har vært i kontakt med økonomiavdelingen vedr kostnader for utsendelse av fakturaer. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Gebyr for bruk av kommunale skiløyper, badestrand osv Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre, men effekten er vanskelig å anslå. Må sannsynligvis være en frivillig avgift, f.eks. 200kr/år. Mange aktiviteter har allerede en kostnad for brukere likestille med disse. Kravene til standard øker i befolkningen og kostnadene øker med det. Holmestrand og mange hytteområder ellers i landet har allerede tilsvarende ordninger. Tiltaket må utredes videre før praktisk gjennomføring. o Kun at innbyggere blir oppfordret til å betale noe for den tilretteleggingen som gjøres av kommunen på disse fellesområdene. Oppkjørte skiløyper for diagonal og skøyting er et eksempel. Toalett på badeplasser er et annet. o Ingen o En frivillig avgift vil ikke påvirke kommunens mål om å være en naturbasert opplevelseskommune. (Kommuneplan, samfunnsdel ) o En faktura fra Sande kommune til alle husstander koster ca 42000,- samt at det er mye jobb rundt det fra økonomiavdelingen sin side. Kommunens fakturasystem er heller ikke tilrettelagt for frivillige avgifter og det krever derfor en del oppfølging i etterkant også. Denne ordningen vi derfor trolig koste mer enn man kan få inn og anbefales ikke. o Pengeinnsamling i kasser anbefales heller ikke da dette er arbeidskrevende å passe på. Giro i kasser vil også ha en kostnad da disse må være godkjent og må kjøpes. o Parkeringsavgift på utfartssteder kan utredes. o Den minst kostnadskrevende ordningen og enkleste å administrere er å bruke kommuneannonsen i Sande avis gjennom året med informasjon og kontonummer. o Forslaget anbefales utprøvd med en begrenset avgift. Endring fra Hapro Anslaget for inntekt økes i 2017 og 2018.

14 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Kutte kommunale kostnader aktivitetssenter Sandetun - endret Ansvarlig virksomhet: 4000 Kulturtjenesten Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Fagleder Sandetun aktivitetssenter. Kultursjef har oppfordret fagleder til å ta med representant fra tillitsvalgtapparatet til møte hvor utredningen ble diskutert. Fagleder vurderte at dette ikke var nødvendig i denne fasen. Besparelse gebyr-selvkost. Tiltaket går ut på å vurdere om brukerne av Sandetun aktivitetssenter kan betale en egenandel ut i fra selvkostprinsippet og om ikke det er mulig, vurdere konsekvensene av å ta bort eller redusere tilbudet Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Sandetun aktivitetssenter er et aktivitetssenter og en møteplass for eldre mennesker. Personalet tilrettelegger og driver ulike aktiviteter i samarbeid med frivillige og andre samarbeidsparter. DKSS (Den kulturelle spaserstokken) drives også av senteret. I regi av DKSS arrangeres det konserter med støtte fra kulturdepartementet etter årlig søknad. o Ved å drive senteret ut i fra selvkostprinsippet vil dette ha økonomiske konsekvenser for brukerne. Med en nettoutgift på over 1 mill kr. per år og omtrent 100 faste brukere, vil dette gi en egenandel per år på kroner ,- per bruker (Dette er kun et mulig eksempel da det ikke er undersøkt hvor mange brukere senteret vil ha ved en avgift i denne størrelsesorden). Om tilbudet tas bort, vil konsekvensene være at det ikke er et slikt tilbud for eldre mennesker i Sande og kommunens kultur- og aktivitetstilbud for denne gruppen blir borte. o Ved å drive til selvkost (om det er mulig) vil ikke det få konsekvenser for ansatte. Ved å ta bort tjenestetilbudet vil det få konsekvenser for to ansatte i 100 % stilling som da blir overtallig. En nedleggelse av tilbudet vil ha konsekvenser for kafeen som drives av Sandetun bo- og rehabiliteringssenter. o Om en nedleggelse øker presset på sykehjemsplasser/ hjemmetjeneste er vanskelig å påvise, men det kan være god grunn til å anta at senteret, slik det drives i dag, har en forbyggende effekt på eldre menneskers helse i Sande. o Senteret har også mange frivillige som hjelper til i ulike funksjoner. Ved at senteret legges ned er det grunn til å tro at denne frivilligheten vil bli borte når det koordinerende leddet ikke lenger er der. o Kommunens mål om et godt aktivitets- og kulturtilbud til eldre må justeres og eventuelt tas bort om tilbudet blir borte. (Kilde: Styringskort, kulturtjenesten BMS2013 vedtatt i KST 5.desember 2012). o Det vurderes som ikke realistisk å drive Sandetun aktivitetssenter etter selvkostprinsippet ut i fra dagens nettoutgift. Brukerbetalingene vil bli så høye at det er stor grunn til å tro at de fleste ikke vil kunne betale det (dette er en antakelse). Derimot er det et sannsynlig potensial for økt inntekt på senteret. Inntekten på konserter i regi av DKSS kan nok økes, men her er det statlige føringer som sier noe om at nivået på prisen skal være lav men ikke gratis for å inkludere flest mennesker som har behovet. Dette er statlige føringer som ligger til grunn for den støtten kommunen får hvert år (ca ,-) og må tas hensyn til. Videre kan det innføres en felles kontingent for de som bruker senterets aktiviteter, eventuelt en pris per

15 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 15 aktivitet (det første er nok den enkleste løsningen). I oppdraget ligger selvkost/nedleggelse som utgangspunkt. Ulike mellomløsninger er ikke vurdert, men det er i alle fall mulig å redusere utgiftene på drift og øke inntektene noe uten å legge ned, men det dekker ikke opp nettoramma. Virksomheten vurderer derfor at nedleggelse av senteret er eneste løsning for å redusere nettorammen til null. Det vurderes for øvrig som et stort tap for det forbyggende arbeidet blant eldre mennesker i kommunen. o Kostnadene for pensjonister på aktivitetssenteret er betydelig sponset av kommunen (ca per plass per år). Dette kan være et paradoks med tanke på kostnadene unge betaler for sine fritidsaktiviteter som har de samme målsetningene som aktivitetssenteret, men med ulik målgruppe. Til sammenligning koster det 3.000,- per år for kulturskolen og det planlegges for ,- per år for SFO plass. o Det legges opp til fortsatt drift ved aktivitetssenteret, men egenfinansieringen økes trinnvis til ,- i løpet av tre år. o Konkrete tiltak for egenfinansiering legges frem i egen sak. Endring fra Hapro Det er definert et nytt innhold i nytt tiltak nr slik at dette innsparingskravet kan opprettholdes. Forventet besparelse er flyttet til det nye tiltaket. Alternativt tiltak er 3.27, der aktivitetssenteret avvikles som kommunalt ansvar.

16 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Øke brukerbetaling for tjenester Sandetun, trygghetsalarmer - endret Ansvarlig virksomhet: 3200 Sandetun pleie og rehabilitering Utredet av: Per Gulbrandsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Gjennomført informasjonsmøte med ansatte og tillitsvalget. Øke prisen på trygghetsalarmer fra kr 310,- til 420,- per mnd Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Tiltaket omhandler økt brukerbetaling for tjenester som servicepakken og trygghetsalarmer. Det foreslås det å øke prisen på trygghetsalarmer fra kr 310,- til kr 420,- per mnd. o Prisøkning på tjenester, kan bli krevende for brukere av tjenestene. o Ingen umiddelbare endringer o Vurderes ikke å berøre kommuneplanens samfunnsdel tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester av god kvalitet i særlig grad. o Nødvendig prisøkningsforslag. Viktig prinsipp at tjenester minimum skal leveres til selvkost, noe som ikke er tilfellet i dag. o Anbefaler at tiltaket gjennomføres. Endring fra Hapro Dette tiltaket inneholdt opprinnelig også økning av servicepakken fra kr 3.500,- til kr 4.500,- per måned, samt øke prisen på trygghetsalarmer fra kr 310,- til 420,- per måned. Kun sistnevnte ble vedtatt.

17 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Salg av tjenester Bolig og fritid - endret Ansvarlig virksomhet: 3100 Bolig og fritid Utredet av: Sigrid Øyen Ansvarlig støttefunksjon: Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Gjennomført informasjonsmøte med ansatte og tillitsvalget. Salg av avlastning til nabokommuner Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Bolig og Fritid kan tilby et økt avlastningstilbud for brukere. Dette skyldes mulig ledighet i boligmassen, noe som bør utnyttes slik at økonomien kan styrkes. Sande kommune bør gå i dialog med nærliggende kommuner for om mulig komme i posisjon til å tilby tjenester. Tiltaket må utredes videre. o Ingen o Ingen o Jfr. kommuneplanens samfunnsdel om å utvikle samarbeidet med nærliggende kommuner o Må utredes samt gå i dialog med nærliggende kommuner. o Anbefaler at tiltaket gjennomføres. Endring fra Hapro Resultatforbedringen er tatt ut da sonderinger med nærliggende kommuner ikke gav noe resultat.

18 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Innføre faktureringsgebyr på papirfakturaer - endret Ansvarlig virksomhet: 1004 Økonomiavdelingen Utredet av: Jan Holmen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Innføre faktureringsgebyr Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Det er store kostnader ved å sende ut papirfakturaer. Å belaste kunden for et fakturagebyr gir et bidrag til å dekke kostnadene kommunen har med å sende ut fakturaer. Det innebærer også at flere ønsker å gå over til elektroniske fakturaer, som det er minimale kostnader med å sende ut. Dersom kunden går over til e-faktura vil inntekten bortfalle, men vi vil spare porto og utskrift. Derfor nedtrapping i inntekten i perioden. o Økte gebyrer o Kan gå over til e-faktura for å unngå gebyrøkning. o Mer effektiv kundehåndtering. o Dette vil ikke ha noen konsekvens for måloppnåelsen, men vi vil få en innsparing. o Tilrår å innføre dette tiltaket, da vi forventer at flere vil ta i bruk e-faktura og vi vil dermed få en mer effektiv kundehåndtering i økonomiavdelingen. o Anbefaler at tiltaket blir gjennomført. Endring fra Hapro Nærmere undersøkelser viser at det ikke er lovhjemmel til å ha fakturagebyrer på selvkostrelaterte oppgaver, som vann og avløp, barnehager og sfo. Dette medfører at tiltaket ikke vil bli iverksatt, men blir erstattet av nytt tiltak nr Innføre e-faktura/avtalegiro.

19 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Ny bankavtale Ansvarlig virksomhet: 9002 Finansposter Utredet av: Jan Holmen Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Besparelse ved lavere gebyrer og økte renteinntekter ved bytte av bank Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. o ingen o Ingen o Dette vil ikke ha noen konsekvens for måloppnåelsen, men vi vil få en innsparing. o Det er besparelse med lavere gebyrer og økte renteinntekter ved bytte av bank fra DNB til Danske Bank. Bank bytte er vedtatt i 2013 og får virkning fra oktober o Renter på innskudd øker med ca. 1%, samt at vi får noe lavere bankomkostninger. o Tiltaket er gjennomført i 2013.

20 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Refinansiering av lån Ansvarlig virksomhet: 9002 Finansposter Utredet av: Jan Holmen Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Gjennomgang av kommunens finansstrategi - refinansiering av lån som medfører redusert lånemargin Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. o ingen o ingen o Dette vil ikke ha noen konsekvens for måloppnåelsen, men vi vil få en innsparing. o Innebærer refinansiering av lån fra Kommunekreditt/Kommunalbanken til sertifikatmarkedet. o Det er til nå gjennomført refinansiering av lånegjeld på ca. 75 mill kr. Renten etter refinansiering ligger ca. 1,2% under de betingelsene som gjaldt i banken (Kommunekreditt). Årsaken til den store differansen i rentemargin er at bankene har blitt pålagt å øke sin egenkapital. Spesielt Kommunekreditt har derfor økt lånemarginen de siste årene. Kommunalbanken har fra høsten 2012 til dags dato økt sin margin fra 0,1% til 0,4%. I sertifikatmarkedet kan Sande kommune oppnå en rente på ca 0,1% og altså spare 0,3% på lånene i denne banken. Refinansieringsrisikoen i sertifikatmarkedet gjør imidlertid at man ikke bør flytte en alt for stor del av låneporteføljen bort ifra Kommunalbanken. o Det foreslås at årets låneopptak gjøres i sertifikatmarkedet. Dette vil gi en besparelse på kr ,- forutsatt et låneopptak i år på mill.kr. o Rentene kan sikres i dag for under budsjettrenten. Det vurderes å gjøre ytterligere rentesikringer i løpet av høsten 2013 slik at fordelingene mellom periodene 1-3 år, 3-5 år og 5-10 år blir i tråd med kommunens rentestrategi. o Tiltaket er gjennomført i 2013.

Handlingsprogram 2014-2017. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2014-2017. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram - Vedlegg 2 1 Handlingsprogram - Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige tiltak Sande kommune - Handlingsprogram - Vedlegg 2 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Tiltak

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11. Arkivsak-dok. 13/00734 Arkivkode Saksbehandler Helge Høve Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret SAKSPROTOKOLL Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 Formannskapet har

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Formannskapets innstilling til kommunestyret:

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Formannskapets innstilling til kommunestyret: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2013 1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verk og bruk i Storfjord kommune. For eiendomsskatt

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 26.06.2013 Kongsberg kommunestyre 21.08.2013 Formannskapet

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019 Rådmann Lillian Nærem VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i. MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 ÅRSBUDSJETT 2009 - EIENDOMSSKATTESATS 2009 Forslag til vedtak: 1. Eiendomsskatten 2009 skrives ut med en sats på 3 promille.

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 089/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 005/14

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 PRINSIPPER FOR EVALUERING AV EGENBETALINGSORDNINGEN I HELSE-OG OMSORGSTJENESTEN I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe:2013/9359-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Byrådssak 52/15. Nye retningslinjer for kommunal bostøtte ESARK-8117-201429630-2

Byrådssak 52/15. Nye retningslinjer for kommunal bostøtte ESARK-8117-201429630-2 Byrådssak 52/15 Nye retningslinjer for kommunal bostøtte TRST ESARK-8117-201429630-2 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i sak 13/95 innføring husleie- og bostøtteordning for kommunale boliger. Ordningen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2015/9175-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi 3. Lover og rammer for eiendomsskatt 4. Skatt på boligeiendom 5. Skatt på næringseiendom 6. Bruk av eventuelle skatteinntekter 1. Innledning Oslo

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Enhetenes rammer og konsekvenser av disse Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov 2014 2015 2016 Rådmannen 30 482 000 29 721 000 29 419 000 29 419 000 29 419 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/179 Bystyret 10.12.

09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/179 Bystyret 10.12. Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2009 60838/2009 2008/4319 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd

Detaljer

Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Aage Hegge Hansen Lillian Margareth Jørstad H Nestleder Lena Renee Hammer AP Medlem

Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Aage Hegge Hansen Lillian Margareth Jørstad H Nestleder Lena Renee Hammer AP Medlem Styre, råd, utvalg m.v. Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtested Rådhuset - bystyresalen Møtedato: 18.11.2008 Fra kl. kl.10.00 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

Behandling: 13/1779-6 15598/13 RÅD/PUF/ANG. Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 - utlegging til offentlig ettersyn

Behandling: 13/1779-6 15598/13 RÅD/PUF/ANG. Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 - utlegging til offentlig ettersyn 13/1779-6 15598/13 RÅD/PUF/ANG Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 - utlegging til offentlig ettersyn Behandling: Ordfører Harald Tyrdal, A fremmet følgende tilleggsforslag: «Som

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 1 Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Rådmannens forslag 31. oktober 2014 Sande kommune - Handlingsprogram

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Eiendomsskatt. Formannskapet 7. mai. Side 1

Eiendomsskatt. Formannskapet 7. mai. Side 1 Eiendomsskatt Formannskapet 7. mai Side 1 08.09.2014 Saken så langt Formannskapet 26. juni Resultat: ingen omtaksering, vurdere alternative beregningsmodeller Kommunestyret 21. august (m/tilleggsnotat

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer