Handlingsprogram Vedlegg 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2"

Transkript

1 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 1 Handlingsprogram Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak

2 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning Tiltak inntekter: Økte gebyrer plan/byggesak endret Økte husleieinntekter Økt husleie omsorgsboliger - endret Salg av kommunal eiendom - endret Selvkost SFO - endret Egenandel kulturskolen - endret Gebyr på bruk av fellesarenaer - endret Kutte kommunale kostnader aktivitetssenter Sandetun - endret Øke brukerbetaling for tjenester Sandetun, trygghetsalarmer - endret Salg av tjenester Bolig og fritid - endret Innføre faktureringsgebyr på papirfakturaer - endret Ny bankavtale Refinansiering av lån Salg av dammer til private nytt tiltak Øke brukerbetaling for tjenester Sandetun endret (gjeninnført) Øke brukerbetaling for tjenester innen hjelpemiddel nytt tiltak Øke brukerbetaling i jordmortjenesten nytt tiltak Eiendomsskatt endret (gjeninnført) Tiltak - effektivisering: Effektivisering av renhold Plan og byggesak - endret Omlegging av Barnevern Spes.ped bedre rutiner og fokus på tilpasset opplæring Org. endring Bolig og fritid Endring av arbeidsoppgaver merkantilt ansatte Analyse av pleiefaktor Sandetun - endret Reduksjon av årsverk - bofellesskap for demente Reduksjon av årsverk, avdelingssykepleier Sandetun Reduksjon av årsverk, nattevakt Sandetun - endret Redusere vakttillegg Sandetun - endret Bedre rutiner/lagerstyring varebestilling Sandetun Redusert vikarbruk Sandetun - endret Organisasjonsutvikling Sandetun - endret Redusere sykefraværet - endret Utsette pensjoneringstidspunkt for AFP Ny avtale printere - endret Optimalisering av stab/støttefunksjoner - endret... 44

3 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Økt kvalitet og effektivitet gjennom oppgave- og ansvarsendring mot administrasjonsavdelingen nytt tiltak Økt kvalitet og effektivitet i drift/eiendom nytt tiltak Sammenslåing av virksomheter nytt tiltak Samorganisere barnevernet og PPT i en virksomhet nytt tiltak Endring av skolestruktur nytt tiltak Økt kapasitet i Haga barnehage, reduksjon kostnad per barn i kommunal barnehage nytt tiltak Voksenopplæring (VO) tilbud kjøpes fra Drammen? nytt tiltak Samlokalisering Sandetun aktivitetssenter og Sande frivilligsentral nytt tiltak Øke barnetall i styrket avdeling, Haga barnehage nytt tiltak Skafjellåsen barnehage nedlegges endret (gjeninnført) Utvikling av velferdsteknologi nytt tiltak Evaluere del-tjenester i bolig og fritid nytt tiltak Evaluere turnusordning bolig og fritid nytt tiltak Ny boligsosial handlingsplan nytt tiltak Utvikle boligmodeller tilrettelagt for pleie og omsorg nytt tiltak Økt tilrettelegging for arbeidspraksis nytt tiltak Innføring av arbeidsplikt nytt tiltak Evaluere kommunale tjenester i NAV Omorganisering av tiltaksteam NAV endret (gjeninnført) Innføre e-faktura/avtalegiro nytt tiltak Lønnsslipp på epost nytt tiltak Utvikle bruken av velferds- og læringsteknologi nytt tiltak Tiltak standard reduksjoner: Kommunale veger: Effektiv arealbruk i kommunale bygg Redusere midlertidig ansatte drift og eiendom Støtteordninger og tilskudd Kultur Redusert tjenestetilbud lavterskel kultur Redusert lærertetthet og/eller lederressurs Utgiftsdekning Barnevern Kostnadsreduksjon bibliotek Voksenopplæring tilbud - endret Kutte leirskole barnetrinn - endret Skoleskyss kommunalt - endret Fjerne ekstra time b-trinn Aktiv natt til hvilende natt, justering av turnus/dagvakter Avtale med Sande Produkter - endret Effektivisering av kjøkkentjenester Kirken rammereduksjon Nedklassifisering av kommunale veger nytt tiltak Redusert vedlikehold av friluftsområder, stier mv. nytt tiltak... 88

4 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Redusert standard drift og eiendom nytt tiltak Generell rammereduksjon kultur nytt tiltak Reduksjon i tilskuddsordninger til kultur idrett og friluftsliv nytt tiltak Nedleggelse av Sandetun aktivitetssenter nytt tiltak Nedleggelse av Sande fritidsklubb nytt tiltak Bemanningstetthet i barnehagen Lederressurs og lederstruktur for kommunale barnehager nytt tiltak Reduksjon i driftsmidler til skolene Voksentetthet i skolene Redusere svømmeundervisning endret (gjeninnført) Reduksjon i tjenestenivået nytt tiltak Reduksjon i tjenestenivået nytt tiltak Nedleggelse av 3 sykehjemsplasser Sandetun endret (gjeninnført) Evaluering av BPA Tiltak som ikke ble vedtatt i Hapro :

5 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 5 Innledning Dette dokumentet, vedlegg 2 til Handlingsprogram (Hapro) , inneholder kun resultatforbedrende tiltak. Det er videreføring av tiltak vedtatt i Hapro , oppdatert for 2018 endring av tiltak i Hapro , og oppdatert for 2018 nye resultatforbedrende tiltak for planperioden De tiltakene det er gjort endringer i står oppført med «endret» i overskriften. For de nye foreslåtte resultatforbedringene står det «nye» i overskriften. Tiltakene er inndelt i følgende kategorier: Inntektspotensialet Effektivisering Standard reduksjoner (reduksjon i tjenester) Beløpene er satt opp i 1000-kroner. Besparelser er satt opp i minus og økninger med pluss. Hver tiltaksvurdering avsluttes med rådmannens konklusjon, der rådmannen enten anbefaler eller ikke anbefaler tiltaket gjennomført. Tallene i tabellen nederst, er summer av de tiltak rådmannen anbefaler gjennomført. Merk at enkelte tiltak allerede er iverksatt. Det gjelder tiltak som faller inn under rådmannens fullmakter, og som i tillegg var klare for iverksetting. I kapittel 4 står tiltak som ikke ble vedtatt i Hapro , og som foreslås utelatt eller som er tatt inn som nye tiltaksforslag. Handlingsprogram (Hapro) bygde på rapporten «Et samfunn i utvikling» samt de endringer i økonomien i løpet av 2013 som det måtte tas høyde for. Rammene for Hapro ble formulert slik: «Den mest sannsynlige befolkningsutviklingen for Sande Kommune baserer seg på SSBs framskrivninger for høy vekst, noe som tilsier at det vil være nesten innbyggere i Sande innen For å imøtekomme investeringsbehovene som følger av en slik vekst må Sande kommune gjennomføre tiltak for å redusere sine driftskostnader. Økningen i investeringsbehovet fram mot 2040 er beregnet til: Periode Investering I tillegg til disse investeringene, er det lagt til grunn løpende årlige investeringer på 10 millioner. I tallene inngår ikke kapasitetsutvidelse ved Sandetun fordi det hefter usikkerhet ved når og i hvilket omfang kapasiteten må økes. Det er viktig å merke seg at det må igangsettes en større dreining av tilbudet hvis man skal oppnå den ønskede utvikling. Det er vedtatt et resultatkrav på (i 2013-kr): : 10 mill kr : 25 mill kr : 40 mill kr : 50 mill kr Utover dette ligger det inne en resultatforbedring fra 2013 til 2014 i økonomiplanen på 4,6 mill kr, samt at det per 1.tertial 2013 har vært en prognose økning hos virksomhetene 2013 på 6,8 mill kr.

6 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 6 I sum gir det et samlet resultatforbedringskrav for 2014 på 21,3 mill kr. I forståelse med Formannskapet har rådmannen nedjustert ambisjonsnivået til et nivå som anses som realistisk og forsvarlig. For 2014 foreslår rådmannen omstillingstiltak for i sum 14,7 mill kr. Av dette er 10,1 mill kr økte inntekter og effektivisering, og 4,6 mill kr er standardreduksjoner. Ved slutten av planperioden er det tilsvarende summene 32,7 mill kr og 8,7 mill kr.» Kommunestyret vedtok i desember 2013 omstilling for 2014 på 13,5 mill, og 28,3 mill for Det vil si et lavere nivå enn rådmannens forslag. Utover i 2014 har det vært både en utvikling i rammer og kunnskapstilfang. De viktigste faktorene er: Investeringsbehovet i perioden er høyere enn antatt, og beregnes nå til mellom 600 og 700 mill kr. Lånerentene har ikke økt som forutsatt, men er i en fallende trend og antas å bli lave i flere år. Barnetallet og presset på oppvekstinstitusjonene, særlig i sentrum, ser ut til å komme tidligere enn antatt. Noen av våre formålsbygg, særlig innen oppvekst, er i dårligere bygningsteknisk forfatning enn antatt. Samhandlingsreformen er svært krevende, både økonomisk, faglig og administrativt. Omstillingen i administrasjonsavdelingen forutsetter nedbemanning kombinert med utskifting av fagsystemer og kompetanseheving. Det er krevende. Resultatkravet for planperioden er slik: Resultatkrav Justert krav Krav økninger'13 (tall i mill-kr) 2014* ,3 21, ,3 36, ,3 51, ,3 61,3 *Det er ikke gjort justeringer for konsekvensjusteringer og nye driftstiltak fra 2015 og videre i planperioden.

7 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Tiltak inntekter: 1.1 Økte gebyrer plan/byggesak endret Ansvarlig virksomhet: 5100 Plan og byggesak Utredet av: Knut Johansen Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen I samsvar med vedtatt HP foreslås i gjennomsnitt 10% årlig økning i gebyrene for å oppnå økt selvkostgrad Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. For kart og geodata er det en selvkostgrad under 50%. For plan og byggesak er selvkostgrad ikke beregnet. Sande ligger på nivå med sammenlignbare kommuner, men har lavere gebyr enn større og sentrale kommuner. I samsvar med vedtatt økonomiplan foreslås i gjennomsnitt 10% økning i gebyrene fram til Det vedtas årlig et regulativ der detaljerte gebyrer fastsettes for de ulike områder. I denne forbindelse vurderes selvkostgrad og sammenligning med andre kommuner. o For søkere innen plan, byggesak og oppmåling vil gebyrene øke. o Ingen o Mål om økt selvkostgrad oppnås. o Tiltaket er i samsvar med tidligere vedtak/økonomiplaner og bør gjennomføres. o Rådmannen anbefaler tiltaket. Endring fra Hapro Beløp må konsekvensjusteres for kart/geodata. Drammen, Sande og Svelvik har felles gebyrer. Sammenligning med tilsvarende byer gjør at det ikke foreslås gebyrøkning i (tidl. vedtak er 10% årlig økning). Dette gir en reduksjon på kr i I tillegg viser tall pr at faktisk gebyrinntekt 2014 er for høyt budsjettert. Samlet foreslås at gebyrinntekter nedjusteres med 0,3 mill kr fra 2015 i forhold til vedtatt handlingsprogram.

8 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Økte husleieinntekter Ansvarlig virksomhet: 5300 Drift og eiendom Utredet av: Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen I samsvar med vedtak om innføring av gjengs leie er det foretatt ny beregning av økte husleieinntekter Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Tidligere vedtak om innføring av gjengs leie er fulgt opp. En ny beregning av økte husleieinntekter viser et større samlet inntektsanslag enn det som er lagt inn i økonomiplanen. o Ingen o Ingen o Målsetting i vedtak om gjengs leie er fulgt opp. o Tiltaket er i samsvar med tidligere vedtak/økonomiplaner og bør gjennomføres. o Rådmannen anbefaler tiltaket.

9 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Økt husleie omsorgsboliger - endret Ansvarlig virksomhet: 5300 Drift og eiendom Utredet av: Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Økning i husleie til gjengs leie med ca. 18% for 87 omsorgsboliger Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Sande kommune har et stort antall utleieboliger. Omsorgsboliger ble ikke omfattet av tidligere vedtak KST- 8/11 om gjengs husleie. Dette omfatter 87 leiligheter, som i dag har en månedlig husleie på kr ,-. Det er ikke anledning til å kreve leien justert oftere enn en gang i året eller mer enn konsumprisindeksen, selv om f. eks utleier synes de kommunale avgiftene eller strømprisene har økt mer enn antatt. Det er heller ikke tillatt å avtale at leien skal kunne justeres utover dette. Er det avtalt kan leier i ettertid se bort i fra dette punktet. Tilpasning til gjengs leie skal alltid varsles skriftlig 6 måneder i forveien, dvs. etter at leieforholdet har vart i 2 år 6 mnd med effektuering etter tre år. Det betyr at de første husleieøkningene vil kunne tre i kraft fra , som krever varsling innen/ før av kommunens totalt 87 omsorgsboliger er innenfor denne varslingsfristen. De resterende vil komme etter hvert i en tre års periode. For nye leietager vil det bli innført gjengs leie fra inngåelse av leieforhold. o Tiltaket vil medføre økte kostnader for kommunens leietakere. Husleieøkningen vil trolig ikke utløse økt bostøtte. I enkelte tilfelle kan husleieøkningen derfor medføre behov for supplerende støtte fra sosialtjenesten. o I tillegg vil det fra helse/velferd bli fremmet forslag om økt pris på servicepakke i boligene, bl.a. for å øke selvkostgrad på renholdet. Renholdskostnader for 25 av disse boenhetene (22,5 timer/uke a 350 kr) utgjør nær kr per år. o I enkelte tilfelle kan husleieøkningen medføre behov for supplerende støtte fra NAV/sosialtjenesten o Tiltaket vil gi bedre kostnadsdekning i kommunens utleieboliger. o Tiltaket varsles så snart rådmannens budsjettforslag foreligger og anbefales iverksatt med varsling fra 1.januar 2014 og effekt fra 1.juli 2014 for de aktuelle boligene. o Rådmannen anbefaler tiltaket. Endring fra Hapro Det forventes en noe mindre økning i 2015 enn i vedtatt økonomiplan. Husleieøkning for alle boliger er gjennomført fra Det kan derfor ikke beregnes ytterligere økning fra 2017.

10 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Salg av kommunal eiendom - endret Ansvarlig virksomhet: 5300 Drift og eiendom og 9001 Finansområdet Utredet av: Knut Johansen/Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Salg av kommunale eiendommer i samsvar med vedtatt budsjett Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Salg av kommunale eiendommer vil gi reduserte FDV kostnader, reduserte leieinntekter, reduserte rente/avdragskostnader (evt. økte renteinntekter som følge av økte fondsavsetninger) osv. Det legges inn et konservativt estimat. Generelt bør økonomiske effekter av eiendomssalg først legges inn i budsjett/økonomiplan etter at salg er gjennomført og den samlede nettoeffekt er beregnet. o Ingen o Ingen o Tidligere vedtak følges opp. o Salg av kommunale eiendommer vurderes fortløpende der dette er hensiktsmessig. o Tiltaket anbefales gjennomført. o Rådmannen anbefaler tiltaket. Endring fra Hapro Inntekt fra salg av eiendommer tas ut av tiltakslisten og innarbeides i finansiering av investeringsprogram

11 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Selvkost SFO - endret Ansvarlig virksomhet: Barneskolene Utredet av: SFO-koordinator Amund Sørum Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Økt foreldrebetaling Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Må ha kommunal andel for gratis leksehjelp, ellers kan kommunen drive til selvkost. Økning i foreldrebetaling kan redusere antall brukere eller omfang de velger. Kan redusere behov for bemanning som konsekvens. Søskenmoderasjon er vanskelig å beregne. Betalingssatsen er på linje med de dyreste kommunene, men ferietilbud i 6 uker er inkludert. Det er ikke vanlig. Derfor fortsatt relativt rimelig. o Foreldrebetalingen øker med kr 266,-, fra kr 2.384,- til kr 2.650,-. o Tilbudet vil fortsatt være inkludert 6 ukers ferietilbud, sommer, høst og vinter. o Varsel må gis med en mnd frist. o Gjennomgang av driften på tvers av skolene er i gang. Samordning av bemanning og tilbud skjer bl.a. gjennom felles handlingsplan. o Hvis mange sier fra seg plassen, vil det midlertidig kunne bli noe nedbemaning. o Måloppnåelse ifht mål i Handlingsplan for SFO i Sande påvirkes ikke. o Driften er som før. o Viktig og naturlig tiltak. o Fortsatt er det ikke full ut til selvkost. o Anbefales gjennomført. Endring fra Hapro Den generelle foreldrebetalingen øker noe (150 kr/mnd), men det innføres en inntektsavhengig sats på kr 2.500,- per måned etter de samme kriteriene som for barnehage (4G).

12 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Egenandel kulturskolen - endret Ansvarlig virksomhet: Kulturtjenesten Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Rektor kulturskolen Øke egenandelen til kulturskolen Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. o Økt egenandel i kulturskolen vil, avhengig av størrelsesorden, påvirke brukernes mulighet til å delta i skoletilbudet. En beskjeden økning vil trolig ikke ha noen innvirkning, men blir egenandelen for høy vil elevtallet gå betydelig ned og inntekten kan bli mindre enn ved ikke å øke elevavgiften. o En beskjeden økning i kulturskolens egenandel vil ikke ha konsekvenser for ansatte men om elevavgiften blir så høy at lærer mister elevgrunnlag og da grunnlaget for sin stilling vil det måtte ha konsekvenser ved at tilbudet må reduseres/ nedlegges og det da oppstår overtallighet. o En beskjeden økning vil ikke påvirke kommunens mål om å gjennomføre god kvalitet på kulturskoleundervisningen gjennom ukentlig kulturskoleundervisning samt å fortsette talentskolesamarbeidet med Drammen kulturskole. Om det påvirker sentrale styringsmakters målsetting i Kulturløftet 2 om å tilby kulturskoletilbud til alle til en lavest mulig pris, er en vurderingssak. Kulturskolens rolle i God oppvekst vil heller ikke påvirkes av en beskjeden økning. o Kulturskolen er en lovpålagt oppgave lovfestet i Opplæringslova Lovfestingen sier ikke noe om størrelsen men det er slått fast i stortingsmelding samt vært et uttalt mål om at 30 % av elevtallet i grunnskolen utgjør minimum elevtallet i kulturskolen. I kulturløftet 2 opereres det med begrepet kulturskoletilbud for alle. Kulturskoleutvalget som ble nedsatt av regjeringen Stoltenberg (2009) anbefalte en makspris på kroner 2.000,- per år. Tradisjonelt har elevavgiften i Norge lagt på å dekke ca. 20% av den totale utgiften. Resten har blitt dekket gjennom statstilskudd (øremerka fra og innbakt i kommunenes rammeoverføring fra 2004). Kulturskolen er også et satsningsområde i departementet Kulturløftet 3 o For sammenligning er her en oversikt over utvalgte kulturskoler med pris per semester: Hvor Sum per semester Rabattordning Drammen 2.065,- Friplassord.(familie med ,- nettolønn el. mindre) Nord-Jarlsberg 1.150,- 30 % søskenmoderasjon. Horten 1.750,- Grupper: 1250,-pr.s. Stokke 1.382,- Pris gruppe: 715,- Sandefjord 1.419,- Høyeste pris Larvik 1.100,- Røyken 2.200,- Utleie:300/500(gitar) Arendal 1.750,- Asker 2.000,- 30 % søskenmoderasjon Svelvik 1.290,- 1250,-(gruppe) Sande 1.500,- o En beskjeden økning kan forsvares i de økonomiske utfordringene fremover og samtidig ivareta en sosial profil. En økning på 100 kroner pr semester både på ene timer og på grupper foreslås. Egenbetalingen økte med ca 300 pr år fra , men sett i lys av resultatkravene er dette ikke en urimelig økning. o Økning på kr 100,- per semester, dvs. kr 200 per år anbefales. Endring fra Hapro Anslaget for inntekt økes i 2016, 2017 og 2018

13 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Gebyr på bruk av fellesarenaer - endret Ansvarlig virksomhet: Kulturtjenesten Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Har vært i kontakt med økonomiavdelingen vedr kostnader for utsendelse av fakturaer. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Gebyr for bruk av kommunale skiløyper, badestrand osv Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre, men effekten er vanskelig å anslå. Må sannsynligvis være en frivillig avgift, f.eks. 200kr/år. Mange aktiviteter har allerede en kostnad for brukere likestille med disse. Kravene til standard øker i befolkningen og kostnadene øker med det. Holmestrand og mange hytteområder ellers i landet har allerede tilsvarende ordninger. Tiltaket må utredes videre før praktisk gjennomføring. o Kun at innbyggere blir oppfordret til å betale noe for den tilretteleggingen som gjøres av kommunen på disse fellesområdene. Oppkjørte skiløyper for diagonal og skøyting er et eksempel. Toalett på badeplasser er et annet. o Ingen o En frivillig avgift vil ikke påvirke kommunens mål om å være en naturbasert opplevelseskommune. (Kommuneplan, samfunnsdel ) o En faktura fra Sande kommune til alle husstander koster ca 42000,- samt at det er mye jobb rundt det fra økonomiavdelingen sin side. Kommunens fakturasystem er heller ikke tilrettelagt for frivillige avgifter og det krever derfor en del oppfølging i etterkant også. Denne ordningen vi derfor trolig koste mer enn man kan få inn og anbefales ikke. o Pengeinnsamling i kasser anbefales heller ikke da dette er arbeidskrevende å passe på. Giro i kasser vil også ha en kostnad da disse må være godkjent og må kjøpes. o Parkeringsavgift på utfartssteder kan utredes. o Den minst kostnadskrevende ordningen og enkleste å administrere er å bruke kommuneannonsen i Sande avis gjennom året med informasjon og kontonummer. o Forslaget anbefales utprøvd med en begrenset avgift. Endring fra Hapro Anslaget for inntekt økes i 2017 og 2018.

14 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Kutte kommunale kostnader aktivitetssenter Sandetun - endret Ansvarlig virksomhet: 4000 Kulturtjenesten Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Fagleder Sandetun aktivitetssenter. Kultursjef har oppfordret fagleder til å ta med representant fra tillitsvalgtapparatet til møte hvor utredningen ble diskutert. Fagleder vurderte at dette ikke var nødvendig i denne fasen. Besparelse gebyr-selvkost. Tiltaket går ut på å vurdere om brukerne av Sandetun aktivitetssenter kan betale en egenandel ut i fra selvkostprinsippet og om ikke det er mulig, vurdere konsekvensene av å ta bort eller redusere tilbudet Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Sandetun aktivitetssenter er et aktivitetssenter og en møteplass for eldre mennesker. Personalet tilrettelegger og driver ulike aktiviteter i samarbeid med frivillige og andre samarbeidsparter. DKSS (Den kulturelle spaserstokken) drives også av senteret. I regi av DKSS arrangeres det konserter med støtte fra kulturdepartementet etter årlig søknad. o Ved å drive senteret ut i fra selvkostprinsippet vil dette ha økonomiske konsekvenser for brukerne. Med en nettoutgift på over 1 mill kr. per år og omtrent 100 faste brukere, vil dette gi en egenandel per år på kroner ,- per bruker (Dette er kun et mulig eksempel da det ikke er undersøkt hvor mange brukere senteret vil ha ved en avgift i denne størrelsesorden). Om tilbudet tas bort, vil konsekvensene være at det ikke er et slikt tilbud for eldre mennesker i Sande og kommunens kultur- og aktivitetstilbud for denne gruppen blir borte. o Ved å drive til selvkost (om det er mulig) vil ikke det få konsekvenser for ansatte. Ved å ta bort tjenestetilbudet vil det få konsekvenser for to ansatte i 100 % stilling som da blir overtallig. En nedleggelse av tilbudet vil ha konsekvenser for kafeen som drives av Sandetun bo- og rehabiliteringssenter. o Om en nedleggelse øker presset på sykehjemsplasser/ hjemmetjeneste er vanskelig å påvise, men det kan være god grunn til å anta at senteret, slik det drives i dag, har en forbyggende effekt på eldre menneskers helse i Sande. o Senteret har også mange frivillige som hjelper til i ulike funksjoner. Ved at senteret legges ned er det grunn til å tro at denne frivilligheten vil bli borte når det koordinerende leddet ikke lenger er der. o Kommunens mål om et godt aktivitets- og kulturtilbud til eldre må justeres og eventuelt tas bort om tilbudet blir borte. (Kilde: Styringskort, kulturtjenesten BMS2013 vedtatt i KST 5.desember 2012). o Det vurderes som ikke realistisk å drive Sandetun aktivitetssenter etter selvkostprinsippet ut i fra dagens nettoutgift. Brukerbetalingene vil bli så høye at det er stor grunn til å tro at de fleste ikke vil kunne betale det (dette er en antakelse). Derimot er det et sannsynlig potensial for økt inntekt på senteret. Inntekten på konserter i regi av DKSS kan nok økes, men her er det statlige føringer som sier noe om at nivået på prisen skal være lav men ikke gratis for å inkludere flest mennesker som har behovet. Dette er statlige føringer som ligger til grunn for den støtten kommunen får hvert år (ca ,-) og må tas hensyn til. Videre kan det innføres en felles kontingent for de som bruker senterets aktiviteter, eventuelt en pris per

15 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 15 aktivitet (det første er nok den enkleste løsningen). I oppdraget ligger selvkost/nedleggelse som utgangspunkt. Ulike mellomløsninger er ikke vurdert, men det er i alle fall mulig å redusere utgiftene på drift og øke inntektene noe uten å legge ned, men det dekker ikke opp nettoramma. Virksomheten vurderer derfor at nedleggelse av senteret er eneste løsning for å redusere nettorammen til null. Det vurderes for øvrig som et stort tap for det forbyggende arbeidet blant eldre mennesker i kommunen. o Kostnadene for pensjonister på aktivitetssenteret er betydelig sponset av kommunen (ca per plass per år). Dette kan være et paradoks med tanke på kostnadene unge betaler for sine fritidsaktiviteter som har de samme målsetningene som aktivitetssenteret, men med ulik målgruppe. Til sammenligning koster det 3.000,- per år for kulturskolen og det planlegges for ,- per år for SFO plass. o Det legges opp til fortsatt drift ved aktivitetssenteret, men egenfinansieringen økes trinnvis til ,- i løpet av tre år. o Konkrete tiltak for egenfinansiering legges frem i egen sak. Endring fra Hapro Det er definert et nytt innhold i nytt tiltak nr slik at dette innsparingskravet kan opprettholdes. Forventet besparelse er flyttet til det nye tiltaket. Alternativt tiltak er 3.27, der aktivitetssenteret avvikles som kommunalt ansvar.

16 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Øke brukerbetaling for tjenester Sandetun, trygghetsalarmer - endret Ansvarlig virksomhet: 3200 Sandetun pleie og rehabilitering Utredet av: Per Gulbrandsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Gjennomført informasjonsmøte med ansatte og tillitsvalget. Øke prisen på trygghetsalarmer fra kr 310,- til 420,- per mnd Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Tiltaket omhandler økt brukerbetaling for tjenester som servicepakken og trygghetsalarmer. Det foreslås det å øke prisen på trygghetsalarmer fra kr 310,- til kr 420,- per mnd. o Prisøkning på tjenester, kan bli krevende for brukere av tjenestene. o Ingen umiddelbare endringer o Vurderes ikke å berøre kommuneplanens samfunnsdel tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester av god kvalitet i særlig grad. o Nødvendig prisøkningsforslag. Viktig prinsipp at tjenester minimum skal leveres til selvkost, noe som ikke er tilfellet i dag. o Anbefaler at tiltaket gjennomføres. Endring fra Hapro Dette tiltaket inneholdt opprinnelig også økning av servicepakken fra kr 3.500,- til kr 4.500,- per måned, samt øke prisen på trygghetsalarmer fra kr 310,- til 420,- per måned. Kun sistnevnte ble vedtatt.

17 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Salg av tjenester Bolig og fritid - endret Ansvarlig virksomhet: 3100 Bolig og fritid Utredet av: Sigrid Øyen Ansvarlig støttefunksjon: Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Gjennomført informasjonsmøte med ansatte og tillitsvalget. Salg av avlastning til nabokommuner Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Bolig og Fritid kan tilby et økt avlastningstilbud for brukere. Dette skyldes mulig ledighet i boligmassen, noe som bør utnyttes slik at økonomien kan styrkes. Sande kommune bør gå i dialog med nærliggende kommuner for om mulig komme i posisjon til å tilby tjenester. Tiltaket må utredes videre. o Ingen o Ingen o Jfr. kommuneplanens samfunnsdel om å utvikle samarbeidet med nærliggende kommuner o Må utredes samt gå i dialog med nærliggende kommuner. o Anbefaler at tiltaket gjennomføres. Endring fra Hapro Resultatforbedringen er tatt ut da sonderinger med nærliggende kommuner ikke gav noe resultat.

18 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Innføre faktureringsgebyr på papirfakturaer - endret Ansvarlig virksomhet: 1004 Økonomiavdelingen Utredet av: Jan Holmen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Innføre faktureringsgebyr Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Det er store kostnader ved å sende ut papirfakturaer. Å belaste kunden for et fakturagebyr gir et bidrag til å dekke kostnadene kommunen har med å sende ut fakturaer. Det innebærer også at flere ønsker å gå over til elektroniske fakturaer, som det er minimale kostnader med å sende ut. Dersom kunden går over til e-faktura vil inntekten bortfalle, men vi vil spare porto og utskrift. Derfor nedtrapping i inntekten i perioden. o Økte gebyrer o Kan gå over til e-faktura for å unngå gebyrøkning. o Mer effektiv kundehåndtering. o Dette vil ikke ha noen konsekvens for måloppnåelsen, men vi vil få en innsparing. o Tilrår å innføre dette tiltaket, da vi forventer at flere vil ta i bruk e-faktura og vi vil dermed få en mer effektiv kundehåndtering i økonomiavdelingen. o Anbefaler at tiltaket blir gjennomført. Endring fra Hapro Nærmere undersøkelser viser at det ikke er lovhjemmel til å ha fakturagebyrer på selvkostrelaterte oppgaver, som vann og avløp, barnehager og sfo. Dette medfører at tiltaket ikke vil bli iverksatt, men blir erstattet av nytt tiltak nr Innføre e-faktura/avtalegiro.

19 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Ny bankavtale Ansvarlig virksomhet: 9002 Finansposter Utredet av: Jan Holmen Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Besparelse ved lavere gebyrer og økte renteinntekter ved bytte av bank Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. o ingen o Ingen o Dette vil ikke ha noen konsekvens for måloppnåelsen, men vi vil få en innsparing. o Det er besparelse med lavere gebyrer og økte renteinntekter ved bytte av bank fra DNB til Danske Bank. Bank bytte er vedtatt i 2013 og får virkning fra oktober o Renter på innskudd øker med ca. 1%, samt at vi får noe lavere bankomkostninger. o Tiltaket er gjennomført i 2013.

20 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Refinansiering av lån Ansvarlig virksomhet: 9002 Finansposter Utredet av: Jan Holmen Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Gjennomgang av kommunens finansstrategi - refinansiering av lån som medfører redusert lånemargin Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. o ingen o ingen o Dette vil ikke ha noen konsekvens for måloppnåelsen, men vi vil få en innsparing. o Innebærer refinansiering av lån fra Kommunekreditt/Kommunalbanken til sertifikatmarkedet. o Det er til nå gjennomført refinansiering av lånegjeld på ca. 75 mill kr. Renten etter refinansiering ligger ca. 1,2% under de betingelsene som gjaldt i banken (Kommunekreditt). Årsaken til den store differansen i rentemargin er at bankene har blitt pålagt å øke sin egenkapital. Spesielt Kommunekreditt har derfor økt lånemarginen de siste årene. Kommunalbanken har fra høsten 2012 til dags dato økt sin margin fra 0,1% til 0,4%. I sertifikatmarkedet kan Sande kommune oppnå en rente på ca 0,1% og altså spare 0,3% på lånene i denne banken. Refinansieringsrisikoen i sertifikatmarkedet gjør imidlertid at man ikke bør flytte en alt for stor del av låneporteføljen bort ifra Kommunalbanken. o Det foreslås at årets låneopptak gjøres i sertifikatmarkedet. Dette vil gi en besparelse på kr ,- forutsatt et låneopptak i år på mill.kr. o Rentene kan sikres i dag for under budsjettrenten. Det vurderes å gjøre ytterligere rentesikringer i løpet av høsten 2013 slik at fordelingene mellom periodene 1-3 år, 3-5 år og 5-10 år blir i tråd med kommunens rentestrategi. o Tiltaket er gjennomført i 2013.

Handlingsprogram Vedlegg 2

Handlingsprogram Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2014-2017. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram - Vedlegg 2 1 Handlingsprogram - Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige tiltak Sande kommune - Handlingsprogram - Vedlegg 2 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Tiltak

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Formannskapets innstilling til kommunestyret:

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Formannskapets innstilling til kommunestyret: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2013 1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verk og bruk i Storfjord kommune. For eiendomsskatt

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notatet er en videreføring av saksframlegget og gir en nærmere beskrivelse av ulike tiltak. De forslåtte vedtak vil også bli nærmere beskrevet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/1550-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Ås kommune MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Møtetid: 05.11.2015 kl. 16.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11. Arkivsak-dok. 13/00734 Arkivkode Saksbehandler Helge Høve Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret SAKSPROTOKOLL Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 Formannskapet har

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Forpliktende plan for Steigen kommune

Forpliktende plan for Steigen kommune Forpliktende plan for Steigen kommune 2017-2020 Steigen Kommune 22. november 2016 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 4 Analyse... 4 Inndekning av merforbruk...

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 15.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Truls E. Halstenrud Nestleder Helga Fragått Medlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING Møtetid: 05.11.2013 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT

STRATEGIDOKUMENT STRATEGIDOKUMENT 2017-2020 Spørsmål til rådmannens forslag. Rådmannens svar. Utgave pr 25. november 2016 2 Innholdsfortegnelse Generelt... 3 Spørsmål kommet inn til 25. november 2016.... 4 1) Spørsmål:

Detaljer

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP:

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Behandling i Formannskapet - 21.11.2016 Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Effektiviseringskrav Kommunestyret ber om at det i 2017 legges inn et generelt effektiviseringskrav

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 15.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/1092-6 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 25.10.2013 Budsjett 2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Formannskapet Bystyret Rådmannens

Detaljer