Handlingsprogram Vedlegg 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2"

Transkript

1 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 1 Handlingsprogram Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak

2 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning Tiltak inntekter: Økte gebyrer plan/byggesak endret Økte husleieinntekter Økt husleie omsorgsboliger - endret Salg av kommunal eiendom - endret Selvkost SFO - endret Egenandel kulturskolen - endret Gebyr på bruk av fellesarenaer - endret Kutte kommunale kostnader aktivitetssenter Sandetun - endret Øke brukerbetaling for tjenester Sandetun, trygghetsalarmer - endret Salg av tjenester Bolig og fritid - endret Innføre faktureringsgebyr på papirfakturaer - endret Ny bankavtale Refinansiering av lån Salg av dammer til private nytt tiltak Øke brukerbetaling for tjenester Sandetun endret (gjeninnført) Øke brukerbetaling for tjenester innen hjelpemiddel nytt tiltak Øke brukerbetaling i jordmortjenesten nytt tiltak Eiendomsskatt endret (gjeninnført) Tiltak - effektivisering: Effektivisering av renhold Plan og byggesak - endret Omlegging av Barnevern Spes.ped bedre rutiner og fokus på tilpasset opplæring Org. endring Bolig og fritid Endring av arbeidsoppgaver merkantilt ansatte Analyse av pleiefaktor Sandetun - endret Reduksjon av årsverk - bofellesskap for demente Reduksjon av årsverk, avdelingssykepleier Sandetun Reduksjon av årsverk, nattevakt Sandetun - endret Redusere vakttillegg Sandetun - endret Bedre rutiner/lagerstyring varebestilling Sandetun Redusert vikarbruk Sandetun - endret Organisasjonsutvikling Sandetun - endret Redusere sykefraværet - endret Utsette pensjoneringstidspunkt for AFP Ny avtale printere - endret Optimalisering av stab/støttefunksjoner - endret... 44

3 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Økt kvalitet og effektivitet gjennom oppgave- og ansvarsendring mot administrasjonsavdelingen nytt tiltak Økt kvalitet og effektivitet i drift/eiendom nytt tiltak Sammenslåing av virksomheter nytt tiltak Samorganisere barnevernet og PPT i en virksomhet nytt tiltak Endring av skolestruktur nytt tiltak Økt kapasitet i Haga barnehage, reduksjon kostnad per barn i kommunal barnehage nytt tiltak Voksenopplæring (VO) tilbud kjøpes fra Drammen? nytt tiltak Samlokalisering Sandetun aktivitetssenter og Sande frivilligsentral nytt tiltak Øke barnetall i styrket avdeling, Haga barnehage nytt tiltak Skafjellåsen barnehage nedlegges endret (gjeninnført) Utvikling av velferdsteknologi nytt tiltak Evaluere del-tjenester i bolig og fritid nytt tiltak Evaluere turnusordning bolig og fritid nytt tiltak Ny boligsosial handlingsplan nytt tiltak Utvikle boligmodeller tilrettelagt for pleie og omsorg nytt tiltak Økt tilrettelegging for arbeidspraksis nytt tiltak Innføring av arbeidsplikt nytt tiltak Evaluere kommunale tjenester i NAV Omorganisering av tiltaksteam NAV endret (gjeninnført) Innføre e-faktura/avtalegiro nytt tiltak Lønnsslipp på epost nytt tiltak Utvikle bruken av velferds- og læringsteknologi nytt tiltak Tiltak standard reduksjoner: Kommunale veger: Effektiv arealbruk i kommunale bygg Redusere midlertidig ansatte drift og eiendom Støtteordninger og tilskudd Kultur Redusert tjenestetilbud lavterskel kultur Redusert lærertetthet og/eller lederressurs Utgiftsdekning Barnevern Kostnadsreduksjon bibliotek Voksenopplæring tilbud - endret Kutte leirskole barnetrinn - endret Skoleskyss kommunalt - endret Fjerne ekstra time b-trinn Aktiv natt til hvilende natt, justering av turnus/dagvakter Avtale med Sande Produkter - endret Effektivisering av kjøkkentjenester Kirken rammereduksjon Nedklassifisering av kommunale veger nytt tiltak Redusert vedlikehold av friluftsområder, stier mv. nytt tiltak... 88

4 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Redusert standard drift og eiendom nytt tiltak Generell rammereduksjon kultur nytt tiltak Reduksjon i tilskuddsordninger til kultur idrett og friluftsliv nytt tiltak Nedleggelse av Sandetun aktivitetssenter nytt tiltak Nedleggelse av Sande fritidsklubb nytt tiltak Bemanningstetthet i barnehagen Lederressurs og lederstruktur for kommunale barnehager nytt tiltak Reduksjon i driftsmidler til skolene Voksentetthet i skolene Redusere svømmeundervisning endret (gjeninnført) Reduksjon i tjenestenivået nytt tiltak Reduksjon i tjenestenivået nytt tiltak Nedleggelse av 3 sykehjemsplasser Sandetun endret (gjeninnført) Evaluering av BPA Tiltak som ikke ble vedtatt i Hapro :

5 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 5 Innledning Dette dokumentet, vedlegg 2 til Handlingsprogram (Hapro) , inneholder kun resultatforbedrende tiltak. Det er videreføring av tiltak vedtatt i Hapro , oppdatert for 2018 endring av tiltak i Hapro , og oppdatert for 2018 nye resultatforbedrende tiltak for planperioden De tiltakene det er gjort endringer i står oppført med «endret» i overskriften. For de nye foreslåtte resultatforbedringene står det «nye» i overskriften. Tiltakene er inndelt i følgende kategorier: Inntektspotensialet Effektivisering Standard reduksjoner (reduksjon i tjenester) Beløpene er satt opp i 1000-kroner. Besparelser er satt opp i minus og økninger med pluss. Hver tiltaksvurdering avsluttes med rådmannens konklusjon, der rådmannen enten anbefaler eller ikke anbefaler tiltaket gjennomført. Tallene i tabellen nederst, er summer av de tiltak rådmannen anbefaler gjennomført. Merk at enkelte tiltak allerede er iverksatt. Det gjelder tiltak som faller inn under rådmannens fullmakter, og som i tillegg var klare for iverksetting. I kapittel 4 står tiltak som ikke ble vedtatt i Hapro , og som foreslås utelatt eller som er tatt inn som nye tiltaksforslag. Handlingsprogram (Hapro) bygde på rapporten «Et samfunn i utvikling» samt de endringer i økonomien i løpet av 2013 som det måtte tas høyde for. Rammene for Hapro ble formulert slik: «Den mest sannsynlige befolkningsutviklingen for Sande Kommune baserer seg på SSBs framskrivninger for høy vekst, noe som tilsier at det vil være nesten innbyggere i Sande innen For å imøtekomme investeringsbehovene som følger av en slik vekst må Sande kommune gjennomføre tiltak for å redusere sine driftskostnader. Økningen i investeringsbehovet fram mot 2040 er beregnet til: Periode Investering I tillegg til disse investeringene, er det lagt til grunn løpende årlige investeringer på 10 millioner. I tallene inngår ikke kapasitetsutvidelse ved Sandetun fordi det hefter usikkerhet ved når og i hvilket omfang kapasiteten må økes. Det er viktig å merke seg at det må igangsettes en større dreining av tilbudet hvis man skal oppnå den ønskede utvikling. Det er vedtatt et resultatkrav på (i 2013-kr): : 10 mill kr : 25 mill kr : 40 mill kr : 50 mill kr Utover dette ligger det inne en resultatforbedring fra 2013 til 2014 i økonomiplanen på 4,6 mill kr, samt at det per 1.tertial 2013 har vært en prognose økning hos virksomhetene 2013 på 6,8 mill kr.

6 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 6 I sum gir det et samlet resultatforbedringskrav for 2014 på 21,3 mill kr. I forståelse med Formannskapet har rådmannen nedjustert ambisjonsnivået til et nivå som anses som realistisk og forsvarlig. For 2014 foreslår rådmannen omstillingstiltak for i sum 14,7 mill kr. Av dette er 10,1 mill kr økte inntekter og effektivisering, og 4,6 mill kr er standardreduksjoner. Ved slutten av planperioden er det tilsvarende summene 32,7 mill kr og 8,7 mill kr.» Kommunestyret vedtok i desember 2013 omstilling for 2014 på 13,5 mill, og 28,3 mill for Det vil si et lavere nivå enn rådmannens forslag. Utover i 2014 har det vært både en utvikling i rammer og kunnskapstilfang. De viktigste faktorene er: Investeringsbehovet i perioden er høyere enn antatt, og beregnes nå til mellom 600 og 700 mill kr. Lånerentene har ikke økt som forutsatt, men er i en fallende trend og antas å bli lave i flere år. Barnetallet og presset på oppvekstinstitusjonene, særlig i sentrum, ser ut til å komme tidligere enn antatt. Noen av våre formålsbygg, særlig innen oppvekst, er i dårligere bygningsteknisk forfatning enn antatt. Samhandlingsreformen er svært krevende, både økonomisk, faglig og administrativt. Omstillingen i administrasjonsavdelingen forutsetter nedbemanning kombinert med utskifting av fagsystemer og kompetanseheving. Det er krevende. Resultatkravet for planperioden er slik: Resultatkrav Justert krav Krav økninger'13 (tall i mill-kr) 2014* ,3 21, ,3 36, ,3 51, ,3 61,3 *Det er ikke gjort justeringer for konsekvensjusteringer og nye driftstiltak fra 2015 og videre i planperioden.

7 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Tiltak inntekter: 1.1 Økte gebyrer plan/byggesak endret Ansvarlig virksomhet: 5100 Plan og byggesak Utredet av: Knut Johansen Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen I samsvar med vedtatt HP foreslås i gjennomsnitt 10% årlig økning i gebyrene for å oppnå økt selvkostgrad Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. For kart og geodata er det en selvkostgrad under 50%. For plan og byggesak er selvkostgrad ikke beregnet. Sande ligger på nivå med sammenlignbare kommuner, men har lavere gebyr enn større og sentrale kommuner. I samsvar med vedtatt økonomiplan foreslås i gjennomsnitt 10% økning i gebyrene fram til Det vedtas årlig et regulativ der detaljerte gebyrer fastsettes for de ulike områder. I denne forbindelse vurderes selvkostgrad og sammenligning med andre kommuner. o For søkere innen plan, byggesak og oppmåling vil gebyrene øke. o Ingen o Mål om økt selvkostgrad oppnås. o Tiltaket er i samsvar med tidligere vedtak/økonomiplaner og bør gjennomføres. o Rådmannen anbefaler tiltaket. Endring fra Hapro Beløp må konsekvensjusteres for kart/geodata. Drammen, Sande og Svelvik har felles gebyrer. Sammenligning med tilsvarende byer gjør at det ikke foreslås gebyrøkning i (tidl. vedtak er 10% årlig økning). Dette gir en reduksjon på kr i I tillegg viser tall pr at faktisk gebyrinntekt 2014 er for høyt budsjettert. Samlet foreslås at gebyrinntekter nedjusteres med 0,3 mill kr fra 2015 i forhold til vedtatt handlingsprogram.

8 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Økte husleieinntekter Ansvarlig virksomhet: 5300 Drift og eiendom Utredet av: Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen I samsvar med vedtak om innføring av gjengs leie er det foretatt ny beregning av økte husleieinntekter Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Tidligere vedtak om innføring av gjengs leie er fulgt opp. En ny beregning av økte husleieinntekter viser et større samlet inntektsanslag enn det som er lagt inn i økonomiplanen. o Ingen o Ingen o Målsetting i vedtak om gjengs leie er fulgt opp. o Tiltaket er i samsvar med tidligere vedtak/økonomiplaner og bør gjennomføres. o Rådmannen anbefaler tiltaket.

9 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Økt husleie omsorgsboliger - endret Ansvarlig virksomhet: 5300 Drift og eiendom Utredet av: Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Økning i husleie til gjengs leie med ca. 18% for 87 omsorgsboliger Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Sande kommune har et stort antall utleieboliger. Omsorgsboliger ble ikke omfattet av tidligere vedtak KST- 8/11 om gjengs husleie. Dette omfatter 87 leiligheter, som i dag har en månedlig husleie på kr ,-. Det er ikke anledning til å kreve leien justert oftere enn en gang i året eller mer enn konsumprisindeksen, selv om f. eks utleier synes de kommunale avgiftene eller strømprisene har økt mer enn antatt. Det er heller ikke tillatt å avtale at leien skal kunne justeres utover dette. Er det avtalt kan leier i ettertid se bort i fra dette punktet. Tilpasning til gjengs leie skal alltid varsles skriftlig 6 måneder i forveien, dvs. etter at leieforholdet har vart i 2 år 6 mnd med effektuering etter tre år. Det betyr at de første husleieøkningene vil kunne tre i kraft fra , som krever varsling innen/ før av kommunens totalt 87 omsorgsboliger er innenfor denne varslingsfristen. De resterende vil komme etter hvert i en tre års periode. For nye leietager vil det bli innført gjengs leie fra inngåelse av leieforhold. o Tiltaket vil medføre økte kostnader for kommunens leietakere. Husleieøkningen vil trolig ikke utløse økt bostøtte. I enkelte tilfelle kan husleieøkningen derfor medføre behov for supplerende støtte fra sosialtjenesten. o I tillegg vil det fra helse/velferd bli fremmet forslag om økt pris på servicepakke i boligene, bl.a. for å øke selvkostgrad på renholdet. Renholdskostnader for 25 av disse boenhetene (22,5 timer/uke a 350 kr) utgjør nær kr per år. o I enkelte tilfelle kan husleieøkningen medføre behov for supplerende støtte fra NAV/sosialtjenesten o Tiltaket vil gi bedre kostnadsdekning i kommunens utleieboliger. o Tiltaket varsles så snart rådmannens budsjettforslag foreligger og anbefales iverksatt med varsling fra 1.januar 2014 og effekt fra 1.juli 2014 for de aktuelle boligene. o Rådmannen anbefaler tiltaket. Endring fra Hapro Det forventes en noe mindre økning i 2015 enn i vedtatt økonomiplan. Husleieøkning for alle boliger er gjennomført fra Det kan derfor ikke beregnes ytterligere økning fra 2017.

10 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Salg av kommunal eiendom - endret Ansvarlig virksomhet: 5300 Drift og eiendom og 9001 Finansområdet Utredet av: Knut Johansen/Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Salg av kommunale eiendommer i samsvar med vedtatt budsjett Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Salg av kommunale eiendommer vil gi reduserte FDV kostnader, reduserte leieinntekter, reduserte rente/avdragskostnader (evt. økte renteinntekter som følge av økte fondsavsetninger) osv. Det legges inn et konservativt estimat. Generelt bør økonomiske effekter av eiendomssalg først legges inn i budsjett/økonomiplan etter at salg er gjennomført og den samlede nettoeffekt er beregnet. o Ingen o Ingen o Tidligere vedtak følges opp. o Salg av kommunale eiendommer vurderes fortløpende der dette er hensiktsmessig. o Tiltaket anbefales gjennomført. o Rådmannen anbefaler tiltaket. Endring fra Hapro Inntekt fra salg av eiendommer tas ut av tiltakslisten og innarbeides i finansiering av investeringsprogram

11 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Selvkost SFO - endret Ansvarlig virksomhet: Barneskolene Utredet av: SFO-koordinator Amund Sørum Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Økt foreldrebetaling Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Må ha kommunal andel for gratis leksehjelp, ellers kan kommunen drive til selvkost. Økning i foreldrebetaling kan redusere antall brukere eller omfang de velger. Kan redusere behov for bemanning som konsekvens. Søskenmoderasjon er vanskelig å beregne. Betalingssatsen er på linje med de dyreste kommunene, men ferietilbud i 6 uker er inkludert. Det er ikke vanlig. Derfor fortsatt relativt rimelig. o Foreldrebetalingen øker med kr 266,-, fra kr 2.384,- til kr 2.650,-. o Tilbudet vil fortsatt være inkludert 6 ukers ferietilbud, sommer, høst og vinter. o Varsel må gis med en mnd frist. o Gjennomgang av driften på tvers av skolene er i gang. Samordning av bemanning og tilbud skjer bl.a. gjennom felles handlingsplan. o Hvis mange sier fra seg plassen, vil det midlertidig kunne bli noe nedbemaning. o Måloppnåelse ifht mål i Handlingsplan for SFO i Sande påvirkes ikke. o Driften er som før. o Viktig og naturlig tiltak. o Fortsatt er det ikke full ut til selvkost. o Anbefales gjennomført. Endring fra Hapro Den generelle foreldrebetalingen øker noe (150 kr/mnd), men det innføres en inntektsavhengig sats på kr 2.500,- per måned etter de samme kriteriene som for barnehage (4G).

12 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Egenandel kulturskolen - endret Ansvarlig virksomhet: Kulturtjenesten Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Rektor kulturskolen Øke egenandelen til kulturskolen Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. o Økt egenandel i kulturskolen vil, avhengig av størrelsesorden, påvirke brukernes mulighet til å delta i skoletilbudet. En beskjeden økning vil trolig ikke ha noen innvirkning, men blir egenandelen for høy vil elevtallet gå betydelig ned og inntekten kan bli mindre enn ved ikke å øke elevavgiften. o En beskjeden økning i kulturskolens egenandel vil ikke ha konsekvenser for ansatte men om elevavgiften blir så høy at lærer mister elevgrunnlag og da grunnlaget for sin stilling vil det måtte ha konsekvenser ved at tilbudet må reduseres/ nedlegges og det da oppstår overtallighet. o En beskjeden økning vil ikke påvirke kommunens mål om å gjennomføre god kvalitet på kulturskoleundervisningen gjennom ukentlig kulturskoleundervisning samt å fortsette talentskolesamarbeidet med Drammen kulturskole. Om det påvirker sentrale styringsmakters målsetting i Kulturløftet 2 om å tilby kulturskoletilbud til alle til en lavest mulig pris, er en vurderingssak. Kulturskolens rolle i God oppvekst vil heller ikke påvirkes av en beskjeden økning. o Kulturskolen er en lovpålagt oppgave lovfestet i Opplæringslova Lovfestingen sier ikke noe om størrelsen men det er slått fast i stortingsmelding samt vært et uttalt mål om at 30 % av elevtallet i grunnskolen utgjør minimum elevtallet i kulturskolen. I kulturløftet 2 opereres det med begrepet kulturskoletilbud for alle. Kulturskoleutvalget som ble nedsatt av regjeringen Stoltenberg (2009) anbefalte en makspris på kroner 2.000,- per år. Tradisjonelt har elevavgiften i Norge lagt på å dekke ca. 20% av den totale utgiften. Resten har blitt dekket gjennom statstilskudd (øremerka fra og innbakt i kommunenes rammeoverføring fra 2004). Kulturskolen er også et satsningsområde i departementet Kulturløftet 3 o For sammenligning er her en oversikt over utvalgte kulturskoler med pris per semester: Hvor Sum per semester Rabattordning Drammen 2.065,- Friplassord.(familie med ,- nettolønn el. mindre) Nord-Jarlsberg 1.150,- 30 % søskenmoderasjon. Horten 1.750,- Grupper: 1250,-pr.s. Stokke 1.382,- Pris gruppe: 715,- Sandefjord 1.419,- Høyeste pris Larvik 1.100,- Røyken 2.200,- Utleie:300/500(gitar) Arendal 1.750,- Asker 2.000,- 30 % søskenmoderasjon Svelvik 1.290,- 1250,-(gruppe) Sande 1.500,- o En beskjeden økning kan forsvares i de økonomiske utfordringene fremover og samtidig ivareta en sosial profil. En økning på 100 kroner pr semester både på ene timer og på grupper foreslås. Egenbetalingen økte med ca 300 pr år fra , men sett i lys av resultatkravene er dette ikke en urimelig økning. o Økning på kr 100,- per semester, dvs. kr 200 per år anbefales. Endring fra Hapro Anslaget for inntekt økes i 2016, 2017 og 2018

13 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Gebyr på bruk av fellesarenaer - endret Ansvarlig virksomhet: Kulturtjenesten Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Har vært i kontakt med økonomiavdelingen vedr kostnader for utsendelse av fakturaer. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Gebyr for bruk av kommunale skiløyper, badestrand osv Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre, men effekten er vanskelig å anslå. Må sannsynligvis være en frivillig avgift, f.eks. 200kr/år. Mange aktiviteter har allerede en kostnad for brukere likestille med disse. Kravene til standard øker i befolkningen og kostnadene øker med det. Holmestrand og mange hytteområder ellers i landet har allerede tilsvarende ordninger. Tiltaket må utredes videre før praktisk gjennomføring. o Kun at innbyggere blir oppfordret til å betale noe for den tilretteleggingen som gjøres av kommunen på disse fellesområdene. Oppkjørte skiløyper for diagonal og skøyting er et eksempel. Toalett på badeplasser er et annet. o Ingen o En frivillig avgift vil ikke påvirke kommunens mål om å være en naturbasert opplevelseskommune. (Kommuneplan, samfunnsdel ) o En faktura fra Sande kommune til alle husstander koster ca 42000,- samt at det er mye jobb rundt det fra økonomiavdelingen sin side. Kommunens fakturasystem er heller ikke tilrettelagt for frivillige avgifter og det krever derfor en del oppfølging i etterkant også. Denne ordningen vi derfor trolig koste mer enn man kan få inn og anbefales ikke. o Pengeinnsamling i kasser anbefales heller ikke da dette er arbeidskrevende å passe på. Giro i kasser vil også ha en kostnad da disse må være godkjent og må kjøpes. o Parkeringsavgift på utfartssteder kan utredes. o Den minst kostnadskrevende ordningen og enkleste å administrere er å bruke kommuneannonsen i Sande avis gjennom året med informasjon og kontonummer. o Forslaget anbefales utprøvd med en begrenset avgift. Endring fra Hapro Anslaget for inntekt økes i 2017 og 2018.

14 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Kutte kommunale kostnader aktivitetssenter Sandetun - endret Ansvarlig virksomhet: 4000 Kulturtjenesten Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Fagleder Sandetun aktivitetssenter. Kultursjef har oppfordret fagleder til å ta med representant fra tillitsvalgtapparatet til møte hvor utredningen ble diskutert. Fagleder vurderte at dette ikke var nødvendig i denne fasen. Besparelse gebyr-selvkost. Tiltaket går ut på å vurdere om brukerne av Sandetun aktivitetssenter kan betale en egenandel ut i fra selvkostprinsippet og om ikke det er mulig, vurdere konsekvensene av å ta bort eller redusere tilbudet Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Sandetun aktivitetssenter er et aktivitetssenter og en møteplass for eldre mennesker. Personalet tilrettelegger og driver ulike aktiviteter i samarbeid med frivillige og andre samarbeidsparter. DKSS (Den kulturelle spaserstokken) drives også av senteret. I regi av DKSS arrangeres det konserter med støtte fra kulturdepartementet etter årlig søknad. o Ved å drive senteret ut i fra selvkostprinsippet vil dette ha økonomiske konsekvenser for brukerne. Med en nettoutgift på over 1 mill kr. per år og omtrent 100 faste brukere, vil dette gi en egenandel per år på kroner ,- per bruker (Dette er kun et mulig eksempel da det ikke er undersøkt hvor mange brukere senteret vil ha ved en avgift i denne størrelsesorden). Om tilbudet tas bort, vil konsekvensene være at det ikke er et slikt tilbud for eldre mennesker i Sande og kommunens kultur- og aktivitetstilbud for denne gruppen blir borte. o Ved å drive til selvkost (om det er mulig) vil ikke det få konsekvenser for ansatte. Ved å ta bort tjenestetilbudet vil det få konsekvenser for to ansatte i 100 % stilling som da blir overtallig. En nedleggelse av tilbudet vil ha konsekvenser for kafeen som drives av Sandetun bo- og rehabiliteringssenter. o Om en nedleggelse øker presset på sykehjemsplasser/ hjemmetjeneste er vanskelig å påvise, men det kan være god grunn til å anta at senteret, slik det drives i dag, har en forbyggende effekt på eldre menneskers helse i Sande. o Senteret har også mange frivillige som hjelper til i ulike funksjoner. Ved at senteret legges ned er det grunn til å tro at denne frivilligheten vil bli borte når det koordinerende leddet ikke lenger er der. o Kommunens mål om et godt aktivitets- og kulturtilbud til eldre må justeres og eventuelt tas bort om tilbudet blir borte. (Kilde: Styringskort, kulturtjenesten BMS2013 vedtatt i KST 5.desember 2012). o Det vurderes som ikke realistisk å drive Sandetun aktivitetssenter etter selvkostprinsippet ut i fra dagens nettoutgift. Brukerbetalingene vil bli så høye at det er stor grunn til å tro at de fleste ikke vil kunne betale det (dette er en antakelse). Derimot er det et sannsynlig potensial for økt inntekt på senteret. Inntekten på konserter i regi av DKSS kan nok økes, men her er det statlige føringer som sier noe om at nivået på prisen skal være lav men ikke gratis for å inkludere flest mennesker som har behovet. Dette er statlige føringer som ligger til grunn for den støtten kommunen får hvert år (ca ,-) og må tas hensyn til. Videre kan det innføres en felles kontingent for de som bruker senterets aktiviteter, eventuelt en pris per

15 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 15 aktivitet (det første er nok den enkleste løsningen). I oppdraget ligger selvkost/nedleggelse som utgangspunkt. Ulike mellomløsninger er ikke vurdert, men det er i alle fall mulig å redusere utgiftene på drift og øke inntektene noe uten å legge ned, men det dekker ikke opp nettoramma. Virksomheten vurderer derfor at nedleggelse av senteret er eneste løsning for å redusere nettorammen til null. Det vurderes for øvrig som et stort tap for det forbyggende arbeidet blant eldre mennesker i kommunen. o Kostnadene for pensjonister på aktivitetssenteret er betydelig sponset av kommunen (ca per plass per år). Dette kan være et paradoks med tanke på kostnadene unge betaler for sine fritidsaktiviteter som har de samme målsetningene som aktivitetssenteret, men med ulik målgruppe. Til sammenligning koster det 3.000,- per år for kulturskolen og det planlegges for ,- per år for SFO plass. o Det legges opp til fortsatt drift ved aktivitetssenteret, men egenfinansieringen økes trinnvis til ,- i løpet av tre år. o Konkrete tiltak for egenfinansiering legges frem i egen sak. Endring fra Hapro Det er definert et nytt innhold i nytt tiltak nr slik at dette innsparingskravet kan opprettholdes. Forventet besparelse er flyttet til det nye tiltaket. Alternativt tiltak er 3.27, der aktivitetssenteret avvikles som kommunalt ansvar.

16 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Øke brukerbetaling for tjenester Sandetun, trygghetsalarmer - endret Ansvarlig virksomhet: 3200 Sandetun pleie og rehabilitering Utredet av: Per Gulbrandsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Gjennomført informasjonsmøte med ansatte og tillitsvalget. Øke prisen på trygghetsalarmer fra kr 310,- til 420,- per mnd Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Tiltaket omhandler økt brukerbetaling for tjenester som servicepakken og trygghetsalarmer. Det foreslås det å øke prisen på trygghetsalarmer fra kr 310,- til kr 420,- per mnd. o Prisøkning på tjenester, kan bli krevende for brukere av tjenestene. o Ingen umiddelbare endringer o Vurderes ikke å berøre kommuneplanens samfunnsdel tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester av god kvalitet i særlig grad. o Nødvendig prisøkningsforslag. Viktig prinsipp at tjenester minimum skal leveres til selvkost, noe som ikke er tilfellet i dag. o Anbefaler at tiltaket gjennomføres. Endring fra Hapro Dette tiltaket inneholdt opprinnelig også økning av servicepakken fra kr 3.500,- til kr 4.500,- per måned, samt øke prisen på trygghetsalarmer fra kr 310,- til 420,- per måned. Kun sistnevnte ble vedtatt.

17 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Salg av tjenester Bolig og fritid - endret Ansvarlig virksomhet: 3100 Bolig og fritid Utredet av: Sigrid Øyen Ansvarlig støttefunksjon: Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Gjennomført informasjonsmøte med ansatte og tillitsvalget. Salg av avlastning til nabokommuner Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Bolig og Fritid kan tilby et økt avlastningstilbud for brukere. Dette skyldes mulig ledighet i boligmassen, noe som bør utnyttes slik at økonomien kan styrkes. Sande kommune bør gå i dialog med nærliggende kommuner for om mulig komme i posisjon til å tilby tjenester. Tiltaket må utredes videre. o Ingen o Ingen o Jfr. kommuneplanens samfunnsdel om å utvikle samarbeidet med nærliggende kommuner o Må utredes samt gå i dialog med nærliggende kommuner. o Anbefaler at tiltaket gjennomføres. Endring fra Hapro Resultatforbedringen er tatt ut da sonderinger med nærliggende kommuner ikke gav noe resultat.

18 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Innføre faktureringsgebyr på papirfakturaer - endret Ansvarlig virksomhet: 1004 Økonomiavdelingen Utredet av: Jan Holmen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Innføre faktureringsgebyr Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Det er store kostnader ved å sende ut papirfakturaer. Å belaste kunden for et fakturagebyr gir et bidrag til å dekke kostnadene kommunen har med å sende ut fakturaer. Det innebærer også at flere ønsker å gå over til elektroniske fakturaer, som det er minimale kostnader med å sende ut. Dersom kunden går over til e-faktura vil inntekten bortfalle, men vi vil spare porto og utskrift. Derfor nedtrapping i inntekten i perioden. o Økte gebyrer o Kan gå over til e-faktura for å unngå gebyrøkning. o Mer effektiv kundehåndtering. o Dette vil ikke ha noen konsekvens for måloppnåelsen, men vi vil få en innsparing. o Tilrår å innføre dette tiltaket, da vi forventer at flere vil ta i bruk e-faktura og vi vil dermed få en mer effektiv kundehåndtering i økonomiavdelingen. o Anbefaler at tiltaket blir gjennomført. Endring fra Hapro Nærmere undersøkelser viser at det ikke er lovhjemmel til å ha fakturagebyrer på selvkostrelaterte oppgaver, som vann og avløp, barnehager og sfo. Dette medfører at tiltaket ikke vil bli iverksatt, men blir erstattet av nytt tiltak nr Innføre e-faktura/avtalegiro.

19 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Ny bankavtale Ansvarlig virksomhet: 9002 Finansposter Utredet av: Jan Holmen Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Besparelse ved lavere gebyrer og økte renteinntekter ved bytte av bank Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. o ingen o Ingen o Dette vil ikke ha noen konsekvens for måloppnåelsen, men vi vil få en innsparing. o Det er besparelse med lavere gebyrer og økte renteinntekter ved bytte av bank fra DNB til Danske Bank. Bank bytte er vedtatt i 2013 og får virkning fra oktober o Renter på innskudd øker med ca. 1%, samt at vi får noe lavere bankomkostninger. o Tiltaket er gjennomført i 2013.

20 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Refinansiering av lån Ansvarlig virksomhet: 9002 Finansposter Utredet av: Jan Holmen Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Gjennomgang av kommunens finansstrategi - refinansiering av lån som medfører redusert lånemargin Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. o ingen o ingen o Dette vil ikke ha noen konsekvens for måloppnåelsen, men vi vil få en innsparing. o Innebærer refinansiering av lån fra Kommunekreditt/Kommunalbanken til sertifikatmarkedet. o Det er til nå gjennomført refinansiering av lånegjeld på ca. 75 mill kr. Renten etter refinansiering ligger ca. 1,2% under de betingelsene som gjaldt i banken (Kommunekreditt). Årsaken til den store differansen i rentemargin er at bankene har blitt pålagt å øke sin egenkapital. Spesielt Kommunekreditt har derfor økt lånemarginen de siste årene. Kommunalbanken har fra høsten 2012 til dags dato økt sin margin fra 0,1% til 0,4%. I sertifikatmarkedet kan Sande kommune oppnå en rente på ca 0,1% og altså spare 0,3% på lånene i denne banken. Refinansieringsrisikoen i sertifikatmarkedet gjør imidlertid at man ikke bør flytte en alt for stor del av låneporteføljen bort ifra Kommunalbanken. o Det foreslås at årets låneopptak gjøres i sertifikatmarkedet. Dette vil gi en besparelse på kr ,- forutsatt et låneopptak i år på mill.kr. o Rentene kan sikres i dag for under budsjettrenten. Det vurderes å gjøre ytterligere rentesikringer i løpet av høsten 2013 slik at fordelingene mellom periodene 1-3 år, 3-5 år og 5-10 år blir i tråd med kommunens rentestrategi. o Tiltaket er gjennomført i 2013.

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON

VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON Prosentvis oversikt over effektivisering og rammereduksjon Stab og kirkelig fellesråd 14,6 % 21,9 % Barnehage 8,5 % Helse og barnevern 3,6 % Pleie-

Detaljer

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Tiltaksoversikt Statistikk Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik kommune Innholdsfortegnelse 1 FORSLAG TIL TILTAK... 5 1.2

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer