ListerBHT`s historie fra etablering i 1985

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ListerBHT`s historie fra etablering i 1985"

Transkript

1 ListerBHT`s historie fra etablering i Konstituering skjedde på generalforsamling Utsikten Turisthotell, Kvinesdal 25. mars ansatte fra 57 innkalte bedrifter møtte. Det fremgår ikke av de første protokollene hvilke representanter som satt i det første styret. Som møtedirigent til denne første generalforsamlingen ble Leif A. Kongevold valgt. Egil Skogestad ble valgt som referent. Saker som var oppe til drøfting: - Godkjenning av vedtektene. Protokollen viser at det var engasjement og mye diskusjon om de enkelte paragrafene. - Fastsetting av kontingent - Anskaffelse av mobil enhet til bedriftshelsetjenesten. Styret ble av generalforsamlingen stilt fritt til å vurdere anskaffelse av slik enhet. - B.E. Johannesen fra A. Halvorsen AS ble den første valgte revisoren - Styret ble av Gf stilt fritt på økonomisk grunnlag å velge sted for hovedkontor. Protokollen fra den første generalforsamlingen ble undertegnet av Thor Arvid Tagholdt ( Jan G. Axelsen ), Leif Kaland ( Nye Aarenes Lærfabrikker AS ) og Trond Sneve ( Kvina Verft ) 1 mnd. tidligere 11. februar 1985 fremgår det av protokollene at styret ble konstituert. Ifølge årsmelding fra Einar Sand hadde et interimstyre fungert siden Dette styret hadde jobbet med å tilrettelegge en fellesordning. 10 styremøter ble avholdt etter at styret ble valgt. Styret jobbet det første driftsåret særlig med: - søknad etter personell ( på grunn av problemer med å få ansatt lege ble det ikke tilsatt noen i 1985!) - opprettelse av bankforbindelse ( Tilbud fra SR- bank ble valgt ) - skaffe kontorlokaler ( styret henvendte seg til Flekkefjord og Kvinesdal kommuner og averterte i Agder. 1. etg. av A. Sand- boligen ble tilbudt og valgt for kr. 200,- pr. m2 pr. år. - innhente tilbud for mobil enhet ( det forelå tilbud fra dr. Hæskja på en eldre buss og fra Reska Marketing på en mindre mobil enhet. Styret avventet å ta en avgjørelse på valg til personell var ansatt) - Renskapet balanserte dette første driftsåret med kr , : Fortsatt ingen drift av fellesordningen men: - dr. Einar Sand tilsettes som lege ( i styremøte 29. mai.) Han gir imidlertid beskjed til styret om at han ikke kan tiltre før praksisen han drev ble solgt. Dessuten bad han om i første omgang å bli ansatt i 4/5- stilling. Einar Sand deltar nå på styremøtene for å bistå styret i oppbygningen av fellesordningen. Han tiltrer som lege i 4/5- stilling 1. april Flekkefjord kommune v/ bystyret bevilger i møte 11/12-86 kr ,- til opprustning/ istandsetting av kontor for bedriftshelsetjenesten. A. Larsen Trelast AS får godtatt sitt tilbud til kommunen og utfører jobben. - styrets formann: Egil Skogestad 1

2 1987: - våren brukes til istandsetting av kontorlokaler og innkjøp av nødvendig utstyr - Sykepleier Gerd Soland ansettes 1. april sammen med lege - Petter Eidem ansettes som bedriftsfysioterapeut med 10 timer pr. uke fra 1. september. Det er meningen at stillingen skal utvides til 50%- stilling. Det var 3 søkere til stillingen. - Styret går til innkjøp av bussen til dr. Hæskja for kr ,-. Bussen har tidligere vært brukt som mobilt legekontor - styret har vurdert anskaffelse av EDB- utstyr. Endelig vedtak ikke fattet mye pg av kostnadene. - kontingenten settes til kr. 700,- pr. tilmeldt arbeidstaker tilmeldte - styrets formann: Alfred Normann 1988: - bussen som er kjøpt inn har vært lite brukt. Averteres nå for salg. Man må regne med et betydelig tap ( sagt på generalforsamlingen ) - EDB vurderes av styret og de ansatte som ikke formålstjenlig for fellesordningen - tallet på medlemsbedrifter er uendret - Petter Eidem har innlegg på årsmøtet om BHT`s hensikt - Personalet i BHT skal nå overta regnskapsførselen. Banken har gjort dette tidligere ansatte er tilmeldt ordningen - styrets formann: Alfred Normann tilmeldingsavgiften for nytilmeldte økes fra kr. 275,- til kr. 300,- - det gjøres oppmerksom på at det er svært lytt mellom kontorene og venteværelset. Veggen bør isoleres! - sies det på årsmøtet - Andreas Flikka ansatt som yrkeshygieniker fra 1. desember - sykepleier Gerd Soland sier opp sin stilling - Grunnkurs for BHT- personell ved STAMI: Petter Eidem, Andreas Flikka og Einar Sand - styrets formann: Alfred Normann nye forskrifter for BHT trer i kraft - sykepleier Audhild Bellesen ansettes som sykepleier 15. januar - ca helsekontroller er utført av sykepleier - ca. 500 helsesamtaler utført av bedriftslege - det er kjøpt inn prøvetakingsutstyr for inneklimamålinger for ca. Kr ,-. Flere målinger er tatt. - Styrets formann: Alfred Normann medlemmer i ca. 23 medlemsbedrifter - 13 personer tilstede på årsmøtet - sterkt ønske om at fysioterapeuten får utvidet stillingsstørrelse 2

3 - sykepleier deltatt på grunnkurs for bedriftshelsepersonell - i september sier Einar Sand opp sin stilling som bedriftslege 3 mnd`s oppsigelsestid - Det inngås kontrakt med Jostein Hæskja foreløpig for 1 år basert på et samarbeide med Per Peersen. Dr. Hæskja blir adm. leder - styrets formann: Alfred Normann tilmeldte arbeidstakere i 23 bedrifter - Ragnhild Ellingsen, fysioterapeut, er tilsatt med 7 timer pr. uke. Petter Eidem fortsatt 10 timer pr. uke, Andreas Flikka, yrkeshygieniker inntil 15 timer pr. uke, Audhild Bellesen 33,5 timer pr. uke + legene Hæskja med 20 timer og Peersen med 10 timer pr. uke - Medlemskontingenten fortsatt uforandret - Man følger den regelen at alle over 50 år sjekkes årlig. De mellom 30 og 50 år sjekkes hvert 2. år og alle under 30 år hvert 3. år. - BHT tar sammen med trygdesjefen initiativ til at det opprettes attføringsutvalg i kommunen. - Det kjøpes inn spirometer ( lungetestapparat ) kr ,- - Og mobiltelefon til dr. Hæskja kr ,- - Yrkeshygieniker utfører nå alt bokføringsarbeide, lønnsutbetalinger, avgiftsinnbetalinger og årsoppgjør. - Styrets formann: Alfred Normann styret legger fram forslag om økt styrehonorar kr. 5000,- til formann og kr. 3000,- til styremedlemmer. ( dette gjelder også i dag!!) - Geir Bruli velges til styreformann - Regnskapsbalanse kr Birkeland regnskapsbyrå overtar regnskapsførselen - Regnskapet gjøres opp med et underskudd på kr ,12 - Petter Eidem 1 års- permisjon - Legene reduserer sin arbeidstid medlemskontingenten heves til kr. 750,- - på generalforsamlingen overrekkes gave og takk til Alfred Normann etter 8 års virke i styret de fleste som formann. - Audhild Bellesen sier opp sin stilling og slutter 31. Mai - Helge Oftebro tilsettes som lege 2 dager pr. uke Marit Oftebro 1 dag pr. uke. Tiltrer ca. 1. September. - Linda Anita Hansen tiltrer som sykepleier 1. August - Reflotron ( blodprøveanalyser ) anskaffes i november. - Underskudd kr ,- - Styrets formann: Geir Bruli Medlemskontingenten heves til kr. 850,- - underskudd: kr

4 - Linda sykemeldt Audhild Bellesen vikar til 7. Mars. Marion Risnes vikar ut mai. - EDB- anlegg installert - Styret finner det nødvendig at alle ansatte deltar på styremøtene hvertfall begynnelsen av det. Oftebro deltar på resten - Oftebro endel sykemeldt - Ragnhild Ellingsen innvilges omsorgspermisjon fra sommeren og ut året og senere til 1/ I styremøte i oktober tilbys Øystein Moi stillingen som bedriftssykepleier. - Styrets formann: Geir Bruli Regnskapsmessig stort overskudd bedrifter med tilsammen 1105 ansatte er nå tilmeldt - Helge Oftebro sier opp sin stilling - Øystein Moi tiltrer som daglig leder formelt i styremøte 10/ Telefax kjøpes inn - Ragnhild Ellingsen sier opp sin stilling - Dr. Peersen sier seg villig til midlertid å fungere som bedriftslege med 15 timer pr. uke. - Dr. Glendrange takker nei til tilbud om 40% legestilling - Styrets formann: Geir Bruli Petter Eidem sier seg interessert i å ta verneingeniørutdanning ( styremøte 4/11-97) - Øystein Moi sier opp sin stilling med virkning fra 1/ Styrets formann: Geir Bruli Ivar Espenes ansettes som daglig leder. Tiltrer i full stilling 1. Juni - Ragnhild Olsen sykepleier ansettes i 50%- stilling fra 1/10 - Petter Eidem utvider stillingsstørrelse fra 2 til 3 dager pr. uke fra 1/8 begynner på verneingeniørutdanningen. - Per Peersen sier opp avtalen som timebetalt lege pr. 12 februar - Tor Nilsen og Knut Spikkeland ansettes som timeengasjerte bedriftsleger inntil 2 timer pr. uke - Stein Åge Ulland tiltrer som styreformann Dataanlegg fornyes - Nytt apparatur for måling av inneklima kjøpes inn. ( Støydosimeter og inneklimamåler ) - Ny logo. Felles bedriftshelsetjeneste endrer navn til Bedriftshelsetjenesten Flekkefjord ( BHTF ). Aasa Andersen lager den nye logoen - Nye arbeidsrutiner for BHTF - Stein Åge Ulland fortsetter som styreformann ansatte fordelt på 49 medlemsbedrifter 4

5 bedrifter med 1425 ansatte. - Årsmøtet ble avviklet på Bondeheimen 16. februar. Årsmøtet markerte at det var 15 år siden Felles Bedriftshelsetjeneste Flekkefjord ble etablert. - Ekstraordinært årsmøte ble avviklet på First Hotell Maritim. Saker til behandling var endring av vedtektenes 6 og 8. - Tone Kvinlog Beckstrøm ble ansatt som HMS- medarbeider/ yrkeshygieniker den 1. november Petter Eidem ble ferdig utdannet verneingeniør. - Ragnhild Olsen og Ivar Espenes har gjennomført STAMI`s Grunnkurs for verne og helsepersonale - Fornying og innkjøp av datautstyr ( maskin for internett og maskin til nyansatt ) - og innkjøp av spirometer ( lungefunksjonstester ) - Et forbruk på 30 legetimer kjøpt av Flekkefjord legesenter v/ Tor Nilsen og Knut Spikkeland. - Stein Åge Ulland fortsetter som styreformann Årsmøte ble avholdt på Bondeheimen tirsdag 27. februar - Stein Åge Ulland holdt en kort avskjedstale. Han gikk ut av styret etter 6 års innsats og 3 år som styreformann. I denne anledning overrakte Eva Solheim gaver på vegne av styret. - Styret fremla under årsmøtet forslag om Oppjustering av abonnement. Abonnementprisen p.r. medlem reguleres opp til kr. 1000,- og at Tilmeldingsavgiften p.r. medlem reguleres opp til kr. 500,- Forslaget ble vedtatt av årsmøtet mot 1 stemme. 3 av de fremmøtte stemte blankt. Ordningen ble iverksatt med virkning fra 1. april Glenn Tønnessen velges til leder for styret på styremøte den 12. mars - Det utarbeides et laminert oppslag om BHTF. Dette deles nå ut til medlemsbedriftene for oppslag på personalrom, etc - BHTF har nå fått registret navneendringen ( fra 1999 ) i Brønnøysundregisteret - Styret vedtok at det 1 gang pr. år bør arrangeres HMS- oppfriskningskurs - Styret vedtok også at BHTF skal dreie sin virksomhet mer i retning av Arbeidsmiljølovens intensjoner: Kjøtt og fleskekontrollene reduseres til et minimum og utføres i utgangspunktet bare der undersøkelsen kan ha sammenheng med arbeidssituasjonen. Imidlertid gis ansatte over 55 år et tilbud om årlige helsesjekker med for eksempel måling av blodtrykk og ikke automatisk hele pakken slik som nå ansatte i 60 medlemsbedrifter - Vi har hatt et forbruk på 50 legetimer kjøpt av Flekkefjord legesenter v/ Tor Nilsen og Knut Spikkeland Morten Søgård engasjeres som kursholder i førstehjelp. Medlemsbedriftene kan nå spesialbestille førstehjelpskurs til egen bedrift. Parallelt med dette arrangeres det fra og med i år 2 ganger pr. år førstehjelpskurs på kveldstid. 5

6 - BHTF har fra i år Brannvern som tema i forbindelse med utarbeidelse av HMSvirksomhetsplaner for alle medlemsbedriftene. Dette for å sikre at temaet løftes fram min. 1 gang pr. år og for å påminne om arbeidsgivers ansvar. - Endring av 15. -timersregelen i forskrift nr Små konsekvenser for BHTF. Endringen iverksettes fra 1. oktober. - Begynnelsen på året var preget av mange problemer med dataanlegget. Bl.a. kollapset hard-disken på den bærbare pc-en. Utenom dette var det stadig bruk for support, både fra Flekkefjord elektro, og fra NextNet. Undertegnet Service- og vedlikeholdsavtale med NextNet 1 time pr. mnd. Den faste timeprisen er pt kr. 475,- - Oppsigelse fra en av våre bedriftsleger - Knut Spikkeland - IA ( inkluderende arbeidsliv ) var tema på årsmøtet 19. februar på Bondeheimen ansatte i 69 bedrifter - Glenn Tønnessen fortsatt styreleder Styrehonoraret økes fom våren -03 til følgende satser: Kr. 3500,- pr. år for styremedlem kr. 7500,- pr. år for styreleder. - Sirdal kommune melder seg inn i BHTF - Einar Frank Svendsen engasjeres som timeengasjert lege etter Knut Spikkeland - Et forbruk på 48 legetimer kjøpt av Flekkefjord legesenter v/ Tor Nilsen og Einar Frank Svendsen. - Odd Egil Skregelid gikk ut av valgkomiteen etter mange års innsats. - På bakgrunn i henvendelser fra bedrifter, samt en erkjennelse av at antallet ansatte i bedriftene varierer i løpet av året, ønsker styret fra nå av at det 2 ganger pr. år registreres antall ansatte i bedriftene. Den ene registreringen skjer som før rundt nyttår, mens registrering nr. to skjer før fellesferien. - Daglig leder tilskriver dette vedtaket til medlemsbedriftene i forbindelse med registrering av antallet ansatte før fellesferien Det vurderes å inngå avtale om bruk av leasingbil for BHTF`s ansatte. På grunn av negativ medlemsutvikling, utsettes denne vurderingen bedrifter med 1488 ansatte - BHTF har, i et godt samarbeide med Folkeuniversitetet Flekkefjord, gjennomført 40- timerskurs for verneombud, AMU- medlemmer og ledere med HMS- ansvar. Videre har BHTF gjennomført 2 oppfriskningskurs med Arbeidsmiljøloven som tema, 2 førstehjelpskurs på kveldstid, Morgenseminar for ledere Den vanskelige medarbeideren, brannvernlederkurs ( i samarbeide med Flekkefjord brannvesen ) og førstehjelpskursing av Industrivernansatte i våre største medlemsbedrifter. Morten Søgaard er av BHTF fortsatt engasjert som kursholder i førstehjelp. - Glenn Tønnessen fortsatt styreleder bedrifter med 1417 ansatte - styreleder Rita Tårnes - sunn økonomi 6

7 - lønnsutvalg etableres, bestående av Styreleder, styrerepresentant fra arbeidstakersiden og daglig leder - gjennomført 2 stk. 40- timerskurs ett av kursene spesielt tilrettelagt for Flekkefjord kommune - driftsoverskudd kr , hektisk aktivitet med stor etterspørsel av BHTF`s tjenester. Dette både fra medlemsbedrifter og andre. - Sirdal kommune og Sira Kvina går sammen for å etablere egen BHT- ordning i Sirdal. Etter mye fram- og tilbake velger Sirdal kommune å fortsette samarbeidet med BHTF. Sira Kvina fortsetter samarbeidet med Samko. - Planene legges for ombygging og renovering av kontorfasilitetene i Kirkegt. 52. Anbudsrunde der Strømland trelast er eneste anbyder. ( Dette bl.a. på bakgrunn av stor aktivitet i byggebransjen.) - Marine Harvest AS avd. Lafjord innstiller driften på slutten av året. Ca. 50 ansatte mister jobben og BHT mister tilsvarende antall medlemmer Før denne driftsstansen har BHTF medlemmer i 71 medlemsbedrifter BHTF etablerer 20% stilling og eget filialkontor i Sirdal. Etableringen skjer 1. september. Lena Knutsen ansettes i stillingen - Tinfos jernverk blir medlemsbedrift hos oss fra 1. april. 220 ansatte. Vi inngår avtale om å være tilstede på BHT- kontoret min. 1 dag pr. uke - Dataløsning med tunell fra Tinfos og Sirdal til vår server i byen søkes etablert. - HMS- medarbeider/ sykepleier ansettes 1. oktober. 10 kvalifiserte søkere. Miriam S. Grimsby tilsettes i stillingen - Ragnhild og Tone øker sine stillingsstørrelser fra 1. april til hhv. 80% og 60%. Petter øker sin stillingsstørrelse til 100% fra 1. september - Alle ansatte ( bortsett fra Miriam ) reiser på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen i slutten av september. - Det vurderes kontinuerlig om det vil være fornuftig med en endring av selskapsform til for eksempel et AS? Styret er en pådriver i dette arbeidet. - Hva skjer med ombygging og renovering av kontorfasilitetene våre? Nå ved årets slutt står vi fortsatt uten svar på når Flekkefjord kommune vil velge å renovere Kirkegt. 52?! medlemmer i 75 medlemsbedrifter 2007 BHTF endrer navn til ListerBHT - GF avholdes 21. februar i den nyåpnede Kunnskapsparken på Grønnes. Ca. 35 tilstede inkl. styret og ansatte. - Vi inngår leiekontrakt med Sigurd Bruhjell om leie av kontorlokaler inkl. parkering i Lundsenkvartalet. Kontraktsforhandlinger innledes i mai. Leiekontrakten undertegnes 19. juni. Innflytting skjer i begynnelsen av august. Byggekomiteen består av Glenn Tønnessen, Petter Eidem og Ivar Espenes - Styret konstitueres på møte 4. mai. Nina Sirnes fortsetter som styreleder - Tone innvilges 1 års permisjon fra 1. august 7

8 - Anja L. Vatland tiltrer Tones stilling fra 1. september - Styret fatter vedtak 17. januar om å ansette nærværsarbeider på Tinfos - Solveig Edvardsen tilsettes 10. april i sykefraværsprosjektet på Tinfos som skal vare i 2 år - Farsund kommune melder seg inn 8. januar med i underkant av 100 ansatte - Drøftet justering av selskapsform. Valgte å fortsette som før som et BA - Lena sier opp stillingen ( i brev 7. august ) og slutter i november. - Vibeke Solstad tiltrer i Sirdal 22. oktober, men sier opp stillingen igjen 31. desember. Dette på grunn av for stor vaktbelastning i den andre jobben hun har. - Solfrid Flikka slutter som renholder hos oss i oktober/ november. - Vi inngår kontrakt om renhold med Grov service - På styremøte 29. juni blir det bestemt at vi endrer navn til Lister Bedriftshelsetjeneste. Dette gjøres kjent for medlemsbedriftene i et brev som sendes ut 16. juli. Vi får så å si ingen reaksjoner på navneendringen, bortsett fra positive tilbakemeldinger fra Sirdal- og Farsund kommune - Strategimøte / arbeidsmøte med styret og oss ansatte avholdes 3. september. På møtet drøftes hvilken retning BHT- skuta skal ha. - Daglig leder gis fullmakt av styret til å ansette helsesekretær/ kontormedarbeider Miriam øker sin stillingsstørrelse til 100%. Stillingen tillegges et foreløpig hovedansvar for betjening av bedriftene i Sirdal - Siv Tone ansettes i prosjekt som HMS- sekretær i 40% - stilling fra 1. februar. Prosjektet har varighet frem til 20. januar 09 - Tone begynner igjen 1. august etter endt permisjonstid - Solveig får forlenget prosjektperioden på Tinfos frem til 1. april Generalforsamlingen avholdes 21. februar hos Peder Halvorsen AS i Kvinesdal - Generalforsamlingen vedtar å heve kontingenten til kr. 1200,- og tilmeldingsavgiften til kr. 600,- ( jfr. 1987, 1995 og 2001 ) - Generalforsamlingen vedtar navneendring til LBHT - Konstituerende styremøte avholdes 14. april. Svein Bøgwald fra Tinfos velges enstemmig til ny styreleder. Nye i styret er Marianne Hartveit fra Peder Halvorsen AS og Rune Tobiassen fra Marine Harvest Agder AS. De som nå forlater styret er Glenn Tønnessen, Nina Sirnes og Rita Eigeland. - Spørrearket God BHT distribueres til medlemsbedriftene. Siden få svar vil skjemaet brukes ca. 1 år frem i tid. - HMS- kurs for ledere i handelsstanden er avviklet i Kvinesdal og Farsund. Ca. 20 deltakere tilstede på hvert kurs - Årets siste måneder avsluttes med sterk uro i finansmarkedet medlemmer i 88 medlemsbedrifter Vi nuller ut renhold på budsjettet og sier opp renholdsavtalen med Grov service. Dette gjør vi for å gi vårt bidrag til en fellestur. ( se lenger nede om Ut i det blå. ) - Vi lager kursperm og har idedugnad m/ reker hjemme hos Solveig. Kurspermen trykkes hos Heggland trykkeri februar: Årsmøte på Isbua Hidra. 24 deltakere. Et viktig likestillingsprinsipp nedfelles i vedtektene: 6 får nå en ny ordlyd med presisering i tre punkter: Ved valg skal det i prioritert rekkefølge tilstrebes følgende: - kjønnskvotering iht. likestillingsloven, - geografisk 8

9 spredning og - spredning mht type virksomhet. Som styre i det kommende året velges: Kjell Rostøl Sirdal kommune Torunn Mikalsen Farsund kommune, Håvard Grønsund - Palmer Johnson Norway AS, Rune Tobiassen - Marine Harvest Agder AS, Svein Bøgwald Tinfos jerverk AS og Marianne Hartveit Peder Halvorsen Industrier AS. - Konstituerende styremøte avholdes 17. april. Svein Bøgwald fra Tinfos velges enstemmig til ny styreleder Pressemelding fra AID i begynnelsen av februar: Bransjeforskriften utvides. Nå må kommunene melde inn i bedriftshelsetjeneste ansatte i undervisningssektor og helse- og sosial. 28. mai er det felleskommunal AMU- samling på Knaben der dette temaet omhandles. Fra BHT- styret møter Kjell Rostøl, Torunn Mikalsen og Svein Bøgwald. Alle ansatte deltok, unntatt Solveig og Petter. Styret og de ansatte ønsker å være på offensiven med tilbud til kommunene juli sendes det ut tilbudsbrev til de fire kommunene våre. - Ut i det blå tur for de ansatte avvikles september. Turkomite Solveig og Petter holdt lenge turmål og opplegg hemmelig. Til slutt, da vi ankom København, ble det klarlagt at vi skulle på sykkeltur til Bornholm. Det ble noen uforglemmelige dager! - I slutten av september sier Siv Tone opp sin HMS- sekretærstilling hos oss, og slutter 1. november. Kari Andersson ansettes etter Siv Tone og begynner 2. november - I desember vedtar styret å endre regnskapsprinsippet til at regnskapet nå skal følge kalenderåret. Dette innebærer at det i 2010 kun vil inntektsføres for 9 måneder. - Innen desember har alle de fire kommunene svart positivt på vårt tilbud. Dette etter en del tilpasninger i avtaleordlyden i de enkelte kommunene. - Høsten 09 har i stor grad også blitt brukt til kvalitetssikringsarbeid innad i staben. Solveig og Tone har jobbet spesielt med dette. Et viktig grunnlag er dermed lagt for søknad om godkjenning av vår BHT- ordning. - Mye av år 2009 har også blitt brukt til opplæring og bruk av vårt nye Online- datasystem. Nå er vi på nett uansett hvor vi befinner oss. Vi er svært godt tilfreds med dette nye systemet som har gjort oss mer effektive og tilgjengelige Jubileumsår Vi er 25 år! - Generalforsamling avholdes 22. februar på Eramet med 42 deltakere. Besøk fra Mandal kommune som fortalte om tillitsprosjektet et vellykket sykefraværsprosjekt. På GF besluttes at betalingsterminen og regnskapet endres til å følge kalenderåret. Forfall på kontingent settes til 1. juli og 1. januar hvert år deltakere på 40- timers- kurset. 3 kurs kjøres parallelt. - Industrivernkurs kjøres for første gang. 15 deltakere. Eramet var kurssted. Nytt kurs planlegges til neste vår. - Arrangert førstehjelpskurs, HMS-kurs for ledere og HMS-oppfriskningskurs - BHT- ordningene for de 4 Eramet verkene i Norge møtes på Utsikten i Kvinesdal for å drøfte felles HMS- utfordringer, og for om mulig å lage felles strategier i arbeidet. Møtet skjedde etter initiativ fra ListerBHT i samarbeide med Knut Brattgjerd, HMS- ansvarlig på Eramet. Ny fellesdag planlegges avviklet neste år, da med BHT i Odda som initiativtaker. - Vi deltar på kurs i Presentasjonsteknikk i Sokndalstrand. Vellykket kursdag. Vi var invitert av BHT i Egersund/ Klepp, sammen med de andre i det regionale BHT- forum - Søknad om godkjenning sendt 26. februar. 27. april fikk vi svar fra Arbeidstilsynet om at vi er godkjent. Vi har frist på oss til 1. september 2011 med å skaffe lege i 30 %- stilling. - Svein Bøgwald velges enstemmig som styreleder. Rune Tobiassen erstattes av Ingeborg Haughom i styret. - Endringer i stillingsstørrelser: Tone og Solveig. Solveig reduserer sitt engasjement på Eramet til 1 dag pr. uke 9

10 - Årets blåtur ender i Skagen. Tone og Miriam utgjorde en svært vellykket komite. Tema på turen var etikk og verdigrunnlag i ListerBHT - Den 28. juni ble 25 års jubileet markert med en enkel tilstelning i Anders Beersgt. Det ble servert kanapéer, frukt og kaffe alt levert fra Flekkefjord Produkter. Gamle styreledere var invitert. Av disse møtte Glenn Tønnessen, Rita Tårnes og Geir Bruli. Bjørn Egil Johannesen møtte også. Han har i alle 25 år deltatt på et eller annet vis, enten som styremedlem eller som revisor! Av innkalte fra pressen var det bare Avisen Agder som møtte fram. Avisen laget en grei reportasje i den påfølgende utgaven. Foruten de tidligere nevnte, deltok de ansatte, samt det sittende styret. De gamle styrelederne bidro med historier fra sine perioder i styret. Daglig leder bidro med et historisk tilbakeblikk, med bl.a. følgende innhold: Styreledere opp gjennom årene: Mars - 85 til Mars 86: Leif A. Kongevold Mars 86 til Mars 87: Egil Skogestad Mars - 87 til Mars 93: Alfred Normann Mars - 93 til Mars 98: Geir Bruli Mars - 98 til Mars 01: Stein Åge Ulland Mars - 01 til Mars 04: Glenn Tønnessen Mars - 04 til Mars 06: Rita Tårnes Mars - 06 til Mars 08: Nina Sirnes Mars - 08 til?: Svein Bøgwald Daglige ledere opp gjennom årene: Fra 1987 til 1992: Fra 1992 til 1994: Fra 1994 til 1997: Fra 1997 til 1998: Fra 1998 til?: Einar Sand Jostein Hæskja Helge Oftebro Øystein Moi Ivar Espenes Statistiske opplysninger opp gjennom årene: I 1987 var det 1030 tilmeldte i 23 bedrifter. Det kostet kr. 700,- pr. tilmeldt arbeidstaker I 2008 var det ca tilmeldte i 88 bedrifter. Det kostet kr. 1200,- pr. tilmeldt arbeidstaker I 2010 var det ca tilmeldte i 96 bedrifter. Det kostet kr. 1200,- pr. tilmeldt arbeidstaker Generalforsamling ble avholdt på Andersens Mekaniske verksted as Mandag 21. februar. Ca. 35 tilstede. Her var det presentasjon av AMV som høyteknologibedrift v/ adm. dir. Peder Andersen, og det var innlegg v/ Marianne Hartveit med temaene: Bedriftens HMS- fokusområder. Hvordan organisere? Hvordan gjennomføre? Hvilke mål er satt? 10

11 - På generalforsamlingen ble flere paragrafer i vedtektene endret, bl.a. mht. betalingssatser for små bedrifter og betaling for permitterte ansatte. Disse endringene trer ikraft 1. januar Kontingenten reguleres opp til kr. 1300,- pr. ansatt. Innmeldingsprisen holdes uendret på kr. 600,- pr. nyansatt. Siste gang kontingenten ble regulert var i En annen viktig endring ble også gjort: Nå heter det ikke lenger formann i ListerBHT`styre. Det heter leder! - Svein Bøgwald velges enstemmig som styreleder. I styret erstattes Håvar Grønsund med Rolf Terje Klungeland fra Simek, mens Kjell Rostøl erstattes av Siv Galdal Olsen fra Kvinesdal kommune - De ansattes tjenestepensjonsordning endres fra ytelsesbasert til innskuddsbasert fra 1. juli - ListerBHT inngår samarbeidsavtaler med Trimeriet på Grønnes, med Shapes i Kvinesdal, med psykolog Årstad og med psykiater Kanestrøm. Og i desember også med Anja Laupstad Vatland som tilbyr IK- mat tjenester - Vi får ny lay- out på hjemmesida vår - 2 stk 40- timers- kurs kjøres parallellt. Eramet har sitt eget grunnkurs for ledergruppa. Ca. 20 deltakere. På det andre kurset er det 30 deltakere. Her satte vi en deltakergrense. 5 sto på venteliste. - Siste halvdel av året opplever vi at BHT- markedet er mer konkuranseutsatt. Vi har mistet noen av bedriftene våre og tapt noen anbud. Styret nedsetter da et ad- hoc utvalg som skal utrede alternativ prising. - Arbeidstilsynet forlenger vår godkjenning frem til 31/ Innen denne datoen må vi ha arbeidsmedisineren ( legen ) på plass - I august blir vi kontaktet av Lund Helse & Miljø as med tanke på samarbeide og ev. sammenslåing. Ved slutten av året pågår fortsatt drøftinger av dette, og det ser ut til å ende ut i sammenslåing til ett samvirkeforetak. Advokat Ingvald Snerthammer leies inn for å få dette juridisk korrekt - Ved utgangen av 2011 var det ca tilmeldte i 106 bedrifter. Det kostet kr. 1300,- pr. tilmeldt arbeidstaker - Årsunderskudd kr , Kommunene Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Sirdal og Flekkefjord utlyser 11. januar anbudskonkurranse om levering av BHT- tjenester. Anbud leveres fra oss innen tidsfristen 1. februar. I et adhoc- utvalg som forbereder anbudsdokumentene sitter Rolf Terje Klungland, Svein Bøgwald, Tone Kvinlog Beckstrøm og Ivar Espenes - Advokat Ingvald Snerthammer leverer 25. januar sine juridiske betraktninger vedr. sammenslåing med Lund Helse& Miljø as - Generalforsamling ble avholdt 20. februar hos Parat Halvorsen as. Innlegg av NAV Arbeidslivssenter v/ Line Eidsvig og Liv Aina Bjelland. 27 til stede. På bakgrunn av notat fra advokat Ingvald Snerthammer fremlegger styret v/ styreleder saken muntlig på GF under innkomne forslag. Styret ber da om GF`s prinsipielle tilslutning til videre arbeid med sammenslåingen. Saken ble fremlagt av styreleder Svein Bøgwald. Det fremkom ingen kommentarer og generalforsamlingen gir sin prinsipielle tilslutning til det videre arbeidet med sammenslåingen. - Kontingenten holdes uendret. - Styret gjenvelger på styremøte i april enstemmig Svein Bøgwald som styreleder 11

12 - Det inngås samarbeidsavtale med Firmatjenester Roar Irgens vedr. HMS/ BHT for tannleger. Avtalen undertegnes 29. mai - Første felles styremøte mellom de to BHT- ordningene avholdes 30. mai. Her blir det bestemt at det skal sitte 4 styrerepresentanter fra «gamle» ListerBHT og 2 styrerepresentanter fra «gamle» Lund H&M - Før vi går til sommerferie får vi en gledelig beskjed. Vi har vunnet anbudsrunden i alle kommunene! Det jobbes med kontraktsformuleringer resten av halvåret Den 3. september fikk Petter sin velfortjente «gullklokke» etter 25 års innsats i BHT. Dette ble markert sammen med styreleder Svein Bøgwald og alle ansatte. Petter ble ansatt 1. september Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt på Flekkefjord rådhus 10. september. Her ble behandlet to viktige saker: Tilpasning til samvirkeloven - endring av vedtekter fra BA - til SA og spørsmål om Sammenslåing med Lund Helse& Miljø as. Begge sakene ble enstemmig vedtatt med virkningstidspunkt fra 1. januar 13 - Den 20. september ble arbeidsavtale for lege Christine Hoel Ophaug underskrevet. Hun jobber på timebasis ut Fra 1. januar 13 går hun inn i en fast 30% - stilling. Lønnsutgiftene deles mellom avdelingskontoret på Moi og hovedkontoret i Flekkefjord - Høsten 2012 brukes også med jobbing med ListerBHT`s seniorpolitikk. Forslag til prosedyre utarbeides av Tone og Solveig. Styret velger senere å utsette vedtak i denne saken til etter avsluttet sammenslåingsprosess. - Ny Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i Anders Beersgt. 8 den 7. november. Den eneste saken som ble behandlet, var valg av overgangsstyre. Dette styret vil ha virketid frem til ordinær generalforsamling våren Følgende ble valgt: Rolv Lende, Kjell Jan Støre, Rolf Terje Klungland, Siv Galdal Olsen, Ingeborg Haughom og Marianne Hartveit Vararepresentanter: Ole Petter Hansson, Torunn Mikalsen og Svein Bøgwald - I løpet av året har vi avviklet mange kurs. Dette gjelder bl.a. grunnkurs både høst og vår, oppfriskningskurs, lederkurs, førstehjelpskurs og flere minikurs. Vi har også i løpet av året solgt oss ut til ikke- medlemsbedrifter - Det «gamle» ListerBHT- styret avholder sitt siste styremøte den Fra denne datoen fratrer dermed også 2 styremedlemmer, inkl. styreleder Svein Bøgwald. Takk til Svein som har sittet som styreleder siden 2008, og til Torunn som har vært styremedlem siden Ved utgangen av 2012 var det ca tilmeldte i 109 bedrifter. Kontingenten var fortsatt kr. 1300,- pr. tilmeldt arbeidstaker Vi er nå sammenslått med Lund. Gode kulturbyggende aktiviteter gjennom året. Vi opplever ved årets slutt at sammenslåingen har gått svært bra. - I brev fra Arbeidstilsynet, dat. 11. januar, godkjennes ListerBHT for 5 år. Arbeidstilsynet skriver i brevet bl.a.: «Lister Bedriftshelsetjeneste er i stand til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske HMS- arbeidet. Det foreligger et kvalitetssystem som sikrer bistand til virksomhetene på en tilfredsstillende måte og sikrer kompetanseutvikling for BHT sitt personale. Bedriftshelsetjenesten har en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi råd innen alle kompetanseområdene. De dekker fagområdene med mer enn 3 årsverk totalt og med minimum 0,3 årsverk på hvert fagområde.» 12

13 - Iflg. brev fra «Arbeidsmiljøspesialistene» dat. 10. februar, med tilhørende kursbevis, er Ivar nå sertifisert faktaundersøker. - Årsmøtet ble avviklet på NorDan. Styresammensetning ble som følger: - Styremedlemmer fra arbeidsgiversida: Styreleder: Rolf Terje Klungland, Flekkefjord Kommune, velges for 2 år. Marianne Hartveit, Andersens mekaniske verksted, velges for 1 år. Kjell Jan Støre, Nordan, velges for 1 år. Varamedlemmer fra arbeidsgiversida: Ole Petter Hansson, Lundheim Folkehøyskole, velges for 1 år. Styremedlemmer fra arbeidstakersida: Ingeborg Haughom, Holm AS, velges for 1 år. Siv Galdal Olsen, Kvinesdal Kommune, velges for 2 år. Wenche Orlin, Lund Kommune, velges for 2 år. Varamedlemmer fra arbeidstakersida: Torunn Mikaelsen, Farsund Kommune(sykepleierforbundet), velges for 1 år - Kari sier opp som HMS- sekretær den 30. april. Før denne tiden var hun ute i permisjon, slik at vi har vært uten HMS- sekretær hele året! Stillingen er nå utlyst. Ansettelse av ny HMS- sekretær skjer snarest på nyåret. - Landskonferanse for BHT- personell ble avviklet i Bergen i september. 10 stk. deltok fra oss. En viktig faglig og kulturbyggende aktivitet. - Månedlige felles stabsmøter for begge avdelingene fast fra høsten - Stor oppslutning om kurs. Vi har avviklet fagdag om støy, førstehjelpskurs og lederkurs. Farsund kommune har sammen med oss avviklet Grunnkurs for ledere. I utgangspunktet var 36 påmeldt. Ved kursslutt fikk 15 ledere kursbevis fra oss. I tillegg har vi hatt to fulltegnede Grunnkurs vår og høst. Ett grunnkurs i Lund på våren. På høstens åpne dag med Egil Svartdahl var 93 kursdeltakere tilstede! - Livsfasepolitikk for ansatte i ListerBHT ble utarbeidet og vedtatt i styret i august - Kontrakt med Lyngdal kommune ble undertegnet. Kommunen vil betjenes av avd. Lund. Oppstart skjer 1. januar Vi skifter forsikringsselskap fra Storebrand til Sør Vest forsikring ( If ) - Vertikal helseforsikring for alle ansatte i avd. Lund, samt tilbud også til ansattes partnere. ( dette har vært et tilbud til ansatte i avd. Flekkefjord siden 2007 ) - Ved utgangen av 2013 var det ca tilmeldte i ca. 140 bedrifter. Kontingenten var fortsatt kr. 1300,- pr. tilmeldt arbeidstaker Stor oppslutning om kurs. Vi har avviklet 2 lederkurs, 2 stk 40- timerskurs, fagdag om inneklima, felles AMU- samling for kommunene, og regional BHT- samling. I tillegg til dette har vi gjennomført flere interne førstehjelpskurs i bedriftene samt andre kortere interne fagsamlinger, bl.a. forflytningskurs. Alle kursene med god oppslutning. - Mona Pettersen ansettes som HMS- sekretær. Hun begynner 1. februar. Hun får seg annet arbeide og avslutter sitt arbeidsforhold hos oss 9. juni Vår lege Christine Hoel Ophaug flytter til Stavanger og sier opp sitt ansettelsesforhold 30. juni. - Ny lege Maria Dyreborg- Tversland ansettes i 30%- stilling fra 15. august - Årsmøtet ble avviklet på Lundheim folkehøgskole den 17. mars. Utenom de ordinære årsmøtesakene hadde Svein Helgesen innlegg om selvledelse. «Bare taperen tror han er fremme hver kveld.» Om å leve, lære å lede i tider med kontinuerlig forandring. 13

14 - Styresammensetning ble som følger: - Styremedlemmer fra arbeidsgiversida: Rolf Terje Klungland, styreleder, Flekkefjord Kommune, Kristoffer Gjøtterud, Nordan Audhild Didriksen, Flekkefjord Elektro Styremedlemmer fra arbeidstakersida: Siv Galdal Olsen, Kvinesdal Kommune, Wenche Orlin, Lund kommune, Marianne Refsland, Simek AS. På slutten av året velges varamedlem Ole Petter Hansson, Lundheim folkehøgskole inn som fast medlem i styret fordi Marianne Refslands arbeidsforhold på Simek opphører - Styret velger å sende pressemelding til media og alle aviser i nærområdet vedr. Flekkefjord sykehus. Vi deltar også i fakkeltoget som arrangeres - Styret beslutter å påbegynne planlegging av neste års jubileumsfest. Lister BHT blir da 30 år. Det etableres jubileumskomite bestående av Rolf Terje Klungland, Petter Eidem og Ivar Espenes. Årsmøte og jubileumsfest avvikles samme dag og samme sted, 20. mars 15, Utsikten hotell, Kvinesdal - Styret utarbeider telefonordning for ansatte - Det etableres felles bankkonto for de 2 avdelingskontorene våre. Kontoene på Moi avvikles. Flekkefjord sparebank er nå vår eneste bankforbindelse. - Av kulturbyggende aktiviteter dette året kan nevnes: Konsert på Stavangeren 28. mars Halvdan Sivertsen og Jan Eggum. I uke 25 drar alle ansatte på sosialfaglig tur til Telemark der vi bl.a. besøker Arbeidsmedisinsk avdeling og Eramets bedrift i Porsgrunn. 21. august avvikles stabsmøtet hjemme hos Laila, inkl. felles topptur til Varden på Moi. - Vi utarbeider eget arbeidsdokument til bruk i medlemskommunene. Her forsøker vi å gi en enkel oversikt over hva vi kan tilby. - Vi påbegynner arbeidet med å fornye hjemmeside, brevark, etc.. Dette gjøres av intern komite i samarbeide med reklamebyrået Ide - Ved utgangen av 2014 var det 6379 tilmeldte i 146 bedrifter. Kontingenten var fortsatt kr. 1300,- pr. tilmeldt arbeidstaker. 14

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE ADOPTERTE FANA SPAREBANKS KANTINE, NESTTUN

REFERAT ÅRSMØTE ADOPTERTE FANA SPAREBANKS KANTINE, NESTTUN REFERAT ÅRSMØTE ADOPTERTE FANA SPAREBANKS KANTINE, NESTTUN 13.02.2010 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av innkalling.: Innkalling enstemmig godkjent Sak 2 Valg av møteledere: Lindie M. Landmark og Mona Herland

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 1. Konstituering 1.1 Registrering av de fremmøtte Antall andelseiere

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11, 27.11.14, 22.11.16 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 1/13 Til saknr.: 8/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua. Tilstede var 54 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 64 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

VEDTEKTER FOR LISTER BEDRIFTSHELSETJENESTE SA

VEDTEKTER FOR LISTER BEDRIFTSHELSETJENESTE SA VEDTEKTER FOR LISTER BEDRIFTSHELSETJENESTE SA 1; Sammenslutningen er et samvirkeforetak, og dets foretaksnavn er Lister Bedriftshelsetjeneste SA. Medlemmene hefter ikke overfor foretakets forpliktelser.

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter. Kollevoll Barnehage

Vedtekter. Kollevoll Barnehage Vedtekter Kollevoll Barnehage 10.09.2013 1 1. Navn Samvirkeforetakets navn er: Kollevoll Barnehage SA 2. Formål Samvirkets formål er å eie og drive barnehage i Spind til beste for medlemmene. Virksomheten

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA 2009 Styret har bestått av: Leder: Sølvi Hall Nestleder: Hansine Edvardsen Styremedlemmer: Sigrun Olsen, Kitty Neeraas, Ulrike Lunde, Julia Gruben, Rune Olsen og Bjørg Thodesen

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 24. MARS 2011 KL. 18.00

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 24. MARS 2011 KL. 18.00 PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 24. MARS 2011 KL. 18.00 Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank avholdt møte torsdag, 24. mars 2011 kl. 18.00 under ledelse av representantskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Møtet ble avholdt på Budor Skistadion - Klubbhuset med 41 medlemmer til stede. Det ble servert suppe, rundstykker, kaffe og kake før årsmøtet

Detaljer

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN 1 P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN Til stede var: 78 sameiere i henhold til de innleverte navnesedler, herav 36 ved fullmakt i alt 124 stemmer. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA

Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA ÅMOT MONTESSORISKOLE SA ORG.NR. 914 953 375 2450 RENA Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn «Åmot Montessoriskole

Detaljer

Årsmøte i SAFE Dolphin 2006

Årsmøte i SAFE Dolphin 2006 Årsmøte i SAFE Dolphin 2006 Avholdt på Quality Hotell, Olavsgaard Lillestrøm 15. og 16. mars Ordstyrer Lisbeth Øgren Referent Onar Sandnes Øvrige deltagere til stede: Terje Evensen Frank B. Nyheim Iren

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2016

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2016 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2016 Årsmøtet fant sted på Scandic Bystranda Kristiansand, tirsdag 19.4.2016 kl. 18.00 Sak 1 Åpning ved styrets leder Styrets leder Jan Willy Føreland ønsket velkommen. Det var 41

Detaljer

Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 01/2015 Godkjenning av de stemmeberettigede Det er opptalt 47 medlemmer, herav 43 stemmeberettigede Årsmøtet godkjenner 43 stemmeberettigede. Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 25.03.2015 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Ola

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELFO Agder. 1.1 Opplæringskontoret er organisert som en forening, og foreningens navn skal

VEDTEKTER FOR ELFO Agder. 1.1 Opplæringskontoret er organisert som en forening, og foreningens navn skal VEDTEKTER FOR ELFO Agder 1 Kontorets form og navn 1.1 Opplæringskontoret er organisert som en forening, og foreningens navn skal være: ELFO Agder Kontoret skal være lokalisert i Arendal 2 Definisjoner

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag

Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag Tid (dato, fra kl til kl): Tirsdag 19.11 09.09 kl. 20 Sted: Hos Merete Innkalt av (avd og navn): Merete Ordstyrer: Merete Referent: Merete Deltakere: Les først: Merete

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA i Apotekergaten 10, Oslo På generalforsamlingen i Schibsted ASA møtte 23 representanter med

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

HOLMSBU VEL. Protokoll fra årsmøtet mandag 23. mai 2016 kl 1900 Sted: Holmsbu Bad

HOLMSBU VEL. Protokoll fra årsmøtet mandag 23. mai 2016 kl 1900 Sted: Holmsbu Bad HOLMSBU VEL Protokoll fra årsmøtet mandag 23. mai 2016 kl 1900 Sted: Holmsbu Bad Sak 1: Konstituering Fremmøte: 40 medlemmer Møteinnkallingen og dagsorden ble godkjent. Ordstyrer: Liv Aas Referent: Roar

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 24.02.2015 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Svein Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund og Svein

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell 1 Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell Hovedstyret avholdt møte torsdag 4. april 2013 i klubbhuset på Eydehavn. Møte startet kl 19:30. Følgende møtte: Kjetil Sørensen Steinar Rasmussen Ole Tom Tjuslia

Detaljer

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK Den 29. mars 2017 kl. 14:30 ble det holdt konstituerende møte i forstanderskapet Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt på Fru Haugans

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007

Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007 Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007 Tid: kl 19.00 Sted: Næringsparken, Lufthavnveien 11 Fremmøtte (i alfabetisk rekkefølge): Astrid Lindgaard Olsen, Britt Waag, Eirik Jørstad, Espen

Detaljer

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for samvirkeforetaket Utsikten barnehage SA, org. nr. 888 092 692 vedtatt på konstituerende årsmøte 16. mars 2005, sist endret på årsmøtet 17. mars 2016 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 38 stemmeberettigede ved starten av møtet. 4 stk ikke stemmeberettiget

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Dato: Mandag 7. mars 2005 Sted: Til stede fra styret: Meldte forfall: I tillegg møtte: Kjøita 42, Kristiansand Ellen Horn, Trine

Detaljer

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL Gruppe: HS Møtenr: 1 Dato: 07.01.14 Start: 19:15 Slutt: 22:00 Til stede: Adm: Marianne Ellingstad (ME) Ricky Vatten (RV) Pål Løkkevik (PL) Kirsti Langvatn (KL) Geir Torbjørnsen

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer