ListerBHT`s historie fra etablering i 1985

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ListerBHT`s historie fra etablering i 1985"

Transkript

1 ListerBHT`s historie fra etablering i Konstituering skjedde på generalforsamling Utsikten Turisthotell, Kvinesdal 25. mars ansatte fra 57 innkalte bedrifter møtte. Det fremgår ikke av de første protokollene hvilke representanter som satt i det første styret. Som møtedirigent til denne første generalforsamlingen ble Leif A. Kongevold valgt. Egil Skogestad ble valgt som referent. Saker som var oppe til drøfting: - Godkjenning av vedtektene. Protokollen viser at det var engasjement og mye diskusjon om de enkelte paragrafene. - Fastsetting av kontingent - Anskaffelse av mobil enhet til bedriftshelsetjenesten. Styret ble av generalforsamlingen stilt fritt til å vurdere anskaffelse av slik enhet. - B.E. Johannesen fra A. Halvorsen AS ble den første valgte revisoren - Styret ble av Gf stilt fritt på økonomisk grunnlag å velge sted for hovedkontor. Protokollen fra den første generalforsamlingen ble undertegnet av Thor Arvid Tagholdt ( Jan G. Axelsen ), Leif Kaland ( Nye Aarenes Lærfabrikker AS ) og Trond Sneve ( Kvina Verft ) 1 mnd. tidligere 11. februar 1985 fremgår det av protokollene at styret ble konstituert. Ifølge årsmelding fra Einar Sand hadde et interimstyre fungert siden Dette styret hadde jobbet med å tilrettelegge en fellesordning. 10 styremøter ble avholdt etter at styret ble valgt. Styret jobbet det første driftsåret særlig med: - søknad etter personell ( på grunn av problemer med å få ansatt lege ble det ikke tilsatt noen i 1985!) - opprettelse av bankforbindelse ( Tilbud fra SR- bank ble valgt ) - skaffe kontorlokaler ( styret henvendte seg til Flekkefjord og Kvinesdal kommuner og averterte i Agder. 1. etg. av A. Sand- boligen ble tilbudt og valgt for kr. 200,- pr. m2 pr. år. - innhente tilbud for mobil enhet ( det forelå tilbud fra dr. Hæskja på en eldre buss og fra Reska Marketing på en mindre mobil enhet. Styret avventet å ta en avgjørelse på valg til personell var ansatt) - Renskapet balanserte dette første driftsåret med kr , : Fortsatt ingen drift av fellesordningen men: - dr. Einar Sand tilsettes som lege ( i styremøte 29. mai.) Han gir imidlertid beskjed til styret om at han ikke kan tiltre før praksisen han drev ble solgt. Dessuten bad han om i første omgang å bli ansatt i 4/5- stilling. Einar Sand deltar nå på styremøtene for å bistå styret i oppbygningen av fellesordningen. Han tiltrer som lege i 4/5- stilling 1. april Flekkefjord kommune v/ bystyret bevilger i møte 11/12-86 kr ,- til opprustning/ istandsetting av kontor for bedriftshelsetjenesten. A. Larsen Trelast AS får godtatt sitt tilbud til kommunen og utfører jobben. - styrets formann: Egil Skogestad 1

2 1987: - våren brukes til istandsetting av kontorlokaler og innkjøp av nødvendig utstyr - Sykepleier Gerd Soland ansettes 1. april sammen med lege - Petter Eidem ansettes som bedriftsfysioterapeut med 10 timer pr. uke fra 1. september. Det er meningen at stillingen skal utvides til 50%- stilling. Det var 3 søkere til stillingen. - Styret går til innkjøp av bussen til dr. Hæskja for kr ,-. Bussen har tidligere vært brukt som mobilt legekontor - styret har vurdert anskaffelse av EDB- utstyr. Endelig vedtak ikke fattet mye pg av kostnadene. - kontingenten settes til kr. 700,- pr. tilmeldt arbeidstaker tilmeldte - styrets formann: Alfred Normann 1988: - bussen som er kjøpt inn har vært lite brukt. Averteres nå for salg. Man må regne med et betydelig tap ( sagt på generalforsamlingen ) - EDB vurderes av styret og de ansatte som ikke formålstjenlig for fellesordningen - tallet på medlemsbedrifter er uendret - Petter Eidem har innlegg på årsmøtet om BHT`s hensikt - Personalet i BHT skal nå overta regnskapsførselen. Banken har gjort dette tidligere ansatte er tilmeldt ordningen - styrets formann: Alfred Normann tilmeldingsavgiften for nytilmeldte økes fra kr. 275,- til kr. 300,- - det gjøres oppmerksom på at det er svært lytt mellom kontorene og venteværelset. Veggen bør isoleres! - sies det på årsmøtet - Andreas Flikka ansatt som yrkeshygieniker fra 1. desember - sykepleier Gerd Soland sier opp sin stilling - Grunnkurs for BHT- personell ved STAMI: Petter Eidem, Andreas Flikka og Einar Sand - styrets formann: Alfred Normann nye forskrifter for BHT trer i kraft - sykepleier Audhild Bellesen ansettes som sykepleier 15. januar - ca helsekontroller er utført av sykepleier - ca. 500 helsesamtaler utført av bedriftslege - det er kjøpt inn prøvetakingsutstyr for inneklimamålinger for ca. Kr ,-. Flere målinger er tatt. - Styrets formann: Alfred Normann medlemmer i ca. 23 medlemsbedrifter - 13 personer tilstede på årsmøtet - sterkt ønske om at fysioterapeuten får utvidet stillingsstørrelse 2

3 - sykepleier deltatt på grunnkurs for bedriftshelsepersonell - i september sier Einar Sand opp sin stilling som bedriftslege 3 mnd`s oppsigelsestid - Det inngås kontrakt med Jostein Hæskja foreløpig for 1 år basert på et samarbeide med Per Peersen. Dr. Hæskja blir adm. leder - styrets formann: Alfred Normann tilmeldte arbeidstakere i 23 bedrifter - Ragnhild Ellingsen, fysioterapeut, er tilsatt med 7 timer pr. uke. Petter Eidem fortsatt 10 timer pr. uke, Andreas Flikka, yrkeshygieniker inntil 15 timer pr. uke, Audhild Bellesen 33,5 timer pr. uke + legene Hæskja med 20 timer og Peersen med 10 timer pr. uke - Medlemskontingenten fortsatt uforandret - Man følger den regelen at alle over 50 år sjekkes årlig. De mellom 30 og 50 år sjekkes hvert 2. år og alle under 30 år hvert 3. år. - BHT tar sammen med trygdesjefen initiativ til at det opprettes attføringsutvalg i kommunen. - Det kjøpes inn spirometer ( lungetestapparat ) kr ,- - Og mobiltelefon til dr. Hæskja kr ,- - Yrkeshygieniker utfører nå alt bokføringsarbeide, lønnsutbetalinger, avgiftsinnbetalinger og årsoppgjør. - Styrets formann: Alfred Normann styret legger fram forslag om økt styrehonorar kr. 5000,- til formann og kr. 3000,- til styremedlemmer. ( dette gjelder også i dag!!) - Geir Bruli velges til styreformann - Regnskapsbalanse kr Birkeland regnskapsbyrå overtar regnskapsførselen - Regnskapet gjøres opp med et underskudd på kr ,12 - Petter Eidem 1 års- permisjon - Legene reduserer sin arbeidstid medlemskontingenten heves til kr. 750,- - på generalforsamlingen overrekkes gave og takk til Alfred Normann etter 8 års virke i styret de fleste som formann. - Audhild Bellesen sier opp sin stilling og slutter 31. Mai - Helge Oftebro tilsettes som lege 2 dager pr. uke Marit Oftebro 1 dag pr. uke. Tiltrer ca. 1. September. - Linda Anita Hansen tiltrer som sykepleier 1. August - Reflotron ( blodprøveanalyser ) anskaffes i november. - Underskudd kr ,- - Styrets formann: Geir Bruli Medlemskontingenten heves til kr. 850,- - underskudd: kr

4 - Linda sykemeldt Audhild Bellesen vikar til 7. Mars. Marion Risnes vikar ut mai. - EDB- anlegg installert - Styret finner det nødvendig at alle ansatte deltar på styremøtene hvertfall begynnelsen av det. Oftebro deltar på resten - Oftebro endel sykemeldt - Ragnhild Ellingsen innvilges omsorgspermisjon fra sommeren og ut året og senere til 1/ I styremøte i oktober tilbys Øystein Moi stillingen som bedriftssykepleier. - Styrets formann: Geir Bruli Regnskapsmessig stort overskudd bedrifter med tilsammen 1105 ansatte er nå tilmeldt - Helge Oftebro sier opp sin stilling - Øystein Moi tiltrer som daglig leder formelt i styremøte 10/ Telefax kjøpes inn - Ragnhild Ellingsen sier opp sin stilling - Dr. Peersen sier seg villig til midlertid å fungere som bedriftslege med 15 timer pr. uke. - Dr. Glendrange takker nei til tilbud om 40% legestilling - Styrets formann: Geir Bruli Petter Eidem sier seg interessert i å ta verneingeniørutdanning ( styremøte 4/11-97) - Øystein Moi sier opp sin stilling med virkning fra 1/ Styrets formann: Geir Bruli Ivar Espenes ansettes som daglig leder. Tiltrer i full stilling 1. Juni - Ragnhild Olsen sykepleier ansettes i 50%- stilling fra 1/10 - Petter Eidem utvider stillingsstørrelse fra 2 til 3 dager pr. uke fra 1/8 begynner på verneingeniørutdanningen. - Per Peersen sier opp avtalen som timebetalt lege pr. 12 februar - Tor Nilsen og Knut Spikkeland ansettes som timeengasjerte bedriftsleger inntil 2 timer pr. uke - Stein Åge Ulland tiltrer som styreformann Dataanlegg fornyes - Nytt apparatur for måling av inneklima kjøpes inn. ( Støydosimeter og inneklimamåler ) - Ny logo. Felles bedriftshelsetjeneste endrer navn til Bedriftshelsetjenesten Flekkefjord ( BHTF ). Aasa Andersen lager den nye logoen - Nye arbeidsrutiner for BHTF - Stein Åge Ulland fortsetter som styreformann ansatte fordelt på 49 medlemsbedrifter 4

5 bedrifter med 1425 ansatte. - Årsmøtet ble avviklet på Bondeheimen 16. februar. Årsmøtet markerte at det var 15 år siden Felles Bedriftshelsetjeneste Flekkefjord ble etablert. - Ekstraordinært årsmøte ble avviklet på First Hotell Maritim. Saker til behandling var endring av vedtektenes 6 og 8. - Tone Kvinlog Beckstrøm ble ansatt som HMS- medarbeider/ yrkeshygieniker den 1. november Petter Eidem ble ferdig utdannet verneingeniør. - Ragnhild Olsen og Ivar Espenes har gjennomført STAMI`s Grunnkurs for verne og helsepersonale - Fornying og innkjøp av datautstyr ( maskin for internett og maskin til nyansatt ) - og innkjøp av spirometer ( lungefunksjonstester ) - Et forbruk på 30 legetimer kjøpt av Flekkefjord legesenter v/ Tor Nilsen og Knut Spikkeland. - Stein Åge Ulland fortsetter som styreformann Årsmøte ble avholdt på Bondeheimen tirsdag 27. februar - Stein Åge Ulland holdt en kort avskjedstale. Han gikk ut av styret etter 6 års innsats og 3 år som styreformann. I denne anledning overrakte Eva Solheim gaver på vegne av styret. - Styret fremla under årsmøtet forslag om Oppjustering av abonnement. Abonnementprisen p.r. medlem reguleres opp til kr. 1000,- og at Tilmeldingsavgiften p.r. medlem reguleres opp til kr. 500,- Forslaget ble vedtatt av årsmøtet mot 1 stemme. 3 av de fremmøtte stemte blankt. Ordningen ble iverksatt med virkning fra 1. april Glenn Tønnessen velges til leder for styret på styremøte den 12. mars - Det utarbeides et laminert oppslag om BHTF. Dette deles nå ut til medlemsbedriftene for oppslag på personalrom, etc - BHTF har nå fått registret navneendringen ( fra 1999 ) i Brønnøysundregisteret - Styret vedtok at det 1 gang pr. år bør arrangeres HMS- oppfriskningskurs - Styret vedtok også at BHTF skal dreie sin virksomhet mer i retning av Arbeidsmiljølovens intensjoner: Kjøtt og fleskekontrollene reduseres til et minimum og utføres i utgangspunktet bare der undersøkelsen kan ha sammenheng med arbeidssituasjonen. Imidlertid gis ansatte over 55 år et tilbud om årlige helsesjekker med for eksempel måling av blodtrykk og ikke automatisk hele pakken slik som nå ansatte i 60 medlemsbedrifter - Vi har hatt et forbruk på 50 legetimer kjøpt av Flekkefjord legesenter v/ Tor Nilsen og Knut Spikkeland Morten Søgård engasjeres som kursholder i førstehjelp. Medlemsbedriftene kan nå spesialbestille førstehjelpskurs til egen bedrift. Parallelt med dette arrangeres det fra og med i år 2 ganger pr. år førstehjelpskurs på kveldstid. 5

6 - BHTF har fra i år Brannvern som tema i forbindelse med utarbeidelse av HMSvirksomhetsplaner for alle medlemsbedriftene. Dette for å sikre at temaet løftes fram min. 1 gang pr. år og for å påminne om arbeidsgivers ansvar. - Endring av 15. -timersregelen i forskrift nr Små konsekvenser for BHTF. Endringen iverksettes fra 1. oktober. - Begynnelsen på året var preget av mange problemer med dataanlegget. Bl.a. kollapset hard-disken på den bærbare pc-en. Utenom dette var det stadig bruk for support, både fra Flekkefjord elektro, og fra NextNet. Undertegnet Service- og vedlikeholdsavtale med NextNet 1 time pr. mnd. Den faste timeprisen er pt kr. 475,- - Oppsigelse fra en av våre bedriftsleger - Knut Spikkeland - IA ( inkluderende arbeidsliv ) var tema på årsmøtet 19. februar på Bondeheimen ansatte i 69 bedrifter - Glenn Tønnessen fortsatt styreleder Styrehonoraret økes fom våren -03 til følgende satser: Kr. 3500,- pr. år for styremedlem kr. 7500,- pr. år for styreleder. - Sirdal kommune melder seg inn i BHTF - Einar Frank Svendsen engasjeres som timeengasjert lege etter Knut Spikkeland - Et forbruk på 48 legetimer kjøpt av Flekkefjord legesenter v/ Tor Nilsen og Einar Frank Svendsen. - Odd Egil Skregelid gikk ut av valgkomiteen etter mange års innsats. - På bakgrunn i henvendelser fra bedrifter, samt en erkjennelse av at antallet ansatte i bedriftene varierer i løpet av året, ønsker styret fra nå av at det 2 ganger pr. år registreres antall ansatte i bedriftene. Den ene registreringen skjer som før rundt nyttår, mens registrering nr. to skjer før fellesferien. - Daglig leder tilskriver dette vedtaket til medlemsbedriftene i forbindelse med registrering av antallet ansatte før fellesferien Det vurderes å inngå avtale om bruk av leasingbil for BHTF`s ansatte. På grunn av negativ medlemsutvikling, utsettes denne vurderingen bedrifter med 1488 ansatte - BHTF har, i et godt samarbeide med Folkeuniversitetet Flekkefjord, gjennomført 40- timerskurs for verneombud, AMU- medlemmer og ledere med HMS- ansvar. Videre har BHTF gjennomført 2 oppfriskningskurs med Arbeidsmiljøloven som tema, 2 førstehjelpskurs på kveldstid, Morgenseminar for ledere Den vanskelige medarbeideren, brannvernlederkurs ( i samarbeide med Flekkefjord brannvesen ) og førstehjelpskursing av Industrivernansatte i våre største medlemsbedrifter. Morten Søgaard er av BHTF fortsatt engasjert som kursholder i førstehjelp. - Glenn Tønnessen fortsatt styreleder bedrifter med 1417 ansatte - styreleder Rita Tårnes - sunn økonomi 6

7 - lønnsutvalg etableres, bestående av Styreleder, styrerepresentant fra arbeidstakersiden og daglig leder - gjennomført 2 stk. 40- timerskurs ett av kursene spesielt tilrettelagt for Flekkefjord kommune - driftsoverskudd kr , hektisk aktivitet med stor etterspørsel av BHTF`s tjenester. Dette både fra medlemsbedrifter og andre. - Sirdal kommune og Sira Kvina går sammen for å etablere egen BHT- ordning i Sirdal. Etter mye fram- og tilbake velger Sirdal kommune å fortsette samarbeidet med BHTF. Sira Kvina fortsetter samarbeidet med Samko. - Planene legges for ombygging og renovering av kontorfasilitetene i Kirkegt. 52. Anbudsrunde der Strømland trelast er eneste anbyder. ( Dette bl.a. på bakgrunn av stor aktivitet i byggebransjen.) - Marine Harvest AS avd. Lafjord innstiller driften på slutten av året. Ca. 50 ansatte mister jobben og BHT mister tilsvarende antall medlemmer Før denne driftsstansen har BHTF medlemmer i 71 medlemsbedrifter BHTF etablerer 20% stilling og eget filialkontor i Sirdal. Etableringen skjer 1. september. Lena Knutsen ansettes i stillingen - Tinfos jernverk blir medlemsbedrift hos oss fra 1. april. 220 ansatte. Vi inngår avtale om å være tilstede på BHT- kontoret min. 1 dag pr. uke - Dataløsning med tunell fra Tinfos og Sirdal til vår server i byen søkes etablert. - HMS- medarbeider/ sykepleier ansettes 1. oktober. 10 kvalifiserte søkere. Miriam S. Grimsby tilsettes i stillingen - Ragnhild og Tone øker sine stillingsstørrelser fra 1. april til hhv. 80% og 60%. Petter øker sin stillingsstørrelse til 100% fra 1. september - Alle ansatte ( bortsett fra Miriam ) reiser på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen i slutten av september. - Det vurderes kontinuerlig om det vil være fornuftig med en endring av selskapsform til for eksempel et AS? Styret er en pådriver i dette arbeidet. - Hva skjer med ombygging og renovering av kontorfasilitetene våre? Nå ved årets slutt står vi fortsatt uten svar på når Flekkefjord kommune vil velge å renovere Kirkegt. 52?! medlemmer i 75 medlemsbedrifter 2007 BHTF endrer navn til ListerBHT - GF avholdes 21. februar i den nyåpnede Kunnskapsparken på Grønnes. Ca. 35 tilstede inkl. styret og ansatte. - Vi inngår leiekontrakt med Sigurd Bruhjell om leie av kontorlokaler inkl. parkering i Lundsenkvartalet. Kontraktsforhandlinger innledes i mai. Leiekontrakten undertegnes 19. juni. Innflytting skjer i begynnelsen av august. Byggekomiteen består av Glenn Tønnessen, Petter Eidem og Ivar Espenes - Styret konstitueres på møte 4. mai. Nina Sirnes fortsetter som styreleder - Tone innvilges 1 års permisjon fra 1. august 7

8 - Anja L. Vatland tiltrer Tones stilling fra 1. september - Styret fatter vedtak 17. januar om å ansette nærværsarbeider på Tinfos - Solveig Edvardsen tilsettes 10. april i sykefraværsprosjektet på Tinfos som skal vare i 2 år - Farsund kommune melder seg inn 8. januar med i underkant av 100 ansatte - Drøftet justering av selskapsform. Valgte å fortsette som før som et BA - Lena sier opp stillingen ( i brev 7. august ) og slutter i november. - Vibeke Solstad tiltrer i Sirdal 22. oktober, men sier opp stillingen igjen 31. desember. Dette på grunn av for stor vaktbelastning i den andre jobben hun har. - Solfrid Flikka slutter som renholder hos oss i oktober/ november. - Vi inngår kontrakt om renhold med Grov service - På styremøte 29. juni blir det bestemt at vi endrer navn til Lister Bedriftshelsetjeneste. Dette gjøres kjent for medlemsbedriftene i et brev som sendes ut 16. juli. Vi får så å si ingen reaksjoner på navneendringen, bortsett fra positive tilbakemeldinger fra Sirdal- og Farsund kommune - Strategimøte / arbeidsmøte med styret og oss ansatte avholdes 3. september. På møtet drøftes hvilken retning BHT- skuta skal ha. - Daglig leder gis fullmakt av styret til å ansette helsesekretær/ kontormedarbeider Miriam øker sin stillingsstørrelse til 100%. Stillingen tillegges et foreløpig hovedansvar for betjening av bedriftene i Sirdal - Siv Tone ansettes i prosjekt som HMS- sekretær i 40% - stilling fra 1. februar. Prosjektet har varighet frem til 20. januar 09 - Tone begynner igjen 1. august etter endt permisjonstid - Solveig får forlenget prosjektperioden på Tinfos frem til 1. april Generalforsamlingen avholdes 21. februar hos Peder Halvorsen AS i Kvinesdal - Generalforsamlingen vedtar å heve kontingenten til kr. 1200,- og tilmeldingsavgiften til kr. 600,- ( jfr. 1987, 1995 og 2001 ) - Generalforsamlingen vedtar navneendring til LBHT - Konstituerende styremøte avholdes 14. april. Svein Bøgwald fra Tinfos velges enstemmig til ny styreleder. Nye i styret er Marianne Hartveit fra Peder Halvorsen AS og Rune Tobiassen fra Marine Harvest Agder AS. De som nå forlater styret er Glenn Tønnessen, Nina Sirnes og Rita Eigeland. - Spørrearket God BHT distribueres til medlemsbedriftene. Siden få svar vil skjemaet brukes ca. 1 år frem i tid. - HMS- kurs for ledere i handelsstanden er avviklet i Kvinesdal og Farsund. Ca. 20 deltakere tilstede på hvert kurs - Årets siste måneder avsluttes med sterk uro i finansmarkedet medlemmer i 88 medlemsbedrifter Vi nuller ut renhold på budsjettet og sier opp renholdsavtalen med Grov service. Dette gjør vi for å gi vårt bidrag til en fellestur. ( se lenger nede om Ut i det blå. ) - Vi lager kursperm og har idedugnad m/ reker hjemme hos Solveig. Kurspermen trykkes hos Heggland trykkeri februar: Årsmøte på Isbua Hidra. 24 deltakere. Et viktig likestillingsprinsipp nedfelles i vedtektene: 6 får nå en ny ordlyd med presisering i tre punkter: Ved valg skal det i prioritert rekkefølge tilstrebes følgende: - kjønnskvotering iht. likestillingsloven, - geografisk 8

9 spredning og - spredning mht type virksomhet. Som styre i det kommende året velges: Kjell Rostøl Sirdal kommune Torunn Mikalsen Farsund kommune, Håvard Grønsund - Palmer Johnson Norway AS, Rune Tobiassen - Marine Harvest Agder AS, Svein Bøgwald Tinfos jerverk AS og Marianne Hartveit Peder Halvorsen Industrier AS. - Konstituerende styremøte avholdes 17. april. Svein Bøgwald fra Tinfos velges enstemmig til ny styreleder Pressemelding fra AID i begynnelsen av februar: Bransjeforskriften utvides. Nå må kommunene melde inn i bedriftshelsetjeneste ansatte i undervisningssektor og helse- og sosial. 28. mai er det felleskommunal AMU- samling på Knaben der dette temaet omhandles. Fra BHT- styret møter Kjell Rostøl, Torunn Mikalsen og Svein Bøgwald. Alle ansatte deltok, unntatt Solveig og Petter. Styret og de ansatte ønsker å være på offensiven med tilbud til kommunene juli sendes det ut tilbudsbrev til de fire kommunene våre. - Ut i det blå tur for de ansatte avvikles september. Turkomite Solveig og Petter holdt lenge turmål og opplegg hemmelig. Til slutt, da vi ankom København, ble det klarlagt at vi skulle på sykkeltur til Bornholm. Det ble noen uforglemmelige dager! - I slutten av september sier Siv Tone opp sin HMS- sekretærstilling hos oss, og slutter 1. november. Kari Andersson ansettes etter Siv Tone og begynner 2. november - I desember vedtar styret å endre regnskapsprinsippet til at regnskapet nå skal følge kalenderåret. Dette innebærer at det i 2010 kun vil inntektsføres for 9 måneder. - Innen desember har alle de fire kommunene svart positivt på vårt tilbud. Dette etter en del tilpasninger i avtaleordlyden i de enkelte kommunene. - Høsten 09 har i stor grad også blitt brukt til kvalitetssikringsarbeid innad i staben. Solveig og Tone har jobbet spesielt med dette. Et viktig grunnlag er dermed lagt for søknad om godkjenning av vår BHT- ordning. - Mye av år 2009 har også blitt brukt til opplæring og bruk av vårt nye Online- datasystem. Nå er vi på nett uansett hvor vi befinner oss. Vi er svært godt tilfreds med dette nye systemet som har gjort oss mer effektive og tilgjengelige Jubileumsår Vi er 25 år! - Generalforsamling avholdes 22. februar på Eramet med 42 deltakere. Besøk fra Mandal kommune som fortalte om tillitsprosjektet et vellykket sykefraværsprosjekt. På GF besluttes at betalingsterminen og regnskapet endres til å følge kalenderåret. Forfall på kontingent settes til 1. juli og 1. januar hvert år deltakere på 40- timers- kurset. 3 kurs kjøres parallelt. - Industrivernkurs kjøres for første gang. 15 deltakere. Eramet var kurssted. Nytt kurs planlegges til neste vår. - Arrangert førstehjelpskurs, HMS-kurs for ledere og HMS-oppfriskningskurs - BHT- ordningene for de 4 Eramet verkene i Norge møtes på Utsikten i Kvinesdal for å drøfte felles HMS- utfordringer, og for om mulig å lage felles strategier i arbeidet. Møtet skjedde etter initiativ fra ListerBHT i samarbeide med Knut Brattgjerd, HMS- ansvarlig på Eramet. Ny fellesdag planlegges avviklet neste år, da med BHT i Odda som initiativtaker. - Vi deltar på kurs i Presentasjonsteknikk i Sokndalstrand. Vellykket kursdag. Vi var invitert av BHT i Egersund/ Klepp, sammen med de andre i det regionale BHT- forum - Søknad om godkjenning sendt 26. februar. 27. april fikk vi svar fra Arbeidstilsynet om at vi er godkjent. Vi har frist på oss til 1. september 2011 med å skaffe lege i 30 %- stilling. - Svein Bøgwald velges enstemmig som styreleder. Rune Tobiassen erstattes av Ingeborg Haughom i styret. - Endringer i stillingsstørrelser: Tone og Solveig. Solveig reduserer sitt engasjement på Eramet til 1 dag pr. uke 9

10 - Årets blåtur ender i Skagen. Tone og Miriam utgjorde en svært vellykket komite. Tema på turen var etikk og verdigrunnlag i ListerBHT - Den 28. juni ble 25 års jubileet markert med en enkel tilstelning i Anders Beersgt. Det ble servert kanapéer, frukt og kaffe alt levert fra Flekkefjord Produkter. Gamle styreledere var invitert. Av disse møtte Glenn Tønnessen, Rita Tårnes og Geir Bruli. Bjørn Egil Johannesen møtte også. Han har i alle 25 år deltatt på et eller annet vis, enten som styremedlem eller som revisor! Av innkalte fra pressen var det bare Avisen Agder som møtte fram. Avisen laget en grei reportasje i den påfølgende utgaven. Foruten de tidligere nevnte, deltok de ansatte, samt det sittende styret. De gamle styrelederne bidro med historier fra sine perioder i styret. Daglig leder bidro med et historisk tilbakeblikk, med bl.a. følgende innhold: Styreledere opp gjennom årene: Mars - 85 til Mars 86: Leif A. Kongevold Mars 86 til Mars 87: Egil Skogestad Mars - 87 til Mars 93: Alfred Normann Mars - 93 til Mars 98: Geir Bruli Mars - 98 til Mars 01: Stein Åge Ulland Mars - 01 til Mars 04: Glenn Tønnessen Mars - 04 til Mars 06: Rita Tårnes Mars - 06 til Mars 08: Nina Sirnes Mars - 08 til?: Svein Bøgwald Daglige ledere opp gjennom årene: Fra 1987 til 1992: Fra 1992 til 1994: Fra 1994 til 1997: Fra 1997 til 1998: Fra 1998 til?: Einar Sand Jostein Hæskja Helge Oftebro Øystein Moi Ivar Espenes Statistiske opplysninger opp gjennom årene: I 1987 var det 1030 tilmeldte i 23 bedrifter. Det kostet kr. 700,- pr. tilmeldt arbeidstaker I 2008 var det ca tilmeldte i 88 bedrifter. Det kostet kr. 1200,- pr. tilmeldt arbeidstaker I 2010 var det ca tilmeldte i 96 bedrifter. Det kostet kr. 1200,- pr. tilmeldt arbeidstaker Generalforsamling ble avholdt på Andersens Mekaniske verksted as Mandag 21. februar. Ca. 35 tilstede. Her var det presentasjon av AMV som høyteknologibedrift v/ adm. dir. Peder Andersen, og det var innlegg v/ Marianne Hartveit med temaene: Bedriftens HMS- fokusområder. Hvordan organisere? Hvordan gjennomføre? Hvilke mål er satt? 10

11 - På generalforsamlingen ble flere paragrafer i vedtektene endret, bl.a. mht. betalingssatser for små bedrifter og betaling for permitterte ansatte. Disse endringene trer ikraft 1. januar Kontingenten reguleres opp til kr. 1300,- pr. ansatt. Innmeldingsprisen holdes uendret på kr. 600,- pr. nyansatt. Siste gang kontingenten ble regulert var i En annen viktig endring ble også gjort: Nå heter det ikke lenger formann i ListerBHT`styre. Det heter leder! - Svein Bøgwald velges enstemmig som styreleder. I styret erstattes Håvar Grønsund med Rolf Terje Klungeland fra Simek, mens Kjell Rostøl erstattes av Siv Galdal Olsen fra Kvinesdal kommune - De ansattes tjenestepensjonsordning endres fra ytelsesbasert til innskuddsbasert fra 1. juli - ListerBHT inngår samarbeidsavtaler med Trimeriet på Grønnes, med Shapes i Kvinesdal, med psykolog Årstad og med psykiater Kanestrøm. Og i desember også med Anja Laupstad Vatland som tilbyr IK- mat tjenester - Vi får ny lay- out på hjemmesida vår - 2 stk 40- timers- kurs kjøres parallellt. Eramet har sitt eget grunnkurs for ledergruppa. Ca. 20 deltakere. På det andre kurset er det 30 deltakere. Her satte vi en deltakergrense. 5 sto på venteliste. - Siste halvdel av året opplever vi at BHT- markedet er mer konkuranseutsatt. Vi har mistet noen av bedriftene våre og tapt noen anbud. Styret nedsetter da et ad- hoc utvalg som skal utrede alternativ prising. - Arbeidstilsynet forlenger vår godkjenning frem til 31/ Innen denne datoen må vi ha arbeidsmedisineren ( legen ) på plass - I august blir vi kontaktet av Lund Helse & Miljø as med tanke på samarbeide og ev. sammenslåing. Ved slutten av året pågår fortsatt drøftinger av dette, og det ser ut til å ende ut i sammenslåing til ett samvirkeforetak. Advokat Ingvald Snerthammer leies inn for å få dette juridisk korrekt - Ved utgangen av 2011 var det ca tilmeldte i 106 bedrifter. Det kostet kr. 1300,- pr. tilmeldt arbeidstaker - Årsunderskudd kr , Kommunene Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Sirdal og Flekkefjord utlyser 11. januar anbudskonkurranse om levering av BHT- tjenester. Anbud leveres fra oss innen tidsfristen 1. februar. I et adhoc- utvalg som forbereder anbudsdokumentene sitter Rolf Terje Klungland, Svein Bøgwald, Tone Kvinlog Beckstrøm og Ivar Espenes - Advokat Ingvald Snerthammer leverer 25. januar sine juridiske betraktninger vedr. sammenslåing med Lund Helse& Miljø as - Generalforsamling ble avholdt 20. februar hos Parat Halvorsen as. Innlegg av NAV Arbeidslivssenter v/ Line Eidsvig og Liv Aina Bjelland. 27 til stede. På bakgrunn av notat fra advokat Ingvald Snerthammer fremlegger styret v/ styreleder saken muntlig på GF under innkomne forslag. Styret ber da om GF`s prinsipielle tilslutning til videre arbeid med sammenslåingen. Saken ble fremlagt av styreleder Svein Bøgwald. Det fremkom ingen kommentarer og generalforsamlingen gir sin prinsipielle tilslutning til det videre arbeidet med sammenslåingen. - Kontingenten holdes uendret. - Styret gjenvelger på styremøte i april enstemmig Svein Bøgwald som styreleder 11

12 - Det inngås samarbeidsavtale med Firmatjenester Roar Irgens vedr. HMS/ BHT for tannleger. Avtalen undertegnes 29. mai - Første felles styremøte mellom de to BHT- ordningene avholdes 30. mai. Her blir det bestemt at det skal sitte 4 styrerepresentanter fra «gamle» ListerBHT og 2 styrerepresentanter fra «gamle» Lund H&M - Før vi går til sommerferie får vi en gledelig beskjed. Vi har vunnet anbudsrunden i alle kommunene! Det jobbes med kontraktsformuleringer resten av halvåret Den 3. september fikk Petter sin velfortjente «gullklokke» etter 25 års innsats i BHT. Dette ble markert sammen med styreleder Svein Bøgwald og alle ansatte. Petter ble ansatt 1. september Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt på Flekkefjord rådhus 10. september. Her ble behandlet to viktige saker: Tilpasning til samvirkeloven - endring av vedtekter fra BA - til SA og spørsmål om Sammenslåing med Lund Helse& Miljø as. Begge sakene ble enstemmig vedtatt med virkningstidspunkt fra 1. januar 13 - Den 20. september ble arbeidsavtale for lege Christine Hoel Ophaug underskrevet. Hun jobber på timebasis ut Fra 1. januar 13 går hun inn i en fast 30% - stilling. Lønnsutgiftene deles mellom avdelingskontoret på Moi og hovedkontoret i Flekkefjord - Høsten 2012 brukes også med jobbing med ListerBHT`s seniorpolitikk. Forslag til prosedyre utarbeides av Tone og Solveig. Styret velger senere å utsette vedtak i denne saken til etter avsluttet sammenslåingsprosess. - Ny Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i Anders Beersgt. 8 den 7. november. Den eneste saken som ble behandlet, var valg av overgangsstyre. Dette styret vil ha virketid frem til ordinær generalforsamling våren Følgende ble valgt: Rolv Lende, Kjell Jan Støre, Rolf Terje Klungland, Siv Galdal Olsen, Ingeborg Haughom og Marianne Hartveit Vararepresentanter: Ole Petter Hansson, Torunn Mikalsen og Svein Bøgwald - I løpet av året har vi avviklet mange kurs. Dette gjelder bl.a. grunnkurs både høst og vår, oppfriskningskurs, lederkurs, førstehjelpskurs og flere minikurs. Vi har også i løpet av året solgt oss ut til ikke- medlemsbedrifter - Det «gamle» ListerBHT- styret avholder sitt siste styremøte den Fra denne datoen fratrer dermed også 2 styremedlemmer, inkl. styreleder Svein Bøgwald. Takk til Svein som har sittet som styreleder siden 2008, og til Torunn som har vært styremedlem siden Ved utgangen av 2012 var det ca tilmeldte i 109 bedrifter. Kontingenten var fortsatt kr. 1300,- pr. tilmeldt arbeidstaker Vi er nå sammenslått med Lund. Gode kulturbyggende aktiviteter gjennom året. Vi opplever ved årets slutt at sammenslåingen har gått svært bra. - I brev fra Arbeidstilsynet, dat. 11. januar, godkjennes ListerBHT for 5 år. Arbeidstilsynet skriver i brevet bl.a.: «Lister Bedriftshelsetjeneste er i stand til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske HMS- arbeidet. Det foreligger et kvalitetssystem som sikrer bistand til virksomhetene på en tilfredsstillende måte og sikrer kompetanseutvikling for BHT sitt personale. Bedriftshelsetjenesten har en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi råd innen alle kompetanseområdene. De dekker fagområdene med mer enn 3 årsverk totalt og med minimum 0,3 årsverk på hvert fagområde.» 12

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2009 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Ludvig Harald Andersen Tore Aksel Bjørnestad Ove Jan Bratteli Lars Larsen

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2014 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Arne Amdal Olav Ellingsen

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 09. Kunnskapens eple henger høyt

FINANSFOKUS 07/ 09. Kunnskapens eple henger høyt FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 09 Unødvendig av Gjensidige Ikke bare barnemat Enorm giverglede Krise etter læreboken Iran blir aldri det samme Kunnskapens eple henger høyt LEDER Kunnskapens

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer