DETALJREGULERING FOR Gnr/bnr 3/1 m.fl. Nordhuglo III PLANID: STORD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR Gnr/bnr 3/1 m.fl. Nordhuglo III PLANID: STORD KOMMUNE"

Transkript

1 DETALJREGULERING FOR Gnr/bnr 3/1 m.fl. Nordhuglo III PLANID: STORD KOMMUNE FØRESEGNER Side 1

2 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan. 1.2 Planområdet skal nyttast til følgjande formål: 1. Bygningar og anlegg (pbl. 12-5, nr. 1) Bustader - konsentrert småhus (1112), BKS Fritidsbusetnad frittliggjande (1121), BFF Fritids- og turistformål (1170), BFT1-BFT5 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (1587), BSB1-BSB8, BSB9, BSB10-BSB14 Naust (1589), BUN1-BUN2 Næring/tenesteyting (1824), BKB1-BKB2 2. Samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. 12-5, nr. 2) Køyreveg (2011), o_skv1, SKV2-SKV4 Annan veggrunn - teknisk anlegg/parkering (2018), SVT Annan veggrunn grøntareal (2019) Kai (2041), SK1-SK2 Parkeringsplassar (2082), SPP1, SPP2 - SPP3 3. Landbruks, - natur og friluftsområde samt reindrift (pbl. 12-5, nr. 5) Friluftsformål (5130), LF1-LF3 4. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilh. strandsone (pbl. 12-5, nr. 6) Friluftsområde i sjø og vassdrag (6710), VFV1 Badeområde (6770), VB1 VB2 5. Omsynssoner (pbl. 12-6) Frisikt (140), H140_1 - H140_6 2.0 FELLES FØRESEGNER 2.1 Energi Pumpestasjonar, transformatorkioskar, kabelskap o.l. kan oppførast i området etter nærare avtale, og då berre der dei etter kommunen sitt skjønn ikkje er til ulempe. Alle nye kablar som skal førast inn i området skal førast fram som jordkabel. 2.2 Kulturminne Det kan vere uregistrerte kulturminne i planområdet. Dersom det i samband med gravearbeid kjem fram automatisk freda kulturminne som gjenstandsfunn, flekkar med trekol eller konstruksjonar, må dette straks meldast til Hordaland fylkeskommune, og alt arbeid stansast til rette forvaltningsstyremakt har vurdert funnet, jfr. lov om kulturminne av , andre ledd. Side 2

3 2.3 Byggjegrense Byggjegrenser er vist på plankartet. Der byggjegrenser ikkje er synt, kan fritidsbustader og naust førast opp nærare nabogrense enn 4m, men då i samsvar med Tek10 sine brannkrav. 2.4 Frådeling av nye tomtar Innanfor områda BFT1, BFT2, BFT4, BFT5, BUN1 og BUN2 kan det frådelast nye tomter. 2.5 Utnyttingsgrad Maksimalt bygd areal, BYA, er oppgitt for byggjeområda. Eventuelt utfylt areal i sjø skal reknast med i tomtearealet og inngå i berekninga av disponibelt byggjeareal. Biloppstillingsplassar skal inngå i berekning av BYA. 2.6 Universell utforming Prinsippet for universell utforming skal leggjast til grunn så langt det let seg gjera ved opparbeiding av tilkomst til bygningar, felles parkeringsplassar og felles badeområde. 2.7 Estetikk Bygningane skal ha ein gjennomarbeidd tiltalande arkitektur. 2.8 Tiltak i sjø Alle tiltak i sjø, som t.d. bygging av kai, utfyllingar, utlegging av flytebrygger og leidningar i sjø, krev løyve etter Hamne- og farvasslova i tillegg til løyve etter Plan- og bygningslova. Slike tiltak skal godkjennast av Stord kommune. Tiltakshavar pliktar å gje melding til Bergens Sjøfartsmuseum dersom ein under arbeid i sjøområda finn skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminne. Dersom kulturminne på sjøbotnen kan bli råka av tiltaket, må arbeidet under vatn straks stoppast. Verksemda må i så fall ikkje takast opp att før museet har undersøkt og eventuelt frigjeve områda. Eventuelle brot på desse vilkåra vil vere i strid med føresegnene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne. 2.9 Strandsona Det skal ikkje setjast opp gjerde eller andre stengsel i strandsona eller på kai som hindrar fri ferdsle. Det kan førast opp båtkrane utanfor byggjegrensa mot sjø, men det skal då sikrast passasje i min. 2 meter breidde i bakkant av denne Steingard Det er ein eksisterande steingard i planområdet. Det kan lagast totalt 4 nye opningar i steingarden i tråd med vedtak i jordskifteretten (saksnr ) frå Stikkvegane som er felles skal leggjast med 50% av arealet på kvar av eigedomane og kan ha inntil 5m breidde. Steingarden skal elles vernast så godt som mogleg. Side 3

4 3.0 BYGNINGAR OG ANLEGG 3.1 Felles føresegner for byggjeområda Parkering: Tabellen nedanfor viser parkeringskrava som gjeld innanfor planområdet: Føremål Eining Krav til bilparkering Konsentrert Pr. bueining 1,5 pl. Ved småhus (BKS) > 90 m2 etablering av (2-mannsbustad) carport/garasje, må det etablerast tillegg av 1 pl. utandørs. Denne kan etablerast innanfor SPP1. Krav til sykkelparkering 2 pl. Pr. bueining m2 1,0 pl. 2 pl. Fritidsbusetnad frittliggjande (BFF) Pr. bueining < 60 m2 Pr. fritidsbustad 0,5 pl. 1 pl. 1 pl. 2 pl. Fritids- og turistformål (BFT1- BFT5) Naust (BUN1- BUN2) Pr. fritidsbustad/ leilegheit Pr. naust 1 pl. For fritidsbustader eller leilegheiter innanfor BFT1 og andre som inngår avtale med grunneigar, kan parkering skje på SVT eller SPP1. 1 pl. anten på eigen tomt eller på areal i nærleiken. 2 pl. Parkeringsplassar skal dokumenterast i byggjemeldinga MUA - uteopphaldsareal: Tabellen nedanfor viser krav til uteopphaldsareal (MUA) som gjeld innanfor planområdet: Føremål Eining Krav til MUA Konsentrert småhus (BKS) (2-mannsbustad) Pr. bueining > 60 m2 Pr. bueining < 60 m2 50 m2 25 m2 3.2 Bustader - konsentrert - småhus, BKS Side 4

5 3.2.1 Innanfor området BKS kan det førast opp 1 stk. 2-mannsbustad. Det skal etablerast avkøyrsle til eigedomen frå SKV Maks BYA for eigedomen er 30% Det kan byggjast maksimalt 2 etasjar pluss loft Takform vert fastsett i byggjesøknad, men flatt tak er ikkje tillete. Dersom det skal nyttast saltak, skal maks mønehøgd vere 9,5 m målt frå overkant golv. Maks gesimshøgd skal vere 6,0 m målt frå overkant golv. Dersom det skal nyttast pulttak, skal lavast gesimshøgd vere maks 6,0 m og høgast gesims maks 9,5m målt frå overkant golv. Kotehøgd for OK golv 1.etasje er ca 6, Innanfor BKS skal det vere plass til garasje for 2 stk. bilar og i tillegg minst ein biloppstellingsplass pr. bustadeining på eigen grunn eller på SPP1. Garasje/ carport/ bod skal ha maks 50 m2 BYA og 70 m2 BRA, og oppførast i maks 1 etasje. Maks mønehøgd er 6,0 meter målt frå overkant golv Inngjerding, tilplanting og ubygd areal skal gjevast ei tiltalande utforming. 3.3 Fritidsbustader - frittliggjande, BFF Innanfor området BFF kan det førast opp 1 stk. frittliggjande fritidsbustad med tilhøyrande anneks/utestove eller liknande og 1 stk. naust Maks BYA for tomta er 30% For fritidsbustad gjeld: Det kan byggjast maksimalt 1 etasje. Maks mønehøgd er 6,5 m målt frå topp innvendig golv. Pulttak og saltak tillatast, mens ikkje flate tak. Endeleg takform vert fastsett i byggjesøknad For naust gjeld: Maks grunnflate for naust er 40m2. Maks mønehøgd er 5,0m målt frå lågaste terreng under bygget. Takform vert fastsett i byggjesøknad, og skal stå i stil med fritidsbustaden. Naust kan førast opp utanfor byggjegrensa mot sjø, men det skal vere min. 2 meter kai/passasje framom nausta. Naust skal ikkje nyttast til varig opphald For anneks/utestove eller liknande (frittliggjande eller i tilknyting til fritidsbustaden) gjeld: Maks grunnflate for anneks/utestove eller liknande er 30 m2. Maks mønehøgd på 4,5m målt frå målt frå lågaste terreng under bygget. Takform vert fastsett i byggjesøknad, og skal stå i stil med fritidsbustaden. Side 5

6 3.3.6 Fritidsbustaden skal plasserast med overkant golv i 1. etasje på min. kote +2,5. Naust skal plasserast med overkant golv i 1. etasje på min. kote +1, Fritids - og turistformål, BFT1-BFT Eventuelle naust som skal førast opp i kombinasjon med fritidsbustad på tomtane, skal ha maks grunnflate på 40m2, vere i maks 1 etasje og ha maks mønehøgd 5,0m over lågaste terreng under bygget. Fellesnaust kan ha 20m2 grunnflate pr. fritidsbustad/leilegheit, men kan ikkje vere større enn 60m2. Takform vert fastsett i byggjesøknad, og skal stå i stil med hovudbygg på tomta. Naust skal ikkje omdisponerast eller nyttast som fritidshus eller bustad, eller nyttast til varig opphald Inngjerding og tilplanting skal ikkje vere sjenerande for naboar og ubygd areal skal gjevast ei tiltalande utforming. Kommunen kan gje pålegg i kvart einskild høve. Dei 2 ytterste metrane av kaiarealet skal vere offentleg tilgjengeleg og nedseinka til ca kote +1,2. Resten av kaiarealet kan ligge på minimum kote +1, Innanfor områda BFT1-BFT5 kan det førast opp fritidsbustader og/eller naust/ sjøbod eller bygg for sjøtilknytt næring som t.d. utleige av fritidsbustader, naust eller liknande. Bygningane kan førast opp anten som frittliggjande bygningar, eller i rekkje på maks 3 einingar med min. 2 meter opning mellom rekkene. Der ein finn det hensiktsmessig kan bygg med kombinert føremål naust/næring/overnatting godkjennast. Det er lov å bygge kai utanfor byggegrensa synt i planen. Kaiar skal ha stige ned til sjø For områda BFT1 og BFT2 gjeld: Det kan maksimalt byggjast fylgjande tal på fritidsbustader/leilegheiter innanfor BFT1-BFT2: Tomt 1: 1 stk. fritidsbustad eller fritidsleilegheiter i felles bygg med tomt 2 og 3 med til saman 4 leilegheiter. Tomt 2: 1 stk. fritidsbustad eller fritidsleilegheiter i felles bygg med tomt 1 og 3 med til saman 4 leilegheiter. Tomt 3: 3 stk. fritidsbustader samt 1 stk. sjøbod pr. fritidsbustad eller 2 stk. bygg med fritidsleilegheiter kor det eine er felles med tomt 1 og 2. Desse bygga skal ha maks 4 leilegheiter pr. bygg. Det kan då også byggjast 2 stk. fellesnaust, kor eitt er felles med tomt 1 og 2. Tomt 4: 2 stk. fritidsbustader samt 1 stk. fellesnaust eller 1 stk. fritidsleilegheitsbygg med maks 4 leilegheiter samt 1 stk. fellesnaust. For Tomt 1 til Tomt 4 kan det samla byggast maks 12 fritidsleilegheiter. Tomt 5: 1 stk. fritidsbustad samt 1 stk. sjøbod. Tomt 6: 1 stk. fritidsbustad samt 1 stk. sjøbod. Tomt 7: 1 stk. fritidsbustad samt 1 stk. sjøbod. Tomt 8: 1 stk. fritidsbustad samt 1 stk. sjøbod. Side 6

7 Tomt 9: 3 stk. fritidsbustader eller fritidsleilegheiter i felles bygg med maks 3 stk. leilegheiter. Maks BYA=50 % for tomt 1-3 samla og for kvar av tomtane 4-8. Maks BYA =60 % for tomt 9. Maks grunnflate pr. fritidsbustad på tomt 1 til 8 er 80m2. Maks grunnflate pr. fritidsbustad på tomt 9 er 70m2. Ved bygging av større bygg med fleire fritidsleilegheiter skal maks grunnflate vere 250 m2 pr. leilegheitsbygg. På tomt 1-8 kan det byggjast maksimalt 2 etasjar pluss loft. Maks mønehøgd er 9,5m målt frå kote +2,5. 1. høgda kan nyttast til naust eller opphaldsrom. På tomt 9 kan det byggjast maksimalt 3 etasjar. Maks mønehøgd er 10,0m målt frå kote +2,5. 1. høgda kan nyttast til naust eller opphaldsrom. Blir det tre bygningskroppar så skal høgda på bygga variere. I samband med byggjemelding av større bygg med inntil 4 fritidsleilegheiter innanfor delområda BFT1 og BFT2, skal det utarbeidast utomhusplan i passande målestokk for det enkelte delområdet som leilegheitsbygget/-a er ein del av. Denne skal følgje byggjesøknaden. Utomhusplanen skal vise opparbeiding av terreng, utfylling i sjø, høgder, plassering av bygg (inkl. eventuelle naust/boder), fellesanlegg for båtplassar, tilkomst og parkering. Det skal også utarbeidast fasadeteikningar for alle bygningane innanfor delområdet som viser korleis området vert sjåande ut frå sjø, sjølv om ikkje alle bygga skal førast opp samstundes For området BFT3 gjeld: Det kan maksimalt byggjast fylgjande tal på einingar innanfor BFT3: Tomt 10: 1 stk. fritidsbustad Tomt 11: 1 stk. fritidsbustad Maks BYA for kvar av tomtane er 60%. Maks 65m2 grunnflate. Det kan byggjast maks 2 etasjar. Maks mønehøgd er 8,0m målt frå kote +2,5. 1. høgda kan nyttast til naust eller opphaldsrom For området BFT4 og BFT5 gjeld: Det kan maksimalt byggjast fylgjande tal på einingar innanfor BFT4-BFT5: Tomt 12: 3 stk. fritidsbustader samt 1 stk. sjøbod pr. fritidsbustad Tomt 13: 3 stk. fritidsbustader samt 1 stk. sjøbod pr. fritidsbustad Tomt 14: 3 stk. fritidsbustader samt 1 stk. sjøbod pr. fritidsbustad Tomt 15: 3 stk. fritidsbustader samt 1 stk. sjøbod pr. fritidsbustad Tomt 16: 2 stk. fritidsbustader samt 1 stk. sjøbod pr. fritidsbustad Tomt 17: 1 stk. fritidsbustader samt 1 stk. naust Tomt 18: 1 stk. fritidsbustader samt 1 stk. naust Side 7

8 Tomt 19: 1 stk. fritidsbustader samt 1 stk. naust Tomt 20: 1 stk. fritidsbustader samt 1 stk. naust Maks BYA for kvar av dagens tomter er 30% og byggegrense er vist i planen. Der nye tomtar vert frådelt skal samla BYA reknast ut frå opphavleg tomteareal. Maks 80m2 grunnflate pr fritidsbustad. Det kan byggjast maks 2 etasjar. Maks mønehøgd er 8,0m målt frå kote +2,5. 1. høgda kan nyttast til naust eller opphaldsrom Sjøbuer kan førast opp der det er nemnd i føresegnene og skal ha maks grunnflate på 15m2, maks mønehøgd 4,0m målt frå overkant golv og skal stå i stil med hovudbygningen. Sjøbuer kan setjast opp i nabogrensa dersom det føreligg samtykke frå nabo Bygg med opphaldsareal i 1. høgda skal plasserast med overkant golv i 1. etasje på min. kote +2,5 m.o.h. Sjøbuer, naust og bygg med naustdel i 1. høgda kan tillatast plassert på kote +1,5 m.o.h Takform vert fastsett i byggjesøknad. Dersom det skal nyttast saltak, skal maks mønehøgd vere som angitt i 3.4.4, og for dei ulike tomtane. Maks gesimshøgd skal minimum vere 3,0 m lågare. Dersom det skal nyttast pulttak, skal den øvste gesimsen ikkje vere høgare enn mønehøgda som er angitt og nedre gesims skal vere 3,0 m lågare for dei ulike tomtane. 3.5 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag, BSB1-BSB8, BSB9, BSB10-BSB Områda BSB1-BSB8 og BSB10-BSB14 kan nyttast til flytebrygger, båtopptrekk og båtfeste for småbåtar. Byggegrensa føl formålsgrensa mot sjø Innanfor områda BSB1, BSB3-BSB8 og BSB10-BSB14 kan det etablerast båtplassar for fritidsbustadane, leilegheitene og nausta innanfor BFF, BFT1-BFT5 og BUN1-BUN I området BSB1 kan ein etablere følgjande flytebrygger: Tomt 1-3: Ei felles flytebrygge med maks lengde 15m og maks breidde 3m. I tilknyting til flytebrygga kan det tillatast 1 landgang med lengde inntil 4 m og breidde inntil 1 m. Tomt 4: Felles flytebrygge med maks lengde 12m og maks breidde 3m. I tilknyting til flytebrygga kan det tillatast 1 landgang med lengde inntil 4 m og breidde inntil 1 m I området BSB3, BSB5 BSB8, BSB10 BSB14 kan ein etablere følgjande flytebrygger: Tomt 5-6: Felles flytebrygge med maks lengde 12m og maks breidde 3m. I tilknyting til flytebrygga kan det tillatast 1 landgang med lengde inntil 4 m og breidde inntil 1 m. Side 8

9 Tomt 7-8: Tomt 9: Tomt 10-11: BUN1: Tomt 12: Tomt 13: Tomt 14: Tomt 15: Tomt 16: Tomt 17-18: Tomt 19-20: Felles flytebrygge med maks lengde 12m og maks breidde 3m. I tilknyting til flytebrygga kan det tillatast 1 landgang med lengde inntil 4 m og breidde inntil 1 m. Felles flytebrygge med maks lengde 12m og maks breidde 3m. I tilknyting til flytebrygga kan det tillatast 1 landgang med lengde inntil 4 m og breidde inntil 1 m. Felles flytebrygge med maks lengde 12m og maks breidde 3m. I tilknyting til flytebrygga kan det tillatast 1 landgang med lengde inntil 4 m og breidde inntil 1 m. 2 felles flytebrygge i betong med maks lengde 12m og BFF og BUN2: Side 9

10 3.5.5 I området BSB2 er det eit eksisterande båtopptrekk. I området BSB4 er det ein eksisterande kai (SK2) med tilhøyrande brygge. Dette skal liggje som i dag Innanfor området BSB9 kan det etablerast ein større felles fast kai/flytebrygge. Felles kai/flytebrygge kan ha maks lengde 30 m (kor maks 10m er flytebrygge) og maks breidde 6 m. I tilknyting til flytebrygga kan det tillatast 1 landgang med lengde inntil 4 m og breidde inntil 2 m. Kai/flytebrygge skal vere felles for brukarane av VB1 og VB2 og LF2 samt vere tilgjengeleg for ålmenta Kaifront skal gjevast ei tiltalande utforming Eksisterande kaiar/brygger innanfor området BSB1 og BSB3 kan vidareførast og eventuelt tilpassast og utbetrast for felles kai for fleire fritidsbustader eller leilegheiter. Der ein fin det teneligg kan ein erstatta kaien med tilsvarande flytebrygge Der det vert fylling i sjø skal denne ordnast på ein tiltalande måte og utførast slik at det ikkje er fare for utvasking. 3.6 Naust, BUN1-BUN Innanfor områda BUN1 og BUN2 kan det etablerast naust til oppbevaring av båt og fiskereiskapar Det kan førast opp maks 7 stk. naust innafor BUN1. Naust kan førast opp anten som frittliggjande bygg eller i rekkje med maks 3 stk. samanhengande. Det skal vere min. 2,0m mellom naustrekkene Det kan førast opp maks 2 stk. naust innanfor BUN2. Nausta kan anten henge saman eller førast opp som frittliggjande bygg Naust skal ha maks 40m2 grunnflate. Maks mønehøgd er 5,0m over lågaste terreng under bygget. Naust innanfor BUN1 skal ha saltak med takvinkel grader. Takutstikk skal vere knappe. For naust innanfor BUN2 kan takform fastsetjast i byggjesøknad i stil med fritidsbustad/ naust på gnr. 3 bnr Nausta skal plasserast på minimum kote +1,5. Endeleg plassering av bygg vert fastsett av kommunen i samband med byggemeldinga Naust skal ikkje omdisponerast eller nyttast som fritidshus eller bustad. Dei kan ikkje nyttast til varig opphald Kai framom naust skal vere open for ålmenn ferdsle. Det kan etablerast båtopptrekk i framkant av naust. Side 10

11 3.7 Næring/ tenesteyting, BKB1-BKB Innanfor områda BKB1 og BKB2 er det eksisterande naust. Områda får vidareført føresegner som gjeld for områda i eksisterande reguleringsplan, R : I området kan det førast opp båthus/naust, bygningar for næringsmessig utnytting knytt til sjøen og husvære for utleige (fritidsbustader). Bygningane skal ha tiltalande arkitektur og vere tilpassa den lokale byggeskikken for bygg langs strandlina. Tillate bygd tomteareal BYA = 30% og maks gesimshøgd er 4,5m. Det skal nyttast saltak. 4.0 SAMFERDSLEANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Køyreveg, o_skv1, SKV2-SKV o_skv1 er eksisterande fv56 og skal liggje som i dag. Regulert breidde for o_skv1 er 6,0m SKV2 skal nyttast til køyreveg for tilgrensande eigedomar og er ein eksisterande felles køyreveg. SKV2 har ei regulert breidde på 5,0m og er opparbeidd med grus. Avkøyrsler frå SKV2 til eksisterande og framtidig frådelte tomter skal omsøkjast i samband med byggjesøknad for tomta der dette ikkje er synt i plankart. SKV2 kan asfalterast dersom ynskjeleg SKV3 er eksisterande felles køyreveg som skal nyttast til køyreveg for framtidige fritidsbustadtomter og næringsområde nordaust for planområdet. SKV3 har ei regulert breidde på 5,0m og er opparbeidd med grus. SKV3 kan asfalterast dersom ynskjeleg SKV4 er eksisterande felles køyreveg som skal nyttast som tilkomstveg for eigedomane gnr./bnr. 3/1, 3/3, 3/28 og 3/2 og for brukarane av SVT. SKV4 har ei regulert breidde på 3,0m og er opparbeidd med grus. SKV4 kan asfalterast dersom ynskjeleg. Utkjørsla til fv56 skal stengast før det blir gjeve bruksløyve til tiltak på BFT Annan veggrunn - teknisk anlegg/parkering, SVT Området SVT skal nyttast til plassering av slamavskiljar, pumpestasjon og til parkering for gnr./bnr. 3/1, 3/2 og 3/28. Arealet kan også nyttast til sideareal for køyrevegane (vegutviding, avkjørsler, grøfter, skråningar og skjeringar. 4.3 Annan veggrunn - grøntareal Side 11

12 4.3.1 Arealet skal nyttast som grøntareal for vegane i planområdet. Områda kan nyttast til vegutviding, avkjørsler, grøfter, skråningar og skjeringar. 4.4 Parkeringsplassar, SPP1, SPP2 - SPP Det er sett av 3 parkeringsplassar innanfor planområdet, SPP1, SPP2 - SPP3. Til saman utgjer dette 19 parkeringsplassar. I tillegg er det nokre parkeringsplassar innanfor SVT. SPP1 er parkeringsplass for BKS og BFT1 og kan nyttast etter avtale med grunneigar. SPP2 er felles parkeringsplass for brukarane av VB og BSB9. SPP2 kan også nyttast til plassering av tekniske anlegg. SPP3 er parkeringsplass for eigarane av naust innanfor BUN LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL OG REINDRIFT 5.1 Friluftsformål, LF1-LF I områda LF1-LF3 kan det ikkje førast opp bygg eller konstruksjonar som er til hinder for å nytta området som friluftsområde. Områda skal vere ålment tilgjengelege. LF2 skal nyttast til rekreasjon og tilkomst til felles kai/flytebrygge (BSB9) og badeplass (VB) I områda kan det gjerast mindre terrenginngrep for å legge til rette for gangvegar, trapper og ramper med universell utforming. Innanfor LF2 kan det etablerast 1 stk. omkledingshus med innlagd vatn og avlaup (toalett). Maks grunnflate på omkledingshus er 30m2. Maks mønehøgd er 4,0m målt frå lågaste terreng under bygget. Byggegrense er vist i plankartet og omkledingshuset skal vere til bruk for brukarane av badeområdet (VB), felles kai/flytebrygge (BSB9) og LF2. Det kan også etablerast sitteplassar, rasteplassar og leikeapparat innanfor området Det kan leggjast til rette for vatn- og avlaupssystem for området i friluftsområda Så langt råd er skal eksisterande terrengform og vegetasjon takast vare på. 6.0 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 6.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag, VFV Området VFV skal vere fritt tilgjengeleg for ålmenta og nyttast til sjø- og vassaktivitetar. 6.2 Badeområde, VB1 og VB2 Side 12

13 6.2.1 Området VB1 og VB2 skal nyttast til felles badeområde. Det er lov å rydde og reinske sjøbotnen og landarealet. 7.0 OMSYNSSONER 7.1 Frisikt, H H140 er regulert til område for frisikt. Arealet vil i planen vere kombinert med andre føremål. Innanfor siktsona skal det ikkje vere sikthindringar som stikk høgare enn 0,5 m over vegbanen på tilstøytande veg. Enkeltståande tre, stolpar o.l. kan stå i sikttrekanten, men krav til sikkerheitssoner i hb. 231 Rekkverk må vere tilfredsstilt. Areal som ligg høgare skal planerast ned til 0,5 m over veg. 8.0 REKKEFØLGJEKRAV Før det kan gjevast byggjeløyve for bustader og fritidseiningar, må området vere tilknytt godkjent vass- og avlaupsanlegg. VA- anlegga skal godkjennast av Stord kommune i samband med byggemeldinga av dei tekniske anlegga. Området kan byggjast ut etappevis. Dato: Rev: Rev: Rev: Rev Rev Gøtz AS Rev. RBO Side 13

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: 201607 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Januar 2017 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: 201509 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER September 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: 201509 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER November 2015 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner

Detaljer

PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN STRAUMEN II ERSTATTAR DELAR AV R-116 PLANID: BØMLO KOMMUNE

PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN STRAUMEN II ERSTATTAR DELAR AV R-116 PLANID: BØMLO KOMMUNE PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN STRAUMEN II ERSTATTAR DELAR AV R-116 PLANID: 201415 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER September 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: 201510 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Oktober 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. SØGARDSJØEN Del av gnr. 83 bnr. 1 m.fl. PLANID: 201205 FITJAR KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. SØGARDSJØEN Del av gnr. 83 bnr. 1 m.fl. PLANID: 201205 FITJAR KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN SØGARDSJØEN Del av gnr. 83 bnr. 1 m.fl. PLANID: 201205 FITJAR KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2013 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 18.03.2013

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HANSABAKKEN II GNR. 40 BNR. 8 M.FL. SVEIO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HANSABAKKEN II GNR. 40 BNR. 8 M.FL. SVEIO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HANSABAKKEN II GNR. 40 BNR. 8 M.FL. SVEIO KOMMUNE FØRESEGNER September 2013 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 28.09.2012 og revidert

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR fritids- og naustområde Kruneneset del av gnr/bnr 64/1 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR fritids- og naustområde Kruneneset del av gnr/bnr 64/1 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR fritids- og naustområde Kruneneset del av gnr/bnr 64/1 m.fl. PlanID: 201505 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Oktober 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Sandholmen delar av gnr. 71 bnr.1 PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Sandholmen delar av gnr. 71 bnr.1 PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Naustområde Sandholmen delar av gnr. 71 bnr.1 PlanID: 201408 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER August 2015 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Svartabrotet naustområde del av gnr. 14 bnr.38 PlanID: Bømlo KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. Svartabrotet naustområde del av gnr. 14 bnr.38 PlanID: Bømlo KOMMUNE REGULERINGSPLAN Svartabrotet naustområde del av gnr. 14 bnr.38 PlanID: 201414 Bømlo KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2015 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 27.03.2015.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE Plan ID: 210603 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

DETALJREGULERING/ REGULERINGSENDRING. for 49/274 m.fl HELLANDSSJØEN PlanID: FITJAR KOMMUNE

DETALJREGULERING/ REGULERINGSENDRING. for 49/274 m.fl HELLANDSSJØEN PlanID: FITJAR KOMMUNE DETALJREGULERING/ REGULERINGSENDRING for 49/274 m.fl HELLANDSSJØEN PlanID: 201303 FITJAR KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2015 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR/BNR 43/1 M.FL. LANGELANDSSTØLEN PLANID: STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR/BNR 43/1 M.FL. LANGELANDSSTØLEN PLANID: STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR/BNR 43/1 M.FL. LANGELANDSSTØLEN PLANID:201509 STORD KOMMUNE FØRESEGNER Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan 1.2 Planområdet skal

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

REGULERINGSPLAN. HYTTER ERVE Del av gnr. 105 bnr. 5, m. fl. SVEIO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. HYTTER ERVE Del av gnr. 105 bnr. 5, m. fl. SVEIO KOMMUNE REGULERINGSPLAN HYTTER ERVE Del av gnr. 105 bnr. 5, m. fl. SVEIO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER Januar 2012 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 11.01.2012.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

REGULERINGSPLSAN ØYERSBERGET. G.nr 59, b.nr 122, 123 m.fl. PlanID: Bømlo kommune

REGULERINGSPLSAN ØYERSBERGET. G.nr 59, b.nr 122, 123 m.fl. PlanID: Bømlo kommune REGULERINGSPLSAN ØYERSBERGET G.nr 59, b.nr 122, 123 m.fl PlanID: 201604 Bømlo kommune FØRESEGNER 1 INNLEIING 1.1 Det regulerte område vert vist på vedlagte plankart datert 06.01.17 med plangrenser. 1.2

Detaljer

DETALJREGULERING FRITIDSBUSTADER BØVÅGEN, GNR. 14 BNR. 10, BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERING FRITIDSBUSTADER BØVÅGEN, GNR. 14 BNR. 10, BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERING FRITIDSBUSTADER BØVÅGEN, GNR. 14 BNR. 10, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201001 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

DETALJREGULERING for del av Hellandssjøen, småbåthamn mm. PlanID: 1222_ FITJAR KOMMUNE

DETALJREGULERING for del av Hellandssjøen, småbåthamn mm. PlanID: 1222_ FITJAR KOMMUNE DETALJREGULERING for del av Hellandssjøen, småbåthamn mm. PlanID: 1222_201602 FITJAR KOMMUNE FØRESEGNER Mai 2017 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 22.05.2017

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØYERSBERGET, BØMLO

DETALJREGULERING AV ØYERSBERGET, BØMLO DETALJREGULERING AV ØYERSBERGET, BØMLO G.nr 59, b.nr 122, 123 m.fl PlanID: 201604 Bømlo kommune P L A N F Ø R E S E G N E R 1 INNLEIING 1.1 Det regulerte område vert vist på vedlagte plankart datert 02.09.16

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE PLANID: 201511 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR/BNR 43/1 M.FL. LANGELANDSSTØLEN PLANID: STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR/BNR 43/1 M.FL. LANGELANDSSTØLEN PLANID: STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR/BNR 43/1 M.FL. LANGELANDSSTØLEN PLANID:201509 STORD KOMMUNE FØRESEGNER Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan 1.2 Planområdet skal

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAMN HÅLANDSSJØEN, BOKN KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAMN HÅLANDSSJØEN, BOKN KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAMN HÅLANDSSJØEN, BOKN KOMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER av 23.04.2015 Revidert 21.05.2015 3.5.8 og 5.2 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m. Stord kommune Detaljregulering for Gnr/ bnr 27/606 m.fl, Svehaugen Plan-id: 201503 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 5 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde

FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.02.2013. Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette

Detaljer

Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio

Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio Arkivsak: Arkivkode: Sakstittel: xx xx REGULERINGSPLAN FOR HANSABAKKEN, SVEIO 1. REGULERINGSFØREMÅL 1. Det regulerte området er på planen vist med plangrense.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AVLØYPET

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AVLØYPET DETALJREGULERINGSPLAN FOR AVLØYPET Gnr. 18 Bnr. 2 m. fl. FITJAR KOMMUNE FØRESEGNER Mai 2014 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 15.10.2010 og revidert 26.05.2014.

Detaljer

FØRESEGNER FOR LEIKNES SKULE MED OMKRINGLIGGJANDE AREAL (Plan-id )

FØRESEGNER FOR LEIKNES SKULE MED OMKRINGLIGGJANDE AREAL (Plan-id ) FØRESEGNER FOR LEIKNES SKULE MED OMKRINGLIGGJANDE AREAL (Plan-id 1263-201008) Reviderte føresegner den 30.06.2010, jf vedtak i kommunestyret den 28.10.2010, sak 94/10. 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området

Detaljer

FØRESEGNER FOR SKÅRNESVIKA, TOSKA GNR. 43, BNR 94 m.fl. I RADØY KOMMUNE

FØRESEGNER FOR SKÅRNESVIKA, TOSKA GNR. 43, BNR 94 m.fl. I RADØY KOMMUNE Side 1 (5) FØRESEGNER FOR SKÅRNESVIKA, TOSKA GNR. 43, BNR 94 m.fl. I RADØY KOMMUNE Plan-id: 1260-2016 000 500 Føresegner revidert 00.00.2000. Det regulerte området er vist med grenseliner på plankart i

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GJERDSVIK NAUSTOMRÅDE DEL AV GNR. 11, BNR. 1 OG GNR. 15, BNR. 1

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GJERDSVIK NAUSTOMRÅDE DEL AV GNR. 11, BNR. 1 OG GNR. 15, BNR. 1 REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GJERDSVIK NAUSTOMRÅDE DEL AV GNR. 11, BNR. 1 OG GNR. 15, BNR. 1 Generell omtale av planen Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet.

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune.

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet.

Detaljer

Føresegner

Føresegner Føresegner 27.2.2017 Reguleringsplan for Vågaheia Bokn kommune Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innafor dei regulerte områda skal arealbruken vera som det går fram av plankartet.

Detaljer

«SLETTO VEST» DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER. Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER.

«SLETTO VEST» DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER. Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER. DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER «SLETTO VEST» Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014904 REGULERINGSFØRESEGNER jan. 16. rev.2 Gullvegen 1421, 5550 SVEIO tlf. 91358368 e-mail:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BØMLO FISKERIHAMN, HAVLANDSHAGEN, GNR. 53 BNR. 53 m.fl., BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR BØMLO FISKERIHAMN, HAVLANDSHAGEN, GNR. 53 BNR. 53 m.fl., BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR BØMLO FISKERIHAMN, HAVLANDSHAGEN, GNR. 53 BNR. 53 m.fl., BØMLO KOMMUNE PLANID: 201307 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ANGLEVIK, MOSTERHAMN GNR. 10 BNR. 1 MFL. BØMLO KOMMUNE.

REGULERINGSPLAN FOR ANGLEVIK, MOSTERHAMN GNR. 10 BNR. 1 MFL. BØMLO KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR ANGLEVIK, MOSTERHAMN GNR. 10 BNR. 1 MFL. BØMLO KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER 1.0 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Arealet innanfor

Detaljer

(Plan-id )

(Plan-id ) Side 1 (6) FØRESEGNER FOR STØLSHAUGANE, GNR 141, BNR 1,3 m. fl. LINDÅS KOMMUNE (Plan-id 1263-2013 02) Det regulerte området er synt med grenseliner på plankart datert 10.12.2015, sist rev. 30.05.2016 1

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAMN HÅLANDSSJØEN, BOKN KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAMN HÅLANDSSJØEN, BOKN KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAMN HÅLANDSSJØEN, BOKN KOMMUNE PLANID: 201406 REGULERINGSFØRESEGNER av 23.04.2015 Revidert 21.05.2015 3.5.8 og 5.2 Revidert 03.09.2015 ny 6 Hensynssone 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustadfelt Kattaholet Gnr. 83 bnr.37 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustadfelt Kattaholet Gnr. 83 bnr.37 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Bustadfelt Kattaholet Gnr. 83 bnr.37 m.fl. PlanID: 201407 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER M 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 02.02.2016

Detaljer

DETALJREGULERING FOR NAUSTOMRÅDE LETTVIK, GNR. 4 BNR. 153 m.fl., BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR NAUSTOMRÅDE LETTVIK, GNR. 4 BNR. 153 m.fl., BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERING FOR NAUSTOMRÅDE LETTVIK, GNR. 4 BNR. 153 m.fl., BØMLO KOMMUNE PLANID: 201516 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune

REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune Generelt Desse føresegnene utgjer saman med plankart av 25.05.11. detaljreguleringsplan for Sandvika,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no PLANFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 PLANID.. GRANVIN HERAD DATO FOR SISTE REVISJON AV FØRESEGNENE:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRØNSKENES SKÅNEVIK PLANID:

DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRØNSKENES SKÅNEVIK PLANID: DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRØNSKENES SKÅNEVIK PLANID: 200901 ETNE KOMMUNE FØRESEGNER Mai 2017 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 12.11.2010 og revidert

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustadfelt Kvernahaugen del av gnr. 101 bnr.12 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustadfelt Kvernahaugen del av gnr. 101 bnr.12 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Bustadfelt Kvernahaugen del av gnr. 101 bnr.12 m.fl. PlanID: 201308 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Oktober 2017 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no PLANFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 PLANID 12342013002 GRANVIN HERAD DATO FOR SISTE REVISJON

Detaljer

REGULERINGPLAN FOR BUSTADOMRÅDE 109/633 RAUNEVARDEN AUST, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGPLAN FOR BUSTADOMRÅDE 109/633 RAUNEVARDEN AUST, BØMLO KOMMUNE REGULERINGPLAN FOR BUSTADOMRÅDE 109/633 RAUNEVARDEN AUST, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201609 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12

Detaljer

Reguleringsføresegner. for. Alverneset. gbnr 137/28 m.fl.

Reguleringsføresegner. for. Alverneset. gbnr 137/28 m.fl. Reguleringsføresegner for Alverneset gbnr 137/28 m.fl. Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2015/7143 Plan-ID: 1263-201402 Revideringar: Dato: Dato plankart: Plankonsulent Arkoconsult

Detaljer

FØRESEGNER FOR DETALJREGULERINGS- PLAN POLLEN, gnr 35. bnr 79 m. fl, AUSTEVOLL KOMMUNE DATERT: Planid: AVGRENSING OG FØREMÅL

FØRESEGNER FOR DETALJREGULERINGS- PLAN POLLEN, gnr 35. bnr 79 m. fl, AUSTEVOLL KOMMUNE DATERT: Planid: AVGRENSING OG FØREMÅL 2.4 Murar som overstig 1,5 meters høgde skal avtrappast, og opparbeidast på særleg estetisk vis. FØRESEGNER FOR DETALJREGULERINGS- PLAN POLLEN, gnr 35 bnr 79 m. fl, AUSTEVOLL KOMMUNE DATERT: 13.12.16 Planid:

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Reguleringsføresegner 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet innanfor plangrensa.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRØNSKENES SKÅNEVIK PLANID:

DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRØNSKENES SKÅNEVIK PLANID: DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRØNSKENES SKÅNEVIK PLANID: 200901 ETNE KOMMUNE FØRESEGNER April 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 12.11.2010 og revidert

Detaljer

Båt- og Skipsmuseum i Gravdal

Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy Kvinnherad kommune Utarbeida av Ing. Øyvind Jørgensen Stord 02.06.10 Ing. Øyvind Jørgensen as 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HJELMESET 3, GNR. 31 BNR. 2, 4 M.FL. HERØY KOMMUNE

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HJELMESET 3, GNR. 31 BNR. 2, 4 M.FL. HERØY KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HJELMESET 3, GNR. 31 BNR. 2, 4 M.FL. HERØY KOMMUNE Reguleringsføresegnene er heimla i plan- og bygningslova 12-7. 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER Detaljregulering for gnr./bnr. 39/100 m.fl., Djupevikneset avløpsreinseanlegg Plan ID: 1221_201506 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er i reguleringsplanen (plankart

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Føresegner Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Planid:201306 Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innanfor dei regulerte områda skal arealbruken

Detaljer

FØRESEGNER LEMHAGEN. Sogndal kommune Reguleringsplanføresegner Lemhagen Eining/avd/ PLN/TE. Arkiv L12 30B. Vår ref 04/

FØRESEGNER LEMHAGEN. Sogndal kommune Reguleringsplanføresegner Lemhagen Eining/avd/ PLN/TE. Arkiv L12 30B. Vår ref 04/ FØRESEGNER LEMHAGEN Vår ref 04/01174-006 Eining/avd/ PLN/TE Arkiv L12 30B Dykkar ref Dato 21.01.2005 Plan og næring,, vedteke kommunestyret 10.02.2005 sak 0003/05. side 1 av 5 Føresegnene er knytte til

Detaljer

Vår ref. Saksh.: Gunnar Elnan Arkivkode Arkivsak Dato: 15/4599 Telefon: K2-L12, GBNR-19/1 12/

Vår ref. Saksh.: Gunnar Elnan Arkivkode Arkivsak Dato: 15/4599 Telefon: K2-L12, GBNR-19/1 12/ EIDFJORD KOMMUNE Notat Til: Vår ref. Saksh.: Gunnar Elnan Arkivkode Arkivsak Dato: 15/4599 Telefon: 53 67 35 08 K2-L12, GBNR-19/1 12/675-83 25.06.2015 Føresegner vedteke i kommunestyret 23.06.15 REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljer

for Kommunens Dato: Møtedato: 1. gangs 2. gangs Sak: 203/12 Side 1 av 5

for Kommunens Dato: Møtedato: 1. gangs 2. gangs Sak: 203/12 Side 1 av 5 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Plankonsulent Vidar Mjøs Administrasjonen

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Reguleringsføresegn Hytteområ de Skå røy Austevoll kommune

Reguleringsføresegn Hytteområ de Skå røy Austevoll kommune Reguleringsføresegn Hytteområ de Skå røy Austevoll kommune Gnr/bnr: 32/102, 32/70, 32/139, 32/140, 32/141 Datert: 25.06.2009 Sist revidert: 26.10.2017 Side 1 av 6 PRIVAT REGULERINGSPLAN SKÅRØY gnr. 32

Detaljer

Reguleringsplan for Solnes, Nedre Vats. Vindafjord kommune Gnr. 138 bnr. 8, 15, 23 m.fl.

Reguleringsplan for Solnes, Nedre Vats. Vindafjord kommune Gnr. 138 bnr. 8, 15, 23 m.fl. Føresegner Reguleringsplan for Solnes, Nedre Vats. Vindafjord kommune Gnr. 138 bnr. 8, 15, 23 m.fl. Dato: 12.09.2017, rev. 29.09.2017 Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innanfor

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER Detaljregulering for gnr./bnr. 39/100 m.fl., Djupevikneset avlaupsreinseanlegg Plan ID: 201506 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er i reguleringsplanen (plankart M=1:1000)

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gorolie Revidert iht vedtak i kommunestyret , saknr. 31/08

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gorolie Revidert iht vedtak i kommunestyret , saknr. 31/08 REGULERINGSFØRESEGNER 1. Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2. Reguleringsføremål Området er regulert til følgende føremål (PBL 25.1): Byggeområde:

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12

Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12 OS KOMMUNE Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVIK gnr 45, bnr 28 m.fl. Plan nr: 2013000861 Datert/revidert:

Detaljer

Føresegner. Reguleringsplan for Tysnes omsorgssenter. Tysnes kommune

Føresegner. Reguleringsplan for Tysnes omsorgssenter. Tysnes kommune Føresegner Reguleringsplan for Tysnes omsorgssenter Tysnes kommune Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innafor dei regulerte områda skal arealbruken vera som det går fram

Detaljer

Solund kommune Solnes Reguleringsplan: Saksnummer: Dato sist revidert: Godkjent plan:

Solund kommune Solnes Reguleringsplan: Saksnummer: Dato sist revidert: Godkjent plan: Solund kommune Solnes Reguleringsplan: Saksnummer: Dato sist revidert: 24.01.2012 Godkjent plan: 14.02.2012 Reguleringsføresegner for gnr 15, bnr 4, 8, 18, 22 m. fl., Solnes, Solund kommune (pbl 12-7)

Detaljer

Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2, Vikanes Limbuvik. Føresegner. Vikanes Stord kommune

Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2, Vikanes Limbuvik. Føresegner. Vikanes Stord kommune 201213 Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2, Vikanes Limbuvik Føresegner Vikanes Stord kommune Føresegner 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet innanfor plangrensa. 1.2

Detaljer

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 og 2013/661 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Dato: Plankonsulent Vidar

Detaljer

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID:

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID: Prosjekt: 2268 REGULERINGSFØRESEGN 16.01.2015 Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune L A U V F J E L L E T PlanID: 1241201102 Fusa Kommune - Arkivsaknr: 2011/00179 Forslagstillar:

Detaljer

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING GISKEREMEN (JOHANGARDEN), GNR. 127 BNR. 34 MED FLERE, GISKE KOMMUNE PLANIDENT: 1532 2012013

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING GISKEREMEN (JOHANGARDEN), GNR. 127 BNR. 34 MED FLERE, GISKE KOMMUNE PLANIDENT: 1532 2012013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING GISKEREMEN (JOHANGARDEN), GNR. 127 BNR. 34 MED FLERE, GISKE KOMMUNE PLANIDENT: 1532 2012013 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m. Stord kommune Forslag til Detaljregulering for Gnr/ bnr 22/23 m.fl, Haga Mat Plan-id: 201216 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 6 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen

Detaljer

R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R F O R R E G U L E R I N G S P L A N - D E T A L J R E G U L E R I N G D A L E L I A 2

R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R F O R R E G U L E R I N G S P L A N - D E T A L J R E G U L E R I N G D A L E L I A 2 Planident : 10007 Datert : 26.04.11 Vedteke i kommunestyret : 14.11.11 Endra ved mre D 14/2012 : 24.09.12 Endra ved mre D 8/2014 : 14.08.14 F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N

Detaljer

Reguleringsføresegner. for. Hordasmibakken. Lovheimel: Plan- og bygningslova Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885. Plan-ID:

Reguleringsføresegner. for. Hordasmibakken. Lovheimel: Plan- og bygningslova Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885. Plan-ID: Reguleringsføresegner for Hordasmibakken gbnr 137/46, 59 og del av 705, m.fl. Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885 Plan-ID: 1263-201212 Revideringar: Dato:

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER Detaljregulering for gnr./bnr. 39/100 m.fl., Djupevikneset avløpsreinseanlegg Plan ID: 1221_201506 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er i reguleringsplanen (plankart

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER FOR BUSTADFELT Leitegarden PÅ DEL AV GNR 51 BNR 1 PÅ LEITE I SKODJE KOMMUNE 1 GENERELT Dato for føresegner: 29.03.2017 1.1 Føresegnene gjeld for området innanfor reguleringsgrensa

Detaljer

MELAND KOMMUNE. Reguleringsplan FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG, GNR 24, BNR 58 m. fl. Reguleringsføresegner

MELAND KOMMUNE. Reguleringsplan FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG, GNR 24, BNR 58 m. fl. Reguleringsføresegner Side 1 (5) Plan-id 1256-2016 0006 ArkivID Ordførar MELAND KOMMUNE Reguleringsplan FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG, GNR 24, BNR 58 m. fl. Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova) Utval Utarbeid Revidert

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER FØRESEGNER Reguleringsplan for klyngetun gnr.57, bnr. 5 - Fjell gard Reguleringsplan utarbeidd av : Dato for siste revisjon av planen 26.05.08 Dato for vedtak i kommunestyret... 1.1 AVGRENSING Planen viser

Detaljer

FØRESEGNER DETALJREGULERING FOR HILJESTEINSVIKA NAUSTOMRÅDE

FØRESEGNER DETALJREGULERING FOR HILJESTEINSVIKA NAUSTOMRÅDE FØRESEGNER DETALJREGULERING FOR HILJESTEINSVIKA NAUSTOMRÅDE PLANID 1160-13-10 1 Generelt 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. 1.2 I samsvar

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy.

Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy. Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy. Plan ID: 20100002 Kvinnherad kommune Utarbeida av Ing. Øyvind Jørgensen Stord 09.02.11 Føresegner til reguleringsplan for museum for

Detaljer

1 Arealet innafor plangrensa har følgjande føremål i samsvar med plan- og bygningslova. I. Bygningar og anlegg (Pbl 12-5 nr.

1 Arealet innafor plangrensa har følgjande føremål i samsvar med plan- og bygningslova. I. Bygningar og anlegg (Pbl 12-5 nr. Føresegner Detaljreguleringsplan for Vangsnes Sauda kommune Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innafor dei regulerte områda skal arealbruken vera som det går fram av plankartet.

Detaljer

Føresegner. Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune. Planid:

Føresegner. Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune. Planid: Føresegner Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Planid: 201306 Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innanfor dei regulerte områda skal arealbruken

Detaljer

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN SUND KOMMUNE FØRESEGNER for DETALJREGULERING GNR 45 BNR 1,12 ADKOMSTVEG TIL HAMMERSLAND NORD - VEGTILKOMST jf. plan- og bygningslova (PBL) 12-7. Saksnr.: 16/78 Nasjonal arealplan-id: 1 245 20 160001 Vedteken:

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Føresegner 1 Reguleringsføremål 1.1 Arealet er regulert til følgjande føremål: Område for bygningar og anlegg (pbl 12-5,

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Forslag til føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 9 sider 1 GENERELT 1.1 Detaljregulering for Tjødnåsen Detaljregulering

Detaljer

2 Arealføremål ( 12-5): LÆRDAL UTBYGGING AS

2 Arealføremål ( 12-5): LÆRDAL UTBYGGING AS Reguleringsføresegner Detaljregulering Mari-Jakobvegen 1 Lærdal kommune - PlanID:.. DATO: 23-10-2015 Revidert dato: 20.11.15 jf vedtak datert 12.11.15 SAK 175/15 LÆRDAL UTBYGGING AS Heimel for reguleringsføresenger

Detaljer

Reguleringsplan Føresvik Hamn - vestre del, reguleringsføresegner justert etter høyringsrunde

Reguleringsplan Føresvik Hamn - vestre del, reguleringsføresegner justert etter høyringsrunde BOKN KOMMUNE Til: Dok. ref. Dato: 14/119-109/K2-L12//BJL 29.05.2017 Reguleringsplan Føresvik Hamn - vestre del, reguleringsføresegner justert etter høyringsrunde Føresegnene gjeld for det området som på

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR GRÅSIDALEN NORD GNR 40 BNR 4 MFL. I AUSTEVOLL KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR GRÅSIDALEN NORD GNR 40 BNR 4 MFL. I AUSTEVOLL KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR GRÅSIDALEN NORD GNR 40 BNR 4 MFL. I AUSTEVOLL KOMMUNE 1. GENERELT 1.1. Det regulerte området er markert med stipla linje på kart i målestokk 1:1500. Koder i kart og i føresegner

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYTTEOMRÅDET HUNDSNESVIKA GNR. 35 BNR. 2 - TYSVÆR KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYTTEOMRÅDET HUNDSNESVIKA GNR. 35 BNR. 2 - TYSVÆR KOMMUNE Vedlegg 2 REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYTTEOMRÅDET HUNDSNESVIKA GNR. 35 BNR. 2 - TYSVÆR KOMMUNE UTARBEIDA 27.11.07 av Omega IAT AS REVIDERT 04.09.09 av Omega IAT AS REVIDERT 13.2.17 Omega Areal AS 1. Det

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Detaljregulering for Vikaneset i Skjold. Vindafjord kommune Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr/bnr 169/5, 169/39, 169/41, 169/42,

Detaljer

FØRESEGNER Oktober 2012

FØRESEGNER Oktober 2012 DETALJREGULERINGSPLAN TILLEGGSAREAL TIL "STEINBROT TINDADALEN", DEL AV GNR. 7 BNR. 1 OG 4, VALEVÅG SVEIO KOMMUNE FØRESEGNER Oktober 2012 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner

Detaljer