Årsberetning. TRAFIKK PÅ OSLO LUFTHAVN I 2005 Passasjerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. TRAFIKK PÅ OSLO LUFTHAVN I 2005 Passasjerer"

Transkript

1 Årsberetning Oslo Lufthavn opplevde i 2005 et nytt år med sterk passasjervekst, og det reiste dette året nesten 16 millioner passasjerer over lufthavnen. Veksten kom som følge av økt konkurranse ved lufthavnen med en rekke nye destinasjoner å velge mellom for passasjerene. En viktig begivenhet for lufthavnen var åpningen av salg av avgiftsfrie varer ved ankomst, etter at nye regler gav mulighet for dette fra 1. juli Salget ved OSL startet på denne datoen, og den store interessen for dette tilbudet førte til at selskapet i løpet av høsten bygget en ny butikk som sto klar til jul. Til tross for at punktligheten er på et lavere nivå enn før er OSL fortsatt i Europa-toppen i punktlighet. I rangeringen fra Association of European Airlines fikk OSL i 2005 en femteplass ble ellers preget av forberedelser til nye sikkerhetskrav gjeldende fra 1. januar De nye sikkerhetskravene vil i liten grad påvirke de reisende, men er i hovedsak rettet inn mot kontroll av adgang til lufthavnen for personell og kjøretøyer. Selskapets driftsresultat (før finansposter) var på 890,4 mill kroner. Dette er 247,3 mill kroner bedre enn i Resultat etter skatt ble 302,7 mill kroner. TRAFIKK PÅ OSLO LUFTHAVN I 2005 Passasjerer Passasjerer Endring i % Rute innland ,1 % Charter innland ,1 % Rute utland ,2 % Charter utland ,6 % Sum ,9 % I 2005 reiste passasjerer over Oslo Lufthavn. Det er flere enn i fjor, og dette er det høyeste passasjertallet som er registrert gjennom ett år i OSLs historie. De største rutene i 2005 var; - Bergen passasjerer - Trondheim passasjerer - København passasjerer - Stavanger passasjerer Størst vekst på utenlandsrutene var det til München som fikk flere passasjerer. Andre utenlandsruter med stor vekst var Stockholm med og Praha med flere passasjerer i 2005 enn i På charter var det størst økning til Tyrkia med og til Kanariøyene med flere passasjerer i 2005 enn året før. For innlandstrafikken var det størst økning på rutene til Stavanger (78 000), Bergen (74 000) og Nord-Norge ( til Bodø, Harstad / Narvik, Tromsø, Alta og Kirkenes). Åtte flyselskaper opprettet i alt 18 nye utenlandsruter i 2005; 13 helårsruter og 5 sesongruter. I 2005 hadde OSL ruter til 71 utenlandske og 24 innenlandske flyplasser. Årsberetning Oslo Lufthavn AS Side 1 av 8

2 SAS-gruppen er den største kunden og befordret 59,5 % av passasjerene i Norwegian hadde 16,1 % av passasjerene. Sett ift. sammenlignbare lufthavner i våre naboland hadde OSL med en økning på 6,9 % en større vekst enn Arlanda (5,2 %) og København (5,0 %) for Hovedårsaken ligger i den sterke utenlandsveksten på OSL. Flybevegelser Flybevegelser Endring i % Rute innland ,3 % Rute utland ,7 % Charter ,0 % Frakt ,6 % Øvrige (GA, militær m.m.) ,4 % Sum ,8 % Større økning i antall passasjerer enn i antall flybevegelser betyr en økning i kabinfaktoren, og denne var for % mot 65 % i Frakt og post Antall tonn post og frakt til / fra OSL var tonn i Det er økning på tonn eller 8 %. Økning i volum er skyldes i stor grad større fraktfly enn tidligere, i stor grad relatert til transport av laks. Sammenligning med de øvrige store lufthavnene i Norden Lufthavn Passasjerer (1000) Vekst Utenriksandel Punktlighet Oslo ,9 % 51 % 84 % København ,0 % 92 % 84 % Stockholm ,2 % 66 % 83 % Helsinki ,6 % 63 % 85 % Kilde: Lufthavnenes nettsider og statistikk fra Association of European Airlines OMSETNING OSL hadde i 2005 en omsetning på 2 535,7 mill kr, noe som er en økning på 341,8 mill kroner i forhold til OSLs inntekter er todelte; 49 % av inntektene kommer direkte fra flytrafikken over lufthavnen, og inntektene utfaktureres på grunnlag av avreiste passasjerer og flyginger fra lufthavnen. Disse inntektene økte med 100,0 mill kroner fra 2004 til Den resterende del av inntektene kommer fra avledet virksomhet som utleie av arealer til butikkdrift, service, parkering og annen bruk av bygnings- og grunnmessig infrastruktur. Andel inntekter fra avledet virksomhet har økt i Hovedårsaken til dette ligger i innføring av avgiftsfritt salg ved ankomst fra Inntektene fra slik avledet virksomhet er sterkt avhengig av trafikkutviklingen, spesielt utenlandstrafikken. Årsberetning Oslo Lufthavn AS Side 2 av 8

3 UTBYGGINGER Prosjekt sentralhall 2005 startet opp i begynnelsen av august Formålet med prosjektet var å modernisere og øke butikk- og spisetilbudet for reisende i passasjerterminalen. Ny del av duty freebutikk på avgang åpnet ved årsskiftet 2004 / 2005, samtidig som driften av forretningene ble overført til ny kontraktpartner. Nye spisesteder ble åpnet i mai og august Ny bokhandel åpnet i slutten av juni, og ultimo august åpnet stort kosmetikkutsalg på innland med samme priser som i duty free-utsalg på utland. Like før jul i 2005 åpnet en ny 650 kvadratmeter stor duty free-butikk på ankomst. Det er utviklet en tredelt plan for å sikre driftsstabiliteten og for å øke kapasiteten til bagasjeanlegget. Første del av utbyggingen ble gjennomført i løpet av høsten 2004, og besto i å etablere mer robuste løsninger ved driftsstopp i anlegget. Del 2 startet opp i 2005 og består i etablering av nytt område for manuell kontroll og utskiftning av røntgenmaskinene i anlegget. Dette gir oss også mer robuste løsninger ved driftsstopp i anlegget. Denne delen ferdigstilles våren Del 3 består i utskifting av resterende røntgenmaskiner som planlegges utført fra høsten 2006 med ferdigstillelse i begynnelsen av Sikkerhetsprosjekt EU2 er en følge av skjerpede sikkerhetskrav fra EU. Planleggingen startet medio mai, når premissene forelå, og gjennomføringen ble påbegynt i 4. kvartal De fleste tiltakene stod ferdig til 1. januar 2006, og innen 1. mars 2006 skal alle arbeidene være avsluttet. Alle ansatte må nå sikkerhetskontrolleres før de får adgang til sikret område. FORTSATT DRIFT Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2006 og langsiktige prognoser for årene fremover. Egenkapitalen i selskapet er lav, men selskapet er allikevel i en sunn økonomiske og finansiell stilling da selskapet har ansvarlig lån på 2 371,3 mill kroner som er prioritert etter annen gjeld. RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Resultatet for 2005 viser et overskudd på 417,3 mill kroner før skatt, og 302,7 mill kroner etter skatt. Tilsvarende tall for 2004 var henholdsvis 124,7 mill kroner og 89,1 mill kroner. Selskapet hadde pr 31. desember 2005 en total balansesum på ,0 mill kroner. Aktivasiden består i det alt vesentlige av flyplassinvesteringer i form av banesystemer og bygninger. Passivasiden består hovedsakelig av egenkapital på 850,0 mill kr, ansvarlig lån fra Avinor AS på 2 371,3 mill kroner og langsiktig lån fra Samferdselsdepartementet på 6 415,5 mill kroner. I forbindelse med opprettelsen av morselskapet som aksjeselskap pr 1.januar 2003 ble OSL innvilget 3 års avdragsfrihet på statslånet. På grunn av god likviditetutvikling ble nedbetalingen gjenopptatt i desember 2004, og selskapet har således betalt 388,9 mill kroner i avdrag på dette lånet i Selskapets samlede investeringer i varige driftsmidler i 2005 var på 191,9 mill kroner. Selskapet fikk i løpet av året tilbakeført merverdiavgift på oppføringskostnader med 206,7 mill kroner. Selskapet har ingen fri egenkapital pr 31. desember Selskapets stilling er god, og kan pr 31. desember 2005 nedbetale kortsiktig gjeld og avdrag på langsiktig gjeld ved hjelp av sine likvide midler. Det ansvarlige lånet fra Avinor AS er prioritert etter all annen gjeld. Innenfor dette resultatet har OSL betalt 218 mill kroner i festeavgift og 87 mill kroner i renter på ansvarlig lån til morselskapet Avinor AS. Årsberetning Oslo Lufthavn AS Side 3 av 8

4 FINANSIELL RISIKO Markedsrisiko Selskapet er eksponert for endringer i langsiktig rentenivå, da en vesentlig del av selskapets finansiering (statslån) er knyttet til langsiktige statsobligasjonsrenter. Selskapet er marginalt eksponert for endringer i valutakurser. Kredittrisiko Frem til i dag har OSL og morselskapet Avinor AS hatt lave tap på fordringer hos våre viktigste kunder, flyselskapene. En del av disse har imidlertid over noe tid slitt med å få tilfredsstillende lønnsomhet. På denne bakgrunn vurderer selskapet at det er en moderat risiko for at kundene ikke evner å oppfylle sine forpliktelser. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god. SIKKERHET OSLs styrings- og ledelsessystem er utviklet til et integrert system for å sikre en forbedring av kvalitet, inkludert safety, security, helse, miljø og arbeidstakers sikkerhet. Hovedfokus i 2005 har vært: - Opplæring og informasjon knyttet til bruk av OSLs Styrings- og ledelsessystem - Risikovurderinger og risikoanalyser, samt oppfølging risikoreduserende tiltak - Sikkerhetsnivåer og akseptkriterier - Oppfølging av European Action Plan for the Prevention of Runway Incursions (kollisjonsfare på rullebaner) - Økt fokus på rutiner for innarbeiding av myndighetskrav i linjen og kontrakter samt intensivert egenkontroll og revisjons-/inspeksjonsvirksomhet Oslo Lufthavn AS sikkerhetsarbeid har i de siste årene gått inn i en utvikling fra å være et tradisjonelt hendelsesbasert system, til også å ta inn i seg elementer av risikostyring. Det hendelsesbaserte systemet har vært kjennetegnet ved at læring og forbedring har skjedd på bakgrunn av allerede oppståtte avvik og hendelser. Den risikobaserte delen av systemet omfatter styringsprinsipper og verktøy for å fange opp hendelser og avvik forut for at de oppstår. De risikobaserte elementene som er implementert er bruk av risikoanalyser ved endringer og risikobasert utvalg av inspeksjoner og revisjoner. Det har i 2005 vært registrert 7 luftfartsrelaterte hendelser i Oslo Lufthavns ansvarsområde på rullebaner / taksebaner og i luftrommet, mot 9 i Det har i etterkant av disse hendelsene blitt iverksatt flere tiltak og oppfølginger med fokus på sikkerhetsrelaterte forbedringer samt forbedring av operative systemer. 4 av hendelsene er rapportert til Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane. Selskapet har utviklet et nytt avvikshåndteringssystem, integrert med selskapets system for forvaltning, drift og vedlikehold. Avvikssystemet vil også benyttes for oppfølging av avvik fra tilsyn, tilrådninger og risikoreduserende tiltak som relaterer seg til alvorlige avvik / uønskede hendelser. Havarikommisjonen for sivil luftfart, nå Statens havarikommisjon for transport (SHT), har utredet ivaretakelse av flysikkerheten i norsk luftfart under omstillingsprosesser. OSL har gjennom et samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse, utarbeidet en handlingsplan for oppfølging av utredningens tilrådninger som spesielt har relevans for selskapet. Årsberetning Oslo Lufthavn AS Side 4 av 8

5 OSL har i 2005 hatt fokus på planlegging, bygging og implementering av nye myndighetskrav, som blant annet omfatter nye krav til sikkerhetskontrolltjenesten. Myndighetskravene er en implementering av EU-forordning 1138/2004 innen sikkerhet, som trådte offisielt i kraft i Norge 1. januar Hovedutfordringen har vært å planlegge utbygging for optimal drift av lufthavnen for alle aktører, samtidig som myndighetskrav blir ivaretatt. OSL gjennomførte flere mindre øvelser tilknyttet krisehåndtering. REVISJONER OG TILSYN Internt tilsyn, i form av revisjoner og inspeksjoner, har i samsvar med selskapets fokusområder fokusert på sikkerhetsmessige forhold. Det er i løpet av 2005 gjennomfør 21 revisjoner og inspeksjoner innen kvalitet, safety, security og HMS. Luftfartstilsynet har i 2005 gjennomført mellomtilsyn av bakketjenesten, flynavigasjon og flyværtjenesten. Tilsynet bekreftet at OSLs tjeneste innen områdene samsvarer med Luftfartstilsynets krav. ANSATTE, ARBEIDSMILJØ OSL hadde gjennomsnittlig 486 årsverk i 2005 mot 481 i Ved utgangen av 2005 hadde Oslo Lufthavn AS 425 fast ansatte, en endring fra 416 ved forrige årsskiftet. Forskjellen mellom årsverk og antall fast ansatte utgjøres i stor grad av ekstramannskaper som blir ansatt midlertidig i vintersesongen. Selskapet legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø for sine ansatte og følger alle relevante pålegg. Det er etablert arbeidsmiljøutvalg som har avholdt regelmessige møter. Personell-turnoveren i selskapet er fortsatt lav; 2,3 % i 2005 mot 3,2 % året før. Det er etablert et Samarbeidsforum i selskapet, der det regelmessig avholdes møter mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Samarbeidsklimaet ansees som godt. Gjennomsnittsalderen i selskapet er 44 år - uendret fra Sykefraværet i 2005 gikk ned til 5,3 % fra 5,6 % i Det er fortsatt langtidssykefraværet som utgjør største andel av det totale sykefravær. Det utarbeides oppfølgingsplaner for alle langtidssykmeldte. OSL har tidligere inngått samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA). IA har som utgangspunkt at arbeidsplassen skal fungere som hovedarena for arbeidet med å forhindre unødig sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. Sett i forhold til det tidspunkt selskapet startet med den systematiske sykefraværsoppfølgingen har det vært reduksjon i sykefraværet på over 35 %. I 2005 ble det registrert 9 personskader med fravær som utgjorde 189 fraværsdager. De 3 foregående år var tilsvarende årlige tall 7. Selskapet har et aktivt forhold til helse, miljø og sikkerhet og arbeider planmessig for å forebygge sykefravær og personskader for dem som arbeider på lufthavnen. Alle som skal ha adgangskort til lufthavnen må gjennomføre HMS-eksamen og brannvernopplæring samt en egen sikkerhetsopplæring. For å ivareta hovedbedriftsansvaret iht. Arbeidsmiljøloven har Oslo Lufthavn AS etablert en overordnet HMS-struktur (Helse, Miljø og Sikkerhet) ved lufthavnen. Det foretas regelmessige HMS befaringer på lufthavnens fellesområder under ledelse av OSL og med deltakelse fra de aktuelle selskapers ledelse og hovedverneombud. I tillegg utføres systematiske vernerunder i egen bedrift. Årsberetning Oslo Lufthavn AS Side 5 av 8

6 OSL har en etablert kollegastøtteordning i en egen omsorgsplan som er en del av Kriseplanverket. Ordningen er opprettet i hovedsak for å kunne bistå ansatte i OSL som har opplevd kritiske og alvorlige hendelser på jobb. Likestilling Det er 24 % kvinner i bedriften, en økning fra 22 % året før. I lederstillinger er andelen 8 %. Av nyrekrutterte i 2005 er 63 % kvinner mot 36 % året før. Lønnsmessig ligger kvinner i lederstillinger på en indeks 95 i forhold til menn mot 94 i I forhold til andelen kvinner tar kvinner i større grad enn menn etter- og videreutdannelse. Menn og kvinner har lik arbeidstidsordninger. 6 % av kvinnene arbeider deltid mot 0,6 % av mennene. 40 % av de aksjonærvalgte styremedlemmene er kvinner. OSL har som målsetning å oppnå en bedre kjønnsfordeling, spesielt i ledende stillinger. Virksomheten har satset på og tar også videre sikte på å utvikle kvinnelige ledere gjennom konsernets lederutviklingsprogram, og ved ellers like forutsetninger skal kvinner foretrekkes. YTRE MILJØ I 2002 ble det tatt ut stevning mot OSL med bakgrunn i naboloven med krav om erstatning for de støyulemper flyplassen medfører. Av opprinnelige 639 saksøkere i forliksrådet valgte 223 å gå videre med saken til Eidsvoll tingrett. På grunn av det store antallet saksøkere var det enighet om at retten i første omgang skulle behandle et utvalg på 26 representative saker. Dom i Tingretten falt i begynnelsen av Da fikk tre av de 26 utvalgte saksøkerne medhold og OSL ble dømt til å betale erstatning og saksomkostninger. OSL ble tilkjent saksomkostninger for 18 av de 23 saksøkerne som tapte saken. Tingrettsdommen ble anket til Lagmannsretten, som avsa ny dom OSL ble der pålagt å betale totalt kroner i erstatning til samtlige saksøkere, samt å dekke saksøkernes saksomkostninger med kroner. Dommen er i sin helhet anket til Høyesterett, og vil bli behandlet der i mars I 2005 startet byggingen av Europas første anlegg med infrarød avising ved OSL. Anlegget blir drevet av Scandinavian Ground Services AS. Anlegget settes i drift vinteren 2006, og OSL vil følge driften nøye med hensyn på driftsstabilitet og miljøgevinster. I avisingssesongen ble det påvist to mindre brudd på utslippstillatelsen for grunnvannet. Oppsamlingsgraden for flyavisingsvæske ble 82 %. OSL har i 2005 satt i gang et omfattende prosjekt som har som mål å fastsette langtids tålegrenser for avisingskjemikalier i grunn og grunnvann. Prosjektet vil bli videreført i Luftkvaliteten ved flyplassen påvirkes av mange faktorer, både lokale og regionale utslipp så vel som langtransporterte forurensninger. Et lokalt overvåkingsanlegg har de siste årene vært plassert ved et boligfelt i nærområdet til brannøvingsfeltet. Resultater viser fortsatt at nivåene for svevestøv (PM 10 ) og nitrogenoksider (NO x ) ligger godt under grenseverdiene i forurensningsforskriften. For en grundigere oversikt over miljøforholdene på og rundt lufthavnen viser styret til OSLs Miljørapport Årsberetning Oslo Lufthavn AS Side 6 av 8

7 FREMTIDIG UTVIKLING OG UTFORDRINGER Det har gjennom de siste årene vært store endringer i luftfartsbransjen. De tradisjonelle selskapene har gjennomgått store kostnadsreduserende programmer, nye aktører har kommet til og konkurransen har av den grunn blitt vesentlig skjerpet. Det er nå langt flere aktører ved lufthavnen enn det var for få år tilbake, og vi forventer at denne utviklingen vil fortsette. Samlet sett forventer styret at denne utviklingen vil føre til en økning i trafikken i årene fremover. For OSL skaper denne situasjonen økte krav til fleksibilitet i form av tilpasninger av infrastruktur, og lavere priser på våre tjenester. Vi forventer å redusere prisene våre også i årene fremover. Resultatfremleggelsen til OSLs største kunder viser at disse har tatt et stort steg mot å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet. Gitt at denne utviklingen vedvarer vil dette bety at flyselskapene har et bedre grunnlag både for å opprettholde dagens ruter og å ekspandere sin virksomhet. Selskapet tar også initiativer for å styrke inntekter fra avledet virksomhet. I 2006 vil selskapet for første gang få helårseffekt av duty free-salg på ankomst, og vil også i dette året se effektene av utvidelse av butikken på ankomst. Selskapet er i gang med å planlegge utvidelse av parkeringsfasilitetene ved lufthavnen og samtidig er det heleide eiendomsselskapet Oslo Lufthavn Eiendom AS i ferd med å utvide hotellet. Disse utbyggingene er viktige i forhold til å møte den økte etterspørselen innen disse områdene. Lufthavnplan ( ) Lufthavnplanen som i særlig grad fokuserer på behovet og mulighetene for en fremtidig tredje rullebane, ble oversendt Samferdselsdepartementet i april Samferdselsdepartementet utreder for tiden aspekter ved denne Lufthavnplanen. Akershus fylkeskommune har igangsatt arbeid med en fylkesdelsplan for Gardermoen. Ullensaker kommune har til hensikt å utarbeide en kommunedelplan med spesiell vekt på arealbruk og vekstmønster for områdene rundt flyplassen, men avventer utredningene fra Samferdselsdepartementet. Det er påkrevd at det fattes vedtak som hindrer innebygging av lufthavnen. Studier viser at det er behov for en tredje rullebane i perioden EIERFORHOLD Selskapet eies 100 prosent av Avinor AS. Avinor har til sammen totalt skutt inn 1 070,1 mill kroner i egenkapital i OSL, fordelt på 250 mill kroner i aksjekapital, 660 mill kroner i overkursfond og 160,1 mill kroner i konsernbidrag (etter skatt). Overkursfondet er delvis benyttet til dekning av tidligere års tap. Per 31. desember 2005 består balanseført innskutt egenkapital av aksjekapital på 250 mill kr, overkursfond på 46,9 mill kroner og innskutt annen egenkapital 160,3 mill kr, til sammen 457,2 mill kroner. OSLO LUFTHAVN EIENDOM AS OSL har et heleid datterselskap, Oslo Lufthavn Eiendom AS, som har til oppgave å utvikle og bygge kommersielle bygg i flyplassens sentrale område. Selskapet eier hotellet som ligger ved Terminalen og drives av Radisson SAS kjeden, kontor- og servicebygget OSL Flyporten og parkeringshus for ansatte. Årsresultatet for selskapet var i 2005 på 47,2 mill kroner før skatt. Årsberetning Oslo Lufthavn AS Side 7 av 8

8 OSLO LUFTHAVN TELE OG DATA AS Oslo Lufthavn Tele og Data AS eies av Telenor Business Solutions AS og OSL som har 50 % av aksjene hver. Selskapet er totalleverandør av telekommunikasjon, IT-tjenester, IT-systemer og ITprodukter til flyselskaper, serviceselskaper, forretninger, offentlige etater og publikum på Oslo Lufthavn. I 2005 omsatte selskapet for 31,7 mill kroner og hadde et årsresultat på 2,4 mill kroner før skatt. STYRETS SAMMENSETNING I ordinær generalforsamling ble styrets nestleder Lasse Bardal og styremedlemmene Ola M. Rinnan og Jon Sjølander valgt for nye perioder. Styrets leder Randi R. S. Flesland og styremedlemmet Linda B. Silseth var tidligere valgt for perioden og fortsetter som styremedlemmer i henhold til det. I forbindelse med at Randi R. S. Flesland fratrådte sin stilling som administrerende direktør i Avinor AS ble det 31. januar 2006 gjennomført ekstraordinær generalforsamling i OSL. Lasse Bardal ble valgt som ny styreleder, og Jon Sjølander ble valgt som ny nestleder. Margrethe Snekkerbakken gikk inn som nytt fast styremedlem, og Randi R. S. Flesland gikk ut av styret. Disse endringene gjelder fram til ordinær generalforsamling i Av de aksjonærvalgte styremedlemmene er 3 fra Avinor AS og 2 eksterne. Ansatterepresentanter i styret er Ole Hansen, Jan Fagernes og Geir Larsen. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Styret foreslår at årets overskudd på kroner overføres til annen egenkapital. Gardermoen, 7. mars 2006 Lasse Bardal Jon Sjølander Linda B. Silseth Styret leder Nestleder Ole Hansen Margrethe Snekkerbakken Ola M. Rinnan Jan Fagernes Geir Larsen Nic Nilsen Administrerende direktør Årsberetning Oslo Lufthavn AS Side 8 av 8

I 2003 reiste 13 646 890 passasjerer over Oslo Lufthavn. Det er 235 219 eller 1,8 % flere enn i fjor.

I 2003 reiste 13 646 890 passasjerer over Oslo Lufthavn. Det er 235 219 eller 1,8 % flere enn i fjor. Årsberetning Etter et par turbulente år for bransjen ble 2003 et konsolideringsår der både flyselskaper og lufthavner har hatt fokus på kostnadsreduksjoner for å stå bedre rustet til den fremtidige konkurranse.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Årsberetning. 1 TRAFIKK PÅ OSLO LUFTHAVN I 2004 1.1 Passasjerer

Årsberetning. 1 TRAFIKK PÅ OSLO LUFTHAVN I 2004 1.1 Passasjerer Årsberetning 2004 ble et år med sterk vekst i luftfarten, noe som også førte til sterk vekst i trafikken for Oslo Lufthavn AS (OSL). Den sterke veksten var en direkte følge av økt konkurranse mellom flyselskapene.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 2. kvartal 2007 per

Detaljer

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk Nye Avinor Oslo lufthavn Motoren i Avinors lufthavnnettverk Dette er Oslo lufthavn DESTINASJONER OG FLYSELSKAP Ankomster og avganger 237 617 Topp destinasjoner 1. Trondheim 2. Bergen Antall flyselskap

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

For innlandstrafikken var det størst økning på rutene til Trondheim (134 000), Bergen (114 000) og Stavanger (90 000).

For innlandstrafikken var det størst økning på rutene til Trondheim (134 000), Bergen (114 000) og Stavanger (90 000). Årsberetning Høy passasjervekst preget nok et år ved Oslo Lufthavn. Over 19 mill passasjerer reiste i 2007 over lufthavnen, og trafikken har dermed økt med 5,4 mill passasjerer på 4 år. Den høye veksten

Detaljer

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS OSL Nåtid og framtid HVA GJØR? OSL stiller infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til rådighet for virksomheter som driver forretning på flyplassen Brøyter og vedlikeholder rullebaner Vedlikeholder

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner

Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner Sammendrag: Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Knut Saandberg Eriksen Oslo 2010, 41 sider Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner TØI har i samarbeid med OSL og

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13 Avinor - Status og planer Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor Flyoperativt Forum 10.04.13 Innhold Uten luftfart stopper Norge! Resultatene Veien framover {2} Uten luftfart stopper Norge! Fly viktigste

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2011 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Oslo Lufthavn AS Postboks 100 2061 GARDERMOEN Deres ref Vår refdato 09/713- TOV22.12.2010 Oslo, lufthavn, Gardermoen - fornyet konsesjon Vi viser til søknad fra Oslo

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Årsberetning Kollektivtrafikkens Personellservice SA («KTPS») er et interessekontor for ansatte i kollektive trafikkselskaper.

Årsberetning Kollektivtrafikkens Personellservice SA («KTPS») er et interessekontor for ansatte i kollektive trafikkselskaper. ÅRSRAPPORT 2013 Årsberetning 2013 Beskrivelse av virksomheten Kollektivtrafikkens Personellservice SA («KTPS») er et interessekontor for ansatte i kollektive trafikkselskaper. Selskapets formål er å drive

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945 e-post ove.myrold@sas.no om.oslaz.takst12.001 16 september 2011 Avinor AS høring om forslag til regulering av Avinors lufthavn- og

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Hvordan bygge et Norsk luftfartsmiljø, men Nord Norsk tyngdepunkt, i en turbulent internasjonal konkurransesituasjon.

Hvordan bygge et Norsk luftfartsmiljø, men Nord Norsk tyngdepunkt, i en turbulent internasjonal konkurransesituasjon. Hvordan bygge et Norsk luftfartsmiljø, men Nord Norsk tyngdepunkt, i en turbulent internasjonal konkurransesituasjon. John Skår-foredraget, 12. august 2015 Stein Nilsen Administrerende Direktør Widerøe

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 DEP 0030 Oslo

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 DEP 0030 Oslo Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 DEP 0030 Oslo Mobil +47 95717945 e-post ove.myrold@sas.no osldx.om.sd0209 10 november 2009 Avinor - Høring takstregulativ for 2010. Det vises til høringsbrev av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport

Posten Norge Kvartalsrapport Posten Norge Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 28/05/2010 Hovedpunkter - økonomi Driftsinntektene ble redusert med MNOK 269 (3,9 %) sammenlignet med første kvartal i fjor som følge av fallende volumer innenfor

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser E10 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal og foreløpig årsresultat. Adm. direktør Bjørn Maarud Økonomi/Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal og foreløpig årsresultat. Adm. direktør Bjørn Maarud Økonomi/Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal og foreløpig årsresultat Adm. direktør Bjørn Maarud Økonomi/Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Viktige hendelser i Q4 Finansiell informasjon Andre nøkkeltall 2003 Viktigste

Detaljer