Grimstad for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grimstad for"

Transkript

1 Grimstad DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Grimstad for Kart nr. 1 kommer her Kart nr. 1: Oversiktskart, statlig sikrede friluftslivsområder i Grimstad Fakta om n pr Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder (antall) [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] 1

2 Grimstad DEL 2: Forvaltningsplan Grimstad : Hasseltangen og Sømsbukta Kart inn her Kart nr. 2. Hasseltangen FS og Sømsbukta FS Røde symboler står for nye tiltak. Sorte symboler står for eksisterende tilrettelegging. Tegnforklaring jf. figur: 1. 2

3 Grimstad 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 58/2 58/25 58/2 FS-nummer naturbase.no FS FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret år Areal (da) Grunneier Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Grimstad Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer - Eiendommene er gått ut fra Søm gård. Gnr/bnr 58/2 har vært i ns eie siden Eiendommens utmark utgjør viktige friluftslivsområder på fastlandet. - Gnr/bnr 58/25 er en naboteig som er kommet til senere gjennom fradeling/makeskifte. - Naturbase FS er i denne forvaltningsplanen definert med fire teiger hvorav to er på ytre del, nordøst på Hasseltangen og to lenger sør, på Kråka, jf. kart nr.. - Hasseltangen og Sømsbukta inngår i Hasseltangen lvo, VV Det foreligger forvaltningsplan fra Hasseltangenområdet er viktig for friluftsliv hele året for folk i alle aldre og førlighetsgrader og ligger nær større befolkningskonsentrasjoner våde i Grimstad og Arendal r. Flere fremtidige boligfelt er under regulering og utbygging i begge ne og som vil ha Hasseltangen i sitt nærmiljø. - Grimstad har igjennom mange år satset på at Hasseltangen, de ytre teigene, skal bli et attraktivt område tilgjengelig for folk med rullestoler, barnevogner og rullatorer m.m. Da n i 1993 la til rette for rullestoler å komme opp til et svaberg med flott utsikt over havet via asfaltert sti, var det noe nytt som ble godt tatt i mot av brukerne. - Kyststiprosjekt i Grimstad er under utredning av Friluftsrådet Sør på oppdrag for Aust-Agder fylkes. Deler av en fremtidig kyststi vil gå gjennom Hasseltangen og Sømsbukta friluftslivsområder. - En sammenhengende tursti fra Søm gård (Søm allé) i sørvest, langs i Sømsbukta og over ny steinhellebru og videre langs eksisterende sti opp til Raryggen og videre nordøstover langs eksisterende turvei på Raryggen og en fremtidig opparbeidelse av sti på utsiden av industriområdet (båtfabrikkene) og frem til strandområdene på Hasseltangen friluftslivsområdet, er et viktig tiltak å få gjennomført. Det er aktuelt for gjennomføring i budsjettperioden Tiltaket er et friluftslivstiltak som også er fremhevet og begrunnet også i forvaltningsplanen for Hasseltangen landskapsvernområde og Søm-Ruakerkilen naturreservat fra Det er spesielt tilrettelegging av turstien på utsiden, vestsiden av industriområdet som krever tiltak. Opparbeidelse av turstien på strekningen er regulert i reguleringsplanen for Hasseltangen industriområde vedtatt i Grimstad fikk overført en mindre sum for å forberede saken i forbindelse med reguleringsplanen. 3

4 Grimstad forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kulturminner Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt. rødlistearter etc. Kort om evt. kulturminner i området og hensyn til disse Landskap Hasseltangen og Søm-Ruakerkilen er en del av Ra-morenen som er den mest markante og ruvende randavsetning vi har fra siste istid. Natur- og kulturlandskapet er egenartet. Området på selve Hasseltangen har parkmessig skjøttet bøkeskog med sandstrand og graskledt bakland. Ytre del mot nordøst preges av isskurt svaberg med blandingsskog. Gamle steingjerder som har fungert som skille mellom innmark og utmark. Ett av disse ble restaurert fra grunnen av i 2010/2011som ett av tiltakene i forvaltningsplanen for Hasseltangen lvo. Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt. bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl. tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Ingen Til fots, med sykkel, bil og båt Turgåing Bading Båtutfart Sykling Klatring Fiske Lek, rekreasjon Telting.. Familievennlig område med badestrand og store grøntarealer med bøketrær som dominant trevegetasjon. Området er tilpasset handikappede brukere med asfalterte rullestolstier. Fra brygge vil en med fiskestang kunne fiske etter sjøørret. Naturopplevelser knyttet til Raet. Tilrettelagt for funksjonshemmede. Alle innretninger er tilgjengelige for funksjonshemmede. Informasjonstavle. Parkeringsplass for bil og sykkel, asfalterte stier ned til strand, brygge og til høyde med utsikt over havet, bord/benker, grill- /bålplass. Renovasjon med Molokbeholder. HC toalett. Bruksfrekvensen er svært høy. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Grimstad kom i sitt møte med innspill til arbeidet med forvaltningsplanen. Hasseltangen er godt tilrettelagt for funksjonshemmede, men rådet påpekte behov for baderampe og at utsiktspunktet bør utstyres med en sittebenk av stål og et høyere gjerde. 4

5 Grimstad 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Ansvar Gjennomføres år Kostnad 1 Rive eksisterende HC toalett og bygge nytt HC toalett på samme sted. Eksisterende toalett er fra 1970 tallet og bør fornyes. Tiltaket er vurdert til ikke å være i konflikt med verneplanen for området. Bygget er ikke prosjektert (2012) eller endelig kostnadsberegnet. Grimstad Skaffe og montere baderampe for funksjonshemmede på badestranda. Innretningen må tåle sterke krefter av sjø. Området er ligger værhard til og tiltaket må vurderes nøye. Ønsket av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (MF) Grimstad Utsiktspunktet. Skaffe og montere sittebenk av stål. Tiltaket forutsetter terrenginngrep for innfesting. Ønske fra MF. Dette tiltaket krever tiltak i grunnen og må vurderes i forhold til vernebestemmelsene for Hasseltangen landskapsvernområde (lvo) Grimstad Utsiktspunktet. Rive eksisterende tregjerde, skaffe og montere et høyere gjerde i robust materiale. Ønsket av MR. Grimstad er usikker på om det er riktig å lage det høyere, men det kan være mer robust. Intensjonene med nåværende høyde er at det fungerer som bord m/rullestol Grimstad Gjennomføre og skilte regulert turveitrasé langs Sømskilen Det gjelder å gjenoppta tilrettelegging av turstien på utsiden, vestsiden av industriområdet som krever tiltak. Turstien på strekningen er regulert i reguleringsplanen for Hasseltangen industriområde vedtatt i Grimstad Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 5

6 Grimstad Rydde noe mer strender vestover mot fabrikkene, kjøre på sand på strender, legge ut en badebrygge. Bestandsregulere vegetasjonen. Fotografier Grimstad : Hasseltangen og Sømsbukta Figur: 1. Badestrandområdet på Hasseltangen. Vestvendt med ettermiddagssol og store åpne grasarealer med muligheter for varierte strandbaserte aktiviteter. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (MF) i Grimstad påpeker behov for en baderampe her. Foto: Karin Guttormsen Figur: 2. Til Hasseltangen kommer en til fots, med sykkel eller bil. Parkeringsplassene nærmest er skiltet for funksjonshemmede. 6

7 Grimstad Figur: 3. Tilretteleggings-tiltakene på Hasseltangen er gjennomtenkte og funksjonelle med bl.a. kombinert ilandstigningsog fiskebrygge. Foto: Karin Guttormsen Figur: 4. Med svært høy bruksfrekvens, er et tatt i bruk kildesortering som Agder Renovasjon har ansvar for tømming av. I bakgrunnen, «Molok» tanken for søppel som har vært i bruk i flere år. Foto: Karin Guttormsen Figur: 5 og 6. Turmulighetene er mange på Hasseltangen, langs sjøen eller i bøkeskogen, enkelte steder også skiltet. Potensiale er imidlertid stort for lengre sammenhengende turstiløype som også vil ha stor betydning i en kyststisammenheng fremgår av bildene nedenfor, firgur 7 til 12. Foto: Karin Guttormsen 7

8 Grimstad Figur: 7 og 8 øverst, 9 og 10 i midten, 11 og 12 nederst. I reguleringsplanen for Hasseltangen industriområde er det innregulert en tursti fra turveien på Raryggen, bildene øverst og ned langs skråningen og nordover langs strandsonen langs Sømskilen, bildene i midten. Passeringen er tilrettelagt eller skiltet, og å finne stien frem til den lille sandstranden nord for fabrikken er uklar. Foto: Karin Guttormsen 8

9 Grimstad Figur: 13. Eksisterende HC toalett er fra tallet og bør fornyes. Planlagt tiltak omfatter å rive eksisterende og bygge nytt HC toalett på samme sted. Foto: Karin Guttormsen Figur: 14. Utsiktsplass over havet ble tilrettelagt for adkomst for funksjonshemmede i 1993 bl.a. ved at turveien dit opp ble asfaltert. Mange har hatt glede av plassen siden den ble anlagt. Utklipp fra Grimstad Adressetidende Figur: 15. Utsiktsplassen i Skråningen utenfor gjerdet står steilt i havet. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (MF) i Grimstad påpeker behovet for et høyere gjerde og montering av benk i robust materiale. Foto: Karin Guttormsen 9

10 Grimstad Del 2: Forvaltningsplan Grimstad : Kvennebekken Kart inn her Kart nr. 3. Kvennebekken FS Røde symboler står for nye tiltak. Sorte symboler står for eksisterende tilrettelegging. Tegnforklaring jf. figur: Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 56/29, 30, 31 56/26 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret år Areal (da) 9 9 Grunneier Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Grimstad Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer - Kvennebekken består av flere teiger som ligger inntil hverandre. Staten eier gnr/bnr 56/29, 30, 31 og omfatter også to holmer i bukta. Grimstad eier 56/26. - Området ligger på fastlandet og grenser til sjø, saltvann. Teigene omslutter bukta hvor bekken, Kvennebekken renner ut i sjøen. - Kvennebekken brukes og driftes under ett. - Kvennebekken ligger i gang- sykkelavstand fra boligfelt og flere boliger i nærheten. - Kyststiprosjekt i Grimstad er under utredning av Friluftsrådet Sør på oppdrag for Aust-Agder fylkes. Del av en fremtidig kyststi vil gå gjennom Kvennebekken friluftslivsområde. Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt. rødlistearter etc. beskrivelse Landskap Topografisk er arealet slakt skrånende mot sjøen, Kvennebekkbukta som er relativt grunn. Det er fin sandstrand langs vestiden, mens det mot øst er mer steinete strand. Det er grasbakke bakland som klippes regelmessig gjennom sesongen. Kulturminner Kort om evt. kulturminner i området og hensyn til disse Nord på gnr/bnr 56/26 ligger Kvennebekkrøysa som skal være den største og mest intakte gravrøysa i Aust-Agder. Steingjerde som markerer tidligere eiendomsgrense mot vest mellom teigene. 10

11 Grimstad Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt. bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl. tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Ingen. Renseanlegget? Til fots, med sykkel og bil. Det er for grunt for adkomst med fritidsbåt, kun mindre båter. Fortøyning av fritidsbåter på bestemte steder utenfor, øst for badestranden er private rettigheter. Turgåing Bading Båtutfart Lek, rekreasjon Sykling Klatring Fiske Telting Kvennebekken er et fredelig lite område som først og fremst er egnet for bade- og strandliv. Mange drar også hit for å oppleve havet i uvær. Informasjonstavle. Bord/benker. Søppelstativ. Toalett. Adkomst og strandområdet er for det meste tilgjengelig for funksjonshemmede. Bruksfrekvensen er middels høy. 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Ansvar Gjennomføres år Kostnad 5 Anlegge klopp over et vått og gjørmete parti av en mye bruk tursti. Strekningen på ca. 10 m belegges med trandler, grove treplank slik at denne delen av stien lettere kan forseres. Aktualitet er knyttet til gjennomføring av fremtidig kyststi. Grimstad Total kostnad

12 Grimstad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) Informasjon om severdigheter i området, geologi og kulturminner. Fotografier Kvennebekken Figur: 16. Badestranda i Kvennebekken. Fin for barnefamilier, romslig bakland med grasdekke, bord/benker og parkeringsplass like ved. Turstien som går langs stranda fortsetter videre inn i skogen, t.v. i bildet. Foto: Karin Guttormsen 12

13 Grimstad DEL 2: Forvaltningsplan Grimstad : Randvika og Storesand Kart inn her Kart nr. 4. Randvika FS og Storesand FS Røde symboler står for nye tiltak. Sorte symboler står for eksisterende tilrettelegging. Tegnforklaring jf. figur:1. 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 53/55, 58, /24 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret år Areal (da) 72 Grunneier Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Grimstad Nærområde? Ja Nei 53/ Privat 50/15 50/68 FS Kommentarer - Randvika friluftslivsområde, FS består av gnr/bnr 53/55, 58,160 og 60/24 som eies av Grimstad og gnr/bnr 53/170 som eies av staten. - Storesand friluftslivsområde, FS består av gnr/bnr 50/15 som eies av staten, og gnr/bnr 50/68 som eies av Grimstad. - De to friluftslivsområdene ligger til samme bukt, saltvann, men er adskilt av en smal teig i strandsonen som er privat eid. - Kyststiprosjekt i Grimstad er under utredning av Friluftsrådet Sør på oppdrag for Aust-Agder fylkes. Del av en fremtidig kyststi vil gå gjennom Randvika og Storesand friluftslivsområder. - På Storesand er det utvasking av finmasse i overgangssonen humusdekke, rotsone for furuer og sandstranden. Havet står rett på og bølgene vasker ut finmasse. Det er behov for erosjonssikring. 13

14 Grimstad Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt. rødlistearter etc. beskrivelse Landskap Randvika og spesielt Storesand har en sjelden fin sandstrand, og det er langgrunt. Strandstrekningene for de to områdene er nesten sammenhengende, men adskilt ved høyvann av en liten bergnabbe. Terrenget er slakt skrånende til Randvika fra nord og mot Storesand fra vest. Baklandet består av grasbakke og store furutrær med noe lauvtrevegetasjon. Kulturminner Kort om evt. kulturminner i området og hensyn til disse Steingjerder. På Storesand er det montert en minneplate over en henrettelse der under 2. verdenskrig. Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Nevn evt. bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl. tilrettelegging for funksjonshemmede Ingen Til fots, med sykkel, bil og båt. Adkomst med bil til Randvika skjer via Sømsveien og Haugenesveien til parkeringsplass, men tilsvarende adkomst til Storesand skjer via Sømsveien og Storesandveien til parkeringsplass. Turgåing Bading Båtutfart Lek, rekreasjon Sykling Klatring Fiske Telting Randvika - Storesandområdet er det mest attraktive badeområdet i sjø i Grimstadregionen både for lokalbefolkningen og turister. Det er et familievennlig område. Randvika: Hoppbakke og akebakke. Informasjonstavle. Bord/benker. Parkeringsplass. Søppelstativ. Toalett. Storesand: Tilrettelagt for funksjonshemmede. Informasjonstavle. Bord/benker. Sandvolleyballbane. Parkeringsplass for bil og sykkel ca. 100 m fra sandstranden. Funksjonshemmede kan kjære helt ned til strandområdet. Søppelstativ med Molok beholder. HC toalett. Områdene har adskilte parkeringsplasser. Gule markeringsbøyer for badestrand settes ut i bukta i sesongen. 14

15 Grimstad Annet Andre relevante forhold Bruksfrekvensen er svært høy. 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Ansvar Gjennomføres år Kostnad 6 Randvika: Stor grill, type «Friluftsgrill» Ferdig kjøpt stor grill. Kan fremskyndes i anskaffelse dersom det er midler Grimstad Storesand: Stor grill, type «Friluftsgrill» Som over Grimstad Storesand: Erosjonssikring i overgang humusdekke, rotsone furuer og sandstrand. Kanten som danner overgang mellom Grasbakke og sandstrand bør fornyes. Maskinelt arbeid Grimstad Total kostnad

16 Grimstad Fotografier Randvika og Storesand Figur:16. Bade- og strandliv på Storesand en fin sommerdag. Strandområdet har svært høy bruksfrekvens, og er en av de mest besøkte strendene i Aust-Agder. Foto: Karin Guttormsen Figur: 17 og 18. Stor grill, type «Friluftsgrill» som planlegges satt ut i Storesand Randvikaområdet. Foto: Karin Guttormsen 16

17 Grimstad DEL 2: Forvaltningsplan Grimstad : Movika Kart inn her Kart nr. 5. Movika FS Røde symboler står for nye tiltak. Sorte symboler står for eksisterende tilrettelegging. Tegnforklaring jf. figur: Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 50/67 FS Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Grimstad Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer - Movika ligger på fastlandet ut mot Fevikkilen og nær større befolkningskonsentrasjoner i Fevikområdet. - Movika 17

18 Grimstad Naturgrunnlag Kulturminner Bygninger Adkomst/kom -munikasjon forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt. rødlistearter etc. Kort om evt. kulturminner i området og hensyn til disse Nevn evt. bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon beskrivelse Landskap Topografisk er Movika et lite daldrag som skråner ned mot sjøen, saltvann. Grunnen består av sand, finmasse som gir grobunn for furuvegetasjon og nederst en fin sandstrand. Ingen kjente Ingen Til fots, med sykkel og bil. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Båtutfart Sykling Klatring Fiske Lek, rekreasjon Telting Movika er først og fremst egnet for bading og strandbaserte aktiviteter og er mest brukt av lokalbefolkningen. Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl. tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Parkeringsplass. Søppelstativ. Bruksfrekvensen er høy 18

19 Grimstad 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Ansvar Gjennomføres år Kostnad 9 Parkeringsplassen rustes opp og utvides. Avgrensningen er uhensiktsmessig og underlaget dårlig. Lage en plan og konkret avgrenset p-plass med grusdekke Grimstad Anlegge bål- og grillplass For å legge til rette for økt bruk av barnefamilier Grimstad Total kostnad Fotografier Movika Figur: 19. Skråfoto 19

20 Grimstad DEL 2: Forvaltningsplan Grimstad : Terkelsbukt og Stangholmene Kart inn her Kart nr. 6. Terkelsbukt FS og Stangholmene FS Røde symboler står for nye tiltak. Sorte symboler står for eksisterende tilrettelegging. Tegnforklaring jf. figur: Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 38/60 38/2, 4 m.fl. FS-nummer naturbase.no FS FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret år Areal (da) Grunneier Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Grimstad Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer - Terkelsbukt FS er eid av Grimstad. Stangholmene FS er sikret gjennom servituttavtale for skjærgårdsparken. - Områdene ligger i Fevikområdet på vestsiden av Fevikkilen og åpent mot havet. Terkelsbukt ligger på fastlandet, men Stangholmene er to holmer på utsiden av Terkelsbukt. - Ny parkeringsplass og fordeling av parkeringsplasser for allmennhten og hyttefolk er fastsatt i reguleringsplan for Terkelsbukt. - Kyststiprosjekt i Grimstad er under utredning av Friluftsrådet Sør på oppdrag for Aust-Agder fylkes. Del av en fremtidig kyststi kan komme til å gå gjennom Terkelsbukt friluftslivsområde. 20

21 Grimstad Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt. rødlistearter etc. beskrivelse Landskap mm Kulturminner Kort om evt. kulturminner i området og hensyn til disse Ingen kjente Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Ingen innenfor friluftslivsområdet Til fots, med sykkel og bil Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Båtutfart Sykling Klatring Fiske Lek, rekreasjon Telting Terkelsbukt: Bading og strandbaserte aktiviteter. Stangholmene: Bading og strandbaserte aktiviteter. Båtutfart i saltvann. Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl. tilrettelegging for funksjonshemmede Terkelsbukt: Parkeringsplass. Søppelstativ og toalett. Parkeringsplassen ligger nær badestranden og er tilgjengelig for funksjonshemmede uten at forholdene er spesielt tilrettelagt. Stangholmene: Fortøyningsbolter. 21

22 Grimstad Annet Andre relevante forhold Bruksfrekvensen for Terkelsbukt er liten, men har potensiale til å bli mer brukt når stranden blir ryddet for stein, og det blir foretatt vegetasjonsrydding av baklandet, oppholdsarealet. Bruksfrekvensen for Stangholmene er høy. 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Ansvar Gjennomføres år Kostnad 11 Terkelsbukt: Ny parkeringsplass i tillegg til den eksisterende. Deler av denne skal bekostes av hyttene i området, men n som eier må bidra med noe. Grimstad og hytteierne Terkelsbukt: Rydde sandstrand for stein Sandstranda bør ryddes når båtene er fjernet sommerne 2013 Grimstad Terkelsbukt: Rydde vegetasjon, bakland for sandstrand Området bør ryddes for einer og gammel lyng, det bør åpnes slik at lys kommer ned til de attraktive deler av strandsonen. Grimstad Terkelsbukt: Toalett Området mangler toalett. Det er ikke vann og utslippsmuligheter. Type skjærgårdstoalett anvendes. Grimstad Stangholmene: Legge til rette for beiting Få avtale med dyreeier, transport Grimstad Total kostnad

23 Grimstad Fotografier Terkelsbukt og Stangholmene Figur: 20 Figur: 21. Skråfoto 23

24 Grimstad DEL 2: Forvaltningsplan Grimstad : Grefstadvika Kart inn her Kart nr. 7. Grefstadvika FS Røde symboler står for nye. Sorte symboler står for eksisterende tilrettelegging. Tegnforklaring jf. figur: Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 38/ 106 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Grimstad Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer - Grefstadvika ligger på fastlandet mellom Fevik og Hesnes. Det ligger åpent ut mot havet. - Kyststiprosjekt i Grimstad er under utredning av Friluftsrådet Sør på oppdrag for Aust-Agder fylkes. Del av en fremtidig kyststi vil gå gjennom Grefstadvika friluftslivsområde. - 24

25 Grimstad Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt. rødlistearter etc. beskrivelse Landskap mmm Kulturminner Kort om evt. kulturminner i området og hensyn til disse Ingen kjente Gravhauger. Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Ingen(Kloakkpumpestasjon og eldre skjærgårdstoalett) Til fots, med sykkel eller bil Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Båtutfart Sykling Klatring Fiske Lek, rekreasjon Telting Grefstadvika er først og fremst egnet for bading og strandbaserte aktiviteter. Det er et rolig og familievennlig område for unge og eldre. Det har fin sandstrand, og det er langgrunt. Det ligger åpent ut mot havet med utsikt til Valøyene og Hesnesøyene. Det er noe vindutsatt. Stort bakland med grasbakke for opphold og lek. Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl. tilrettelegging for funksjonshemmede Bord/benker. Lekeplassutstyr. Livbøye. Parkeringsplass. Søppelstativer. Toalett. Grefstadvika er lett tilgjengelig for funksjonshemmede uten at det er spesielt tilrettelagt. Den store grassletta ned mot stranda er slakt skrånende. 25

26 Grimstad Annet Andre relevante forhold Bruksfrekvensen er høy 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Ansvar Gjennomføres år Kostnad 16 Utvide parkeringsplass Nåværende p-plass bør utvides og arronderes bedre for å øke kapasiteten. Tiltaket må planlegges i samarbeid med fylkesarkeolog pga fornminner. Grimstad Nytt toalett. Det eksisterende må skiftes ut. Det må vurderes et toalett av litt bedre kvalitet. Eksakt kostnadsnivå ikke vurdert, bare en antydning. Prosjektet er ikke endelig kostnadsberegnet. Grimstad Total kostnad Fotografier Grefstadvika 26

27 Grimstad DEL 2: Forvaltningsplan Grimstad : Valøyene Kart inn her Kart nr. 8. Valøyene FS Røde symboler står for nye tiltak. Sorte symboler står for eksisterende tilrettelegging. Tegnforklaring jf. figur: Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr FS-nummer naturbase.no Sikrings form Sikret år Areal (da) Grunneier Forvaltning og drift Nærområde? 38/2, FS Erverv Stat Grimstad 4, 6, 7, Ja 9, 10, Avtale Kommune/ v/skjærgårds Nei 11, 15, frilusftsråd - tjenesten 16, 18, 21, 38, 121, Privat 123 Kommentarer - Valøyene er ei gruppe store og så øyer utenfor Hesnes - Valøyene, FS er sikret gjennom servituttavtale for skjærgårdsparken. 27

28 Grimstad Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt. rødlistearter etc. beskrivelse Landskap mmm Kulturminner Kort om evt. kulturminner i området og hensyn til disse Sjømerket: Hesnes merke er et karakteristisk landkjenningsmerke med pyramideformet, rødt tak. Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Ingen Kun med egen båt Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Båtutfart Sykling Klatring Fiske Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl. tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Valøyene er en viktig del av skjærgårdsparken. Øyene brukes en del av leirskole til dagsutferder. Båtutfartsområde for dagstur og overnatting, bading og strandbaserte aktiviteter. Fortøyningsbolter. Søppelstativer og toaletter. Bruksfrekvensen er høy. Sauer og geiter har beitet på øyene, senest i

29 Grimstad 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Ansvar Gjennomføres år Kostnad 18 Indre Valøya, Fanteholla: Gjeste- /liggebrygge egnet for funksjonshemmede. Spørsmålet knyttet til universell utforming av arealer i skjærgården er diskutert og dette er et egnet sted. Tiltaket har høy prioritet. Det må detaljprosjekteres og kostnadsberegnes særskilt. Grimstad 2013/ Indre Valøyene, Fanteholla: HC toalett nær gjeste- /liggebrygge Må sees som en naturlig oppfølging av tiltak 18. Grimstad 2014/ Indre Valøya: Et vanlig toalett sørøst på øya. Gjelder et mye brukt område midt på øya mot Kallen Grimstad Kallen: Ilandstigningsbrygge Sikre adkomst for personer md nedsatt bevegelsesfunksjon. Må prosjekteres og kostnadsberegnes i detalj. Grimstad Kallen: HC toalett, Ses som en følge av tiltak 21 Grimstad 23 Kallen: Søppelstativer Grimstad Total kostnad

30 Grimstad Fotografier Valøyene 30

31 Grimstad 31

32 Grimstad DEL 2: Forvaltningsplan Grimstad : Marivold Kart inn her Kart nr. 9. Marivold FS Røde symboler står for nye tiltak. Sorte symboler står for eksisterende tilrettelegging. Tegnforklaring jf. figur: Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 28/70, 264 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Grimstad v/skjærgårds -tjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer - Marivold eies av Selskapet for Grimstad Bys Vel (Byselskapet). - En del av Marivold er campingplass om sommeren, Marivold Camping - Området er godt tilrettelagt for funksjonshemmede. - Av badestrender med sand er det spesielt Marivollbukta (Paradisbukta) som er attraktiv. Sandstranda ved Osterskilen, er stranda ved den tidligere Osterkilen svømmestadion. Friluftslivsområdet omfatter også denne stranda som nå trenger opprusting. - Kyststiprosjektet 32

33 Grimstad Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt. rødlistearter etc. beskrivelse [klikk her for å skrive] Kulturminner Kort om evt. kulturminner i området og hensyn til disse Krigsminner fra 2. verdenskrig bl.a. bunker på Rossekniben. Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon En del av området drives som campingplass. Marivold Camping drives som en egen kommersiell enhet. Byselskapet eier og driver «Postmannslaget» som er et tidligere ferieanlegg for ansatte i Posten. Byselskapet har det økonomiske ansvaret for bygningen. Byselskapet holder åpent for enkel servering der til bestemte tider. På sykkel, bil og egen båt. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Båtutfart Sykling Klatring Fiske Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl. tilrettelegging for funksjonshemmede Marivold er stort område med varierende topografi. Grassletter og gode bademuligheter fra sandstrand og slake svaberg gir forhold for allsidige strandbaserte aktiviteter. Familievennlig for unge og eldre. Båtutfartsområde for dagstur og overnatting, saltvann. Fisking i saltvann. Marivold brukes som turområde hele året. Marivoll er godt tilrettelagt for funksjonshemmede, lett tilgjengelig med parkeringsplass nede ved badestranda, Marivollbukta/Paradisbukta, asfalterte stier også ut til en flott sitteplass med fiskebrygge på Gule odde mot Smørsund som er østre innseiling til Grimstad. HC toalett. Ellers er det informasjonstavle, fortøyningsbolter, grillplass og søppelstativer. Ut fra arealets størrelse og varierte topografi er det et nett av stier over hele området. Det er merket sti og 33

34 Grimstad terrengtrapp til utsiktspunkt, Rossekniben. Grimstad er opptatt av å heve standarden på området for funksjonshemmede generelt. Annet Andre relevante forhold Bruksfrekvensen er svært høy. 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Ansvar Gjennomføres år Kostnad 24 Asfaltere turvei, fra Marivollbukta til brua Marivold -Rønnes over Osterskilen. Asfaletering frem til Osterskilen svømmeanlegg. Viktig tiltak for alle, spesielt for personer med funksjonshemming. Turveien gir nærkontakt med sjøen på en lang strekning med fortsettelse som en rundløype. Strekningen vil inngå i kyststiprosjektet som utredes av Friluftsrådet Sør. Byselskapet 2013/ Eksisterende trebru Marivold Rønnes utbedres/repareres Brua er en viktig gangforbindelse over Osterskilen og en fortsettelse av turveien, tiltak nr. 24. Bruforbindelsen vil inngå i kyststiprosjektet som utredes av Friluftsrådet Sør. Grimstad og Byselskapet Mudre og legge på ny sand på stranda ved Osterskilen. 27 Anlegge sandvolleyballbane for barn. 28 Generelt heve standarden på området for funksjonshemmede. Det er ønskelig å bedre strandkvaliteten. Krever mudring og tilførsel av ny sand. Prosjektet må omsøkes. Prisen er stipulert. Lage en liten bane for de minste i område ved Marivoldbukta Reasfaltering av vei til Gule Odde, etablering av grillplasser o.a. Byselskapet 2016/ Byselskapet 2014/ Byselskapet 2014/ Total kostnad

35 Grimstad Fotografier Marivold Figur:, Gangbrua over Osterskilen fra Rønnes t.v. og over til Marivold t.h. i bildet. Brua er en viktig forbindelse for i en turløype og kyststietablering. Bildet er fra Grimstad s nettside med kildehenvisning til Grimstad Turistkontor. 35

36 Grimstad 36

37 Grimstad DEL 2: Forvaltningsplan Grimstad : Indre Maløya Kart inn her Kart nr. 10. Indre Maløya FS Røde symboler står for nye tiltak. Sorte symboler står for eksisterende tilrettelegging. Tegnforklaring jf. figur: Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 6/8 FS Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Grimstad v/skjærgårds -tjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer - Indre Maløya eies av Selskapet for Grimstad Bys Vel (Byselskapet). - 37

38 Grimstad forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt. rødlistearter etc. [klikk her for å skrive] Kulturminner Kort om evt. kulturminner i området og hensyn til disse [klikk her for å skrive] Bygninger Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse [klikk her for å skrive] Adkomst/kom -munikasjon Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon [klikk her for å skrive] Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Båtutfart Sykling Klatring Fiske Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl. tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Stor øy med variert natur. Båtutfartsområde, saltvann for dagstur og overnatting. Bading og strandbaserte aktiviteter. Fisking i saltvann. Informasjonstavle. Fortøyningsbolter. Renovasjonsbrygger og søppelstativer. Toaletter. Terrenget er ikke egnet for tilrettelegging for funksjonshemmede. Bruksfrekvensen er høy. 38

39 Grimstad 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Ansvar Gjennomføres år Kostnad 29 Rydde vegetasjon spesielt langs turstirundløype. Det bør ryddes betydelig langs eksisterende sti og i bakkant av etablerte strender Byselskapet Remerke rundløype og stier for øvrig. All merking må fornyes Byselskapet Bord/benker på tre nye steder. Utplasseres i Dynamittbukta, mot Groosefjorden og skogen mellom Groosefjorden og Kalven/Broddene. Byselskapet Få i gang beiting Krever gjerding og rydding for gjerder. Ønskelig med beiting med Skotsk høylandskveg og sau. Beiterett må avklares med rettighetshavere. Grimstad /Byselskapet Total kostnad Fotografier Indre Maløya 39

40 Grimstad DEL 2: Forvaltningsplan Grimstad : Store og Lille Hampholmen Kart inn her Kart nr. 11. Store Hampholmen og Lille Hampholmen FS Røde symboler står for nye tiltak. Sorte symboler står for eksisterende tilrettelegging. Tegnforklaring jf. figur: Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 28/69, 77 6/4 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Grimstad v/skjærgårds -tjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer - Store og Lille Hampholmen eies av Selskapet for Grimstad Bys Vel (Byselskapet). - 40

41 Grimstad Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt. rødlistearter etc. beskrivelse [klikk her for å skrive] Kulturminner Kort om evt. kulturminner i området og hensyn til disse Ingen kjente Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Privat fiskebu som Byselskapet disponerer Kun med egen båt Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Båtutfart Sykling Klatring Fiske Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl. tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Båtutfartsområde, saltvann for dagstur og overnatting. Bading og strandbaserte aktiviteter. Fisking i saltvann. Informasjon. Fortøyningsbolter. Bål-/grillplasser. Renovasjonsbrygger og søppelstativer. Toaletter. Øyene er topografisk ikke egnet for tilrettelegging for funksjonshemmede. Bruksfrekvensen er svært høy. 41

42 Grimstad 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Ansvar Gjennomføres år Kostnad 33 Fornye og flytte toalett på Store Hampholmen, nordre ende. Bytte plastoverbygg med nytt treoverbygg, vurder endret plassering Byselskapet Informasjonstavle Lage nytt kart med tekst og tretavle. Forutsetter nytt design av informasjonsplakat. Byselskapet Rydde vegetasjon Videreføre påbegynte arbeider Byselskapet Lyngbrenning Prioritere østre del av Lille Hampholmen Byselskapet Få i gang beiting Fortsette etablert ordning Grimstad Total kostnad Fotografier Store og Lille Hampholmen 42

43 Grimstad 43

44 Grimstad 44

45 Grimstad DEL 2: Forvaltningsplan Grimstad : Ytre Maløya Kart inn her Kart nr. 12. Ytre Maløya FS Røde symboler står for nye tiltak. Sorte symboler står for eksisterende tilrettelegging. Tegnforklaring jf. figur: Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 6/4 7/350 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret år Areal (da) Grunneier Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Grimstad v/skjærgårds -tjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer - Ytre Maløya eies av Selskapet for Grimstad Bys vel (Byselskapet). - 45

46 Grimstad forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt. rødlistearter etc. [klikk her for å skrive] Kulturminner Kort om evt. kulturminner i området og hensyn til disse [klikk her for å skrive] Bygninger Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Ingen Adkomst/kom -munikasjon Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Kun med egen båt Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Båtutfart Sykling Klatring Fiske Lek, rekreasjon Telting Båtutfartsområde, saltvann for dagstur og overnatting. Bading og strandbaserte aktiviteter. Fisking i saltvann. Telting. Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl. tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Delvis tilrettelagt for funksjonshemmede, universell utforming. Kalven: Informasjonstavle, gjeste-/liggebrygge, bål- /grillplass. Søppelstativ og toalett. På øya for øvrig: Informasjonstavle, ilandstigningsbrygger, egnet for seilbåter. Fortøyningsbolter. Søppelstativer. Bruksfrekvensen er svært høy. Øya beites med geiter, senest sommeren

47 Grimstad 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Ansvar Gjennomføres år Kostnad 38 Kalven: Fornye informasjonsplakat. 39 Erosjonssikring på strekningen fra gjestebrygge (flytebrygge) i Kalven og langs strandsonen nordøstover på østre del av øya. 40 Toalett i «Betjenterbukta», sørøst på øya. Sette opp min. to nye tavler inkl. produksjon av kart/tekstplate. Forutsetter nytt design av informasjonsplakat. Hindre at det store jordet og vegetasjonen langs bukta i retning mot østre toalett forsvinner. Ca. 160 løpemeter må erosjonssikres. Tiltaket er nødvendig for å bevare viktig grasslette. Nytt enkelt toalett med Treoverbygg Byselskapet 2013/ Byselskapet 2013/ Byselskapet 2017/ Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) Midt inne på øya, østre del vil det gjennom et eget prosjekt på sikt kunne utvikles leirplass knyttet til ferdsel langs «Kystled». For å realisere en slik leirplass her vil det innebære rydding av tett vegetasjon/skog, anlegg av ny brygge og toalett. 47

48 Grimstad Fotografier Ytre Maløya 48

49 Grimstad 49

50 Grimstad DEL 2: Forvaltningsplan Grimstad : Ytre og Indre Leiholmen og Østre Svertingen Teistholmen og Vestre Svertingen m.fl. Kart inn her Kart nr. 13. Ytre og Indre Leiholmen og Østre Svertingen, FS og Teistholmen og Vestre Svertingen m.fl.,fs Røde symboler står for nye tiltak. Sorte symboler står for eksisterende tilrettelegging. Tegnforklaring jf. figur: Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr NN NN FS-nummer naturbase.no FS FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret år Areal (da) Grunneier Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Grimstad v/skjærgårds -tjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer - Ytre og Indre Leiholmen og Østre Svertingen, FS og Teistholmen og Vestre Svertingen, FS eies av Selskapet for Grimstad Bys vel (Byselskapet). - 50

51 Grimstad forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt. rødlistearter etc. [klikk her for å skrive] Kulturminner Kort om evt. kulturminner i området og hensyn til disse [klikk her for å skrive] Bygninger Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Ingen Adkomst/kom -munikasjon Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Kun med egen båt Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Båtutfart Sykling Klatring Fiske Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl. tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Båtutfartsområde, saltvann for dagstur og overnatting. Bading og strandbaserte aktiviteter. Fisking i saltvann. Fortøyningsbolter. Teistholmen: Kombinert ilandstignings- og renovasjonsbrygge og søppelstativer. Toalett. Topografisk er holmene ikke egnet for tilrettelegging for funksjonshemmede. Bruksfrekvensen er høy. Ytre og Indre Leiholmen og Teistholmen blir beitet med sauer og geiter, senest sommeren

52 Grimstad 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Ansvar Gjennomføres år Kostnad 41 Indre og Ytre Leiholmen: Rydding av einer Gjenta rydding av kratt og einer etter brenning, holde kontinuitet i beiting Byselskapet Indre og Ytre Leiholmen: Lyngbrenning Gjenta brenning Byselskapet Teistholmen: Rydding av einer Rydding av einer og kratt bak strand og ankringsplasser Byselskapet Teistholmen: Lyngbrenning 45 Teistholmen: Nytt toalett Gjenta å videreføre Byselskapet Nytt overbygg i tre Byselskapet Total kostnad Fotografier Ytre og Indre Leiholmen og Østre Svertingen, Teistholmen og Vestre Svertingen m.fl. Figur:. Teistholmen 52

53 Grimstad Figur:. Teistholmen Figur: Teistholmen 53

54 Grimstad Figur: Østre Brattholmen 54

55 Grimstad DEL 2: Forvaltningsplan Grimstad : Groos Kart inn her Kart nr. 14. Groos FS Røde symboler står for nye tiltak. Sorte symboler står for eksisterende tilrettelegging. Tegnforklaring jf. figur: Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 200/ 122, / 120 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret år Areal (da) Grunneier Stat Kommune/ frilusftsråd Privat Forvaltning og drift Grimstad Nærområde? Ja Nei Kommentarer - Gnr/bnr 200/122, 136 eies av staten (Groosstranda). Gnr/bnr 200/120 eies av Selskapet for Grimstad Bys Vel (Byselskapet). - Groos ligger i gangavstand fra Grimstad sentrum og nær store, bynære boligfelt og studenthjem. - Kyststiprosjekt i Grimstad er under utredning av Friluftsrådet Sør på oppdrag for Aust-Agder fylkes. Del av en fremtidig kyststi vil gå gjennom Groos friluftslivsområde. - forklaring beskrivelse 55

56 Grimstad Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt. rødlistearter etc. [klikk her for å skrive] Kulturminner Kort om evt. kulturminner i området og hensyn til disse [klikk her for å skrive] Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Nevn evt. bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Groos sommerrestaurant drives som egen kommersiell enhet. Kommunen eier bygningen, staten eier grunnen. «Gittas Hus» er opprinnelig et bolighus som nå benyttes i tilknytning til ulike arrangementer. Byselskapet eier bygningen og har det økonomiske ansvaret for den. Til fots, på sykkel eller med bil. I liten grad med båt. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Båtutfart Sykling Klatring Fiske Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl. tilrettelegging for funksjonshemmede Groos er et meget attraktivt utfartsmål for dagstur eller kortere turer, familievennlig for unge og eldre. Det er gode bademuligheter, bading fra sandstrender og slake svaberg. Store sletter med grasbakke for opphold, lek og allsidige aktiviteter for barn. Meget populært dagsutfartssted med gode bademuligheter, sandstrender. Det er særlig langgrunt på Groos, raskere dypt og mot leia for småbåttrafikk på Lille Groos. Fisking i saltvann. Turer til fots. Tilrettelagt for funksjonshemmede. Informasjonstavle, sandvolleyballbane, badebrygge, livbøye, lekeapparater. Friluftsgrill. Bord/benker. Parkeringsplass for biler og sykler, søppelstativer. Nytt HC toalett, eneste med vannklosett. Det settes ut gule markeringsbøyer for badestrand i sesongen. 56

57 Grimstad Annet Andre relevante forhold Bruksfrekvensen er svært høy. Området brukes mye av barnehager og skoler og til ulike arrangementer. På Byselskapets eiendom er det opplag og utsetting av seiljoller. Turstien, «Groosebekken Vandrepark» som er flere kilometer lang, går igjennom området. 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Ansvar Gjennomføres år Kostnad 46 Sandvolleyballbane for barn. Etablere minibane på enten Groos eller Grooseneset, endelig plassering vurderes. GK/Byselskapet Total kostnad Fotografier Groos 57

58 Grimstad 58

59 Grimstad DEL 2: Forvaltningsplan Grimstad : Herøya Kart inn her Kart nr. 15. Herøya FS Røde symboler står for nye tiltak. Sorte symboler står for eksisterende tilrettelegging. Tegnforklaring jf. figur: Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 82/ 185 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Privat Forvaltning og drift Grimstad v/skjærgårds -tjenesten Nærområde? Ja Nei Kommentarer - Herøya eies av Selskapet for Grimstad Bys Vel (Byselskapet). - Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt. rødlistearter etc. beskrivelse [klikk her for å skrive] Kulturminner Kort om evt. kulturminner i området og hensyn til disse [klikk her for å skrive] 59

60 Grimstad Bygninger Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Ingen Adkomst/kom -munikasjon Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Kun med egen båt Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Båtutfart Sykling Klatring Fiske Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl. tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Båtutfartsområde, saltvann for dagstur. Bading og strandbaserte aktiviteter. Fisking i saltvann. Ilandstigningsbrygge. Fortøyningsbolter. Bål-/grillplass. Søppelstativer og toalett. Bruksfrekvensen er middels høy. Herøya blir beitet med sauer, senest sommeren Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Ansvar Gjennomføres år Kostnad 47 Ytterligere rydde vegetasjon Beting og rydding har endret øyas karakter fullstendig, meget familievennlig. Ytterligere rydding mot Herøysund anbefales. Byselskapet Total kostnad

61 Grimstad Fotografier Herøya 61

62 Grimstad DEL 2: Forvaltningsplan Grimstad : Håkallen Kart inn her Kart nr. 16. Håkallen FS Røde symboler står for nye tiltak. Sorte symboler står for eksisterende tilrettelegging. Tegnforklaring jf. figur: Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 80/23 FS Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Grimstad v/skjærgårds -tjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer - Håkallen eies av Selskapet for Grimstad Bys Vel (Byselskapet). - Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt. rødlistearter etc. beskrivelse [klikk her for å skrive] Kulturminner Kort om evt. kulturminner i området og hensyn til disse [klikk her for å skrive] 62

63 Grimstad Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl. tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Ingen Kun med egen båt Turgåing Bading Båtutfart Lek, rekreasjon Sykling Klatring Fiske Telting Båtutfartsområde, saltvann for dagsturer på gode sommerdager, ofte værhardt. Bading og strandbaserte aktiviteter. Dykking. Telting. Fisking i saltvann. Fortøyningsbolter.Toalett. Bruksfrekvensen er middels høy i snitt, høy på gode sommerdager. Beiting med sauer og geiter. 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Ansvar Gjennomføres år Kostnad 48 Lyngbrenning Brenning anbefales for å få bedre beite og fremelske ung lyng og markblomster/gras Byselskapet Total kostnad

64 Grimstad Fotografier Håkallen 64

65 Grimstad DEL 2: Forvaltningsplan Grimstad : Fristelsesholmene og Bjorøya Kart inn her Kart nr. 17. Fristelsesholmene FS og Bjorøya FS Røde symboler står for nye tiltak. Sorte symboler står for eksisterende tilrettelegging. Tegnforklaring jf. figur: Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 74/1, 2, 3 76/1, 12, 17, 18, 20, 21 FS-nummer naturbase.no FS FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret år Areal (da) Grunneier Stat Kommune/ frilusftsråd Privat Forvaltning og drift Grimstad v/skjærgårds -tjenesten Nærområde? Kommentarer - Både Fristelsesholmene, FS og Bjorøya, FS er sikret gjennom servituttavtaler for skjærgårdsparken. - Ja Nei Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt. rødlistearter etc. beskrivelse [klikk her for å skrive] Kulturminner Kort om evt. kulturminner i området og hensyn til disse Ingen kjente kulturminner 65

66 Grimstad Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl. tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Ingen innenfor friluftslivsområdene Kun med egen båt Turgåing Bading Båtutfart Lek, rekreasjon Sykling Klatring Fiske Telting Båtutfartsområder, saltvann for dagstur og overnatting. Bading og strandbaserte aktiviteter. Fisking i saltvann. På Bjorøya er det også interessant terreng for turer til fots langs sjøen og innover øya. Fristelsesholmene: Fortøyningsbolter og søppelstativ. Bjorøya: Fortøyningsbolter. Terreng og topografi gjør øyene ikke egnet for tilrettelegging for funksjonshemmede. Bruksfrekvensen for Fristelsesholmene er høy, mens den for Bjorøya er middels høy. 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Ansvar Gjennomføres år Kostnad 49 Fristelsesholmene: Rydding av lauvkratt 50 Fristelsesholmene: Lyngbrenning Det er ønskelig å rydde lauvkratt på den vestre øya der det er en liten lagune med sandstrand egnet for små barn Svi gammel lyng og einer for å gi bedre beite og bedre fremkommeligheten GK 2013/ GK 2013/

67 Grimstad 51 Fristelsesholmene: Få i gang beiting 52 Bjorøya: Bolter på odde mot nordøst 53 Bjorøya: Rydding/skjøtsel av vegetasjon 54 Bjorøya: Få i gang beiting 55 Bjorøya: Ilandstigningsbrygge fra sørvest Skjøtte kulturlandskapet og hindre ytterligere gjengroing, Beite vår eller høst Sette ned bolter på nord/østre pynt av Bjorøya. Glatt fjell gjør det vanskelig å få fortøyd i dag. Ønske fra grunneier kommet om å rydde gammel kulturmark. Tiltaket må sees på som kulturlandskaksprosjekt som gjennonmføres sammen med private. Må evt. følges opp med beiting. Ingen avtaler inngått pr. 10/2012. Andre tilskuddsordninger må undersøkes. Beitebruk i samarbeid med private. Innleide dyr. Lage mindre ilandstigningsbrygge GK GK GK/priv GK/priv GK Total kostnad Fotografier Fristelsesholmene og Bjorøya 67

68 Grimstad 68

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Etne kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sveio kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

[kommunenavn] for [planperiode]

[kommunenavn] for [planperiode] DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder [kommunenavn] for [planperiode] [merk og sett inn oversiktskart med avmerkede friluftslivsområder] Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 10.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Kvinnherad kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

Kvinnherad kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Kvinnherad kommune 2013-2017 Fakta om kommunen pr 31.12.2011 Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord for 2016 2020 Fakta om n pr 01.11.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr )

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fitjar kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Gol kommune for

Gol kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2021 Fakta om n 01.01.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Gol kommune for

Gol kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-2018 Fakta om n 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Gildeskål for

Gildeskål for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gildeskål for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 04.10.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Drammen for

Drammen for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2021 Fakta om n pr 12.12.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1:

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Stord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord kommune for 2016 2020 Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Bømlo kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Bømlo kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bømlo kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER

GRIMSTAD KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER GRIMSTAD KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER FORVALTNINGSPLAN FOR FØLGENDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER: Hasseltangen og Sømsbukta Kvennebekken Storesand og Randvika Movika Terkelsbukt og Stangholmene Grefstadvika

Detaljer

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Rygge for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 25.05.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Hole kommune for

Hole kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder Hole for 2013-2018 Fakta om n pr 2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Hole kommune for

Hole kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Hole for 2014-2018 Fakta om n pr 01.01.2014 Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

EIDSVÅGLEIRA BADEPLASS

EIDSVÅGLEIRA BADEPLASS Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder NESSET for 2013-2018 EIDSVÅGLEIRA BADEPLASS Kart: Statleg sikra friluftsområder i Nesset pr. 2 jan. 2013 Fakta om n pr 01.01.2012 Antall innbyggere

Detaljer

Gjemnes for

Gjemnes for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gjemnes for 2013-2018 Figur 1. Kart frå Gislink. Raud ring markerar område omtala i denne plana. Oransje ring gjeld statleg sikra friluftslivsområde

Detaljer

Tysvær kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) 2013-2017 DEL 1:

Tysvær kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Tysvær kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Sauda kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Sauda kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sauda kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Sortland for

Sortland for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-2018 Fakta om n pr 15.01.2017 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune 1 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 47 / 3, 8 og, 48 / 84 FS-nummer naturbase.no FS00000632 Sikring s form Sikret år Erverv Avtale 1964,

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Planen er revidert i 2014, 10.03.2014 Ringerike for 2013-2018 Skagnesodden Finsandodden Ringkollen Fakta om kommunen pr 20.092012 Antall innbyggere

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for 2013-2017 Fakta om pr 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Vågan for 2013-16. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.08.2012 DEL 1:

Vågan for 2013-16. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.08.2012 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-16 Fakta om kommunen pr 01.08.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. AVERØYkommune for ORØYA/ROTHOLMAN

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. AVERØYkommune for ORØYA/ROTHOLMAN Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder AVERØYkommune for 2013-2018 ORØYA/ROTHOLMAN Kart: Statlegsikra friluftsområder pr. 5 okt. 2012 Faktaom kommunen pr 21.08.2012 Antall innbyggere Ant

Detaljer

AUKRA for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

AUKRA for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder AUKRA for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 21.08.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Ørskogkommune for

Ørskogkommune for 1 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Ørskogkommune for 2013-2018 Faktaom kommunen pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vindafjord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Gjemnes for

Gjemnes for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gjemnes for 2013-2018 Figur 1. Kart frå Gislink. Raud ring markerar område omtala i denne plana. Oransje ring gjeld statleg sikra friluftslivsområde

Detaljer

Tingvoll for

Tingvoll for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Tingvoll for 2013-2018 Figur 1. Kart frå Gislink. Raud ring gjeld områda omtala. Blå ring gjeld badeplass i Koksvika. Fakta om n pr 01.01.2012

Detaljer

Haram kommune for

Haram kommune for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Haram kommune for 2013-2018 Faktaom kommunen pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Sømna for Område Kvennvika. Fakta om kommunen pr <xx.xx.20xx> Antall statlig sikra

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Sømna for Område Kvennvika. Fakta om kommunen pr <xx.xx.20xx> Antall statlig sikra DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sømna for 2013-2018 Område Kvennvika Antall innbyggere Fakta om kommunen pr Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Sulakommune for

Sulakommune for 1 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sula for 2013-2018 Faktaom n pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivs

Detaljer

Skodje kommune for 2013-2018

Skodje kommune for 2013-2018 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Skodje kommune for 2013-2018 Statleg sikra friluftsområde i Skodje kommune pr 2013 Fakta om kommunen pr 13.11.2013 Antall innbyggere Ant innbyggere

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER

LILLESAND KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER LILLESAND KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER FORVALTNINGSPLAN FOR FØLGENDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER: Smørholmen, Skjødøya og Lyngholmen Sandsnes og Julebauen Skauerøya Rundsholmen (Rånnsholmen) Gitkilholmen,

Detaljer

RISØR KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER

RISØR KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER RISØR KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER FORVALTNINGSPLAN FOR FØLGENDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER: Store Vardøya Risøya Brennholmen, Olavsholmen m.fl. Finnøya Urheia Mindalen Linpon Randvik Saltbuholmen Stangholmen

Detaljer

Vedlegg 1 - Friluftslivsområdene. Innhold

Vedlegg 1 - Friluftslivsområdene. Innhold Innhold Flatskjæra, Terneskjæra... 5 Kjeholmen Lyngør fyr... 5 Ytre Lyngør og Speken... 5 Nautholmene... 7 Klåholmen, Håholmene og Kvernskjær... 8 Sandskjæra... 8 Risøya... 8 Generelle trekk, Tvedestrand:...

Detaljer

Skodjekommune

Skodjekommune 1 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Skodjekommune 2013-2018 Faktaom kommunen pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivs

Detaljer

ÅSNES for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

ÅSNES for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder ÅSNES for 2015-2019 Fakta om kommunen pr 01.03.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Rana for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx DEL 1:

Rana for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsder Rana for 2013-2018 H Fakta om n pr xx.xx.20xx Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsder Andre friluftslivsder

Detaljer

RØYKEN for 2013-2018

RØYKEN for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig og kommunalt sikra friluftslivsområder RØYKEN for 2013-2018 Gamle Drammensbanen Ellefstranda /Nærsnestangen Hernestangen Høvikvollen Fakta om kommunen pr 07.01.2012

Detaljer

Hemsedalkommune for perioden

Hemsedalkommune for perioden DEL1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2016 2019 Figur1. RaudsirkelviserRjukandefossenfriluftsliv og naturvernområdemedanblå sirkelsyner Bruøynefriluftsområde Faktaom

Detaljer

Krødsherad kommune for 2013-2018

Krødsherad kommune for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sia friluftslivsområder Krødsherad for 2013-2018 Fakta om n pr 31.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sia friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Ås Kommune for

Ås Kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Kommune for 20117-2020 Fakta om n pr 07.09.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Volda kommune for

Volda kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområde Volda kommune for 2014-2018 Fakta om kommunen pr 26.02.2014 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Karmøy kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Karmøy kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Karmøy kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 01.01.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Porsgrunn kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Porsgrunn kommune for DEL 1:01 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Porsgrunn kommune for 2014-2018 Fakta om kommunen pr. 01.03.2013 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Øvre Eiker for 2013-2018

Øvre Eiker for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Øvre Eiker for 2013-2018 Nedre Sandøra Sundhaugen Fakta om kommunen pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra

Detaljer

Agdenes kommune for

Agdenes kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområde r Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og levekår 29.08.17. Agdenes kommune for 201 7-2020 Fakta om kommunen pr 01.07.2017 Antall innbyggere Ant

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bodø for 2013-2018

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bodø for 2013-2018 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bodø for 2013-2018 1 Innholdsfortegnelse DEL 1... 3 Forvaltningsplan Bodø... 4 Område nr.1: Låter... 4 Område nr.2 :Kjerringøyene og Kjerringøyværet...

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Krødsherad kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Krødsherad kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2022 Fakta om n pr 3. kvartal 2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for skjærgårdsparken i Aust-Agder Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Risør for

Forvaltningsplan for skjærgårdsparken i Aust-Agder Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Risør for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Risør for 2013-2018 Kart nr. 1: Oversiktskart, statlig sikrede friluftslivsområder i Fakta om n pr 01.11.2011 Antall innbyggere Ant innbyggere

Detaljer

Forvaltningsplan. Skjærgårdsparken i Søgne. Investeringsplan for perioden 2013 2018. Fra Helgøya mot Skarvøya 1

Forvaltningsplan. Skjærgårdsparken i Søgne. Investeringsplan for perioden 2013 2018. Fra Helgøya mot Skarvøya 1 Forvaltningsplan Skjærgårdsparken i Søgne Investeringsplan for perioden 2013 2018. Fra Helgøya mot Skarvøya 1 Innhold Fakta om kommunen side 3 Oppsummering/handlingsplan side 4 Total kostnader side 5 Sikra

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER

ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER FORVALTNINGSPLAN FOR FØLGENDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER: Vestre Kvaknes og Jonsvika Kalvøysund festning Korshavn midtre (Korshavn) og Måkeholmene Buøya med Skarsholmen

Detaljer

Universell utforming av friområder i Grimstad

Universell utforming av friområder i Grimstad 2013 Universell utforming av friområder i Grimstad Friluftsrådet Sør 1 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Hvem skal vi tilrettelegge for?... 5 Sikra friluftsområder... 9 Hasseltangen... 11 Storesand...

Detaljer

Ås Kommune for

Ås Kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Kommune for 2015-2020 Fakta om n pr 13.02.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Lier for 2013-2018. Fakta om kommunen pr 01.07.2012

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Lier for 2013-2018. Fakta om kommunen pr 01.07.2012 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Lier for 2013-2018 Svangstrand Damtjern Eikssetra Gamle Drammensbanen Engersand Fakta om n pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per

Detaljer

IDEÈR FOR GRØNINGSTRAEN, NOVEMBER 2010

IDEÈR FOR GRØNINGSTRAEN, NOVEMBER 2010 IDEÈR FOR, NOVEMBER 2010 Grøningstraen Grøningstraen er Kvitsøy kommunes største friområde med sandstrand, grillhytte, utsiktspunkter, båtfester og handicaptoalett. For at friområdet skal fungere mer tilfredsstillende

Detaljer

Raet nasjonalpark Utredning om: Landbruk. Fra Søm med utsikt mot Sømskilen

Raet nasjonalpark Utredning om: Landbruk. Fra Søm med utsikt mot Sømskilen Raet nasjonalpark Utredning om: Landbruk Fra Søm med utsikt mot Sømskilen Innhold Sammendrag 3 Innledning og prosess 3 Jordbruk 3 Beiting 5 Tangrett og andre rettigheter 5 Skogbruk 6 Kilder 9 2 Sammendrag

Detaljer

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal.

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal. Vedlegg 5 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Virkning på friluftsliv og nærmiljø. Ved vurdering av planendringsforslagets virkning på friluftsliv og nærmiljø inkluderes her også vurderinger

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV. Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien. Frist for innspill 06.06.

KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV. Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien. Frist for innspill 06.06. KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien Frist for innspill 06.06.15 DELSTREKNING 1; ØSTRE VESSØYA (her i rødt) Fra Østre Vessøya legges

Detaljer

Flere flotte viker med sandstrand og idyll. Mulighet for noen telt. Fin utedo i det lille røde huset bak det store naustet på nordvestsiden av øya.

Flere flotte viker med sandstrand og idyll. Mulighet for noen telt. Fin utedo i det lille røde huset bak det store naustet på nordvestsiden av øya. Post 1 Saueholmen ( ny plassering fra 20.mai) N59.517 E10.676 Posten er flyttet 20.mai til ny plass, litt lengre nord på Sauholmen. Den er festet i et furutre, det er et søppelstativ i denne bukta. På

Detaljer

Frænakommune for

Frænakommune for PlOREOGPc;L DEL 1: 13 DES2012 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsomra er Frænakommune for 2013-2017 Fraena kommune ' Farstad Hu Bud, '-Harøysund T nes Elnesvågen _ Aureosen Malmefjorden endem

Detaljer

10. Områdepresentasjon Kvinesdal. 1. Sande 2. Bines 3. Fornesodden 4. Haugelandstrand 5. Tangen - Hålandstrand 6. Rørvik

10. Områdepresentasjon Kvinesdal. 1. Sande 2. Bines 3. Fornesodden 4. Haugelandstrand 5. Tangen - Hålandstrand 6. Rørvik 10. Områdepresentasjon Kvinesdal 1. Sande 2. Bines 3. Fornesodden 4. Haugelandstrand 5. Tangen - Hålandstrand 6. Rørvik 187 1. Sande Status sikring Areal (daa) Gnr./bnr. Skjærgårdspark 2 14/2,16,19 Planstatus

Detaljer

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr.

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. BARNETRÅKK OG SKOLEVEG GRØNNSTRUKTUR OG KULTURMINNER BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. 60220000 NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

1 Søker Navn på søker (kommune/friluftsråd)... Kontaktperson: Telefon:... E-postadresse til kontaktperson..

1 Søker Navn på søker (kommune/friluftsråd)... Kontaktperson: Telefon:... E-postadresse til kontaktperson.. Søknadsskjema B-09 Om økonomisk medvirkning fra staten v/direktoratet for naturforvaltning (DN) Sikring av friluftslivsområder Sendes fylkesmannen innen 15. januar 2009. NB: Det er viktig å lese veiledningen

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER

TVEDESTRAND KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER TVEDESTRAND KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER FORVALTNINGSPLAN FOR FØLGENDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER: Ytre Lyngør med Spekholmen Najadens Minne Bukkeholmene Askerøya Nautholmene og Askerøy Gåsholmer Gjessøya

Detaljer

Vågsøy for

Vågsøy for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vågsøy for 2016-2021 Fakta om n pr 01.01.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Lier for 2015-2019. Fakta om kommunen pr 01.07.2014

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Lier for 2015-2019. Fakta om kommunen pr 01.07.2014 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Lier for 2015-2019 Svangstrand Damtjern Eikssetra Gilhusodden (kommunalt sikret) Gamle Drammensbanen Engersand Fakta om kommunen pr 01.07.2014

Detaljer

Hurum for 2013-2018. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.01.2012 DEL 1: Kinnartangen/ Nesset/Sandspollen

Hurum for 2013-2018. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.01.2012 DEL 1: Kinnartangen/ Nesset/Sandspollen DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Hurum for 2013-2018 Kinnartangen/ Nesset/Sandspollen Freyborg Støa Fakta om kommunen pr 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak

Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak Del-rapport i Risør kommunes 5-årige prosjekt som pilotkommune for Universell utforming. Risør, oktober 2006 Side 2 av 2 Forord:

Detaljer

Rådmannens kommentar: Det foreslåtte alternativet i innspillet er godt og uproblematisk så lenge det går over samme eiendom.

Rådmannens kommentar: Det foreslåtte alternativet i innspillet er godt og uproblematisk så lenge det går over samme eiendom. 16.04.15 Vedlegg til Kommunedelplan For Grønnstruktur og Friluftsliv - Drøftingssak om valg av trase for kyststi. KYSTSTI; OVERSIKT OVER INNSPILL VEDRØRENDE VALG AV TRASE Delstrekning 1; Østre Vessøya

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og retningslinjer Reguleringsplan for Torsnes

Reguleringsbestemmelser og retningslinjer Reguleringsplan for Torsnes KOMMUNE : NOME DATO FOR PLANFORSLAG : 21.11.06 DATO KOM.STYRETS VEDTAK : 18.09.07 DATO FOR SISTE REVISJON : Disse bestemmelser og retningslinjer skal utfylle planforslaget som er avgrensa som vist på kartet.

Detaljer

Turorientering for padlere 2016

Turorientering for padlere 2016 Turorientering for padlere 2016 Nå utfordres du til å prøve ut nye steder, de små ukjente idyllene og andre overraskelser. Drøbak kajakklubb har satt ut 10 poster for sesongen 2016 (mai sept). Her må du

Detaljer

Tema - Område Kommune Mål Asperøya - fremmede arter K 1 Asperøya hogst K 1, 4, 5 Asperøya - informasjonsplansje K 4 Asperøya parkeringsplass K 4

Tema - Område Kommune Mål Asperøya - fremmede arter K 1 Asperøya hogst K 1, 4, 5 Asperøya - informasjonsplansje K 4 Asperøya parkeringsplass K 4 Tema - Område Kommune Mål Asperøya - fremmede arter K 1 Asperøya hogst K 1, 4, 5 Asperøya - informasjonsplansje K 4 Asperøya parkeringsplass K 4 Asperøya - plan for skjøtsel og besøk K 1-5 Asperøya slått

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Hurum kommune for

Hurum kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2015-2018 Sætre sentrum Kinnartangen/ Nesset/Sandspollen Freyborg Støa Eltornstranda Fakta om n Antall innbyggere Ant innbyggere per km2

Detaljer

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør 2013 KYSTSTI GRIMSTAD Friluftsrådet Sør 2 Innhold Innledning... 4 Utvikling av prosjektet... 4 Muligheter og utfordringer... 5 Mulighet for kyststi fra Arendal til Lillesand... 7 Delstrekning 1: Fra Flageborg

Detaljer

Søknadsbehandlingen i Aust-Agder 2011

Søknadsbehandlingen i Aust-Agder 2011 Søknadsbehandlingen i Aust-Agder 2011 Midler til sikring, tilrettelegging og aktivitet Berit Weiby Gregersen, rådgiver Aust-Agder fylkeskommune Aust-Agder som friluftslivsfylke I Aust-Agder er det 176

Detaljer

Vestnes kommune for

Vestnes kommune for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestnes kommune for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 01.10.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra Lov om planlegging og byggesaksbehandling 1-8

Søknad om dispensasjon fra Lov om planlegging og byggesaksbehandling 1-8 Søknad om dispensasjon fra Lov om planlegging og byggesaksbehandling 1-8 Bakgrunn: Lindset ligger ved Brattjerfjorden like ved sjøen i Osen kommune. Hytteområdet Lindset har innregulert i alt 32 hyttetomter.

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med handlingsplan for 2014-2018.

Saksframlegg. Revidering av forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med handlingsplan for 2014-2018. Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2012/2187-10047/2014 Saksbehandler: Arnfinn Håverstad Dato: 17.03.2014 Saksframlegg Revidering av forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med handlingsplan for

Detaljer

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt"

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak smått er godt Rapport 9.12.2015 Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt" Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud vedtok i møte den 10. september

Detaljer

GRØNNESET FRILUFTSOMRÅDE

GRØNNESET FRILUFTSOMRÅDE GRØNNESET FRILUFTSOMRÅDE GRØNNESET FRILUFTSOMRÅDE Presentasjon Grønneset friluftsområde ligger idyllisk til ved Ånøya i Skaun kommune. Ånøya er en av Sør-Trøndelags reneste innsjøer, og friluftsområdet

Detaljer

Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder

Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder Turområde sentrumsnært: Turområde: Badeplass: Fiskeplass: Vinteraktivitet: Bilder medfølger ant: Element Parkering Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder Område: Vannbassenga, badeplass

Detaljer

Arendal for

Arendal for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-2018 [merk og sett inn oversiktskart med avmerkede friluftslivsområder] Kart nr. 1 kommer her Fakta om n pr 01.01.2011 Antall innbyggere

Detaljer

Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune

Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune Inge Bjørdal - Næringssjef - 1 Etablerte prosjekt og Prosjekt til vurdering 1. Etablerte A. Flydalsjuvet B. Øygardsvika-Helsemvika C.Helsemvika D.Hellesyltfjøra

Detaljer

Kulturminnevern i Høylandet

Kulturminnevern i Høylandet Hvorfor planer? Havner i en skuff.. Landbrukets kulturlandskap med Åpne landskaprom Biologisk mangfold Fornminner (buplasse, gravhauger, rydningsrøyser ) Gamle bygninger, veger, innretninger.. Plan for

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE Rute for menneskelig ferdsel til fots. Kan ha mange utforminger og gå på ulike fysiske underlag. Fotruter kan gå i fjellområder, skog, i kulturlandskap eller som spaserruter

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER MED FRILUFTSLIVSFORMÅL. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

TILSKUDDSORDNINGER MED FRILUFTSLIVSFORMÅL. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune TILSKUDDSORDNINGER MED FRILUFTSLIVSFORMÅL Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune 3 TILSKUDDORDNINGER KNYTTET TIL FRILUFTSLIV Tilskudd til statlig sikring av friluftslivsområde Tilskudd til tilretteleggingstiltak

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Stutehavn Småbåthavn, Hvaler kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Stutehavn Småbåthavn, Hvaler kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Stutehavn Småbåthavn, Hvaler kommune Planbeskrivelsen er utarbeidet: 06.07.2009 Sist revidert: 11.08.2010 1.0. Bakgrunn for planarbeidet. Deler av arealet er i dag benyttet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER. 99c Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 28.06.95 i henhold til plan og bygningslovens 27. Asker kommune, teknisk sjef, 20. mars 1996. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA

Detaljer

Mandal kommunes satsning på Universell Utforming

Mandal kommunes satsning på Universell Utforming Mandal kommunes satsning på Universell Utforming Mandal kommune satser på Universell utforming blant annet gjennom prosjektene: Universell Utforming i Skjærgården og deltakelse i KS programmet Livskraftige

Detaljer