Nøkkeltall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Nøkkeltall Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61% 1,75 % 1,80 % 1,65 % 1,82 % Resultat for regnskapsåret 0,59% 0,54 % 0,84 % 0,75 % 1,09 % Egenkapitalrentabilitet før skatt 9,74% 7,67 % 10,29 % 9,41 % 13,88 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 6,65% 5,39 % 7,85 % 6,89 % 9,78 % Kostnader i % av totale inntekter 63,60% 68,47 % 60,07 % 54,98 % 50,55 % Kostnader i % av totale inntekter eks. kursgevinster/tap 61,87% 67,69 % 65,52 % 57,14 % 56,95 % Tap i % av brutto utlån -0,13% 0,04 % 0,11 % 0,35 % 0,26 % Kapitaldekningsprosent 13,97% 14,99 % 17,84 % 14,28 % 14,96 % 12 mnd forvaltningsvekst 21,72% 17,48 % 13,12 % 10,54 % 7,30 % 12 mnd utlånsvekst 20,02% 22,08 % 8,49 % 9,16 % 6,70 % 12 mnd innskuddsvekst 15,70% 7,21 % 7,27 % 8,71 % 3,90 % Innskudd i % av utlån 66,87% 69,36 % 78,98 % 79,88 % 80,21 % Offentlig sektor 6% Nærings liv 25 % Innskudd Person marked 69 % Nærings liv 26 % Utlån Person marked 74 % Utvikling Kostnader/Inntekter Utvikling EK-rentabilitet Kost/Innt% EK-rentab% Utvikling Rentenetto Utvikling kapitaldekning 2,79 2,51 2,3 2,11 1, Rentenetto Kapitaldekning %

3 STYRETS ÅRSBERETNING 2007 Rammebetingelser Det var ventet at veksten i 2007 ville avta noe på grunn av økende finansiell uro internasjonalt, men den gode veksten i norsk økonomi fortsatte ut hele 2007 og ble enda sterkere enn for Det har aldri tidligere vært registrert en så lang periode med høy vekst som i de siste fire årene. Finansuroen hadde sitt utspring i det amerikanske boligmarkedet med økende mislighold av dårlige boliglån som kalles subprime. Mange av disse lånene var blitt finansiert ved utstedelse av verdipapirer med sikkerhet i boliglånsporteføljer. Disse boliglånsporteføljene ble spredt til både amerikanske og europeiske banker som har måtte ta store tap etter hvert som misligholdet av lånene økte. Disse tapene har gitt utslag i redusert likviditet og en betydelig økning i pengemarkedsrentene. Selv om veksten i økonomien fortsatt er høy er det stor usikkerhet rundt utviklingen fremover. God vekst i verdensøkonomien med stor etterspørsel har gitt høyere priser på norsk eksport. Særlig sterk har stigningen i oljeprisen vært, den har nesten fordoblet seg gjennom Sammen med lavere priser på importvarer har dette bidratt til meget gunstig bytteforhold med utlandet. I tillegg til høye lønnstillegg de senere årene har dette totalt sett bidratt til en kraftig økning i disponibel inntekt for husholdningene. Stor økning i disponibel inntekt for husholdningene har medført høy etterspørsel. Også oljeindustrien og verkstedsindustrien har bidratt til sterk vekst. Høy aktivitet har medført rekordlav arbeidsledighet. Sterkt press på økonomien medførte at Norges Bank satte opp renten syv ganger i løpet av Renten ble hevet fra 1,75 prosentpoeng til 5,25. En styrket kronekurs, nedgang i boligprisene og en pengemarkedsrente som ligger godt over styringsrenten er forhold som taler for at rentetoppen er nådd. Husholdningenes gjeldsvekst var på ca 12 prosent for Dette er nesten samme vekst som for året før. Veksten viste en fallende tendens mot slutten av året. Markedet Den gode økonomiske utviklingen som har preget norsk økonomi har også vært rådende i vårt distrikt. Dette har bidratt til høy etterspørsel etter lån og andre bankprodukter. Banken har satset betydelige ressurser på salg, som har gitt uttelling i andre provisjonsgivende produkter. I 2006 lanserte banken en rammekreditt for privatkunder som kalles flexilån. Denne lånetypen har ubetinget vært en suksess. Via Terra Boligkreditt har banken gjennom året avlastet utlån på 60 mill og har nå en portefølje på 93,5 mill. Sammen med lån i Terra Boligkreditt har banken hatt en utlånsvekst på 24%. Nytt produkt av året er Terra kredittkort. Kortet har blitt godt mottatt i markedet. I tillegg har vi valgfri design på Terra debetkort. Vårt salgskontor i Kristiansand har gjennom året hatt fin volumøkning tross sterk konkurranse i markedet. Strategi og strategisk samarbeid Kvinesdal Sparebank er en selvstendig bank med lokal forankring. Banken har i dag hovedkontor i Liknes og har sterk markedsposisjon i kommunen. Etableringen i Kristiansand har vært med på å spre bankens virksomhet over et større geografisk område. Våre kjerneverdier nær, trygg og engasjert har vært med å bygge opp gode kunderelasjoner. Finanskonsernet Terra-Gruppen eies av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker deriblant Kvinesdal Sparebank. Terra Gruppen as har som målsetting å ivareta Terrabankenes interesser på områder der den enkelte bank ville hatt begrensede muligheter til å produsere eller framskaffe tilfredsstillende løsninger eller betingelser på egen hånd. Problemene i Terra Securities ASA startet på bakgrunn av saken mellom fire nordlandskommuner som resulterte i at Kredittilsynet varslet om tilbakekalling av konsesjonene til Terra Securities ASA. I denne situasjonen så styret ingen annen utvei enn å melde oppbud for Terra Securities ASA 28. november Som et av datterselskapene i Terra Gruppen AS, var Terra Securities ASA en avgrenset del av den totale virksomheten. Det ble imidlertid uttalt fra Kredittilsynet at Terra Gruppen AS er en ryddig og velstyrt gruppe når det gjelder de øvrige selskapene. Det er således ikke noe grunn til å være urolig når det gjelder Terra Skadeforsikring, Terra Livsforsikring og heller ikke for Terra Fondsforvaltning - altså er verdipapirfondene her godt sikret etter kjørereglene. De 78 sparebankene er forøvrig solide og driver ryddig og greit, det er

4 Terra Securities ASA som her har sviktet og dessverre påført de øvrige deler av gruppen en belastning. Situasjonen og den brede mediedekningen saken har fått har påført Terra Gruppen AS et omdømmemessig tap og for aksjonærbankene også et økonomisk tap av verdier og fremtidig inntjening. Saken har imidlertid ikke påvirket de øvrige produktselskapenes evne til fortsatt å levere bankene og bankenes kunder gode og konkurransedyktige tjenester og produkter. Som følge av bortfallet av de produkter og tjenester Terra Securities ASA leverte bankenes kunder, har Terra-Gruppen AS inngått avtale med First Securities AS. Resultatet Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets mening gir resultatet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskiftet. Styret er ellers ikke kjent med forhold etter årsskiftet som påvirker bedømmelsen av resultat og stilling. Selv med sterkt fokus på pris klarte banken å øke rente- og kredittprovisjonsinntektene fra 1,98 % til 2,11 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Andre driftsinntekter 0,42 % (0,58%) Kurstap på obligasjonsbeholdningen er viktigste årsak til lavere inntekter. Driftskostnadene utgjorde 1,61 % (1,75%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital Tapskostnaden utgjør -0,13 % (0,04%). Resultat etter tap og skatt ble 0,59 % (0,54%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Kostnader i prosent av inntekter (eksklusiv kurstap/gevinst på verdipapirer og valuta) var 61,87% (67,69%). Avkastningen på egenkapitalen før skatt ble 9,74 % (7,67%). Disponering av overskuddet Overskuddet etter skatt er beregnet til 11,3 mill (8,6 mill ) som styret foreslår disponert slik: Resultat for regnskapsåret kr Overføres til gaver kr Avsatt til gavefond kr Overføres til sparebankens fond kr Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen var ved utgangen av året 2.146mill (1.763 mill). Dette er en økning på 21,72 prosent (17,48%) Soliditet og kapitaldekning Kapitaldekningen var ved utgangen av året 13,97 % (14,99%). Bankens kjernekapital er på 187,3 mill og bankens ansvarlige kapital er 191,1mill. Banken tok i 2005 tatt opp et fondsobligasjonslån på 35 mill til styrking av egenkapitalen. Innskudd Innskudd fra kunder utgjorde mill (1.076 mill ) ved årsskiftet. Dette er en økning på 15,7% (7,2%). Innskuddsdekningen var ved årsskiftet 66,9 % (69,4%). Utlån Samlet utlån til kunder utgjorde ved årsskiftet mill (1.552 mill ), som tilsvarer en prosentvis økning på 20 % fra i fjor (22%). Garantiansvaret utgjorde 131 mill (172 mill kroner). Ubenyttede rammekreditter utgjorde 151mill ( 81 mill ). Av vår totale utlånsmasse til kunder har ca 49% (44%) av utlånsmassen en restløpetid på 5 år eller kortere. Banken benytter Terra Boligkreditt til avlastning av boliglån innenfor 60% av takst, og har en portefølje ved utgangen av året på 93.5 mill. Bankens garantiansvar er på 15,8 mill. Finansiell risiko risikostyring Bankens opplegg for kvalitetssikring skal avdekke risikoområdene og ha som mål å redusere risikoen til et lavt/moderat nivå. Banken har definert følgende hovedområder for risikostyring. Likviditetsrisiko, markedsrisiko bestående av rente-/kursrisiko og valutarisiko, kredittrisiko og operasjonell risiko.

5 Likviditetsrisiko Risikoen for at banken ikke har tilstrekkelig med likvider på et bestemt tidspunkt til å møte de forpliktelser som forfaller, benevnes likviditetsrisiko. Likviditetsrisikoen er et risikoområde vi har hatt stor fokus på. Banken har ved utgangen av året en innskuddsdekning på knappe 67%. Det har derfor vært behov for å sikre underlikviditeten med langsiktige innlån i tillegg til trekkfasiliteter. Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring trådte i kraft Banken har vedtatt ny likviditetspolicy og rapportering som skal sikre god og langsiktig likviditetsstyring, og som skal tilfredsstille forskriftens krav. Banken har også vedtatt at likviditetsreservene skal være 8% av skyldnader. Halvparten skal være verdipapirer som kan deponeres som sikkerhet for lån i Norges Bank. I tillegg har banken trekkrettigheter som reserve. Med disse tiltakene mener vi å ha en god buffer mot markedsmessige svingninger. Med inngåtte avtaler har banken redusert sin likviditetsrisiko. Banken vil fortsatt rette fokus på å opprettholde en lav likviditetsrisiko. Renterisiko Renterisikoen er knyttet til innlån/utlån og verdipapirbeholdningen. For utlån med fast rente er renterisikoen sikret med rentebytteavtaler. I tillegg har banken 53 mill kroner i fastrenteinnskudd som i hovedsak har en løpetid på 1 år. Vi vurderer renterisikoen for disse innskuddene som liten. På bankens obligasjonsbeholdning vil renterisikoen ved 1 % endring av markedsrenten utgjøre 1,1 mill kroner. Samlet vurderes renterisikoen som lav. Kursrisiko Kursrisiko oppstår når bankens aksje- og obligasjonsbeholdning får verdien fastsatt av markedsutviklingen. Det er fastsatt interne rammer for plassering i aksjer/andeler. Samlet beholdning av aksjer og andeler skal ikke overstige 3% av bankens aktiva. Beholdningsoversikt og verdier rapporteres styret hvert kvartal. Banken har ikke omløpsaksjer. Vår strategiske plassering i Terra Gruppen AS på 12,7 mill kroner er bokført som anleggsaksjer. Vi har foretatt en vurdering av disse aksjene ut fra de urolighetene som konkursen i Terra Securities ASA skapte. Det er foretatt markedsundersøkelser etter konkursen som viser at urolighetene ikke i vesentlig grad har påvirket de øvrige selskapene i Terra Gruppen AS. Det antas at Terra Gruppen AS har en ikke ubetydelig merverdi utover bokført verdi. Aksjene i Terra Eiendomsmegling Kristiansand AS er nå helt nedskrevet. Ca. halvparten av obligasjonsbeholdningen har fastrente. Med den betydelige økningen av rentenivået i løpet av 2007 har dette medført et kurstap i størrelsesorden 2 mill kroner. Totalt sett ansees kursrisikoen som moderat. Valutarisiko Banken har ingen balanseposter med valutarisiko utover en beskjeden egen kontantbeholdning. Kredittrisiko Bankens utlån er klassifisert og banken baserer overvåking og tapsvurderingen på klassifiseringen. Klassifiseringen utføres på grunnlag av nøkkeltall fra kundens sist reviderte årsregnskap. Næringskundene blir klassifisert i fem risikoklasser (A-E) på grunnlag av økonomi og sikkerhet (henholdsvis 60/40). Klassene er fordelt på hovedgruppene lav risiko (A), normal risiko (B,C) og høy risiko (D,E). Privatkunder klassifiseres ut fra økonomi og sikkerhet (henholdsvis 60/40). Kundene deles inn i fem risikoklasser (A-E) De som ikke er klassifisert, er i hovedsak kunder med engasjement som er mindre enn 0,5 mill. Samlet volum innenfor høy risikogruppe er 4,90 % av bankens samlede utlån. Dette er en nedgang på 0,20% fra i fjor. I vår kredittpolicydokument har vi sagt at beredskapsplan skal tre i kraft dersom klassifiserte D og E kunder utgjør mer enn 15 % av bankens utlån.

6 Banken hadde i 2007 en samlet tapskostnad på -2,4 mill. Samlet tapskostnad i prosent av samlet utlån er - 0,13%. Gruppevise nedskrivinger er i ,8 mill som er 0,26% av samlet utlån. Risikoengasjementer med tapsavsetning har regelmessig oppfølgning. Hovedfokus på gjennomførte kontroller er dokumentasjon av kundens betalingsevne og verdisetting av sikkerheter. Samlet sett vurderes dokumentasjonen, oppfølgingen og kontrollen av vår utlånsportefølje å være god, og det synes ikke å foreligge risiko for større tap i porteføljen, enn det som fremkommer i nedskrivingene. Også til verdipapirer er det knyttet kredittrisiko. Det er utarbeidet retningslinjer for likviditetsplasseringer. Det skal bare investeres i offentlige- og finansobligasjoner. Banken vurderer kredittrisikoen på verdipapirene som lav. Operasjonell risiko/behandlingsrisiko Risikoen for at mennesker, maskiner, rutiner og systemer ikke fungerer som forutsatt, og at lov og regelverk ikke følges, benevnes operasjonell risiko. Medarbeiderportalen har fått bedre funksjonalitet i løpet av året. På regnskapssiden er rapporterings- og budsjettmodellen enda ikke levert. Vi vurderer allikevel å ha god kontroll over bankens regnskap. Datasystem for hvitvasking er tatt i bruk og fungerer bra. Kassererinstruksen er revidert inneværende år. I løpet av året er det igangsatt utdanning i Finansiell Rådgivning for alle aktuelle medarbeidere. MiFID direktivet krever tester på plassering. Banken er også i gang med å gjennomføre dette. Personalforsikringen er gjennomgått. Samlet sett vurderes operasjonell risiko som lav. IKT - Risikovurdering Driftsstabiliteten i systemene har i løpet 2007 vært preget av en del problemer, men har imidlertid ikke vært av kritisk karakter for den daglige drift av banken. Terra har etablert nye serviceprosesser med nytt styringsverktøy for å håndtere feilmeldinger og henvendelser fra bankene. Risikovurderingen av driften, med de forstyrrelser vi har hatt i løpet av året, har ikke vært kritisk for den daglige drift av banken. Andre risikoområder For å sikre bankens eiendeler, gjennomgår vi årlig forsikringsdekningen i forbindelse med forfall. Bankens eiendeler er forsikret i Terra Forsikring. Medarbeiderne, miljøet og likestilling Banken ansatte fem nye medarbeidere i 2007 og ved utgangen av året hadde banken 28 årsverk. Annet hvert år gjennomfører banken arbeidsmiljøundersøkelser. Arbeidsmiljøundersøkelse ble gjennomført i mai 2007 og bekrefter godt arbeidsmiljø i Kvinesdal og Kristiansand. Vernerunde ble utført i mai 2007 og de ting som ble påpekt er i hovedsak utbedret. Banken har utarbeidet et opplegg innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Ansatte har hatt tilbud om bedriftshelsetjeneste i Sykefravær for 2007 har vært 4,4%. Dette er en liten økning fra i fjor. Sykemeldingsprosenten er gjennomgått i forbindelse med HMS gjennomgang i bedriften. Det er gjennomført teorikurs i ran og brann, samt rans-øvelse og evakueringsøvelse ved brann. Banken har tegnet helseforsikring for alle ansatte. Ved utgangen av året var det 18 kvinner og 14 menn ansatt i banken. Kvinneandelen utgjorde 56 prosent. Ledergruppen består av 50 prosent kvinner. Styret består av 40% kvinner. Forstanderskapet har kvinnelig leder.

7 Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for denne type virksomhet. Eierstyring og selskapsledelse Prinsippene og målene i retningslinjene i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er lagt til grunn for bankens virksomhet så langt de passer for vår bank. Utsiktene for 2008 Det er usikkert om den gode utviklingen vi har hatt i norsk økonomi gjennom hele 2007 vil fortsette gjennom hele Flere store internasjonale banker har meldt om rekordstore tap og dramatisk fall på børsene verden over i den senere tid, har skapt usikre fremtidsutsikter. Mye vil være avhengig hvor store konsekvenser uroen i finansmarkedene vil få for etterspørsel, sysselsetting og inflasjon. For norsk økonomi er det grunn til anta at en lavere vekst internasjonalt sammen med en sterk kronekurs vil dempe etterspørselen etter norske varer og dermed redusert eksport. På den annen side vil antakelig høye oljeinvesteringer sammen med god etterspørsel i offentlig sektor være viktige bidragsytere til økonomien. Gode ordrereserver for skips- og verkstedsindustrien i vår region vil gi god sysselsetting i 2008 og det vil fortsatt være knapphet på arbeidskraft på en del fagområder. Det antas at styringsrenten vil nå en topp på maksimum 5,5 prosentpoeng i løpet av første halvår og at deretter muligens vil falle noe mot slutten av året. Utlånsveksten til husholdningene i vår region har vært svært høy i de senere årene og vi tror at den vil bli noe svakere i året som kommer. Det er grunn til å anta at aksjemarkedet vil være turbulent i tiden fremover og av den grunn vil husholdningene i større grad sikre sine sparepenger i bank. Vi tror fortsatt er lønnsomheten i bedriftene vil være positiv selv med høy rente og sterk kronekurs. Lavere internasjonal vekst vil nok merkes for verkstedsindustrien som konkurrerer i dette markedet. Styret mener at en må være forberedt på at tapene vil øke noe fremover. For 2008 har banken lagt opp til enn lavere utlånsvekst i egne bøker. Vi vil i sterkere grad benytte Terra Boligkreditt i balansestyringen. I budsjettet er det lagt opp til større innskuddsvekst enn utlånsvekst. Styret vil overvåke utviklingen og arbeide for at banken klarer å opprettholde rentenettoen og inntjeningen fremover. Takk for godt samarbeid Styret takker alle kundene som har benyttet seg av bankens tjenester og produkter. Styret vil også takke alle medarbeidere og tillitsvalgte for godt samarbeid i året som gikk. Kvinesdal Tom Arnt Lindeland(leder) Anne Katrine Lohne (nestleder) Jan Aage Nilsen. Astrid Kloster Svend Olsen Øyvind Larsen (Banksjef)

8 Resultatregnskap (Beløp i hele tusen) Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater,obligasjoner,rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter 47 0 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer,andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gev./-tap på sertifikater,obligasjoner,renteb. verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapir m/var. avkastning Netto verdiendring og gevinst/-tap på valuta og finansielle derivater Netto verdiendring og gevinst/-tap på valuta og verdipapirer,omløpsmidler Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn mv Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån Tap på utlån,garantier mv Nedskrivning/reversering av nedskrivning Gevinst/tap Sum nedskr/reversering av nedskr. og gevinst/tap Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Overført til sparebankens fond Overført fra gavefond Overført til gavefond og/eller gaver Disponering

9 Balanse EIENDELER (Beløp i hele tusen) Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts-og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån og fordringer på kredittinstitusjoner,før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Sertifikater,obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkast Aksjer,andeler og grunnfondsbevis Aksjer,andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i andre konsernselskaper 0 0 Eierinteresser i konsernselskaper Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler Maskiner,inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Varige driftsmidler Andre eiendeler Andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

10 GJELD OG EGENKAPITAL Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelse Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Evigvarende ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital SUM GJELD Sparebankens fond Gavefond Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen: Betingede forpliktelser 2, Forpliktelser 2, Kvinesdal / I STYRET FOR KVINESDAL SPAREBANK Tom Arnt Lindeland (leder) Anne Katrine Lohne (nestleder) Jan Aage Nilsen Astrid Kloster Svend Olsen Øyvind Larsen ( Banksjef )

11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING TIL ÅRSREGNSKAPET Årsoverskudd Avskrivninger Netto tap/gevinst ved salg varige driftsmidler Netto tap ved salg anleggsmidler Nedskrivning av anleggsmidler Endring tapsavsetninger Gaver Endring utsatt skattefordel Tilført fra årets drift Endring brutto utlån kunder Endring lån/innskudd til finaninstitusjoner Endring innskudd fra kunder Endring lån/innskudd fra finansinstitusjoner Endring øvrige fordringer Endring annen kortsiktig gjeld Endring pensjonsforpliktelse Endring finansielle derivater Endring kortsiktige verdipapirer A Netto likviditetsendring virksomhet Likvider tilført/brukt på investeringer Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Investering i immaterielle eiendeler Investering i aksjer anlegg B Netto likviditetsendring investeringer Endring ansvarlig lånekapital Endring obligasjons- og sertifikatgjeld C Netto likviditetsendring finansiering Netto endring likvider (A+B+C) Likvidbeholdning =Likvidbeholdning

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2014 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall Nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 2010 styrets ÅRSBERETNING 2014 Norsk økonomi 2014 Styret i Kvinesdal

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika.

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika. Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS en alliansebank i eika. BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2013 1885-2013 128 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer