Reklamens makt i en digital hverdag Et første utkast til artikkel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reklamens makt i en digital hverdag Et første utkast til artikkel"

Transkript

1 Reklamens makt i en digital hverdag Et første utkast til artikkel Av Anita Borch Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) 1 Innledning - Bør barn og unge skjermes fra kommersiell påvirkning? Hvordan kan man eventuelt gjøre dette i en digital tidsalder? Tilfreds over egne velformulerte spørsmål rakte 8-klassingen meg mikrofonen og anla en lett, forventingsfull mine. Han og tre klassekamerater hadde prosjektoppgave i mediafag og skulle intervjue meg om barn og reklame. Videokameraet surret. Jeg ble svar skyldig. Det overrasket alle, unntatt meg selv. Jeg hadde arbeidet med temaet siden 1995, lenge nok til å ane rekkevidden av spørsmålene. Dette notatet tar for seg barn og unges forhold til reklame generelt og digital reklame spesielt slik det kan fortone seg når fortolkningsrommet er makt. Etter en tids tenkepause er mitt svar til 8-klassingene at det i dag ikke foreligger forskning som tyder på at myndighetene ikke bør opprettholde sitt forbrukerpolitiske mål om å skjerme barn og unge fra kommersiell påvirkning, men at dagens mottiltak bør oppdateres og tilpasses ny samfunnsforskning og utvikling. Konklusjonen hviler på en forståelse av at reklamens makt ikke nødvendigvis utøves over barn og unge, men utspilles blant en rekke aktører, også blant reklameforskere og blant barn og unge selv. Perspektivet har en rekke konsekvenser, blant annet for reklame- og medieforskningen og forbrukerpolitikken på området. Notatet er et første og utkast til artikkelen Reklamens makt i en digital hverdag som ble publisert i én av Makt- og demokratiutredningens ( ) bok Ungdom, makt og mening (Engelstad og Ødegård 2003). En kortere og mer bearbeidet versjon er med andre ord i omløp. Notatet innholder imidlertid noen poenger som gikk tapt under redigeringen. Blant annet gis en nærmere beskrivelse av de maktperspektiver som ligger til grunn for analysen. Det gis også en mer nyansert framstilling og kritikk av lovverket på feltet. Bakgrunn og tilnæring til feltet I komplekse samfunn med fri flyt av informasjon, varer og tjenester utgjør reklamen et viktig bindeledd mellom kjøpere og selgere. Ved å bedre bedriftenes salgsvilkår dannes og sikres arbeidsplasser. Og ved å lette forbrukernes orientering i markedet øker den enkeltes valgfrihet og makt. Samtidig anklages reklame for vandalisering av norsk velferd, miljø og kultur, blant annet i form av økte forskjeller mellom ressurssvake og ressurssterke, informasjonsoverflod, materialisme, kjøpepress, kriminalisering, marginalisering, mobbing og økt intoleranse som følge av stereotyp framstilling av kjønn, kropp, unge og gamle, by- og bygdefolk. Som en antatt svak og lett påvirkelig forbrukergruppe er det bred enighet i Norge om at barn og unge bør ha særlig beskyttelse mot reklamens makt. 1

2 Som andre former for reklame aktualiserer de nye, digitale reklamemediene samfunnets ambivalens mellom økonomiske målsettinger på den ene siden og krav om sosialt og kulturelt vern på den andre. Ja visst representerer de nye mediene nye muligheter for norsk næringsliv. Men de kan også true veletablerte, samfunnsorganisatoriske skiller mellom det kommersielle og det ikke-kommersiell og snu oppfatninger om farlig og ufarlig reklame på hodet. De kan også svekke myndighetenes arbeid med å skjerme barn og unge fra kommersiell påvirkning og aktualiserer i så måte spørsmålet om nasjonalstatens maktesløshet i en global tidsalder. Hvordan barn og unge forholder seg til nye former for digital reklame vet vi i dag lite om. En indikator kan være hvordan de forholder seg til reklame generelt. Barn og unges forhold til reklame har vært et tema i samfunnsvitenskapelig forskning de siste ti årene. De fleste nasjonale og internasjonale studier har omhandlet reklame på tv, ettersom fjernsynets kombinasjon av tekst, lyd og bilde antas å ha særlig appell blant barn og unge. De fleste nordiske studier har fokusert på reklamebudskap/kanal og mottakere av reklame (for eksempel Bjørnebekk 1992; Sverdrup 1993; Jarlbro 1993; Stø 1994; Tufte 1993; 1994; Leffler 1997; Borch 1996; 1998; 2000; Kjørstad 2000). Noen har fokusert på den norske befolkning generelt og foreldre spesielt (for eksempel Sverdrup og Lunde 1995; Brusdal 2000). Færre har fokusert på produsenter og markedsførere. De første norske studiene ble gjennomført tidlig på 1990-tallet i anledning innførselen av kommersielt tv i Norge. Perspektivet var jevnt over kritisk (for eksempel Bjørnebekk 1992; Sverdrup 1993; Stø 1994; Sverdrup og Lunde 1995; Borch 1998). Noen år senere kom de første fortolkende studiene. Inspirasjonskilden denne gangen synes å ha vært retninger innen media- og kulturstudier (for eksempel Borch 1996; Lunde 1997). De to perspektivene innehar elementer som til dels kontrasterer hverandre (Brusdal 1999; Borch 2000). Et sentralt element er synet på barn og unge som forbrukere. Mens det kritiske perspektivet fremstiller barn og unge som vergeløse ofre som danser etter kapitalkreftenes pipe, fremstiller det fortolkende dem som kreative og skapende aktører som aktivt bruker reklamen i identitetsarbeid og livsprosjekt. Perspektivene gjør seg også gjeldene i norsk samfunnsdebatt. Mens det kritiske perspektiv har bred støtte i alle samfunnsgrupper og -lag, synes det fortolkende perspektivet å være representert av en liten gruppe alternative media- og reklameforskere spredt over ulike kunnskapsmiljø. Valget av perspektiv har en rekke konsekvenser, blant annet for vurderingen av hvilken rolle myndighetene skal spille i kommersialiseringen av barne- og ungdomskulturene. Det dominante syn kan tale for at myndighetene opprettholder sitt forbrukerpolitiske mål om å skjerme barn og unge fra kommersiell påvirkning. Det alternative syn kan tale for å overlate dette til aktører i markedet til bedrifter, fagorganisasjoner, skoleverket og forbrukere, herunder foreldre og barn. For tilhengere av det rådende perspektiv står mye på spill. Til syvende og sist handler debatten om synet på den ideelle barndom, hvilket samfunn vi vil ha og hvilke verdier vi ønsker skal prege fremtidige generasjoner. Barn, unge og reklame er derfor et svært moralsk forskningsfelt som det er vanskelig å navigere i for den som ikke ønsker å bli satt i bås. Erfaringmessig vil alle syn som truer det dominante forties eller avfeies på kategorisk grunnlag. Men en slik strategi kan slå feil. Skulle det vise seg at det dominante perspektiv er grunnlagt på gale forutsetninger, kan eventuelle tiltak iverksatt for å skjerme barn og unge ha begrenset eller til og med motsatt effekt. Ved å eksemplifisere at barn og unge kan reagere forskjellig på reklame, har jeg i dette bidraget forsøkt å nyansere bilde av barn og unges forhold til reklame generelt og til digital reklame spesielt. Hensikten har ikke vært å rokke ved etablerte samfunnsverdier, snarere å gi et konstruktivt bidrag i myndighetens videre arbeid på feltet. Framveksten av digitale medier kan ha svekket myndighetenes mulighet til å skjerme barn og unge via nasjonalt lovverk. Nasjonale lovverk er imidlertid bare én veg å gå.. Andre strategier være vel så egnet. 2 Reklame 2

3 Reklame er primært et salgsfremmende tiltak. I dagligtalen benyttes reklame og andre relaterte begreper som markedsføring og salg om hverandre uten at det går nevneverdig ut over dialogen. Innen fagtradisjoner som markedsføring og salg er skillet langt klarere. Helgesen (1998) forstår markedsføring som et virkemiddel iverksatt for å realisere et foretaks mål i markedet. Virkemidlene utgjør markedsføringsmiksens fire p er; product, place, price og promotion. Ifølge forfatteren utgjør reklame det mest iøynefallende av sistevente virkemiddel; promotion på norsk markedskommunikasjon. Markedskommunikasjon utgjør igjen ett av flere bindeledd mellom kjøpere og selgere i markedet. Andre virkemidler er sales promotion, public relation (PR), personlig salg, sponsing og trade promotion. Andre, mindre amerikansk inspirerte fagtradisjoner skiller ikke like klart mellom begrepene. Innen enkelte samfunnsfag kan PR og sponsing forstås som ulike former for reklame. Reklamebegrepet nærmer seg i så måte markedsførernes bruk av begrepet markedskommunikasjon. På tvers av fagtradisjoner synes kjernen i begrepet å være at reklame: - er initiert og finansiert av en kommersiell (privat) bedrift - har til hensikt å øke salg/fortjeneste - er rettet mot potensielle sluttbrukere av et produkt - er kjøpt og utformet av et reklamebyrå - er eksponert på kjøpt reklameplass - er formidlet gjennom et massemedium - har et innhold som er ment å gi positive assosiasjoner til et produkt, firma eller merkenavn, typisk gjennom mer eller mindre eksplisitte oppfordringer om kjøp og lovnader om lykke - påvirker mottakerne uten selv å være gjensidig påvirket Men denne forståelsen er for snever. Økt markedstekning i offentlig sektor har ført til at NRK, LO, Bellona og andre aktører vi tradisjonelt tenker på som ikke-kommersielle initierer og finansierer reklame i den hensikt å sikre egen drift. Drivkraften er ikke økonomi alene, men markedsførernes kunstneriske og statusmessige ambisjoner, faglig og personlig tilfredsstillelse og makt. Reklamen er heller ikke nødvendigvis rettet mot potensielle sluttbrukere av et produkt. Andre målgrupper kan være arbeidsgivere, bransjekollegaer, politikere og andre finansielle bidragsytere. En relativt stor del av reklamen er ikke utviklet av reklamebyrå og/eller eksponert på kjøpt reklameplass. Tradisjonelle massemedier som aviser, tv, ukeblader og magasiner pustes i nakken av medier som også kan benyttes til en-til-en-kommunikasjon internett, mobiltelefon, SMS osv. Også skoler, sportsarrangementer, kulturbegivenheter og privatpersoner formidler reklame og bidrar som følge av dette til å svekke det veletablerte samfunnsorganisatoriske skillet mellom det kommersielle og det ikke-kommersielle, det private og det offentlige. Håndplukkede sosiale ledere, såkalte innovatører, sponses med klær, mobiltelefon eller annet utstyr for å påvirke jevnaldrende til å kjøpe produktene. Mange av de nye formene for reklame eksponeres i utradisjonelle sammenhenger og fremstår som følge av dette som noe annet enn det de er. For eksempel fremstår programlang reklame som Sesam Stasjon på NRK og Pokemon tegnefilmene på TV 2 som barneprogrammer, sponsing av sportsarrangementer og kulturbegivenheter fremstår som veldedig formål m.m. Det meste av disse utradisjonelle formene for reklame lever i en skyggetilværelse i den forstand at de verken omfattes av gjeldene lovverk eller registreres i offentlig reklamestatistikk. Det gjelder også NRK og TV2s egenproduserte reklame som til tross for sitt relativt beskjedene omfang kan fremstå som så dominant at deler av mediebedriftene grenser opp mot reklamebyrå. Fortsatt er det meste av det som eksponeres av reklame ment å gi positive assosiasjoner til et produkt, firma eller merkenavn, men oppfatningen om hva som gir positive assosiasjoner synes i noen grad endret. Bennetons sosialrealistiske og politiske reklame er ett eksempel, tendensene til estetisering av vold og narkotika et annet. Endelig viser økt bruk av markedsanalyser at reklamen ikke bare påvirker sluttbrukere. Reklamen er også påvirket av sluttbrukerne i den forstand at den er utformet og tilpasset deres ønsker og interesser. Under hvilke kriterier en ytring er å betrakte som reklame fremstår som mer usikkert en noensinne. Dette bidraget opererer med en relativt bred forståelse av reklame i den forstand at alle ytringer som har til hensikt å øke egen kapital er eller kan betraktes som reklame dersom også andre kriterier tilsier 3

4 dette. NRKs Sesam Stasjon er betraktet som reklame fordi én av flere hensikter er økt salg av produkter som selges i tilknytning til seriene. Interesse- og fagorganisasjoners appell til norsk næringsliv om økonomiske midler til egen drift og kampanjer for å øke antall medlemmer kan betraktes som reklame. Myndighetens informasjonskampanjer for å redusere antall røykere er imidlertid ikke betraktet som reklame ettersom hensikten er å bedre folks helse og velvære. Skillet mellom ytringer som er og kan betraktes som reklame er også anvendt i annen faglitteratur på feltet. En utbredt oppfatning er at reklame som presenteres i utradisjonelle former og/eller i utradisjonelle sammenhenger, også kalt indirekte eller skjulte former for reklame, hevdes å operere i en gråsone som grenser opp mot andre former for ytringer, for eksempel informasjon eller underholdning (Borch 1998; 2000; Storm-Mathisen 1998; Brusdal 1999, Kjørstad 2000; NOU 2001). Nyere faglitteratur synes i så måte å praktisere et mer partikulært og komplisert reklamebegrep enn tidligere. De nye, fleksible gråsone-definisjonene fungerer analytisk, men kan ha uheldige implikasjoner ettersom de erfaringsmessig vil utnyttes av aktører som ønsker å omgå eksiterende lovverk. 3 IKT og digital reklame Digital reklame er basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som internett, mobiltelefon og digital tv. IKT er både teknologi og medier (Silverstone et.al. 1987). Som teknologi innehar IKT en rekke egenskaper som skiller dem fra andre, mer tradisjonelle medier. Disse egenskapene er blant annet knyttet til begreper som bits, pull-teknologi, hyperlinker, cookies og flermedialitet : - Bits. Bidrar til at informasjon kan lagres og distribueres på nye måter som krever mindre kapasitet. Åpner for en mer kostnadseffektiv kringkasting, utvikling av nytt innhold og nye bruksområder. - Pull-teknologi. Innebærer at brukerne selv kan velge hvilke tjenester de vil benytte til hvilken tid de ønsker. Står i motsetning til push-teknologi der brukernes valg i større grad er styrt av sendeskjema. - Hyperlinker. Innbyr til ikke-lineær lesing hvor brukerne kan fordype seg i relaterte tema og tekster underveis. Kan sette brukerne i en såkalt flow-state, definert som a higly pleasurable experience of total absorptions in a challenging activity (Gruen 1995, s. 95). - Cookies. Elektroniske spor som registrerer og identifiserer brukernes navigeringer på nettet. - Flermedialitet. Innebærer at bruken av digitale medier ikke er tids- og stedmessig bundet til én terminal, men til flere. Én og samme innholdtjeneste kan som følge av dette være tilgjengelig på ulike digitale portaler. Som medier danner og opprettholder IKT relasjoner mellom barn og unge og deres venner, familie og offentligheten (Silverstone et.al 1992). De er ansett som ekstremt åpne i den forstand at innholdet kan benyttes til en rekke formål og kan være tilgjengelig på en rekke portaler (Featherstone 1991). Blant annet kan IKT-baserte medier benyttes som informasjons-, kunnskaps-, kommunikasjons-, underholdnings- og handelskanal på skolen, hjemme og underveis. Åpenheten bidrar i så måte til oppheve skillet mellom privat og offentlig sfære (Sennet 1993; Habermas 2002). IKT-baserte medier er videre beskrevet som mer globale enn andre, men dette er en sannhet med visse modifikasjoner, ettersom noen medier øyensynlig er mer globale enn andre. Det verdensomspennede internettet er for eksempel mer global enn den mer geografisk avgrensede mobiltelefonen. Rekkevidden av digital tv er i dag svært begrenset og videre spredning vil avhenge av hvilken bredbåndsløsning som blir valg 1. 1 Sterke krefter arbeider for det såkalte Bakkenettet som kan tilsi et relativt nasjonalt avgrenset digital tv. Bakkenettet kan i så måte øke den nasjonale kontrollen, men kan gi såpass begrensede brukerfunksjoner at dets 4

5 Generelt bidrar de globale mediene til å korte ned veien mellom det globale og det lokale. Innhold fra internasjonale, nasjonale og regionale selskaper blir tilgjengelig fra lokale plattformer hvor de kan bidra til kulturell ensretting og differensiering, integrasjon og desintegrasjon, samhandling og konflikt mellom etniske grupper, nasjoner og regioner. Digitale medier også ansett som mer interaktive enn andre, men også her finnes variasjoner mellom mediene. Dagens digitale tv har for eksempel ikke samme grad av interaktivitet som internett og mobiltelefon. Det interaktive aspektet fordrer en mer aktiv bruk og følgelig en sterkere grad av involvering i mediene. Det øker også forbrukernes valgmuligheter og legger med dette opp til en mer individuell bruk. Opplevelsesdimensjonen ved de ulike mediene antas å stige etter hvert som ulike bredbåndsløsninger øker overføringshastigheten og åpner opp for nytt innhold og nye bruksområder. I dag synes de ulike digitale medier å fylle ulike funksjoner i hverdagen. Internett er først og fremst ansett som foroverbøyd informasjonskanal som fortrinnsvis brukes på jobben eller i relativt perifere rom i hjemmet. Mobiltelefon er hovedsakelig anvendt som et kommunikasjonsverktøy som også brukes i farten. Digital tv, derimot, er etter alt å dømme anvendt som underholdningskanal som fortrinnsvis benyttes til tilbakelent rekreasjon i den sentralt plasserte stuen hvor den erstatter dagens analoge tv. 3.1 Kommersielle tjenester på digitale medier IKT er er kommersielle i flere lag. De kan være dobbelt kommersielle i den forstand at de både er teknologisk produkter og medierte innholdstjenester som kan kjøpes på et marked. Videre kan innholdstjenestene være dobbelt kommersielle i den forstand at de både har et kommersielt formål og et kommersielt innhold i den forstand at de koster penger. De ulike digitale medier er inne i ulike kommersialiseringsprosesser. Internett var lenge forbeholdt akademikere og universitetsansatte. På 1990-tallet ble det tilgjengelig for salg på det private markedet. I dag er utviklingen av innholdstjenester stort sett kommersielt drevet. Stadig flere bedrifter etablerer seg på nettet. Tjenester som før var gratis finansieres av reklame eller andre betalingsformer. Trått annonsemarked, dot.comdød og skjerpet krav til inntjening kan føre til at tjenestene i økende grad vil koste penger der brukerne betaler per abonnement eller per nedlastet produkt. Mobiltelefon og digital tv har alltid kostet penger å anskaffe. Formålet er hovedsakelig kommersielt. SMS-tjenester betales per tjeneste. Øvrige mobiltjenester er jevnt over gratis ut over tellerskrittene. Tjenestene på digital tv har stort sett kommersielle formål og så godt som alt innhold koster penger 2. IKTs egenskaper som teknologi og medier preger også tilbudet av kommersielle tjenester på digitale medier. Da handelen ikke foregår ansikt til ansikt, går mye av førstehåndserfaringen med produkter, firma og merkenavn tapt, noe som bidrar til å gjøre digitale medier til svært tillitsintensive handelskanaler (Borch 1999a). Som medierte transaksjoner danner og opprettholder IKT relasjoner mellom forbrukere og markeder. Da forbrukere får tilgang til internasjonale, nasjonale og regionale markeder fra eget hjem, klasserom, bibliotek og andre ikke-kommersielle soner, reduseres skillet mellom globale og det lokale, det kommersielle og ikke-kommersielle (Montgomery 2000; Silverstone et.al. 1992). Blant annet i kraft av sin ekstreme åpenhet er digitale medier beskrevet som fleksible, allsidige og tilgjengelige handelskanaler (Borch 1998; 1999a; 1999b). Fleksibiliteten viser blant annet til lave etableringshindre og muligheten for å raskt oppdatere tilbud etter endrede markedsbetingelser. Allsidigheten og tilgjengeligheten viser til at mediene kan benyttes som markedsførings-, handels- og distribusjonskanaler relativt uavhengig av tid og sted. Veien fra markedsføring, handel og distribusjon kortes ned. For tilbydere kan digitale markeder innebære økt kundepotensial, konkurranse og mer kostnadseffektiv drift. For forbrukere kan markedene innebære økt tilgang på oppdaterte og individuelt tilpassede varer og tjenester. Muligheten for å vurdere varer og tjenester øker, dels fordi leverandører på sikt kan komme til å tape kunder til fordel for mer konkurransedyktige leverandører, også utenlandske. 2 Digitale tjenester på NRK vil sannsynligvis koste penger. Innholdet kan i så måte skifte status fra public service til kommersielle produkter som kan kjøpes på et marked. 5

6 produktinformasjonen er lettere å sammenligne, dels fordi brukerne kan diskutere produkter, firma og merkenavn med leverandører og andre forbrukere. Studier viser imidlertid at virkeligheten ikke alltid står til mulighetene (Borch 1999a; 1999b; 2000). Leverandører kan oppleve at driften er langt mer kostbar enn forespeilet. Nettets allsidige muligheter utnyttes ikke fult ut (Borch 2000). I dag er internett og mobiltelefon stort sett benyttet som markedsføringskanal. Andelen som bruker internett som handels- og distribusjonskanal er imidlertid økende (Borch 2000). Mange nettbutikker opplever at kundene svikter på grunn av manglende tillit, kunnskap og interesse (Borch 1999b). Forbrukere kan oppleve at tilbudene er lite oppdaterte, dyrere, problematisk å finne og vanskelig å sammenligne. Muligheten for å kommunisere med andre forbrukere er det svært få som benytter seg av (Borch 1999b; 2000). Digitale mediers mulighet til å samle, lagre og bearbeide informasjon gjør dem særlig egnet til å utvikle reklame spesielt tilpasset den individuelle forbruker drive såkalt skreddersydd markedsføring, også kalt dialogmarkedsføring, relasjonsmarkedsføring, en-til-enmarkedsføring, CRM (Customer Relationship Mangement ), samtykkebasert markedsføring m.m. (Borch 2000). Dette forutsetter kunnskap om den enkelte kunde. Noe av kundeopplysningene samles inn via cookies, andre fordrer at forbrukerne selv avgir informasjon. Registreringen av kundeopplysninger skal ifølge Personvernloven være basert på et frivillig, informert og utrykkelig samtykke. For bedriftene innebærer dette økt krav om å etablere og opprettholde tillitsfulle og lojale forbrukere. For forbrukere medfører det økt ansvar i den forstand at de selv må sette seg inn i og forstå rekkevidden av å avgi personlige opplysninger. 3.2 Digital reklame rettet mot barn og unge Vinterhalvåret foretok jeg en innholdsstudie av ulike reklameformer og teknikker rettet mot barn og unge på internett (Borch 1998; 2000). Konklusjonen var at enkelte former for digital reklame kan være vanskelig å identifisere og gjenkjenne for barn og unge. Antagelsene ble senere testet og nyansert i en kvalitativ studie av åringers forståelse av digitale reklameformer og teknikker rettet mot barn (Kjørstad 2000). Selv om begge studiene fokuserte på internett, gir de også et innblikk i reklame på andre digitale medier. For eksempel har reklame på mobiltelefon, henholdsvis WAP og SMS, flere fellestrekk med reklame på world wide web (www) og e-post. Videre kan det være grunn til å tro at de første formene for digital reklame vil være en krysning mellom internett-reklame og reklame på analogt tv (Montgomery 2000). En innholdstudie av utradisjonelle former for tv-reklame, foretatt av Sverdrup (1993), indikerer etter mitt skjønn noe av det vi kan vente av digital tv-reklame. Studien fra identifiserte i alt ni reklameformer og teknikker. Hadde jeg fortatt samme studie i dag, ville antallet vært langt høyere. Den mest utbredte formen for reklame rettet mot barn og unge var den kommersielle hjemmeside. En innholdsanalyse av tre kommersielle hjemmesider, henholdsvis tine.no, lego.no, og donald.no, viste at denne formen for reklame er en cocktail av informasjon, underholdning, markedsanalyse og salg som blant annet tilbyr faktakunnskap, spill, konkurranser, klubbmedlemskap og gratis produktprøver. En hjemmeside utgjør hva Montgomery og Pasnik (1996) kaller a branded environment hvor barn og unge kan samhandle med Litago-kyr og andre symbolske autoritetsfigurer logoer, jingles og annet, noe som kan øke barn og unges merkelojalitet. Nettstedene består av mange nettsider som fungerer som leke- og aktivitetsrom. Barn og unge kan navigere fra det ene rommet til det andre, og akkurat som når de åpner en ny luke i julekalenderen, består noe av spenningen i at de aldri kan vite hva som skjuler seg bak neste klikk. Navigasjonen er til dels motivert av gratis markedsføringsmateriale, i bytte mot personlig opplysninger. Ingen av de kommersielle hjemmesidene opplyste om hva informasjonen skulle brukes til. Barn kunne delta i konkurranser hvor premien, ironisk nok, var å få kundeopplysningen, deres navn og adresse, eksponert på nettsiden. Ingen av de analyserte hjemmesidene tilbød direkte salg, elektronisk betaling og/eller distribusjon av produkter til barn. Isteden måtte barna fylle ut en bestillingskupong med foresattes underskrift. Slik markerte norske hjemmesidene seg den gang, som nå, som forskjellig fra mange av de utenlandske. 6

7 De øvrige åtte reklameformene og teknikkene var delvis ment å lede barn og unge frem til den kommersielle hjemmeside. De mest kjente formene for internett-reklame var utvilsomt banneren og spam. Slik er det tidvis ennå. Når internett-reklame er tema i offisielle og uoffisielle sammenhenger, er det oftest disse formene for reklame det siktes til. Slik fjord og fjell representerer Norge, representerer banneren og spam nettreklame på henholdsvis www og e-post. Symptomatisk nok er banner og spam blant de få reklameformene på internett som registreres i offentlig reklamestatistikk. Den selektive fokuseringen kan føre til at andre, vel så utbredte reklameformer og teknikker rettet mot barn og unge skyves i bakgrunnen. Tabellen under viser noe av mangfoldet 3. Tabell 1: Nettreklameformer og teknikker rettet mot barn og unge Nettreklameformer og teknikker Beskrivelse Den kommersielle hjemmeside Banner Pop-ups Belønningsreklame Tekstreklame Nettsponsing Domenespekulering Og metatagging Push-reklame Tips-en-venn Spam Nyhetsbrev Chat-reklame Favorittlister Sponsing av tv-program Produktplassering Spill-reklame Merchandisering Lisensiering Blander reklame med ikke-kommersielle tjenester. Kan fremstå som informasjon, underholdning o.a. Ligner avisenes rubrikkannonser. Banner-lignende reklame som automatisk dukker opp på skjermen når brukere besøker enkelte nettsider Eksponeres for selvoppnevnte reklametittere mot belønning. Positiv omtale av produkter, firma og merkenavn. Kan fremstå som redaksjonelt stoff. Økonomisk støtte til gode formål i den hensikt å skape positive assosiasjoner mellom formål og bedrift. Kan fremstå som veldedig formål. Tvilsomme teknikker som er ment å villede brukere til kommersielle hjemmesider via henholdsvis domenenavn og søketjenester. Ligner tv-reklame. Eksponeres gjerne i forkant av visning av hele eller deler av filmer på internett. Oppfordrer brukere til å videresende reklame til venner og bekjente. Effekten kan være sterk ettersom primære kilder påvirker sterkere enn sekundære. Uønsket og ikke-akseptert e-postreklame som mottakerne ikke har bedt om å få. Kan også eksponeres på nyhetsgrupper. Ønsket og akseptert e-postreklame som mottaker har bedt om å få. Kan fremstå som en gratis gave eller ekstra service. Fordekt produktinformasjon på chatte-kanaler, der kommersielle aktører faller naturlig inn i samtaler og snakker positivt om produkter, firma og merkenavn. Tilbehør i programvare for internett i form av hyperlinker til kommersielle hjemmesider. Økonomisk støtte til et tv-program mot å få logoen vist først eller sist i programmet. Produkt eller logoer inngår i en "naturlig sammenheng", f.eks. en film eller spill. Kan fremstå som del av en scene. Produkter eller logoer inngår i naturlig i spillet. Produsenten utvikler historier for barn som gir grunnlag for salg av bøker, leketøy, klær etc. Skaper positive assosiasjoner mellom filmens figur og produkt. Tv-selskapene har lisens på salg av produkter som selges i tilknytning til tv-program. 3 Er nærmere beskrivelse av banner, belønningsreklame, tekstreklame, sponsing, domenespekulering, domenetagging, spam og nyhetsbrev er gitt av Borch (1998; 2000). Kjørstad (2000) beskriver push-reklame, chat-reklame og favorittlister, Sverdrup (1993) beskriver sponsing av tv- program, produktplassering, merchandisering og lisensiering, Berg (1995) beskriver inforeklame og Bjørnebekk (1992) beskriver totalreklame. 7

8 Programlang reklame Inforeklame Totalreklame Kan fremstå som tv-program. Programlang reklame med positiv omtale av produkt, for eksempel tv-shop. Reklame eksponert gjennom flere kanaler og som dermed kompletterer og drar nytte av hverandre. Samtlige reklameformer og teknikker er tillatt på digitale medier, men ikke på analogt tv som sender fra Norge. Unntak er spam og nyhetsbrev som krever samtykke fra foresatte. Hva angår nåtidige og fremtidige former for digital reklame synes tre trekk særlig påtakelig. Det ene er at den digitale reklamen bryter ned skillet mellom ikke-kommersielt og kommersielt innhold. Reklamen er innhold og kan følgelig ikke selekteres vekk, verken i tid eller sted. Da reklamen fremstår som noe annet enn det er, kan den være vanskelig å identifisere og gjenkjenne som reklame (Borch 1996; 2000, Kjørstad 2000). Sammensmeltingen av commerce & culture bekreftes i amerikanske rapporter, hvor det blant annet heter at utviklingen går mot en mot en mer brukervennlig reklame som i minst mulig grad forstyrrer brukernes flow state. I forlengelsen av dette beskrives hvordan amerikanske nettsteder i økende grad oppfordrer barn og unge til multitask, dvs. kombinere surfing på nettet med bruk av andre medier, for eksempel ved at de titter på tv-serien Dawson Creek mens de leser om hovedpersonene, deres innerste følelser og produktpreferanser på nettet. Denne type totalreklame kan gi et innblikk i fremtidens digitale reklame (Montgomery 2000). Det andre, karakteristiske trekket er at den digitale reklamen på sett og vis snur forholdet mellom den farlige og den ufarlige reklamen på hodet. En tradisjonell, reklamekritisk oppfatning har vært at den uønskede, aggressive formen for reklame har sterkere effekt enn de formene for reklame som er basert på å skape intimitetsbånd av tillit og lojalitet til brukerne. På digitale nett, derimot, kan en anta at den selvvalgte reklamen har sterkere effekt enn den mer uønskede og brysomme reklamen. Mye kan derfor tyde på at vi i tiden fremover vil eksponeres for harmoniske former for digital reklame som bestreber seg på ikke irritere brukerne, dels ved å fremstå som noe annet enn det de er, dels ved å knytte og opprettholde intimitetsbånd med den enkelte bruker. Endelig er mange former for digital reklame globale. Internasjonal, nasjonal og regional reklame blir tilgjengelig fra lokale plattformer hvor de kan bidra til ensretting og differensiering av barne- og ungdomskulturer. Veien fra det globale til det lokale kortes det. Generelt synes norske nettsteder mindre kommersialiserte enn nettsteder fra Statene og enkelte europeiske land. Ifølge norsk lov krever direkte salg, elektronisk betaling og/eller distribusjon av produkter rettet mot barn og unge foresattes underskrift. I den grad barn og unge bare benytter norske nettsteder, kan dette ha en viss virkning. Men i en digitalisert verden vevet sammen av elektroniske kommunikasjonsstrømmer uten respekt for landegrenser, kan verdien være begrenset. Symptomatisk nok tilbyr det internasjonale leketøyskonsernet Lego direkte salg av produkter rettet mot barn på sitt danske nettsted, ikke på det norske, men nettstedene er bundet sammen av hyperlinker. 4 Maktperspektiver Reklamens sterkeste makt synes å være knyttet til dens produksjon og reproduksjon av hegemonier, dvs. herskende tankemønstre om hvordan tingen er (Engelstad 1999). Mest omtalt er dens innflytelse over det vellykkede av hva som gir lykke, er in eller ut, akseptabelt eller uakseptabelt, pent eller stygt. Resultatet kan være identitets- og konformitetspress, samt økt selvforakt, marginalisering og kriminalisering av grupper som ikke evner å leve opp til idealene. Reklamens stereotype fremstilling av etniske grupper, kropp, kjønn, unge og gamle, by- og bygdefolk kan fordreie virkelighetsbilder og øke intoleransen overfor utsatte grupper i samfunnet. Reklamens formspråk, ofte 8

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Hva er AMT-direktivet?

Hva er AMT-direktivet? Informasjon fra www.medienorge.uib.no Hva er AMT-direktivet? Hva er et EU-direktiv? Hva handler AMT-direktivet om? Blir det tillatt med alkoholreklame og produktplassering på norske TV-skjermer? Dette

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Tekstreklame i en digital tid

Tekstreklame i en digital tid Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget april 2012 Norsk Redaktørforening Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget Skrevet på oppdrag fra Norsk Redaktørforening

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Velferdsforskningsinstituttet NOVA NOVA Rapport 15/2014 Velferdsforskningsinstituttet

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Ruth Schukalla. Hvordan påvirker bruk av ny teknologi. ungdoms sosiale liv?

Ruth Schukalla. Hvordan påvirker bruk av ny teknologi. ungdoms sosiale liv? Ruth Schukalla Hvordan påvirker bruk av ny teknologi ungdoms sosiale liv? Praktisk pedagogisk utdanning, HiNT 2007 Innholdsfortegnelse Innledning.... 3 1. Begrepsavklaring........ 6 1.1. Om påvirkning.

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

Skjønnhet og helse det ytre og indre

Skjønnhet og helse det ytre og indre Skjønnhet og helse det ytre og indre SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 1-2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no Takk til alle som

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg «Det er jo morsomt for mamma å følge med på oss. Da ser hun at vi driver med idrett» HILDE A. AAMODT & SVEIN MOSSIGE Rapport nr

Detaljer

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE FORDYPNINGSOPPGAVE NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM HØSTEN 2007 SIV KVAMME SKREDE ANNE REE JENSEN GEIR BRÅTHEN GRETE TEIGLAND 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv

Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv Trine Næss Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv Bacheloroppgave i Sosiologi HØGSKOLEN I VESTFOLD AVDELING SAMFUNNSFAG Våren 2006 Nett-utgave: Tønsberg: Høgskolen

Detaljer

Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Jon

Detaljer

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? FoU-rapport nr. 1/2012 Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Trond Stalsberg Mydland og Randi Wærdahl Tittel Husrom uten hjerterom Kan bolig

Detaljer

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat

Detaljer

Proffere PR presser pressen

Proffere PR presser pressen Proffere PR presser pressen Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Redaktørforening Proffere PR presser pressen Innhold Forord... 1 1: Innledning... 3 Økonomisk utvikling og journalistisk styrke...

Detaljer

Sosiale problemer. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4

Sosiale problemer. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4 Sosiale problemer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne definere begrepet sosiale problemer og bruke samfunnsvitenskapelige teorier

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Medieinvesteringens effekt

Medieinvesteringens effekt Medieinvesteringens effekt Er det en klar positiv sammenheng mellom bedrifters medieinvesteringer og deres inntrykk i befolkningen? Ragnhild S. T. Kræmer Masteroppgave i Ledelse og Organisasjonsvitenskap

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer