Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007"

Transkript

1 Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for Regnskapsprinsipper 1.A Generelle regnskapsprinsipper 1.B Periodiseringer 1.C Valuta 1.D Finansielle instrumenter 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler 2.A Verdsettelse, beskrivelse og definisjoner 2.B Risikoklassifisering 2.C Fordelt etter sektor, næring, geografi og tap 2.D Misligholdte og tapsutsatte lån 2.E Periodens endringer i individuelle nedskrivninger 2.F Periodens endringer i gruppevise nedskrivninger 2.G Spesifikasjon av resultatpost 11.1 Tap på utlån 2.H Inntektsføring av renter på lån med nedskrivning 3. Obligasjoner 3.A Prinsipper for verdsettelse 3.B Fordeling og verdsettelse 3.C Ansvarlig lånekapital i andre selskaper 4. Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 4.A Prinsipper for verdsettelse 4.B Verdsettelse og fordeling 4.C Beholdningsendring for anleggsmidler 5. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 5.A Prinsipper for verdsettelse 5.B Nærmere spesifikasjon 5.C Investeringer i varige driftsmidler 6. Ansvarlig kapital 6.A Egenkapitalendring 6.B Kapitaldekning 7. Likviditet Risiko Finansiering 7.A Likviditetsrisiko 7.B Renterisiko 7.C Kontantstrømanalyse 7.D Gjeld 8. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte 8.A Ytelser til ledende personer med mer 8.B Lån og garantier 8.C Pensjonsforpliktelser 9. Diverse andre tilleggsopplysninger 9.A Regnskapsbehandling av skatt 9.B Annen gjeld 9.C Sikringsfondsavgift - Garanti for innskudd 9.D Betingede forpliktelser 9.E Andre gebyrer og provisjonsinntekter 9.F Andre driftskostnader 9.G Konverteringskostnader

2 Note 1. Regnskapsprinsipper 1.A Generelle regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov og årsoppgjørsforskrift. Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier fastsatt 21. desember 2004 er lagt til grunn ved utarbeidelse av bankens regnskaper fom 1. januar All gjeld er bokført til pålydende. Verdipapirer vurdert som omløpsmidler, er bokført til den laveste verdi av porteføljens samlede anskaffelseskost og markedsverdi ved årsskiftet. Det foreligger ingen leasing- eller factoring-avtaler, og banken har ingen tilknyttede selskaper eller datterselskaper. Under de enkelte noter er det redegjort nærmere for de benyttede regnskapsprinsipper for den omtalte regnskapsposten. Alle tall er oppgitt i kroner så sant det spesifikt ikke er angitt annet. 1.B Periodiseringer Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes eller påløper. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader utgiftsføres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres som fordring i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Låntakernes kostnader forbundet med etablering av lån, overstiger ikke bankens kostnader, og tas til inntekt når de betales. 1.C Valuta Banken har ikke gjeld i utenlandsk valuta ved årsskiftet, mens eiendeler i utenlandsk valuta består av en mindre kontantbeholdning med turistvaluta. Bankens virksomhet og status innebærer generelt liten valutarisiko. 1.D Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter omfatter omsettelige finansielle eiendeler og gjeldsposter samt finansielle derivater. Finansielle instrumenter i bankens balanse omfatter aksjer, andeler i aksjefond, grunnfondsbevis og obligasjoner. (Se notene 3 og 4.) Handelsportefølje defineres som finansielle instrumenter som banken har for egen regning med henblikk på videresalg, eller for på kort sikt å dra fordel av pris- og/eller rentevariasjoner, samt sikring av slike posisjoner. Banken har ved årsskiftet ingen finansielle instrumenter klassifisert som handelsportefølje. Note 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler 2.A Verdsettelse, beskrivelse og definisjoner Sum netto utlån er i balansen vurdert til amortisert kost. Med amortisert kost menes her virkelig verdi på etableringstidspunktet med fradrag for mottatte avdrag og nedskriving for tap. Gebyrer og provisjoner som belastes kunden ved låneopptak resultatføres direkte, da disse ikke overstiger direkte interne administrative utgifter som påløper ved opprettelsen av låneengasjementet. Alle engasjementer i personmarkedet med mislighold* per og alle bedriftsengasjementer, uansett størrelse og status, er individuelt verdivurdert ved årsskiftet. Nedskriving for tap på individuelle utlån foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Alle lån og kreditter som ikke er individuelt verdivurdert ved årsskiftet, er inndelt i grupper av utlån med tilnærmet like risikoegenskaper. Nedskriving for tap på grupper av utlån foretas når det foreligger objektive bevis for at utlånsgruppen har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi av gruppen og estimerte fremtidige kontantstrømmer. Tap på et engasjement som er konstatert ved konkurs, ved stadfestet akkord, ved utleggforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom eller ved at banken av andre grunner har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, føres til direkte fradrag i engasjementets bokførte verdi. * Et engasjement anses i denne sammenhengen som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager etter forfall eller når overtrekk på innskuddskonti eller rammekreditter ikke er inndekket innen 90 dager etter at kontoen ble overtrukket. 2/15

3 2.B Risikoklassifisering I bankens risikoklassifiseringsrutine blir kredittområdet delt i to segmenter som behandles ulikt: personmarked (PM) og bedriftsmarked (BM). Ved risikoklassifisering av lån og kreditter behandles engasjementer til personlig næringsdrivende i landbrukssektoren (sek 790) under PM. Ved sektorfordeling av lån og kreditter (note 3C), er imidlertid disse engasjementene gruppert under BM. Personmarked. Risikoklassifisering av PM-kunder foretas maskinelt som en integrert del av bankens kundebehandlingsverktøy. Risikoklasse settes på bakgrunn av akkumulert historikk om betalingsevne og betalingsvilje (adferdsscore) i kundedatabasen, og tar ikke hensyn til kundenes sikkerhetsstillelser for lån og kreditter. Bankens risikogruppering av privatkunder bygger direkte og kun på maskinelt tildelt risikoklasse. Ved kredittvurdering og prising av PM-kunder tillegges imidlertid verdi av sikkerheter en avgjørende betydning. Risikogruppe Brutto utlån Brutto garantier Trekkretter Individ. nedskr. Gruppenedskr Lav Middels Høy Ikke fordelt Sum Utlånsvolumet i lav risikogruppe utgjør ca 76 %, middels risikogruppe 20 % og høy risikogruppe ca 4 % av utlånsvolumet til PM. Fordelingen ved forrige årsskifte var hhv 72 %, 23 % og 5 %. Dette viser at vi har en noe lavere risikoprofil i bankens utlånsportefølje til PM enn ved forrige årsskifte. Gjennomsnittlig forventede tap per år på personkundesegmentet i kommende 3-årsperiode, er 0,08 % av segmentets utlånsvolum. For 2008 vil dette utgjøre ca kroner. Prosentsatsen bygger på tapsstatistikk for de siste 5 år, og vår vurdering av utviklingen i våre primærområder. I høy risikogruppe, hvor 3/4 av tapene antas å komme, utgjør forventede tap ca 1,5 % av utlånsvolumet. I forhold til beregnede brutto renteinntekter fra personkundesegmentet i 2008, utgjør forventede tap ca 1,1 %. Banken fordeler ikke utlånene på ulike geografiske risikoområder. Ved utlån til kunder i områder med antatt større tapsrisiko enn i vårt hovedområde, kompenseres dette ved strengere krav til sikkerhet. Bedriftsmarked. Alle bedriftskunder tildeles maskinelt en risikoklasse som bygger på rating fra D&B og regnskapsinformasjon lagt inn i kundedatabasen. I tillegg gis alle bedriftskunder en sikkerhetsklasse som bygger på bankens verdivurdering av sikkerheter målt i forhold til kundens totalengasjement ved årsskiftet. Risikogruppering av bedriftskunder er et vektet resultat av risikoklasse og sikkerhetsklasse. Kredittvurdering og prising av lån og kreditter til bedriftskunder tar utgangspunkt i kundens risikogruppe, men historisk kundeforhold, engasjementets størrelse, strategiske vurderinger med mer tillegges også vekt. Risikogruppe Brutto utlån Brutto garantier Trekkretter Individ. nedskr. Gruppenedskr Lav Middels Høy Ikke fordelt Sum Lav risikogruppe utgjør ca 71 %, middels risikogruppe ca 23 % og høy risikogruppe ca 6 % av utlånsvolumet ved årsskiftet. Fordelingen ved forrige årsskifte var hhv 68 %, 25 % og 7 %. Dette viser en forskyving til noe lavere risiko i løpet av året. Gjennomsnittlig forventede tap per år i BM-segmentet i kommende 3-årsperiode er 0,5 % av segmentets utlånsvolum. For 2008 vil dette utgjøre ca kroner. Prosentsatsen bygger på tapsstatistikk for de siste 5 år, og vår vurdering av forventet utviklingen i de næringslivsområder vi har engasjementer i. Det er statistisk en klar sammenheng mellom risikogruppe og konstaterte tap, og vi forventer ingen endring i dette forholdet. Målt i forhold til utlånsvolumet, utgjør forventede tap ca 0,8 % i middels risikogruppe, og ca 6 % i høy risikogruppe. I forhold til beregnede brutto renteinntekter fra næringslivssegmentet, utgjør forventede tap ca 6,5 %. Banken har gjort et strategisk valg om å bare ta bedriftsengasjementer i Stjørdal kommune, og foretar derfor ingen geografisk risikofordeling av næringslivsporteføljen. 3/15

4 2.C Fordelt etter sektor, næring, geografi og tap Utlån Garantier Utlån Garantier Sektorfordelt Lønnstaker o.l Næringsdrivende Næringsfordelt Jord- og skogbruk Bygg og anlegg Varehandel Transport Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift Annen næringsvirksomhet Geografisk fordelt Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Andre fylker og utland Ca 95 % av utlånene i Nord-Trøndelag gjelder Stjørdal kommune Individuelle nedskrivninger Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift Sum individuelle nedskrivninger næringsdrivende Lønnstakere o.l Sum individuelle nedskrivninger Mislighold Sum misligholdte engasjementer næringsdrivende Sum misligholdte engasjementer lønnstakere o.l Sum misligholdte engasjementer Tapsutsatte engasjementer som ikke er misligholdt Sum for næringsdrivende Lønnstakere o.l Sum tapsuts. engasjementer som ikke er misligholdt Garantiansvar etter garantitype Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Annet garantiansvar Sum garantier Ingen del av det totale garantiansvaret er kontragarantert av andre finansinstitusjoner Ubenyttede trekkretter D Misligholdte og tapsutsatte engasjement Totale misligholdte engasjement Herav individuell nedskrivning Netto misligholdte utlån Tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement Herav individuell nedskrivning Netto tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement Sum misligholdte og tapsutsatte engasjement Herav individuell nedskrivning = Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement /15

5 2.E Periodens endringer i individuelle nedskrivninger 2007 Individuelle nedskrivninger på utlån mv til kunder per Konst. tap i perioden hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 0 + Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden 264 Individuelle nedskrivninger på utlån til kunder mv per F Periodens endringer i nedskrivning på grupper av utlån 2007 Nedskrivning på grupper av utlån mv til kunder per /- Endring i nedskrivning på grupper av utlån mv i perioden 0 Nedskrivning på grupper av utlån mv til kunder per G Spesifikasjon av resultatpost 11.1 Tap på utlån 2007 Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån Periodens endring i amortisert rentetap -6 + Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån 0 + Periodens konstaterte tap på utlån hvor det tidligere år er foretatt individuell nedskr. 0 + Periodens konstaterte tap på utlån hvor det tidligere år ikke er foretatt individuell nedskr Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 1 Tap på utlån i regnskapsåret H Resultatførte renter netto på utlån hvor det er foretatt individuell nedskrivning 101 Note 3. Obligasjoner 3.A Prinsipper for verdsettelse av obligasjonsbeholdningen Beholdning av obligasjoner kan vurderes i tre særskilte porteføljer: Handelsportefølje, øvrige omløpsmidler og anleggsmidler. Banken har ved årsskiftet ingen obligasjoner vurdert som handelsportefølje eller anleggsmidler. Obligasjoner vurdert som øvrige omløpsmidler er bokført til den laveste verdi av porteføljens samlede anskaffelseskost og markedsverdi ved årsskiftet. Obligasjoner skrives ned i den grad det er usikkert om de blir innfridd til pålydende. Det er ikke foretatt slike nedskrivninger på bankens beholdning ved årsskiftet. 3.B Verdsetting og fordeling av obligasjonsbeholdningen per Øvrige omløpsmidler Stats- og statsgaranterte Andre Sum bokført verdi Sum markedsverdi Sum pålydende verdi Andel av bokført verdi som er børsnoterte papirer 83,9 % 79,5 % 72,3 % Gjennomsnittlig effektiv rente *1 6,60 4,53 3,26 *1: Effektiv rente er beregnet ved å multiplisere de enkelte papirers pålydende rentesats med kursverdi ved årsskiftet, og veie resultatet i forhold til papirets andel av porteføljen. Summen av de veide verdiene er gjennomsnittlig effektiv rente på porteføljen. Alle obligasjoner i porteføljen har flytende rentesats. 5/15

6 3.C Ansvarlig lånekapital til andre selskaper Ansv lånekapital bokført under Obligasjoner Ansv lånekapital bokført under Utlån til kredittinst Sum ansvarlig lånekapital Herav ansv lånekapital til andre finans- og kred.inst Note 4. Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 4.A Prinsipper for verdsettelse av aksjer og andeler Beholdningen av aksjer, grunnfondsbevis og eierandeler kan vurderes i tre særskilte porteføljer: Handelsportefølje, øvrige omløpsmidler og anleggsmidler. Banken har ved årsskiftet ingen verdipapirer som er vurdert som handelsportefølje. Verdipapirer vurdert som øvrige omløpsmidler, er bokført til den laveste verdi av porteføljens samlede anskaffelseskost og markedsverdi ved årsskiftet. Verdipapirer vurdert som anleggsmidler, er bokført til kostpris, og reguleres ikke fortløpende for kursendringer. Verdien blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art. 4.B Verdsettelse og fordeling av aksjer og andeler per Kostpris Bokført verdi Virkelig verdi Handelsportefølje Øvrige omløpsmidler Børsnoterte RomReal LTD Scorpion Offshore Saga Oil Marine Harvest Awilco Offshore Sum øvrige omløpsmidler Anleggsmidler Børsnoterte Melhus Sparebank Ikke børsnoterte Tangen Næringsbygg AS Teller AS Kredittforeningen for Spareb Eiendomskreditt AS Terra-Gruppen AS Terra Eiendomsinvest Andre Sum anleggsmidler C Beholdningsendring for aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler Bokført verdi per Tilgang Avgang i året Reklassifiseringer Nedskrivning i regnskapsåret 0 0 Bokført verdi per /15

7 Note 5. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 5.A Prinsipper for verdsettelse av varige driftsmidler Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir bokført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Banken benytter følgende satser for avskrivninger: Økonomisk levetid Avskrivningssats EDB-utstyr 4 år 25 % Maskiner, inventar og innredninger 5 år 20 % Bankbygninger/fast eiendom 50 år 2 % Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn bokført verdi, og verdinedgangen ikke er av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Banken eier selv forretningsgården i Hegra som hovedkontoret drives i. 1/3 av bygget er utleid til andre næringsdrivende. Inntekter fra utleie utgjorde 309 i 2007 og 295 i B Nærmere spesifikasjoner av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Bygninger/ eiendommer Maskiner/ inventar Immaterielle eiendeler Anskaffelseskostnad per samlede avskrivninger per Bokført verdi per tilgang i avgang i ordinære avskrivninger i Bokført verdi per Leiekostnader i Immaterielle eiendel under balansepost 10.3 representer aktiverte kostnader i forbindelse med konvertering av ITplattform i Avskrives over 60 mnd, herav 3 mnd i 2007, under post 9.1 Ordinære avskrivninger i resultatregnskapet. Banken leier lokaler for avdelingskontoret i Stjørdal sentrum. 5.C Investeringer i varige driftsmidler Bygninger/eiendommer Maskiner/inventar Inv Solgt Inv Solgt /15

8 Note 6. Ansvarlig kapital Bankens ansvarlige kapital består av kjernekapital, fordelt på sparebankens fond og gavefond, og tilleggskapital i form av et ansvarlig obligasjonslån på 30 mill tatt opp i A Egenkapitalendring Ny utlånsforskrift er lagt til grunn ved utarbeidelse av bankens regnskaper fra 1. januar Overgangen, herunder endringer i vurderingskriterier for og effekten av nedskrivninger på utlån, er å betrakte som endring av regnskapsprinsipp, og effekten av prinsippendringen er ført direkte mot bankens balanse per på følgende måte: Implementeringseffekt Utlån Amortisering av tapsmerkede utlån Nedskrivninger på individuelle utlån Spesifiserte tapsavsetninger Nedskrivninger på grupper av utlån Uspesifiserte tapsavsetninger Netto resultatmessig implementeringseffekt Resultateffekten ført direkte mot balansen*1: Utsatt skatt (avsetning) Sparebankens fond (tillegg) *1: Etter finansdepartementets forskrift til sktl kan implementeringseffekten inntektsføres skattemessig over 5 år, noe banken benytter seg av. Se note 9.A. Sparebankens fond Gavefond Saldo pr Disponering i Tilført fra årets overskudd Saldo pr B Kapitaldekning Myndighetene har bestemt at banker til enhver tid skal ha en ansvarlig kapital som minst utgjør 8 % av et definert beregningsgrunnlag. Beregningsgrunnlaget er i hovedsak den bokførte verdien av bankens eiendeler (verdipapirer, utlån, driftsmidler osv) multiplisert med en risikovekting som varierer fra 0 % for bl.a. statsobligasjoner til 100 % for bl.a. bankbygninger og en god del utlånstyper. Den ansvarlige kapitalen kan bestå av kjernekapital og tilleggskapital. Ansvarlig kapital Sparebankens fond Gavefond Utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Goodwill og andre immateriell eiendeler Kjernekapital Ansvarlig obligasjonslån (netto) Tilleggskapital Ansv. kapital utover 2 % av annen finansinst. ansv. kapital Ansv. kapital til andre finansinst. utover 10 % av egen ansv. kap. 0 0 Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kapitaldekningsprosent 19,35 19,98 Overskudd av ansvarlig kapital /15

9 Note 7. Likviditet Risiko Finansiering 7.A Likviditetsrisiko - Fordeling etter restløpetid Inntil mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Sum mnd *1 løpetid Kontanter og i sentralbanken Fordringer på kredittinst Fordringer på kunder Obligasjoner Øvrige eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikat- og obligasjonsgjeld Øvrig gjeld Avsetninger til tap Ansvarlig obligasjonslån Opptjent egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto likviditetseksponering *1: Byggelån og kreditter er tatt med i intervallet 1-3 mnd. Banken har likviditetsrisiko ved at utlån til kunder er forholdsvis langsiktige, mens innskudd fra kunder stort sett kan disponeres fritt. Denne risikoen søker banken å redusere hovedsakelig ved å etablere kreditt- og lånerammer i norske finansinstitusjoner. I tillegg er en stadig større del av utlånene finansiert ved langsiktige innlån og ansvarlig kapital. 7.B Renterisiko Tidsrom frem til avtalt/mulig endring av rentebetingelser 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten rente Sum Kontanter og i sentralbanken Fordringer på kredittinst Fordringer på kunder Obligasjoner Øvrige eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikat- og obligasjonsgjeld Øvrig gjeld Avsetninger til tap Ansvarlig obligasjonslån Opptjent egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto renteeksponering Renterisiko oppstår ved at renteendringer på rentebærende eiendels- og gjeldsposter av ulike årsaker ikke kan gjennomføres parallelt. Bankens renterisiko fremgår til en viss grad av tabellen ovenfor. Banken har i all hovedsak utlån til og innskudd fra kunder på flytende rentevilkår, og renteendringer gjøres i hht gjeldende standarder for sparebanker. 9/15

10 7.C Kontantstrømanalyse Årsoverskudd Ordinære avskrivninger Økte avsetninger til tap på utlån Økte nedskrivninger på verdipapirer = Likviditet tilført fra årets virksomhet Økning i innskudd i banker Økning i utlån til kunder Økning i verdipapirer (brutto) Økning i immaterielle eiendeler Økning i andre eiendeler Økning i overfin av pensjonsforpl Økning i diverse kortsiktige fordringer Økning i innskudd fra kunder Økning i sertifikat- og obligasjonsinnlån Økning i annen gjeld og påløpne kostnader Økning i pensjonsforpliktelser Økning i utsatt skatt Økning i ansvarlig lånekapital Disponering av frie fonds = Likviditetsendring fra virksomheten Investeringer i varige driftsmidler (brutto) Økning i gjeld til kredittinstitusjoner = Sum likviditetsendring i året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdningen består av Kontanter og innskudd i Norges Bank (post 1.) D Gjeld. Spesifikasjon av balanseposter Post 14.2 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid. Posten består ved årsskiftet av innlån med opprinnelig løpetid fra 1 til 5 år, og med følgende forfallsstruktur: Forfall i Forfall i Forfall i Alle lån er i norske kroner, og har flytende rentesats med kvartalsvis renteregulering. Gjennomsnittlig rentesats i 2007 var 4,93 %. Post 15.1 Innskudd og gjeld til kunder uten avtalt løpetid. Posten representerer stort sett de samlede innskudd fra ordinære kunder, da banken ikke har innskudd med avtalt løpetid hvis en ser bort fra BSU og skattetrekk. Alle innskudd er i norske kroner. Gjennomsnittlig rentesats i 2006 var 3,49 %. Post 15.2 Innskudd og gjeld til kunder med avtalt løpetid. Posten representerer innskudd på ordinær BSU- og skattetrekkskonti, og alle er i norske kroner. Gjennomsnittlig rentesats i 2006 var 3,72 %. Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig innskudd. 10/15

11 Post 16.3 Obligasjonsgjeld. Isin Opptatt Forfall Nom rente Snitt rentesats i 07 Gjeld per NO N3mnd + 0,21 4,87 % 75 mill NO (1. tr) N3mnd + 0,18 4,84 % 80 mill NO (2. tr) N3mnd + 0,18 4,84 % 70 mill Obligasjonslånene er i norske kroner. Lånebeløp er oppført i balansen til pålydende fratrukket underkurs. Underkurs utgiftsføres planmessig som tillegg til løpende renteutgifter fram til lånets forfall, mens direkte kostnader ved låneopptak er utgiftsført i sin helhet i regnskapsåret. Det er ikke stilt sikkerhet for lånene. Gjennomsnittlig rentesats er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i prosent av gjennomsnittlig gjeld. Det er knyttet to swapavtaler til NO Avtalene, som rentesikrer 1. transje på 80 mill og 2. transje på 70 mill fram til forfall, har følgende hovedvilkår: Motpart betaler Hegra Sparebank betaler Hovedstol 80 mill 70 mill 80 mill 70 mill Flytende rente NIBOR 3 mnd NIBOR 3 mnd NIBOR 3 mnd NIBOR 3 mnd Margin 0,18 % p.a. 0,18 % p.a. 0,08 % p.a. 0,11 % p.a. Renteperiode Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis Første betalingsdato Rentefastsettelse 2 virkedg før p.start 2 virkedg før p.start 2 virkedg etter p.start 2 virkedg etter p.start Rentekostnader /- inntekter ved swapavtalene utgiftsføres / inntektsføres under post 2.3 i resultatregnskapet. Påløpte, ikke forfalte kostnader ved årsskiftet er utgiftsført i regnskapsåret. Post 20.3 Ansvarlig lån. Isin Opptatt Forfall Nom rente Snitt rentesats i 07 Gjeld per NO / 14 N3mnd + 1,40 6,13 % 30 mill Obligasjonslånet er i norske kroner. Lånebeløpet er oppført i balansen til pålydende fratrukket underkurs. Underkurs utgiftsføres planmessig som tillegg til løpende renteutgifter fram til lånets forfall, mens direkte kostnader ved låneopptak er utgiftsført i sin helhet i regnskapsåret. Det er ikke stilt sikkerhet for lånet. Gjennomsnittlig rentesats er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i prosent av gjennomsnittlig gjeld. Banken har rett til å innfri lånet helt eller delvis til pari kurs i oktober Hvis banken ikke benytter seg av sin innløsningsrett, vil lånets kupongrente endres til N3mnd + 2,15 for den resterende løpetiden. 11/15

12 Note 8. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte Antall årsverk i bankvirksomheten per ,6 12,5 13,7 Gjennomsnittlig antall årsverk i bankvirksomheten i regnskapsåret 13,9 12,9 13,6 Antall ansatte i bankvirksomheten per A Ytelser til ledende ansatte og tillitsvalgte Lønn, honorarer mv Pensjonspremie Annen godtgjørelse Sum Oddvar Vigdenes, banksjef og styremedlem Marit Aursjø, styrets leder Tove Kvithyll Fornes, styremedlem Birger Annar Florholmen, styremedlem Jo Skjelstad, styremedlem Jon Eidsvik, styremedlem Marta K Kvaal, ansattes styremedlem Thor Svare, kontrollkomiteens leder Bjørg Grete Skogan, medlem i kontrollkomiteen Per Moen, medlem i kontrollkomiteen Forstanderskapets medlemmer herav Kjell Olav Storflor, leder Ekstern revisor PricewaterhouseCoopers AS herav revisjon (inkl mva) Det foreligger ingen forpliktelser til å gi daglig leder eller andre ansatte vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet. Det foreligger ingen forpliktelser overfor tillitsvalgte etter opphør av vervet. Det foreligger heller ingen forpliktelser eller fordeler knyttet til tegningsretter, opsjoner eller tilsvarende rettigheter for ansatte eller tillitsvalgte. 8.B Lån og sikkerhetsstillelse til ansatte, ledende personer mm Lån til ansatte Herav til banksjef Oddvar Vigdenes 390 Lån til medlemmer i bankens styre Marit Aursjø, leder Tove Kvithyll Fornes, styremedlem 633 Lån til medlemmer i bankens kontrollkomite Thor Svare, leder Lån til medlemmer i bankens forstanderskap Herav til forstanderskapets formann Kjell Olav Storflor 0 Lån til ansatte med betryggende sikkerhet i fast eiendom gis til avtalefestede vilkår som er bedre enn det ordinære kunder oppnår. Ligningsmessig rentefordel for ansatte på slike lån var kroner i Reduserte renteinntekter som følge av utlån på avtalefestede vilkår vises ikke særskilt i regnskapet. Lån til banksjef gis til de samme vilkår som gjelder for alle ansatte. Lån til tillitsvalgte gis til ordinære kundevilkår. 12/15

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III Lillesands Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Innledning.... 3 Pilar 1...3 Standardmetoden...3 Basismetoden...4 Pilar II...4 Pilar III...4 Konsolidering... 5 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 6 Ansvarlig kapital...6

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2009 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2010 2 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene... 4

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2012 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer