Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007"

Transkript

1 Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for Regnskapsprinsipper 1.A Generelle regnskapsprinsipper 1.B Periodiseringer 1.C Valuta 1.D Finansielle instrumenter 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler 2.A Verdsettelse, beskrivelse og definisjoner 2.B Risikoklassifisering 2.C Fordelt etter sektor, næring, geografi og tap 2.D Misligholdte og tapsutsatte lån 2.E Periodens endringer i individuelle nedskrivninger 2.F Periodens endringer i gruppevise nedskrivninger 2.G Spesifikasjon av resultatpost 11.1 Tap på utlån 2.H Inntektsføring av renter på lån med nedskrivning 3. Obligasjoner 3.A Prinsipper for verdsettelse 3.B Fordeling og verdsettelse 3.C Ansvarlig lånekapital i andre selskaper 4. Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 4.A Prinsipper for verdsettelse 4.B Verdsettelse og fordeling 4.C Beholdningsendring for anleggsmidler 5. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 5.A Prinsipper for verdsettelse 5.B Nærmere spesifikasjon 5.C Investeringer i varige driftsmidler 6. Ansvarlig kapital 6.A Egenkapitalendring 6.B Kapitaldekning 7. Likviditet Risiko Finansiering 7.A Likviditetsrisiko 7.B Renterisiko 7.C Kontantstrømanalyse 7.D Gjeld 8. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte 8.A Ytelser til ledende personer med mer 8.B Lån og garantier 8.C Pensjonsforpliktelser 9. Diverse andre tilleggsopplysninger 9.A Regnskapsbehandling av skatt 9.B Annen gjeld 9.C Sikringsfondsavgift - Garanti for innskudd 9.D Betingede forpliktelser 9.E Andre gebyrer og provisjonsinntekter 9.F Andre driftskostnader 9.G Konverteringskostnader

2 Note 1. Regnskapsprinsipper 1.A Generelle regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov og årsoppgjørsforskrift. Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier fastsatt 21. desember 2004 er lagt til grunn ved utarbeidelse av bankens regnskaper fom 1. januar All gjeld er bokført til pålydende. Verdipapirer vurdert som omløpsmidler, er bokført til den laveste verdi av porteføljens samlede anskaffelseskost og markedsverdi ved årsskiftet. Det foreligger ingen leasing- eller factoring-avtaler, og banken har ingen tilknyttede selskaper eller datterselskaper. Under de enkelte noter er det redegjort nærmere for de benyttede regnskapsprinsipper for den omtalte regnskapsposten. Alle tall er oppgitt i kroner så sant det spesifikt ikke er angitt annet. 1.B Periodiseringer Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes eller påløper. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader utgiftsføres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres som fordring i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Låntakernes kostnader forbundet med etablering av lån, overstiger ikke bankens kostnader, og tas til inntekt når de betales. 1.C Valuta Banken har ikke gjeld i utenlandsk valuta ved årsskiftet, mens eiendeler i utenlandsk valuta består av en mindre kontantbeholdning med turistvaluta. Bankens virksomhet og status innebærer generelt liten valutarisiko. 1.D Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter omfatter omsettelige finansielle eiendeler og gjeldsposter samt finansielle derivater. Finansielle instrumenter i bankens balanse omfatter aksjer, andeler i aksjefond, grunnfondsbevis og obligasjoner. (Se notene 3 og 4.) Handelsportefølje defineres som finansielle instrumenter som banken har for egen regning med henblikk på videresalg, eller for på kort sikt å dra fordel av pris- og/eller rentevariasjoner, samt sikring av slike posisjoner. Banken har ved årsskiftet ingen finansielle instrumenter klassifisert som handelsportefølje. Note 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler 2.A Verdsettelse, beskrivelse og definisjoner Sum netto utlån er i balansen vurdert til amortisert kost. Med amortisert kost menes her virkelig verdi på etableringstidspunktet med fradrag for mottatte avdrag og nedskriving for tap. Gebyrer og provisjoner som belastes kunden ved låneopptak resultatføres direkte, da disse ikke overstiger direkte interne administrative utgifter som påløper ved opprettelsen av låneengasjementet. Alle engasjementer i personmarkedet med mislighold* per og alle bedriftsengasjementer, uansett størrelse og status, er individuelt verdivurdert ved årsskiftet. Nedskriving for tap på individuelle utlån foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Alle lån og kreditter som ikke er individuelt verdivurdert ved årsskiftet, er inndelt i grupper av utlån med tilnærmet like risikoegenskaper. Nedskriving for tap på grupper av utlån foretas når det foreligger objektive bevis for at utlånsgruppen har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi av gruppen og estimerte fremtidige kontantstrømmer. Tap på et engasjement som er konstatert ved konkurs, ved stadfestet akkord, ved utleggforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom eller ved at banken av andre grunner har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, føres til direkte fradrag i engasjementets bokførte verdi. * Et engasjement anses i denne sammenhengen som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager etter forfall eller når overtrekk på innskuddskonti eller rammekreditter ikke er inndekket innen 90 dager etter at kontoen ble overtrukket. 2/15

3 2.B Risikoklassifisering I bankens risikoklassifiseringsrutine blir kredittområdet delt i to segmenter som behandles ulikt: personmarked (PM) og bedriftsmarked (BM). Ved risikoklassifisering av lån og kreditter behandles engasjementer til personlig næringsdrivende i landbrukssektoren (sek 790) under PM. Ved sektorfordeling av lån og kreditter (note 3C), er imidlertid disse engasjementene gruppert under BM. Personmarked. Risikoklassifisering av PM-kunder foretas maskinelt som en integrert del av bankens kundebehandlingsverktøy. Risikoklasse settes på bakgrunn av akkumulert historikk om betalingsevne og betalingsvilje (adferdsscore) i kundedatabasen, og tar ikke hensyn til kundenes sikkerhetsstillelser for lån og kreditter. Bankens risikogruppering av privatkunder bygger direkte og kun på maskinelt tildelt risikoklasse. Ved kredittvurdering og prising av PM-kunder tillegges imidlertid verdi av sikkerheter en avgjørende betydning. Risikogruppe Brutto utlån Brutto garantier Trekkretter Individ. nedskr. Gruppenedskr Lav Middels Høy Ikke fordelt Sum Utlånsvolumet i lav risikogruppe utgjør ca 76 %, middels risikogruppe 20 % og høy risikogruppe ca 4 % av utlånsvolumet til PM. Fordelingen ved forrige årsskifte var hhv 72 %, 23 % og 5 %. Dette viser at vi har en noe lavere risikoprofil i bankens utlånsportefølje til PM enn ved forrige årsskifte. Gjennomsnittlig forventede tap per år på personkundesegmentet i kommende 3-årsperiode, er 0,08 % av segmentets utlånsvolum. For 2008 vil dette utgjøre ca kroner. Prosentsatsen bygger på tapsstatistikk for de siste 5 år, og vår vurdering av utviklingen i våre primærområder. I høy risikogruppe, hvor 3/4 av tapene antas å komme, utgjør forventede tap ca 1,5 % av utlånsvolumet. I forhold til beregnede brutto renteinntekter fra personkundesegmentet i 2008, utgjør forventede tap ca 1,1 %. Banken fordeler ikke utlånene på ulike geografiske risikoområder. Ved utlån til kunder i områder med antatt større tapsrisiko enn i vårt hovedområde, kompenseres dette ved strengere krav til sikkerhet. Bedriftsmarked. Alle bedriftskunder tildeles maskinelt en risikoklasse som bygger på rating fra D&B og regnskapsinformasjon lagt inn i kundedatabasen. I tillegg gis alle bedriftskunder en sikkerhetsklasse som bygger på bankens verdivurdering av sikkerheter målt i forhold til kundens totalengasjement ved årsskiftet. Risikogruppering av bedriftskunder er et vektet resultat av risikoklasse og sikkerhetsklasse. Kredittvurdering og prising av lån og kreditter til bedriftskunder tar utgangspunkt i kundens risikogruppe, men historisk kundeforhold, engasjementets størrelse, strategiske vurderinger med mer tillegges også vekt. Risikogruppe Brutto utlån Brutto garantier Trekkretter Individ. nedskr. Gruppenedskr Lav Middels Høy Ikke fordelt Sum Lav risikogruppe utgjør ca 71 %, middels risikogruppe ca 23 % og høy risikogruppe ca 6 % av utlånsvolumet ved årsskiftet. Fordelingen ved forrige årsskifte var hhv 68 %, 25 % og 7 %. Dette viser en forskyving til noe lavere risiko i løpet av året. Gjennomsnittlig forventede tap per år i BM-segmentet i kommende 3-årsperiode er 0,5 % av segmentets utlånsvolum. For 2008 vil dette utgjøre ca kroner. Prosentsatsen bygger på tapsstatistikk for de siste 5 år, og vår vurdering av forventet utviklingen i de næringslivsområder vi har engasjementer i. Det er statistisk en klar sammenheng mellom risikogruppe og konstaterte tap, og vi forventer ingen endring i dette forholdet. Målt i forhold til utlånsvolumet, utgjør forventede tap ca 0,8 % i middels risikogruppe, og ca 6 % i høy risikogruppe. I forhold til beregnede brutto renteinntekter fra næringslivssegmentet, utgjør forventede tap ca 6,5 %. Banken har gjort et strategisk valg om å bare ta bedriftsengasjementer i Stjørdal kommune, og foretar derfor ingen geografisk risikofordeling av næringslivsporteføljen. 3/15

4 2.C Fordelt etter sektor, næring, geografi og tap Utlån Garantier Utlån Garantier Sektorfordelt Lønnstaker o.l Næringsdrivende Næringsfordelt Jord- og skogbruk Bygg og anlegg Varehandel Transport Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift Annen næringsvirksomhet Geografisk fordelt Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Andre fylker og utland Ca 95 % av utlånene i Nord-Trøndelag gjelder Stjørdal kommune Individuelle nedskrivninger Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift Sum individuelle nedskrivninger næringsdrivende Lønnstakere o.l Sum individuelle nedskrivninger Mislighold Sum misligholdte engasjementer næringsdrivende Sum misligholdte engasjementer lønnstakere o.l Sum misligholdte engasjementer Tapsutsatte engasjementer som ikke er misligholdt Sum for næringsdrivende Lønnstakere o.l Sum tapsuts. engasjementer som ikke er misligholdt Garantiansvar etter garantitype Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Annet garantiansvar Sum garantier Ingen del av det totale garantiansvaret er kontragarantert av andre finansinstitusjoner Ubenyttede trekkretter D Misligholdte og tapsutsatte engasjement Totale misligholdte engasjement Herav individuell nedskrivning Netto misligholdte utlån Tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement Herav individuell nedskrivning Netto tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement Sum misligholdte og tapsutsatte engasjement Herav individuell nedskrivning = Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement /15

5 2.E Periodens endringer i individuelle nedskrivninger 2007 Individuelle nedskrivninger på utlån mv til kunder per Konst. tap i perioden hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 0 + Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden 264 Individuelle nedskrivninger på utlån til kunder mv per F Periodens endringer i nedskrivning på grupper av utlån 2007 Nedskrivning på grupper av utlån mv til kunder per /- Endring i nedskrivning på grupper av utlån mv i perioden 0 Nedskrivning på grupper av utlån mv til kunder per G Spesifikasjon av resultatpost 11.1 Tap på utlån 2007 Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån Periodens endring i amortisert rentetap -6 + Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån 0 + Periodens konstaterte tap på utlån hvor det tidligere år er foretatt individuell nedskr. 0 + Periodens konstaterte tap på utlån hvor det tidligere år ikke er foretatt individuell nedskr Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 1 Tap på utlån i regnskapsåret H Resultatførte renter netto på utlån hvor det er foretatt individuell nedskrivning 101 Note 3. Obligasjoner 3.A Prinsipper for verdsettelse av obligasjonsbeholdningen Beholdning av obligasjoner kan vurderes i tre særskilte porteføljer: Handelsportefølje, øvrige omløpsmidler og anleggsmidler. Banken har ved årsskiftet ingen obligasjoner vurdert som handelsportefølje eller anleggsmidler. Obligasjoner vurdert som øvrige omløpsmidler er bokført til den laveste verdi av porteføljens samlede anskaffelseskost og markedsverdi ved årsskiftet. Obligasjoner skrives ned i den grad det er usikkert om de blir innfridd til pålydende. Det er ikke foretatt slike nedskrivninger på bankens beholdning ved årsskiftet. 3.B Verdsetting og fordeling av obligasjonsbeholdningen per Øvrige omløpsmidler Stats- og statsgaranterte Andre Sum bokført verdi Sum markedsverdi Sum pålydende verdi Andel av bokført verdi som er børsnoterte papirer 83,9 % 79,5 % 72,3 % Gjennomsnittlig effektiv rente *1 6,60 4,53 3,26 *1: Effektiv rente er beregnet ved å multiplisere de enkelte papirers pålydende rentesats med kursverdi ved årsskiftet, og veie resultatet i forhold til papirets andel av porteføljen. Summen av de veide verdiene er gjennomsnittlig effektiv rente på porteføljen. Alle obligasjoner i porteføljen har flytende rentesats. 5/15

6 3.C Ansvarlig lånekapital til andre selskaper Ansv lånekapital bokført under Obligasjoner Ansv lånekapital bokført under Utlån til kredittinst Sum ansvarlig lånekapital Herav ansv lånekapital til andre finans- og kred.inst Note 4. Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 4.A Prinsipper for verdsettelse av aksjer og andeler Beholdningen av aksjer, grunnfondsbevis og eierandeler kan vurderes i tre særskilte porteføljer: Handelsportefølje, øvrige omløpsmidler og anleggsmidler. Banken har ved årsskiftet ingen verdipapirer som er vurdert som handelsportefølje. Verdipapirer vurdert som øvrige omløpsmidler, er bokført til den laveste verdi av porteføljens samlede anskaffelseskost og markedsverdi ved årsskiftet. Verdipapirer vurdert som anleggsmidler, er bokført til kostpris, og reguleres ikke fortløpende for kursendringer. Verdien blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art. 4.B Verdsettelse og fordeling av aksjer og andeler per Kostpris Bokført verdi Virkelig verdi Handelsportefølje Øvrige omløpsmidler Børsnoterte RomReal LTD Scorpion Offshore Saga Oil Marine Harvest Awilco Offshore Sum øvrige omløpsmidler Anleggsmidler Børsnoterte Melhus Sparebank Ikke børsnoterte Tangen Næringsbygg AS Teller AS Kredittforeningen for Spareb Eiendomskreditt AS Terra-Gruppen AS Terra Eiendomsinvest Andre Sum anleggsmidler C Beholdningsendring for aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler Bokført verdi per Tilgang Avgang i året Reklassifiseringer Nedskrivning i regnskapsåret 0 0 Bokført verdi per /15

7 Note 5. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 5.A Prinsipper for verdsettelse av varige driftsmidler Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir bokført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Banken benytter følgende satser for avskrivninger: Økonomisk levetid Avskrivningssats EDB-utstyr 4 år 25 % Maskiner, inventar og innredninger 5 år 20 % Bankbygninger/fast eiendom 50 år 2 % Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn bokført verdi, og verdinedgangen ikke er av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Banken eier selv forretningsgården i Hegra som hovedkontoret drives i. 1/3 av bygget er utleid til andre næringsdrivende. Inntekter fra utleie utgjorde 309 i 2007 og 295 i B Nærmere spesifikasjoner av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Bygninger/ eiendommer Maskiner/ inventar Immaterielle eiendeler Anskaffelseskostnad per samlede avskrivninger per Bokført verdi per tilgang i avgang i ordinære avskrivninger i Bokført verdi per Leiekostnader i Immaterielle eiendel under balansepost 10.3 representer aktiverte kostnader i forbindelse med konvertering av ITplattform i Avskrives over 60 mnd, herav 3 mnd i 2007, under post 9.1 Ordinære avskrivninger i resultatregnskapet. Banken leier lokaler for avdelingskontoret i Stjørdal sentrum. 5.C Investeringer i varige driftsmidler Bygninger/eiendommer Maskiner/inventar Inv Solgt Inv Solgt /15

8 Note 6. Ansvarlig kapital Bankens ansvarlige kapital består av kjernekapital, fordelt på sparebankens fond og gavefond, og tilleggskapital i form av et ansvarlig obligasjonslån på 30 mill tatt opp i A Egenkapitalendring Ny utlånsforskrift er lagt til grunn ved utarbeidelse av bankens regnskaper fra 1. januar Overgangen, herunder endringer i vurderingskriterier for og effekten av nedskrivninger på utlån, er å betrakte som endring av regnskapsprinsipp, og effekten av prinsippendringen er ført direkte mot bankens balanse per på følgende måte: Implementeringseffekt Utlån Amortisering av tapsmerkede utlån Nedskrivninger på individuelle utlån Spesifiserte tapsavsetninger Nedskrivninger på grupper av utlån Uspesifiserte tapsavsetninger Netto resultatmessig implementeringseffekt Resultateffekten ført direkte mot balansen*1: Utsatt skatt (avsetning) Sparebankens fond (tillegg) *1: Etter finansdepartementets forskrift til sktl kan implementeringseffekten inntektsføres skattemessig over 5 år, noe banken benytter seg av. Se note 9.A. Sparebankens fond Gavefond Saldo pr Disponering i Tilført fra årets overskudd Saldo pr B Kapitaldekning Myndighetene har bestemt at banker til enhver tid skal ha en ansvarlig kapital som minst utgjør 8 % av et definert beregningsgrunnlag. Beregningsgrunnlaget er i hovedsak den bokførte verdien av bankens eiendeler (verdipapirer, utlån, driftsmidler osv) multiplisert med en risikovekting som varierer fra 0 % for bl.a. statsobligasjoner til 100 % for bl.a. bankbygninger og en god del utlånstyper. Den ansvarlige kapitalen kan bestå av kjernekapital og tilleggskapital. Ansvarlig kapital Sparebankens fond Gavefond Utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Goodwill og andre immateriell eiendeler Kjernekapital Ansvarlig obligasjonslån (netto) Tilleggskapital Ansv. kapital utover 2 % av annen finansinst. ansv. kapital Ansv. kapital til andre finansinst. utover 10 % av egen ansv. kap. 0 0 Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kapitaldekningsprosent 19,35 19,98 Overskudd av ansvarlig kapital /15

9 Note 7. Likviditet Risiko Finansiering 7.A Likviditetsrisiko - Fordeling etter restløpetid Inntil mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Sum mnd *1 løpetid Kontanter og i sentralbanken Fordringer på kredittinst Fordringer på kunder Obligasjoner Øvrige eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikat- og obligasjonsgjeld Øvrig gjeld Avsetninger til tap Ansvarlig obligasjonslån Opptjent egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto likviditetseksponering *1: Byggelån og kreditter er tatt med i intervallet 1-3 mnd. Banken har likviditetsrisiko ved at utlån til kunder er forholdsvis langsiktige, mens innskudd fra kunder stort sett kan disponeres fritt. Denne risikoen søker banken å redusere hovedsakelig ved å etablere kreditt- og lånerammer i norske finansinstitusjoner. I tillegg er en stadig større del av utlånene finansiert ved langsiktige innlån og ansvarlig kapital. 7.B Renterisiko Tidsrom frem til avtalt/mulig endring av rentebetingelser 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten rente Sum Kontanter og i sentralbanken Fordringer på kredittinst Fordringer på kunder Obligasjoner Øvrige eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikat- og obligasjonsgjeld Øvrig gjeld Avsetninger til tap Ansvarlig obligasjonslån Opptjent egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto renteeksponering Renterisiko oppstår ved at renteendringer på rentebærende eiendels- og gjeldsposter av ulike årsaker ikke kan gjennomføres parallelt. Bankens renterisiko fremgår til en viss grad av tabellen ovenfor. Banken har i all hovedsak utlån til og innskudd fra kunder på flytende rentevilkår, og renteendringer gjøres i hht gjeldende standarder for sparebanker. 9/15

10 7.C Kontantstrømanalyse Årsoverskudd Ordinære avskrivninger Økte avsetninger til tap på utlån Økte nedskrivninger på verdipapirer = Likviditet tilført fra årets virksomhet Økning i innskudd i banker Økning i utlån til kunder Økning i verdipapirer (brutto) Økning i immaterielle eiendeler Økning i andre eiendeler Økning i overfin av pensjonsforpl Økning i diverse kortsiktige fordringer Økning i innskudd fra kunder Økning i sertifikat- og obligasjonsinnlån Økning i annen gjeld og påløpne kostnader Økning i pensjonsforpliktelser Økning i utsatt skatt Økning i ansvarlig lånekapital Disponering av frie fonds = Likviditetsendring fra virksomheten Investeringer i varige driftsmidler (brutto) Økning i gjeld til kredittinstitusjoner = Sum likviditetsendring i året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdningen består av Kontanter og innskudd i Norges Bank (post 1.) D Gjeld. Spesifikasjon av balanseposter Post 14.2 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid. Posten består ved årsskiftet av innlån med opprinnelig løpetid fra 1 til 5 år, og med følgende forfallsstruktur: Forfall i Forfall i Forfall i Alle lån er i norske kroner, og har flytende rentesats med kvartalsvis renteregulering. Gjennomsnittlig rentesats i 2007 var 4,93 %. Post 15.1 Innskudd og gjeld til kunder uten avtalt løpetid. Posten representerer stort sett de samlede innskudd fra ordinære kunder, da banken ikke har innskudd med avtalt løpetid hvis en ser bort fra BSU og skattetrekk. Alle innskudd er i norske kroner. Gjennomsnittlig rentesats i 2006 var 3,49 %. Post 15.2 Innskudd og gjeld til kunder med avtalt løpetid. Posten representerer innskudd på ordinær BSU- og skattetrekkskonti, og alle er i norske kroner. Gjennomsnittlig rentesats i 2006 var 3,72 %. Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig innskudd. 10/15

11 Post 16.3 Obligasjonsgjeld. Isin Opptatt Forfall Nom rente Snitt rentesats i 07 Gjeld per NO N3mnd + 0,21 4,87 % 75 mill NO (1. tr) N3mnd + 0,18 4,84 % 80 mill NO (2. tr) N3mnd + 0,18 4,84 % 70 mill Obligasjonslånene er i norske kroner. Lånebeløp er oppført i balansen til pålydende fratrukket underkurs. Underkurs utgiftsføres planmessig som tillegg til løpende renteutgifter fram til lånets forfall, mens direkte kostnader ved låneopptak er utgiftsført i sin helhet i regnskapsåret. Det er ikke stilt sikkerhet for lånene. Gjennomsnittlig rentesats er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i prosent av gjennomsnittlig gjeld. Det er knyttet to swapavtaler til NO Avtalene, som rentesikrer 1. transje på 80 mill og 2. transje på 70 mill fram til forfall, har følgende hovedvilkår: Motpart betaler Hegra Sparebank betaler Hovedstol 80 mill 70 mill 80 mill 70 mill Flytende rente NIBOR 3 mnd NIBOR 3 mnd NIBOR 3 mnd NIBOR 3 mnd Margin 0,18 % p.a. 0,18 % p.a. 0,08 % p.a. 0,11 % p.a. Renteperiode Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis Første betalingsdato Rentefastsettelse 2 virkedg før p.start 2 virkedg før p.start 2 virkedg etter p.start 2 virkedg etter p.start Rentekostnader /- inntekter ved swapavtalene utgiftsføres / inntektsføres under post 2.3 i resultatregnskapet. Påløpte, ikke forfalte kostnader ved årsskiftet er utgiftsført i regnskapsåret. Post 20.3 Ansvarlig lån. Isin Opptatt Forfall Nom rente Snitt rentesats i 07 Gjeld per NO / 14 N3mnd + 1,40 6,13 % 30 mill Obligasjonslånet er i norske kroner. Lånebeløpet er oppført i balansen til pålydende fratrukket underkurs. Underkurs utgiftsføres planmessig som tillegg til løpende renteutgifter fram til lånets forfall, mens direkte kostnader ved låneopptak er utgiftsført i sin helhet i regnskapsåret. Det er ikke stilt sikkerhet for lånet. Gjennomsnittlig rentesats er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i prosent av gjennomsnittlig gjeld. Banken har rett til å innfri lånet helt eller delvis til pari kurs i oktober Hvis banken ikke benytter seg av sin innløsningsrett, vil lånets kupongrente endres til N3mnd + 2,15 for den resterende løpetiden. 11/15

12 Note 8. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte Antall årsverk i bankvirksomheten per ,6 12,5 13,7 Gjennomsnittlig antall årsverk i bankvirksomheten i regnskapsåret 13,9 12,9 13,6 Antall ansatte i bankvirksomheten per A Ytelser til ledende ansatte og tillitsvalgte Lønn, honorarer mv Pensjonspremie Annen godtgjørelse Sum Oddvar Vigdenes, banksjef og styremedlem Marit Aursjø, styrets leder Tove Kvithyll Fornes, styremedlem Birger Annar Florholmen, styremedlem Jo Skjelstad, styremedlem Jon Eidsvik, styremedlem Marta K Kvaal, ansattes styremedlem Thor Svare, kontrollkomiteens leder Bjørg Grete Skogan, medlem i kontrollkomiteen Per Moen, medlem i kontrollkomiteen Forstanderskapets medlemmer herav Kjell Olav Storflor, leder Ekstern revisor PricewaterhouseCoopers AS herav revisjon (inkl mva) Det foreligger ingen forpliktelser til å gi daglig leder eller andre ansatte vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet. Det foreligger ingen forpliktelser overfor tillitsvalgte etter opphør av vervet. Det foreligger heller ingen forpliktelser eller fordeler knyttet til tegningsretter, opsjoner eller tilsvarende rettigheter for ansatte eller tillitsvalgte. 8.B Lån og sikkerhetsstillelse til ansatte, ledende personer mm Lån til ansatte Herav til banksjef Oddvar Vigdenes 390 Lån til medlemmer i bankens styre Marit Aursjø, leder Tove Kvithyll Fornes, styremedlem 633 Lån til medlemmer i bankens kontrollkomite Thor Svare, leder Lån til medlemmer i bankens forstanderskap Herav til forstanderskapets formann Kjell Olav Storflor 0 Lån til ansatte med betryggende sikkerhet i fast eiendom gis til avtalefestede vilkår som er bedre enn det ordinære kunder oppnår. Ligningsmessig rentefordel for ansatte på slike lån var kroner i Reduserte renteinntekter som følge av utlån på avtalefestede vilkår vises ikke særskilt i regnskapet. Lån til banksjef gis til de samme vilkår som gjelder for alle ansatte. Lån til tillitsvalgte gis til ordinære kundevilkår. 12/15

13 8.C Pensjonsforpliktelser Etter lov om obligatorisk tjenestepensjon er banken pliktig å etablere pensjonsordning. Banken har en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning som dekker lovens krav. Det er i 2007 innbetalt kroner i premie og omkostninger til den kollektive pensjonsordningen. Pensjonspremiefondet utgjorde kroner ved årsskiftet. I hht NRS for pensjonskostnader beregnes bankens pensjonsforpliktelse til nåverdien av de framtidige pensjonsytelser som er opptjent på balansedagen. Den balanseførte påløpte forpliktelsen, som er aktuarberegnet, er estimert. Opptjeningen for den enkeltes pensjonsrettigheter i den kollektive tjenestepensjonsforsikring og AFP er beregnet fra ansettelsen og fram til pensjonsalder. Ved beregning av framtidige pensjonskostnader er følgende økonomiske forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrentesats 5,50 % Forventet avkastning av midlene 5,75 % Årlig lønnsøkning 4,50 % G-regulering 4,25 % Regulering av løpende pensjon 4,25 % Arbeidsgiveravgiftsats 14,10 % Årlig uttak av førtidspensjon for aktive medlemmer 40 % Pensjonsforpliktelser i bankens regnskap pr (Post og 19.1 i balansen): Koll. pensjon AFP Koll. pensjon AFP Påløpte pensjonsforpliktelser pr Verdi av pensjonsmidler pr ikke resultatført estimatavvik (tap)/gevinst Utsatt forpliktelse ved planendring = Underfinansiering pr Arbeidsgiveravgift av underfinansiering = Brutto underfinansiering per Netto underfinansiering per Årets bokførte pensjonskostnader framkommer slik: Innbetalt til kollektiv pensjonsordning Innbetalt til AFP-ordningen Økning i beregnet underfinansiering i balansen = Post i resultatregnskapet Arbeidsgiveravgift av innbetalinger (i post 8.1.3) = Brutto pensjonskostnad i regnskapet /15

14 Note 9. Diverse tilleggsopplysninger. 9.A Regnskapsmessig behandling av skatt Skatter kostnadsføres når de påløper. Det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt/utsatt skattefordel. Negative midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Obligasjonslån Pensjonsforpliktelser (netto) Obligasjonsbeholdning Anleggsmidler Grunnlag for utsatt skattefordel Utsatt skattefordel av dette Positive midlertidige forskjeller knyttet til: Implementeringseffekt av ny utlånsforskrift (jfr note 6.A) inntektsføres skattemessig over 5 år fom 2006: Grunnlag for utsatt skatt Utsatt skatt av dette (28 %) Skatteberegning Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i negative midlertidige forskjeller Endring i positive midlertidige forskjeller = Grunnlag for årets inntektsskatt Bokført verdi av eiendeler pr Bokført verdi faste eiendommer Bokført verdi av maskiner og inventar Bokført verdi verdipapirer Utsatt skattefordel Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Opptjente, ikke forfalte renter og provisjoner Ligningsverdi faste eiendommer Ligningsverdi maskiner og inventar Ligningsverdi verdipapirer = Ligningsverdi eiendeler pr Bokført gjeld per Underkurs på obligasjonslån Påløpne, ikke forfalte gjeldsrenter Beregnet skyldig skatt og utsatt skatt Underfinansiering av pensjonsforpliktelser Ligningsmessig gjeld per Grunnlag for årets formuesskatt Avsatt til inntektsskatt (28 %) Avsatt til formuesskatt (0,3 %) Sum betalbar skatt for lite (- for mye) avsatt skatt forrige år reduksjon/- økning i utsatt skattefordel økning / - reduksjon i utsatt skatt Årets skattekostnad i regnskapet Herav under resultatpost Herav under resultatpost /15

15 9.B Annen gjeld (post 17.3) De viktigste enkeltposter er som følger: Uinnløste bankremisser Forskuddstrekk Beregnet skyldig betalbar skatt for regnskapsåret C Sikringsfondsavgift - Garanti for innskudd Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv av finansinstitusjoner pålegger alle norske banker å være medlem av Bankenes sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap på inntil 2 mill som en innskyter har på innskudd i en medlemsbank. Som innskudd menes enhver kreditsaldo i banken i hht konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner. Sparebankene var fritatt for innbetaling til fondet i 2006 og D Betingede forpliktelser Vedrørende garantier: se note 2.C Banken har ikke stillet eiendeler som sikkerhet/pant på tidspunkt for regnskapsavleggelse. 9.E Spesifikasjon av resultatpost 4.2 Andre gebyrer og provisjonsinntekter Transaksjonsgebyrer Årsgebyrer plastkort Verdipapirhandel Andre tjenester Andre gebyrer og provisjonsinntekter F Spesifikasjon av resultatpost 10.2 Andre driftskostnader Leie av lokaler til avdelingskontor Drift og vedlikehold av egne maskiner Kostnader ved langsiktige innlån Ekstern revisjon Skatt på formue Øvrige Andre driftskostnader G Regnskapsmessig behandling av konverteringskostnader Banken konverterte fra DnB NOR / EDB-plattform til Terra / SDC-plattform i oktober Forberedelser og gjennomføring av konverteringsprosjektet medførte meget store eksterne og interne kostnader i regnskapsåret. Spesifikasjon og regnskapsmessig behandling av de vesentligste poster: Beløp Regnskapspost Fakturert fra eksterne leverandører / aktører, aktivert * bal Fakturert fra eksterne leverandører / aktører, direkte utgiftsført Avskriving av aktiverte kostnader i regnskapsåret * Interne personalkostnader Opplæringskostnader Sum utgiftsført i regnskapsåret *1: Aktivert som immateriell eiendel under post 10.3 Andre immaterielle eiendeler. Avskrives over 60 mnd, herav 3 mnd i 2007, under post 9.1 Ordinære avskrivninger i resultatregnskapet. Se for øvrig egen omtale i styrets beretning, hvor også andre vesentlige kostnader, anslagsvis ca 0,5 mill, som har sammenheng med skifte av strategisk samarbeid er omtalt. 15/15

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Innskudd 31.03.13 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 (TNOK) 1.332.668 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.797

Innskudd 31.03.13 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 (TNOK) 1.332.668 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.797 Verdibanken ASA 2014 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt per 31.03.2014 viser et overskudd på TNOK 3.339, mot et underskudd på TNOK 598 for tilsvarende periode i fjor. Dette innebærer en resultatforbedring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.06.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no RESULTATREGNSKAP (beløp i hele tusen) 30.06.2013 30.06.2012 2. kv 2013 2.kv 2012 31.12.2012 Renteinntekter o.l. inntekter 113.991 123.462 57.456 61.004

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2014

Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsregnskap 2. kvartal 2014 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt Regnskapsprinsipper Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Orkdal Sparebank. Kvartalsrapport

Orkdal Sparebank. Kvartalsrapport Orkdal Sparebank Kvartalsrapport 3. 2013 Rapport for 3. kvartal 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som bedriften har benyttet i årsregnskapet. DRIFTSRESULTAT

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2010 037 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 30. JUNI 2010

KVARTALSRAPPORT 30. JUNI 2010 KVARTALSRAPPORT 30. JUNI 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 30.06.2010 1.1-30.6 2.kvartal 2010 2009 2010 2009 2009 % av % av % av kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 kr.1000 kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.06.2013 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 9,9 mill. kr eller 0,56 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2013

Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Gaustatoppen fra Miland. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Resultat før tap hiå. er 13,3 mill. mot budsjett på 14,3 mill. og 13,6 mill. i fjor. Rentenetto hiå. er på 23,9

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2012 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,1 mill. kr eller 0,79 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 20.961 25.245 42.992 50.049 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 9.988 14.159 21.862 28.120 54.558

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2011 036 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2013 028 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer