Innovasjon og entreprenørskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon og entreprenørskap"

Transkript

1 Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn The Boston Consulting Group 2014

2

3 Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn

4

5 10 HOVEDBUDSKAP Globale trender 1 Økt globalisering fører til at bedrifter i større grad vil bli utfordret av innovasjoner fra fremvoksende markeder 2 Fra lukket til åpen innovasjon innovasjon utenfor bedriftens fire vegger blir avgjørende fremover 3 Raskere endring krever fokus på hurtig markedsorientert eksperimentering og utvikling av nye forretningsmodeller Norge i et globalt perspektiv 4 I Norge er vi gode til å etablere nye virksomheter, men vi lykkes ikke med å utvikle internasjonale suksesser 5 Tilgang til risikokapital er en utfordring for gründervirksomhet i Norge 6 Det etablerte næringslivet i Norge investerer lite i forskning og utvikling (FoU) og innovasjon, men er gode til å tilrettelegge for kreativitet og ideer blant de ansatte 7 Norge har en lav og fallende andel innovative bedrifter 8 Vi har mange sterke næringsklynger som bidrar til innovasjon, men få av klyngene har internasjonalt fokus Noen refleksjoner for Nord-Norge 9 Næringslivets andel av FoU-investeringene er betydelig lavere i Nord-Norge enn i resten av landet, og landsdelen har færre innovative bedrifter 10 Nord-Norge har flere næringsklynger som lykkes, men det kan bli utfordrende å få tak i kvalifisert arbeidskraft i fremtiden

6 Innovasjon og entreprenørskap kilder til fremtidig konkurransefortrinn 4 Sammendrag N orge er et av verdens rikeste land med et velferdsnivå som er helt i verdenstoppen. Likevel har vi en konkurranseevne som er rangert som nummer 11 1, godt bak land det er naturlig å sammenligne seg med, for eksempel Finland (3. plass) og Sverige (6. plass). I tillegg utgjør petroleumssektoren og leveranser til sektoren fra fastlandsøkonomien rundt 35 % av total verdiskapning i 2013, og vi må forberede oss på avtagende aktivitet innen denne sektoren. En hovedkonklusjon fra SIKT 2013-konferansen var at humankapital er vår viktigste eiendel, og at den har betydelig høyere verdi enn vår realkapital og våre naturressurser. Hvordan vi forvalter vår humankapital er derfor viktigere enn hvordan vi utvinner våre naturressurser. Betydelig vekst og verdiskapning fra innovasjon og entreprenørskap er dermed en forutsetning for vår fremtidige konkurranseevne. Vi vil belyse innovasjon og entreprenørskap gjennom tre linser: 1. Globale trender, 2. Norge i et globalt perspektiv og 3. Noen refleksjoner for Nord-Norge Første linse: Globale trender Tre hovedtrender peker seg ut som viktige for utviklingen av innovasjon og entreprenørskap. Disse innebærer både utfordringer og muligheter for Norge. 1 Økt globalisering fører til at bedrifter i større grad vil bli utfordret av innovasjoner fra fremvoksende markeder Det er anslått at Kina kommer til å passere USA og EU i investeringer i forskning og utvikling (FoU) i løpet av ti år. Fremvoksende markeder har de siste årene stått for en stadig større del av nyskapningen, og det har oppstått nye innovative næringsklynger i en rekke regioner. I tillegg har en økende andel selskaper flyttet FoU-aktivitetene til lavkostland. Videre har økende globalisering i etterspørselen ført til at selskaper i større grad må tilpasse innovasjoner til de ulike markedenes behov. Samtidig kan globale selskaper teste innovasjoner i utvalgte markeder før de rulles ut i stor skala. Norge og Norden blir stadig mer interessante for globale aktører. 2 Fra lukket til åpen innovasjon innovasjon utenfor bedriftens fire vegger blir avgjørende fremover Det har gradvis blitt vanligere å trekke på interne og eksterne ressurser utover intern FoU-avdeling i innovasjonsarbeidet. Beste praksis for innovasjonsprosesser har en strukturert tilnærming for involvering av ansatte, leverandører, kunder og bredere befolkningsgrupper. Ifølge en undersøkelse blant toppledere ansees ansatte og kunder som de viktigste partnerne i innovasjonssamarbeidet,. Åpenhet gir også nye muligheter for finansiering gjennom folkefinansiering, også kalt crowdfunding, hvor befolkningen generelt står for finansiering gjennom en rekke småinvesteringer. 3 Raskere endring krever fokus på hurtig markedsorientert eksperimentering og utvikling av nye forretningsmodeller Gründerbedrifter og etablerte selskaper mottar tilbakemeldinger fra kunder på et stadig tidligere stadium, slik at de kan gjennomføre forbedringer raskere og på denne måten effektivisere innovasjonen. En utfordring for selskapene er å redusere tiden fra idé til produkt, ettersom dette er en viktig driver av salget av innovative produkter. Videre utfordres mange bransjer av radikalt nye forretningsmodeller, og selskaper er nødt til å være årvåkne og utvikle nye forretningsmodeller for å ligge i forkant. 1 Global Competitiveness Report , World Economic Forum

7 Innovasjon og entreprenørskap kilder til fremtidig konkurransefortrinn 5 Andre linse: Norge i et globalt perspektiv Ifølge EUs innovasjonsindeks ligger Norge på 17. plass, langt etter de andre nordiske landene. Det er et mye diskutert paradoks at et land med så høy produktivitet som Norge, underpresterer når det kommer til innovasjon. Næringsstrukturen kan forklare noe av forskjellen, men ikke alt. I et globalt perspektiv vurderes Norge gjennom tre hovedkilder til innovasjon og entreprenørskap: a) gründere, b) etablerte bedrifter og c) næringsklynger. Av dette trekkes det ut fem hovedbudskap. Gründere Vekstorientert gründervirksomhet er viktig for å skape arbeidsplasser og økonomisk vekst gjennom innovasjon. Nye selskaper er også viktige for dynamikken i økonomien gjennom at de utfordrer etablerte selskaper og tvinger dem til å innovere og forbedre seg. 4 I Norge er vi gode til å etablere nye virksomheter, men vi lykkes ikke med å utvikle internasjonale suksesser Norge er relativt gode til å etablere nye virksomheter, med en nyetableringsrate 2 på 14 %, fire prosentpoeng over snittet i OECD. Det anses som relativt ukomplisert å starte en bedrift i Norge, men rigide arbeidsreguleringer og relativt tunge byråkratiske prosesser er en hindring for norsk gründervirksomhet. Norge har en relativt høy andel unge vekstbedrifter (gaseller), men det er få innovative nyetableringer, og majoriteten av vekstbedriftene forblir små. En manglende kultur for innovasjon og nyskapning samt begrenset kunnskap og erfaring er vurdert som de viktigste forklaringsvariablene for at det er få store globale kommersielle suksesser. Et attraktivt arbeidsmarked og lite behov for og villighet til å ta risiko kan forklare noe av den lave innovasjonstakten. 5 Tilgang til risikokapital er en utfordring for gründervirksomhet i Norge Investeringene fra venture capital 3 i Norge i 2013 var lavere enn snittet i Europa og under en tredjedel av nivået i Finland og Sverige. Det er spesielt vanskelig å innhente risikokapital i en mellomfase for oppstartsselskaper i Norge. Noe av årsaken til dette kan være at det er få uformelle investorer (businessengler), som er en viktig investorgruppe i denne vekstfasen. Sett i lys av norske gründeres begrensede vekstambisjoner, kan det lave nivået på venture capital også skyldes begrenset etterspørsel fra gründerne og få investeringsmuligheter for investorene. Offentlig sektor spiller en viktig rolle for venture capital i Norge, spesielt i såfrø- og oppstartsfasen. I 2011 var andelen offentlige investeringer i Norge på 36 %, som er høyere enn i både Sverige (25 %) og Finland (19 %). Flere land, blant annet Storbritannia og Sverige, har innført skatteinsentiver for investeringer i oppstartsselskaper for å øke tilgangen på risikokapital fra kunnskapsrike og erfarne investorer ("smart kapital"). 2 Følger OECDs definisjon av nyetableringsrate: Andelen nyetablerte selskaper med minst én ansatt dividert på totalt antall selskaper med minst én ansatt. Som referanseår brukes siste tilgjengelige data, her Selskaper som investerer i unge bedrifter i oppstartsfasen.

8 Innovasjon og entreprenørskap kilder til fremtidig konkurransefortrinn 6 Etablerte bedrifter Hoveddelen av innovasjonsaktiviteten i næringslivet skjer i etablerte bedrifter. Innovasjon er en sentral driver for vekst, konkurransedyktighet og verdiskapning og er viktig for at de etablerte bedriftene skal lykkes. 6 Det etablerte næringslivet i Norge investerer lite i forskning og utvikling (FoU) og innovasjon, men er gode til å tilrettelegge for kreativitet og ideer blant ansatte De totale FoU-investeringene 4 i Norge på 1,7 % av BNP ligger noe under snittet for EU på 2,4 % og betraktelig lavere enn de øvrige landene i Norden på 3-4 %. Videre står næringslivet i Norge for 44 % av de totale FoU-investeringene i Norge, mens tilsvarende andel er rundt 60 % i Finland og Sverige. Også når det gjelder innovasjonsinvesteringer utenom FoU havner norsk næringsliv langt bak i forhold til andre europeiske land. Imidlertid legger den norske arbeidslivsmodellen til rette for medarbeiderdrevet innovasjon, i tråd med trenden mot økt bruk av åpen innovasjon. Norske bedrifter er gode til å engasjere de ansatte ved innovasjonsaktiviteter i bedriften. 58 % av norske bedrifter med produkt- og prosessinnovasjon har kurset ansatte innenfor innovasjon, og det er mer enn dobbelt så høyt som snittet i EU på 28 %. 7 Norge har en lav og fallende andel innovative bedrifter Til tross for høy produktivitet er innovasjonsaktiviteten lav i norske bedrifter. Kun 44 % av norske bedrifter defineres som innovative, noe som er et godt stykke bak EU-snittet på 53 % og dårligst i Norden. Videre er andelen av norske bedrifters omsetning fra innovative produkter og tjenester bare 6 %, noe som plasserer oss tredje sist i Europa, langt bak EU-snittet på 14 %. Både andel innovative foretak og andel omsetning fra innovative produkter og tjenester har hatt en fallende trend i Norge siden Den særpregede næringsstrukturen i Norge kan delvis forklare den lave andelen innovative foretak, men ikke alt. Liten grad av markedsorientering, lav risikovillighet og manglende kultur for prøving og feiling samt den norske velferdsmodellen er også viktige forklaringer på de tilsynelatende svake resultatene. Næringsklynger Næringsklynger 5 og innovasjonsnettverk har blitt stadig viktigere for økonomisk utvikling og innovasjonsstrategier i Europa. Norge er et lite land med et næringsliv som i all hovedsak består av små og mellomstore bedrifter. Gitt en krevende internasjonal konkurransesituasjon, er samarbeid viktig for å ivareta Norges konkurranseevne og innovasjonskraft. 8 Vi har mange sterke næringsklynger som bidrar til innovasjon, men få av klyngene har internasjonalt fokus Norske klynger har høy teknologisk og forretningsmessig konkurransekraft, er spesialiserte samt godt organiserte, og blir ledet godt ifølge enn større benchmark-studie av tyske og nordiske klynger. I Norge er rundt 40 % av de som jobber i næringslivetansatt i bedrifter innenfor "klyngerelaterte miljøer", og Norge har flest sterke klynger i forhold til antall bedrifter i Nord-Europa. De norske næringsklyngene er imidlertid sterkt regionalt konsentrert (f. eks industriklyngen på Raufoss og frukt- og bærklyngen i Sogn og Fjordane), med mindre fokus på internasjonalt samarbeid og geografisk utstrekning. Kun i overkant av 30 % av de norske klyngene deltar i tett internasjonalt samarbeid, mot 60 % av de tyske. 4 Normaliserte FoU-investeringer. 5 En næringsklynge er en samling bedrifter som er gjensidig avhengige av hverandre, og som befinner seg innenfor et begrenset geografisk område,

9 Innovasjon og entreprenørskap kilder til fremtidig konkurransefortrinn 7 Tredje linse: Noen refleksjoner for Nord-Norge Nord-Norge har de siste årene hatt en sterkere vekst i BNP enn Norge sett under ett, med 3,1 % årlig vekst fra 2008 til 2013 mot 2,1 % for hele landet. På grunn av sterk vekst og det rike ressursgrunnlaget i landsdelen anses Nord-Norge som en viktig region for den fremtidige veksten i Norge. 9 Næringslivets andel av FoU-investeringene er betydelig lavere i Nord-Norge enn i resten av landet, og landsdelen har færre innovative bedrifter I Nord-Norge står næringslivet kun for 15 % av de totale FoU-investeringene, mot 44 % på landsbasis. Nord-Norge har en relativt større andel av verdiskapningen fra sjømat, reiseliv og fornybar energi. Korrigert for ulik næringsstruktur er investeringer fra nordnorsk næringsliv fortsatt 42 % lavere. Samtidig er andelen bedrifter med omsetning fra nye produkter lavere enn på landsbasis i nesten alle næringer, og kun 20 % av bedriftene karakteriseres som prosess- og produktinnovative, mot 25 % på landsbasis. 10 Nord-Norge har flere næringsklynger som lykkes, men det kan bli utfordrende å få tak i kvalifisert arbeidskraft i fremtiden På bakgrunn av klyngenes størrelse, omfang og spesialisering, har fire 6 klynger i Nord-Norge blitt rangert som stjerneklynger. Klyngene bringer næringslivet og forskningssektoren sammen og bidrar til å fremme innovasjon. Reiselivsklyngen i Tromsø er et eksempel på dette. Samtidig er det kun 31 % av de sysselsatte i nord som har høyere utdanning, mot 35 % på landsbasis, og stadig mindre årskull er på vei inn i arbeidslivet. Dette, samt en høy BNP-vekst i landsdelen, indikerer at det kan bli vanskelig å få tak i tilstrekkelig med kvalifisert arbeidskraft i fremtiden. 6 Den maritime klyngen i Bodø, en klynge innen bygg og anlegg, en klynge innen transport og logistikk og en klynge innen forskning og utdanning. Til sammen sysselsetter disse klyngene personer (European Cluster Observatory, 2011).

10 Innovasjon og entreprenørskap kilder til fremtidig konkurransefortrinn 8 De viktigste utfordringene for Norge Hovedkilder til innovasjon og entreprenørskap Gründere Etablerte bedrifter Næringsklynger Kommersialiseringsprosess Utvikle kreativitet og skape ideer Prioritere og videreutvikle ideer Realisere kommersiell suksess Relativt mange nyetableringer, men få av disse er innovative Manglende kunnskap og begrenset tilgang på risikokapital Lave vekstambisjoner og majoriteten forblir små Involvering av ansatte, men begrenset bruk av nye metoder som åpen innovasjon Lav andel innovative bedrifter Lav andel av omsetning fra innovasjon Samarbeidspartnere er en viktig kilde til informasjon og idéskapning Mange sterke klynger i Norge Få klynger med internasjonalt fokus, men offentlig initiativ for å styrke dette Det er mange ideer og nyetableringer i Norge, men radikale endringer i hvordan innovasjon foregår globalt vil kreve økt investering i FoU og innovasjon, mer samarbeid og sterkere markedsorientering for å lykkes i fremtiden Mangel på risikokapital, og lite behov for å skape egen arbeidsplass kan føre til begrenset vilje til å ta risiko og utnytte mulighetene dersom man mislykkes i første omgang Kommersialiseringsprosessen må effektiviseres, og det må åpnes opp for hurtigere markedslanseringer og mer prøving og feiling Norge mangler kultur og kompetanse fra seriegründere og bedrifter med erfaring fra internasjonal kommersialisering Nord-Norge er en mulig vekstmotor for fremtiden, men forsterket innsats og fokus er nødvendig for å sikre fremtidig innovasjon og entreprenørskap

11 Innovasjon og entreprenørskap kilder til fremtidig konkurransefortrinn 9 Rapportens formål Denne rapporten er en forlengelse av SIKT 2013-rapporten som ga en oversikt over noen av de utfordringene Norge står overfor de neste tiårene. Hensikten er å gi deg som deltaker en innføring i temaer som vil stå sentralt under konferansen, og danne et felles utgangspunkt for arbeidet som vil finne sted under SIKT. Vi vil belyse innovasjon og entreprenørskap gjennom de tre linsene 1. Globale trender, 2. Norge i et globalt perspektiv og 3. Noen refleksjoner for Nord-Norge. Deretter vil vi oppsummere de viktigste utfordringene som norsk næringsliv står overfor innen innovasjon og entreprenørskap. Rapporten er skrevet med sikte på at også personer uten inngående kjennskap til temaene skal kunne forstå og dra nytte av den. Vi håper du finner innholdet interessant og ønsker lykke til med lesningen og konferansen. Oslo, juni 2014 På vegne av Boston Consulting Group: Adam Saga Ikdal Liv Elise Saue Tøftum Ole Christian Sveen Beate Steen Michael Bodd Johannes Mella Griffin Connor Spørsmål om rapporten kan rettes til:

12 Innovasjon og entreprenørskap kilder til fremtidig konkurransefortrinn 10

13 Innovasjon og entreprenørskap kilder til fremtidig konkurransefortrinn 11 Innholdsfortegnelse Globale trender 1 Økt globalisering fører til at bedrifter i større grad vil utfordres av innovasjoner fra fremvoksende markeder Sterk FoU-vekst i fremvoksende markeder vil føre til flere betydningsfulle innovasjoner Fra lukket til åpen innovasjon - innovasjon utenfor bedriftens fire vegger blir avgjørende fremover Økende bruk av åpen innovasjon med strukturert tilnærming Ansatte, kunder og akademia er de viktigste samarbeidspartnerne i innovasjonsarbeidet De beste selskapene er også flinke til å bringe innovasjoner ut av selskapet Økt samarbeid gir nye finansieringsmuligheter gjennom folkefinansiering (crowdfunding) Raskere endring krever fokus på hurtig markedsorientert eksperimentering og utvikling av nye Forretningsmodeller Bedrifter effektiviserer innovasjonsprosessen ved å involvere kunder tidlig Kortere tid fra idé til produkt bidrar til økt salg Nye forretningsmodeller utfordrer etablerte markeder...20 Norge i et globalt perspektiv 4 I Norge er vi gode til å etablere nye virksomheter, men vi lykkes ikke med å utvikle internasjonale suksesser Relativt høy nyetableringsrate, men fallende andel tidligfase-gründervirksomhet Høy andel hurtigvoksende nyetableringer (gaseller), men få av disse blir store Lav grad av innovasjon blant nyetableringer Norge mangler kultur for entreprenørskap, spesielt med internasjonale vekstambisjoner Lite behov for og manglende kunnskap om å starte egen bedrift Tilgang til risikokapital er en utfordring for gründervirksomhet i Norge Knapphet på privat venture capital i mellomfase Færre uformelle investorer (businessengler) Det etablerte næringslivet i Norge investerer lite i forskning og utvikling (FoU) og innovasjon, men er gode til å tilrettelegge for kreativitet og ideer blant de ansatte Lav andel FoU-investeringer fra næringslivet Høye offentlige FoU-investeringer, men begrenset overføring av forskningen til næringslivet Norske bedrifter har også lave investeringer i desentralisert innovasjon "Den norske arbeidsmodellen" legger til rette for medarbeiderdrevet innovasjon Norge har en lav og fallende andel innovative bedrifter Lav andel innovative bedrifter og lite salg fra innovasjoner Norske bedrifter er mindre markedsorienterte Lav andel vitenskap - og teknologikompetanse er en utfordring for innovasjonsarbeidet Bedre IP-beskyttelse og forutsigbare skatteinsentiver i Norge kan stimulere til økt innovasjonssatsning Økt tilrettelegging for innovasjon av ledere og bedrifter kan fremme innovasjonssatsningen i Norge Vi har mange sterke næringsklynger som bidrar til innovasjon, men få av klyngene har internasjonalt fokus Norge har mange sterke næringsklynger Begrenset internasjonalt fokus i norske næringsklynger Norge har sterke komparative fortrinn innen tre hovedområder tilknyttet havrommet God tilrettelegging for klyngeutvikling i Norge gjennom integrerte klyngeprogrammer Næringsklynger bidrar til økt innovasjon og velferd i samfunnet...43 Noen refleksjoner for Nord-Norge 9 Næringslivets andel av FoU-investeringene er betydelig lavere i Nord-Norge enn i resten av landet, og landsdelen har færre innovative bedrifter Høye FoU-investeringer i Nord, men næringslivets andel er lav Nord-Norge har lavere innovasjonsgrad i de fleste næringer Lav andel utenlandsk eierskap er en mulig medvirkende årsak til lavere innovasjonsgrad i Nord-Norge Nordnorske bedrifter rapporterer betydelig innovasjonsaktivitet Nord-Norge har flere næringsklynge som lykkes, men det kan bli utfordrende å få tak i kvalifisert arbeidskraft i.. fremtiden Økt petroleumsvirksomhet i Nord-Norge gir sterk vekst i etterspørselen etter kompetanse Mangel på kompetent arbeidskraft kan i bli en stadig større utfordring for innovasjonsarbeidet...48

14 Innovasjon og entreprenørskap kilder til fremtidig konkurransefortrinn 12 Innledning Konkurransekraft etter oljealderen Norge er et av verdens rikeste land med et velferdsnivå som er helt i verdenstoppen. Likevel har vi en konkurranseevne som er rangert som nummer 11, godt bak land som det er naturlig å sammenligne seg med, for eksempel Finland og Sverige på henholdsvis 3. og 6. plass (figur 1). Norge har veldig høy produktivitet. 7 Det siste tiåret har imidlertid Norge hatt en fallende produktivitetsvekst, noe som kan være bekymringsfullt med tanke på fremtidig konkurranseevne. Figur 1. Konkurranseevne i noen utvalgte land Poeng (1-7) 5,8 5,6 5,7 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 0,0 Sveits Singapore Finland Tyskland USA Sverige Norge Danmark Frankrike Rangering Kilde: Global Competitiveness Index Petroleumssektoren 8 sto i 2013 for 22 % av landets verdiskapning og 52 % av landets totale eksport. I tillegg gir petroleumssektoren betydelige ringvirkninger for resten av økonomien. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) utgjorde direkte leveranser til olje- og gassutvinning i % av fastlands-bnp. Totalt utgjorde petroleumssektoren og direkte leveranser til sektoren omtrent 35 % 9 av total verdiskapning i Ii tillegg kommer indirekte etterspørsel som rettes mot andre selskaper og næringer. Det er usikkert hvor lenge oljealderen vil vare og hvor raskt aktivitetsnedgangen vil inntreffe. Det er likevel sikkert at vi må forberede oss på avtagende aktivitet innen denne sektoren og sikre konkurransedyktige næringer og vekst også i fremtiden. 7 Det vanligste målet på produktivitet er arbeidskraftproduktivitet, som er BNP per timeverk. 8 Petroleumssektoren er her definert som utvinning av råolje og naturgass, inkludert tjenester og rørtransport (SSB). 9 Tall for andel direkte leveranser til olje- og gassutvinning er ikke tilgjengelig etter Petroleumssektoren har vokst fra 21 % til 22 % av BNP fra 2011 til 2013, og summen av petroleumssektoren og direkte leveranser til sektoren er derfor antatt å være på samme nivå i 2013.

15 Innovasjon og entreprenørskap kilder til fremtidig konkurransefortrinn 13 Humankapital som grunnlag for fremtidig vekst En hovedkonklusjon fra SIKT 2013-konferansen var at humankapital er vår viktigste eiendel, med betydelig høyere verdi enn vår realkapital 10 og våre naturressurser. Ved å beregne de fremtidige inntektene til Norge 11 kan vi få et bilde av nasjonalformuen og hvordan våre ressurser bidrar til fremtidig inntekt. Humankapital utgjør 81 % av nasjonalformuen, mens naturressurser står for kun 4 %, til tross for at naturressursene i dag bidrar med over halvparten av den årlige eksportverdien (figur 2). Nåverdien av fremtidig arbeidsinnsats er altså langt høyere enn nåverdien av naturressursene. Hvordan vi forvalter humankapitalen er derfor viktigere enn hvordan vi utvinner naturressursene. Figur 2. Fordeling av nasjonalformuen 100 % 100 % 81 % 80 % 60 % 40 % 20 % 11 % 0 % Totalt Humankapital Realkapital 4 % Finanskapital 4 % Naturressurser Kilde: Perspektivmeldingen Finansdepartementet. For å sikre den fremtidige verdien til humankapitalen, er vi avhengige av videre vekst og produktive arbeidsplasser. Innovasjon og entreprenørskap er viktig for å ivareta og utvikle konkurransedyktige næringer samt skape fremtidig vekst. Økonomier i rask vekst endrer konkurransearenaen, slik at høykostland som Norge må differensiere seg gjennom innovasjon av nye produkter og tjenester, forretningsmodeller og nye måter å jobbe på. Innovasjon driver den relative suksessen til bedrifter og land parallelt. Landene med de mest innovative selskapene og industriene har høyere BNP per innbygger enn de som investerer mindre for fremtiden. Det er en gjensidig avhengighet mellom myndighetene og næringslivet hvor begge parter har stort behov for å lykkes med innovasjon. Begrepene innovasjon og entreprenørskap omfatter i denne rapporten relativt vide områder. Begrepet innovasjon omfatter langt mer enn teknologiske nyvinninger og inkluderer for eksempel nye tjenester, produksjonsprosesser og markeder. Innovasjonsprosessen strekker seg helt fra idégenerering til kommersialisering. Entreprenørskap er etableringen og videreutviklingen av virksomhet, og omfatter alt fra åpningen av en ny frisørsalong eller et nytt ITselskap til at en ansatt utvikler et nytt forretningsområde i et større selskap. Vi vil belyse innovasjon og entreprenørskap gjennom de tre linsene 1. Globale trender, 2. Norge i et globalt perspektiv og 3. Noen refleksjoner for Nord-Norge, og fokusere på ti hovedbudskap. 10 Realkapital er konkrete fysiske ting, for eksempel fabrikkbygninger og skip, som kan settes inn i en produksjonsprosess. 11 Beregninger gjort av Finansdepartementet og SSB. Perspektivmeldingen 2013.

16 Innovasjon og entreprenørskap kilder til fremtidig konkurransefortrinn 14 Første linse: Globale trender Innledning For bedre å forstå hvilke muligheter og utfordringer Norge står overfor de neste årene, vil vi ta for oss globale innovasjonstrender. Vi har funnet tre hovedtrender som forventes å få økende betydning i årene som kommer, og som det er viktig for norske bedrifter og gründere å ta hensyn til i innovasjonsarbeidet. 1 Økt globalisering fører til at bedrifter i større grad vil bli utfordret av innovasjoner fra fremvoksende markeder 1.1 Sterk FoU-vekst i fremvoksende markeder vil føre til flere betydningsfulle innovasjoner Historisk har innovasjon i stor grad foregått i modne markeder. De siste årene har imidlertid fremvoksende markeder stått for en økende andel av nyskapningen. Sørøst-Asia er blitt verdens største område for FoU-investeringer delvis drevet av Kinas kraftige investeringer. FoU-investeringer i Kina har hatt en årlig vekst på 10 % til 20 % de siste 20 årene. Kina passerte USA i antall mottatte patentsøknader i 2011, selv om verdien til disse patentene antakelig er lavere. I fremtiden er det ventet at innovasjon i økende grad vil finne sted i fremvoksende økonomier. Det er anslått at Kina kommer til å passere USA og EU i FoU-investeringer i løpet av de neste ti årene (figur 3). FoU står høyt på agendaen i flere fremvoksende økonomier og ifølge en undersøkelse utført av BCG har en større andel av toppledere i BIC (Brasil, India og Kina) innovasjon som en topp prioritet enn toppledere i mer modne økonomier. Figur 3. FoU-investeringer i Kina, USA og EU Milliarder USD Kina USA EU 400 Historiske data Estimater Tallene er kjøpekraftjustert. Kilde: Batelle and R&D Magazine (2013): 2014 global R&D funding forecast, Science and Engineering Indicators 2014

17 Innovasjon og entreprenørskap kilder til fremtidig konkurransefortrinn 15 I tillegg har en økende andel selskaper med hovedkontor i vestlige land flyttet FoU til lavkostland som Brasil, Kina, Costa Rica og India ifølge The Global Innovation Index FoU-investeringene i tradisjonelle lavkostland er også i stadig økende grad knyttet til mer avansert nyskapende teknologi. Det har imidlertid vært en nedgang i direkte utenlandsinvesteringer relatert til innovasjon etter finanskrisen. I Bangalore i India ble det for eksempel skapt over FoU-relaterte jobber i , mens det ble skapt jobber i , knyttet til utenlandske direkteinvesteringer. Den økte innovasjonstakten i fremvoksende markeder vil føre til at nyskapninger som i utgangspunktet ble utviklet for disse markedene, i større grad bringes inn i modne markeder. Et eksempel på dette er utviklingen av et billig, mindre elektrokardiogramapparat (brukt for å måle elektrisk aktivitet i hjertet) som ble produsert med tanke på det indiske markedet. Dette apparatet, som ble utviklet av GE Healthcare, ble såpass lite og enkelt at det senere ble eksportert til en rekke vestlige markeder, blant annet for bruk i ambulanser. Økt globalisering gjør det også mulig for selskaper å teste ut innovasjoner i avgrensede områder før mer global utrulling. Telenor har for eksempel valgt å høste erfaring med nye mobiler basert på operativsystemet Firefox i Serbia, Montenegro og Ungarn, markeder i rask vekst der Telenor har sterke distribusjonskanaler, før mer utbredt lansering blant annet i Asia. Økende globalisering av etterspørselen betyr også at selskaper i større grad må tilpasse innovasjonene til de enkelte markedenes behov. Et godt eksempel er McDonald's, som har en meny som hovedsakelig er basert på oksekjøtt. De har utviklet rene indiske vegetarmenyer og åpnet sine første rene vegetarrestauranter i India i 2012 med stor suksess. Den økte globaliseringen betyr også at innovasjoner fra nye områder, inkludert lavkostland, kan forstyrre etablerte markeder. I møte med denne økende konkurransen må bedrifter i større grad samarbeide for å lykkes med innovasjon.

18 Innovasjon og entreprenørskap kilder til fremtidig konkurransefortrinn 16 2 Fra lukket til åpen innovasjon innovasjon utenfor bedriftens fire vegger blir avgjørende fremover 2.1 Økende bruk av åpen innovasjon med strukturert tilnærming Mens store bedrifters innovasjon frem til slutten av 1990-tallet ofte foregikk innenfor forskningsavdelingens fire vegger, ble det fra 2000-tallet gradvis vanligere å trekke på andre interne og eksterne ressurser i innovasjonsarbeidet. Dette er kjernen i samlebegrepet åpen innovasjon som det er blitt mer oppmerksomhet rundt de siste ti årene. Siden åpen innovasjon ble introdusert har det gradvis endret seg fra å basere seg på en noe usystematisk bruk av ansatte og akademia til å bli en mer strukturert og omfattende tilnærming som også vender seg mot kunder, leverandører og bredere befolkningsgrupper. Toppledere i store bedrifter angir en økt bruk av åpen innovasjon de siste tre årene ( ) ifølge en større undersøkelse om åpen innovasjon foretatt av UC Berkeley og Fraunhofer Society. Også bedrifter som har brukt åpen innovasjon i over ti år, fortsetter å øke bruken, noe som indikerer at trenden vil fortsette. Legemiddelindustrien er en bransje hvor åpen innovasjon har fått økt oppmerksomhet. Fra perioden til har produktiviteten falt med rundt 80 % (figur 4). Redusert FoU-produktivitet i legemiddelindustrien har ført til at flere selskaper har tatt grep for å redusere risikoen ved investeringene, og åpen innovasjon er et av midlene. Figur 4. FoU-produktivitet i legemiddelindustrien FoU-produktivitet (Toppsalg av nytt legemiddel/fou-kostnader per år) -80% 6 5, , ,7 1 1, Note: For pre-2002 er toppsalg i hovedsak basert på reelle tall. Etter 2002 er toppsalgstall i hovedsak basert på estimater av fremtidig toppsalg. Kilde: Schulze et al. R&D productivity on the comeback trail, Nature reviews drug discovery, 2014 Legemiddelselskapet AstraZeneca illustrerer noen av tiltakene som er blitt iverksatt. Som ledd i en økt satsning på åpen innovasjon, lanserte AstraZeneca i 2014 en nettbasert plattform for åpen innovasjon. Nettsiden inneholder en oversikt over preparater der forskningen er avsluttet inntil videre, men hvor AstraZeneca åpner for å støtte videre ekstern forskning. Plattformen inneholder også flere FoU-konkurranser som er åpne for allmennheten. AstraZeneca har i tillegg valgt å delta i et samarbeidsprosjekt på 230 millioner USD med ni konkurrerende legemiddelselskaper innen forskning på Alzheimers sykdom, sukkersyke og leddgikt.

19 Innovasjon og entreprenørskap kilder til fremtidig konkurransefortrinn Ansatte, kunder og akademia er de viktigste samarbeidspartnerne i innovasjonsarbeidet En kartlegging av åpen innovasjon i store bedrifter viste at ansatte (utenfor den tradisjonelle forskningsavdelingen) ble rangert som de viktigste partnerne i det interne innovasjonsarbeidet i 2011, foran kunder og universiteter (figur 5). Crowdsourcing, der et spesifikt problem blir løst av et ukjent publikum, er fortsatt en mindre vanlig kilde til innovasjon, men har fått økt betydning de siste årene. Mange selskaper har satt opp egne nettløsninger for dette. Flere spesialiserte IT-plattformer, som samarbeider med en rekke institusjoner og selskaper, gjør det dessuten enda enklere å legge ut utfordringer som kan nå ut til et bredt og kompetent publikum. IT-plattformen Innocentive oppgir for eksempel å nå ut til over 13 millioner problemløsere via en rekke samarbeidspartnere og har registrerte brukere fra 200 land. Figur 5. Betydning av innovasjonspartnere ifølge toppledere Poeng (1-7) 6 4 5,5 5,2 4,9 4,5 4,3 4,2 3,8 3,8 3,7 2 2,5 2,5 2,1 Ansatte Kunder Akademia Leverandører Indirekte kunder Offentlige forskningsorganisasjoner Gründerbedrifter FoU-tjenesteleverandører Eksterne konsulenter Konkurrenter Lukkede fora Åpne fora Kilde: Managing open innovation in large firms Executive survey on open innovation 2013 LEGO er et eksempel på et selskap som har vist evne til å involvere et bredere publikum i innovasjonsprosessen. Fra å i hovedsak utvikle produkter internt i forskningsavdelingen frem til slutten av 1990-tallet, har LEGO gradvis åpnet seg opp. I dag involverer LEGO systematisk den stadig større tilhengerskaren av voksne (såkalte AFOL-er, Adult Fans Of LEGO) i innovasjonsarbeidet. 2.3 De beste selskapene er også flinke til å bringe innovasjoner ut av selskapet De ledende selskapene på åpen innovasjon er også flinke til å dele innovasjonene. En undersøkelse fra BCG viser at de mest innovative selskapene genererer betydelig verdi ved å forvalte patentporteføljen aktivt. Enkelte selskaper velger til og med å gi fra seg patentene sine. I juni 2014 uttalte for eksempel Elon Musk, administrerende direktør i Tesla, at selskapet av miljøhensyn ønsker å øke andelen av elbiler ved å frigi alle patentene. Initiativet vil også kunne være positivt for forretningsvirksomheten ettersom resultatet kan bli økt utbredelse av ladestasjoner for elbiler og økt etterspørsel etter batterier, som igjen kan øke salget av batterier som er produsert i en fabrikk Tesla planlegger å bygge. 2.4 Økt samarbeid gir nye finansieringsmuligheter gjennom folkefinansiering (crowdfunding) En annen viktig trend innen innovasjonssamarbeid er folkefinansiering, også kalt crowdfunding. Crowdfunding er et relativt nytt begrep som oppstod rundt midten av 2000-tallet. Dette er finansiering ved hjelp av "the crowd", dvs. befolkningen generelt for å støtte et initiativ. Folkefinansiering gjør det mulig for mange deltakere å bidra med mindre beløp og foregår i all hovedsak via nettbaserte plattformer. Dette åpner for at risikoprosjekter kan hente inn kapital raskere, og potensielt også billigere, enn gjennom tradisjonell finansiering.

20 Innovasjon og entreprenørskap kilder til fremtidig konkurransefortrinn 18 Crowdfunding baserer seg enten på donasjoner, belønninger, lån eller eierskap i det nye prosjektet. Det totale markedet for crowdfunding har vokst raskt de siste årene og var estimert til nærmere 5 milliarder USD i 2013 (figur 6). Det tilsvarer i underkant av 1 % av finansieringen av gründerbedrifter globalt. Figur 6. Crowdfunding globalt volum siste 4 år Milliarder USD % % 5,1 x % Vekst fra foregående år % 2,7 0 1,5 0, (estimat) Kilde: Massolution (2013). The crowdfunding industry report. Det foreligger noen usikkerhetsmomenter knyttet til videre vekst av crowdfunding. Et hovedproblem er at den nettbaserte løsningen gjør det vanskelig for potensielle investorer å skaffe seg tilstrekkelig informasjon (asymmetrisk informasjon). I tillegg er det mulig at de gode ideene har god nok tilgang på finansiering gjennom andre kilder, og at det er et uheldig utvalg av gjenværende prosjekter som er tilgjengelig for crowdfunding. På den andre siden er det holdepunkter for at crowdfunding velger ut gode forretningsideer. Ifølge crowdfundingforsker Richard Swart indikerer foreløpige data at en større andel prosjekter som har mottatt over USD i støtte ved crowdfunding, resulterer i levedyktige selskaper enn ved tradisjonelle finansieringsformer. I øyeblikket er crowdfunding fortsatt i sterk vekst. Enkelte optimistiske investorer estimerer en vekst på inntil 60 % de neste par årene, og det er estimert at industrien kan vokse til 90 milliarder USD innen Gründere bør være bevisste på crowdfunding som en alternativ finansieringskilde som sannsynligvis vil øke i betydning de neste årene.

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

Todelt vekst todelt næringsliv

Todelt vekst todelt næringsliv Todelt vekst todelt næringsliv Aktualitetsuka, Universitetet i Oslo, 18. mars 2014 Hilde C. Bjørnland Perioder med globalisering, prosent 250 200 Population GDP pr capita 150 100 50 0 1870 1950 2000 North

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Vekst og fordeling i norsk økonomi

Vekst og fordeling i norsk økonomi Vekst og fordeling i norsk økonomi 24. mars 2015 Marianne Marthinsen Finanspolitisk talsperson, Ap 1. HVA STÅR VI OVERFOR? 1 Svak utvikling hos våre viktigste handelspartnere Europa et nytt Japan? 2 Demografiske

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Fra god idé til god butikk

Fra god idé til god butikk Fra god idé til god butikk Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Perspektivkonferansen 2003 Hamar, 31. oktober 2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende

Detaljer

Prosjekt 2017 Fest setebeltene: Digitalisering endrer alt

Prosjekt 2017 Fest setebeltene: Digitalisering endrer alt Prosjekt 2017 Fest setebeltene: Digitalisering endrer alt Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. 8. november 2017 2 "That's one small step

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Kaja Wendt Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Norge er fortsatt et lite land i verden Norge vs. verden Norge som del av verden

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser. Abelia 07.06.2010

Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser. Abelia 07.06.2010 2010 Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser Abelia 07.06.2010 Innledning Sysselsetting og rammebetingelser for kunnskapsintensivt næringsliv Kunnskapsintensivt næringsliv sysselsetter ca 500

Detaljer

Innspill smarte regioner Eirik Gundegjerde, konserndirektør Lyse

Innspill smarte regioner Eirik Gundegjerde, konserndirektør Lyse Innspill smarte regioner 16.11.2015 Eirik Gundegjerde, konserndirektør Lyse Hva er en smart by eller region? Smarte byer en forberedelse for fremtiden handler om helhetstenking Bærekraft der bærekraft

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg 8. februar 213 Statsminister Jens Stoltenberg Arbeid Kunnskap Velferd Klima 2 Foto: Oddvar Walle Jensen / NTB Scanpix Den norske modellen virker Vi har høy inntekt og jevn fordeling,5 Ulikhet målt ved

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Statssekretær Oluf Ulseth SIVA-nett Stavanger, 22. april 2002 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet

Detaljer

Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge

Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge Knut Haanæs - Diskusjonsmateriale, Produktivitetskommisjonen 14.desember 2015, Utgangspunkt: En betydelig innovasjonsutfordring Innovasjonsutfordring Få lokomotiver

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Forretningsplan for Invest in Agder

Forretningsplan for Invest in Agder Forretningsplan for Invest in Agder Det er en økende konkurranse mellom land, regioner og byer om å tiltrekke seg de beste folkene, kompetanse, bedrifter og investorer. Globaliseringen gjør at denne attraktivitetskonkurransen

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet...

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet... Arbeidskraftsfond Innland 2017 INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN... 4 Hva er Arbeidskraftsfond Innland?... 4 Fremtidig avkastning fra Oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Menon og klynger (www.menon.no) Faglig grunnlag for utvikling av klyngeprogrammene gjennom forskningsprosjektet

Detaljer

Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer. Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014

Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer. Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014 Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014 Fire temaer for dagen 1. Forskning og innovasjon - som svar på verdiskapingsutfordringen

Detaljer

Rogaland på høyden i en flat verden om kunnskapsbedrifter, innovasjon og utdanning

Rogaland på høyden i en flat verden om kunnskapsbedrifter, innovasjon og utdanning Rogaland på høyden i en flat verden om kunnskapsbedrifter, innovasjon og utdanning Paul Chaffey, Abelia Hvordan har det gått? Gigantisk redningsoperasjon med skattebetalerpenger Island er konkurs og

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

HELSENÆRINGENS VERDI. HelseOmsorg mai 2017 Erik W. Jakobsen

HELSENÆRINGENS VERDI. HelseOmsorg mai 2017 Erik W. Jakobsen HELSENÆRINGENS VERDI HelseOmsorg21 31. mai 2017 Erik W. Jakobsen HELSENÆRINGENS VERDI Hovedbudskap 1. Høy vekst i hele helsenæringen 2. Næringens FoU-innsats opp 25 prosent til over 2,25 milliarder kroner

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet. Status, ambisjoner og rammebetingelser

FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet. Status, ambisjoner og rammebetingelser FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet Status, ambisjoner og rammebetingelser Lanseringsseminar for Indikatorrapporten Norges Forskningsråd, 15. Oktober 2014 Bør det norske næringslivet forske

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway ZA5208 Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 267 INNOBAROMETER 2009 Company Information La meg begynne med noen spørsmål om din bedrift. D1. HVOR PRODUSERER

Detaljer

Value propositions i nordisk marin sektor

Value propositions i nordisk marin sektor Value propositions i nordisk marin sektor Frokostseminar 16. juni 2011 Audun Iversen, Nofima Marked og Renate Enemark Bergersen, Econ Pöyry Agenda Markedet for sjømat Marine verdikjeder Nøkler til brukerdreven

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 1. kvartal 2012 1 Hovedkonklusjoner 1. kvartal 2012 LTLs markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for LTL-bedriftene falt sterkt, fra +27 i 4. kvartal til +5 i

Detaljer

CEN/TS 16555. «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO

CEN/TS 16555. «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO CEN/TS 16555 «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO Norske utfordringer Norge fortsatt på 11. plass blant verdens mest konkurransedyktige land (WEF 2014).

Detaljer

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter?

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Finansiering av de store teknologiløftene Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Jon Trygve Berg Siv.Ing Autorisert Finansanalytiker Enova Januar 2018 Sarsia

Detaljer

Industriutvikling for fremtiden. Karsten Nestvold Direktør Innovasjon Norge Nordland

Industriutvikling for fremtiden. Karsten Nestvold Direktør Innovasjon Norge Nordland Industriutvikling for fremtiden Karsten Nestvold Direktør Innovasjon Norge Nordland Bred definisjon på innovasjon Innovasjon = å skape ny verdi Innovare (lat.) = å fornye Innovasjon er en ny vare, tjeneste,

Detaljer

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 PROTOMORE Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 Agenda 1. ProtoMore 2. Nytt Næringsliv Hoppid.no Inkubator 3. Etablert Næringsliv LeanForum Nordvest ikuben Innovasjonslab Etter- og videreutdanningstilbud

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting

Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting Perspektivmeldingen 2013 - noen erfaringer - Kan skape debatt Kan bli mer politisk Kan bli mer transparent Kan bidra mer til faglig diskusjon Finansdepartementet

Detaljer

Med fokus på innovasjon Kjøttbransjens utfordringer fremover

Med fokus på innovasjon Kjøttbransjens utfordringer fremover Med fokus på innovasjon Kjøttbransjens utfordringer fremover Innovasjon skaper nye muligheter Bransjedag 12. februar 2013 Ivar Pettersen «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid Ole Petter Ottersen, rektor UiO Networks must compensate for geographical distance Vi samarbeider intenst allerede! Forskerinitiert samarbeid Programinitiert

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika

Norske selskapers etableringer i Afrika Norske selskapers etableringer i Afrika Tekna Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid Oslo, 25. februar 2014 Marius Nordkvelde, Prosjektleder: Norske selskapers etableringer i Afrika Institutt for strategi

Detaljer

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Norsk oljeøkonomi i en verden i endring Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Ubalanser i verdenshandelen Driftsbalansen. Prosent av verdens BNP. 1,,5 Vestlige økonomier Fremvoksende økonomier

Detaljer

Globalisering det er nå det begynner!

Globalisering det er nå det begynner! Globalisering det er nå det begynner! Professor og rektor Handelshøyskolen BI Åpning av Partnerforums vårkonferanse 26. mars 2008 Oversikt Globalisering sett fra Norge Kina og India Arbeidskraft fra Øst-Europa

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Workshop merkevare og eksport 15. november 2016

Workshop merkevare og eksport 15. november 2016 Workshop merkevare og eksport 15. november 2016 15.11.2016 Dagsorden Kl 1400: Velkommen Kl 1405: Ferdigvareindustrien - Norsk Industris Stein Lier-Hansen forventninger til myndighetene Kl 1425: Innovasjon

Detaljer

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester Paul Chaffey, Abelia Tema for dagen: Norges utgangspunkt: Vi er et høykostland Hva er drivkreftene som gjør at forandringene kommer raskere

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Dato 28. juli 2015 Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Regjeringen planlegger å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015.

Detaljer

Digital temperaturmåler for norsk næringsliv siemens.no/digitalisering

Digital temperaturmåler for norsk næringsliv siemens.no/digitalisering Digital temperaturmåler for norsk næringsliv 2017 siemens.no/digitalisering Norge er blant verdens mest digitale nasjoner, og blant de raskeste til å ta i bruk ny teknologi. Anne Marit Panengstuen administrerende

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

Akademisk entreprenørskap fra forskning til business

Akademisk entreprenørskap fra forskning til business Akademisk entreprenørskap fra forskning til business Professor Lene Foss Handelshøgskolen i Tromsø, BFE-fak. Nasjonalt seminar, Uit 26.Mai 2010 Akademisk entreprenørskap å gjøre forretning av forskning

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 06.10.2014 Foto: Peter Hamlin Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Stavanger-regionen med en nordisk smartby-agenda

Stavanger-regionen med en nordisk smartby-agenda Stavanger-regionen med en nordisk smartby-agenda BJARNE ULDAL CO-FOUNDER & CHIEF MARKETING OFFICER NORDIC EDGE EXPO & CONFERENCE STAVANGER 26-28 SEPTEMBER 2017 NORDICEDGE.ORG Fra oljehovedstad til smartby

Detaljer

Vekst og fordeling i norsk økonomi

Vekst og fordeling i norsk økonomi Endring i arbeidsløshetsprosent siste år (NAV-tall januar 16) Vekst og fordeling i norsk økonomi 2,5 2 1,5 11 fylker med forverring 1 Marianne Marthinsen Finanspolitisk talsperson, Ap,5 -,5 Svak utvikling

Detaljer

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon førte

Detaljer

INTERNASJONALISERING OG TEKNOLOGIOVERFØRING Presentasjon for produktivitetskommisjonen Ragnhild Balsvik, NHH

INTERNASJONALISERING OG TEKNOLOGIOVERFØRING Presentasjon for produktivitetskommisjonen Ragnhild Balsvik, NHH INTERNASJONALISERING OG TEKNOLOGIOVERFØRING Presentasjon for produktivitetskommisjonen Ragnhild Balsvik, NHH Hovedspørsmål På hvilke måter (gjennom hvilke kanaler) kan internasjonalisering bidra til teknologioverføring,

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 2001

Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 2001 Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 21 Disposisjon Utsiktene for norsk økonomi Innretningen av den økonomiske politikken Sentrale

Detaljer

Utvikling av NCE SE til GCE-søknad

Utvikling av NCE SE til GCE-søknad Utvikling av NCE SE til GCE-søknad Fra nasjonal til global konkurransearena 1 Næringskonferansen Kongsberg, 21.8.2015 Torkil Bjørnson Kongsbergs utvikling basert på omstilling og innovasjon Total forandring

Detaljer

Bedriftssamarbeid i klynger

Bedriftssamarbeid i klynger Bedriftssamarbeid i klynger Leverandørseminar Finnsnes, 30. november 2011 Bror Yngve Rahm, Norsk Industri Klyngeteori Tradisjonell klyngeteori går ut på at kunnskapen ligger i sentrum og at bedriftene

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag?

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag? 1 2 Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258 Forslag? Ola Edvin Vie Førsteamanuensis NTNU 3 Hva er en innovasjon (II) Nye produkter Nye tjenester Nye prosesser og rutiner Nye ideer Nye markeder

Detaljer

Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser?

Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser? Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser? Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Den nordiske modellen: Et forbilde? UiO konferanse, 24. januar 2006 Mål for næringspolitikken

Detaljer

Grønn Økonomi i Norge: Hva er det og hvordan få det til?

Grønn Økonomi i Norge: Hva er det og hvordan få det til? Grønn Økonomi i Norge: Hva er det og hvordan få det til? Konferansen Grønn Økonomi i Norge Hotel Continental, 28 februar, 2012 Av Rasmus Reinvang Head of Sustainability Services Innhold 1. Hva er Grønn

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer