GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE"

Transkript

1 NORGES MUSIKKHØGSKOLE h h h h h h STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i kirkemusikk GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 30. mars 2007, revidert 18. juni 2010

2 Innledning Forkunnskaper Mål for studiet Struktur og organisering Oversikter over emner og studiepoeng Arbeidsformer Kvalitet i utdanningen Vurdering og eksamen... 4 Fag og emnebeskrivelser Hovedområde REPSTUD76: Repertoarstudier - orgel KAMMAST70: Masterarbeid Kirkemusikkfag LITARB70: Liturgisk arbeid/prosjekt KMKANT70: Kantoren som kulturarbeider Støtteemner MUSPER70: Musikken i perspektiv Valgemner VITTEO71: Vitenskapsteori og metode...11 VEDLEGG: OVERSIKT OVER VEILEDENDE UNDERVISNINGSMENGDE OG ORGANISERING Studieplan mastergradsstudiet i kirkemusikk , rev Side 2

3 Innledning Mastergradsstudiene ved Norges musikkhøgskole er musikkfaglige utdanninger på høyere nivå, innrettet mot et bredt spekter av yrker og arbeidsoppgaver. Denne studieplanen omfatter masterstudiet i kirkemusikk. 1.1 Forkunnskaper Masterstudiet i kirkemusikk er et toårig fulltidstidsstudium og bygger på en fireårig bachelorutdanning i kirkemusikkfag eller tilsvarende. Den utøvende delen av bachelorstudiet må innholde minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag. I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver som er tilpasset dette studiet. 1.2 Mål for studiet Målet for mastergradsstudiene er at studentene skal (videre-)utvikle - kunstnerisk og/eller vitenskapelig kompetanse på høyt nivå - kreativitet og formidlingsevne - faglig selvstendighet og refleksjonsevne gjennom arbeid med repertoar og faglitteratur 1.3 Struktur og organisering For å beskrive omfanget på studiet og de ulike emnene brukes måleenheten studiepoeng. Et mastergradsstudium utgjør 120 studiepoeng (sp). Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Studiet er organisert i tre hoveddeler; hovedområde (repertoarstudier og masterarbeid), kirkemusikkfag og støtteemner. Studieplanens beskrivelse av de enkelte komponentene inneholder opplysninger om mål, innhold, arbeidsformer og organisering samt vurdering. Med utgangspunkt i dette skal det hvert år/semester utarbeides undervisningsplaner. Undervisningen vil i noen emner bli gitt som ukentlige timer, i andre emner som periodeundervisning. Studieplanen og musikkhøgskolens tilgjengelige ressurser er grunnlag for utarbeiding av årsplaner og for mer detaljert planlegging av undervisningen Oversikter over emner og studiepoeng Normalfordeling av studiepoeng er angitt i kolonnene for 1. og 2. studieår. Studiepoeng 1. studieår 2. studieår Beskrivelse side 1 HOVEDOMRÅDE 60 a) Repertoarstudier - orgel b) Masterarbeid KIRKEMUSIKKFAG 25 a) Liturgisk arbeid/prosjekt b) Kantoren som kulturarbeider STØTTEEMNER 35 a) Musikken i perspektiv b) Valgemne(r) Sum studiepoeng Studieplan mastergradsstudiet i kirkemusikk , rev Side 3

4 1.4 Arbeidsformer Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning og av selvstendige studier i tilknytning til undervisningen. Arbeids- og undervisningsformene skal styrke læringsforløpet og er av avgjørende betydning for realisering av studiemålene. Det legges derfor vekt på arbeidsformer som krever både selvstendighet og samarbeid. I deler av studiet kan samarbeidsprosjekter erstatte den ordinære undervisningen. Studenten må for øvrig følge de bestemmelser om permisjon og fravær fra undervisningen som til enhver tid gjelder. 1.5 Kvalitet i utdanningen Norges musikkhøgskole skal ha høy kvalitet på utdanningstilbudene og et godt læringsmiljø. Dette innebærer blant annet at studietilbudet gir kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er relevante for framtidig yrkesliv at studentene utvikler evne til kreativitet, fagkritikk, selvstendig tenkning og etisk bevissthet at studentene møter problemstillinger som integrerer teori og praksis, og at det er tilrettelagt for studentaktive arbeidsformer at studentene nedlegger den forventede arbeidsinnsats i studiet at lærerne har god evne til formidling og veiledning at det er god faglig og sosial kontakt og respektfylt dialog mellom studentene, mellom ansatte og studenter og ansatte imellom at studenter og ansatte har et godt fysisk arbeidsmiljø med tilgang på hensiktsmessige hjelpemidler at de administrative rutinene er gode og sikrer studentenes rettssikkerhet at lærere og administrasjon gir tilstrekkelig og korrekt informasjon om faglige krav og praktiske forhold slik at studentene opplever forutsigbarhet i studiet Både studenter, ansatte og institusjon har ansvar for utdanningskvaliteten. Institusjonen skal tydeliggjøre sine plikter samt de forventningene den har til studenter og ansatte. Det endelige ansvaret for å gjennomføre studiet ligger hos studenten selv. Studenten har derfor plikt til å kjenne de bestemmelser og regler som gjelder for studiet og selv ta konsekvensen dersom disse ikke følges opp. Lærerne er på sin side ansvarlige for å tilrettelegge for læring., og for at det fortløpende foregår en åpen dialog med studentene om undervisningen. 1.6 Vurdering og eksamen Musikkhøgskolen har ansvar for å vurdere studenten i forhold til målet for studiet og for det enkelte emnet. Vurderingen av studenten skal danne grunnlag for veiledning av studenten informasjon til samfunnet i form av vitnemål om fullført eksamen Studieplan mastergradsstudiet i kirkemusikk , rev Side 4

5 Informasjon til samfunnet skjer på grunnlag av sluttvurdering i de enkelte fagområder/emner i studiet. Denne form for informasjon uttrykkes gjennom de vurderingsuttrykk høgskolen har fastsatt. Disse vurderingsuttrykk er graderte karakterer etter en skala fra A til F, der A er beste karakter og E er laveste ståkarakter. F er stryk bestått eller ikke bestått godkjent eller ikke godkjent benyttes som uttrykk for at obligatorisk undervisning, innføringskurs og lignende er gjennomført, der det ikke skal gjøres en vurdering av studentens faglige nivå Nærmere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i forskrift om eksamen ved Norges musikkhøgskole. Undervisningen ved Norges musikkhøgskole er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner er likevel obligatoriske. Dette fremgår under beskrivelsen av det enkelte emne. Fravær fra 20% eller mer fra obligatorisk undervisning fører normalt til at emnet ikke blir godkjent. For å bestå mastergradsstudiet må kandidaten få godkjent alle arbeids- og eksamenskrav innenfor de emner der slike er spesifisert. Ny vurdering Dersom ikke annet er uttrykt, gjelder samme krav som for ordinær vurdering i det enkelte emne. Studieplan mastergradsstudiet i kirkemusikk , rev Side 5

6 Fag og emnebeskrivelser 2 Hovedområde 2.1 REPSTUD76: Repertoarstudier - orgel Emnet har et omfang på 30 studiepoeng og går over alle fire semestre. Repertoarstudiene er knyttet til orgel. Mål Gjennom arbeid med emnet skal studenten - tilegne seg et allsidig, omfattende og relevant kirkemusikkrepertoar på høyt nivå - utvikle sine instrumentale ferdigheter og kunstneriske uttrykksevne - utvikle sine formidlingsferdigheter Innhold I samarbeid med hovedinstrumentlærer velger studenten om han/hun vil vektlegge arbeid med orgellitteratur, improvisasjon, kammermusikk eller en kombinasjon av disse. Dette skal gjenspeiles i den avsluttende konserten. Repertoarstudiene skal omfatte et repertoar tilsvarende 120 minutters effektiv spilletid. Organisering og arbeidsformer Det gis individuell undervisning i emnet. Studenten deltar ellers ved høgskolens interpretasjonsseminarer for diplom-/masterstudenter og i kirkemusikkforum. Arbeidskrav - Deltakelse og fremføring minst to ganger pr semester i interpretasjon og/eller kirkemusikkforum. - Innlevert og godkjent repertoarliste. Innleveringsfrist er 15. april (15. oktober) i siste semester. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. For at studenten skal få avsluttende vurdering, må alle arbeidskrav i emnet være oppfylt. 60 minutter av repertoaret skal presenteres i en konsert/et arrangement som avholdes mot slutten av studiet. Inntil 20 minutter av dette kan være kammermusikk. Avsluttende vurdering gjøres av to interne sensorer og uttrykkes med karakteren bestått/ikke bestått. Studieplan mastergradsstudiet i kirkemusikk , rev Side 6

7 2.2 KAMMAST70: Masterarbeid Emnet har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på alle fire semestre. Mål I masterarbeidet skal studentene fordype seg i et tema eller repertoarområde. Gjennom arbeid med faglitteratur og repertoar skal studentene tilegne seg et grunnlag for selvstendig arbeid og øke sin innsikt og kompetanse i forhold til musikalsk utøving, kommunikasjon og forståelse. Dokumentasjonen skal vise høyt kunstnerisk og/eller teoretisk nivå, selvstendighet og originalitet. Innhold I masterarbeidet skal studenten fordype seg i et tema eller repertoarområde. Dokumentasjonen av masterarbeidet kan skje i form av en konsert/gudstjeneste/et arrangement, et skriftlig arbeid eller en kombinasjon av disse. Dette avgjøres sammen med veileder og skal framgå av prosjektbeskrivelsen. Eksempler på områder for masterarbeidet kan være - orgelkunnskap (helt eller delvis teoretisk) - repertoarstudier knyttet til f.eks. en komponist/epoke/miljø eller et spesielt repertoar - orgelimprovisasjon - formidlingsprosjekt - liturgisk arbeid Ved utøvende masterarbeid skal repertoaret ikke inngå i emnet repertoarstudier. Dokumentasjonen skal avspeile innsikt og refleksjon i hele prosessen fra idé til produkt. Masterarbeidet Masterarbeidets utforming, omfang og dokumentasjonsform vil variere avhengig av arbeidets art, og er derfor beskrevet nærmere under fag- og emnebeskrivelser. Masterarbeidet skal være et selvstendig, enhetlig, kritisk og nyskapende arbeid med et tydelig fokus. Masterarbeidet skal avspeile et høyt kunstnerisk/vitenskapelig nivå, selvstendighet og originalitet, og kan inkludere ulike uttrykksformer, som for eksempel konsert, avhandling, innspilling og foredrag. Prosjektbeskrivelse Sammen med søknaden skal studenten levere en skriftlig beskrivelse på 2-3 maskinskrevne sider der det redegjøres for forslag til opplegg og innhold i masterarbeidet. Senest innen 15. oktober (15. februar) i 1. semester skal alle studenter legge fram forslag til endelig prosjektbeskrivelse. Forslaget skal leveres til ansvarlig lærer/aktuell veileder, og inneholde faglige og praktiske opplysninger om de vesentlige fasene i oppgaveprosessen. Denne prosjektbeskrivelsen skal være en videreutvikling av beskrivelsen som leveres sammen med søknaden. Veiledning og veiledningsavtale På grunnlag av prosjektbeskrivelse skal hver student inngå en veiledningsavtale med høgskolen og veileder(e). Dette skal skjen innen 15. desember (15. juni) i 1. semester. Prosjektbeskrivelsen leveres sammen med veiledningsavtalen. Vitenskapsteori- og metode Studieplan mastergradsstudiet i kirkemusikk , rev Side 7

8 Emnet Vitenskapsteori og metode (valgemne, 5 studiepoeng) inngår som bundet valg for studenter som velger å gjøre et teoretisk/delvis teoretisk masterarbeid. Organisering og arbeidsformer Det forutsettes stor grad av selvstendighet i arbeidet med masteroppgaven. Undervisnings- og arbeidsform i masterarbeidet vil avhenge av fokus på masteroppgaven, og skal derfor legges opp i nært samarbeid med veileder. Ved utøvende masterarbeidet forventes det at studentene presenterer deler av masterarbeidet i interpretasjonsklasser og ved interne konserter/arrangementer. Arbeidskrav Obligatorisk deltagelse og presentasjoner i interpretasjonsklasser for studenter som gjør et utøvende masterarbeid. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. Masterarbeidet skal normalt dokumenteres med en konsert/gudstjeneste/et arrangement med et veiledende omfang på 60 minutter. For studenter som velger å gjøre et teoretisk masterarbeid kan imidlertid skriftlig dokumentasjon (avhandling) helt eller delvis erstatte konsert/gudstjeneste/arrangement, avhengig av masterarbeidets innhold og dokumentasjonens omfang. Dette avgjøres i samråd med veileder, og skal gå frem av prosjektbeskrivelse og veiledningsavtale. Veiledende omfang på et skriftlig masterarbeid uten utøvende del er sider. Det gis samlet vurdering på delene/konsertene/arrangementene som inngår i masterarbeidet. I vurderingen av masterarbeidets ulike deler skal faglig fremgang og evne til nyskaping tillegges stor vekt. Avsluttende vurdering gjøres av en intern og en ekstern sensor. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om masterarbeidet til studenten. 3 Kirkemusikkfag 3.1 LITARB70: Liturgisk arbeid/prosjekt Emnet har et omfang på 15 studiepoeng fordelt på 1., 2. og 3. semester. Liturgisk arbeid er et kirkemusikalsk fellesemne med relevans til hovedinstrument orgel og til masterprosjekter innenfor de ulike kirkemusikalske fagområder. Emnet er obligatorisk for alle masterstudenter i kirkemusikk. Mål Gjennom arbeid med emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om liturgisk musikk for orgel, andre instrumenter, kor og forsamling. Studieplan mastergradsstudiet i kirkemusikk , rev Side 8

9 Innhold Liturgisk arbeid omfatter fire delområder: 1 NORSK KANTORIBOK, DEL I-VI 2 KIRKELIG KORMUSIKK; MOTETTER, MESSER O.A. 3 BRUK AV INSTRUMENTER I LITURGISK SAMMENHENG 4 LITURGISK SANG Organisering og arbeidsformer Delområdene 1-3 gjennomføres som enkeltstående prosjekter, normalt med ett ukesprosjekt pr semester. Veiledende undervisningsressurs pr prosjekt er 25 undervisningstimer. Minst ett av prosjektene skal gjennomføres eksternt. Prosjektene er praktisk orientert, og forutsetter en utøvende aktivitet fra studentens side. 1. og 3. semestersprosjektene (høst) foregår samlet med både 1. og 2. årsstudenter. Delområde 4 undervises ukentlig i de to første semestrene med 45 min/uke Arbeidskrav Studenten må på tilfredsstillende måte gjennomføre de arbeidsoppgaver som blir gitt i tilknytning til både ukentlig undervisning og i prosjektene. Arbeidsoppgavene skal være dokumentasjon av prosjektene, og gjøres i form av enten skriftlig arbeid, framføring/demonstrasjon eller video- /lydopptak. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. For at studenten skal få avsluttende vurdering, må alle arbeidskrav være oppfylt. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av gjennomførte prosjekter m/prosjektrapport og aktiv deltagelse. Avsluttende vurdering gjøres av to interne sensorer og uttrykkes med bestått/ikke bestått. 3.2 KMKANT70: Kantoren som kulturarbeider Emnet utgjør 10 studiepoeng fordelt på 3. og 4. semester. Mål Gjennom arbeidet med emnet skal studenten tilegne seg kunnskap om - det offentlige og private kunst- og kulturarbeid - hvordan kunsten i ulike former kan få anvendelse i kirken Innhold Emnet består av to delemner: 1. KULTURPOLITIKK 2. KUNSTFAGLIG LEDELSE 1. Kulturpolitikk Studieplan mastergradsstudiet i kirkemusikk , rev Side 9

10 Studentene skal tilegne seg kunnskap om den kulturpolitiske utvikling i kirke og samfunn med hovedvekt på de siste kulturmeldingene. Studentene skal få kunnskap om offentlig organisering. 2. Kunstfaglig ledelse Studenten skal tilegne seg innsikt i organisasjonsoppbygging og forskjellige måter å lede et kulturarbeid på, samt tilegne seg kunnskap om ledelsesteori og utvikle egne lederferdigheter. Aktuelle temaer er - ledelsesteori og kommunikasjon - ledelse av bl.a. musikk/kulturskole og kulturaktiviteter i kirken Organisering og arbeidsformer Undervisningen er organisert gjennom ukentlige forelesninger, periodeundervisning, besøk i aktuelle institusjoner og individuelt arbeid. En del av undervisningen vil bli samordnet med valg- og videreutdanningsenheten Administrasjon og ledelse. Arbeidskrav Studenten må gjennomføre og bestå de arbeids- og øvingsoppgaver som blir gitt. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. For at studenten skal få avsluttende vurdering må alle arbeidskrav være oppfylt. Avsluttende vurdering fastsettes av to interne sensorer på grunnlag av en prosjektoppgave. Alle områder av emnet skal belyses i oppgaven, men hovedfokus skal være innenfor området kunstfaglig ledelse. Problemstilling skal godkjennes av NMH. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. Ny vurdering Ved ikke bestått vurdering gjennomføres ny prøve etter sammen regler som ved ordinær eksamen. 4 Støtteemner 4.1 MUSPER70: Musikken i perspektiv Emnet har et omfang på 15 studiepoeng og gjennomføres i første studieår. Emnet er obligatorisk for alle studenter. Mål Gjennom arbeid med emnet skal studentene tilegne seg kunnskap og forståelse som setter ham/henne i stand til å reflektere over egen musikalsk praksis og relatere sin kunstneriske aktivitet til aktuelle estetiske og teoretiske problemstillinger. Studieplan mastergradsstudiet i kirkemusikk , rev Side 10

11 Innhold Emnet er konsentrert rundt tre temaer: musikkhistorie, musikkestetikk og musikkanalyse som redskap for interpretasjon. I musikkhistorie skal studentene lære seg å se musikkens rolle i samfunnet, og reflektere over musikkens plass i et samfunn i stadig endring. I musikkestetikk skal studentene lære om ulike musikkestetiske teorier og innfallsvinkler. Gjennom musikkanalyse skal studentene få en bedre innsikt i musikkens oppbygning for å kunne utvikle sin innsikt til musikalsk interpretasjon. Det utarbeides semesterplaner med utfyllende innhold. Organisering og arbeidsformer Undervisningen gis som ukentlig undervisning med en kombinasjon av forelesninger og seminarer. I løpet av kurset skal studenten forberede sitt masterarbeid gjennom utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen. Arbeidskrav Studentene skal gjennomføre de arbeidsoppgaver som blir gitt i løpet av kurset, blant annet holde studentpresentasjoner av spesielle temaer og utarbeide en prosjektbeskrivelse for masterarbeidet. Det utarbeides en pensumliste med både anbefalt og obligatorisk litteratur for hvert tema, med et samlet omfang på ca 1000 sider. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. For at studenten skal få avsluttende vurdering, må alle arbeidskrav være oppfylt. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter. Karakteren fastsettes på grunnlag av en muntlig eksamen som omfatter alle temaer ved slutten av 2. semester. 5 Valgemner 15 studiepoeng er avsatt til valgfrie emner. Valgemner gjennomføres i 2. studieår. Kurset i vitenskapsteori og metode inngår som bundet valg for studenter som velger å gjøre et teoretisk/delvis teoretisk masterarbeid. Det vil hvert år bli gitt tilbud om valgemner som er spesielt beregnet for masterstudenter. Studentene står fritt til å velge blant disse og/eller øvrige valgemner fra skolens generelle valgtilbud. Dette tilbudet vil variere fra år til år. 5.1 VITTEO71: Vitenskapsteori og metode Emnet har et omfang på 5 studiepoeng, og består av to deler: A. Vitenskapsteori og metode B. Skrivekurs Emnet gjennomføres i første studieår. Studieplan mastergradsstudiet i kirkemusikk , rev Side 11

12 Mål Gjennom arbeid med emnet skal studenten lære seg å beherske grunnleggende verktøy i vitenskapelig arbeid, samt innsikt og øvelse i musikkfaglig skrivearbeid. Innhold A. VITENSKAPSTEORI OG METODE Kurset omfatter forelesninger, litteraturstudier og arbeidsoppgaver om - musikkvitenskapelig historie og ulike retninger - vitenskapsteori - musikkvitenskapelige metoder - ulike musikkanalytiske teknikker - innføring i fenomenologisk tenkning Studentene får også trening i å formulere vitenskapelige problemstillinger, og å utforme forskningsstrategier som er aktuelle for det feltet de skal arbeide med i sin masterarbeid. B. SKRIVEKURS Kurset vil omfatte trening i god og klar språklig framstilling. Studenten vil få innsikt og øvelse i å disponere fagstoff og i utforming av vitenskapelige arbeider. Det blir lagt vekt på å tilegne seg innsikt i vanlige regler for referanseteknikk, utforming av litteraturoversikter, og innen feltet akribi. Studentene skal arbeide med ulike former for vitenskapelig produksjon, som faglig essay, tidsskriftartikler og større avhandlinger, og de blir pålagt å gjennomføre div. skriftlige oppgaver. Organisering og arbeidsformer Undervisningen i vitenskapsteori-kurset er organisert som bolkundervisning i form av et intensivkurs ved starten av semesteret der det undervises fem timer per dag i en uke. Skrivekurset arrangeres som periodeundervisning, med 16 timers undervisning fordelt på fire dager i løpet av ett semester. Studentene må gjennomføre ulike skriveoppgaver til hver undervisningsdag. Arbeidskrav Undervisningen er obligatorisk. Studentene må gjennomføre de arbeidsoppgaver som blir gitt i løpet av kurset. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. For at studenten skal få avsluttende vurdering, må alle arbeidskrav være oppfylt. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått. Karakter fastsettes på grunnlag av aktiv deltagelse og innleverte oppgaver. Studieplan mastergradsstudiet i kirkemusikk , rev Side 12

13 VEDLEGG: OVERSIKT OVER VEILEDENDE UNDERVISNINGSMENGDE OG ORGANISERING Sp 1. år 2. år Underv. 1. år Underv. 2. år Merknad HOVEDOMRÅDE 60 Repertoarstudier min/uke 30 min/uke 29 uker pr år Interpretasjonsseminar * * * * * Varierende Kirkemusikkforum * * * * * Varierende Masterarbeid teoretisk emne Individuell veiledningsressurs, arbeidstimetall for veileder * Masterarbeid utøvende emne 30 min/uke 30 min/uke 29 uker pr år * KIRKEMUSIKKFAG 30 Liturgisk arbeid/prosjekt - Norsk kantoribok del I-VI - Kirkelig kormusikk, motetter, messer o.a. - Bruk av instrumenter i liturgisk sammenh. - Liturgisk sang t/u i to semestre = 26 timer Én prosjektuke á 25 timer pr semester i tre semestre = 75 t Sum: 101 timer undervisning Kantoren som kulturarbeider 10 2 t/u Delvis samkjørt med ADMLED50 STØTTEEMNER 35 Musikken i perspektiv timer Valgemne(r) 20 Varierende Sum studiepoeng * For studenter som gjør en kombinasjon av teoretisk og utøvende masterarbeid, fastsettes ressurs individuelt. Studieplan mastergradsstudiet i kirkemusikk , rev Side 13

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i dirigering GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 6. mars 2006, revidert 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

STUDIEPLAN DIPLOMSTUDIET I UTØVING GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN DIPLOMSTUDIET I UTØVING GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN DIPLOMSTUDIET I UTØVING GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 19. mars 2004, rev. 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering... 3 1.2.1 Oversikter

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i utøving

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i utøving NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i utøving 19. mars 2004, revidert 19. juni 2008 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering... 3 1.2.1 Oversikter

Detaljer

DIPLOMSTUDIET I KOMPOSISJON GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

DIPLOMSTUDIET I KOMPOSISJON GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN DIPLOMSTUDIET I KOMPOSISJON GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 16. juni 2004, rev. 18. juni 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering... 4 1.3 Arbeidsformer...

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng)

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng) NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng) 12. februar 2004 Administrasjon og ledelse Emnekode: ADMLED20 Emnet utgjør 30 studiepoeng fordelt på to semestre. Forkunnskapskrav:

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet - musikkonservatoriet 1. Mål Musikkutøving 1 er et studium for studenter

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 3 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på et meget høyt nivå.

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 2 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på høyt nivå. Gjennom

Detaljer

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng 1. Mål for studieprogrammet Studenten skal tilegne seg gode utøvende kunnskaper og ferdigheter på valgt instrument for å kunne spille i ulike sammenhenger, solo eller

Detaljer

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Versjon 21. januar 2016 Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon Omfang Skolekorpsledelse VUSKOLED Ingen formell kvalifikasjon

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi 22. september 2003, revidert 18. juni 2009 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering...

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK II 20. september 2004 rev. 28. september 2007 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 3 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet

Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Studieplan Instrument 2 (Videreutdanning) Secondary Instrument 30 studiepoeng/30 credits MUS 2209 Godkjent av rektor 17.06.2003 på delegasjonsfullmakt fra Høgskolestyret 21.03.2002. Sist endret i Avdelingsstyret

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk

ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk Navn Oppnådd grad Opptakskrav, Anbefalte forkunnskaper ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk I. For studenter ved Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet, Musikkonservatoriet: Studiet

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014

Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014 Vedtatt i studieutvalget 31.1.2014 Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014 Vedtatt 31. januar 2014 Kort oversikt Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk 1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk Emnekode: 1FSD21PH og 1FSD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Denne studieplanen omfatter fagdidaktikk i engelsk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK

ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Navn Oppnådd grad Opptakskrav. Anbefalte forkunnskaper Målgruppe Innhold og undervisning ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk. Årsstudium i kyrkjemusikk. Church Music I. For studenter ved

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall)

FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall) RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 VEKTTALL)

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Drama Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Studiet kan inngå i en bachelorgrad. Innledning I studiet

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning 1 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Godkjent lærerutdanning Bakgrunn for studiet Lærerens første år i barnehage, grunnskole og videregående opplæring er viktig.

Detaljer

STUDIEPLAN 3-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM

STUDIEPLAN 3-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM STUDIEPLAN 3-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM Godkjent av NOKUT mai 2008 Oppdatert august 2009 GENERELL DEL...4 Innledning...4 for studiet...4 Yrkesmuligheter og videre utdanningsmuligheter...4 Opptak...5

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Avdeling for kunstfag Master i musikkutøving Master in Music Performance

Avdeling for kunstfag Master i musikkutøving Master in Music Performance Studieplanen er ikke revidert etter fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø. HØGSKOLEN I TROMSØ Avdeling for kunstfag Master i musikkutøving Master in Music Performance 120 studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT februar 2006 Sist revidert august 2012 Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk, del 1 Innledende del

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving klasse. EMNEKODE: KØ2301-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for ALU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.- 7.klasse. OMFANG

Detaljer

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Musikk - fordypning Emnekode: BFØ380_1, Vekting: 30 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Introduksjon Dette emnet er en del av fordypning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer