STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK"

Transkript

1 STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK II 20. september 2004 rev. 28. september 2007

2 INNHOLD 1 Innledning Forkunnskaper Mål for studiet Struktur og organisering Arbeidsformer Kvalitet i utdanningen Vurdering og eksamen Fag og emnebeskrivelser Orgel/liturgisk spill Liturgikk og hymnologi Kirkemusikkhistorie og orgelkunnskap Valgemner KORLED50: Korledelse ORGIM51: Orgelimprovisasjon BRUKLA51: Bruksklaver for kirkemusikere SANG50: Sang Vedlegg: Oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering Studieplan for årsstudium i kirkemusikk II

3 1 Innledning Årsstudiet i kirkemusikk har et omfang på 60 studiepoeng og er et kirkemusikalsk grunnstudium. Studiet er beregnet på kandidater som allerede har en musikkutdanning med godt utøvende nivå og som ønsker å kvalifisere for tjeneste som kirkemusiker i Den norske kirke. Studiet er et fulltidsstudium over ett år og gir 60 studiepoeng. Studiet kan gis som deltidsstudium over to år eller som valgemne i kandidatstudiets 2. avdeling for studenter med tasteinstrument som hovedinstrument. 1.1 Forkunnskaper Alle søkere må gjennom opptaksprøver for å dokumentere relevante ferdigheter. Opptaksprøvene inneholder følgende delprøver: Et selvvalgt program på ca 15 minutter på orgel. Alternativt kan det gjennomføres et program på ca 15 minutter på annet klaviaturinstrument, med vanskelighetsgrad tilsvarende en hurtig sats fra en wienerklassisk sonate. En innstudert koral med pedal, alternativt en innstudert koral på annet klaviaturinstrument. En koral prima vista En innstuderingsoppgave Prøve i gehør og teori 1.2 Mål for studiet Gjennom studiet kirkemusikk skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som setter ham/henne i stand til å løse de minimumskrav til orgelspill som Den Norske Kirkes liturgiske bøker forutsetter. 1.3 Struktur og organisering Studiet organiseres hovedsakelig i helårs- og semesteremner. I noen emner vil det imidlertid være aktuelt med tema- og prosjektorganisering. Det skal utarbeides en arbeidsplan for undervisningen i hvert enkelt emne dersom det ikke finnes andre bestemmelser i studieplanen. For å beskrive omfanget på emneområdene brukes måleenheten studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Det endelige ansvar for å gjennomføre studiet ligger hos studentene selv. Studenten har derfor plikt til å kjenne bestemmelser og regler for studiet og selv ta konsekvensene dersom disse ikke følges opp. Lærerne er ansvarlig for undervisning, veiledning og vurdering av studenten. Studieplan for årsstudium i kirkemusikk II

4 Oversikter over emner, delemner og studiepoeng: EMNE STUDIEPOENG SIDE Hovedinstrument 35 sp 7 A. Orgel/liturgisk spill * B. Kirkemusikkforum * Liturgikk og hymnologi 10 sp 9 Kirkemusikkhistorie og orgelkunnskap 5 sp 10 Valgemne(r) 10 sp 11 SUM 60 sp * uten egne studiepoeng 1.4 Arbeidsformer Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning og av selvstendige studier. Studiet krever at studentene er aktive og deltakende i læringsprosessen, og evne til samarbeid og konfliktløsning står sentralt. Mange emner krever en aktiv deltakelse i undervisningen, og at en er med på å dele og drøfte egne opplevelser og erfaringer. I beskrivelsen av hvert emne er arbeidskrav, vurderingsform og vurderingsuttrykk beskrevet. Når det gjelder andre bestemmelser om vurdering og eksamen, vises til forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole. Studenten må for øvrig følge de bestemmelser om permisjon og fravær fra undervisningen som til enhver tid gjelder. 1.5 Kvalitet i utdanningen Norges musikkhøgskole skal ha høy kvalitet på utdanningstilbudene og et godt læringsmiljø. Dette innebærer blant annet at studietilbudet gir kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er relevante for framtidig yrkesliv at studenten utvikler evne til kreativitet, fagkritikk, selvstendig tenkning og etisk bevissthet at studenten møter problemstillinger som integrerer teori og praksis, og at det er tilrettelagt for studentaktive arbeidsformer at studenten nedlegger den forventede arbeidsinnsats i studiet at lærerne har god evne til formidling og veiledning og er opptatt av å utvikle seg faglig og pedagogisk, både individuelt og i samarbeid, og at høgskolen har tilrettelagt virksomheten på en måte som stimulerer til videreutvikling at det er god faglig og sosial kontakt og respektfylt dialog mellom studentene, mellom ansatte og studenter og ansatte imellom at studenter og ansatte har et godt fysisk arbeidsmiljø med tilgang på hensiktsmessige hjelpemidler at de administrative rutinene er gode og sikrer studentens rettssikkerhet at lærere og administrasjon gir tilstrekkelig og korrekt informasjon om faglige krav og praktiske forhold slik at studenten opplever forutsigbarhet i studiet Studieplan for årsstudium i kirkemusikk II

5 Både studenter, ansatte og institusjon har ansvar for utdanningskvaliteten. Institusjonen skal tydeliggjøre sine plikter samt de forventningene den har til studenter og ansatte. Det endelige ansvaret for å gjennomføre studiet ligger hos studenten selv. Studenten har derfor plikt til å kjenne de bestemmelser og regler som gjelder for studiet og selv ta konsekvensene dersom disse ikke følges opp. Lærerne er på sin side ansvarlige for å tilrettelegge for læring. Lærerne har ansvar for undervisning og veiledning av studenten, og for å utvikle seg så vel faglig som pedagogisk. Det legges derfor vekt på at lærerne kontinuerlig følger opp spørsmål knyttet til utvikling av gode lærings- og studiestrategier i det enkelte emne, slik at studentens bevissthet om betydningen av tidsforbruk, motivasjon og konsentrasjon, og utnytting av adekvate studiemåter og læringsstrategier økes. Både studenter, lærere og andre ansatte har et ansvar for å spille på lag med de andre ved institusjonen og forsøke å se helheten i virksomheten, uavhengig av den enkeltes ulike funksjoner og plasseringer i systemet. 1.6 Vurdering og eksamen Musikkhøgskolen har ansvar for å vurdere studenten i forhold til målet for studiet og for det enkelte emne. Vurderingen av studenten skal danne grunnlag for veiledning av studenten informasjon til samfunnet i form av vitnemål om fullført eksamen. Veiledning av studenten skjer i forbindelse med planlegging av studiet og eventuelle valg av studiealternativer. Veiledningen skal også skje i forbindelse med vurdering av den enkeltes studiearbeid og studieframgang. Veiledning av studenter gis uformelt i samtale eller formelt i form av bestemte vurderingsuttrykk. Formell vurdering og viktige meldinger fra lærer/høgskole til studenten skal uttrykkes skriftlig. Informasjon til samfunnet skjer på grunnlag av sluttvurdering i de enkelte fagområder/fag i studiet. Denne form for informasjon uttrykkes gjennom de vurderingsuttrykk Musikkhøgskolen har fastsatt. Disse vurderingsuttrykkene er graderte karakterer etter en skala fra A til F, der A er beste karakter og E er laveste ståkarakter. F er stryk bestått eller ikke bestått godkjent eller ikke godkjent benyttes som uttrykk ved vurdering av om obligatorisk undervisning, innføringskurs og lignende er gjennomført, der det ikke skal gjøres en vurdering av studentens faglige nivå Beskrivelse av de graderte karakterene: Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Studieplan for årsstudium i kirkemusikk II

6 Nærmere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i forskrift om eksamen ved Norges musikkhøgskole. Undervisningen ved Musikkhøgskolen er som hovedregel ikke obligatorisk. I noen emner er undervisningen likevel gjort obligatorisk. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studentene erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, og samtidig at denne kompetansen ikke kan prøves ved prøve eller eksamen. Der undervisningen er obligatorisk, vil den ansvarlige lærer måtte vurdere om en student som har fravær fra deler av undervisningen skal få emnet godkjent. Fravær fra 20% eller mer av undervisningen skal normalt føre til at emnet ikke blir godkjent. Studenter er automatisk påmeldt undervisningen i alle fag og emner. Studenter som har et fravær på mer enn 20% i emner der undervisningen ikke er obligatorisk, kan bli utelukket fra aktiv deltakelse i undervisningen. Dette betyr at studenter som har for stort fravær bl.a. mister retten til kontinuerlig vurdering og veiledning på grunnlag av studiearbeid og studieframgang. Studenten kan ikke utelukkes fra eksamen på dette grunnlag så lenge han/hun har oppfylt arbeidskravene som stilles. For å kunne gå opp til eksamen i et emne vil det i en del emner være forutsatt at bestemte arbeidskrav er oppfylt. Slike arbeidskrav vil for eksempel kunne være deltakelse i obligatoriske undervisnings- og veiledningssituasjoner og/eller obligatoriske oppgaver. Arbeidskrav er gjort obligatoriske for å ivareta særlige kompetanseområder i utdanningen; kompetanse som normalt ikke kan prøves ved en ordinær eksamen. Arbeidskrav er beskrevet under det enkelte emnet eller den enkelte studieenhet. Noen arbeidskrav vil bli presisert for studenten gjennom semester- og /eller årsplaner, som fremlegges ved begynnelsen av hvert studieår evt. hvert semester. Slike planer skal være skriftlige. For å bestå studiet må kandidaten ha fått godkjent alle arbeids- og eksamenskrav. Ny vurdering og vurdering av privatister Dersom ikke annet er uttrykt, gjelder samme krav som for ordinær vurdering i det enkelte emnet. Studieplan for årsstudium i kirkemusikk II

7 2 Fag og emnebeskrivelser 2.1 Orgel/liturgisk spill Emnet utgjør 35 studiepoeng fordelt over 1. og 2. semester. Orgel/liturgisk spill utgjør over halvparten av det ettårige kirkemusikkstudiet. Studiet er lagt opp slik at studenten kan skaffe seg en solid kunnskap om instrumentet og dets repertoar. To viktige forutsetninger for å kunne uttrykke seg gjennom musikk er teknisk beherskelse av instrumentet og innsikt i interpretasjon av ulike former for musikk. Utvikling av spilleteknikk og arbeid med tolking av musikk fra forskjellige epoker står derfor sentralt i arbeidet med hovedinstrument. Mål Gjennom arbeid med emnet skal studenten kvalifisere seg til å kunne gjennomføre gudstjenester, musikkaftener og liturgiske handlinger på en profesjonell måte. A. Orgel/liturgisk spill B. Kirkemusikkforum A. ORGEL/LITURGISK SPILL Mål Gjennom arbeid med emnet skal studenten utvikle sin teknikk på instrumentet tilegne seg kunnskap om instrumentets klanglige muligheter utvikle hensiktsmessige lærings- og øvingsstrategier tilegne seg innsikt i et allsidig repertoar som egner seg til fremføring ved forskjellige typer gudstjenester og kirkelige handlinger utvikle evne til samspill og akkompagnement utvikle de praktiske ferdigheter og kunnskaper som er nødvendige for gudstjenestespillet, forståelse for menighetssangens egenart og hvordan den kan fremmes gjennom et syngende og engasjert orgelspill Hovedvekten legges på utvikling av teknikk, oppøving av innstuderingsmetoder og innstudering av repertoar til bruk til ulike musikalske oppgaver i Den Norske Kirke. Foruten innstudering av gudstjenestelig orgellitteratur er det aktuelt å arbeide med koralspillets teknikk og rytme transponering av koraler og liturgiske ledd enkel modulasjon og improvisasjon av enkle forspilll forberedelse og spill av kirkeårets gudstjenestetyper akkompagnement til liturgisk sang og gudstjenestelig kor- og instrumentalmusikk orgelmusikk ved kirkelige handlinger bruk av forspillsamlinger, orgelkoraler registreringspraksis Studieplan for årsstudium i kirkemusikk II

8 Studiet og repertoaret bør omfatte et bredt utvalg av litteratur som egner seg for de forskjellige kirkelige handlinger. Samlet repertoar bør ligge på orgelstykker eller et visst antall verker med en samlet spilletid på 120 minutter. Organisering og arbeidsformer Undervisningen gis normalt som individuell, ukentlig undervisning. Faglærer kan etter avtale med studenten organisere undervisningen på andre måter. Det forventes at studenten arbeider selvstendig med øving, ulike former for litteraturstudier, lytting til konserter og opptak, samt deltar i de konserter som studiet legger opp til. Det utarbeides års- eller halvårsplaner for undervisningen. Arbeidskrav Studenten skal legge fram en hovedinstrumentrapport som inneholder en oversikt over gjennomgått repertoar/litteratur og redegjørelse for vektlegging i studiet, samt program for eksamen. Rapporten skal være signert av hovedinstrumentlærer og leveres høgskolen innen 15. mars/15. oktober i eksamenssemesteret. B. KIRKEMUSIKKFORUM Mål Gjennom arbeidet med kirkemusikkforum skal studenten utvikle og bevisstgjøre sin selvstendige vurdering av eget og andres spill få kjennskap til variert litteratur egnet for kirkemusikalsk virksomhet få trening i å beherske ulike formidlingssituasjoner utvikle sin evne til å se sammenheng og helhet i kirkemusikkstudiet få øvelse i å uttrykke seg verbalt om musikk generelt og studiets emner spesielt utvikle gode øvingsstrategier I kirkemusikkforum studeres dels de orgelverker som studentene arbeider med i den individuelle undervisningen og dels litteratur som knytter seg til spesielle temaer, f.eks. innenfor emnet liturgisk orgelspill (liturgisk akkompagnement, musikk under ofring, kirkeår og postludier, musikk til de kirkelige handlinger) og andre emner i studiet. Organisering og arbeidsformer Undervisningen i forum foregår enten sammen med studentene på kandidatstudiet i kirkemusikk eller på egne samlinger i forbindelse med liturgisk spill. Kirkemusikkforum er et møtested for alle kirkemusikkstudenter hvor studentene spiller for hverandre og drøfter interpretatoriske problemstillinger knyttet til formidling for ulike grupper. I tillegg drøftes spørsmål knyttet til yrkesrolle og arbeidssituasjon som kirkemusiker. Kirkemusikkforum benyttes dessuten til ulike emneseminarer, gjesteforelesninger, kurs og prosjekter innenfor hele kirkemusikkstudiet. Undervisningen gis av flere lærere. Arbeidskrav Studentene skal spille på kirkemusikkforum minst en gang før eksamen. Studieplan for årsstudium i kirkemusikk II

9 Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. Avsluttende vurdering fastsettes av minst to interne sensorer på bakgrunn av to eksamener som avholdes mot slutten av studiet. a) Eksamen i orgelspill. Denne har et omfang på 30 minutter med selvvalgt program. Student og hovedinstrumentlærer setter i fellesskap opp program for eksamen i orgelspill. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør hovedinstrumentlærer. b) Eksamen i liturgisk orgelspill: Gjennomføring av en hel gudstjeneste. Salmeseddel utleveres en måned før eksamen. Koralspillet skal varieres bl.a. med fremhevet melodi og ledsagesatser. De to eksamensdelene teller likt i karakterfastsettelsen. Vurderingsuttrykk er gradert karakter. Ny vurdering Ved ikke bestått karakter gjennomføres ny eksamen i den aktuelle delen. 2.2 Liturgikk og hymnologi Emnet har et omfang på 10 studiepoeng fordelt på to semestre. Emnet består av to deler: A Liturgikk og hymnologi (tilsvarer modul 1 av emnet liturgikk og hymnologi i kandidatstudiet i kirkemusikk) B Gudstjenestekunnskap Mål Gjennom arbeidet med emnet skal studenten få erfaring i praktisk gudstjenestearbeid, og utvikle kunnskap om Den norske kirkes liturgier og liturgiske musikk norsk og nordisk salmesang hovedlinjer i liturgiens og hymnologiens historiske utvikling A LITURGIKK OG HYMNOLOGI Emnet omfatter følgende temaer: 1 Den norske kirkes bøker 2 Liturgisk musikk/hymnologi: innføring i Gudstjenesteboken, Norsk Salmebok, Salmer 1997, Norsk Kantoribok og Norsk Koralbok Muntlig pensum i liturgisk sang: 100 melodier 3 Kirkemøtevedtak om liturgi (forsøksordninger) 4 Liturgiens historie I: norsk liturgihistorie Salmesang i 20. århundre med hovedvekt på norske forhold: Landstads reviderte salmebok, Nynorsk Salmebok, Steenberg, Salmer for Ungdom, Salmer 1973, m.m. 6 Liturgiens betydning i økumenisk sammenheng med særlig henblikk på forhold innen liturgi og sang etter Kirkekunnskap: Den norske kirkes rådsstruktur m.m. 8 Vigslingsordninger for kirkelig ansatte I Studieplan for årsstudium i kirkemusikk II

10 9 Yrkeskunnskap: alle tjenester i Den norske kirke 10 Kirkeåret 11 Praktiske gudstjenesteøvelser: stemmebruk, m.m. 12 Gregorianikk I: tonearter, resitasjonsformler, kvadratnotasjon 13 Salmens byggeklosser : elementær verselære, salmebøkenes melodityper m.m. B. GUDSTJENESTEKUNNSKAP Emnet integreres med liturgisk spill og omfatter menighetssalmer i gudstjenesten bruk av bibelsk salme gudstjenesteøvelser formidling av liturgisk sang teamarbeid i menigheten Organisering og arbeidsformer Liturgikk og hymnologi undervises over ett semester. Det gis i hovedsak klasseundervisning i form av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid, samt praktiske øvinger i formidling. Undervisningen i liturgikk/hymnologi og liturgisk spill (se hovedinstrument) vil være nært knyttet til hverandre. Undervisningen i gudstjenestekunnskap blir organisert som prosjekter. Arbeidskrav Studenten skal levere en hjemmeoppgave knyttet til innholdet i Modul 1. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. Avsluttende vurdering i emnet fastsettes av minst to interne sensorer på bakgrunn av en eksamen bestående av to deler: a) 4 timers skriftlig eksamen b) en muntlig eksamen Vurderingsuttrykk er gradert karakter. Ny vurdering Ved ikke bestått vurdering gjøres ny vurdering etter samme regler som ved ordinær vurdering. 2.3 Kirkemusikkhistorie og orgelkunnskap Emnet har 5 studiepoeng fordelt på to semestre. Studieplan for årsstudium i kirkemusikk II

11 Mål Gjennom arbeidet med emnet skal studenten tilegne seg kunnskap om kirkemusikkens og orgelets historie, samt ferdigheter som er nødvendige for å kunne ivareta det daglige vedlikehold av et orgel på en forsvarlig måte. Undervisningen deles i en historisk og en praktisk/teoretisk del. Den historiske delen består av den gjennomgang av kirkemusikkens- og orgelets historie. I den praktiske/teoretiske delen skal studentene få øvelse i stemming av rørstemmer og retting av funksjonsfeil. Det vil også bli gitt en kort innføring i registreringspraksis og oppførelsespraksis knyttet til historiske orgler, arkitektur- og stilhistorie, samt temperering. Organisering og arbeidsformer Emnet undervises i grupper. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvinger. Arbeidskrav Arbeidskravene i emnet vil bli opplyst i semesterplanen som skal foreligge ved starten av hvert semester. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. Avsluttende vurdering fastsettes av to interne sensorer på grunnlag av en eksamen med to deler: a) 4 timers skriftlig eksamen b) muntlig/praktisk eksamen Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. Ny vurdering Ny vurdering følger samme regler som for ordinær eksamen. 3 Valgemner Valgemner har et omfang på 10 studiepoeng. Studentene kan velge mellom korledelse, orgelimprovisasjon, bruksklaver eller sang, alle på 10 studiepoeng. Det tas forbehold om hvilke valgemner som er tilgjengelige det enkelte studieår. Etter søknad kan også andre valgemner godkjennes i spesielle tilfeller. 3.1 KORLED50: Korledelse Emnet har et omfang på 10 studiepoeng fordelt på to semestre. Korledelse er primært rettet mot kirkemusikerens sentrale virke i gudstjenesten, men emnet skal samtidig kvalifisere for andre koroppgaver. Alle som velger korledelse deltar i musikkhøgskolens kirkemusikkor, som har som sin primære oppgave å være kirkemusikkstudentenes øvelsesinstrument i korledelse. Studieplan for årsstudium i kirkemusikk II

12 Mål Gjennom arbeidet med emnet korledelse skal studenten utvikle sine evner til å samarbeide med andre og utvikle sine tekniske og musikalske ferdigheter i korledelse. Gjennom deltagelse i koret skal studentene få innsikt i og kunnskap om både de musikalske og sosiale utfordringene knyttet til det å synge i kor. Studentene følger undervisningen sammen med studentene i 1. studieår på kandidatstudiet i kirkemusikk. Det undervises i temaene dirigering, taktering, gestikk, plastikk, kollektiv tonedannelse, oppsyngingsmetodikk og innstuderingsmetodikk. Studenter med gode forkunnskaper i korledelse kan eventuelt følge kandidatstudiets 2. studieår. Dette avgjøres i samarbeid med faglærer. I tillegg kommer aktiv deltagelse i kirkemusikkoret. Koret skal arbeide med et variert repertoar som inkluderer musikk fra forskjellige stilepoker og sjangere. Organisering og arbeidsformer Korledelse undervises i grupper. En del av temaene vil bli behandlet som egne seminarer på prosjektbasis. Det gjelder for eksempel arbeid med rytmisk musikk innen sjangere som gospel, Ten Sing og jazz. Arbeidskrav Studentene kan i løpet av studiet pålegges obligatorisk deltakelse i undervisningen ved undervisningssituasjoner der kollektiv deltakelse er en forutsetning for studiet av emnet. Slik obligatorisk deltakelse i undervisningen skal fremgå av årsplanen. Før eksamen skal studenten legge fram en rapport som skal inneholde oversikt over gjennomgått repertoar på minst minutter oversikt over deltaking på seminarer oversikt over gjennomgått støttelitteratur Rapporten skal bekreftes av faglærer og skal sammen med selve eksamensprogrammet (se under avsluttende vurdering) leveres høgskolen innen 15. mars/15. oktober i eksamenssemesteret. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. For at studenten skal få avsluttende vurdering, må alle arbeidskrav være oppfylt. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått. Karakteren fastsettes av minst to interne sensorer på grunnlag av en eksamenskonsert med NMHs kor ved slutten av studiet. Ny vurdering Ved ikke bestått vurdering gjennomføres ny eksamen etter samme retningslinjer som ved ordinær eksamen. 3.2 ORGIM51: Orgelimprovisasjon Emnet har et omfang på 10 studiepoeng, fordelt på to semestre. Studieplan for årsstudium i kirkemusikk II

13 Mål Gjennom arbeidet med emnet skal studenten utvikle improvisatoriske kunnskaper og ferdigheter som er relevant for det liturgiske spill utvikle evnen til musikalsk fantasi og kreativitet tilegne seg innsikt i klassiske formtyper utvikle faglig selvstendighet og refleksjonsevne utvikle et personlig musikalsk språk Emnet omfatter blant annet øvelser med stil og form i ulike typer koralintonasjoner, ledsagesatser, koralpreludier og partitaer øvelse i å harmonisere to- til firstemmig sats etter salmeboken improvisasjon av ulike former for frie orgelstykker i forskjellige stilarter Organisering og arbeidsformer Undervisningen gis normalt i grupper. Veiledende undervisningsressurs er 30 min/uke pr student i 26 uker. Det forutsettes at studentene deltar aktivt både ved egen utøvelse, i prosjekter og i vurderingen av medstudentenes utøvelse. Arbeidskrav Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en pensum/repertoarliste på minutter. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. Avsluttende vurdering gjøres av to interne sensorer på bakgrunn av en praktisk prøve. Oppgaven for den praktiske prøven utleveres tre dager før prøven avholdes. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. Ny vurdering Ved ikke bestått vurdering gjennomføres ny prøve etter samme retningslinjer som for ordinær eksamen. 3.3 BRUKLA51: Bruksklaver for kirkemusikere Emnet har et omfang på 10 studiepoeng, fordelt på to semestre. Mål Gjennom arbeidet med emnet skal studenten utvikle sine musikalske og spilletekniske ferdigheter, slik at han/hun kan utnytte klaverets muligheter som støtteinstrument ved sang og spill. Studieplan for årsstudium i kirkemusikk II

14 Med utgangspunkt i studentens forutsetninger og fremtidige yrkessituasjon, skal emnet omfatte arbeid med notespill samspill og akkompagnement besifringsspill transponering gehørspill/improvisasjon klaverteknikk Repertoarlisten skal omfatte stykker fra klaverlitteraturen akkompagnement etter noter, besifring og gehør besifrede melodier som viser forskjellige akkompagnements- og rytmemønstre transponering av besifrede melodier enkelt partiturspill viser etter gehør Organisering og arbeidsformer Bruksklaver undervises individuelt og/eller i gruppe. Veiledende undervisningsressurs pr student er 30 min/uke i 26 uker. Arbeidskrav Studenten skal ved slutten avstudieåret legge fram en pensum-/repertoarliste på minutter som omfatter alle arbeidsområdene i emnet. Minstekrav til nivå bør tilsvare en enklere wienerklassisk sonate og standardlåter etter besifring med variert akkordbruk. Klaverstykker fra 20. århundre skal være representert på pensumlisten. Pensum/repertoarlisten skal godkjennes av faglærer. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. For at studenten skal få avsluttende vurdering må alle arbeidskrav i emnet være oppfylt. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått. Karakter fastsettes på grunnlag av en eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. 20 minutter. Studenten vil i tillegg bli prøvet i prima vista-spill. Ny vurdering Ved ikke bestått vurdering gjennomføres ny eksamen etter samme retningslinjer som ved ordinær eksamen. 3.4 SANG50: Sang Emnet har et omfang på 10 studiepoeng Mål Gjennom arbeidet med emnet skal studenten Studieplan for årsstudium i kirkemusikk II

15 skaffe seg kjennskap til solosanglitteratur som kan brukes i forskjellige kirkemusikalske sammenhenger utvikle grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i sangteknikk og interpretasjon Undervisningen tilpasses den enkelte students vokale forutsetninger og nivå og omfatter interpretasjon av relevant repertoar innføring i solorepertoar som kan benyttes i kirkemusikalske sammenhenger grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i sangmetodikk med sikte på veiledning av andre i sang og korarbeid innføring i anatomi og stemmefysiologi veiledning i sangteknikk Organisering og arbeidsformer Emnet undervises individuelt og/eller i gruppe. Veiledende undervisningsressurs er 30 min/uke i 26 uker. Noen av temaene formidles i form av prosjekter e.l. Undervisningen i emnet sees i sammenheng med emnene korledelse og kor. Arbeidskrav Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en oversikt som viser hva han/hun har gjennomgått av repertoar, tekniske øvelser m.m. Gjennomgått repertoar skal være på minutter. Oversikten skal godkjennes av faglærer. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. For at studenten skal få avsluttende vurdering, må alle arbeidskrav i emnet være oppfylt. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått. Karakter fastsettes på grunnlag av en eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. 20 minutter. Dersom studenten trenger akkompagnatør til denne eksamenen, må hun/han selv organisere dette. Ny vurdering Ved ikke bestått vurdering gjennomføres nye eksamen etter samme retningslinjer som ved ordinær eksamen. Studieplan for årsstudium i kirkemusikk II

16 Vedlegg: Oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering Årsstudium i kirkemusikk II Emne Hovedinstrument (35) Orgel/liturgisk spill Kirkemusikkforum Liturgikk og hymnologi (10) Liturgikk og hymnologi Gudstjenestekunnskap Kirkemusikkhistorie og orgelkunnskap (5) Valgemne(r) (10) Organisering og undervisningsmenge 60 minutter pr uke i 29 uker 52 timer: 2 t/u i 26 uker 26 timer: 2 t/u i 13 uker (over ett semester) 26 timer: organiseres som prosjektundervisning 52 timer: 2 t/u i 26 uker Avhengig av emne Studieplan for årsstudium i kirkemusikk II

STUDIEPLAN. Årsstudium i kirkemusikk I (60 studiepoeng)

STUDIEPLAN. Årsstudium i kirkemusikk I (60 studiepoeng) NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Årsstudium i kirkemusikk I (60 studiepoeng) 20. september 2004, revidert 31. mars 2006 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 for studiet... 3 1.3 Struktur

Detaljer

ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk

ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk Navn Oppnådd grad Opptakskrav, Anbefalte forkunnskaper ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk I. For studenter ved Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet, Musikkonservatoriet: Studiet

Detaljer

ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK

ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Navn Oppnådd grad Opptakskrav. Anbefalte forkunnskaper Målgruppe Innhold og undervisning ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk. Årsstudium i kyrkjemusikk. Church Music I. For studenter ved

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i dirigering GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 6. mars 2006, revidert 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE h h h h h h STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i kirkemusikk GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 30. mars 2007, revidert 18. juni 2010 Innledning... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet - musikkonservatoriet 1. Mål Musikkutøving 1 er et studium for studenter

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 2 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på høyt nivå. Gjennom

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 3 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på et meget høyt nivå.

Detaljer

STUDIEPLAN DIPLOMSTUDIET I UTØVING GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN DIPLOMSTUDIET I UTØVING GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN DIPLOMSTUDIET I UTØVING GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 19. mars 2004, rev. 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering... 3 1.2.1 Oversikter

Detaljer

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng 1. Mål for studieprogrammet Studenten skal tilegne seg gode utøvende kunnskaper og ferdigheter på valgt instrument for å kunne spille i ulike sammenhenger, solo eller

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i utøving

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i utøving NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i utøving 19. mars 2004, revidert 19. juni 2008 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering... 3 1.2.1 Oversikter

Detaljer

Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet

Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Studieplan Instrument 2 (Videreutdanning) Secondary Instrument 30 studiepoeng/30 credits MUS 2209 Godkjent av rektor 17.06.2003 på delegasjonsfullmakt fra Høgskolestyret 21.03.2002. Sist endret i Avdelingsstyret

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Valgemnekatalog 2007/08

Valgemnekatalog 2007/08 Valgemnekatalog 2007/08 VEILEDNING TIL SØKNAD OM VALGEMNER VED NMH 2007/08 For kandidatstudiet i utøving, klassisk og folkemusikk (KAUT/kl og fm): Valgemnet Utøving fordypning i betydningen utvidet individuell

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Versjon 21. januar 2016 Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon Omfang Skolekorpsledelse VUSKOLED Ingen formell kvalifikasjon

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2 Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

Læreplan i instrument, kor, samspill, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk

Læreplan i instrument, kor, samspill, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Læreplan i instrument, kor, samspill, programfag i utdanningsprogram for, dans, drama, programområde for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng)

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng) NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng) 12. februar 2004 Administrasjon og ledelse Emnekode: ADMLED20 Emnet utgjør 30 studiepoeng fordelt på to semestre. Forkunnskapskrav:

Detaljer

Opptaksprøver kandidatstudiet i musikkpedagogikk

Opptaksprøver kandidatstudiet i musikkpedagogikk Opptaksprøver 2013 - kandidatstudiet i musikkpedagogikk Opptaksprøvene går over tre runder i uke 11, 11.-15. mars 2013. Søkere som består 1. runde går videre til 2. og 3. runde. 1. runde - mandag 11. mars

Detaljer

TO-ÅRIG OPERASTUDIUM PÅ BACHELORNIVÅ STUDIEPLAN

TO-ÅRIG OPERASTUDIUM PÅ BACHELORNIVÅ STUDIEPLAN TO-ÅRIG OPERASTUDIUM PÅ BACHELORNIVÅ STUDIEPLAN TO-ÅRIG OPERASTUDIUM PÅ BACHELORNIVÅ... 1 STUDIEPLAN... 1 TO-ÅRIG OPERASTUDIUM PÅ BACHELORNIVÅ... 3 Innledning... 3 Mål for studiet... 3... 3 Opptak... 3

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi 22. september 2003, revidert 18. juni 2009 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering...

Detaljer

DIPLOMSTUDIET I KOMPOSISJON GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

DIPLOMSTUDIET I KOMPOSISJON GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN DIPLOMSTUDIET I KOMPOSISJON GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 16. juni 2004, rev. 18. juni 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering... 4 1.3 Arbeidsformer...

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 1 / 9 Studieplan 2012/2013 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som går over ett år. Det er bygd

Detaljer

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Musikk - fordypning Emnekode: BFØ380_1, Vekting: 30 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Introduksjon Dette emnet er en del av fordypning

Detaljer

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Sang

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Sang Nannestad kommune kultur Fagplan for Sang Nannestad kulturskole 2009 1 INNHOLD EN KULTURSKOLES FORMÅL OG OPPGAVER.... 3 En kulturskoles formål:... 3 Forankring i lovverket:... 3 Fagplanene i Nannestad

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk 1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk Emnekode: 1NBD21PH og 1NBD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Beskrives i fagplanen. Læringsutbytte Studiet skal først og fremst

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk 1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk Emnekode: 1FSD21PH og 1FSD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Denne studieplanen omfatter fagdidaktikk i engelsk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT februar 2006 Sist revidert august 2012 Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk, del 1 Innledende del

Detaljer

Studieplan. Bachelor i Teologi og ledelse. Engelsk tittel: Bachelor of Theology and Leadership. 180 studiepoeng (180 ECTS)

Studieplan. Bachelor i Teologi og ledelse. Engelsk tittel: Bachelor of Theology and Leadership. 180 studiepoeng (180 ECTS) Studieplan Bachelor i Teologi og ledelse Engelsk tittel: Bachelor of Theology and Leadership Omfang: 180 studiepoeng (180 ECTS) som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Innledning om utdanningen

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Musikk årsstudium Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Dette er et ett-årig heltidsstudium. Innledning Høgskolens avdeling på Hamar har

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Læreplan i musikk - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk

Læreplan i musikk - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Læreplan i musikk - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/mdd5-01 Formål Utøvende kompetanse er nødvendig for et

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Instrument, kor, samspill II i Vg3 (140timer),

Instrument, kor, samspill II i Vg3 (140timer), Instrument, kor, samspill II i Vg3 (140timer), Lokal fagplan i Stange videregående skole Faget er delt opp i hovedområdene Hovedinstrument, øvingslære og kor/samspill Under hvert av hovedområdene er følgende

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13)

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13) Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2 1.2. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Musikk, dans og drama Fagkode: MDD3004 Programområde: Musikk Valgfritt programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 48 timer (2

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer