Støyberegninger. Håneset hyttefelt i Røros kommune. Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Røros Bygg AS, 7374 Røros.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Støyberegninger. Håneset hyttefelt i Røros kommune. Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Røros Bygg AS, 7374 Røros."

Transkript

1 Støyberegninger Håneset hyttefelt i Røros kommune Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Røros Bygg AS, 7374 Røros Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll utført av: Stine Ringnes Prosjekt nr: Dokument nr: 1 Revisjons C Dato: nr: Planlagt bebyggelse inngår i støyberegningene. Beregning av støy for uteplasser med Rev C: og uten tiltak. I Oversiktskart over området

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Sammendrag Forutsetninger Vegtrafikk Trafikktall benyttet i beregningen Modell og metode Omgivelser Retningslinjer - grenseverdier Utenivå Innenivå Resultater av støyberegninger Beregningsresultater uten tiltak Beregningsresultater med tiltak Beregningsresultater for uteplasser Beregningsresultater for eksisterende bebyggelse Støysonekart Kartvedlegg, støysonekart uten tiltak Kartvedlegg, støysonekart med tiltak Bakgrunn Feste NordØst as er engasjert av Røros Bygg a/s for å foreta beregninger og vurderinger av støy i forbindelse med regulering av Håneset hyttefelt i Røros kommune. Rapport og støyberegninger er utført av Knut-Olav Torkildsen med kvalitetssikring av Stine Ringnes. Kontaktperson hos oppdragsgiver er Rolf Langen. Stine Ringnes i Feste Nordøst AS har utarbeidet reguleringsplanen som skal vurderes for støy. 2. Sammendrag Det er et nytt hyttefelt med ca hytter som er vurdert i denne rapporten. Det er kun trafikkstøy fra Fv30 som er lagt til grunn i beregningene. Uten tiltak vil det være overskridelser av grenseverdien på dba for 6 av de planlagte fritidsboligene. Ytterligere 3 hytter får støyverdier mellom og dba. Det er vist at uteplasser for de ulike hyttene kan få tilfredsstillende støyverdier. For de mest utsatte må det benyttes støyvegger for å oppnå tilfredstillende støyverdier på uteplassene. Det bør vurderes støy i forbindelse med utforming av bygget for de mest utsatte hyttene, krav om dette er tatt med i reguleringsbestemmelsene. Eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse i området er utsatt for støy over grenseverdiene.

3 3. Forutsetninger 3.1. Vegtrafikk Beregningene er gjort på grunnlag av årsdøgntrafikk (ÅDT) oppgitt av Statens vegevesen. ÅDT for Fv30 på stedet er oppgitt for Trafikkmengden er ikke framskrevet da det ikke finnes ferdige prognoser eller godt nok grunnlag. Vegvesenet oppgir en årlig økning av vegtrafikken for Sør-Trøndelag på 3 % de siste årene, mens lokale tellepunkt antyder en nedgang. Dersom en foretar en framskriving på 2 % fram til 2020 vil dette medføre en økning på den mest utsatte hytta på 0.8 dba. Dersom trafikkmengden fordobles vil dette medføre en økning på 3 dba Trafikktall benyttet i beregningen Veg ÅDT Andel tunge kjøretøy Hastighet FV30 hovedparsell % 80 km/h ÅDT = gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn, regnet over et år. Trafikkfordeling over døgnet Kl (dag) Kl (kveld) Kl (natt) 75 % 15 % 10 % 3.2. Modell og metode Det er benyttet eksisterende digitalt kart for området. Høydekotene har en ekvidistanse på 1 meter for området nærmest fylkesvegen, forøvrig en ekvidistanse på 5m. Programmet som er benyttet er NoMeS versjon 4.5, som simulerer støy etter nordisk metode for støyberegning, vegmetoden. Lydeffektnivåer er hentet fra lydbibliotek for vegtrafikk utarbeidet av Kilde Akustikk as. Beregning av støykoter og beregning av de ulike punktene er gjort i en høyde på 2m. Plasseringen av beregningspunktene er utenfor hyttevegg, nærmest veg der hytteplassering er foreslått. Det er også foretatt beregninger av planlagte utplasser. Effekten av planlagt bebyggelse inngår i beregningen. Det er ikke tatt hensyn til den støydempende effekten av eksisterende vegetasjon i beregningene Omgivelser Reguleringsplanen for Håneset hyttefelt regulerer et nytt hytteområde med ca nye hytter. Bebyggelsen skal være i en eller en og en halv etasje. Feltet ligger i et område mellom eksisterende hytter og Fv30. Området ligger ca 2km sørvest for Røros sentrum, ved fylkesveg 30. De nærmeste hyttene ligger ca m fra fylkesvegen og de lengst unna ca 360m. 4. Retningslinjer - grenseverdier 4.1. Utenivå For utenivå gjelder retningslinjen T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging fra Miljøverndepartementet. Utdrag av anbefalte støygrenser ved bygging av boliger/fritidsboliger er gjengitt i tabell nedenfor. Støykilde Støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk Lden Støynivå utenfor soverom, natt kl Veg L den L 5AF Anbefalte støygrenser. Støygrensene gjelder overfor boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. L den er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5dB og 10dB ekstra tillegg for henholdsvis kveld og natt. Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over et år, som angitt i definisjonen av Lden og L night i T-1442.

4 Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet (antall etasjer). Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen. Uteplassen må være avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i kap.6 i T Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt. For innendørs støy fra utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske installasjoner på bygninger gjelder krav i teknisk forskrift/ns 8175 klasse C Innenivå Det er ikke foretatt vurdering av innendørs støy. Nedenfor er det tatt med vesentlige deler av og henvisning til regelverket for innendørs støy.i "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven 1997" er det gitt funksjonskrav med hensyn på tilfredsstillende lydforhold i bygninger. Veiledningen til forskriften (REN 97) viser til Norsk standard NS 8175 "Lydforhold i bygninger - Lydklassifisering av ulike bygningstyper" for tallfestete grenseverdier. I NS 8175 er det gitt grenseverdier for lydklasse A til D for ulike bygningstyper, hvor klasse A er det strengeste og klasse D den svakeste. I REN 97 anses grenseverdier for klasse C bygninger som tilstrekkelige for å oppfylle forskriften. Det tas dermed utgangspunkt i klasse C grenseverdier for vurdering av løsninger. Utdrag av tallkrav beskrevet som klasse C i Norsk Standard NS 8175 "Lydforhold i bygninger" er gjengitt i tabellen nedenfor. Type bruksområde Målestørrelse Klasse C I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder L pa,eq,24h (db) 30 I soverom fra utendørs lydkilder L paf,max (db) natt, kl Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent lydtrykknivå, LpA,eq,24 h og maksimalt lydtrykknivå LpA,max fra utendørs lydkilder Grenseverdien for A-veid maksimalt lydtrykknivå gjelder steder med stor trafikk utendørs om natten, ti hendelser eller flere som overskrider grenseverdien, og ikke enkelthendelser. 5. Resultater av støyberegninger Beregningen er utført i 2 meters høyde. Effekten av planlagt bebyggelse inngår i beregningene. Det er ikke tatt hensyn til eksisterende skog. Maksimalnivå fra veitrafikk kommer ikke til anvendelse da differansen mellom maksimalnivå og ekvivalentnivå er mindre enn 15 db. Ekvivalentnivået vil derfor være dimensjonerende. Resultatene er kun gyldige for den situasjon som er vist på kartene Beregningsresultater uten tiltak Beregningsresultatene uten tiltak, viser at 6 fritidsboliger får støyverdier over grenseverdien ( L den) og at ytterligere 3 fritidsboliger får verdier nærme grenseverdien. Tabellen nedenfor viser inngangsverdier og resultater for de mest støyutsatte byggene. Det er vist L maks, L kveld og L natt for det mest støyutsatte bygget. Effekten av planlagt bebyggelse er med i beregningen. BEREGNINGSRESULTAT, Ekvivalent lydnivå (L den) Aktiv Kjøretøy/ Kjørefart Kjørefart Tunge % Støykilde periode Lette Tunge periode ( m2, m7.. viser til punkt i kart) # kjøretøy - dag Lydeffekt-nivå pr,m,vei # kjøretøy - kveld # kjøretøy - natt Rv30 Hp , % % % Mottaker/ Høyde Fasadekorr Multirefle fritidsbolig hm, m Marktype db ksjon db L maks L kveld L natt m m m m m m m m m m m m m

5 5.2. Beregningsresultater med tiltak Det er foretatt beregninger for å se på effekten av støydempende tiltak i form av støyvolder/støygjerder. Ved å etablere skjerm i en høyde 1.5 m over fylkesvegen vil de mest støyutsatte hyttene komme ned mot grenseverdiene. Skjermen må etableres svært nærme fylkesvegen på grunn av det skrånende terrenget og byggenes høyde over fylkesvegen. Lengden på skjerminga må være betydelig for å kunne oppnå effekt. anses for å være et urealistisk tiltak. Etablering av støyvoll nærme bebyggelsen har ingen effekt uten at høyden blir svært stor på grunn av terrengets skråning. Beregningene viser at uteplasser for de ulike hyttene kan få tilfredsstillende støyverdier. For de mest utsatte må det benyttes støyvegger for å oppnå tilfredsstillende støyverdier på uteplassene. Disse tiltakene vil også virke positivt på støysituasjonen for noen av hyttene. Det bør vurderes støy i forbindelse med utforming av bygget for de mest utsatte hyttene, krav om dette er tatt med i reguleringsbestemmelsene. En bevisst utforming og plassering av uteplasser vil gi gode resultater Beregningsresultater for uteplasser Plassering av bebyggelse og uteplasser er vurdert og illustrert. Resultatene fra støyberegning er vist i tabellen nedenfor. Tabellen viser støy for de mest utsatte hyttene og for foreslåtte uteplasser med og uten tiltak. Tiltakene er støyvegger som vist på kart. Resultatet er gyldig kun for den situasjonen som er vist på kartene. Uten tiltak Bygg (mot veg) Med tiltak Bygg (mot veg) Mottaker Uteplass Uteplass (viser til punkt i kart) m1 - u m2 - u m3 - u m4 - u m5 - u m6 - u m7 - u m8 - u Beregningsresultater for eksisterende bebyggelse Av eksisterende bebyggelse innenfor beregningsområdet er det 4 boliger og en fritidsbolig som har støyverdier som overstiger grenseverdiene. Den mest utsatte av disse er boligen som ligger innefor planområdet, med en støyverdi på Servicebygget på Håneset camping får en støyverdi på Støysonekart Det er utarbeidet to støysonekart for området. Det ene kartet viser støyverdier ved bebyggelse og uteplasser uten støydempende tiltak og det andre med tiltak. Det er benyttet L den som støyverdi. Grenseverdien som kommer til anvendelse er db (L den ). Denne vises som grensen mellom sone - db og -60 db på støysonekartene Kartvedlegg, støysonekart uten tiltak 6.2. Kartvedlegg, støysonekart med tiltak

6 624 FV 30 m12 (52.6) m13 (48.5) m11 (53.6) m14 (49.5) m15 (48.1) m8 (57.7) u7 (57.3) u8 (51.3) m10 (49) u5 (49.7) m7 (59.7) u6 (51.8) m5 (49.4) m6 (56) u4 (54.3) m3 (51.2) u3 (47.1) m4 (59.1) 60 u2 (48.1) m1 (58.4) u1 (.2) m2 (.3) Tegnforklaring Lydnivå Lden - dba < - m19 (46.3) m20 (42.5) m18 (46.6) m17 (42.6) m16 (46.3) m9 (46.7) > Mottakerpunkt 635 Støykilde Støykoter ; ; 60; ; ; 75 dba Lden dba Eksisterende bebyggelse Bolig 640 Fritidsbygg/Seter Annen bygning Planlagt Fritidsbolig 6 Uteopphold 6 6 STØYKART Håneset hyttefelt Røros kommune Prosjekt nr. Kart. nr. Dato: Prosj.leder: Utskrift: A3 1 KOT Målestk.: 1:2 000 Rev. nr Kontroll: Koordsys: SR C Feste NordØst as Landskapsarkitekter mnla Hyttestua, pb Tolga tlf: Euref89 sone 32

7 FV 30 m12 (52.6) m11 (53.6) m13 (48.5) m14 (49.5) m8 (53.3) m15 (48) m10 (48) m7 (59.7) u8 u6 m6 (.8) (.3) (51.1) u4 u5 (47.7) m5 (47.7) m4 (59.1) (49.2) m3 (.5) u3 (44.3) 60 u1 (53.4) u2 (48) m1 (58.4) m2 (54.3) Tegnforklaring Lydnivå Lden - dba < - m19 (46.3) m18 (46.6) m17 (42.4) m16 (.8) m9 (.7) m20 (42.5) - > Mottakerpunkt 635 Støykilde Støykoter ; ; 60; ; ; 75 dba Lden dba Eksisterende bebyggelse Bolig 640 Fritidsbygg/Seter Planlagt Annen bygning Fritidsbolig 6 Uteopphold 6 6 STØYKART med tiltak Håneset hyttefelt Røros kommune Prosjekt nr. Kart. nr. Dato: Prosj.leder: Utskrift: A3 2 KOT Målestk.: 1:2 000 Rev. nr Kontroll: Koordsys: SR C Feste NordØst as Landskapsarkitekter mnla Hyttestua, pb Tolga tlf: Euref89 sone 32

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Byggfirma Jørn Hanssen AS Rapporttype Støyutredning 2013-7-31 LYNGSVINGEN STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 6131011 Oppdragsnavn: Lyngsvingen Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn:

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Byggtec Entreprenør AS Rapporttype Støyutredning 2014-4-25 LYNGSVINGEN STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 6131011 Oppdragsnavn: Lyngsvingen Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn: C-rap-001

Detaljer

SANDNES ØVRE STØYUTREDNING

SANDNES ØVRE STØYUTREDNING Oppdragsgiver Alstahaug kommune Rapporttype Støyutredning 2014-03-03 SANDNES ØVRE STØYUTREDNING 2 (12) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 13002228 Oppdragsnavn: Sandnes Øvre Støyutredning for områderegulering

Detaljer

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype Støyutredning 2013-03-12 SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING 2-(11) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 4120173 Oppdragsnavn: Skoglund øst /Rydland Dokument nr.: c-rap-01

Detaljer

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014 RAPPORT Åsdalen - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Kjell Lode Sammendrag: Det tiltenkte området for tjenesteyting ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Fv215. For at grenseverdiene skal bli

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Forutsetninger og metode... 2 3 Regelverk... 4 4 Beregninger og vurderinger... 6

1 Innledning... 1 2 Forutsetninger og metode... 2 3 Regelverk... 4 4 Beregninger og vurderinger... 6 Oppdragsgiver: Øye Bygg Oppdrag: 526466 Støyvurdering for Øverås, Bøveien 3 Del: Dato: 2011-01-20 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØYVURDERING FOR ØVERÅS, BØVEIEN 3 INNHOLD

Detaljer

SKI SENTRUM STØYUTREDNING

SKI SENTRUM STØYUTREDNING Oppdragsgiver Ski kommune Rapporttype Støyutredning 2014-12-08 SKI SENTRUM STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Filnavn: 1131745A Ski sentrum, områderegulering C-rap-001

Detaljer

LAB Entreprenør AS. Skiparviken. Beregning av veitrafikkstøy.

LAB Entreprenør AS. Skiparviken. Beregning av veitrafikkstøy. LAB Entreprenør AS. Beregning av veitrafikkstøy. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU02-2 97838770 Kunde: LAB Entreprenør AS v/geir Martinsen. Beregning av veitrafikkstøy. Sammendrag: Rapporten

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER

TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER RAPPORT : 910202-0-R02 Dato : 07.05.2015 Antall sider : 11 Antall vedlegg : 3 (10 sider) TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER Oppdragsgiver: Arbeidsfellesskapet

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY FRABENE AS Støyberegning Bergli Nord OPPDRAGSNUMMER 13449001 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY OPPDRAGSGIVER: FRABENE AS OSL AKUSTIKK FRABENE AS UTARBEIDET AV: HÅKON EIVIND

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 4 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 4 2.2 VEILEDER TA 2115... 5 2.2.1 Forholdet til ny og gammel bebyggelse... 5 2.2.2 Utbedring av

Detaljer

RAPPORT Egerbergkvartalet. Støyvurdering.

RAPPORT Egerbergkvartalet. Støyvurdering. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98192001 Kunde: Råd Eiendom AS Sammendrag: Sweco Norge har beregnet støy fra vegtrafikk og jernbane i prognoseåret 2032 mot planlagte boliger ved Egerbergkvartalet

Detaljer

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over RAPPORT Saga Terrasse, Jessheim Kunde: Jessheim Byutvikling AS v/ Gunnar Bakken Sammendrag: Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi

Detaljer

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Kilde Akustikk AS Rapport 4761-2 Rosendal SPA-Hotell Beregning av vegtrafikkstøy for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Rapport 4761-2 11 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2009-06-10

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Sola Airport Arena/Einargarden Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Sola Airport Arena/Einargarden Lyd Sola Airport Arena/Einargarden Lyd MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 3 2. KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 3. BEREGNINGER... 3 3.1 BEREGNINGSFORUTSETNINGER... 4 3.2 BEREGNINGSRESULTATER FOR LYDNIVÅ

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

Tønseth Invest AS. Analyser Regulering Tønseth gartneri

Tønseth Invest AS. Analyser Regulering Tønseth gartneri Tønseth Invest AS Analyser Regulering Tønseth gartneri RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 254911 Kunde: Tønseth Invest AS c/o Meinich arkitekter AS : Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet

Detaljer

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 99257001 Kunde: Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Sammendrag:

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12.

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12. LØTEN KOMMUNE Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg OPPDRAGSNUMMER 12383001 STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG SWECO NORGE AS BIE OSLO, AKUSTIKK Løten kommune TORE SANDBAKK Sweco Endringsliste

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

Boliger Søre Bildøy. Rapport 3865-1. Støyvurdering. for Asplan Viak Bergen AS mars 07. Kilde Akustikk AS

Boliger Søre Bildøy. Rapport 3865-1. Støyvurdering. for Asplan Viak Bergen AS mars 07. Kilde Akustikk AS Kilde Akustikk AS Rapport 3865-1 Boliger Søre Bildøy Støyvurdering Utsnitt av situasjonsplan for boligprosjekt Søre Bildøy 12..2.2007. for Asplan Viak Bergen AS mars 07 Rapport 3865-1 10 sider Voss Versjon

Detaljer

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 TRONDHEIM KOMMUNE FESTNINGEN SOM KONSERTARENA ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 5 3.1

Detaljer

DEL AV GNR 191, BNR 1. KOKSRUDVEIEN I HOLE. RINGERIKE EIENDOMSUTVIKLING AS. PLANBESKRIVELSE PLAN ID 201306. Bakgrunn.

DEL AV GNR 191, BNR 1. KOKSRUDVEIEN I HOLE. RINGERIKE EIENDOMSUTVIKLING AS. PLANBESKRIVELSE PLAN ID 201306. Bakgrunn. DEL AV GNR 191, BNR 1. KOKSRUDVEIEN I HOLE. RINGERIKE EIENDOMSUTVIKLING AS. PLANBESKRIVELSE PLAN ID 201306 Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. Hønefoss, 12.3.2013 Rev.: 20.5.14 Rev.:1.10.14 Bakgrunn. Ringerike

Detaljer

Strategisk støykartlegging Sandnes

Strategisk støykartlegging Sandnes Rapport 2012 Strategisk støykartlegging Sandnes Forurensningsforskriftens kapittel 5 - støysituasjon for år 2011 Strategisk støykartlegging etter Forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy for storbyområdet

Detaljer

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy.

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Tromsø kommune Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Innhold 1 Innledning... 1 2 Situasjon... 1 3 Kriterier for støy... 2 4 Prinsippløsninger for fly+veg støybeskyttelse... 3 5 Beregnet vegtrafikkstøy

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Pål Szilvay OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Pål Szilvay OPPRETTET AV OPPDRAG Kartlegging av støy i Drammen kommune OPPDRAGSNUMMER 465511 OPPDRAGSLEDER Pål Szilvay OPPRETTET AV Håkon Eivind Larsen DATO Revisjon Dato Revisjonen gjelder Sign 1: 25.02.2014 Sosi produktspesifikasjon

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer