Øverbyvegen i Gjøvik kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øverbyvegen 51-53 i Gjøvik kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området"

Transkript

1 Øverbyvegen i Gjøvik kommune Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Rapport utarbeidet av Feste NordØst as Utarbeidet av: KOT Kontroll utført av: HOE Prosjekt nr: Dokument nr: 1 Revisjons nr: 1 Dato: I Øverbyvegen Oversiktskartet viser beliggenheten til Øverbyvegen 51-53

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Sammendrag Retningslinjer Beregningsforutsetninger Omgivelser Kartgrunnlag og metode Inngangsverdier for støykilder - vegtrafikktall Beregningsresultat Vurdering av beregningsresultat, fasade støy og innendørsstøy Vurdering av beregningsresultat, støybelastning i uteoppholdsområder Om støydempende tiltak, generelt Lydstyrke Støysonekart Kartvedlegg Innledning Feste NordØst as har foretatt beregninger av vegtrafikkstøy i forbindelse med regulering av området ved Øverbyvegen i Gjøvik kommune. Rapport og støyberegninger er utført av med kvalitetssikring av. Feste Kapp as utarbeider reguleringsplan for området. Støyrapporten er revidert for å ta hensyn til de merknader som er kommet i høringsprosess. 2. Sammendrag Det er foretatt støyberegning fra Fylkesveg 132, Øverbyvegen, som ligger øst for og inntil planområdet, samt fra de tre kommunale vegene som ligger sør for området. (Torkesvingen, Torkeskogvegen og Plassvingen) Grunnlaget for beregningene er framskrevet ÅDT (årsdøgntrafikk) og digitalt kartgrunnlag. For fylkesvegen er trafikktall hentet fra Nasjonal vegdatabank. For de kommunale vegene er det ikke tilgjengelige trafikktellinger, det er derfor benyttet stipulerte tall basert på antall boliger. Beregningene viser at en betydelig del av det regulerte boligområdet ligger i gul-støysone. Ingen deler av det aktuelle bygeområdet ligger i rød-støysone. Reguleringsplanen tar ikke stilling til detaljert plassering av ny bebyggelse og uteoppholdsområder. Det er derfor ikke mulig å foreta støyberegninger som dokumenter støybelastningen ved fasader og for uteoppholdsområder. Det er i rapporten sannsynliggjort at det kan etableres bebyggelse og uteoppholdsområder med tilfredsstillende støybelastningen. Det er ikke ønskelig med støydempende tiltak i form av støyvoll og eller støygjerder og dette er derfor ikke utredet i støyrapporten. Side 2 av 6/ Dato

3 3. Retningslinjer Det er støyretningslinjen T-1442/2012, behandling av støy i arealplanlegging som benyttes for å vurdere resultatene fra støyberegningene. I retningslinjene er støynivåer inndelt i to støysoner Rød sone: Angir områder som ikke er egnet til støyfølsomme formål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan etableres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Retningslinjene T-1442/2012 gir følgende kriterier for soneinndeling. Gul sone Rød sone Støykilde Utendørs støynivå Utendørs støynivå i nattperioden, kl Utendørs støynivå Utendørs støynivå i nattperioden, kl Veg Lden db L5AF db Lden 65 db L5AF 85 db L den er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt med 10 db og 5 db tillegg på henholdsvis natt og kveld. L 5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 5 % av hendelsene. Dersom prosjektet kan betraktes som miljø- og sikkerhetstiltak, sier T-1442/2012 at utbygging som ikke endrer støysituasjonen skal som hovedregel kunne gjennomføres uten utbedring av støyforholdene. Det er gjeldende praksis at støyfølsomme bygninger i området kun har krav til tiltaksvurdering dersom: De blir liggende i rød støysone etter utbygging. De blir liggende i gul støysone etter utbygging og får en økning av støynivå på mer enn 3 db. For støyfølsomme bygninger i rød støysone bør innendørs støynivå tilfredsstille kravene i Teknisk forskrift/ns 8175 Klasse C. I tillegg skal støyfølsomme bygninger, som er tiltaksvurderte ha tilgang til et egnet uteareal med et støynivå lavere enn grenseverdien for gul sone, (L den dba fra vegtrafikk og L den 58 dba fra jernbane trafikk). Som egnet uteareal for skoler og barnehager anses som hovedregel hele arealet som brukes til aktivitet. Det stilles ingen krav til utendørs støynivå for hus til religiøst bruk eller hotell/overnatting. Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen kreve en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i plansaker eller ved søknad om rammetillatelse i byggesaker. Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 4. Beregningsforutsetninger 4.1. Omgivelser Planområdet omfatter eiendommene 71/96, 71/108, 71/132 og 71/199 med adressene Øverbyvegen 51 og 53 i Gjøvik kommune. Området ligger vest for og inntil fylkesveg 132, Øverbyvegen, ca 0 meter nord for Hunn kirke Kartgrunnlag og metode Det er benyttet eksisterende 3D-kartgrunnlag for området. Programmet som er benyttet er NoMeS versjon 4.5, som simulerer støy etter nordisk metode for støyberegning. Lydeffektnivåer er hentet fra lydbibliotek utarbeidet av Kilde Akustikk as. Planområdet vist på utsnitt av gjeldende kommuneplan Side 3 av 6/ Dato

4 Beregningene er utført, med grunnlag i en digital terrengmodell for området, med eksisterende veggeometri og bebyggelse, samt oppgitt og framskrevet årsdøgntrafikk for de aktuelle vegene. Beregningene tar i tillegg hensyn til fartsgrenser, vegbredde og stigningsforhold på vegene. Det er ikke foreslått støyskjerming i modellen. Planlagt bebyggelse og terrengtilpasninger inngår ikke i beregningen. Eksisterende vegetasjon inngår ikke i beregningen. Det er ikke lagt inn fasadekorreksjon eller effekten av multirefleksjon på bebyggelsen. Marktype er definert som myk. Beregningshøyden for endelige støysoner er 4 meter Inngangsverdier for støykilder - vegtrafikktall Fylkesveg 132 inngår i beregningen. Årsdøgntrafikk for vegen er innhentet fra Statens vegvesen, Nasjonal vegdatabank. ÅDT er oppgitt for 2014 og er framskrevet med 1% pr. år til Dette er i samsvar med gjeldende prognose for årlig trafikkvekst for Oppland (prognose laget for NTP ). Denne tilsier en vekst for personbiler på 0,9% pr. år til og med Kommunaleveger i området har ikke kjent ÅDT, og det er derfor beregnet trafikktall basert på metode beskrevet i Håndbok-V713 Trafikkberegninger, utgitt av Statens vegvesen. Metoden benytter erfaringstall for å beregne turproduksjon pr. enhet. For de aktuelle vegene er det kun boligenheter som inngår i beregningen. Vegen «Plassvingen» har adkomst fra to retninger, og det er derfor benyttet halvparten av grunnlaget for den aktuelle beregningen. Gjeldende kommuneplan viser at det ikke er planlagt ytterligere bebyggelse som tilfører de aktuelle vegene økt trafikk. Det er derfor benyttet samme framskrivning for de kommunale vegene som for fylkesvegen. Tabellen nedenfor viser beregningen av ÅDT for de aktuelle vegene. Veg Antall Akkumulert ÅDT-2024 Andel store Turproduksjon ÅDT-2014 boliger ÅDT %/år Kjøretøy Torkesvingen % Torkeskogvegen % Plassvingen (halve) % Plassvingen, kryss % Det er valgt en turproduksjon på 3.5 pr. bolig med begrunnelse i avstand til sentrum, skoler mm. Erfaringstallene har et variasjonsområde på 2.5 til 5. Om turproduksjonen økes til 5 viser beregningene at det vil gi minimale utslag på støyverdiene for det aktuelle planområdet. Tabellene nedenfor viser inngangsverdiene for støyberegningen. Veg Fartsgrense ÅDT-2014 ÅDT-2024 Andel store 1 %/år kjøretøy Torkesvingen % Torkeskogvegen % Plassvingen (halve) % Plassvingen, kryss % Fv132, Øverbyvegen 40/ % Veg Kjøretøy i Kjørefart, km/t Tunge kjøretøy Lydeffekt nivå Antall kjøretøy periode Lette Tunge % i periode pr. m. veg Dag Kveld Natt Fv132, Øverbyvegen Fv132, Øverbyvegen Plassvingen, kryss Plassvingen Torkeskogvegen Torkesvingen Side 4 av 6/ Dato

5 5. Beregningsresultat Beregningen av støysoner viser at en betydelig del av de aktuelle byggeområdene ligger innenfor gul støysone. Ingen områder innenfor de regulerte byggegrensene ligger i rød støysone. De kommunale vegene bidrar lite til den samlede støybelastningen for det aktuelle planområdet. Eksisterende bebyggelse i planområdet inngår i beregningene. Støybelastningen for området som skal reguleres, framgår av vedlagte støysonekart. Beregningshøyden for støysonene er 4 meter over terreng. Beregningen av støybelastningen for uteoppholdsområder, beregningshøyde 1.5 meter, viser en tilsvarende støybelastning Vurdering av beregningsresultat, fasade støy og innendørsstøy Det er ikke mulig å gi nøyaktige tall for støybelastning for en bygning når plassering, bygningsmaterialer, type vinduer og størrelse på vindusflater ikke er kjent. Generelt sett vil dagens krav til vinduer, isolasjon og utførelsen av nye boligbygg være tilstrekkelig til senke innendørstøy til under grenseverdiene for innendørsstøy i gul støysone. Det vi ser av beregningene er at maksimal støy ved byggegrense er på.3 dba. En fasadestøy på.3 dba og med et krav til at innendørsstøy ikke skal overstige LA,ekv,24h = 30 dba kreve en fasadeisolasjon på RW+Ctr = ). Det er ikke urealistisk å oppnå en fasadeisolasjon på 48 dba ved nye byggemetoder. 1) Fasadeisolasjon: Rw+Ctr = Lydnivå ute Lydnivå inne. Ctr er en korreksjon for at trafikkstøy har en annen frekvenssammensetning enn vanlig støy. I en fasade er det ofte 3 ulike fasadeelementer (vegg, vindu og ventil) og fasadeisolasjonen er den totale lydisolasjon av disse tre elementene 5.2. Vurdering av beregningsresultat, støybelastning i uteoppholdsområder For uteoppholdsområdene er det benyttet en beregningshøyde på 1.5 meter. Det aktuelle utbyggingsområdet har jevn stigning opp fra fylkesvegen og det er liten naturlig støyskjerming, dette fører til at støybelastningen for uteoppholdsområdene er nesten like høy som i støysoneberegningen. I det aktuelle området vil det ikke være mulig å opparbeide uteoppholdsområder med tilfredsstillende støyforhold mellom bebyggelse og fylkesveg uten å benytte støyskjerming i form av støyvoll/-gjerde. Ved etablering av uteoppholdsområder i ly av bebyggelse og «lokale» støyskjermer vil det være mulig å oppnå tilfredsstillende støyforhold og gode uteoppholdsområder. For å kunne forutsi effekten av bebyggelse og tiltak er man avhengig av en detaljert plan for utbyggingen. For å illustrere muligheten er det nedenfor vist effekten av slik situasjon. Det er her plassert et bygg med støyskjermer i det mest støyutsatte området i planområdet. Det er benyttet en byggehøyde tilsvarende en etasje over terreng og skjermhøyde 2.5 meter over terreng. Vi ser at effekten av bebyggelse og støyskjerming gir en støybelastning under grenseverdiene. Støyberegning uteopphold, uten støyskjerming Støyberegning uteopphold, bebyggelse og lokal støyskjerming Støyberegning uteopphold, kun bebyggelse som støyskjerming Side 5 av 6/ Dato

6 5.3. Om støydempende tiltak, generelt Aktuelle støydempende tiltak kan være støyskjermer, jordvoller og bevisst plassering av garasjebygg og annen ikke støyfølsom bebyggelse. Reduksjon av fart vil også bidra til å redusert støybelastningen. For å oppnå støyreduserende effekt må siktlinjen mellom støykilde og mottaker brytes av støyskjermen, se figurene. Det støynivået som høres på mottakers side består dels av støy som passerer over skjermen og dels av støy som går gjennom den. En støyskjerm demper normalt 5-12 db, avhengig av høyde, konstruksjon og avstand mellom støykilde, skjerm og mottaker. I beregningen skilles ikke mellom støyskjermer av ulike materialer, da effekten er tilnærmet lik. Støyskjermens lyddempende effekt er avhengig av skjermens effektive høyde (He). He er den delen av skjermen som rager over en rett linje mellom støykilde og mottaker. For å få best mulig effekt av en støyskjerm bør den som hovedregel plasseres så nært støykilden som mulig. I noen situasjoner kan dette gi liten effekt og en annen plassering må vurderes. Dersom mottakspunktet ligger høyere eller lavere i terrenget vil den effektive høyden forandre seg. En gang- og sykkelveg på innsiden av støyskjermen i samme plan, vil få god effekt ved en skjermhøyde på 2-3 m. Boliger eller uteområder beliggende i en skråning på et høyere punkt enn vegen, vil få langt mindre effekt av slik skjerming. Her er det bedre å plassere skjermen nær mottaker. Det er mange hensyn som påvirker valg av skjermtype, materialbruk, teknisk utforming og plassering. Byggdetaljblad (SINTEF Byggforsk 1997) gir en oversikt hva som bør legges til grunn. 6. Lydstyrke Lydstyrke måles som lydtrykknivå målt i db (desibel). På grunn av det enormt store variasjonsområdet mellom høyeste og laveste hørbare lydtrykk, er det ikke praktisk å bruke en lineær skala for lydstyrke. I stedet brukes en logaritmisk skala, db skalaen. Eksempler på hvilke lydnivåer denne skalaen gir: - En vanlig samtale vil gi et lydnivå på ca. db. - Stor gatetrafikk gir et lydnivå rundt 80 db. - Vår smertegrense for støy er ved ca. 125 db. Selv om personer oppfatter støy forskjellig, har de fleste mennesker følgende subjektive reaksjon på endringer i lydnivå: en endring på 1 db knapt merkbar, en endring på 2-3 db er merkbar, 4-5 db oppfattes som tydelig endring og en endring på 6-7 db er vesentlig. En forandring på 8-10 db vil oppfattes som en halvering eller fordobling av lydstyrken. 7. Støysonekart Det er utarbeidet støysonekart for området. Kartet viser dagens situasjon med de beregnede støysonene basert på framskrevne trafikktall Kartvedlegg Støysonekart, 4 meters høyde Støysonekart uteopphold, 1.5 meters høyde Side 6 av 6/ Dato

7 STØYSONEKART Øverbyvegen Fylkesveg 132 Gjøvik kommune Torkeskogvegen 51 Plassvingen 53 Øverbyvegen Fv Prosjekt nr. Kart. nr. Dato: Utskrift: A4 Prosj.leder: KOT Målestk.: Kontroll: 1:1 100 Koordsys: HOE Euref89 sone 32 Tegnforklaring Feste NordØst as Landskapsarkitekter mnla Hyttestua, pb Tolga tlf: Støy fra framskrevet vegtrafikk (2024) Planlagt bebyggelse inngår ikke. Beregningshøyde 4 meter. T-1442/2012, soneinndeling vegtrafikk Støynivå framskrevet Gul sone - dba Lden > > Rød sone - dba Lden >65 > Støykoter Støyfølsom bebyggelse Andre bygg Støyfølsom bebyggelse Som støyfølsom bebyggelse regnes: Boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Grense for planområdet Byggegrenser Meter

8 Torkeskogvegen 51 Plassvingen 53 Øverbyvegen Fv STØYSONEKART - UTEOPPHOLD Øverbyvegen Fylkesveg 132 Gjøvik kommune Prosjekt nr. Kart. nr. Dato: Utskrift: A4 Prosj.leder: KOT Målestk.: Kontroll: 1:1 100 Koordsys: HOE Euref89 sone 32 Tegnforklaring Feste NordØst as Landskapsarkitekter mnla Hyttestua, pb Tolga tlf: Støy fra framskrevet vegtrafikk (2024) Planlagt bebyggelse inngår ikke. Beregningshøyde 1.5 meter (uteopphold). T-1442/2012, soneinndeling vegtrafikk Støynivå framskrevet Gul sone - dba Lden > > Rød sone - dba Lden >65 > Støykoter Støyfølsom bebyggelse Andre bygg Støyfølsom bebyggelse Som støyfølsom bebyggelse regnes: Boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Grense for planområdet Byggegrenser Meter

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014 RAPPORT Åsdalen - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Kjell Lode Sammendrag: Det tiltenkte området for tjenesteyting ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Fv215. For at grenseverdiene skal bli

Detaljer

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Byggfirma Jørn Hanssen AS Rapporttype Støyutredning 2013-7-31 LYNGSVINGEN STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 6131011 Oppdragsnavn: Lyngsvingen Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn:

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Byggtec Entreprenør AS Rapporttype Støyutredning 2014-4-25 LYNGSVINGEN STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 6131011 Oppdragsnavn: Lyngsvingen Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn: C-rap-001

Detaljer

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype Støyutredning 2013-03-12 SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING 2-(11) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 4120173 Oppdragsnavn: Skoglund øst /Rydland Dokument nr.: c-rap-01

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Forutsetninger og metode... 2 3 Regelverk... 4 4 Beregninger og vurderinger... 6

1 Innledning... 1 2 Forutsetninger og metode... 2 3 Regelverk... 4 4 Beregninger og vurderinger... 6 Oppdragsgiver: Øye Bygg Oppdrag: 526466 Støyvurdering for Øverås, Bøveien 3 Del: Dato: 2011-01-20 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØYVURDERING FOR ØVERÅS, BØVEIEN 3 INNHOLD

Detaljer

SANDNES ØVRE STØYUTREDNING

SANDNES ØVRE STØYUTREDNING Oppdragsgiver Alstahaug kommune Rapporttype Støyutredning 2014-03-03 SANDNES ØVRE STØYUTREDNING 2 (12) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 13002228 Oppdragsnavn: Sandnes Øvre Støyutredning for områderegulering

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

SKI SENTRUM STØYUTREDNING

SKI SENTRUM STØYUTREDNING Oppdragsgiver Ski kommune Rapporttype Støyutredning 2014-12-08 SKI SENTRUM STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Filnavn: 1131745A Ski sentrum, områderegulering C-rap-001

Detaljer

TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER

TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER RAPPORT : 910202-0-R02 Dato : 07.05.2015 Antall sider : 11 Antall vedlegg : 3 (10 sider) TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER Oppdragsgiver: Arbeidsfellesskapet

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY FRABENE AS Støyberegning Bergli Nord OPPDRAGSNUMMER 13449001 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY OPPDRAGSGIVER: FRABENE AS OSL AKUSTIKK FRABENE AS UTARBEIDET AV: HÅKON EIVIND

Detaljer

LAB Entreprenør AS. Skiparviken. Beregning av veitrafikkstøy.

LAB Entreprenør AS. Skiparviken. Beregning av veitrafikkstøy. LAB Entreprenør AS. Beregning av veitrafikkstøy. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU02-2 97838770 Kunde: LAB Entreprenør AS v/geir Martinsen. Beregning av veitrafikkstøy. Sammendrag: Rapporten

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over RAPPORT Saga Terrasse, Jessheim Kunde: Jessheim Byutvikling AS v/ Gunnar Bakken Sammendrag: Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi

Detaljer

RAPPORT Egerbergkvartalet. Støyvurdering.

RAPPORT Egerbergkvartalet. Støyvurdering. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98192001 Kunde: Råd Eiendom AS Sammendrag: Sweco Norge har beregnet støy fra vegtrafikk og jernbane i prognoseåret 2032 mot planlagte boliger ved Egerbergkvartalet

Detaljer

Strategisk støykartlegging Sandnes

Strategisk støykartlegging Sandnes Rapport 2012 Strategisk støykartlegging Sandnes Forurensningsforskriftens kapittel 5 - støysituasjon for år 2011 Strategisk støykartlegging etter Forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy for storbyområdet

Detaljer

Tønseth Invest AS. Analyser Regulering Tønseth gartneri

Tønseth Invest AS. Analyser Regulering Tønseth gartneri Tønseth Invest AS Analyser Regulering Tønseth gartneri RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 254911 Kunde: Tønseth Invest AS c/o Meinich arkitekter AS : Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 4 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 4 2.2 VEILEDER TA 2115... 5 2.2.1 Forholdet til ny og gammel bebyggelse... 5 2.2.2 Utbedring av

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Kilde Akustikk AS Rapport 4761-2 Rosendal SPA-Hotell Beregning av vegtrafikkstøy for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Rapport 4761-2 11 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2009-06-10

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 99257001 Kunde: Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Sammendrag:

Detaljer

Tips og råd om ulike støydempingstiltak RETNINGSLINJER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER / TILSKUDDSORDNING TIL STØYDEMPINGSTILTAK

Tips og råd om ulike støydempingstiltak RETNINGSLINJER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER / TILSKUDDSORDNING TIL STØYDEMPINGSTILTAK RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER / TILSKUDDSORDNING TIL STØYDEMPINGSTILTAK Tips og råd om ulike støydempingstiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Frå Kvernevikveien. Foto: Ove Tennfjord Retningslinjer

Detaljer

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy.

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Tromsø kommune Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Innhold 1 Innledning... 1 2 Situasjon... 1 3 Kriterier for støy... 2 4 Prinsippløsninger for fly+veg støybeskyttelse... 3 5 Beregnet vegtrafikkstøy

Detaljer

Handlingsplan mot støy (2013-2017)

Handlingsplan mot støy (2013-2017) Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 21. juni 2013 Handlingsplan mot støy (2013-2017) Riks- og fylkesveger i Region øst 1 Innledning... 3 2 Ansvarlig myndighet

Detaljer

DEL AV GNR 191, BNR 1. KOKSRUDVEIEN I HOLE. RINGERIKE EIENDOMSUTVIKLING AS. PLANBESKRIVELSE PLAN ID 201306. Bakgrunn.

DEL AV GNR 191, BNR 1. KOKSRUDVEIEN I HOLE. RINGERIKE EIENDOMSUTVIKLING AS. PLANBESKRIVELSE PLAN ID 201306. Bakgrunn. DEL AV GNR 191, BNR 1. KOKSRUDVEIEN I HOLE. RINGERIKE EIENDOMSUTVIKLING AS. PLANBESKRIVELSE PLAN ID 201306 Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. Hønefoss, 12.3.2013 Rev.: 20.5.14 Rev.:1.10.14 Bakgrunn. Ringerike

Detaljer

Rapport. Støysoner etter T-1442/2012 for Ski flyplass. Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Femke Berre Gelderblom. SINTEF IKT Akustikk 2014-03-03

Rapport. Støysoner etter T-1442/2012 for Ski flyplass. Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Femke Berre Gelderblom. SINTEF IKT Akustikk 2014-03-03 - Åpen Rapport Støysoner etter T-1442/2012 for Ski flyplass Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Femke Berre Gelderblom Foto: Follo Flyklubb/Driftshåndbok-ENSI SINTEF IKT Akustikk 2014-03-03 Historikk

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer