IK-system for Harestad Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IK-system for Harestad Skole"

Transkript

1 IK-system for Harestad Skole Rutiner for intern revisjon: Revisjon av intern-kontrollen foretas en gang pr. år. Intern-kontrollen skal være godkjent av driftsstyret innen 1. mai hvert år. Gjeldende lovverk: 1. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2. Opplæringsloven kapittel 9a Grunnleggende krav til skolemiljøet Revisjonen blir gjennomført av rektor, HMS-ansvarlig, oppsynsmann samt verneombud. I tillegg skal elever være med i saker som angår dem. Når utarbeidet, revidert, se tabell nederst på denne side. Utarbeidet av/ansvarlig: HMS-ansvarlig Revidert 8. gang: Utarbeidet: Juni 2000 Revidert 9. gang: Revidert 1.gang: April 2001 Revidert 10. gang: Revidert 2.gang: April 2002 Revidert 11. gang: Revidert 3.gang: Høst 2003 Revidert 12. gang: Revidert 4.gang: Vår 2005 Revidert 13. gang: Revidert 5.gang: Revidert 14. gang: Revidert 6.gang: Revidert 15. gang: Revidert 7.gang: Revidert 16. gang: 0

2 Internkontroll-system for Harestad Skole - INNHOLDSFORTEGNELSE INTERNKONTROLL... 1 OPPLYSNINGS-OG INFORMASJONS-PLIKT... 2 UFORMING OG INNREDNING... 3 AKTIVITET OG HVILE... 4 MÅLTID... 5 PSYKOSOSIALE FORHOLD... 6 RENGJØRING... 7 SIKKERHET OG HELSEMESSIG BEREDSKAP... 8 FØRSTEHJELP HELSEFORHOLD SMITTEVERN RØYKING INNEKLIMA/ LUFTKVALITET BELYSNING LYDFORHOLD DRIKKEVANN SANITÆRE FORHOLD AVFALLS-HÅNDTERING OPPLÆRINGS-LOVEN:

3 4 Internkontroll Er det etablert internkontrollsystem som ivaretar kravene i forskriften? Dersom dette ikke er etablert, redegjør for handlingsplan for å utarbeide dette. Mål for, organisering av og ansvarsfordeling i virksomheten; se vedlegg 1 Oversikt over regelverk og krav: se vedlegg 2 Dokumentstyring: se vedlegg 3 1

4 5 Opplysnings-og informasjonsplikt Finnes det rutiner som sikrer at det gis informasjon til foresatte og/eller elever om forhold som kan ha negativ innvirking på helsen? A: VERNERUNDE FOR ELEVER klasse har trivselsundersøkelse klasse Olweus, blir gjennomført i mars klasse har i tillegg elevinspektører, skal være gjennomført innen 1.mai B: ELEVSAMTALER klasse har elevsamtale en gang pr.år, fast møtetid med kontaktlærer C: PROSEDYRER - Ryddeinstruks avd III - Rydd før du går hjem - Ryddeinstruks utendørs - Prosedyre når en elev blir skadet - Renholdsplan for ulike rom - Tiltaksplan mot mobbing - Kriseplan D: INFO FORELDRE - Ressursgruppe - Tverretatlig møte - Egen perm klassekontakt - Forsikringer - Felles skoleregler - Harestadnytt; et infobla som blir gitt ut til elever ca 3 ganger pr.termin - Alle nye elever (både 1.klasser/elever som beg. midt i skoleåret), får et informasjonsskriv, samt brosjyre for FAU (heim/skole samarbeid) - WEB-sider; skolen har fått egen side på internett, adressen er: - E: HELSESØSTER/SKOLELEGE - Helsesøster har kontortid ved skolen hver torsdag fra 10:00 14:00 - Informasjonsskriv om hodelus - Informasjonsskriv om brennkopper - Henvisningsskjema for fysioterapi/ergoterapi. 2

5 9 Uforming og innredning Er barnehagen/skolen tilrettelagt for personer med ulike funksjonshemninger? Er det behov for tiltak for funksjonshemmede? Finnes egnede plasser for oppbevaring og tørking av yttertøy? 1 Tilrettelegging for funksjonshemmede: SYN: - Nybygg, østbygg; er tilrettelagt for elever som har synsproblemer. - U-skolen; her fikk vi ikke nytt gulvbelegg, venter på svar fra kommunelegen. HØRSEL: - Alle bygg; ingen rom er målt når det gjelder lyd - Unntak; ett rom på nybygg er godkjent, grunnet elev med hørselproblem RULLESTOL: - Hele skolen, dvs alle bygg vil være tilrettelagt for elever og ansatte med behov for rullestol. Alt vil stå klart pr 17 august Utforming/innrednig; er det lett å holde rent Gulv er ok Mindre gardiner, mer persienner, lettere å holde rent, mindre tekstil-støv. Ikke høye skap, kan rengjøres oftere. Har åpne hylle-løsninger, pga økonomi, gir noe mer støv. 3 Har skolen trafikksikre områder: Ja, kun en rundkjøring som skaper noe problemer, fordi foreldre henter og bringer elever, parkerer bilen, noe som fører til at det kan oppstå kaos mht rygging, elever osv. 4 Er arealene fleksible ift skolens bruk og behov God. 5 Oppbevaring / tørking av yttertøy: 1. klasse Egne garderober til hvert klasserom 2 3. klasse: Knagger i korridor + hylle med eske/boks til hver elev, skolhylle klasse: Knagger i korridor/skoknagger klasse: Knagger i korridor 6 Er bord og stoler tilpasset brukernes størrelse Vi har faste bord og regulerbare stoler, det betyr at bord kan brukes av alle og stolene blir regulert slik at de passer til bruker. 7 Er kopimaskiner og lignende, plassert i eget ventilert rom? Alle kopimaskiner står på egne rom, for å unngå støy og støv. 8 Er arealnormene oppfylt: 2 m 2 pr.elev/6 m 2 pr.ansatt 3

6 10 Aktivitet og hvile Er lekeområdet i skolen slik at det gir gode muligheter til lek og aktivitet for barn i alle aldersgrupper? 1 Lek / aktivitet: Harestad skole har et stort uteområde for elevene. Det betyr at de ulike aldersgruppene på skolen kan ha sitt skjerma og trygge uteområde. SFO: stort lekeområde, skogområde i myra, skolegård med fotballbane klasse; samme som SFO klasse; skolegård, fotballbinge, basket, grunnlaget består asfalt og grus klasse; har store areal og muligheter for ulike typer ballspill, grunnlaget består av gressplen, asfalt og grus 2 Gir lekeområdene muligheter for lek til alle årstider? Ja, men det er mye nedbør i form av regn, så det hadde vært fint med et eller flere uværsskur. 3 SFO hvile: SFO 1 klasse: SFO 2-4 klasse: Holder til i 6-årsbygget, 3 klasserom, 1 allrom m /kjøkken (har sofagruppe), 3 grupperom (m/puter, lekeklosser osv.) Holder til i nyrenoverte lokaler, Kjøkken med sitteplasser til alle, vanlige klasserom som oppholdsrom, garderober etc. 4

7 11 Måltid Tilfredstiller måltidene Statens ernæringsråds anbefalinger? Oppfyller kjøkken og/eller kantine næringsmiddeltilsynets krav på dette området? 1. Mat i skolen: Matpakken inntas fra; Barnetrinnet/mellomtrinnet; 10:35 til 10:50 U-skolen; 10:50 til 11:20 Vi tilbyr alle elevene lettmelk hver dag, i tillegg har ungdomsskolen tilbud om kjøp av yougert. Melk og yougert blir oppbevart i kjøleskap. Vi har også frukt og grønt ordning. To dager i uken er det kantine for ungdomsskolen. Denne kantinen ligger i samme område som heimkunnskap-salen, og alle elever på ungdomsskolen kan komme og kjøpe mat. I kantinen selges rundstykker, pasta m/div sauser, salat, pizza. Alt er hjemmelaget av en ansatt, med god hjelp av elever. Som drikke selges iste, eple-og appelsinjuice. Alle elevene har god tid til å spise maten sin, de minste har tilsyn mens de spiser. I SFO er det mulighet for barna å spise medbrakt nistepakke til frokost eller få en enkel frokost. Når det gjelder ettermiddagsmat, så har alle barna hver sin pakke knekkebrød og tilgang på pålegg. En gang i uken lager man et varmt måltid på SFO, fortrinnsvis fredag. 5

8 12 Psykososiale forhold Finnes det fora der psykososiale forhold diskuteres? 1. Etablert nettverk skole/skolehelsetjeneste/ppt/helsetasjon: Arbeidslag/klassemiljø/ressursgruppemøte; - Alle kontaktlærere hører til et arbeidslag, som skal diskutere psykososiale forhold iht virksomhetsplan. - Alle kontaktlærere skal jobbe med psykososiale forhold 1 time pr.uke. - Hvis det oppstår forhold som ikke kan løses i disse fora, har man ressursgruppemøte annenhver uke, hvor man kan det opp. - Kan også taes opp med spes.ped ansvarlig på sin avdeling - Tverretatlig møter; blir gjennomført en gang pr.mnd, etter foreldrenes samtykke Deltakere på tverretatlige møter; - 1 sosial pedagoger - barnevern - helsesøster/fysioterapeut/ergoterapeut - kulturetatens uteseksjon/(politi; innhentes ved særskilte behov) lærer og spes.ped ansvarlig for enkelte barn Foreldremøter: Kontaktlærer kan snakke med foreldre, tas opp på ressursgruppemøte på skolen (pr. 14 dag) Deltakere på ressursgruppemøter; - sosial pedagoger - spesial pedagoger/veiledere - undervisnings-inpektør - PPT Plan for heim /skole: - foreldremøte to ganger pr. år - møte foreldrekontakt/klassekontakt på forhånd - foreldrekonferanse to ganger pr år. 2. Rutiner for forbygging av mobbing og vold (jmf; 9a-4 opplæringsloven): - En time pr.uke, systematisk arbeid med klassemiljø, samt sosigram hver høst - Elevsamtale en gang pr.år, fast møtetid med kontaktlærer - Tiltaksplan mot mobbing - Trivselsundersøkelse en gang pr. år (til alle elever og foreldre) - Elevinspektørene innen 1.mai 3. Rutiner for håndtering av alvorlige utforutsette hendelser som barns død, misbruk etc.: - Kriseplan se håndboken under HMS - Kriseperm veiledning om hvordan håndtere en krise 6

9 13 Rengjøring Er det utarbeidet en renholdsplan for virksomheten? Gjennomføres det hovedrengjørind årlig? Er inngangspartiene lagt til rette på en slik måte at de forebygger renholdet innendørs? Har virksomheten et system for ettersyn, vedlikehold og rengjørding av: - uteområdet - tekniske anlegg 1. Hensiktsmessig renholdsplan: Renholdsleder i kommunen har utarbeidet renholdsplan. Oversikt over hva som skal rengjøres til enhver tid, ligger i håndboken, på skolens intranett. (se vedlegg) 2. HMS-datablad/oppbevaring av vaskemidler: Alle vaskemidler oppbevares i låsbare skap HMS-datablad finnes for renholdsmidlene, blir oppbevart av renholdere og hos bedriftshelsetjenesten 3. Hovedrengjøring: Blir gjennomført i løpet av sommerferien. Når det gjelder boning, blir det tatt med under hovedrengjøringen. Renhold av leker inngår ikke i renholdsplanen. 4. Inngangsparti: For det meste bra tilrettelagt. På 6-årsbygget har vi for små garderober, samt at det hadde vært hensiktmessig å ha muligheter for å spyle elevene før de går inn. Grunnet mye sand og søle som dras inn i bygget. 5. Uteområdet: Grønt-anlegg; Fra høsten 2003, pga kommunens dårlige økonomi, er det kuttet i oppgavene som blir utført, gressplenene blir fremdeles tatt hånd om av kommunegartneren. Teknisk er fremdeles ansvarlig for utearealene. Når det gjelder skoleplassene, så blir disse ryddet en gang i uken av elevene. 6. Tekniske anlegg: Ventilasjonsanlegg; Det foreligger en service-avtale på ventilasjons-anlegget, årlig gjennomgang av Simex AS. Ventilasjonsrørene er installert nytt på alle bygg på skolen, med unntak av administrasjonsbygget, skal være helt ferdig til høsten Feier-anlegg; Feies to ganger årlig, utføres av feiervesenet Svømmebasseng; Oppsynsmann har internkontroll på bassenget, tar vannprøver to ganger pr.dag. 7

10 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap Finnes det rutiner og utstyr for håndtering av skader og ulykker? 1. Brannvern-rutiner/varslingsrutiner: Se følgende punkt i Håndbok for Harestad skole: Kriseplan (hovedpunkt ved alvorlige ulykker) - Brann (Reglement ved brann), oppdatert for hvert byggetrinn - HMS - Nød-skade-medisin-førstehjelp (Oversikt tlf.nr/førstehjelpsskap) - Oppdaterte telefonlister over samtlige elever, med foreldre og pårørende - Nød-telefonliste - Egenkontroller v/oppsynsmann og HMS-ansvarlig - Bruker av rom har sjekkliste, ca en gang pr. mnd - Innføre egen vernerunde for elever skoleåret 2005/2006, gjennomføres i klassens time 2. Opplæring i forebygging av skader og ulykker: - Alle som underviser i svømming er pliktig til å gjennomføre kurs i livredning. Ansvarlig for opplæringen er Tove S. Madland. - Ingen generell opplæring, men lærere og andre som underviser i spesialrom som sløyd og naturfag får en kort opplæring. Ellers så jobber vi med forebyggende arbeid på ulike felt: - alkohol - tobakk - Narkotika - Vi har kurs for ansatte med en rullering hvert år: - Førstehjelp, gjennomført 2003/ Brann, gjennomført 2004/ Krisehjelp, gjennomført 2005/ Er leker og utstyr i samsvar med gjeldene sikkerhetsregler: Det er lite leker og utstyr i skolegårdene, det som finnes er godkjent. Se vedlegg vernerunde for uteområdene. 4. Spesialrom for kjemikalier sikkerhetsutstyr, låsbare, brannsikre skap? Fysikkrom; alle kjemikalier står i godkjent skap med avtrekk. De er låsbare. Brannteppe, øyeflasker, verneutstyr, datablad og avtrekks-skap er på plass. Oppsynsmann; maling og lakk, står på et bakrom, innelåst. 5. Rutiner ved bruk av kjemikalier? Man følger det som står på datablad. Oppsynsmann lager klor til bassengent, bruker spesial-maske, står i et eget rom innelåst. 6. Bestemmelser om antall voksne pr.barn, krav til førstehjelp og livredning etc. ved utflukter, turer og leirskoleopphold? Basseng; 1 voksen pr 15 elever Utflukter; 2 voksne med 28 elever, (1-5 klasse) Vikarer skal ikke ta med elever på tur. 8

11 7. Sikkerhetsrutiner ifm svømmeopplæring (tilsyn, livredningsferdighet mv.? Alle som underviser i svømming er pliktig til å gjennomføre kurs i livredning. Ansvarlig for opplæringen er Tove S. Madland. 8. Trafikk: Viser her til 9 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m. I veiledningsheftet til denne paragrafen slås det fast at barn og unge ikke har forutsetninger for å mestre kompliserte trafikksituasjoner. Det er derfor meget viktig at skolen har trafikksikre uteområder og tilførselsveger. Det siste skaper store problemer for oss. Harestad skole ligger i Randaberg sentrum med sterkt trafikkerte veier på flere sider. Elevene må krysse minst en trafikkert vei til og fra skolen. Dette skaper mange farlige situasjoner. Spesielt på Randabergveien er trafikkforholdene vanskelige. 30 km skiltet er nå blitt flyttet, slik at forgjengerovergangen til skolen er innenfor denne sonen. Harestad skole vant trafikksikkerhetsprisen i Rogaland for I den mørke årstiden fungerer noen 10-klasse-elever som trafikkpatrulje for å passe på elever som krysser Randabergveien. En del av våre elever er avhengige av busstransport til og fra skolen. Bussene våre korresponderer ikke helt med skoleklokka, så vi har trafikkvakte den første tiden, slik at elevene får opplæring i hvordan de skal forholde seg til det å ta bussen. Hvert år kommer det mange søknader om fri skoleskyss, grunnet farlig skolevei. Det viser at foreldre er bekymret over barnas skolevei og at de er opptatte av trafikk og trafikksikkerhet. 9

12 15 Førstehjelp Finnes det førstehjelpsutstyr i virksomheten? Skjer kontroll og etterfylling rutinemessig? Får ansatte kurs i førstehjelp? 1. Førstehjelpsutstyr: Se følgende punkt i Håndbok for Harestad skole: Nød-skade-medisin-førstehjelp (Oversikt tlf.nr/førstehjelpsskap) Medisinskap på hver avdeling/sløydsal/fysikk-og kjemirom Førstehjelpsskrin som taes med på tur HMS-ansvarlig er ansvarlig for å kontroll-og etterfylling. Kontrolleres ved skolestart, samt etterfyllinger i løpet av året. Informere i klassene om hvor man finner førstehjelps-skrin. 2. Opplæring i forebygging av skader, ulykker og førstehjelp: Vi har kurs for ansatte med en rullering hvert tredje år: - Førstehjelp, gjennomført 2003/ Brann, gjennomført 2004/ Krisehjelp, gjennomført 2005/

13 16 Helseforhold Hvilke rutiner har virksomheten for å hente inn og håndtere opplysninger om helseforhold hos enkelte barn/elever? 1. Rutiner for å fange opp helsemessige behov som krever spesiell tilrettelegging i forhold til den enkelte bruker: - Innskrivingsskjema; opplysninger skole bør vite om - Samtale med foresatte om dette på innskrivingsdagen. - Spørsmål til nye foresatte om dette på innskrivingsdagen - Konferanse 1 klasse med kontaktlærer den første måneden på skolen - Foreldre tar som regel kontakt hvis behov. 2. Rutiner for innhenting og håndtering (mottak, bruk, formidling til relevante ansatte, lagring, sletting) av helseopplysninger fra barn eller foresatte? - Samtykke fra foresatte - Fra helsesøster - Elevarkiv med mapper på barn med spesielle behov - Rutiner for overføring av elever til nye skoler - Alle som får innsyn i en elevmappe, skal signere på et skjema som ligger i mappen, slik at foreldre vet hvem som har sett mappen - Elevmapper skal ikke forlate bygget - Elevmapper blir oppbevart til evig tid. - Info/opplæring i hvordan man behandler en elevmappe blir gitt i nettverk for nytilsatte, hver høst. 3. Konsesjon til å oppbevare helseopplysninger om enkeltpersoner? Ved skolestart: Overfører journal til skolehelsetjenesten fra helsestasjon ut fra skolens klasselister, eller får tilsendt journal fra annen kommune hvis barna er flyttet hertil. Alle barn får tilbud om undersøkelse hos helsesøster og skolelege i forbindelse med skolestart. Foreldre leverer et helseopplysningsskjema til skolehelsetjenesten ved skolestart og når det kommer nytilflyttede elever til skolen. Skolehelsetjenesten kan overbringe slike opplysninger hvis foreldrene ønsker det og fritar oss fra taushetsplikten. Skolehelsetjenestens rutiner ellers: Alle elever får tilbud om vaksinasjon, undersøkelser og samtaler etter anbefalt og godkjent program. Alle elever og foreldre kan ta kontakt med skole-helsetjenesten etter behov. Opplysninger til skolen om helseforhold skal skje med samtykke fra foreldre/eleven. 11

14 17 Smittevern Er de ansatte kjent med rutiner for når barn/elever kan vær tilstede ved sykdom? 1. Rutiner for pålagte undersøkelser av nytilsatte og vikarer? - Alle nytilsette skal henvises til helsestasjonen for pirquet-prøve (tuberkulinkontroll) - Liste over alle ansatte blir sendt 1.9. hvert år til helsestasjon (se lønns og personalhåndboken kap. Punkt 13) - Alle nytilsette må fremlegge en vandelsattest - Ingen timevikarer må forelegge noen av de ovennevnte 2. Rutiner for hvor lenge barn skal være borte ved smitsomme sykdommer? - se liste fra kommunelegen 3. Rutiner for oppsamling av blodsøl? - se vedlegg fra kommunelegen 12

15 18 Røyking Er virksomhetens inneområde alltid røykfritt, uavhengig av tidspunkt og bruk? Tillates røyking på uteområdet i åpningstiden? 1. Røykfritt: Skolens område er røykfritt i åpningstiden, 08:00-16: Røyking utenom åpningstid: Det er blir røykt på skolens uteområde utenom åpningstiden 13

16 19 Inneklima/ luftkvalitet Er det sider ved inneklimaet eller luftkvaliteten i barnehagen/skolen som oppleves som problematiske? Er følgende dokumentasjon lagt ved: - Måleprotokoll for luftmengder - Temperaturstyring - FDV-rutiner 1. Er inneluftkvaliteten i overensstemmelse med normene? Ja, venter på rapport fra kommunelegen, Egil Erga har foretatt en undersøkelse av luftkvaliteten. Luftrensemaskin er innleid for en kort periode april 2005, på bakgrunn av at elever har reagert på dårlig inneluft. Denne maskinen renser luften opp mot 98%. 2. Er det mulighet for temperaturregulering i det enkelte rom? Ja, vi har sentral med følere for hvert rom, slik at temperaturen kan reguleres individuelt. 3. Er det tilstrekkelig solavskjerming i virksomheten? Hele østbygget har fått solavskjerming, dette ble satt opp i Vestbygget, avd III, har hatt solavskjerming i flere år. Administrasjonsbygget fikk solavskjerming i Nybygget har også solavskjerming samt farget glass. Ved total ferdigstillelse av bygget, vil hele bygget ha solavskjerming. 4. Er det vinduer som kan åpnes i undervisningsrommene? Ja, det er vinduer som kan åpnes i alle undervisningsrom. 5. Er plasseringen av luftinntak vurdert i forhold til utendørs luftforurensning? Luftinntak er plassert på tak og og opp i høyde over bakken. 6. Er det samsvar mellom bruken av rom og ventilasjonen av de samme rommene (f.eks med punktavsug der dette er nødvendig)? Det er luft nok i alle klasserom. Egne avsug på sløyd og skolekjøkken. 7. Finnes termometer i undervisningsrom/de viktigste oppholdsrom? Det er ikke termometer. 14

17 20 Belysning Er det sider ved belysningen i barnehagen/skolen som oppleves som problematiske? Finnes det gode rutiner for utskiftning av lysrør, renhold av lysarmatur og lignende? 1. Er belysningen i det enkelte rom tilpasset aktiviteten i rommet? Oppsynsmann har målt og sjekket alle rom, se vedlagt liste. Dette skal gjøres på nytt, når bygget er ferdig. Oppsynsman har en egen bok hvor man kan notere feil og mangler, og da blir lysrør skiftet umiddelbart. Renhold av lysarmatur skal taes i hovedrengjøringen hver sommer. 2. Har all rom for varig opphold tilfredstillende tilgang på dagslys? Alle vanlige klasserom har tilgang på dagslys. 3. Har virksomheten førsøkt å redusere evt. problemer med blending? Vi har solavskjerming og gardiner. De fleste klasserom er malt i lyse farger, samt vinduskarmer. 15

18 21 Lydforhold Er det plagsom støy fra noen del av virksomheten (tekniske rom, spesialrom etc.)? 1. Plages elevene av støy fra tekniske installasjoner? Forholdene tilfredstillende. 2. Er lydforhold i de ulike rom vurdert/kartlagt ut i fra eksterne støykilder? Det er ingen eksterne støykilder ved virksomheten. 16

19 22 Drikkevann Er virksomheten tilknyttet kommunal vannforsyning? Dersom NEI, beskriv vannforsyningen. 1. Er virksomheten tilknyttet godkjent vannforsyningssystem? Det er tilkoblet kommunal vannforsyning (IVAR). 17

20 23 Sanitære forhold Har virksomheten tilfredstillende toalett kapasitet? Finnes det papirhåndkler og såpedispensere ved alle håndvasker Er de sanitære forholdene knyttet til gymsal, badeanlegg og lignende tilfredstillende? 1. Er det tilstrekkelig ventilasjon i de sanitære anlegg? Tilkoblet det nye anlegget. 2. Er det tilrettelagt for spesielle renholdsrutiner for sanitæranlegg? Ja, disse blir rengjort hver dag. 3. Har elevene tilgang på drikkevann? Det er håndvasker på hvert klasserom., minus ett på nybygget. Under arbeid; vi er i ferd med å få installert vannautomater på enkelte bygg. 4. Er det tilstrekkelig antall håndvasker og er de på hensiktsmessige steder? Det er håndvasker på alle rom, toaletter og garderober. 5. Har håndvaskene både kaldt og varmt vann? Håndvasker på klasserom har både varmt og kaldt vann, håndvasker på toalett og garderober har kaldt og varmt vann. 6. Har en blandebatteri med skåldesperre på håndvasker som er tilgjengelig for små barn? Det er montert skåldesperre på håndvasker i 6-årsbygget, toalettene på barneskolen (1.-3. klasse) har også montert skåldesperre. Håndvaskene i garderobe, øst, har også montert skålesperre. 7. Er tørkemulighetene ved håndvaskene hygienisk tilfredstillende (papirhåndklær eller tilsvarende)/hygienisk montert såpe (såpedispenser)? Ja det er montert papirhåndkle-dispenser og såpedispenser ved alle håndvasker. 18

21 8. Er det tilstrekkelig med dusjer og garderober i forhold til behovet? ØST; en jentegarderobe og to guttegarderober VEST: en jentegarderobe og en guttegarderobe 9. Er vegger og tak i de sanitære anleggene lette å holde rene og fri for fuktskader? Dette fungerer tilfredstillende. 10. Er det vurdert spesielle santitær behov, slik som egne beholdere med lokk beregnet for sanitetsbind? Ja det er egne beholdere for sanitetsbind på alle jente-toalett. 11. Er et tilstrekkelig antall toaletter tilrettelagt for funksjonshemmede? To toaletter i administrasjonsbygget, ett på 6-årsbygget. Fire i bygg vest, samt heis, fem i bygg øst, samt heis. 19

22 24 Avfallshåndtering Er håndtering og oppbevaring av avfall hygienisk og sikkerhetsmessig forsvarlig? Har virksomheten rutiner for behandling av spesialavfall? 1. Er håndtering og oppbevaring av avfall hygienisk og sikkerhetsmessig forsvarlig? Normalt (papir, melkekartonger, matrester, etc), blir oppbevart i eget avfallshus ved enden av fotball-bingen. Dette huset er avlåst hele dagen, nøkkel må hentes i administrasjonen dersom man skal kaste avfall. Vurderer tømmings-hyppigheten av søppel. 2. Har virksomheten rutiner for behandling av spesialavfall? Spesialavfall samles opp (lysrør, maling etc.) og levert til teknisk etat. Teknisk etat behandler det videre. 20

23 9a- 1 9a- 4 9a- 2 Opplæringsloven: Generelle krav Alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Internkontroll Systematisk arbeid for å fremme helse, miljø og tryggheten til elevene Tiltak ang. fysisk miljø Tiltak for å rette på fysiske miljøsaker, skolen må snarest mulig behandle saken etter regelen om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Dette er grundig redegjort iht IK Årlig IK-revisjon; HMS-utvalg, Drøftet med elevråd Drifts-styret Trivsels-undersøkelse 1-4kl Olweus; 5-10kl Elevinspektørene, 7-10kl Konferanser; 2 pr.år Innemiljø; Jmf; 9 13, 14, 18, 19, 20 og 21 (IK2619) Utemiljø; Jmf; 8, 9, 10, 13 og 14 (IK2619) Teknisk; ansvarlig for bygg + uteområdene, stramme budsjett er en utfordring 9a- 3 Tiltak ang. psykosos. miljø Tiltak som kommer av det psykososiale miljøet, deriblant mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skolen skal snarest mulig (innen 1 mnd) behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Jmf 12 (IK2619) Mobbeplan Utarbeide skjema for rapportering til sos.lærer/ledelse 9a- 2 og 3 9a- 5 Klageretten (paragrafens siste ledd) Elevdeltaking Dersom noen som er tilsatt ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest (innen 1 mnd) undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og mulig, gripe direkte inn. Om skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken, vil det likevel kunne være mulig å klage etter forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak. Elevene skal engasjere seg i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen. Prosedyre skal utarbeides ; gjelder 9a2+9a3: Ansv; LAA+GTF Utarbeide svarskjema fra skolen, ta med klageretten Ansv; LAA+GTF Elevrådet deltar på HMS-rev. BUK; arbeider med kontrakter om mobbing Egenkontr brann; en del av klassens time 21

24 9a- 6 Informasjonsplikt og uttalerett Drifts-styret/SU og skoleutvalget og dessuten elevrådet og FAU skal holdes løpende orientert om alle forhold, deriblant hendelser, planer og vedtak som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Rådene har på forespørsel rett til å få framlagt dokumentasjon for det systematiske HMS arbeidet ved skolen. Råd og utvalg som er nevnt i første ledd, skal så tidlig som mulig taes med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak ved den enkelte skole, og har rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som har betydning for skolemiljøet. Dersom skolen blir klar over ting ved skolemiljøet som kan ha negativ innvirkning for helsen til elevene og de foresatte snarest mulig varsles. FAU og drifts-styret blir årlig informert om mobbe7trivselsundersøkeler, samt HMSarbeidet ved skolen. 22

25 Prosedyre for skolens saksgang ved hendelser av psykososial karakter (mobbing, diskriminering, vold eller rasisme) 1. Dersom noen som er tilsatt ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger (mobbing, diskriminering, vold eller rasisme), skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen. 2. Dersom det er nødvendig, skal man selv gripe inn. 3. Skolen skal snarest mulig, (innen 1 mnd), behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven, 16. Saksutredning (helsesøster, lege, PPT, evt kommunelege) 4. Svarbrev med anke info (se forslag neste side) 5. Oppfølging i ettertid (jmf FUG skriv om konflikter i skolen 2004) 23

26 Svarbrev ved klagesaker Forslag til brevtekst: Vi viser til.. Saksopplysninger, beskrivelse av problemet. Følgende har vært gjort for å avdekke problemet: Følgende tiltak er iverksatt: Konklusjon med evt. beklagelse. Skolen gjør herved oppmerksom på at dette er et enkeltvedtak som foresatte, etter forvaltningslovens 28 og opplæringslovens 9a-3, har rett til å påklage til Fylkesmannens utdaningsavdeling. - Klagefristen er 3 uker fra mottak av dette brev og evt klage skal sendes skolen v/rektor. - Klagene vil i så fall bli underlagt 2. gangs førsteinstansbehandling i kommunen før evt videresendelse til endelig behandling hos Fylkesmannens utdanningsavdeling. - Videre opplyses at foresatte har, med visse unntak, anledning til å se sakens dokumenter, jmf forvaltningsloven 18 og 19. Dersom det er uklarheter mht vedtaket eller til den videre saksgang, bes dette tatt opp med skolen. 23

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER OG SKOLER I SARPSBORG ETTER «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» SØKNAD OM GODKJENNING AV Underskrifter: Sted, dato Virksomhetsleder/Eier

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I RØYKEN KOMMUNE ETTER «FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.» SØKNAD OM GODKJENNING AV Underskrifter: Sted, dato Styrer Adresse

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. INNHOLD Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I FREDRIKSTAD KOMMUNE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. SØKNAD OM GODKJENNING AV VIRKSOMHETENS NAVN GATEADRESSE

Detaljer

Skole/barnehage - Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern)

Skole/barnehage - Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern) Skedsmo kommune Jonas Liesgt. 18 Postboks 313 2001 Lillestrøm Telefon: 66 93 80 00 E-post: skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no Hjemmeside: http://www.skedsmo.kommune.no Skole/barnehage - Søknad om godkjenning

Detaljer

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler) AKTIVITET OG HVILE: 10. Muligheter for aktivitet og hvile mv Virksomheten skal planlegges og drives

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I FREDRIKSTAD KOMMUNE etter FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Veileder for barnehage www.helsedirektoratet.no/miljo-og-helse-i-barnehagen

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA Tingvoll kommune Oppvekst Økokommunen på Nordmøre SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA etter "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.", av 01.12.95 med hjemmel i "Lov om helsetjenesten

Detaljer

OMRÅDE OG MÅLSETTING SPØRSMÅL MERKNADER TILTAK FRIST ANSVARLIG

OMRÅDE OG MÅLSETTING SPØRSMÅL MERKNADER TILTAK FRIST ANSVARLIG Vernerunde - kartlegging ute Barnehage: Avdeling: Dato: Deltagere på vernerunde ute: Signatur verneombud: Signatur barnehageleder: Målsettingene er hentet fra «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage

Detaljer

Tilsyn med internkontrollsystem Barnehage: Dato: Gjelder det søknad om helseverngodkjenning?

Tilsyn med internkontrollsystem Barnehage: Dato: Gjelder det søknad om helseverngodkjenning? Tilsyn med internkontrollsystem Barnehage: Dato: Gjelder det søknad om helseverngodkjenning? Ja Nei Godkjenning- og tilsynsdokumenter Finnes ikke ennå Kan barnehagen vise til godkjenningsdokument fra MHV?

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER M.V. I FROLAND KOMMUNE ETTER «FORSKRIFT OM MILJØRETTA HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.» SØKNAD OM GODKJENNING AV (navn på virksomheten) Adresse:

Detaljer

LÆRING OG OPPVEKSTMILJØ

LÆRING OG OPPVEKSTMILJØ 2015/2016 BRATSBERG SKOLE LÆRING OG OPPVEKSTMILJØ I HENHOLD TIL 9A OG MILJØRETTET HELSEVERN Innhold Lærings- og oppvekstmiljøet på Bratsberg skole 4 Forord. 4 HELSE 5 MILJØ 5 SIKKERHET 6 1.0 BESKRIVELSE

Detaljer

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/tjenesteleder

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/tjenesteleder Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/tjenesteleder Skole: Avdeling: Adr: Fylt ut av:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING Dok. 10.1.1 Miljørettet Helsevern Kvalitetssytem for Sør-Østerdal SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER M.V. ETTER «FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.» SØKNAD

Detaljer

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV Søknadsskjema for godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.95, med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82, 4a-1,

Detaljer

Kommune overlegen. Medisinsk faglig rådgiver. Smittevern Folkehelse. Miljørettet. Helsemessig beredskap. helsevern. Sosialmedisin.

Kommune overlegen. Medisinsk faglig rådgiver. Smittevern Folkehelse. Miljørettet. Helsemessig beredskap. helsevern. Sosialmedisin. 1 Kommune overlegen Smittevern Folkehelse Medisinsk faglig rådgiver Miljørettet helsevern Helsemessig beredskap Psykisk helsevern Helsestatistikk og epidemiologi Helserett Sosialmedisin 2 3 Rådgivning

Detaljer

Søknad om godkjenning av dagmammavirksomhet i Sarpsborg kommune jamfør 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Søknad om godkjenning av dagmammavirksomhet i Sarpsborg kommune jamfør 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Søknad om godkjenning av dagmammavirksomhet i Sarpsborg kommune jamfør 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Søknadsskjemaet er til bruk ved etablering, utvidelse eller endring

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I HARSTAD KOMMUNE ETTER «FORSKRIFT OM MILJØRETTA HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.» SØKNAD OM GODKJENNING AV Underskrifter: Sted, dato Styrer/rektor/leder

Detaljer

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 Hjemmeside Ny hjemmeside fra august Ny adresse: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/ avdelinger/skoler/kaland-skole Legg som favoritt Her vil vi legge informasjon,

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

DEL 2 SØKNAD OM DRIFTSGODKJENNING AV

DEL 2 SØKNAD OM DRIFTSGODKJENNING AV Søknadsskjema for godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.95 med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82, 4a-1,

Detaljer

MILJØRETTET HELSEVERN ØVRE ROMERIKE

MILJØRETTET HELSEVERN ØVRE ROMERIKE MILJØRETTET HELSEVERN ØVRE ROMERIKE Søknad om godkjenning av skole/barnehage i henhold til «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» vedtatt 1.12.1995, sist endret 9.3.2012. Virksomhetens

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM.

INTERNKONTROLLSYSTEM. INTERNKONTROLLSYSTEM. Eksempel på moment. Mål for verksemda, inkl. den delen som har å gjera med krav frå mynde. Organisasjonsstruktur (ansvar/mynde/oppgåvefordeling/kommunikasjonsliner) Oversyn over regelverk/krav

Detaljer

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø Alle elever har rett til et trygt og godt som fremmer helse, trivsel og læring ( 9 a-2). Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide

Detaljer

HMS internkontroll etter helselovgivningen

HMS internkontroll etter helselovgivningen HMS internkontroll etter helselovgivningen Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv Sonja M. Skotheim Avdelingsleder Miljørettet helsevern Etat for helsetjenester sonja.skotheim@bergen.kommune.no

Detaljer

NOU: 2015:2 Å høre til

NOU: 2015:2 Å høre til NOU: 2015:2 Å høre til Juridiske rammer og problemstillinger. Opplæringsloven kapittel 9a-1. «Alle elever i grunnskolen og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV VIRKSOMHETER ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. SØKNAD OM GODKJENNING AV Virksomhetens navn Adresse Telefonnr. Kontaktperson Underskrifter:

Detaljer

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder.

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder. Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder. Skole: Adresse: Fylt ut av: Dato:

Detaljer

Miljøplan for Nordbygda skole

Miljøplan for Nordbygda skole Miljøplan for Nordbygda skole Opplæringslova 9a-1 sier at alle elever skal har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Man skal ha et såkalt føre var prinsipp

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen Internkontrollsystemet til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Denne planen for internkontroll til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager skal revideres hvert

Detaljer

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole Plan for psykososialt skolemiljø Ved Smørås skole 2014 1 1. Innledning Plan for psykososialt miljø ved Smørås skole knytter seg til skolen visjon om at Smørås skole skal være et godt sted å være og et

Detaljer

Søknad om godkjenning

Søknad om godkjenning Søknad om godkjenning Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Til Fra Virksomhet: Adr: Postnr/sted: Tlf: Epost: Dato / Signatur 1 Formål Forskriftens formål er å bidra til at miljøet

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE ØRLAND KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE ØRLAND KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE ELEVENES SKOLEMILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for: Internkontroll og skolenes arbeid med 9a Bruker- og trivselsundersøkelser Saksbehandling ved klagesaker Versjon:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Miljørettet helsevern i Grenland

Miljørettet helsevern i Grenland Miljørettet helsevern i Grenland Toppidrett Ung AS og Toppidrettsgymnaset i Telemark Rektor Alv Øystese Fridtjof Nansens gate 19C 3722 SKIEN alv@toppidrettsgymnaset.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/10626-2

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn(kombinasjon systemrevisjon og inspeksjon) etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser

Detaljer

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet 9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet Rutinebeskrivelse med vedlegg for Nes skolene Innholdsfortegnelse: Utdrag fra opplæringsloven og forvaltningsloven...

Detaljer

Skolemiljøutvalg. Veileder til medlemmene

Skolemiljøutvalg. Veileder til medlemmene Skolemiljøutvalg Veileder til medlemmene Innhold 1 Innledning 1.1 Hva er et skolemiljøutvalg?... s 4 1.2 Hvorfor delta i skolemiljøutvalget? Hvordan kan DU bidra til at skolehverdagen blir bedre?... s

Detaljer

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og barnehagen for styrer/daglig leder.

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og barnehagen for styrer/daglig leder. Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og barnehagen for styrer/daglig leder. Barnehage: Adresse: Fylt ut

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGAR I INDRE SOGN ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTA HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. SØKNAD OM GODKJENNING AV Underskrift: Skjemaet er utfylt av: Stad,

Detaljer

Opplæring for representanter i skolemiljøutvalget

Opplæring for representanter i skolemiljøutvalget Opplæring for representanter i skolemiljøutvalget Hva er formålet med skolemiljøutvalget? øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet gi råd til skolen om

Detaljer

Sikkerhet eller lek og utfoldelse? Ja takk, begge deler!

Sikkerhet eller lek og utfoldelse? Ja takk, begge deler! Sikkerhet eller lek og utfoldelse? Ja takk, begge deler! Hvordan kan dette ivaretas gjennom regelverket for miljørettet helsevern? Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Kommune: -10.000 innb. - 80 legebesøk

Detaljer

Skolemiljøutvalg. Veileder til medlemmene

Skolemiljøutvalg. Veileder til medlemmene Skolemiljøutvalg Veileder til medlemmene Innhold 1 INNLEDNING 1.1 Hva er et skolemiljøutvalg?... s 4 1.2 Hvorfor delta i skolemiljøutvalget? Hvordan kan DU bidra til at skolehverdagen blir bedre?... s

Detaljer

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Internkontroll 21.9.2010 1 Internkontrollplikt Internkontrollplikten innebærer en plikt til å overholde myndighetskravene og dokumentere at disse faktisk overholdes.

Detaljer

JA-svar skal kunne dokumenteres med henvisning til elektronisk dokument eller papirutgave. NEI-svar skal kommenteres og begrunnes.

JA-svar skal kunne dokumenteres med henvisning til elektronisk dokument eller papirutgave. NEI-svar skal kommenteres og begrunnes. Inn-Trøndelag kommunehelsesamarbeid. Kommunene Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy. TEMAINNDELT SJEKKLISTE VED STATUSKARTLEGGING AV BARNEHAGE IHT. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I: SJEKKLISTE FOR STYRER/LEDER

Detaljer

Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen

Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen Farsund kommune 2010 Innledning Opplæringsloven kapittel 9a, også omtalt som elevenes arbeidsmiljølov, ble innført 1.april 2003.

Detaljer

Til Helsedirektoratet Oslo 24.5.2013

Til Helsedirektoratet Oslo 24.5.2013 Til Helsedirektoratet Oslo 24.5.2013 Høringsuttalelse fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) til Helsedirektoratets veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Høringsforslag

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

KOMSA SKOLE - OPPFØLGING AV TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OM RETTING, - JFR. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

KOMSA SKOLE - OPPFØLGING AV TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OM RETTING, - JFR. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Helse og sosialtjenesten Helseadministrasjon Komsa skole Bossekopveien 119 NO-9511 ALTA Norge Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 14707/16 J70 16/1333-14/KRTO ALTA 30.06.2016 KOMSA SKOLE -

Detaljer

Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ved Gressvik ungdomsskole. ( 9a)

Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ved Gressvik ungdomsskole. ( 9a) Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ved Gressvik ungdomsskole. ( 9a) Ved Gressvik ungdomsskole er det satt sterkt fokus på at elevene skal føle seg trygge på skolen. Dette betyr at det

Detaljer

i Skole: I Utfylt av: Dato: i

i Skole: I Utfylt av: Dato: i O -v i åewuø Inn-Trøndelag kommunehelsesamarbeid. Kommunene Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy. TEMAINNDELT SJEKKLISTE VED STATUSKARTLEGGING Av SKOLE IHT. FORSKRIFT OM MIUØRETTET HELSEVERN: SJEKKUSTEFOR

Detaljer

Forvaltningsloven: Det fullstendige navnet er «Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker».

Forvaltningsloven: Det fullstendige navnet er «Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker». Opplæringsloven: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringsloven: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringsloven kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan mot mobbing og antisosial atferd

Plan mot mobbing og antisosial atferd Plan mot mobbing og antisosial atferd Skolens hovedmålsetting Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, der elever trives, trenes i å søke kunnskap, settes krav til og får utfordringer etter egne forutsetninger.

Detaljer

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Detaljer

MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER SORTLAND KOMMUNE

MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER SORTLAND KOMMUNE MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER SORTLAND KOMMUNE Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. trådte i kraft 1. januar 1996. Systematisk arbeid etter forskriften vil gi godt

Detaljer

Opplæringsloven kap. 9A

Opplæringsloven kap. 9A Opplæringsloven kap. 9A Kurs for foreldre og ansatte i skolemiljøutvalget og driftsstyret, samt skoleledere Folkets Hus, onsdag 03.12.2014 Gry Sørhus Mollan, jurist, fagstab Oppvekst og levekår Virkeområdet

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Udir 4 2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a

Udir 4 2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a Udir 4 2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a I dette rundskrivet gjennomgås kravene til skolens systemrettede arbeid, herunder kravene til internkontroll og involvering av elevene

Detaljer

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1 Kommunstyret 11. desember 2014 10.12.2014 1 Mobbesak ved Grua skole Saken kom fram gjennom leserbrev i avisen Hadeland med påfølgende nyhetsartikkel 12. september 2014 En mor valgte å ta barnet sitt ut

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer...

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer... KAPITEL 6 Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2 Generelle og bygningsmessige forhold.... 3 Forhold som omhandler personer.... 4 Avviksskjema Miljørettet helsevern for elever....

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing SVGS

Handlingsplan mot mobbing SVGS Handlingsplan mot mobbing SVGS Fagområde Elevenes skolemiljø; HMS Dokumenttittel Handlingsplan mot mobbing SVGS Målgruppe Sandefjord vgs Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Sandefjord vgs.

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Laudal Oppvekstsenter Skole / SFO HVA ER MOBBING? HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Drammensskolen- Norges beste skole

Drammensskolen- Norges beste skole 2012 1 Drammensskolen- Norges beste skole Internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for Gulskogen skole "En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE INTRODUKSJON AV VIRKSOMHETEN Håkvik barneskole er en 1-7 skole med ca 150 elever. Skolen ligger 12 km sør for Narvik sentrum i naturskjønne omgivelser i gangavstand til skog,

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Gressvik ungdomsskole

Gressvik ungdomsskole Opplæringslovens 9 a Elevene sitt skolemiljø. Elevenes arbeidsmiljølov. Gressvik ungdomsskole 1 9a 1 Generelle krav. Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Ringerike kommune Kommuneoverlegen

Ringerike kommune Kommuneoverlegen Ringerike kommune Kommuneoverlegen Hallingby skole v/rektor Jan Gudbrand Ohren Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 15/3952-4 15875/15 J44 23.06.2015 Rapport fra systemtilsyn med miljørettet helseverngodkjenningen

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing Nyplass skole handlingsplan mot mobbing 1. AVDEKKING AV MOBBING. Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket. 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Alle klassene: Kontaktlærerne

Detaljer

Miljø- og helsedagene 2009

Miljø- og helsedagene 2009 Miljø- og helsedagene 2009 Støy Konflikt ved etablering av asylmottak i rød flystøysone Sonja M. Skotheim avd.leder Miljørettet helsevern Helsevernetaten i sonja.skotheim@bergen.kommune.no Forskrift om

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR GODT LÆRINGSMILJØ

HANDLINGSPROGRAM FOR GODT LÆRINGSMILJØ HANDLINGSPROGRAM FOR GODT LÆRINGSMILJØ Arbeid for å sikre godt læøringsmiljø Hårstad skole skal hvert år gjennomføre et systematisk arbeid for å utvikle et godt læringsmiljø fritt for mobbing og trakassering:

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM MOT MOBBING

HANDLINGSPROGRAM MOT MOBBING HANDLINGSPROGRAM MOT MOBBING Hva er mobbing - kjennetegn på mobbing Ulike Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og / eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper.

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Manifest mot mobbing

Manifest mot mobbing Manifest mot mobbing Ved Ringebu skole Vår visjon: Godt å være med lyst til å lære. Hva er mobbing: Mobbing er et begrep som benyttes ulikt i ulike sammenhenger. Begrepet mobbing benyttes ofte om alt fra

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a Udir

Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a Udir Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a Udir-4-2014 I dette rundskrivet gjennomgås kravene til skolens systemrettede arbeid, herunder kravene til internkontroll og involvering av elevene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Reipå skole 2011/2012 Revidert og vedtatt i SU 6.juni 2011 INNHOLD Bakgrunn for planen s. 3 1. Forebygging av mobbing s. 4 1.1 Lærer elev s. 4 1.2 Elev Elev s. 4 1.3 Hjem Skole

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS Fredrikstad kommune Torp skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet elevenes psykososiale skolemiljø... 2 2. Gjennomføring av

Detaljer