IK-system for Harestad Skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IK-system for Harestad Skole"

Transkript

1 IK-system for Harestad Skole Rutiner for intern revisjon: Revisjon av intern-kontrollen foretas en gang pr. år. Intern-kontrollen skal være godkjent av driftsstyret innen 1. mai hvert år. Gjeldende lovverk: 1. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2. Opplæringsloven kapittel 9a Grunnleggende krav til skolemiljøet Revisjonen blir gjennomført av rektor, HMS-ansvarlig, oppsynsmann samt verneombud. I tillegg skal elever være med i saker som angår dem. Når utarbeidet, revidert, se tabell nederst på denne side. Utarbeidet av/ansvarlig: HMS-ansvarlig Revidert 8. gang: Utarbeidet: Juni 2000 Revidert 9. gang: Revidert 1.gang: April 2001 Revidert 10. gang: Revidert 2.gang: April 2002 Revidert 11. gang: Revidert 3.gang: Høst 2003 Revidert 12. gang: Revidert 4.gang: Vår 2005 Revidert 13. gang: Revidert 5.gang: Revidert 14. gang: Revidert 6.gang: Revidert 15. gang: Revidert 7.gang: Revidert 16. gang: 0

2 Internkontroll-system for Harestad Skole - INNHOLDSFORTEGNELSE INTERNKONTROLL... 1 OPPLYSNINGS-OG INFORMASJONS-PLIKT... 2 UFORMING OG INNREDNING... 3 AKTIVITET OG HVILE... 4 MÅLTID... 5 PSYKOSOSIALE FORHOLD... 6 RENGJØRING... 7 SIKKERHET OG HELSEMESSIG BEREDSKAP... 8 FØRSTEHJELP HELSEFORHOLD SMITTEVERN RØYKING INNEKLIMA/ LUFTKVALITET BELYSNING LYDFORHOLD DRIKKEVANN SANITÆRE FORHOLD AVFALLS-HÅNDTERING OPPLÆRINGS-LOVEN:

3 4 Internkontroll Er det etablert internkontrollsystem som ivaretar kravene i forskriften? Dersom dette ikke er etablert, redegjør for handlingsplan for å utarbeide dette. Mål for, organisering av og ansvarsfordeling i virksomheten; se vedlegg 1 Oversikt over regelverk og krav: se vedlegg 2 Dokumentstyring: se vedlegg 3 1

4 5 Opplysnings-og informasjonsplikt Finnes det rutiner som sikrer at det gis informasjon til foresatte og/eller elever om forhold som kan ha negativ innvirking på helsen? A: VERNERUNDE FOR ELEVER klasse har trivselsundersøkelse klasse Olweus, blir gjennomført i mars klasse har i tillegg elevinspektører, skal være gjennomført innen 1.mai B: ELEVSAMTALER klasse har elevsamtale en gang pr.år, fast møtetid med kontaktlærer C: PROSEDYRER - Ryddeinstruks avd III - Rydd før du går hjem - Ryddeinstruks utendørs - Prosedyre når en elev blir skadet - Renholdsplan for ulike rom - Tiltaksplan mot mobbing - Kriseplan D: INFO FORELDRE - Ressursgruppe - Tverretatlig møte - Egen perm klassekontakt - Forsikringer - Felles skoleregler - Harestadnytt; et infobla som blir gitt ut til elever ca 3 ganger pr.termin - Alle nye elever (både 1.klasser/elever som beg. midt i skoleåret), får et informasjonsskriv, samt brosjyre for FAU (heim/skole samarbeid) - WEB-sider; skolen har fått egen side på internett, adressen er: - E: HELSESØSTER/SKOLELEGE - Helsesøster har kontortid ved skolen hver torsdag fra 10:00 14:00 - Informasjonsskriv om hodelus - Informasjonsskriv om brennkopper - Henvisningsskjema for fysioterapi/ergoterapi. 2

5 9 Uforming og innredning Er barnehagen/skolen tilrettelagt for personer med ulike funksjonshemninger? Er det behov for tiltak for funksjonshemmede? Finnes egnede plasser for oppbevaring og tørking av yttertøy? 1 Tilrettelegging for funksjonshemmede: SYN: - Nybygg, østbygg; er tilrettelagt for elever som har synsproblemer. - U-skolen; her fikk vi ikke nytt gulvbelegg, venter på svar fra kommunelegen. HØRSEL: - Alle bygg; ingen rom er målt når det gjelder lyd - Unntak; ett rom på nybygg er godkjent, grunnet elev med hørselproblem RULLESTOL: - Hele skolen, dvs alle bygg vil være tilrettelagt for elever og ansatte med behov for rullestol. Alt vil stå klart pr 17 august Utforming/innrednig; er det lett å holde rent Gulv er ok Mindre gardiner, mer persienner, lettere å holde rent, mindre tekstil-støv. Ikke høye skap, kan rengjøres oftere. Har åpne hylle-løsninger, pga økonomi, gir noe mer støv. 3 Har skolen trafikksikre områder: Ja, kun en rundkjøring som skaper noe problemer, fordi foreldre henter og bringer elever, parkerer bilen, noe som fører til at det kan oppstå kaos mht rygging, elever osv. 4 Er arealene fleksible ift skolens bruk og behov God. 5 Oppbevaring / tørking av yttertøy: 1. klasse Egne garderober til hvert klasserom 2 3. klasse: Knagger i korridor + hylle med eske/boks til hver elev, skolhylle klasse: Knagger i korridor/skoknagger klasse: Knagger i korridor 6 Er bord og stoler tilpasset brukernes størrelse Vi har faste bord og regulerbare stoler, det betyr at bord kan brukes av alle og stolene blir regulert slik at de passer til bruker. 7 Er kopimaskiner og lignende, plassert i eget ventilert rom? Alle kopimaskiner står på egne rom, for å unngå støy og støv. 8 Er arealnormene oppfylt: 2 m 2 pr.elev/6 m 2 pr.ansatt 3

6 10 Aktivitet og hvile Er lekeområdet i skolen slik at det gir gode muligheter til lek og aktivitet for barn i alle aldersgrupper? 1 Lek / aktivitet: Harestad skole har et stort uteområde for elevene. Det betyr at de ulike aldersgruppene på skolen kan ha sitt skjerma og trygge uteområde. SFO: stort lekeområde, skogområde i myra, skolegård med fotballbane klasse; samme som SFO klasse; skolegård, fotballbinge, basket, grunnlaget består asfalt og grus klasse; har store areal og muligheter for ulike typer ballspill, grunnlaget består av gressplen, asfalt og grus 2 Gir lekeområdene muligheter for lek til alle årstider? Ja, men det er mye nedbør i form av regn, så det hadde vært fint med et eller flere uværsskur. 3 SFO hvile: SFO 1 klasse: SFO 2-4 klasse: Holder til i 6-årsbygget, 3 klasserom, 1 allrom m /kjøkken (har sofagruppe), 3 grupperom (m/puter, lekeklosser osv.) Holder til i nyrenoverte lokaler, Kjøkken med sitteplasser til alle, vanlige klasserom som oppholdsrom, garderober etc. 4

7 11 Måltid Tilfredstiller måltidene Statens ernæringsråds anbefalinger? Oppfyller kjøkken og/eller kantine næringsmiddeltilsynets krav på dette området? 1. Mat i skolen: Matpakken inntas fra; Barnetrinnet/mellomtrinnet; 10:35 til 10:50 U-skolen; 10:50 til 11:20 Vi tilbyr alle elevene lettmelk hver dag, i tillegg har ungdomsskolen tilbud om kjøp av yougert. Melk og yougert blir oppbevart i kjøleskap. Vi har også frukt og grønt ordning. To dager i uken er det kantine for ungdomsskolen. Denne kantinen ligger i samme område som heimkunnskap-salen, og alle elever på ungdomsskolen kan komme og kjøpe mat. I kantinen selges rundstykker, pasta m/div sauser, salat, pizza. Alt er hjemmelaget av en ansatt, med god hjelp av elever. Som drikke selges iste, eple-og appelsinjuice. Alle elevene har god tid til å spise maten sin, de minste har tilsyn mens de spiser. I SFO er det mulighet for barna å spise medbrakt nistepakke til frokost eller få en enkel frokost. Når det gjelder ettermiddagsmat, så har alle barna hver sin pakke knekkebrød og tilgang på pålegg. En gang i uken lager man et varmt måltid på SFO, fortrinnsvis fredag. 5

8 12 Psykososiale forhold Finnes det fora der psykososiale forhold diskuteres? 1. Etablert nettverk skole/skolehelsetjeneste/ppt/helsetasjon: Arbeidslag/klassemiljø/ressursgruppemøte; - Alle kontaktlærere hører til et arbeidslag, som skal diskutere psykososiale forhold iht virksomhetsplan. - Alle kontaktlærere skal jobbe med psykososiale forhold 1 time pr.uke. - Hvis det oppstår forhold som ikke kan løses i disse fora, har man ressursgruppemøte annenhver uke, hvor man kan det opp. - Kan også taes opp med spes.ped ansvarlig på sin avdeling - Tverretatlig møter; blir gjennomført en gang pr.mnd, etter foreldrenes samtykke Deltakere på tverretatlige møter; - 1 sosial pedagoger - barnevern - helsesøster/fysioterapeut/ergoterapeut - kulturetatens uteseksjon/(politi; innhentes ved særskilte behov) lærer og spes.ped ansvarlig for enkelte barn Foreldremøter: Kontaktlærer kan snakke med foreldre, tas opp på ressursgruppemøte på skolen (pr. 14 dag) Deltakere på ressursgruppemøter; - sosial pedagoger - spesial pedagoger/veiledere - undervisnings-inpektør - PPT Plan for heim /skole: - foreldremøte to ganger pr. år - møte foreldrekontakt/klassekontakt på forhånd - foreldrekonferanse to ganger pr år. 2. Rutiner for forbygging av mobbing og vold (jmf; 9a-4 opplæringsloven): - En time pr.uke, systematisk arbeid med klassemiljø, samt sosigram hver høst - Elevsamtale en gang pr.år, fast møtetid med kontaktlærer - Tiltaksplan mot mobbing - Trivselsundersøkelse en gang pr. år (til alle elever og foreldre) - Elevinspektørene innen 1.mai 3. Rutiner for håndtering av alvorlige utforutsette hendelser som barns død, misbruk etc.: - Kriseplan se håndboken under HMS - Kriseperm veiledning om hvordan håndtere en krise 6

9 13 Rengjøring Er det utarbeidet en renholdsplan for virksomheten? Gjennomføres det hovedrengjørind årlig? Er inngangspartiene lagt til rette på en slik måte at de forebygger renholdet innendørs? Har virksomheten et system for ettersyn, vedlikehold og rengjørding av: - uteområdet - tekniske anlegg 1. Hensiktsmessig renholdsplan: Renholdsleder i kommunen har utarbeidet renholdsplan. Oversikt over hva som skal rengjøres til enhver tid, ligger i håndboken, på skolens intranett. (se vedlegg) 2. HMS-datablad/oppbevaring av vaskemidler: Alle vaskemidler oppbevares i låsbare skap HMS-datablad finnes for renholdsmidlene, blir oppbevart av renholdere og hos bedriftshelsetjenesten 3. Hovedrengjøring: Blir gjennomført i løpet av sommerferien. Når det gjelder boning, blir det tatt med under hovedrengjøringen. Renhold av leker inngår ikke i renholdsplanen. 4. Inngangsparti: For det meste bra tilrettelagt. På 6-årsbygget har vi for små garderober, samt at det hadde vært hensiktmessig å ha muligheter for å spyle elevene før de går inn. Grunnet mye sand og søle som dras inn i bygget. 5. Uteområdet: Grønt-anlegg; Fra høsten 2003, pga kommunens dårlige økonomi, er det kuttet i oppgavene som blir utført, gressplenene blir fremdeles tatt hånd om av kommunegartneren. Teknisk er fremdeles ansvarlig for utearealene. Når det gjelder skoleplassene, så blir disse ryddet en gang i uken av elevene. 6. Tekniske anlegg: Ventilasjonsanlegg; Det foreligger en service-avtale på ventilasjons-anlegget, årlig gjennomgang av Simex AS. Ventilasjonsrørene er installert nytt på alle bygg på skolen, med unntak av administrasjonsbygget, skal være helt ferdig til høsten Feier-anlegg; Feies to ganger årlig, utføres av feiervesenet Svømmebasseng; Oppsynsmann har internkontroll på bassenget, tar vannprøver to ganger pr.dag. 7

10 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap Finnes det rutiner og utstyr for håndtering av skader og ulykker? 1. Brannvern-rutiner/varslingsrutiner: Se følgende punkt i Håndbok for Harestad skole: Kriseplan (hovedpunkt ved alvorlige ulykker) - Brann (Reglement ved brann), oppdatert for hvert byggetrinn - HMS - Nød-skade-medisin-førstehjelp (Oversikt tlf.nr/førstehjelpsskap) - Oppdaterte telefonlister over samtlige elever, med foreldre og pårørende - Nød-telefonliste - Egenkontroller v/oppsynsmann og HMS-ansvarlig - Bruker av rom har sjekkliste, ca en gang pr. mnd - Innføre egen vernerunde for elever skoleåret 2005/2006, gjennomføres i klassens time 2. Opplæring i forebygging av skader og ulykker: - Alle som underviser i svømming er pliktig til å gjennomføre kurs i livredning. Ansvarlig for opplæringen er Tove S. Madland. - Ingen generell opplæring, men lærere og andre som underviser i spesialrom som sløyd og naturfag får en kort opplæring. Ellers så jobber vi med forebyggende arbeid på ulike felt: - alkohol - tobakk - Narkotika - Vi har kurs for ansatte med en rullering hvert år: - Førstehjelp, gjennomført 2003/ Brann, gjennomført 2004/ Krisehjelp, gjennomført 2005/ Er leker og utstyr i samsvar med gjeldene sikkerhetsregler: Det er lite leker og utstyr i skolegårdene, det som finnes er godkjent. Se vedlegg vernerunde for uteområdene. 4. Spesialrom for kjemikalier sikkerhetsutstyr, låsbare, brannsikre skap? Fysikkrom; alle kjemikalier står i godkjent skap med avtrekk. De er låsbare. Brannteppe, øyeflasker, verneutstyr, datablad og avtrekks-skap er på plass. Oppsynsmann; maling og lakk, står på et bakrom, innelåst. 5. Rutiner ved bruk av kjemikalier? Man følger det som står på datablad. Oppsynsmann lager klor til bassengent, bruker spesial-maske, står i et eget rom innelåst. 6. Bestemmelser om antall voksne pr.barn, krav til førstehjelp og livredning etc. ved utflukter, turer og leirskoleopphold? Basseng; 1 voksen pr 15 elever Utflukter; 2 voksne med 28 elever, (1-5 klasse) Vikarer skal ikke ta med elever på tur. 8

11 7. Sikkerhetsrutiner ifm svømmeopplæring (tilsyn, livredningsferdighet mv.? Alle som underviser i svømming er pliktig til å gjennomføre kurs i livredning. Ansvarlig for opplæringen er Tove S. Madland. 8. Trafikk: Viser her til 9 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m. I veiledningsheftet til denne paragrafen slås det fast at barn og unge ikke har forutsetninger for å mestre kompliserte trafikksituasjoner. Det er derfor meget viktig at skolen har trafikksikre uteområder og tilførselsveger. Det siste skaper store problemer for oss. Harestad skole ligger i Randaberg sentrum med sterkt trafikkerte veier på flere sider. Elevene må krysse minst en trafikkert vei til og fra skolen. Dette skaper mange farlige situasjoner. Spesielt på Randabergveien er trafikkforholdene vanskelige. 30 km skiltet er nå blitt flyttet, slik at forgjengerovergangen til skolen er innenfor denne sonen. Harestad skole vant trafikksikkerhetsprisen i Rogaland for I den mørke årstiden fungerer noen 10-klasse-elever som trafikkpatrulje for å passe på elever som krysser Randabergveien. En del av våre elever er avhengige av busstransport til og fra skolen. Bussene våre korresponderer ikke helt med skoleklokka, så vi har trafikkvakte den første tiden, slik at elevene får opplæring i hvordan de skal forholde seg til det å ta bussen. Hvert år kommer det mange søknader om fri skoleskyss, grunnet farlig skolevei. Det viser at foreldre er bekymret over barnas skolevei og at de er opptatte av trafikk og trafikksikkerhet. 9

12 15 Førstehjelp Finnes det førstehjelpsutstyr i virksomheten? Skjer kontroll og etterfylling rutinemessig? Får ansatte kurs i førstehjelp? 1. Førstehjelpsutstyr: Se følgende punkt i Håndbok for Harestad skole: Nød-skade-medisin-førstehjelp (Oversikt tlf.nr/førstehjelpsskap) Medisinskap på hver avdeling/sløydsal/fysikk-og kjemirom Førstehjelpsskrin som taes med på tur HMS-ansvarlig er ansvarlig for å kontroll-og etterfylling. Kontrolleres ved skolestart, samt etterfyllinger i løpet av året. Informere i klassene om hvor man finner førstehjelps-skrin. 2. Opplæring i forebygging av skader, ulykker og førstehjelp: Vi har kurs for ansatte med en rullering hvert tredje år: - Førstehjelp, gjennomført 2003/ Brann, gjennomført 2004/ Krisehjelp, gjennomført 2005/

13 16 Helseforhold Hvilke rutiner har virksomheten for å hente inn og håndtere opplysninger om helseforhold hos enkelte barn/elever? 1. Rutiner for å fange opp helsemessige behov som krever spesiell tilrettelegging i forhold til den enkelte bruker: - Innskrivingsskjema; opplysninger skole bør vite om - Samtale med foresatte om dette på innskrivingsdagen. - Spørsmål til nye foresatte om dette på innskrivingsdagen - Konferanse 1 klasse med kontaktlærer den første måneden på skolen - Foreldre tar som regel kontakt hvis behov. 2. Rutiner for innhenting og håndtering (mottak, bruk, formidling til relevante ansatte, lagring, sletting) av helseopplysninger fra barn eller foresatte? - Samtykke fra foresatte - Fra helsesøster - Elevarkiv med mapper på barn med spesielle behov - Rutiner for overføring av elever til nye skoler - Alle som får innsyn i en elevmappe, skal signere på et skjema som ligger i mappen, slik at foreldre vet hvem som har sett mappen - Elevmapper skal ikke forlate bygget - Elevmapper blir oppbevart til evig tid. - Info/opplæring i hvordan man behandler en elevmappe blir gitt i nettverk for nytilsatte, hver høst. 3. Konsesjon til å oppbevare helseopplysninger om enkeltpersoner? Ved skolestart: Overfører journal til skolehelsetjenesten fra helsestasjon ut fra skolens klasselister, eller får tilsendt journal fra annen kommune hvis barna er flyttet hertil. Alle barn får tilbud om undersøkelse hos helsesøster og skolelege i forbindelse med skolestart. Foreldre leverer et helseopplysningsskjema til skolehelsetjenesten ved skolestart og når det kommer nytilflyttede elever til skolen. Skolehelsetjenesten kan overbringe slike opplysninger hvis foreldrene ønsker det og fritar oss fra taushetsplikten. Skolehelsetjenestens rutiner ellers: Alle elever får tilbud om vaksinasjon, undersøkelser og samtaler etter anbefalt og godkjent program. Alle elever og foreldre kan ta kontakt med skole-helsetjenesten etter behov. Opplysninger til skolen om helseforhold skal skje med samtykke fra foreldre/eleven. 11

14 17 Smittevern Er de ansatte kjent med rutiner for når barn/elever kan vær tilstede ved sykdom? 1. Rutiner for pålagte undersøkelser av nytilsatte og vikarer? - Alle nytilsette skal henvises til helsestasjonen for pirquet-prøve (tuberkulinkontroll) - Liste over alle ansatte blir sendt 1.9. hvert år til helsestasjon (se lønns og personalhåndboken kap. Punkt 13) - Alle nytilsette må fremlegge en vandelsattest - Ingen timevikarer må forelegge noen av de ovennevnte 2. Rutiner for hvor lenge barn skal være borte ved smitsomme sykdommer? - se liste fra kommunelegen 3. Rutiner for oppsamling av blodsøl? - se vedlegg fra kommunelegen 12

15 18 Røyking Er virksomhetens inneområde alltid røykfritt, uavhengig av tidspunkt og bruk? Tillates røyking på uteområdet i åpningstiden? 1. Røykfritt: Skolens område er røykfritt i åpningstiden, 08:00-16: Røyking utenom åpningstid: Det er blir røykt på skolens uteområde utenom åpningstiden 13

16 19 Inneklima/ luftkvalitet Er det sider ved inneklimaet eller luftkvaliteten i barnehagen/skolen som oppleves som problematiske? Er følgende dokumentasjon lagt ved: - Måleprotokoll for luftmengder - Temperaturstyring - FDV-rutiner 1. Er inneluftkvaliteten i overensstemmelse med normene? Ja, venter på rapport fra kommunelegen, Egil Erga har foretatt en undersøkelse av luftkvaliteten. Luftrensemaskin er innleid for en kort periode april 2005, på bakgrunn av at elever har reagert på dårlig inneluft. Denne maskinen renser luften opp mot 98%. 2. Er det mulighet for temperaturregulering i det enkelte rom? Ja, vi har sentral med følere for hvert rom, slik at temperaturen kan reguleres individuelt. 3. Er det tilstrekkelig solavskjerming i virksomheten? Hele østbygget har fått solavskjerming, dette ble satt opp i Vestbygget, avd III, har hatt solavskjerming i flere år. Administrasjonsbygget fikk solavskjerming i Nybygget har også solavskjerming samt farget glass. Ved total ferdigstillelse av bygget, vil hele bygget ha solavskjerming. 4. Er det vinduer som kan åpnes i undervisningsrommene? Ja, det er vinduer som kan åpnes i alle undervisningsrom. 5. Er plasseringen av luftinntak vurdert i forhold til utendørs luftforurensning? Luftinntak er plassert på tak og og opp i høyde over bakken. 6. Er det samsvar mellom bruken av rom og ventilasjonen av de samme rommene (f.eks med punktavsug der dette er nødvendig)? Det er luft nok i alle klasserom. Egne avsug på sløyd og skolekjøkken. 7. Finnes termometer i undervisningsrom/de viktigste oppholdsrom? Det er ikke termometer. 14

17 20 Belysning Er det sider ved belysningen i barnehagen/skolen som oppleves som problematiske? Finnes det gode rutiner for utskiftning av lysrør, renhold av lysarmatur og lignende? 1. Er belysningen i det enkelte rom tilpasset aktiviteten i rommet? Oppsynsmann har målt og sjekket alle rom, se vedlagt liste. Dette skal gjøres på nytt, når bygget er ferdig. Oppsynsman har en egen bok hvor man kan notere feil og mangler, og da blir lysrør skiftet umiddelbart. Renhold av lysarmatur skal taes i hovedrengjøringen hver sommer. 2. Har all rom for varig opphold tilfredstillende tilgang på dagslys? Alle vanlige klasserom har tilgang på dagslys. 3. Har virksomheten førsøkt å redusere evt. problemer med blending? Vi har solavskjerming og gardiner. De fleste klasserom er malt i lyse farger, samt vinduskarmer. 15

18 21 Lydforhold Er det plagsom støy fra noen del av virksomheten (tekniske rom, spesialrom etc.)? 1. Plages elevene av støy fra tekniske installasjoner? Forholdene tilfredstillende. 2. Er lydforhold i de ulike rom vurdert/kartlagt ut i fra eksterne støykilder? Det er ingen eksterne støykilder ved virksomheten. 16

19 22 Drikkevann Er virksomheten tilknyttet kommunal vannforsyning? Dersom NEI, beskriv vannforsyningen. 1. Er virksomheten tilknyttet godkjent vannforsyningssystem? Det er tilkoblet kommunal vannforsyning (IVAR). 17

20 23 Sanitære forhold Har virksomheten tilfredstillende toalett kapasitet? Finnes det papirhåndkler og såpedispensere ved alle håndvasker Er de sanitære forholdene knyttet til gymsal, badeanlegg og lignende tilfredstillende? 1. Er det tilstrekkelig ventilasjon i de sanitære anlegg? Tilkoblet det nye anlegget. 2. Er det tilrettelagt for spesielle renholdsrutiner for sanitæranlegg? Ja, disse blir rengjort hver dag. 3. Har elevene tilgang på drikkevann? Det er håndvasker på hvert klasserom., minus ett på nybygget. Under arbeid; vi er i ferd med å få installert vannautomater på enkelte bygg. 4. Er det tilstrekkelig antall håndvasker og er de på hensiktsmessige steder? Det er håndvasker på alle rom, toaletter og garderober. 5. Har håndvaskene både kaldt og varmt vann? Håndvasker på klasserom har både varmt og kaldt vann, håndvasker på toalett og garderober har kaldt og varmt vann. 6. Har en blandebatteri med skåldesperre på håndvasker som er tilgjengelig for små barn? Det er montert skåldesperre på håndvasker i 6-årsbygget, toalettene på barneskolen (1.-3. klasse) har også montert skåldesperre. Håndvaskene i garderobe, øst, har også montert skålesperre. 7. Er tørkemulighetene ved håndvaskene hygienisk tilfredstillende (papirhåndklær eller tilsvarende)/hygienisk montert såpe (såpedispenser)? Ja det er montert papirhåndkle-dispenser og såpedispenser ved alle håndvasker. 18

21 8. Er det tilstrekkelig med dusjer og garderober i forhold til behovet? ØST; en jentegarderobe og to guttegarderober VEST: en jentegarderobe og en guttegarderobe 9. Er vegger og tak i de sanitære anleggene lette å holde rene og fri for fuktskader? Dette fungerer tilfredstillende. 10. Er det vurdert spesielle santitær behov, slik som egne beholdere med lokk beregnet for sanitetsbind? Ja det er egne beholdere for sanitetsbind på alle jente-toalett. 11. Er et tilstrekkelig antall toaletter tilrettelagt for funksjonshemmede? To toaletter i administrasjonsbygget, ett på 6-årsbygget. Fire i bygg vest, samt heis, fem i bygg øst, samt heis. 19

22 24 Avfallshåndtering Er håndtering og oppbevaring av avfall hygienisk og sikkerhetsmessig forsvarlig? Har virksomheten rutiner for behandling av spesialavfall? 1. Er håndtering og oppbevaring av avfall hygienisk og sikkerhetsmessig forsvarlig? Normalt (papir, melkekartonger, matrester, etc), blir oppbevart i eget avfallshus ved enden av fotball-bingen. Dette huset er avlåst hele dagen, nøkkel må hentes i administrasjonen dersom man skal kaste avfall. Vurderer tømmings-hyppigheten av søppel. 2. Har virksomheten rutiner for behandling av spesialavfall? Spesialavfall samles opp (lysrør, maling etc.) og levert til teknisk etat. Teknisk etat behandler det videre. 20

23 9a- 1 9a- 4 9a- 2 Opplæringsloven: Generelle krav Alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Internkontroll Systematisk arbeid for å fremme helse, miljø og tryggheten til elevene Tiltak ang. fysisk miljø Tiltak for å rette på fysiske miljøsaker, skolen må snarest mulig behandle saken etter regelen om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Dette er grundig redegjort iht IK Årlig IK-revisjon; HMS-utvalg, Drøftet med elevråd Drifts-styret Trivsels-undersøkelse 1-4kl Olweus; 5-10kl Elevinspektørene, 7-10kl Konferanser; 2 pr.år Innemiljø; Jmf; 9 13, 14, 18, 19, 20 og 21 (IK2619) Utemiljø; Jmf; 8, 9, 10, 13 og 14 (IK2619) Teknisk; ansvarlig for bygg + uteområdene, stramme budsjett er en utfordring 9a- 3 Tiltak ang. psykosos. miljø Tiltak som kommer av det psykososiale miljøet, deriblant mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skolen skal snarest mulig (innen 1 mnd) behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Jmf 12 (IK2619) Mobbeplan Utarbeide skjema for rapportering til sos.lærer/ledelse 9a- 2 og 3 9a- 5 Klageretten (paragrafens siste ledd) Elevdeltaking Dersom noen som er tilsatt ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest (innen 1 mnd) undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og mulig, gripe direkte inn. Om skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken, vil det likevel kunne være mulig å klage etter forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak. Elevene skal engasjere seg i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen. Prosedyre skal utarbeides ; gjelder 9a2+9a3: Ansv; LAA+GTF Utarbeide svarskjema fra skolen, ta med klageretten Ansv; LAA+GTF Elevrådet deltar på HMS-rev. BUK; arbeider med kontrakter om mobbing Egenkontr brann; en del av klassens time 21

24 9a- 6 Informasjonsplikt og uttalerett Drifts-styret/SU og skoleutvalget og dessuten elevrådet og FAU skal holdes løpende orientert om alle forhold, deriblant hendelser, planer og vedtak som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Rådene har på forespørsel rett til å få framlagt dokumentasjon for det systematiske HMS arbeidet ved skolen. Råd og utvalg som er nevnt i første ledd, skal så tidlig som mulig taes med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak ved den enkelte skole, og har rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som har betydning for skolemiljøet. Dersom skolen blir klar over ting ved skolemiljøet som kan ha negativ innvirkning for helsen til elevene og de foresatte snarest mulig varsles. FAU og drifts-styret blir årlig informert om mobbe7trivselsundersøkeler, samt HMSarbeidet ved skolen. 22

25 Prosedyre for skolens saksgang ved hendelser av psykososial karakter (mobbing, diskriminering, vold eller rasisme) 1. Dersom noen som er tilsatt ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger (mobbing, diskriminering, vold eller rasisme), skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen. 2. Dersom det er nødvendig, skal man selv gripe inn. 3. Skolen skal snarest mulig, (innen 1 mnd), behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven, 16. Saksutredning (helsesøster, lege, PPT, evt kommunelege) 4. Svarbrev med anke info (se forslag neste side) 5. Oppfølging i ettertid (jmf FUG skriv om konflikter i skolen 2004) 23

26 Svarbrev ved klagesaker Forslag til brevtekst: Vi viser til.. Saksopplysninger, beskrivelse av problemet. Følgende har vært gjort for å avdekke problemet: Følgende tiltak er iverksatt: Konklusjon med evt. beklagelse. Skolen gjør herved oppmerksom på at dette er et enkeltvedtak som foresatte, etter forvaltningslovens 28 og opplæringslovens 9a-3, har rett til å påklage til Fylkesmannens utdaningsavdeling. - Klagefristen er 3 uker fra mottak av dette brev og evt klage skal sendes skolen v/rektor. - Klagene vil i så fall bli underlagt 2. gangs førsteinstansbehandling i kommunen før evt videresendelse til endelig behandling hos Fylkesmannens utdanningsavdeling. - Videre opplyses at foresatte har, med visse unntak, anledning til å se sakens dokumenter, jmf forvaltningsloven 18 og 19. Dersom det er uklarheter mht vedtaket eller til den videre saksgang, bes dette tatt opp med skolen. 23

INTERN KONTROLL Sokndal skole

INTERN KONTROLL Sokndal skole INTERN KONTROLL Sokndal skole BEREDSKAPSPLAN MED VARSLINGSRUTINER VED ALVORLIGE HENDELSER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. INTERNKONTROLL SYSTEM OPPLÆRINGSLOVEN PARAGRAF 9A

Detaljer

LÆRING OG OPPVEKSTMILJØ

LÆRING OG OPPVEKSTMILJØ 2015/2016 BRATSBERG SKOLE LÆRING OG OPPVEKSTMILJØ I HENHOLD TIL 9A OG MILJØRETTET HELSEVERN Innhold Lærings- og oppvekstmiljøet på Bratsberg skole 4 Forord. 4 HELSE 5 MILJØ 5 SIKKERHET 6 1.0 BESKRIVELSE

Detaljer

Utarbeidet: 20.03.10 Revidert: 11.10.10 Tilpasset virksomheten:11.06.10 INTERNKONTROLL-

Utarbeidet: 20.03.10 Revidert: 11.10.10 Tilpasset virksomheten:11.06.10 INTERNKONTROLL- INTERNKONTROLL- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler & Opplæringsloven 9a Malvik kommune Hommelvik ungdomsskole Dette er et foreløpig dokument pr. 20.06.10. Ved revidering høsten 2011

Detaljer

Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen

Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen Farsund kommune 2010 Innledning Opplæringsloven kapittel 9a, også omtalt som elevenes arbeidsmiljølov, ble innført 1.april 2003.

Detaljer

INTERNKONTROLLPERM Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Opplæringsloven 9a Malvik kommune Hommelvik skole

INTERNKONTROLLPERM Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Opplæringsloven 9a Malvik kommune Hommelvik skole INTERNKONTROLLPERM Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Opplæringsloven 9a Malvik kommune Hommelvik skole 1 Innhold: Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap. 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Lover og

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I FREDRIKSTAD KOMMUNE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. SØKNAD OM GODKJENNING AV VIRKSOMHETENS NAVN GATEADRESSE

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619 Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til direktoratet

Detaljer

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder.

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder. Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder. Skole: Adresse: Fylt ut av: Dato:

Detaljer

Miljø og helse i barnehagen

Miljø og helse i barnehagen Veileder kortversjon Miljø og helse i barnehagen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Høringsforslag for barnehagevirksomheter (dat. 5.04.2013) IS-XXXX Heftets tittel:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER AV

SØKNAD OM GODKJENNING ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER AV Harstad kommune SØKNAD OM GODKJENNING ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER AV FAMILIEBARNEHAGE Underskrift: Sted, dato familiebarnehagens eier hjemmets eier DENNE SØKNAD SENDES:

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Den lille IK-hjelperen - Barnehager Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 10.04.12 INNHOLDSFORTEGNELSE INTERNKONTROLL I BARNEHAGER... 3

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen [Tilsynsobjektet] FORELØPIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES SKOLEMILJØ Aurskog-Høland kommune Aursmoen skole Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Adresse: Botnhamn skole 9373 Botnhamn Tlf 778 71730 (rektor), 778 71732 (personalrom) E-post: botnhamn.skole@lenvik.kommune.no 1 Dagsrytme: Dag Time 08.25-08.55

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Hemnes kommune

TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Hemnes kommune TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Hemnes kommune Korgen sentralskole Oktober 2012 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Stavanger kommune Skeie skole

Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Stavanger kommune Skeie skole Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Stavanger kommune Skeie skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3 2.

Detaljer

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15 BØ KOMMUNE Eidet skole Håndbok Sist revidert 18.09.15 Innhold : side 2 Innholdsfortegnelse side 3 Innledning/forord side 4 Målsetting for skolen side 4 Tiltak for å nå målene - Tilpasset undervisning -

Detaljer

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot Krenkende atferd i skoler og barnehager - versjon 9. januar 2015 Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot krenkende atferd for skolene og barnehagene i Iveland

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE

TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt av Driftsutvalget: 27.10.10 1 Innholdsfortegnelse Innhold side Informasjon 3 Plan for tilsyn 5 Årsplan 6 Brev, varsel om tilsyn 7 Skjema 1, skjema til bruk

Detaljer

------------- Kultur og oppvekstsektoren

------------- Kultur og oppvekstsektoren ------------- Kultur og oppvekstsektoren SKOLERAPPORT 2012 Etter 13-10 i Opplæringsloven skal skoleeier (kommunen) ha et forsvarlig system for å kunne vurdere om kravene i loven og forskriftene blir overholdt.

Detaljer

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø INGEN UT AV REKKA GÅR Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø Revidert vår 2011 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ARBEID MED DET PSYKOSOSIALE MILJØET... 3 3. DEFINISJON AV MOBBING...

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 24.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer