Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder."

Transkript

1 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder. Skole: Adresse: Fylt ut av: Dato: Sjekkliste sist endret: Fylles ut av rektor eller daglig leder Ja-svar skal kunne dokumenteres med henvisning til elektronisk dokument eller papirutgave. Nei-svar skal kommenteres Tilsynsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne sjekklista ikke er utfyllende i forhold til forskriftens krav som er beskrevet i veilederen, og at det kan bli gitt avvik på forhold som ikke er beskrevet i punktene nedenfor. For detaljene må hovedteksten under de ulike i veilederen leses. Men hovedkrav er dekket. Sjekkpunkter 4. Ansvar. Internkontroll. Foreligger det et etablert og ajourført internkontrollsystem som ivaretar bestemmelsene i forskriften på en 1 systematisk måte? Foreligger det rutiner for hvordan roller, ansvar og oppgaver iht forskriftens bestemmelser er fordelt mellom 2 skoleeier, skolens daglige ledelse og byggeier vedrørende godkjenning, drift og vedlikehold? 3 Tilfredsstiller internkontrollsystemet de krav som er listet opp i HMS-forskriftens 5? Er det foretatt en avklaring av roller og ansvar i henhold til forskriftens bestemmelser mellom involverte enheter på 4 skolen? 5 Mottar skolens ledelse informasjon om bygningstekniske avvik fra bygningseier? Skjer utarbeidelse og regelmessig oppdatering av internkontrollsystemet i samarbeid med eier, ansatt og foresatte 6 / foreldre gjennom skolens samarbeidsorganer? Har skolen utarbeidet årshjul/årsplan for oppfølging av elevenes arbeidsmiljø, drives et kontinuerlig 7 forbedringsarbeid? Har skolen rutiner for håndtering av avvik / klager fra foresatte/elever vedrørende sikkerhet, inneklima, 8 psykososialt miljø, herunder iverksetting av korrigerende tiltak? 9 Har skolen en opplæringsplan som dekker internkontroll og sikkerhetskrav relatert til lov og forskrift? Oppbevares dokumentasjon i form av sjekklister / kontrolldokumenter / kartlegginger / målinger på en slik måte at 10 det er sporbart i ettertid? 5. Opplysnings- og informasjonsplikt Har skolen skriftlige rutiner for varsling til tilsynsmyndighet om forhold som kan ha negativ innvirkning på elevenes 11 helse (farlige / betenkelige forhold vedrørende smitte, sikkerhet, inneklima, psykososialt miljø)? Har skolen skriftlige rutiner for varsling til foresatte og elever om forhold som kan ha negativ innvirkning på 12 elevenes helse (farlige / betenkelige forhold vedrørende smitte, sikkerhet, inneklima, psykososialt miljø)? 13 Har skolen skriftlige rutiner for bekymringsmeldinger til Barnevernet? 6. Krav om godkjenning 14 Hvor mange elever og voksne er skolen beregnet for? 15 Hvor mange elever og voksne har skolen pr dato? Har skoleier rutiner som sikrer fremlegging av søknad når det foreligger plan for etablering/rehabilitering, utvidelse 16 eller endring av skolen? 17 Foreligger vedtatt vedlikeholdsplan (forvaltning, drift og vedlikehold) ved skolen? 8 Beliggenhet Foreligger rutiner for å ta godkjenningsmyndigheten og andre aktuelle samarbeidsparter, for eksempel 18 planmyndigheten, helsetjenesten, bedriftshelsetjenesten og andre med på samråd når det gjelder valg av beliggenhet for skolen? Foreligger rutiner som sikrer at konsekvenser av ulike helse og miljøfaktorer kan kan ha innvirkning på elevenes 19 helse og trivsel, vurderes ved valg av beliggenhet? 9. Utforming og innredning Ivaretar skolens utforming og innredning formålsbestemmelsen og de enkelte paragrafene i forskrift om miljørettet 20 helsevern i skoler og eleverehager? 21 Er skolen universelt utformet innendørs og utendørs? Hvis nei; har skoleeier/rektor/byggeier felles rutiner for tilrettelegging av skolen i forkant av at det skal starte en 22 elev med funksjonsnedsettelse, eller hvis slike behov skulle oppstå? 23 Er skolen lett og holde ren og tilrettelagt slik at minst mulig støv og skitt dras inn via inngangene? 24 Finnes egnede plasser for oppbevaring og tørking av yttertøy? Er uteområdet tilrettelagt for variert fysisk aktivitet og ivaretar det behovet for sikkerhet (innbefattet 25 trafikksikkerhet) og universell utforming? Ja Nei Kommentar

2 26 Overholdes arealnormene innendørs og utendørs? 10. Mulighet for aktivitet og hvile m.v. 27 Er uteområdet tilrettelagt som et helsefremmende og sikkert miljø med tanke på fysisk aktivitet for småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn uavhengig av årstid? 28 gir lokalene rom for egen- og voksenstyrt aktivitet, for rolig lek og sosialt fellesskap? 29 Finnes egnet sted hvor en elev som er syk eller i dårlig form kan ligge i fred? 11. Måltid 30 Foreligger rutiner som sikrer en god organisering rundt måltidet, herunder god nok tid og tilsyn av voksenperson? 31 Er kjøkkenet meldt til Mattilsynet? 32 Er eventuelle avvik fra Mattilsynet lukket? 33 Foreligger rutiner for lagring, tilbereding av mat, herunder hensynet til matallergi? 34 Legges Helsedirektoratets gjeldende anbefalinger for mat og måltider i skolen til grunn ved matservering og planlegging av et sunt kosthold? 35 Har elevene enkel tilgang på drikkevann? 12. Psykososiale forhold 36 Foreligger en plan for skolens systematiske og kontinuerlige arbeid for å oppnå et godt psykososialt miljø? 37 Finnes rutiner for oppdatering og oppfølging av planen? 38 Finnes en oversikt over det psykososiale miljøet ved skolen? 39 Har skolen metoder og rutiner for avdekking av krenkende adferd og oppfølging av eventuelle hendelser? 40 Er dette kommunisert til elever og ansatte? 41 Foreligger det rutiner for samarbeid mellom skolen og foreldrene om det forebyggende og holdningsskapende arbeidet? 42 Foreligger det rutiner for samarbeid med skolehelsetjenesten, PPT og barnevern? 43 Foreligger rutiner for hvordan skolen involverer alle elever i skolemiljøarbeidet? 44 Har skolen skolemiljøutvalg som fungerer? 45 Foreligger det referat fra skolemiljøutvalget? Legg fram dokumentasjon for et år 13. Rengjøring og vedlikehold. 46 Finnes det oppdatert renholdsplan for skolen som omfatter daglig og periodisk renhold? 47 Er det utpekt renholdsansvarlig for bygningen, som har den daglige kontakten med renholderne? 48 Har byggeier gjort skolen kjent med renholdsplanen og gitt nødvendig innføring i brukermedvirkning og avviksmelding? 49 Kjenner skolens ledelse til om byggeier har rutiner for jevnlig kontroll av renholdet i skolen? 50 Tilfredsstiller renholdet forskriftens krav til årlig hovedrengjøring? 51 Finnes det en vedlikeholdsplan for skolen? 52 Bidrar skolen med innspill til vedlikeholdsplanen? 53 Kjenner skolens ledelse til om det foretas årlig service på ventilasjonsanleggene i skolen? 54 Kjenner skolens ledelse til om det finnes skriftlige rutiner for vedlikehold av øvrige tekniske anlegg? 55 Kjenner skolens ledelse til om det finnes skriftlige rutiner for renhold, ettersyn og vedlikehold av uteområdet? 56 Finnes rutiner for hvordan skolen håndterer bortfall av renholdet i perioder med for eksempel sykdom eller streik? 57 Kjenner skolens ledelse til om det foreligger dokumentasjon på at renholdspersonalet har nødvendig kunnskap om renholdets betydning for innemiljø og smittespredning? 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap. 58 Er ansvar og roller avklart eksternt og internt på skolen med hensyn til sikkerhet og helsemessig beredskap? 59 Foreligger en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for skolen og tilhørende lekeområder? 60 Foreligger ROS for følgende områder: skader og ulykker, inneklima, psykososiale forhold, smittefare, næringsmidler? 61 Er det laget plan for oppfølging av ros-analysen? 62 Har skolen ajourført beredskapsplan, herunder varslingsrutiner, rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner som er godt tilpasset skolens behov? 63 Har skolen rutiner for regelmessig gjennomgang og oppdatering av disse dokumentene? 64 Er det nedsatt egen beredskapsgruppe med spesielt ansvar for å utvikle og vedlikeholde skolens beredskapsplan? 65 Har skolen rutiner for sikkerhet på tur? 66 Er disse kjent for alle ansatte, foreldre/foresatte og elever? 67 Har skolen system for registrering av skader/ulykker/ nestenulykker? 68 Har skolen rutiner for håndtering av skadedyr?

3 69 Har skolen et oppdatert stoffkartotek som dekker alle kjemiske stoffer som er i bruk, inklusive kjemikalier som renholdere og vaktmester bruker og oppbevarer på skolens område? 70 Har alle ansatte ved skolen oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk for sikring av barn under transport, enten det benyttes bil, buss, sykkel eller gange? 71 Har alle som arbeider med maskinelt utstyr i undervisningen en tilstrekkelig sikkerhetsopplæring (kunst og håndverk, sløyd)? 72 Har alle som arbeider med risikofylte kjemikalier en tilstrekkelig sikkerhetsopplæring? 73 Blir elever og foresatte involvert i tilknytning til vernerunder? 74 Er skolens ledelse kjent med om byggeier har rutiner for å ivareta sikkerhet på skolens inneområde (herunder gymsal, naturfag/biologi/kjemirom og sløydrom)? 75 Er skolens ledelse / verneombud med på innendørs sikkerhetsbefaringer der ovennevnte sjekkliste benyttes? 76 Foreligger det historikk med årlig utfylte sjekklister over sikkerhet innendørs i skolen? 77 Er alle mangler etter siste kontroll rettet opp? 78 Er skolens ledelse kjent med om byggeier har rutiner for å ivareta sikkerhet på skolens uteområde? 79 Er skolens ledelse / verneombud med på utendørs sikkerhetsbefaringer der ovennevnte sjekkliste benyttes? 80 Foreligger det historikk med årlig utfylte sjekklister over sikkerhet utendørs i skolen? 81 Er alle mangler etter siste kontroll rettet opp? 82 Er skolens ledelse kjent med om byggeier har årlig kontroll med lekeplassutstyr? 83 Er skolens ledelse / verneombud med på sikkerhetsbefaringer vedrørende lekeplassutstyr der ovennevnte sjekkliste benyttes? 84 Er alle mangler etter siste kontroll rettet opp? 85 Varsles skolen ved avvik på kontrollene? 86 Er skolens ledelse kjent med om byggeier har rutiner for hvordan skolen skal informeres om besøk ved skolen fra byggeier selv og underleverandører? 87 Er eventuelle avvik fra siste branntilsyn lukket? 88 Er skolen kjent med rutiner for bestilling av skadedyrbekjempelse? Krav om protokoll? 15 Førstehjelp 89 Har alle ansatte fått opplæring i førstehjelp som dekker de risikoforhold og situasjoner som skolen kan komme ut for? Dokumenter med deltagerlister 90 Oppdateres førstehjelpskunnskapen jevnlig? Objektive bevis må fremlegges. 91 Har alle ansatte som har ansvar for svømmeopplæring eller er med elever på tur til vann/sjø, årlig kompetansebevis for "Livredning for personale i skole og barnehage"? Objektive bevis må fremlegges. 92 Er plassering og innhold av førstehjelpsutstyret kjent for alle ansatte og elever? 93 Er det førstehjelpspakker til å ha med på tur, ivaretar innholdet de risikoforhold som kan oppleves på turen? 94 Hvordan sikres det at førstehjelpsutstyret jevnlig er kontrollert og etterfylt? 95 Er plasseringen av førstehjelpsutstyret vurdert med bakgrunn i ROS-analysen? 96 Foreligger det rutiner for varsling av foresatte ved uforutsette hendelser og uhell? 16 Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold 97 Foreligger rutiner som sikrer at skolen får innhentet opplysninger om elevens helsetilstand (også når elever starter på et seinere tidspunkt enn vanlig)? 98 Foreligger rutiner for legemiddelhåndtering? 99 Er disse kjent for alle ansatte og foreldre/foresatte? 100 Oppbevares konfidensielle personopplysninger på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang på dem? Har alt personell som arbeider med et konkret barn fått tilstrekkelig opplæring om barnet, barnets 101 funksjonsnedsettelse og sykdom? 102 Har skolen konsesjon fra Datatilsynet til å opprette personregister? 17 Smittevern 103 Foreligger rutiner som sikrer at faglige råd vedrørende smittevern fra Helsedirektoratet følges? 104 Foreligger rutiner for varsling av smittevernlegen om utbrudd av smittsomme sykdommer? 105 Foreligger det rutine for varsling av foreldre/foresatte ved utbrudd eller hyppig forekomst av smittsom sykdom? 106 Foreligger det rutiner for varsling/oppfølging/behandling av hodelus? 107 Har skolen rutiner for håndvask, særlig knyttet til måltider? 108 Er skolen kjent med kommunens smittevernplan? 109 Har skolen regler for når elever skal være hjemme fra skolen pga sykdom? 18. Røyking 110 Det må dokumenteres at skolen er tobakksfri (dette gjelder alle typer tobakk, sigaretter, snus, skrå etc.) 111 Det skal sikres at elevene er tobakksfrie i skoletiden

4 Er det gjennomført informasjonsopplegg ovenfor elever, foresatte og ansatte om skadevirkninger av røyking, 112 passiv røyking og snusbruk? 113 Hvordan drives det tobakksforebyggende arbeidet? 19. Inneklima/luftkvalitet. 114 Kan skolen dokumentere et tilfredsstillende inneklima? 115 Er skolens ledelse kjent med om ventilasjonsanlegget er dimensjonert for dagens personbelastning i skolen? 116 Er skolens ledelse kjent med om det foreligger en rutine for vedlikehold av ventilasjonsanlegg? 117 Er skolens ledelse kjent med om det ofte er driftsproblemer med ventilasjonsanlegget? Har byggeier gitt skolen ledelse og ansatte noen form for opplæring i riktig bruk av bygget for å sikre et best mulig 118 inneklima? 119 Kan vinduene åpnes i alle oppholdsrom? 120 Kan lufttemperaturen kontrolleres i de viktigste oppholdsrommene? 121 Er det tilstrekkelig solavskjerming i skolen (sør og østvendt)? 121 Er det tegn på fuktskader (spor, lukt av mugg/råte etc.)? Er skolens ledelse kjent med om radonkonsentrasjonen målt jevnlig i skolen? Oppgi resultat og dato for siste 122 måling. 123 Er skolens ledelse kjent med om det er foretatt regelmessige inneklimamålinger i skolen? Oppgi resultat og dato 124 Foreligger rutine for håndtering av klager på inneklima? 20. Belysning 125 Er det tilfredsstillende belysning i leke og oppholdsrom? 126 Har alle oppholdsrom tilfredsstillende tilgang på dagslys? Er skolens ledelse kjent med om det regelmessig er foretatt målinger av belysning (lux) i skolen? Oppgi resultat og 127 dato 128 Er disse utført i samarbeid med ansatte og foresatte/foreldre? Er skolens ledelse kjent med om det foreligger rutiner for kontroll og vedlikehold av belysning, herunder jevnlig utskifting av lysstoffrør)? 21. Lydforhold 128 Gir lydisolasjon mellom rom, samt utforming og akustikk tilfredsstillende lydforhold og taleforståelse? 129 Er det foretatt regelmessige målinger av akustikken i skolen? Oppgi resultat og dato. 130 Er det foretatt regelmessige målinger av støybelastningen som elever utsettes for? Oppgi resultat og dato 22. Drikkevann 131 Er skolen tilknyttet offentlig godkjent vannverk? Er skolens ledelse kjent med om det foreligger rutine for melding om svikt ved vannkilden eller kvaliteten på 132 drikkevannet? 23. Sanitære forhold 133 Er det tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker i skolen ( minst 1 toalett pr 20 elever)? 134 Finnes det minst ett toalett som er tilpasset til rullstolbruker? Har sanitæranleggene en utforming, kapasitet, ventilasjon og standard som er tilpasset skolens størrelse og 135 elevenes behov både med hensyn til hygieniske forhold og for å hindre mobbing og utrygghet? Hvilke fysiske og holdningsskapende tiltak er på plass for å forebygge krenkende adferd i forbindelse med bruk av 136 skolens dusj- og toalettanlegg? 137 Har alle toaletter såpedispenser, tørkemulighet og varmt og kaldt vann? 138 Er gulvbelegg, vegger og tak lette å holde rene og fri for fuktskader? 139 Er det skoldesperre på håndvasker tilgjengelig for elever? 140 Er minst et av toalettene tilgjengelig fra uteområdet? Er skolens ledelse kjent med om det gjennomføres forebyggende legionellatiltak i eventuelle dusjanlegg i skolen? 141 Oppgi dato for siste gjennomføring av tiltak? 142 Er skolens ledelse kjent med om byggeier har rutiner for skolens avfallshåndtering? Hvilke? 143 Er avfallsbeholdere plassert slik at brannrisiko reduseres mest mulig? 144 Foreligger eventuelle rutiner for kildesortering / kompostering? 145 Foreligger rutiner for håndtering av spesialavfall i skolen?

5

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Miljø og helse i barnehagen

Miljø og helse i barnehagen Veileder kortversjon Miljø og helse i barnehagen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Høringsforslag for barnehagevirksomheter (dat. 5.04.2013) IS-XXXX Heftets tittel:

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Den lille IK-hjelperen - Barnehager Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 10.04.12 INNHOLDSFORTEGNELSE INTERNKONTROLL I BARNEHAGER... 3

Detaljer

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619 Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til direktoratet

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE

TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt av Driftsutvalget: 27.10.10 1 Innholdsfortegnelse Innhold side Informasjon 3 Plan for tilsyn 5 Årsplan 6 Brev, varsel om tilsyn 7 Skjema 1, skjema til bruk

Detaljer

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner Tilsyn med campingplasser og gjestehavner sommer 2013 Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Sammendrag... 3 3.0 Lovgrunnlag... 3 4.0 Gjennomføring av prosjektet... 4 5.0 Rapport fra den enkelte

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Internkontroll 21.9.2010 1 Internkontrollplikt Internkontrollplikten innebærer en plikt til å overholde myndighetskravene og dokumentere at disse faktisk overholdes.

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER Den lille IK-hjelperen - Barnehager Miljørettet helsevern Tromsø kommune INNHOLDSFORTEGNELSE HELSE, MILJØ OG SIKKERHET.side 3 INTERNKONTROLL.side

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema KSL-standard Versjon 1 Oktober 2010 Bokmål Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema 11 Inn på tunet Generelle HMS-krav garden Generelle HMS-krav aktivitetene Kvalitet i tilbudet Skal oppbevares på garden

Detaljer

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Interkommunalt selskap for Gjøvik, Toten, Land og Gran Miljørettet helsevern er en lovpålagt tjeneste i henhold til lov om folkehelsearbeid, kapittel 3, Miljørettet

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard

11 Inn på tunet. KSL-standard Utfylt Sjekkliste egenrevisjon skal være tilgjengelig på gården, enten elektronisk via KSLs bondeweb (www.matmerk.no) eller på utfylt skjema. LA U K K VA L KSL-standard I ET I T S SYST EM TE NDBR Versjon

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage

HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage August 2015 HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage Hver og en er unik i et godt fellesskap På hjemmesiden minbarnehage.no/myrsnibaa under fanen Hms ligger Hms årshjulet som viser oversikt over tidspunkter for

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

Eidsvoll kommune. VEILEDER ved

Eidsvoll kommune. VEILEDER ved Eidsvoll kommune Kommunen som godkjenningsmyndighet Jf. barnehageloven 10 VEILEDER ved godkjenning av barnehager i Eidsvoll kommune Vedtatt i Hovedutvalg for skoler og barnehager 16.11.2010. INNHOLD 1.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Notat til utbyggere: Krav og retningslinjer for å ivareta barns arbeidsmiljø i skoler og barnehager m.v.

Notat til utbyggere: Krav og retningslinjer for å ivareta barns arbeidsmiljø i skoler og barnehager m.v. KRAV OG RETNINGSLINJER FOR Å IVARETA BARNS ARBEIDSMILJØ I SKOLER OG BARNEHAGER M.V. (Jfr. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., av 01.12.1995) Termisk miljø handler om kroppens

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag

Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Oppdatert: 7 februar, Side 1 of 20 Innholdsfortegnelse 1 BOLIGSELSKAPET...4 1.1 Mål... 4 1.2 Fakta om... 4 1.3 Ansvar... 4 1.4 Styrende dokumenter... 4 1.5

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

SERTIFISERING AV HESTESENTER

SERTIFISERING AV HESTESENTER Datert: 01.02.11 SERTIFISERING AV HESTESENTER EN BRANSJESTANDARD VISER VEIEN HESTEBRANSJENS KVALITETSSIKRING (HK) Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena, Norge. www.nhest.no 1 INNHOLD 1. HVORFOR SERTIFISERING

Detaljer