LÆRING OG OPPVEKSTMILJØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆRING OG OPPVEKSTMILJØ"

Transkript

1 2015/2016 BRATSBERG SKOLE LÆRING OG OPPVEKSTMILJØ I HENHOLD TIL 9A OG MILJØRETTET HELSEVERN

2 Innhold Lærings- og oppvekstmiljøet på Bratsberg skole 4 Forord. 4 HELSE 5 MILJØ 5 SIKKERHET BESKRIVELSE AV HMS-SYSTEMET FOR ELEVER HMS-håndboka Dokumentasjon ORGANISERING OG ANSVAR Rektors ansvar i HMS-systemet Kontaktlærers ansvar i HMS-systemet Andre ansattes ansvar i HMS-systemet Elevens ansvar i HMS-systemet a i Opplæringsloven. Om elevenes skolemiljø Forskrift om miljørettet helsevern barnehager og skoler m.v Prosedyrer for gjennomføring av internkontrollen Hvordan spre informasjon om 9A: Registrering av avvik fra 9A skal skje via: Vurdering og oppfølging av elevenes skolemiljø Iverksetting av tiltak ved meldte avvik fra 9A Prosedyre for behandling av henstilling og klage iht Opplæringslova 9A: Sjekkliste i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v Opplysnings- og informasjonsplikt ( 5 ): Utforming og innredning ( 9 ): Aktivitet og hvile ( 10 ): Måltid ( 12 ): Psykososiale forhold ( 12 ): Rengjøring og vedlikehold ( 13 ): Sikkerhet og helsemessig beredskap ( 14 ): Førstehjelp ( 15 ): 15 2

3 9. Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold 16 ( 16 ): Smittevern ( 17 ): Røyking ( 18 ): Inneklima/luftkvalitet ( 19 ): Belysning. ( 20 ): Lydforhold( 21 ): Drikkevann ( 22 ): Sanitære forhold. ( 23 ): Avfallshåndtering ( 24 ) Vedlegg Ordensreglene Beredskapsplan Sosial handlingsplan Plan for smittevern Skjema 19 3

4 Lærings- og oppvekstmiljøet på Bratsberg skole Forord. Håndboken om lærings- og oppvekstmiljøet på Bratsberg skole, er laget for å gi en oversikt over hvordan Bratsberg skole tilrettelegger for å etterkomme de bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens 9a om elevenes skolemiljø og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Opplæringslovens 9a som trådte i kraft 1. april 2003, slår fast at alle elevene i grunnskoler og i videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Med denne paragrafen har elever og foreldre fått større grad av brukermedvirkning og bedre klageadgang. Skolen har fått tydeligere plikter, særlig når det gjelder det psykososiale miljøet. Når det gjelder selve tilretteleggingen og etterlevingen av bestemmelsene i 9, tar vi utgangspunkt i Forskrift om miljørettet helsevern barnehager og skoler m.v. som trådte i kraft 1. januar Formålet med denne forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Det er mitt ønske at gjennom et systematisk arbeid i forhold til elevenes arbeidsmiljø, så vil elevene selv, deres foreldre og de ansatte på skolen oppleve at Bratsberg skole tar elevenes arbeidsmiljø på alvor. Bratsberg skole, Jorunn L. Langø Rektor 4

5 HELSE Det offisielle norske helsebegrepet er identisk med Verdens helseorganisasjons (WHO) sin definisjon: «Med helse må forståes at et menneske ikke bare er fri for sykdom og svakhet, men at det nyter fullstendig fysisk, psykisk og sosial velvære.» En nylig publisert undersøkelse sier hva de legger i begrepet god helse. Resultatet kan sammenfattes slik: Helse er trivsel Helse er funksjon Helse er natur Helse er humør Helse er mestring Helse er overskudd/energi MILJØ Med fysisk miljø menes natur og omgivelser. Både det fysiske innemiljø, nærmiljøet og det globale miljøet er interessant ut fra en HMSsynsvinkel. Med psykososialt miljø på skolen snakker vi om samvær og samhandling mellom enkeltelever, lærere, ansatte og grupper eller klasser av elever Fysisk miljø som natur, omgivelser og inneklima kan virke inn på det psykososiale miljøet 5

6 SIKKERHET Når vi har kontroll over: Utilsiktede hendelser (ulykker, uhell, nestenulykker) eller kriminelle handlinger Skade på eller tap av menneskeliv Skade på materiell eller lokaler Skade på ytre miljø 1.0 BESKRIVELSE AV HMS-SYSTEMET FOR ELEVER 1.1 HMS-håndboka HMS-håndboka er en samling med dokumenter som inneholder elevenes rettigheter og plikter i forhold til helse miljø og sikkerhet på skolen Håndboka gjelder for alle elever og andre ansvarlige på skolen Håndboka skal være tilgjengelig for alle elever og ansatte ved skolen samt revisjons- og tilsynsmyndigheter. 1.2 Dokumentasjon Alle skjemaer og dokumenter som er i håndboka skal brukes slik det er beskrevet i prosedyrer og deretter lagres for dokumentasjon av det lokale HMS-arbeidet. HMS-arbeidet skal dokumenteres i henhold til opplæringsloven 9a, forskrift for miljørettet helsevern i skoler og barnehager og andre gjeldende lover og forskrifter. 6

7 2.0 ORGANISERING OG ANSVAR Alle elevene ved Bratsberg skole skal ha oversikt over skolens organisering, og hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Elevene skal vite hvem de skal henvende seg til når de har en HMS-sak 2.1 Rektors ansvar i HMS-systemet Skal lede HMS-arbeidet ved skolen på lik linje med driften forøvrig Skal definere HMS-mål for skolen med utgangspunkt i overordnede mål Skal være pådriver i forhold til elevens læringsmiljø 2.2 Kontaktlærers ansvar i HMS-systemet Skal sørge for at det blir valgt elevkontakt med vara i klassen Skal gi elevene opplæring og drive forebyggende arbeid i forhold til psykososialt læringsmiljø, mobbing rasisme og diskriminering Skal gjennomføre minst to utviklingssamtaler/ elevsamtaler med enkeltelever i klassen i løpet av skoleåret Skal følge opp eventuelle muntlige klager eller avviksmeldinger fra elever i forhold til helse, miljø og sikkerhet 2.3 Andre ansattes ansvar i HMS-systemet Skal delta i kartlegging, planlegging og i den daglige drift og med å finne gode løsninger for elevens læringsmiljø Skal arbeide aktivt for å redusere faren for og effekten av uheldige miljøpåvirkninger Skal gjennomføre en risikovurdering av elevenes arbeidsoppgaver og utarbeide HMS-prosedyrer dersom dette er nødvendig Skal bidra for at elevene skal ha et godt læringsmiljø på skolen Skal gi eleven egen HMS-opplæring dersom de skal utføre farlig arbeid Skal følge opp eventuelle klager på mobbing, diskriminering eller rasisme blant elever 7

8 2.4 Elevens ansvar i HMS-systemet Skal være med på å finne gode løsninger for å utvikle et godt læringsmiljø Skal rette seg etter de rutiner eller prosedyrer som er laget for spesielle arbeidsoperasjoner eller bruk av lokaler Skal delta aktivt og støtte opp om skolens HMS arbeid, og medvirke ved de tiltak som igangsettes Skal bidra til fellesskap, trivsel og omsorg i klassen og på skolen Skal ta opp eventuelle problemer i skolehverdagen som man ikke klarer å løse selv med kontaktlærer eller elevverneombud Skal varsle kontaktlærer eller andre ansatte dersom man ser at elev(er) blir mobbet, diskriminert eller utsatt for rasisme 8

9 3.0 9 a i Opplæringsloven. Om elevenes skolemiljø. Lovparagrafen - 9a i Opplæringsloven om elevenes skolemiljø, blir ofte kalt elevenes arbeidsmiljølov. Bestemmelsene i denne lovparagrafen slår fast at alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Med denne paragrafen har elever og foreldre fått større grad av brukermedvirkning og bedre klageadgang. Skolen har fått tydeligere plikter, særlig når det gjelder det psykososiale miljøet. Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Det er elevene selv som vet, og som bør si fra om forhold ved skolemiljøet som bør bedres. Derfor har to elever fra elevrådet på skolen møte- og uttalerett i skolens brukerråd Elevenes arbeidsmiljø må være en fast post på møter i elevrådene Rektor har et overordnet ansvar for elevenes arbeidsmiljø Eksempler på saker som angår skolens psykososiale miljø er blant annet: vold, rasisme, diskriminering, utestenging og mobbing. 9a omhandler også skolens fysiske miljø. I den forbindelse er det slått fast at skoler skal bygges og drives slik at det blir tatt hensyn til trygghet, trivsel, helse og læring hos elevene. Det er viktig å minne om at hvis en eller flere elever har et skolemiljø som gir dem ubehag, kan de selv eller foreldrene sende en skriftlig henvendelse om saken til skolen ved rektor. 9

10 4.0 Forskrift om miljørettet helsevern barnehager og skoler m.v. Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Det er viktig at barn og unges arbeidsmiljø på en aktiv og god måte skal virke positivt og fremmende på helse og trivsel og ikke bare holde det aller nødvendigste m.h.t. helse, miljø og sikkerhet i orden. Rektor ved skolen har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av forskriften overholdes, og skal rette seg etter de som til enhver tid blir gitt Skoleeier v/utdanningsetaten har ansvaret for at det er etablert et fungerende internkontrollsystem. Eksempler på elementer som inngår i vårt internkontrollsystem er: En beskrivelse av mål for vår virksomhet. Et kart som viser organisasjonsstruktur En oversikt over regelverk/krav, samt rutiner som sikrer at de det angår blir oppdatert på de til enhver tid gjeldene krav. Prosedyrer som sikrer at nødvendige dokumenter som omfattes av internkontrollen er sammenhengende, oppdaterte, kjente, tilgjengelige og aksepterte. ( Kravet om at dokumentene er kjente og tilgjengelige er ment ivaretatt gjennom innholdet i dette heftet). De prosedyrer og sjekklister vi har laget for å ivareta aktuelle paragrafer i forskriften, fremkommer på slutten av dette heftet 10

11 5.0 Prosedyrer for gjennomføring av internkontrollen. Prosedyrer er angitte fremgangsmåter som viser alle berørte parter hvordan skolen etterlever de paragrafene som er aktuelle for oss i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og som samtidig er aktuelle i forhold til 9a i opplæringsloven elevenes arbeidsmiljølov. 5.1 Hvordan spre informasjon om 9A: - formidles i Informasjonsheftet som deles ut til elever, foreldre og ansatt hver høst - ligger på skolens hjemmesider under Prosedyrer og rutiner for elevenes skolemiljø - skal være tema på første foreldremøte på høsten 5.2 Registrering av avvik fra 9A skal skje via: - Utviklingssamtalene med foreldrene og elevene - Skjema som brukes som forberedelse og til oppfølging av samtalene - Systematisk behandling av elevenes skolemiljø på foreldremøter - Meldinger fra elever, foresatte og ansatte angående observerte/varslete forhold. o Meldingene skal føres opp på skjema for meldinger. o Hvis meldingene skjer muntlig, skal den som mottar meldingen føre den på skjemaet 5.3 Vurdering og oppfølging av elevenes skolemiljø - Skal være tema i alle skolens råd og utvalg, minimum en gang pr semester o Dette gjelder elevråd, elevenes trinnråd, ansattes møter, lærernes trinnmøter, lederteam, foreldrerådet, skolens miljøutvalg og Brukerrådet o Referat skal føres fra disse møtene og forelegges rektor. - Rektor har ansvaret for iverksettelse av eventuelle tiltak for elevenes skolemiljø. 5.4 Iverksetting av tiltak ved meldte avvik fra 9A - Den som mottar melding skal alltid vurdere eventuelle nødvendige strakstiltak og bidra til at de blir iverksatt - Meldingsskjema med påskrift om hva som er iverksatt skal til nærmeste overordnete. - Neste nivå skal vurdere om ytterligere tiltak bør iverksettes - Når elev eller foresatte ber om tiltak etter 9A, skal det fattes vedtak i forhold til Forvaltningsloven. Dette innebærer klagerett - Den som melder avvik, skal alltid ha tilbakemelding om tiltak, ev begrunnelse for hvorfor tiltak ikke settes inn. - Alle meldinger med dokumentasjon av oppfølging skal arkiveres i den aktuelle elevs mappe. 11

12 5.5 Prosedyre for behandling av henstilling og klage iht. Opplæringslova 9A: 1 Henstilling muntlig eller skriftlig fra - elever - foresatte - råd og utvalg der elever/foresatte er representert Skolen behandler henstillingen. Henstillingen skal leveres på meldingsskjema Iht. Opplæringslova 9A, se vedlegg Skolen er forpliktet til å behandle en henvendelse etter reglene i Forvaltningsloven og skal svare raskt, senest i løpet av fire uker. Henstillingen skal vurderes og skolen skal fatte et vedtak. Vedtaket skal behandles som et enkeltvedtak. Enkeltvedtaket skal være skriftlig, og den eller de som har kommet med henstillingen, skal få melding om vedtaket. Sammen med vedtaket skal det følge en begrunnelse, med mindre det er grunn til å tro at ingen vil være misfornøyd med avgjørelsen. Det skal i vedtaket opplyses om klagerett. Klage kan gjennomføres på grunnlag av: - utilstrekkelig tiltak - manglende oppfølging av henstilling - skolen har ikke innen rimelig tid tatt stilling til saken Klage utarbeides skriftlig av henstiller på grunnlag av fattet vedtak innen 3 uker. Klagen rettes til fylkesmannen. men sendes til skolen slik at skolen kan ta stilling til saken en gang til Saken vurderes på nytt. Dersom enighet etter ny vurdering, avsluttes saken. Svar sendes klager. Dersom skolen opprettholder sitt vedtak, sender skolen klagen til fylkesmannen. Fylkesmannen er siste klageinstans. 12

13 6.0 Sjekkliste i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. For å ivareta aktuelle paragrafer i forskriften følger vi følgende sjekkliste med 17 punkter: 1. Opplysnings- og informasjonsplikt ( 5 ): Rektor plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter forskriftens bestemmelser. Rektor skal, med de begrensninger som følger av taushetsplikten, sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte og/eller elever om forhold ved skolen som kan ha negativ innvirkning på elevenes helse. Rektor har samtidig plikt til uoppfordret å informere Trondheim kommune, om forhold ved skolen som kan ha negativ innvirkning på elevenes helse. ( Se hvordan spre informasjon om 9a) 2. Utforming og innredning ( 9 ): Skolebygningen og uteområdet skal være utformet og innredet slik at forskriftens formål om å fremme helse, trivsel, læring, gode sosiale forhold osv. ivaretas. Funksjonshemmede elevers behov skal ivaretas. Skolebygningen skal være utformet og innredet slik at tilfredsstillende renhold og avfallshåndtering er mulig. 3. Aktivitet og hvile ( 10 ): Skolen skal planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for aktivitet og hvile. Skolens inne- og uteområder skal være slik at de tilfredsstiller elevenes motoriske utvikling og behov for fysisk utfoldelse. Bratsberg skole har godkjente lekeapparater for å kunne ivareta behovet for lek og fysisk aktivitet. Disse apparatene blir kontrollert hver vår Skolens lekeområde gir mulighet for lek til alle årstider. Skolen har eget hvilerom på helsesøsters kontor. 4. Måltid ( 12 ): Det skal finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner. Skolen skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen. Bratsberg skole har faste måltider for elevene og det gis tilbud om melk og frukt/grønt. Det settes av 20. minutter til bespisning hver dag. Alle elevene er under tilsyn av voksne i sine spisepauser. 13

14 5. Psykososiale forhold ( 12 ): Skolen skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold. Bratsberg skole har tilknytning til helsesøster/skolelege, BFT Bratsberg skole gjennomfører minimum to foreldremøter hvert skoleår. Lærerne på trinnet har et felles ansvar for gjennomføring av foreldremøter. I tillegg holdes det konferanser om hver enkelt elev. Kontaktlærerne har ansvaret for den gjensidige kontakten mellom hjem og skole. Vi har en egen handlingsplan mot mobbing. (se egen plan) I tillegg har skolen en egen beredskapsplan som omfatter varslingsrutiner til planer i forhold til dødsfall i skolemiljøet. 6. Rengjøring og vedlikehold ( 13 ): De deler av skolens innendørs arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer. Uteområdet og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov. Bratsberg skole har låsbare rom for oppbevaring av renholdsmidler og vi gjennomfører vernerunder med sjekklister i forhold til renhold to ganger pr. år. Dersom vi etter en vernerunde finner forhold som ikke er tilfredsstillende, blir det øyeblikkelig gjennomført nødvendige tiltak. Også når det gjelder oppbevaring av renholdsmidler, løsemidler og kjemiske stoffer, blir rutinene sjekket gjennom de halvårlige vernerundene. Vi har tilgjengelige HMS-datablad for renholdsmidlene som oppbevares på skolen. Daglig renhold omfatter alle arealer som er i daglig bruk og omfatter rutiner for støvtørking av horisontale flater m.m. Hovedrengjøring omfatter takflater, vegger, alt inventar, tekstiler og tekniske instalasjoner. Ventilasjonsanlegget rengjøres og vedlikeholdes etter en egen plan. 14

15 7. Sikkerhet og helsemessig beredskap ( 14 ): Skolen skal drives slik at skader og ulykker forebygges. Vi skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder elevene. I beredskapsplanen for Bratsberg skole har vi satt opp rutiner for brannberedskap m/varslingsrutiner og ansvarsfordeling og oversikt over hvem som til enhver tid behøver opplæring i forhold til brannberedskapen. En egen evakueringsplan er satt inn i denne beredskapsplanen. Lekeapparater er godkjent etter gjeldende sikkerhetsregelverk og disse blir kontrollert. Spesialrom for oppbevaring av kjemikalier har nødvendig sikkerhetsutstyr og låsbare brannsikre skap. HMS-datablad er tilgjengelig på kontoret. I beredskapsplanen for Bratsberg skole har vi full oversikt over oppdaterte telefonlister med oversikt over hvem som har ansvaret for hva i forhold til nødvendige varslingsrutiner. I forbindelse med svømmeopplæringen har skolen bestemmelser om at lærer som har ansvar i bassenget, må ha gjennomgått livredningskurs som ikke er mer enn to år gammelt. Samtidig har vi bestemmelse som sier at det aldri skal være mer enn 15 elever pr. voksen i bassenget Ellers er rutinen slik at også ting i forhold til ulykker og sikkerhet, blir ivaretatt gjennom de halvårlige vernerundene. 8. Førstehjelp ( 15 ): Skolen skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende standard. Utstyret skal være forsvarlig plassert. Alle ansatte skal være kjent med hvordan utstyret oppbevares og hvordan førstehjelp ytes. Alle trinn på Bratsberg skole har førstehjelpspakker liggende lett tilgjengelige i sine fellesarealer. Disse er også med ut på uteskole/turer. Inspektør har i samråd med helsesøster ansvaret for at pakkene til enhver tid er oppdatert m.h.t. innhold og plassering. Oppdatering i forhold til dette skjer bl.a. gjennom vernerunder og stikkprøver. Lærerpersonalet går gjennom førstehjelpskurs hvert annet år. Rektor har ansvar for oppfølging m.h.t nødvendigheten av nye kurs. Gjennom beredskapsplanen har skolen en oversikt over hvem som har ansvaret for hva ved skader og ulykker. 15

16 9. Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold ( 16 ): Bratsberg skole oppfordrer foreldrene til å opplyse om forhold ved elevenes helse som de ønsker at vårt personale skal ta særskilt hensyn til. Alle skolens ansatte har taushetsplikt i forhold til opplysninger som blir gitt i forhold til elevenes helse. 10. Smittevern ( 17 ): Skolen skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig. Bratsberg skoles generelle tiltak m.h.t. smittevern er: Saklig og klar informasjon til elever og ansatte. Vekt på renhold og hygiene. Regler og rammer i skolens plan for dette som bidrar til å hindre smittespredning. Tuberkulose krever ikke nær kroppskontakt for å spre seg. Det er derfor viktig å legge stor vekt på renhold. Heimkunnskapsrom, kantine og toaletter rengjøres derfor hver dag 11. Røyking ( 18 ): Det skal ikke røykes på skolens inne- og uteområder. Røykeforbudet gjelder både barn/elever og lærere/voksne som oppholder seg på skolens område. Røykeforbudet for elevene er slått fast gjennom skolens ordensreglement. 12. Inneklima/luftkvalitet ( 19 ): Skolen skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruk av rom og årstidsvariasjoner. Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer. Ioniserende stråling skal ikke overskride et allment akseptert nivå. - Bratsberg skole har balansert ventilasjonsanlegg som sørger for at inneluftkvaliteten er i samsvar med gjeldende normer. For ytterligere å sikre et godt inneklima, er det garderober for oppbevaring av ytterklær. I vårt regler er det samtidig slått fast at det kun skal brukes innesko i elevenes arbeidsarealer, dvs. fellesrom, baserom, grupperom og spesialrom etc. Varmen i alle rom er termostatreguleret. 16

17 13. Belysning. ( 20 ): Skolens lokaler skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til den virksomheten vi driver. Bratsberg skole har godkjent armatur som overalt sørger for at det er riktig belysning i forhold til angitte lux verdier i undervisningsrom, oppholdsrom, på tavler osv. Belysningen er tilpasset aktiviteten i de forskjellige rommene. Vaktmesteren har faste rutiner for skifting av lyspærer etc. Alle rom på skolen er malt i lyse farger. Basearealene/fellesrommene og grupperommene på skolen ha vindusflater plassert slik at det blir nok lys Ved de halvårige vernerundene blir lysforholdene kontrollert. Alle vinduer vendt mot syd, har markisersom styres automatisk i forhold til sollys og vindforhold. 14. Lydforhold( 21 ): Skolens lokaler skal ha tilfredsstillende lydforhold. Bratsberg skoles lokaler og uteområde har lydforhold som er tilpasset de aktivitetene som er bestemt for lokalene/områdene som rommene er bestemt for. Eventuelle overskridelser av maksimalverdier vil bli avdekket ved målinger dersom vi får kjennskap til plagsom støy. Målinger vil bli foretatt dersom grupper og/eller enkeltpersoner melder fra om støymessig avvik. Støy er også et av områdene som sjekkes på vernerunder. 15. Drikkevann ( 22 ): Skolen skal ha tilstrekkelig forsyning av hygienisk betryggende drikkevann. ( Jfr. forskrift om drikkevann av 1. januar 1995 nr. 68 om vannforsyning og drikkevann m.m. Bratsberg skole er tilknyttet godkjent vannforsyningssystem. (Jfr. drikkevannsforskriften). 17

18 16. Sanitære forhold. ( 23 ): Skolen skal ha tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker. Sanitære anlegg skal ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og standard. Det er tilfredsstillende ventilasjon i alle sanitære rom. Alle sanitære rom har daglig renhold. Alle vasker etc. har materiale som er lett å holde rent. Blandebatterier har skåldesperrer. Det er montert såpedispensere ved alle håndvasker. Det er tilgang til papirhåndklær ved alle håndvasker. Tilstrekkelig antall toaletter er tilpasset funksjonshemmede. Skolen har tilfredsstillende antall toaletter i forhold til behovet. 17. Avfallshåndtering ( 24 ) Skolen skal håndtere og oppbevare avfall på en hygienisk betryggende måte slik at ulemper, herunder smittefare, unngås. Avfall skal oppbevares forsvarlig. Egnede beholdere skal finnes i tilstrekkelig antall og være hensiktsmessig og forsvarlig plassert. Vaktmester har ansvaret for at Bratsberg skole til enhver tid har tilstrekkelig med avfallsbeholdere som er godkjent i forhold til type avfall. Hun er også ansvarlig for riktig plassering av avfallsbeholderne. Skolens renholdere har ansvaret for daglig tømming av avfallsbeholdere. Skolen har kildesortering av avfall og elevene har ansvar for regelmessig tømming. Skolen har nye søppelrom og søppelkonteinerne er sikret i forhold til skadedyr (rotter etc.). Skolen har ukentlig og regelmessig tømming /bortkjøring av avfall. Håndtering av spesialavfall skjer etter bestemmelsene i forurensningsloven. Avfallshåndtering er et viktig punkt vedr. sjekklisten som brukes på Vernerundene. 18

19 6.0 Vedlegg 6.1 Ordensreglene 6.2 Beredskapsplan 6.3 Sosial handlingsplan 6.4 Plan for smittevern 6.5 Skjema 19

Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen

Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen Farsund kommune 2010 Innledning Opplæringsloven kapittel 9a, også omtalt som elevenes arbeidsmiljølov, ble innført 1.april 2003.

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I FREDRIKSTAD KOMMUNE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. SØKNAD OM GODKJENNING AV VIRKSOMHETENS NAVN GATEADRESSE

Detaljer

Utarbeidet: 20.03.10 Revidert: 11.10.10 Tilpasset virksomheten:11.06.10 INTERNKONTROLL-

Utarbeidet: 20.03.10 Revidert: 11.10.10 Tilpasset virksomheten:11.06.10 INTERNKONTROLL- INTERNKONTROLL- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler & Opplæringsloven 9a Malvik kommune Hommelvik ungdomsskole Dette er et foreløpig dokument pr. 20.06.10. Ved revidering høsten 2011

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

INTERNKONTROLLPERM Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Opplæringsloven 9a Malvik kommune Hommelvik skole

INTERNKONTROLLPERM Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Opplæringsloven 9a Malvik kommune Hommelvik skole INTERNKONTROLLPERM Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Opplæringsloven 9a Malvik kommune Hommelvik skole 1 Innhold: Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap. 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Lover og

Detaljer

INTERN KONTROLL Sokndal skole

INTERN KONTROLL Sokndal skole INTERN KONTROLL Sokndal skole BEREDSKAPSPLAN MED VARSLINGSRUTINER VED ALVORLIGE HENDELSER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. INTERNKONTROLL SYSTEM OPPLÆRINGSLOVEN PARAGRAF 9A

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

Miljø og helse i barnehagen

Miljø og helse i barnehagen Veileder kortversjon Miljø og helse i barnehagen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Høringsforslag for barnehagevirksomheter (dat. 5.04.2013) IS-XXXX Heftets tittel:

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

ELEVHÅNDBOK 8. desember

ELEVHÅNDBOK 8. desember Fræna vidaregåande skole ELEVHÅNDBOK 8. desember 2011 HMS HELSE- MILJØ- SIKKERHET Innhold HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 3 BESKRIVELSE AV HMS- SYSTEMET FOR ELEVER... 4 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 Skoleledelsens

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER AV

SØKNAD OM GODKJENNING ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER AV Harstad kommune SØKNAD OM GODKJENNING ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER AV FAMILIEBARNEHAGE Underskrift: Sted, dato familiebarnehagens eier hjemmets eier DENNE SØKNAD SENDES:

Detaljer

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619 Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til direktoratet

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder.

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder. Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder. Skole: Adresse: Fylt ut av: Dato:

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE

TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt av Driftsutvalget: 27.10.10 1 Innholdsfortegnelse Innhold side Informasjon 3 Plan for tilsyn 5 Årsplan 6 Brev, varsel om tilsyn 7 Skjema 1, skjema til bruk

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen [Tilsynsobjektet] FORELØPIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES SKOLEMILJØ Aurskog-Høland kommune Aursmoen skole Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Stavanger kommune Skeie skole

Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Stavanger kommune Skeie skole Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Stavanger kommune Skeie skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3 2.

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Den lille IK-hjelperen - Barnehager Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 10.04.12 INNHOLDSFORTEGNELSE INTERNKONTROLL I BARNEHAGER... 3

Detaljer

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 1 INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Definisjoner..3 2.0 Trivselstiltak ved Heddal ungdomsskole..4 2.1 Arbeid i skolens formelle organer..5 2.2 Forebyggende arbeid

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Hemnes kommune

TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Hemnes kommune TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Hemnes kommune Korgen sentralskole Oktober 2012 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot Krenkende atferd i skoler og barnehager - versjon 9. januar 2015 Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot krenkende atferd for skolene og barnehagene i Iveland

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Helse, miljø. sikkerhet ALTA KOMMUNE

Helse, miljø. sikkerhet ALTA KOMMUNE Helse, miljø og sikkerhet ALTA KOMMUNE Helse, miljø og sikkerhet i Alta kommune Som rådmann har jeg det overordnede ansvar for at vår kommune har et system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

TRIVSELSPLAN FOR SKOLER I SANDE KOMMUNE

TRIVSELSPLAN FOR SKOLER I SANDE KOMMUNE TRIVSELSPLAN FOR SKOLER I SANDE KOMMUNE Plan for å sikre elever et godt psykososialt miljø slik at læring og utvikling kan skje. Innhold Side Innledning 3 Forebygging 5 Avdekking og meldeplikt 7 Systemarbeid

Detaljer