INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 5"

Transkript

1 INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 5 Fyll inn navn på alle som leverer sammen, 2 per gruppe (1 eller 3 i unntakstilfeller): Informasjon og orientering I denne prosjektoppgaven skal du bygge en AM radiomottaker. Oppgaven vil først ta for seg de enkelte delkretsene hver for seg. Til slutt skal dere koble opp en større krets hvor de tidligere delkretsene er inneholdt. Dere bør derfor ta i bruk et eksternt koblingsbrett slik at dere kan legge prosjektet til side uten å okkupere plass på ELVIS brettet. Det står kort om disse i veiledningen. Alle obligatoriske oppgaver ved IFI skal følge instituttets reglement for slike oppgaver. Det forutsettes at du gjør deg kjent med innholdet i reglementet og at besvarelsen er i henhold til dette. Reglementet finner du på Du kan levere håndskrevet besvarelse (med feltene fra denne oppgaven innfylt), eller du kan fylle inn feltene med et tekstbehandlingsprogram og levere på mail. Figurer/plott må da også være en del av dokumentet du leverer som besvarelse. Se nettsida til kurset for innleveringsfrist x 10-5 Figur 1. AM modulert signal. Venstre: Modulasjonsgrad m = 100 %. Høyre: modulasjonsgrad m = 50 % Side: 1/9

2 Oppgave 1 - Amplitude modulasjon (AM) Amplitudemodulasjon er en teknikk for å sende et signal, for eksempel en tone ( ), gjennom en bærebølge ( ) ). M er her det maksimale utslaget til signalet som skal sendes og A er amplituden til bærebølgen. Bærebølgen har gjerne mye større frekvens enn signalet som skal sendes ( ). Amplituden til bærebølgen varieres (moduleres) i henhold til signalet som skal sendes: Et eksempel på et amplitudemodulert signal kan sees i Figur 1 på forrige side. Modulasjonsgraden er 100 % for venstre del av figuren. Det vil si at amplituden til bærebølgen varierer 100 prosent over og under det umodulerte nivået. Modulasjonsgraden kan også finnes som i uttrykket over. Fordeler med AM signaler er at de er enkle å jobbe med, og det er ofte billig å lage både modulator og demodulator. Ulemper er blant annet at man bare kan sende mono-signaler og teoretisk maksimum ytelse av effekt er omlag 33 %. For å bli litt kjent med signalene vi skal jobbe med i denne laben, skal vi gjenskape et modulert signal slik som i Figur 1. Koble oscilloskopet til FGEN utgangen og koble utgangen til den eksterne signalgeneratoren til AM på funksjonsgeneratoren til ELVIS. Les veiledningen for bedre forklaring. Start en sinusbølge fra FGEN med frekvens på 1MHz og amplitude på 0.5V. Start en sinus bølge på den eksterne signalgeneratoren med frekvens på 1KHz og amplitude på 2V. Det kan være vanskelig å få opp et tydelig bilde på oscilloskopet, så ta utgangspunkt i følgende oppsett. Trykk på Autoscale, sett Coupling til AC og Time/Div til 500us. Juster så selv for å få best mulig bilde. Ta et bilde av oscilloskopvinduet og legg ved bildet i rapporten på eget ark (bakerst) og merk arket oppgave 1. Hvilken modulasjonsgrad vil du si at signalet har? Modulasjonsgrad m = % Eksperimenter litt på egen hånd med forskjellige frekvenser og amplituder under 5V. Hvorfor bør frekvensen til bærebølgen, ( ), være mye større enn frekvensen til signalet, ( ), vi skal sende? ( Hint: Det er mange grunner til dette, men dere kan godt vente med å svare på dette til dere har kommet litt lenger i oppgaven. Det kan hende dere får noen hint underveis. ) Side: 2/9

3 Oppgave 2 - Resonator og resonans V I V O L C_var Figur 2. Parallell LC krets (Resonator) En parallell LC-resonator, slik som vist i Figur 2, er en veldig sentral del i oppbygningen av vår radiomottaker. Når vi skal motta et AM-modulert signal, trenger vi en resonator (tuner) som plukker opp kun det signalet vi vil ha og filtrerer bort alle andre signaler og støy til jord. Resonansfrekvensen til kretsen er gitt ved Bruk en spole med verdien 470µH og en variabel kondensatoren på 6-50pF for å koble opp kretsen i Figur 2. Regn ut hvilken verdi C VAR må ha for at kretsen skal ha en resonansfrekvens på 1MHz. C VAR = Sett så en motstand (potmeter) på 10K i serie mot. Dere vil nå ha en spenningsdeling mellom potmeteret og LC-kretsen. Koble den andre enden av potmeteret til FGEN og sett på et sinussignal med frekvens på 1MHz og amplitude på 2V. Sett opp oscilloskopet slik at du kan følge med på. Still in potmeteret på ca. 5KΩ. Sett gjerne probe på oscilloskopet til 10x for lettere å se variasjonen i amplitude. Juster den variable kondensatoren samtidig som dere ser på utgangssignalet, slik at signalet ut har størst mulig amplitude. Hvorfor øker spenningen over LC-kretsen når dere nærmer dere resonans? Side: 3/9

4 Dere har nå stilt inn resonansfrekvens til 1 MHz. Ved resonans vil impedansen til kretsen være på sitt maksimum og følgelig vil også spenning over den være det. Gitt reaktansene og. Løs likningen for. Stemmer det overens med formelen gitt for resonans? Finn den komplekse impedansen til LC-kretsen når vi antar at den ikke har motstandsledd R. Dvs. vi har impedansen for spolen, og impedansen for kondensatoren. Du skal altså regne ut. Prøv å få svaret på formen: hvor A og B er vilkårlige uttrykk av ω, L og C. Hva skjer med Z eq når? Side: 4/9

5 Oppgave 3 Demodulator D1 BAT81 V I V O R C Demodulatoren i figur 3 vil gi ut et signal som varierer i henhold til amplituden på et AM-modulert signal på inngangen. Dioden leder godt når den får en positiv spenning (høyere enn forward voltage ), i foroverretning. Dioden fungerer da som en positiv likeretter. Kondensatoren lades raskt opp når inngangsignalet er positivt og når det er negativt lades den sakte ut gjennom motstanden. Hvis vi velger størrelsene på RC leddet riktig vil den høyfrekvente bærebølgen bli filtrert bort, mens vi beholder det modulerte signalet. For å få til dette bør forholdet mellom båndbredden til signalet vi sender ( ), knekkfrekvensen til RC leddet (f d ) og frekvensen til bærebølgen (f b ) tilfredsstille: Figur 3. Demodulator (Envelope detector) Velg en verdi for R (over 10K) og C gitt 100KHz. Gå ut i fra at er om lag 10KHz. Velg tilgjengelige komponentene som har nærmest verdi til utregningene dine. Regn deretter ut presist hva blir. R = C = = Koble sammen kretsen i figur 3 med dine valgte komponenter. Bruk schottkydioden BAT81. Sett opp et AM-modulert signal slik vi gjorde i oppgave 1 med samme frekvens og amplitude. Koble FGEN til på kretsen. Sett utgangen til en av oscilloskopinngangene. Hvilken frekvens (f) og amplitude(a) har signalet på utgangen? A = f = Side: 5/9

6 Oppgave 4 Radiomottaker I denne oppgaven bør dere ta i bruk de små koblingsbrettene. Vi skal nå bygge en AMradiomottaker. Vi begynner med å overføre rene sinus toner og spille av dette på høyttaler eller hodetelefoner. Antenne AM-signal L1 330uH L2 470uH C_var D1 BAT81 R1 40K C1 330p +5 Volt +5 Volt + 1kΩ 3.3kΩ C4 0.1uF - MCP6004 R2 10kΩ C2 1uF C3 10nF V UT Til effektforsterker R3 2.2kΩ Høypassfilter Lavpassfilter og høytaler Forsterker Figur 4. AM-mottaker. I figur 4 ser dere kretsen for AM-mottakeren. I den første delen mottar vi over en induktiv kobling. Det varierende elektromagnetiske feltet i spolen L1 helt til venstre induserer en strøm i L2. I den mottakende LC-resonatoren blir spenningen høy når signalet er i nærheten av resonansfrekvensen. Deretter blir signalet demodulert av diode-detektoren og sendt videre til lydkretsen som kan drive en høyttaler eller hodetelefoner. Den nederste delen av kretsen er nesten identisk med den dere satt sammen i lab 4. Vi har bare jordet referansepunktet og flyttet på høypassfilteret. Sett sammen den nederste delen av kretsen. Sett på en 0.1µF kondensator på + inngangen til operasjonsforsterkeren i serie med en lydkilde. Hvis dere vil bruke hodetelefoner i stedet for, burde dere bytte ut størrelsen til potmeteret på utgangen til operasjonsforsterkeren med en på 100KΩ. Prøv å få så god kvalitet som mulig på lyden. Vi trenger denne delen av kretsen til å fungere gjennom resten av laben så det er lurt å gjøre en god jobb her. Side: 6/9

7 Fjern lydkilden og kondensatoren på inngangen til operasjonsforsterkeren og sett sammen resten av kretsen. Dere trenger ikke å koble til antenne før neste oppgave. Sett de to spolene i lik orientering mot hverandre. Det elektromagnetiske feltet er veldig svakt, så de må være innen millimeter fra hverandre. Spør labveileder om dere er usikre. Sett på et AM-modulert signal (som i oppgave 1) til spolen L1. Koble oscilloskopet til noden ved antennen. Juster den variable kondensatoren til dere får maksimum amplitude over LCresonatoren. Koble deretter den andre kanalen på oscilloskopet til utgangen fra demodulatoren (etter dioden). Dere skal finne igjen signalet på 1KHz her. Tilkoblingen fra oscilloskopet har en kapasitans som påvirker den følsomme LC-mottakeren. Det kan derfor hende at det demodulerte signalet blir en del svakere når dere fjerner tilkoblingen fra oscilloskopet til LC-kretsen. Fjern nå oscilloskoptilkoblingen nær antennen og bruk målepunktet etter dioden til å justere kondensatoren på ny, slik at det demodulerte signalet blir sterkest mulig. Sett på høyttaler eller hodetelefon. Hvis dere hører en klar lys tone, så fungerer mottakeren. Som en ekstra test, juster så frekvensen på den eksterne signalgeneratoren mellom 500 og 1500 Hz. Demonstrer til labveileder funksjonalitet av kretsen. Gi en kort beskrivelse på hva som skjer med det mottatte signalet når det går gjennom de forskjellige delkretsene i mottakeren (fra L1 til høyttaleren). Side: 7/9

8 Oppgave 5 AM-modulator Audio C1 0.1uF R1 Antenne 1KHz 0.2V 100 R2 D1 BAT81 1MHz 2V 100 R3 1K R4 40K L1 470u Figur 5. AM-modulator I figur 5 har vi en enkel AM-modulator. Den består av en enkel resistiv mikser, likeretter og LCresonator. Denne kretsen er forholdsvis enkel og kan godt kobles på ELVIS brettet om ønskelig. For antenne bruker dere en lang ledning på ca. 50 cm (Ikke kritisk). Avisoler den ene enden og koble den til som skjema henviser. Fest så den andre enden i noe over deg slik at ledningen står vertikalt opp. Sett en tilsvarende ledning som antenne i mottakeren også. Først skal vi tune LC-kretsen. Koble til oscilloskop der antennen er festet til kretsen og juster kondensatoren til dere får maksimum utslag på amplitude. Sjekk også at bølgeformen likner et AM-modulert signal. Da er vi klare til å motta tonen. Pass på at volumet til høyttaler/hodetelefon ikke står for høyt. Juster heller sakte opp når dere hører lyd. Sett antennen fra mottakeren parallelt nær modulatorens antenne. Jo nærmere antennene er hverandre, jo høyere lyd. I vanlige AMradioer er det som regel Automatic gain control (AGC). Denne sørger for å variere forsterkningen i mottatt signal slik at lydvolumet blir konstant. Vi har ikke en slik regulator, så vær observant på store variasjoner i volum som følge av små variasjon av avstand mellom antennene. Hører du lyd? Lek litt med frekvensen til tonen. Bruk så en lydkilde i stedet for den eksterne signalgeneratoren. Bruk helst en av de rød mp3- spillerne på laben. Juster volumet til maksimum på denne og spill av. Side: 8/9

9 Oppgave 6 Radio mottak (valgfri) Det er få eller ingen AM-stasjoner i Norge i dag. AM-radio fra fjerntliggende sendere (Russland, Tyskland e.l.) kommer i tillegg best inn om natten på grunn av de atmosfæriske forholdene nattestid. Siden forholdene for radio-mottak inne på laben kan være ganske dårlige anbefaler vi at du tar med deg kretsen utendørs. Du må derfor benytte batterier og hodetelefoner. Om du ønsker å forsøke på nattestid kan du ta med deg kretsen hjem, men vi ber da om at du husker å returnere komponentene senere. AM-radio bruker bærebølger fra omtrent 300 khz 15 MHz. Din radio skal for øyeblikket være tunet til 1 MHz, men siden C VAR bare kan ta verdier fra 6 pf til 50 pf, gir ikke dette oss mulighet til å justere resonansfrekvensen i hele området. Vi behøver derfor å justere verdien på spolen også. Koble kretsen vekk fra forsyningspenningen på ELVIS og benytt en batteriholder med plass til 4 stk AA batterier i serie stedet. Vi får da en forsyningspenning på 6 Volt. Benytt hodetelefoner og test at mottagerkretsen fremdeles fungerer, når du selv sender et modulert signal på en bærebølge, med kretsen i oppgave 5. Ta med deg et par ekstra spoler med verdier fra 20 µh til 1.5 mh, og ta kretsen med ut. Juster kondensator-verdien sakte og prøv gjerne med et par andre spoleverdier. Vi kan ikke garantere at du vil lykke i å motta et signal, men vi håper at du gjør det! Takk for innsatsen! Om du ønsker det, mottas kommentarer til oppgaven med takk. Det kan hjelpe til med å forbedre kurset senere. Side: 9/9

LABORATORIERAPPORT. RL- og RC-kretser. Kristian Garberg Skjerve

LABORATORIERAPPORT. RL- og RC-kretser. Kristian Garberg Skjerve LABORATORIERAPPORT RL- og RC-kretser AV Kristian Garberg Skjerve Sammendrag Oppgavens hensikt er å studere pulsrespons for RL- og RC-kretser, samt studere tidskonstanten, τ, i RC- og RL-kretser. Det er

Detaljer

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Øvelse 1 Fys 2150 FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Fysisk institutt, UiO DEL A: Multimetermålinger og usikkerhet Mål. Etter Del A av denne øvelsen skal du kunne måle elektrisk spenning, strøm

Detaljer

1. INNLEDNING 3 2. KRAVSPESIFIKASJON 4 3. UTVIKLING AV PROTOTYP 5 4. STRØMFORSYNING 6 5. DOWNCONVERTER 8 6. USB-GRENSESNITT 22

1. INNLEDNING 3 2. KRAVSPESIFIKASJON 4 3. UTVIKLING AV PROTOTYP 5 4. STRØMFORSYNING 6 5. DOWNCONVERTER 8 6. USB-GRENSESNITT 22 Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJON AV OPPGAVE 3 1.2. MÅLGRUPPE 3 1.3. ARBEIDSFORM 3 1.4. ORGANISERING AV RAPPORTEN 3 2. KRAVSPESIFIKASJON 4 3. UTVIKLING AV PROTOTYP 5 4. STRØMFORSYNING 6 4.1. KOMPONENTVALG

Detaljer

FYS 2150. ØVELSE 5. OPTOELEKTRONIKK Fysisk institutt, UiO

FYS 2150. ØVELSE 5. OPTOELEKTRONIKK Fysisk institutt, UiO FYS 2150. ØVELSE 5 OPTOELEKTRONIKK Fysisk institutt, UiO Mål Etter å ha gått gjennom denne øvelsen skal du kjenne til en del bruksområder for optoelektronikk. Du skal også kunne forklare hvordan lys kan

Detaljer

Elektronikksett blinklys metronom synthesizer løgndetektor innbruddsalarm ultralyd støysender

Elektronikksett blinklys metronom synthesizer løgndetektor innbruddsalarm ultralyd støysender Elektronikksett blinklys metronom synthesizer løgndetektor innbruddsalarm ultralyd støysender BLINKLYS Her kan du lage blinklys. Slik gjør du det 1. Ha kontakten ute. 2. Legg koblingsbrettet på et bord.

Detaljer

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE - 1 - GRATULERER DU ER NÅ EIER AV ET SPIONSETT FRA LOGIBLOCS Vi takker for at du har valgt å kjøpe ALRMSETTET (ALARM KIT) fra LOGIBLOCS og håper du får mye glede av å

Detaljer

Enkel elektronisk krets

Enkel elektronisk krets Enkel elektronisk krets Vi skal bygge en liten enkel elektronisk krets. Det følgende er en utførlig beskrivelse som er beregnet for lodding av en slik krets med enkle hjelpemidler. Vi skal imidlertid gjøre

Detaljer

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake.

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake. Lego Mindstorms EV3 Del 1 Generell programmering med blokker for å kjøre rett fram og svinge, samt bruk av løkker for å gjenta en bevegelse. Roboten skal være satt opp med standardoppsett. Oppgave 1.1

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning (Norsk Versjon) Version 1.0 Innhold 1. Generelt Sikkerhet og Vedlikehold... 1 1.1 1.2 Hvem kan bruke dette utstyret?... 1 Sikkerhet på Arbeidsplassen...

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA

ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA 8 Vedlegg: Rapport veiledning TFE4105: Lab høst 2009 Fag TFE4105 Digitalteknikk og datamaskiner Eksempel RAPPORT LAB 2 ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA av Hans Hansen Ole Olsen Lab gruppe 123 Lab utført: 24.9.2009

Detaljer

LABORATORIERAPPORT. Halvlederdioden AC-beregninger. Christian Egebakken

LABORATORIERAPPORT. Halvlederdioden AC-beregninger. Christian Egebakken LABORATORIERAPPORT Halvlederdioden AC-beregninger AV Christian Egebakken Sammendrag I dette prosjektet har vi forklart den grunnleggende teorien bak dioden. Vi har undersøkt noen av bruksområdene til vanlige

Detaljer

HALLO HALLO MEDLEMSBLAD FOR NORSK RADIOHISTORISK FORENING

HALLO HALLO MEDLEMSBLAD FOR NORSK RADIOHISTORISK FORENING HALLO HALLO MEDLEMSBLAD FOR NORSK RADIOHISTORISK FORENING NR. 92(4/05) 21.ÅRGANG DESEMBER 2005 ISSN 0801-9800 NRHF's adresse: Norsk Radiohistorisk Forening Mekanikerveien 32 0683 Oslo Telefon: 22 75 62

Detaljer

Mye av det som er med i boken er basert på egne erfaringer og litt hobbyforskning.

Mye av det som er med i boken er basert på egne erfaringer og litt hobbyforskning. Forord: Denne boken tar for seg ulike sider ved å lage høyttalere. Den er ment som en begynnelse for folk som er interessert i høyttalerbygging, de som liker å gjøre det selv. Det er en fordel med å ha

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Preliminary Report Sonoluminescence

Preliminary Report Sonoluminescence Preliminary Report Sonoluminescence Ole Martin Brende Øystein Walle Institutt for fysikk, NTNU, N-7491, Trondheim, Norway, Kingdom thereof. Last update: 16. februar 2009 Sammendrag Vi har valgt å studere

Detaljer

Teleslyngeguide. En veiledning om teleslynger, tips om valg av utstyr, hva er viktig å ta hensyn til. Teleslyngeguide Side 1

Teleslyngeguide. En veiledning om teleslynger, tips om valg av utstyr, hva er viktig å ta hensyn til. Teleslyngeguide Side 1 Teleslyngeguide En veiledning om teleslynger, tips om valg av utstyr, hva er viktig å ta hensyn til. Teleslyngeguide Side 1 Innholdsoversikt: Hvorfor teleslynge? 4 Krav om teleslynge 4 Er teleslynge bra

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Grunnkurs samband Deltakerhefte

Grunnkurs samband Deltakerhefte Grunnkurs samband Deltakerhefte 2 Innholdet i dette heftet er hentet fra sambandsheftet fra 2009 som er utarbeidet av ressursgruppe samband. Illustrasjoner: Gunnar Sten Johnsen, Helge Dommarsnes Foto:

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Montering av EKKO. Bildet under er fra selve programmeringen, og slik det kommer. 1: Monter tre SMD-transistorer; Q1 - Q3

Montering av EKKO. Bildet under er fra selve programmeringen, og slik det kommer. 1: Monter tre SMD-transistorer; Q1 - Q3 Montering av EKKO Bildet under er fra selve programmeringen, og slik det kommer. 1: Monter tre SMD-transistorer; Q1 - Q3 2: Et sted i planleggingen av variabel lysstyrke forsvant et viktig jordpunk for

Detaljer

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging.

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Laboratorieøvelse i FY3-Elektrisitet og magnetisme Vår Fysisk Institutt, NTNU Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Oppgave -Spenning i krets a: Mål inngangsspenningen og spenningsfallet

Detaljer

Robotisert vedlikehold

Robotisert vedlikehold Robotisert vedlikehold Petter Aspunvik Master i teknisk kybernetikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Tor Engebret Onshus, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for teknisk kybernetikk

Detaljer

Elektronikk og data for automatiker

Elektronikk og data for automatiker Elektronikk og data for automatiker Mikroprosessorteknikk... 4 Datamaskinens oppbygning... 4 Inn- og utganger... 4 Halvlederhukommelser... 4 Programmerbare logiske kretser... 4 Signaloverføring... 5 Prinsipper

Detaljer

for nybegynnere Innføring i grunnleggende elektronikk Av Torgeir Bull

for nybegynnere Innføring i grunnleggende elektronikk Av Torgeir Bull for nybegynnere Innføring i grunnleggende elektronikk Av Torgeir Bull Introduksjon Dette heftet er ment som en introduksjon til Arduino-plattformen og som en innføring i grunnleggende elektronikk. Heftet

Detaljer

KURSHEFTE Byggekurs høsten 2010

KURSHEFTE Byggekurs høsten 2010 KURSHEFTE Byggekurs høsten 2010 Byggebeskrivelse for Imponator 2010 c 2010 Omega Verksted Alle rettigheter er reserverte. Det er ikke lov å reprodusere med dette heftet, fordi det er et åndsverk. Det er

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer