Veileder. Innsyn i klareringssaker. Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Sist oppdatert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder. Innsyn i klareringssaker. Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Sist oppdatert"

Transkript

1 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veileder Sist oppdatert Innsyn i klareringssaker Denne veilederen inneholder NSMs anbefaling på hvordan innsynsreglene i sikkerhetsloven skal forstås og praktiseres. Formålet med veilederen er å skape en klar og enhetlig praksis hos klareringsmyndighetene når det gjelder praktiseringen av innsynsreglene, samt å forenkle behandlingen av innsynssaker. Side 1 av 18

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Hovedregler om innsyn etter sikkerhetsloven 25 a Hvem kan kreve innsyn? Når har omspurte rett til innsyn? Særlig om suspensjonssaker Hva har omspurte rett til innsyn i? Hvem skal anmodning om innsyn rettes til? Hvilke dokumenter kan/skal unntas fra innsyn? Hovedregel Unntak Unntak fra innsyn på grunn av dokumentets innhold Interne dokumenter Meroffentlighet Saksbehandlingsrutiner når en part ber om innsyn Behandlingen av en innsynsbegjæring Anmodning om innsyn og klage på klareringsavgjørelsen Graderte dokumenter På hvilken måte skal omspurte få innsyn Dokumenter Anonymisering Hvilke dokumenter skal utarbeides i forbindelse med en innsynssak Dokumentliste Intern samtidig begrunnelse Underretning til omspurte/fullmektig Klagerett Omtale av særskilte dokumenter i en klareringssak Personopplysningsblankett (POB) Anmodning om personkontroll Utskrift av personkontrollresultater/kilderesultater Opplysninger fra etterretningskilder eller Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Informasjon fra åpne kilder Merknadsfeltet i MIMIR Anmodning fra klarerings-/klagemyndigheten om opplysninger/saksdokumenter fra politiet Opplysninger fra politiet vedrørende omspurte selv Opplysninger fra politiet vedrørende tredjeperson Anmodning fra klarerings-/klagemyndigheten (KM) om opplysninger/saksdokumenter fra helsepersonell Opplysninger/saksdokumenter fra helsepersonell Anmodning til UDI om saksdokumenter vedrørende oppholdstillatelse Informasjon innhentet fra UDI vedrørende omspurte selv Informasjon innhentet fra UDI vedrørende nærstående Manuell kredittsjekk Opplysninger fra Namsmannen/Statens innkrevingssentral Saksbehandlingsnotat Henvendelse fra anmodende myndighet med spørsmål om saksbehandlingstid/prioritet Innkalling til sikkerhetssamtale Forberedelse til sikkerhetssamtale Opptak fra sikkerhetssamtale Referat fra sikkerhetssamtale Intern samtidig begrunnelse Klareringsbevis Klage fra omspurte Foreløpig forvaltningsmelding Ytterligere informasjon fra omspurte Underretning til anmodende myndighet om avgjørelse i klareringssak Særskilt skriv til autorisasjonsansvarlig Underretning til omspurte om avgjørelse i klareringssak Klageoversendelsesbrev fra klareringsmyndighet til klageinstans Underretning fra klageinstans til klareringsmyndighet om resultat i klagesak Side 2 av 18

3 6.33 EOS-korrespondanse Dokumentliste Side 3 av 18

4 1 Innledning Reglene om innsyn har som formål å sikre omspurtes rettssikkerhet i sikkerhetsklareringssaker. Ved at omspurte gis adgang til å gjøre seg kjent med det materialet klareringsmyndigheten bygger sin avgjørelse på, legges det til rette for å imøtegå/kommentere dette grunnlaget i forbindelse med en eventuell klage. På den annen side er det vesentlig at sikkerhetshensyn ivaretas. Personellsikkerhetstjenesten er avhengig av at vi evner å ivareta den informasjonen vi samler inn på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Opplysninger som må unntas av hensyn til rikets sikkerhet, kildevern, taushetsplikt om tredjepersoners forhold og enkelte av sikkerhetstjenestens metoder, er eksempler på dette. Reglene om innsyn, og praktiseringen av dem, er således en avveining mellom rettssikkerhetshensyn og sikkerhetshensyn. Av sikkerhetsloven 25 første ledd fremgår det at forvaltningsloven kapittel IV og V ikke gjelder for avgjørelser om sikkerhetsklarering. I og med at sikkerhetsloven har en egen bestemmelse om rett til innsyn, jf. 25 a, er det denne bestemmelsen en anmodning om innsyn i klareringssaker skal vurderes opp mot. NSM legger imidlertid til grunn at klareringsmyndigheten skal praktisere meroffentlighet, etter prinsippene i forvaltningsloven 18 andre ledd, i den utstrekning det er mulig 1. For øvrig fremgår det av forarbeidene til sikkerhetsloven 2 at når det gjelder unntaket for interne dokumenter, legges det til grunn at dette unntaket i sikkerhetsloven skal praktiseres på samme måte som i forvaltningsloven Ot.prp.nr.59 ( ) s. 20 pkt Ot.prp.nr.59 ( ) kapittel 9, merknad til ny 25 a Side 4 av 18

5 2 Hovedregler om innsyn etter sikkerhetsloven 25 a 2.1 Hvem kan kreve innsyn? Retten til dokumentinnsyn etter sikkerhetsloven 25 a er begrenset til «den som har vært vurdert» sikkerhetsklarert, det vil si omspurte selv. Anmodende myndighet, autorisasjonsansvarlige eller andre som kan bli berørt har således ikke rett til innsyn etter sikkerhetsloven 25 a. I de tilfeller der omspurte lar seg representere ved advokat eller annen fullmektig, vil disse ha samme rett til innsyn som omspurte selv. Fullmektig, som ikke er advokat, alltid skal fremlegge skriftlig fullmakt fra omspurte, jf. forvaltningslovens 12 fjerde ledd. 2.2 Når har omspurte rett til innsyn? Retten til innsyn inntrer «etter at avgjørelse om sikkerhetsklarering er fattet», jf. 25 a første ledd første punktum. Det vil i praksis si at innsynsretten inntrer i det øyeblikket klareringsmyndigheten i førsteinstans har fattet en avgjørelse i klareringssaken 3. Innsynsrett i klagesaken vil først gjøre seg gjeldende etter at klageorganet har fattet avgjørelse i saken Særlig om suspensjonssaker En avgjørelse i lovens forstand, jf. 25 a, omfatter både positive og negative avgjørelser, herunder tilbakekall og suspensjon av tidligere gitt klarering. Suspensjonsavgjørelser fattes når det har oppstått en foreløpig tvil om en persons sikkerhetsmessige skikkethet, og det er nødvendig med nærmere undersøkelser for å avklare om denne tvilen gir grunnlag for et endelig bortfall av klareringen. Det er av stor betydning at det endelige vedtaket i saken blir basert på et korrekt og sannferdig grunnlag. Dersom omspurte får innsyn i en suspensjonssak i forkant av for eksempel en eventuell sikkerhetssamtale, vil omspurte kunne tilpasse sin forklaring i samtalen, og på denne måten kunne oppnå en klarering på urettmessig grunnlag. Det samme hensyn gjør seg gjeldende der omspurte blir bedt om å komme med utdypende redegjørelser. Innsyn på dette tidspunkt i saksbehandlingen vil kunne svekke verdien av de undersøkelsene klareringsmyndigheten må gjennomføre. Av sikkerhetsmessig hensyn gis det derfor ikke innsyn i suspensjonssaker, før endelig vedtak i klareringssaken er fattet. Unntaksbestemmelsen i 25 tredje ledd bokstav a vil gjøre seg gjeldende i disse tilfellene. 2.3 Hva har omspurte rett til innsyn i? Etter sikkerhetsloven 25 a, har omspurte rett til å gjøre seg kjent med «sakens dokumenter». Begrepet sakens dokumenter må forstås på samme måte som i forvaltningsloven 2 første ledd bokstav f (en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, fremføring, overføring eller lignende). Sakens dokumenter i en klareringssak vil være alle opplysninger i saken, herunder personopplysningsblankett med eventuelle vedlegg, kilderesultater, politidokumenter, innkalling til sikkerhetssamtale, referat fra sikkerhetssamtale, forberedelse til sikkerhetssamtale, notat fra samtaler med kilder, rapporter, brev, notater, samt lydopptak/filmopptak av sikkerhetssamtale eller 3 Ot.prp.nr.59 ( ) s. 21 pkt og s. 33 Side 5 av 18

6 samtale med andre kilder, dokumentliste, merknadsfeltet i saksbehandlingsverktøyet, korrespondanse med EOS-utvalget, med mer. Det er uten betydning hvem som har utstedt dokumentet, eksempelvis omspurte, klareringsmyndigheten, autorisasjonsansvarlig, politiet osv. Et annet spørsmål som kan reises, er hva som naturlig skal anses som én sak. I følge veiledningen til sikkerhetsloven kap 6 og forskrift om personellsikkerhet s.56 fremgår det at: Begrepet klareringssak må knyttes til den enkelte klareringsanmodning. I den enkelte klareringssak inngår de opplysninger, som inngår i samme avgjørelsesprosess, herunder klage, anmodning om innsyn og omgjøring. Opplysninger i den enkelte klareringssak omfatter også de som har oppstått innenfor rammen av klareringens varighet (5 års rammen). Innkomne opplysninger i klareringens gyldighetstid, jf sikkerhetsloven 24 annet ledd, anses følgelig å tilhøre den gjeldende klareringssak. Etter forskrift om personellsikkerhet 4 (personellsikkerhetsforskriften) 4-8 andre ledd andre punktum, skal klareringsmyndigheten innhente tidligere klareringssaker (i sin helhet), når den skal fatte avgjørelse om sikkerhetsklarering. Der man har benyttet opplysninger fra tidligere klareringssak i vurderingen av den nye saken, vil disse opplysningene også være gjenstand for vurdering av innsyn. Dersom omspurte ikke anmoder om innsyn før etter at avgjørelse er fattet i klagesaken, vil innsynsvurderingen omfatte alle dokumentene som inngår både i selve klareringssaken og i klagesaken. 2.4 Hvem skal anmodning om innsyn rettes til? Anmodning om innsyn skal rettes til den klareringsmyndighet som har avgjort saken. Dersom innsynsanmodningen gjelder dokumenter i en klagesak, skal henvendelsen rettes til klageorganet. Dersom anmodningen fremsettes først etter at klagesakene er avgjort, er det klageorganet som tar stilling til anmodningen for hele sakskomplekset, dvs både førsteinstansens sak og klagesaken. 4 Forskrift av 29. juni 2001 nr. 722 om personellsikkerhet (personellsikkerhetsforskriften) Side 6 av 18

7 3 Hvilke dokumenter kan/skal unntas fra innsyn? 3.1 Hovedregel Hovedregelen er at omspurte har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter etter at avgjørelse om sikkerhetsklarering er fattet, jf. 25 a første ledd. 3.2 Unntak Unntakene fra hovedregelen om at det skal gis innsyn, fremgår av sikkerhetsloven 25 a andre ledd. I henhold til denne bestemmelsen kan et dokument unntas fra innsyn på grunn av dokumentets innhold, eller når det er utarbeidet for den interne saksforberedelsen med unntak av de faktiske opplysninger som ligger i slike dokumenter Unntak fra innsyn på grunn av dokumentets innhold Omspurte har ikke krav på innsyn i de deler av et dokument som inneholder opplysninger som nevnt i sikkerhetsloven 25 tredje ledd bokstav a-d, jf. 25 a andre ledd første punktum. Dette er de samme unntakene som gjør seg gjeldende når omspurte ikke har krav på begrunnelse. Bokstav a Opplysninger som kan skade Norges, eller våre alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser skal naturlig nok beskyttes. Dette vil være informasjon som etter sikkerhetsloven 3 nr. 8 og 11 er skjermingsverdig, og som skal sikkerhetsgraderes. Omspurte har ikke krav på innsyn i de deler av et dokument som inneholder slike opplysninger. Dette kan også omfatte opplysninger om sikkerhetstjenestens metoder. Dokumentene i en sikkerhetsklareringssak vil gjennomgående være gradert minimum BEGRENSET (og merket PERSONKONTROLL). Dette fordi opplysninger som innhentes i en klareringssak, sammenstilt med det faktum at personen søkes klarert, vil eksponere en sårbarhet hos vedkommende. Selv om det legges til grunn at en sammenstilling av slike opplysninger kan være gradert, tilsier hensynet til omspurtes rettssikkerhet at det likevel kan gis innsyn, dersom ikke andre hensyn tilsier det motsatte. Bokstav b Opplysninger av betydning for kildevern kan unntas etter bokstav b. Det kan være svært alvorlig for sikkerhetstjenestens troverdighet og informasjonstilfang - og derved muligheten til å utøve en effektiv forebyggende sikkerhetstjeneste - om opplysninger gitt under forutsetning av konfidensialitet, blir brakt videre. Kildeopplysninger etter denne bestemmelsen kan eksempelvis være opplysninger fra oppgitte eller supplerende referanser, uttalelser fra tjenestesteder eller arbeidsplasser, etterretningsopplysninger fra norske og utenlandske samarbeidende tjenester og opplysninger fra politiet i forvaltnings og straffesaker. I visse tilfeller vil imidlertid utsteder av dokumentet gi innsyn ved direkte henvendelse f.eks. politi eller anmodende myndighet. Side 7 av 18

8 Bokstav c Opplysninger som det av hensyn til vedkommendes helse eller hans forhold til personer som står denne nær, må anses utilrådelig at vedkommende får kjennskap til, kan unntas etter bokstav c. Dersom det foreligger grunn til grunn til å tro at informasjonen vil kunne påvirke omspurtes liv og helse på en negativ måte, bør informasjonen unntas. Eksempel på informasjon som kan tenkes unntatt, er opplysninger fra helsepersonell. Dette kan være informasjon om atferd som underbygger alvorlig psykiatrisk diagnose, eller informasjon om diagnose som omspurte ikke har innsikt i. Med personer som står omspurte nær, menes i første rekke familie, nære venner mv., men dette må vurderes i det enkelte tilfellet. Eksempler på opplysninger som må unntas ut fra hensynet til forholdet til nærstående, er sensitive opplysninger om nærstående. NSM legger til grunn at selv i tilfeller der nærstående har gitt samtykke kan det ikke gis innsyn i slik informasjon. Dette fordi et slikt samtykke ikke vil kunne være et informert samtykke. NSM legger til grunn at opplysninger gitt av nærstående alltid skal unntas av hensyn til kildevern, uavhengig av om opplysningene er positive eller negative se veiledning til bokstav b. Bokstav d Opplysninger som angår tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser og beregninger og forretningshemmeligheter ellers, når de er av en slik art at andre kan utnytte dem i sin næringsvirksomhet, kan unntas etter bokstav d. Unntaket for forretningshemmeligheter er en harmonisering med forvaltningslovens unntak fra innsyn, og er lite praktisk i forbindelse med klareringssaker Interne dokumenter Omspurte har ikke krav på å gjøre seg kjent med dokumenter som klareringsmyndigheten eller klageinstansen selv har utarbeidet for den interne saksforberedelsen, jf. 25 a andre ledd andre punktum. Unntaket for interne dokumenter skal praktiseres på samme måte som i forvaltningsloven Med internt dokument menes et dokument som et organ har utarbeidet for sin egen interne saksforberedelse. Slike dokumenter anses fortsatt som interne, selv om de er sendt mellom klareringsmyndigheter i forbindelse med saksbehandlingsprosessen. Dette omfatter også forsendelser mellom klareringsmyndighet og klagemyndighet. Selv om dokumentet i utgangspunktet er et internt dokument, har omspurte rett til å gjøre seg kjent med de deler av dokumentet som inneholder faktiske opplysninger eller sammendrag, eller annen bearbeidelse av faktum. Det følger av forvaltningsloven 18 c at retten til innsyn i faktiske opplysninger ikke gjelder opplysninger som har vært uten betydning for avgjørelsen eller opplysninger som allerede finnes i et annet dokument omspurte har fått tilgang til/innsyn i. Forvaltningsloven kapittel IV kommer ikke direkte til anvendelse i klareringssaker, men det samme prinsipp må legges til grunn også ved vurdering av innsyn i klareringssaker. 5 Ot.prp.nr.59 ( ) kapittel 9, merknad til ny 25 a Side 8 av 18

9 4 Meroffentlighet Forsvarsdepartementet uttalte i forarbeidene 6 til sikkerhetsloven at prinsippet om meroffentlighet i forvaltningen gjelder også i klareringssaker, og understrekte i den forbindelse at meiroffentlegheitsprinsippet i forvaltningsretten skal nyttast på same måte i klareringssaker som forvaltninga elles. Det er viktig å være klar over at 25 a andre ledd, jf. 25 tredje ledd angir hva den enkelte ikke kan kreve innsyn i. Klareringsmyndigheten har likevel plikt til å vurdere om den som er søkt klarert kan gis tilgang til mer informasjon enn det vedkommende har uttrykkelig krav på. Det skal derfor foretas en konkret vurdering av om innsyn likevel kan gis i deler av slike opplysninger, der dette er ubetenkelig. 6 Ot.prp.nr.59 ( ) s. 20 pkt Side 9 av 18

10 5 Saksbehandlingsrutiner når en part ber om innsyn 5.1 Behandlingen av en innsynsbegjæring Ved mottak av en anmodning om innsyn, må klareringsmyndigheten undersøke om den er fremsatt av en person som har rett til innsyn etter sikkerhetsloven 25 a, av en advokat som representerer omspurte, og eventuelt om det foreligger nødvendig dokumentasjon på at vedkommende som ber om innsyn er omspurtes fullmektig. Videre må det undersøkes om innsynsbegjæringen er fremsatt for rett klareringsmyndighet og om retten til innsyn er inntrådt (det vil si om avgjørelse i klarerings-/klagesaken er fattet). Dersom ett eller flere av de nevnte premissene ikke er oppfylt, skal innsynsanmodning avvises. 5.2 Anmodning om innsyn og klage på klareringsavgjørelsen I noen saker ber omspurte om innsyn samtidig som vedtaket i klareringssaken påklages. I slike tilfeller skal det fattes en endelig avgjørelse i innsynssaken før klareringsmyndigheten behandler klagesaken. Dette sikrer at omspurte har et best mulig grunnlag for å utarbeide klage og eventuelt komme med tilleggsopplysninger. I praksis innebærer dette at en eventuell klage på klareringsavgjørelse ikke skal oversendes til klageinstansen før innsynssaken er sluttført og klageretten er uttømt. 5.3 Graderte dokumenter Utgangspunktet etter informasjonssikkerhetsforskriften er at informasjon gradert med norsk sikkerhetsgrad bare kan omgraderes av virksomhet som har utstedt informasjonen, av virksomhet overordnet denne, eller av NSM. Med omgradering forstås også avgradering, jf. informasjonssikkerhetsforskriften 2-9. For øvrig angir informasjonssikkerhetsforskriften 2-13 hvilke prosedyrer som må følges ved henvendelser om innsyn i dokumenter som er gradert med hjemmel i denne forskriften/sikkerhetsloven 11. Informasjonssikkerhetsforskriften 2-13 andre ledd fastslår at dersom det er en annen virksomhet enn utsteder som får henvendelsen om innsyn, skal virksomheten som får henvendelsen uten ugrunnet opphold kontakte utsteder for vurdering av avgradering. Dersom klareringsmyndigheten får svar om at dokumentet kan avgraderes, må klareringsmyndigheten på selvstendig grunnlag likevel vurdere om dokumentet må unntas fra innsyn av andre grunner. Dersom klareringsmyndigheten får svar om at dokumentet ikke kan avgraderes skal innsyn ikke gis. Forskriften regulerer ikke hvordan en henvendelse om avgradering til utsteder av dokumentet skal foregå. NSM er av den oppfatning at klareringsmyndigheten må sende ut brev til utsteder og legge ved en kopi av det aktuelle dokumentet som ønskes avgradert. Man må også anmode om å få skriftlig svar på henvendelsen om avgradering. På denne måten har man notoritet for at det er utsteder av dokumentet som har tatt stilling til spørsmålet om avgradering, og at avgraderingsspørsmålet således er håndtert i henhold til forskriftens prosedyrer. Dersom klareringsmyndigheten kommer til at et dokument (eventuelt etter sladding) kan avgraderes overfor omspurte, skal dokumentet merkes ved at graderingen strykes over og at tekst som vist under påføres. Av sikkerhetsmessige grunner vil dokumentet fortsatt ha et beskyttelsesbehov hos klareringsmyndigheten, og vil derfor fortsatt være gradert hos klareringsmyndigheten. Det er kun dokumentet til omspurte som avgraderes. 7 Forskrift av 1. juli 2001 nr. 744 om informasjonssikkerhet (informasjonssikkerhetsforskriften) Side 10 av 18

11 BEGRENSET PERSONKONTROLL Dokumentet avgradert i ett eksemplar til omspurte. Original og eventuelle kopier er fortsatt gradert og beskyttet som personkontrollsak. Dato/Sign 5.4 På hvilken måte skal omspurte få innsyn Sikkerhetsloven 25 a tredje ledd har regler om hvordan innsynsretten skal gjennomføres i praksis. Dokumenter skal gis i kopi, mens innsyn i sikkerhetssamtale skal gis ved oppmøte hos klareringsmyndigheten Dokumenter NSM vil understreke at en klareringsmyndighet ikke må sende ut originaldokumentene på utlån, da dette innebærer en risiko for at originaldokumentene kan komme på avveie. En del av dokumentene det skal gis innsyn i, må det forutsettes at omspurte allerede besitter. Dette gjelder f.eks. underretninger fra klareringsmyndigheten til omspurte, forvaltningsmeldinger med mer. NSM gjør oppmerksom på at også disse dokumentene kan sendes i kopi til omspurte i forbindelse med innsynssaken. Videre skal alle dokumentene det gis innsyn i og som sendes i kopi til omspurte, skannes inn på saken, slik at klarerings-/klagemyndigheten i ettertid har notoritet på hvilke konkrete dokumenter omspurte har fått innsyn i, samt hvordan dokumentene så ut da innsyn ble gitt. Dette er også viktig med hensyn til en eventuell klagebehandling i innsynssaken, slik at klagemyndigheten kan se nøyaktig hvilke opplysninger det tidligere er gitt innsyn i Anonymisering Eventuelle dokumenter/deler av dokumenter det ikke skal gis innsyn i, må fjernes/sladdes. Det presiseres i den forbindelse at navn på saksbehandlere og andre involverte som navngis i saksdokumentene alltid skal sladdes i dokumenter det gis innsyn i. Dette gjelder normalt ikke informasjon om omspurte selv. Det må også vurderes hvorvidt navn på virksomheter, tjenestesteder eller lignede skal sladdes for å unngå unødig eksponering av interne forhold i virksomheten. 5.5 Hvilke dokumenter skal utarbeides i forbindelse med en innsynssak Dokumentliste NSM legger til grunn at det må utarbeides en dokumentliste i forbindelse med behandlingen av innsynssaken. Denne listen skal gi omspurte en oversikt over hvilke dokumenter vedkommende får/ikke får innsyn i. Av listen bør det fremgå om innsyn gis i det aktuelle dokumentet, eventuelt hvilken unntakshjemmel som kommer til anvendelse. Det presiseres i den forbindelse at det kun skal fremgå om det er gjort unntak etter 25 a andre ledd første eller andre punktum, og ikke konkret hvilken bokstav i 25 tredje ledd som er anvendt. Det vises i denne forbindelse til Veiledning til sikkerhetslovens kap 6 og forskrift om personellsikkerhet, der det fremkommer at;.. En angivelse av bokstav i denne sammenheng vil i enkelte tilfeller kunne røpe opplysninger som er søkt beskyttet i unntaksbestemmelsen. Særlig klart er Side 11 av 18

12 dette der innsyn er nektet etter 25 tredje ledd bokstav c) og opplysningene gjelder vedkommendes nærstående. Dersom tittelen i et dokument inneholder informasjon som skal unntas etter 25 a må denne ikke benyttes i dokumentlisten Intern samtidig begrunnelse I forbindelse med av den enkelte innsynsbegjæringen, skal klareringsmyndigheten utarbeide en skriftlig vurdering. I vurderingen skal det fremgå hvilke dokumenter saken omfatter, og om det kan gis innsyn i det enkelte dokumentet eller i deler av dette. Videre skal det henvises til hvilken hjemmel i sikkerhetsloven 25 a tredje ledd bokstav a-d som eventuelt gir grunnlag for å unnta opplysningene i dokumentet fra innsyn. Videre er det naturlig å kommentere i spørsmålet om avgradering av det enkelte dokument, samt vurderingen av meroffentlighetsprinsippet Underretning til omspurte/fullmektig Klareringsmyndigheten må gi omspurte skriftlig underretning om utfallet i innsynssaken. Dersom innsyn ikke gis, eller det kun gis delvis innsyn, må vedkommende i underretningen opplyses om klageadgangen etter sikkerhetsloven 25 andre ledd siste punktum. I underretningen bør det fremgå at hjemmelen for nektet innsyn er sikkerhetsloven 25 a andre ledd, jf. 25, men det bør normalt ikke angis hvilken konkret bokstav i 25 som benyttes. En angivelse av bokstav i denne sammenheng vil kunne røpe opplysninger som er søkt beskyttet i unntaksbestemmelsen. Videre bør det fremgå av underretningen hvor lang frist omspurte har til å klage på avgjørelsen om helt/delvis nektet innsyn. 5.6 Klagerett Avslag på begjæring om innsyn kan påklages, jf. sikkerhetsloven 25 c andre ledd andre punktum. Det legges til grunn at dette gjelder både der innsyn nektes helt eller delvis. Dersom det klages på nektet innsyn, avbrytes klagefristen på selve klareringsavgjørelsen. Ny klagefrist løper fra det tidspunkt underretning om innsyn har kommet frem til vedkommende. Klage på avgjørelse om innsyn sendes klareringsmyndigheten. NSM er klageinstans. For avgjørelser truffet av NSM i førsteinstans, er Forsvarsdepartementet klageinstans. Side 12 av 18

13 6 Omtale av særskilte dokumenter i en klareringssak 6.1 Personopplysningsblankett (POB) Omspurte har selv fylt ut denne og det er derfor normalt ikke noe til hinder for at vedkommende får innsyn i dokumentet. Det kan imidlertid forekomme gradert informasjon i POB. Det må derfor foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak om hvorvidt innsyn kan gis. Dersom det for eksempel ligger vedlegg til POB som ikke er fremsendt fra omspurte selv (f.eks. fra anmodende myndighet) og som er gradert, må det rettes en henvendelse til utsteder av dokumentet om avgradering, før det eventuelt gis innsyn. 6.2 Anmodning om personkontroll Det må vurderes om anmodning om personkontroll, herunder begrunnelse og dokumentasjon på behovet for klarering, inneholder gradert informasjon. Informasjon om anmodende myndighet og anmodet klareringsnivå, må med hjemmel i 25 a, 2.ledd a) alltid sladdes før det eventuelt gis innsyn i dokumentet. 6.3 Utskrift av personkontrollresultater/kilderesultater Personkontrollresultater/kilderesultater vil normalt være sikkerhetsgradert BEGRENSET av NSM. For å effektivisere innsynsprosessen legger NSM til grunn at det i denne sammenheng er opp til den enkelte klareringsmyndighet å vurdere om det er mulig å avgradere utskrift av kilderesultatene som klareringsmyndigheten har mottatt fra NSM etter gjennomført personkontroll. Dersom det oppstår tvil om mulighetene for avgradering, må saken oversendes til NSM iht normal prosedyre. Opplysninger om hvorvidt det er funn eller ikke funn hos PST, er sikkerhetsgradert informasjon. Slike opplysninger skal alltid unntas med hjemmel i 25 tredje ledd bokstav b. Alle opplysninger i kildedokumentet som refererer til PST må derfor sladdes. Resultater på omspurtes nærstående må unntas etter 25 tredje ledd bokstav c. Dette gjøres ved at omspurte kun får innsyn i de sidene som omhandler ham/henne selv, og at de resterende sidene blir unntatt i sin helhet. Omspurte må imidlertid underrettes om at det ikke gis innsyn i opplysninger som omfatter tredjepersoner. Dersom det fremkommer i kilderesultatene at omspurte har pågående straffesaker/saker under etterforskning, må disse opplysningene også unntas fra innsyn i medhold av bokstav b, med mindre politiet har samtykket til at informasjonen kan frigis. Det påpekes at det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak av hvorvidt det fremkommer opplysninger i kilderesultatene, utover ovennevnte opplysninger, som skal unntas fra innsyn. Side 13 av 18

14 6.4 Opplysninger fra etterretningskilder eller Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Bestemmelsen i personellsikkerhetsforskriften 4-5 første ledd (om begrunnelse) må etter NSMs vurdering anvendes tilsvarende når det gjelder innsyn, slik at det ikke kan gis innsyn i opplysninger fra etterretningskilder eller PST uten at det er innhentet skriftlig tillatelse fra kilden. I praksis vil opplysninger fra etterretningskilder eller PST alltid kunne unntas i medhold av 25 tredje ledd bokstav b. 6.5 Informasjon fra åpne kilder Opplysninger, som klareringsmyndigheten har innhentet fra åpne kilder, bør det i utgangspunktet kunne gis innsyn i. Dette forutsetter at opplysningene gjelder omspurte selv, og at ingen av unntaksbestemmelsene i 25 tredje ledd kommer til anvendelse. Dersom informasjon fra de åpne kildene indirekte kan avsløre annen taushetsbelagt/gradert informasjon i klareringssaken, må denne informasjonen også unntas. 6.6 Merknadsfeltet i MIMIR Merknadsfeltet i MIMIR vil kunne inneholde informasjon til bruk i den interne saksforberedelsen. Opplysninger som fremgår her, kan derfor unntas i medhold av 25 a andre ledd andre punktum. Opplysninger som fremkommer i merknadsfeltet, vil uansett ofte fremgå av andre dokumenter i saken. 6.7 Anmodning fra klarerings-/klagemyndigheten om opplysninger/saksdokumenter fra politiet Det er viktig å skille mellom pågående og avsluttede straffesaker. Det vil som hovedregel kunne gis innsyn i klareringsmyndighetens brev/anmodning om opplysninger eller saksdokumenter med mindre anmodningen inneholder informasjon som må unntas fra innsyn med hjemmel i 25 a andre ledd, jf. 25 tredje ledd. NSM legger til grunn at anmodninger som gjelder en pågående straffesak vil det ikke kunne gis innsyn, med mindre politiet har åpnet for dette. 6.8 Opplysninger fra politiet vedrørende omspurte selv Hvorvidt omspurte skal få innsyn i politiets dokumenter vil det i første omgang være opp til politiet å vurdere. Det må derfor alltid rettes en henvendelse dit først. Klareringsmyndigheten må imidlertid selv, både før og etter at uttalelse er innhentet, vurdere om det kan gis innsyn i de aktuelle opplysningene. Uavhengig av politiets vurdering av forholdet, kan det tenkes at klareringsmyndigheten bør unnta dokumentene iht 25 a andre ledd, jf. 25 tredje ledd. Dersom politiet har gitt en negativ uttalelse, kan ikke klareringsmyndigheten overprøve politiets avgjørelse. En utlevering i slike sammenhenger vil kunne få betydelige konsekvenser for videre samarbeid og utlevering av opplysninger til klareringsmyndigheten. 6.9 Opplysninger fra politiet vedrørende tredjeperson Når det gjelder straffesaksdokumenter vedrørende omspurtes nærstående eller en annen tredjeperson, vil disse alltid være unntatt fra innsyn med hjemmel i 25 a andre ledd første punktum, jf. 25 tredje ledd bokstav b og/eller c. Side 14 av 18

15 6.10 Anmodning fra klarerings-/klagemyndigheten (KM) om opplysninger/saksdokumenter fra helsepersonell Hvorvidt det kan gis innsyn i klareringsmyndighetens brev i slike sammenhenger, må vurderes konkret i hver enkelt sak. Vurderingen vil måtte avhenge av detaljnivået på hva klareringsmyndigheten har bedt om av opplysninger. Dersom dokumentet inneholder opplysninger som kan si noe om klareringsmyndighetens metoder og vurderinger knyttet til saken, vil det ofte være hjemmel for å unnta fra innsyn i medhold av 25 a andre ledd første punktum, jf. 25 tredje ledd bokstav a Opplysninger/saksdokumenter fra helsepersonell Når det gjelder opplysninger gitt til klareringsmyndigheten av helsepersonell, må disse unntas fra innsyn i medhold av 25 a andre ledd første punktum, jf. 25 tredje ledd bokstav b. Omspurte bør imidlertid bli informert om at det er innhentet opplysninger fra behandler. Det foreligger en innsynsrett hos behandler etter bla pasient- og brukerrettighetsloven 5-1 og pasientjournalloven 18. Forespørsler om innsyn etter andre lover enn sikkerhetsloven må imidlertid rettes direkte til behandler. På denne måten kan behandleren ta de nødvendige forhåndsregler for å ivareta sin pasient, samt selv ha kontroll på hvilken informasjon pasienten får tilgang til Anmodning til UDI om saksdokumenter vedrørende oppholdstillatelse Det vil som hovedregel kunne gis innsyn i klareringsmyndighetens brev/anmodning om opplysninger eller saksdokumenter med mindre anmodningen inneholder informasjon som må unntas fra innsyn med hjemmel i 25 a andre ledd, jf. 25 tredje ledd Informasjon innhentet fra UDI vedrørende omspurte selv Klareringsmyndigheten må kontakte UDI for å avklare om det kan gis innsyn i de aktuelle opplysningene. Klareringsmyndigheten må selv, etter at uttalelse er innhentet, vurdere om det kan gis innsyn. Dersom UDI har gitt en negativ uttalelse, vil ikke klareringsmyndigheten overprøve UDIs avgjørelse. Dette kan få betydelige konsekvenser for videre samarbeid og utlevering av opplysninger til klareringsmyndigheten Informasjon innhentet fra UDI vedrørende nærstående Når det gjelder dokumenter vedrørende omspurtes nærstående eller en annen tredjeperson, vil disse alltid være unntatt fra innsyn med hjemmel i 25 a andre ledd første punktum, jf. 25 tredje ledd bokstav b og/eller c. Et eventuelt samtykke til innsyn fra nærstående, vil ikke kunne legges til grunn, da dette ikke kan anses som et opplyst samtykke Manuell kredittsjekk Det gis normalt innsyn, da dette er opplysninger vedkommende forutsettes å kjenne til selv Opplysninger fra Namsmannen/Statens innkrevingssentral Det gis normalt innsyn, da det må legges til grunn at dette er opplysninger som omspurte selv er kjent med eller i alle fall har mulighet til å få tak i selv. Side 15 av 18

16 6.17 Saksbehandlingsnotat Saksbehandlingsnotat blir som regel utarbeidet for den interne saksforberedelsen ved klareringsmyndigheten eller klagemyndigheten, Dette kan være f.eks. referat fra telefonsamtaler, eller saksbehandlers egne notater i forbindelse med saksbehandlingen. Slike notater kan som hovedregel unntas med hjemmel i 25 a andre ledd andre punktum. Unntak gjelder for «faktiske opplysninger eller sammendrag eller annen bearbeidelse av faktum». Det må derfor foretas en konkret vurdering av innholdet i notatet ved avgjørelsen om det kan gis helt eller delvis innsyn. Ofte vil slike notater omhandle opplysninger gitt til klareringsmyndigheten av andre enn omspurte selv, f.eks. autorisasjonsansvarlig, sikkerhetsleder, nærstående e.l. I slike tilfeller vil det som utgangspunkt være hjemmel i 25 tredje ledd bokstav b for å gjøre unntak fra innsyn Henvendelse fra anmodende myndighet med spørsmål om saksbehandlingstid/prioritet Normalt gis innsyn i sladdet og avgradert versjon av dokumentet, med mindre henvendelsen inneholder informasjon som bør unntas med hjemmel i 25 a andre ledd, jf. 25 tredje ledd Innkalling til sikkerhetssamtale Dette dokumentet er sendt ut til omspurte i forbindelse med saksbehandlingen, og det er derfor ikke noe i veien for at vedkommende får innsyn i dokumentet. Eksemplaret det gis innsyn i må imidlertid avgraderes Forberedelse til sikkerhetssamtale Dokumentet er et internt dokument, og unntas fra innsyn i medhold av 25 a andre ledd andre punktum, eller med hjemmel i 25 a andre ledd, jf. 25 tredje ledd bokstav a Opptak fra sikkerhetssamtale Omspurte har krav på å få se opptak fra sikkerhetssamtalen jf 25a 1 ledd 2.punktum. Sikkerhetshensyn taler for at det ikke blir sendt kopi av opptaket, da dette kan åpne for misbruk. I forarbeidene til bestemmelsen 8 pekes det særlig på faren for at samtalen og de metodene sikkerhetstjenesten benytter i denne forbindelse, skal bli alminnelig kjent og gjenstand for analyse, dersom en omspurt får kopi av opptaket av sikkerhetssamtalen. NSM legger til grunn at de samme hensyn gjør seg gjeldende når det gjelder referatet fra sikkerhetssamtalen. Innsyn i sikkerhetssamtalen gis derfor ved personlig oppmøte hos klareringsmyndigheten. Dersom omspurte ønsker å se opptaket sammen med en fullmektig/advokat og denne personen ikke var med på samtalen, må klareringsmyndigheten imidlertid på forhånd vurdere om fullmektigen kan gis innsyn i hele opptaket. Det kan gjøres unntak for deler av opptaket, under henvisning til unntak i sikkerhetsloven 25 tredje ledd, eksempelvis der opptaket inneholder sikkerhetsgradert informasjon, med mindre fullmektigen/advokaten er klarert og autorisert Referat fra sikkerhetssamtale Omspurte gis innsyn i referatet, men må av sikkerhetshensyn møte opp hos klareringsmyndigheten for å lese det der. Sikkerhetshensyn taler for at det ikke blir sendt kopi av referatet, da dette kan åpne for 8 Ot.prp.nr.59 ( ) s Side 16 av 18

17 misbruk. I forarbeidene til 25 a tredje ledd 9 pekes det særlig på faren for at samtalen og de metodene sikkerhetstjenesten benytter i denne forbindelse, skal bli alminnelig kjent og gjenstand for analyse, dersom en omspurt får kopi av opptaket av sikkerhetssamtalen. NSM legger til grunn at de samme hensyn gjør seg gjeldende når det gjelder referatet fra sikkerhetssamtalen Intern samtidig begrunnelse Dette er et dokument utarbeidet for den interne saksforberedelsen, og unntas fra innsyn i medhold av sikkerhetsloven 25 a andre ledd andre punktum. Se for øvrig punkt 3 ovenfor om interne dokumenter Klareringsbevis I henhold til personellsikkerhetsforskriften 4-6 andre ledd andre punktum, kan klareringsbevis ved tjenstlig behov utlånes i kortere perioder. Dette er for å unngå misbruk av dokumentet. Innsyn kan gis i en sladdet versjon slik at det ikke kan misbrukes Klage fra omspurte Dette dokumentet er fremsendt av omspurte selv eller fullmektig/advokat i forbindelse med saksbehandlingen, og det er derfor ikke noe i veien for at vedkommende får innsyn i dokumentet. Eksemplaret det gis innsyn i må imidlertid avgraderes Foreløpig forvaltningsmelding Dette dokumentet er sendt ut til omspurte i forbindelse med saksbehandlingen, og det er derfor ikke noe i veien for at vedkommende får innsyn i dokumentet. Eksemplaret det gis innsyn i må imidlertid avgraderes Ytterligere informasjon fra omspurte Innsyn gis normalt i sladdet og avgradert versjon. Det må imidlertid alltid vurderes konkret om underretningen inneholder opplysninger som bør unntas fra innsyn med hjemmel i sikkerhetsloven 25 a, jf Underretning til anmodende myndighet om avgjørelse i klareringssak Innsyn gis normalt i sladdet og avgradert versjon. Det må imidlertid alltid vurderes konkret om underretningen inneholder opplysninger som bør unntas fra innsyn med hjemmel i sikkerhetsloven 25 a, jf Særskilt skriv til autorisasjonsansvarlig Ovennevnte skriv omfatter opplysninger gitt i medhold av sikkerhetsloven 20 siste ledd siste punktum. Ofte vil et slikt skriv inneholde opplysninger som omspurte selv er kjent med, mens det i andre tilfeller vil være grunn til å unnta opplysningene fra innsyn med hjemmel i sikkerhetsloven 25 a, jf. 25. Innsyn i slike skriv må vurderes konkret av klareringsmyndigheten/klagemyndigheten ut fra innholdet i dokumentet. 9 Ot.prp.nr.59 ( ) s Side 17 av 18

18 6.30 Underretning til omspurte om avgjørelse i klareringssak Dette dokumentet er sendt ut til omspurte i forbindelse med saksbehandlingen, og det er derfor ikke noe i veien for at vedkommende får innsyn i dokumentet. Eksemplaret det gis innsyn i må imidlertid avgraderes Klageoversendelsesbrev fra klareringsmyndighet til klageinstans Dersom det er snakk om et rent oversendelsesbrev, bør det i utgangspunktet ikke være noe til hinder for at omspurte gis innsyn i dokumentet. I de tilfeller der oversendelsesbrevet er formulert som en intern samtidig begrunnelse, eller i vesentlig grad inneholder den samme informasjonen/de samme vurderingene, vil det kunne gjøres unntak fra innsyn med hjemmel i 25 a andre ledd andre punktum Underretning fra klageinstans til klareringsmyndighet om resultat i klagesak Dersom det er snakk om et rent oversendelsesbrev, bør det i utgangspunktet ikke være noe til hinder for at omspurte gis innsyn i dokumentet. I de tilfeller der oversendelsesbrevet er formulert som en intern samtidig begrunnelse, eller i vesentlig grad inneholder den samme informasjonen/de samme vurderingene, vil det kunne gjøres unntak fra innsyn med hjemmel i 25 a andre ledd andre punktum EOS-korrespondanse Hvorvidt det kan gis innsyn i opplysninger som fremkommer av korrespondanse mellom EOS-utvalget og klareringsmyndigheten/klagemyndigheten, må vurderes konkret ut fra innholdet i de aktuelle dokumentene. Dersom dokumentet er utstedt av EOS utvalget, må det bes om at EOS-utvalget vurderer muligheten for å gi innsyn, herunder muligheten for avgradering iht forskrift om informasjonssikkerhet Dette må skje skriftlig for å sikre notoritet rundt vurderingene Dokumentliste NSM legger til grunn at det må utarbeides en egen dokumentliste i forbindelse med behandlingen av innsynssaken. Dersom tittelen i et dokument inneholder informasjon som skal unntas etter 25 a må denne ikke benyttes i dokumentlisten. Side 18 av 18

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser Forslag til forskrift om endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser I I forskrift 29. juni 2001 nr. 711 om personellsikkerhet foreslås følgende endringer:

Detaljer

Partsinnsyn - saksbehandlingsrutiner

Partsinnsyn - saksbehandlingsrutiner Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Versjonsnr.: 10 Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med hjemmel i lov 20. mars 1998 om forebyggende

Detaljer

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47)

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47) Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N- 4001 Stavanger Telefon (+ 47) 916 45 130 kurt@bjornnes.com www.bjornnes.com Innledning Dagen skal handle om retten til dokumentinnsyn Andre typer åpenhet

Detaljer

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven v/marianne Hovde, fagansvarlig Statistikk vedr. kommunale bevillinger I 2012 oppga 35 av 428 kommuner i Norge at de hadde gitt

Detaljer

PROSJEKT BYGGEARBEIDER RRA (REGJERINGENS REPRESENTASJONSANLEGG) BYGGELEDELSE H001. Informasjonsmøte 29. september 2016

PROSJEKT BYGGEARBEIDER RRA (REGJERINGENS REPRESENTASJONSANLEGG) BYGGELEDELSE H001. Informasjonsmøte 29. september 2016 PROSJEKT 1031802 BYGGEARBEIDER RRA (REGJERINGENS REPRESENTASJONSANLEGG) BYGGELEDELSE H001 Informasjonsmøte 29. september 2016 AGENDA 1. Innledning 2. Kort orientering om konkurransen 3. Kort orientering

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2010-12-16 Veiledning for sikkerhetsgraderte anskaffelser Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med hjemmel i lov av 20. mars 1998 om forebyggende

Detaljer

Partsinnsyn mv. Formål

Partsinnsyn mv. Formål Faglig veileder En faglig veileder redegjør for relevante rettskilder knyttet til et avgrenset rettslig tema der hovedfokus er hvordan disse rettskildene blir anvendt i UNEs praksis. En faglig veileder

Detaljer

Veileder for håndtering av innsynsbegjæringer etter personopplysningsloven

Veileder for håndtering av innsynsbegjæringer etter personopplysningsloven Veileder for håndtering av innsynsbegjæringer etter personopplysningsloven I: Innledning: Foreliggende veileder skal anvendes der Kriminalomsorgen mottar henvendelser om innsyn i personopplysninger, jf.

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

Barnehageforum mai 2014

Barnehageforum mai 2014 Barnehageforum mai 2014 Forvaltningslovens krav til enkeltvedtak ved rådgiver Remi A. Møller Forvaltningsloven - innledning Om emnet Hvorfor bør/må barnehagemyndigheten kjenne saksbehandlingsreglene? Hensynene

Detaljer

Notat. Departementsråden Lovavdelingen. Kopi: Plan- og administrasjon. Offentlighet og evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen

Notat. Departementsråden Lovavdelingen. Kopi: Plan- og administrasjon. Offentlighet og evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen JUSTIS- m OG POLITIDEPARTEMENTET Notat Til: Fra: Departementsråden Lovavdelingen Kopi: Plan- og administrasjon Saksnr.: O p 0 0 j Dato: Ø. O'.. Z-O 0 S 20.01.2005 rådgiver Magnus Hauge Greaker Offentlighet

Detaljer

Offentleglova. ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet

Offentleglova. ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet Offentleglova ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet Offentlighet, jf. offl. Taushetsplikt, jf. fvl. Saksbehandling, jf. offl. og fvl. 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Fullmakt rutinebeskrivelse, jf. punkt i IR-01 om klagesaksbehandling

Fullmakt rutinebeskrivelse, jf. punkt i IR-01 om klagesaksbehandling Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

RHF og HF omfattes av sikkerhetsloven

RHF og HF omfattes av sikkerhetsloven Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. RHF og HF omfattes av sikkerhetsloven Oppfølging

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

http://www.lovdata.no/all/hl-19980320-010.html

http://www.lovdata.no/all/hl-19980320-010.html Page 1 of 9 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 1998-03-20 nr 10: Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven). Skriv ut DATO: LOV-1998-03-20-10 DEPARTEMENT:

Detaljer

Brudd på reglene om partsinnsyn er saksbehandlingsfeil som kan medføre at vedtaket er ugyldig, jf. fvl. 41.

Brudd på reglene om partsinnsyn er saksbehandlingsfeil som kan medføre at vedtaket er ugyldig, jf. fvl. 41. INTERNE RETNINGSLINJER Saksnr. : 10/00579 Dato : 1.9.2014 Versjon : 04 Ansvarlig : Direktøren Saksbehandler : tgr/hsy Lagret : 10-11-15 Referanser : Forvaltningsloven, personopplysningsloven, IR 20-23-01om

Detaljer

Klageinstans visum - omgjøring av utenriksstasjonens vedtak utl 76 første og tredje ledd og fvl 34

Klageinstans visum - omgjøring av utenriksstasjonens vedtak utl 76 første og tredje ledd og fvl 34 IM 2010-046V8 Saksnummer: 07/4335-2 Klageinstans visum - omgjøring av utenriksstasjonens vedtak utl 76 første og tredje og fvl 34 1 Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn,

Detaljer

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentleglova FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentlighet 1. januar 2009: fra offentlighetsloven til offentleglova. Offl. 1: Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksbehandler: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 04.03.2016 2016/643-326.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Vegard Venli vegard@kommunal-rapport.no Vedtak i

Detaljer

Offentleglova. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Ikrafttredelse

Offentleglova. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Ikrafttredelse Offentleglova Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd Ikrafttredelse 01.01.2009 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd 1 Formål Formålet med lova er å leggje til rette for

Detaljer

IM V10. Standard for god saksbehandling innvilgelse oppholdskort utlendingsloven 118 første ledd, jf. 114 første ledd. 1. Registrering i DUF

IM V10. Standard for god saksbehandling innvilgelse oppholdskort utlendingsloven 118 første ledd, jf. 114 første ledd. 1. Registrering i DUF IM 2012-004V10 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling innvilgelse oppholdskort utlendingsloven 118 første ledd, jf. 114 første ledd 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Ot.prp. nr. 72 ( )

Ot.prp. nr. 72 ( ) Ot.prp. nr. 72 (2000-2001) Om lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) - unntak fra innsynsrett Tilråding

Detaljer

Sakstype: Avslag familieinnvandring utl Registrering i DUF

Sakstype: Avslag familieinnvandring utl Registrering i DUF IM 2010-026V5 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Avslag familieinnvandring utl. 40-49. 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn

Detaljer

Utelukkelse fra retten til flyktningstatus (eksklusjon)

Utelukkelse fra retten til flyktningstatus (eksklusjon) Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Undersøkelse behandling av innsynssaker i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet. Jon Sverdrup Efjestad, seniorrådgiver

Undersøkelse behandling av innsynssaker i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet. Jon Sverdrup Efjestad, seniorrådgiver Undersøkelse behandling av innsynssaker i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet Jon Sverdrup Efjestad, seniorrådgiver Om undersøkelsen i Forsvarsdepartementet 83 ulike dokumenter Departementet mottok

Detaljer

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak IM 2012-003V14 Standard for god saksbehandling - avslag oppholdstillatelse til utsendte arbeidstakere utf 6-13 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

Loven gjelder for. All virksomhet i forvaltningen staten kommunene fylkeskommunene ++

Loven gjelder for. All virksomhet i forvaltningen staten kommunene fylkeskommunene ++ Offentleglova Formål En åpen og gjennomsiktig offentlig forvaltning Informasjons- og ytringsfriheten Demokratisk deltakelse Rettssikkerhet Allmennhetens kontroll Tilliten til det offentlige Loven gjelder

Detaljer

Motiv: Oslofjorden Foto: Vann- og avløpsetaten. Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser

Motiv: Oslofjorden Foto: Vann- og avløpsetaten. Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser Motiv: Oslofjorden Foto: Vann- og avløpsetaten Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser Vedlegg til sikkerhetsgraderte anskaffelser Innhold 1 Generelt... 2 2 Sikkerhetsavtale... 2 2.1.1 Generelt...

Detaljer

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no PARTSINNSYN Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no Temaer 1) Hensyn for og imot innsyn 2) Hvilke hovedforskjeller og likhetstrekk er det mellom partsinnsyn og innsyn etter offentleglova?

Detaljer

Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6

Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6 IM 2010-046V2 Saksnummer: 07/4335-2 Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6 1. Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn Fødselsdato

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

16/ /

16/ / Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4596 16/1813-03.11.2016 Innsyn i tvangsprotokoller og pasientjournaler Helse- og omsorgsdepartementet viser til deres brev

Detaljer

IM V9. Standard for god saksbehandling avslag familieinnvandring utl Registrering i DUF. Saksnummer: 11/ Dato: 2.

IM V9. Standard for god saksbehandling avslag familieinnvandring utl Registrering i DUF. Saksnummer: 11/ Dato: 2. IM 2012-004V9 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling avslag familieinnvandring utl 40-49 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

Partsoffentlighet. Av Marius Stub

Partsoffentlighet. Av Marius Stub Partsoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene om partsoffentlighet gir partene krav på innsyn i sakens dokumenter En part kan i tillegg kreve innsyn etter offentleglova Dette kan være aktuelt

Detaljer

Håndtering av innsynsbegjæringer

Håndtering av innsynsbegjæringer Håndtering av innsynsbegjæringer Kommunearkivkonferansen 03.05.2016 v/ Solveig A Torp Arkivleder /jurist Forsvarets arkivtjeneste 04.05.2016 1 «Et troverdig dokumentert Forsvar» Offentlig organ må utøve

Detaljer

Standard for god saksbehandling - avslag familieinnvandring utl

Standard for god saksbehandling - avslag familieinnvandring utl Intern melding 2012-004 vedlegg 9 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling - avslag familieinnvandring utl. 40-49 1 Registrering i DUF Kriterier / Prosess Personopplysninger

Detaljer

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova Juridisk avdeling Kommunal Rapport Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015

Saksframlegg. Trondheim kommune. ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015 Saksframlegg ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015 Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen tar saken til etterretning. Saksfremlegg - arkivsak 06/10015

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub Allmennoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene i offentleglova gir enhver krav på innsyn i forvaltningens saksdokumenter mv. En part kan i tillegg kreve innsyn etter forvaltningslovens regler

Detaljer

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og eiendom offentlighetsloven May Britt Dahl Spesialrådgiver Bergen kommune/ Leder NKF Hordaland Bakgrunn for lovendringen Skape tillitt til offentlig forvaltning.

Detaljer

Innsynsrettigheter og plikt til å gi informasjon til registrerte. Dag Wiese Schartum, AFIN

Innsynsrettigheter og plikt til å gi informasjon til registrerte. Dag Wiese Schartum, AFIN Innsynsrettigheter og plikt til å gi informasjon til registrerte Dag Wiese Schartum, AFIN Offentlighetsprinsippet som bakgrunn Personopplysningsloven gjelder generelt, uavhengig av sektor, og gir generelle

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF IM 2010-026V3 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Sikkerhetsklarering i fremtiden

Sikkerhetsklarering i fremtiden Sikkerhetsklarering i fremtiden Reidar Mouhleb Seksjonssjef Reidar.Mouhleb@nsm.stat.no Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 1 Agenda Innledning Fremtidspotensiale I: Digitalisering Fremtidspotensiale

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Identitetsvurderinger - saksbehandlingsrutiner

Rutinebeskrivelse. Identitetsvurderinger - saksbehandlingsrutiner Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

ARKIVDAGEN Maihaugen

ARKIVDAGEN Maihaugen ARKIVDAGEN - 9.11.2014- Maihaugen «RETTEN TIL Å VITE OM INNSYN I ARKIVENE» GRUNNLOVENS 100, 5.LEDD: «Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter

Detaljer

Høringsnotat. Endringer i forskrifter til sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.)

Høringsnotat. Endringer i forskrifter til sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.) Høringsnotat Endringer i forskrifter til sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.) 4. oktober 2016 Innhold 1. Hovedinnholdet i høringsnotatet...3 2. Behovet for forskriftsendringer...3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

FORSVARET. Høringstilsvar - NOU 2016:19 - Samhandling for sikkerhet

FORSVARET. Høringstilsvar - NOU 2016:19 - Samhandling for sikkerhet FORSVARET Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 2017-01-20 2016/037891-003/FORSVARET/ 430 Mats Nordberg Rådgiver/jurist Avdeling for personellsikkerhet Forsvarets sikkerhetsavdeling Tidligere dato Tidligere

Detaljer

Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om EOSutvalgets

Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om EOSutvalgets Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om EOSutvalgets taushetsplikt overfor evalueringsutvalget og evalueringsutvalgets tilgang

Detaljer

Intern retningslinje. Avgjørelsesformer i UNE

Intern retningslinje. Avgjørelsesformer i UNE Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF IM 2010-026V4 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 16/1243 2016/857-4/FD V 3/MAY Dato: 31.05.2016 Høring- evalueringen av offentleglova

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Verifiseringer

Rutinebeskrivelse. Verifiseringer Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova)

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Seminar i Utenriksdepartementet 24. november 2008 Gjennomgang ved lovrådgiver Magnus Hauge Greaker 1 1. Innledning - bakgrunn

Detaljer

IM V5. Saksnummer: 11/ Dato: 2. februar 2012

IM V5. Saksnummer: 11/ Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V5 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl 46 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse

Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn Sivilstand Dato for sivilstand Yrkeserfaring/praksis

Detaljer

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V4 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl 43, 44 og 45 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Behandling av anmodning om omgjøring av UNEs vedtak Formål

Behandling av anmodning om omgjøring av UNEs vedtak Formål Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Partsoffentlighet. Av Marius Stub

Partsoffentlighet. Av Marius Stub Partsoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene om partsoffentlighet gir partene krav på innsyn i sakens dokumenter En part kan i tillegg kreve innsyn etter offentleglova Dette kan være aktuelt

Detaljer

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet.

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. Undervisningsvurdering noen juridiske forhold Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Ilår referanse Deres referanse Vår saksbehandler Dato 2007/ /5723 Kristian Brandt

Ilår referanse Deres referanse Vår saksbehandler Dato 2007/ /5723 Kristian Brandt Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Stortingets ombudsmann Akersgata 8, inngang Tollbugata Grøni nummer 800 80 039 for forvaltningen Postadresse Telefaks 22 82 85 1.1 Postboks 3 Sentrum,

Detaljer

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V8 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse permanent oppholdstillatelse - utl 49 og utl 49, jf. utf 9-7 bokstav a, b, c, d 1. Registrering i DUF

Detaljer

Forsvarsdepartementets behandling av innsynssaker

Forsvarsdepartementets behandling av innsynssaker Sivilombudsmannen Forsvarsdepartementets behandling av innsynssaker Endelig rapport 22. mars 2016 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 3. Nærmere om gjennomføringen av undersøkelsen... 5 4. Ombudsmannens spørsmål

Detaljer

IM 2010-017V1. Navn på søker. Statsborgerskap. Fødselsdato. Sivilstand. Eventuelt alias. Personlig dokument. Relevante relasjoner.

IM 2010-017V1. Navn på søker. Statsborgerskap. Fødselsdato. Sivilstand. Eventuelt alias. Personlig dokument. Relevante relasjoner. IM 2010-017V1 Kvalitetsstandard for avslag på søknad om beskyttelse etter utlendingsloven 32 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften 7-3, jf. Dublin-forordningen 1. Registering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato # /2783-TCH

Deres ref. Vår ref. Dato # /2783-TCH BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Harald K. Selte Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato #3554687 12/2783-TCH 07.12.12 Klage fra Nets Norway AS over Konkurransetilsynets

Detaljer

Partsoffentlighet. Av Marius Stub

Partsoffentlighet. Av Marius Stub Partsoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene om partsoffentlighet gir partene krav på innsyn i sakens dokumenter En part kan i tillegg kreve innsyn etter offentleglova Dette kan være aktuelt

Detaljer

Innsynsrett - Brukers rett til innsyn

Innsynsrett - Brukers rett til innsyn Innsynsrett - Brukers rett til innsyn Operativ sikkerhetsdokumentasjon Ved håndtering av innsynsbegjæringer skal etaten overholde krav gitt i offentleglova, forvaltningsloven INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKT...

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig vitenskapelig uredelighet ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig vitenskapelig uredelighet ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig vitenskapelig uredelighet ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 09.03.2016. Revidert 13.09.17 på bakgrunn av Lov om organisering av forskningsetisk

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

Reglement om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter

Reglement om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter Reglement om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter 1. Kommunestyret og dets organers innsynsrett Innsynsreglementet er begrunnet i det overordningsforhold bystyret og dets organer har over administrasjonen,

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Vedlagt følger brev fra fylkesmannen i sak om innsyn i ordførers SMS-kommunikasjon vedr. sykehussaken.

Vedlagt følger brev fra fylkesmannen i sak om innsyn i ordførers SMS-kommunikasjon vedr. sykehussaken. file:///c:/ephorte/pdfconvdocproc/ephorte/674359_fix.html Side 1 av 1 28.12.2015 Fra: Linn Hassellund[linn.hassellund@fylkesmannen.no] Dato: 18.12.2015 14:00:54 Til: Kristiansund Kommune; VG Tittel: Kristiansund

Detaljer

IM V19. sist endret: 20. mars Standard for god saksbehandling - innvilgelse oppholdstillatelse til au pair utlendingsforskriften 6-25

IM V19. sist endret: 20. mars Standard for god saksbehandling - innvilgelse oppholdstillatelse til au pair utlendingsforskriften 6-25 IM 2012-003V19 sist endret: 20. mars 2015 Standard for god saksbehandling - innvilgelse oppholdstillatelse til au pair utlendingsforskriften 6-25 1. Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv. Skinnarbu 1. juni 2016

Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv. Skinnarbu 1. juni 2016 Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv Skinnarbu 1. juni 2016 Alminnelige regler for all saksbehandling Veiledningsplikt, 11 et forvaltningsorgan har alminnelig veiledningsplikt

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7

Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 Intern melding 2012-002 vedlegg 2 Saksnummer: 11/3720-3 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 1.

Detaljer

Kvalitetsstandard Sakstype: utlendingsforskriften 6-1 - avslag 1 REGISTRERING I DUF KRITERIER / PROSESS KRAV. Personopplysninger.

Kvalitetsstandard Sakstype: utlendingsforskriften 6-1 - avslag 1 REGISTRERING I DUF KRITERIER / PROSESS KRAV. Personopplysninger. Kvalitetsstandard Sakstype: utlendingsforskriften 6-1 - avslag 1 REGISTRERING I DUF Personopplysninger Saksforberedelse Vedtak Navn på søker Alias identitet Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn Sivilstand

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING I kommunelovens 40 nr. 5 heter det: Kommunestyret og fylkestinget skal selv fastsette et reglement for de folkevalgtes rett til innsyn

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 13/2403-3/STPE 03.09.2013 Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring foreldrebesøk utl. 47

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring foreldrebesøk utl. 47 Intern melding 2012-004 vedlegg 6 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring foreldrebesøk utl. 47 1 Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

IM V3. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring barn utl Registrering i DUF

IM V3. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring barn utl Registrering i DUF IM 2012-004V3 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring barn utl 42 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Navn på søker Aliasidentitet/-er

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 Intern melding 2012-004 vedlegg 2 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn

Detaljer

I Iorsk presseforbund - offentlighetsutvalget Kristine Holm Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO

I Iorsk presseforbund - offentlighetsutvalget Kristine Holm Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO Sivikymbudsmann Arne Sloytingets ornbudsmann tbr forvaltniagen Besoksadresse kersgata 8, inugang Tollbagata Posta dresse Postboks 3 Sentru.m, 0101 Oslo rfetefou 22 82 85 00 Gront nummer 800 80 039 Teleffiks

Detaljer

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Utarbeidet av Riksrevisjonen mars 2010 Forord Riksrevisjonen må som uavhengig revisjons- og kontrollorgan

Detaljer

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av Juridisk avdeling Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Rett til innsyn og unntak fra offentlighet

Rett til innsyn og unntak fra offentlighet 1 Rett til innsyn og unntak fra offentlighet Arkivforum 13. februar 2013 Anne Marie Snekvik juridisk seniorrådgiver Studieavdelingen NTNU 2 Ny offentlighetslov trådte i kraft 1. januar 2009 Erstattet loven

Detaljer

Behandling av klager når klagefristen er oversittet

Behandling av klager når klagefristen er oversittet Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd IM 2010-046V1 Saksnummer: 07/4335-2 Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd 1 Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn

Detaljer

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub Allmennoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene i offentleglova gir enhver krav på innsyn i forvaltningens saksdokumenter mv. En part kan i tillegg kreve innsyn etter forvaltningslovens regler

Detaljer