Sykehuset Innlandet HF Kvalitetssikring av utviklingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF Kvalitetssikring av utviklingsplan"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Kvalitetssikring av utviklingsplan Oslo, 19. mai 2014

2 Innholdsfortegnelse 0. Innledning Bakgrunn Metode for gjennomføring av kvalitetssikringen Underlagsdokumenter Sammendrag Rammeforståelse og hovedinntrykk Gjennomgang av utviklingsplanen Foreslåtte aksjonspunkter Gjennomgang utviklingsplanen utvalgte områder Premisser og utfordringer Fremtidig utfordringsbilde Rammebetingelser Situasjonen i dag Innledning Somatisk virksomhet Psykisk helsevern Habilitering og rehabilitering Medisinsk service Prehospitale tjenester Eiendom og internserivce Virksomhetsmessig utviklingsplan Innledning Somatisk virksomhet Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) Habilitering og rehabilitering Prehospitale tjenester Støttetjenester Bygningsmessig utviklingsplan og økonomi Byggbeskrivelse, nåtilstand eksisterende bygningsmasse og tilpasningsevne Kapasitet og arealbehov Plan for utvikling av bygningsmassen Økonomiske vurderinger Veien videre Overordnet tidsplan... 29

3 6.2 Idéfasen i henhold til veileder Forhold som tas opp i idéfasen utover hva som er angitt i veileder Videre arbeid Vedlegg... 32

4 0. Innledning Dette kapittelet gir en kort oversikt over bakgrunn og målsetting for denne rapporten 0.1 Bakgrunn Styret ved Sykehuset Innlandet HF ba i styremøte (sak ) administrerende direktør om å «legge frem til behandling forslag til ekstern kvalitetssikret utviklingsplan og søknad om overgang til idéfase». Denne rapporten er en dokumentasjon av kvalitetssikringen av Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet, utført av Deloitte AS (heretter Deloitte) ved ansvarlig partner Helge Torgersen, i samarbeid med Nordic Office of Arcitecture AS (heretter Nordic) ved partner Johannes Eggen. Kvalitetssikringen er utført i tidsrommet Rapporten viser en oppsummering og vurdering av innholdet i Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet, med anbefalinger knyttet til supplerende innhold i planen, samt nødvendige aktiviteter i idéfasen. Det har i prosjektperioden vært avholdt to avklaringsmøter med Sykehuset Innlandet, og noen av anbefalingene er fortløpende innarbeidet i Utviklingsplanen. Deloittes og Nordics vurderinger og anbefalinger relaterer seg imidlertid til den opprinnelige versjonen av Utviklingsplanen slik den forelå per ; en versjon som således er forløperen til den versjon som kommer til å bli forelagt styret i forbindelse med styrebehandlingen. I rapporten benyttes fra og med kapittel 2 den samme kapittelinndeling som i utviklingsplanen, slik at det skal være enklere å lese og vurdere anbefalingene. I Utviklingsplanen sies det innledningsvis (side 6) at «Sykehuset Innlandets utviklingsplan gir ikke et komplett bilde av fremtidens sykehustilbud, og beskrivelsene av de ulike fagområdenes utvikling har ulik detaljeringsgrad. I tråd med veilederen vil dette bli konkretisert i det videre planarbeidet.» Vi velger likevel å vurdere innholdet i utviklingsplanen i henhold til styresak , der styret ber om at dokumentene Mål, premisser og utfordringer av 2010, Strategisk utviklingsplan 2025 av 2012 og delplanene av 2013 innarbeides i «et samlet og helhetlig dokument i samsvar med Helsedirektoratets sin veileder IS-1369.» 0.2 Metode for gjennomføring av kvalitetssikringen I det følgende er det vurdert om den foreliggende Utviklingsplan er i samsvar med styrende dokumenter fra eier, Veileder for tidligfaseplanlegging, revidert utgave 2011 (IS-1369), 1

5 aktuelle styrevedtak, samt om noe av grunnlaget som er beskrevet i underlagsdokumentene i større grad burde tydeliggjøres i Utviklingsplanen. Endelig er det beskrevet noen momenter og forhold som etter vår vurdering burde vært omtalt i Utviklingsplanen, og som da må sees som en anbefaling i forhold til supplerende/utvidede analyser i idéfasen. 0.3 Underlagsdokumenter I arbeidet med kvalitetssikringen av Utviklingsplanen, har vi i tillegg til planens fire vedlegg; Strategisk fokus : Premisser, mål og utfordringer (2010), Strategisk fokus 2025 (2012), Delplaner (2013) og Kartlegging av eiendomsporteføljen i forbindelse med strategisk og taktisk planlegging (Multiconsult rapport ), vurdert innholdet i Utviklingsplanen i forhold til gjeldende lovverk og følgende underlagsdokumenter: Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) - Mld. St. 16 ( ) NOU 1998:9 «Hvis det haster.. Faglige krav til akuttmedisinsk beredskap» IS-1369 Veileder: Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter (Helsedirektoratet) Helse Sør-Øst RHF: Oppdrag og bestilling 2014 for Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-Øst RHF styresak : Praktisk gjennomføring av organisering traumesystem, med vedlegg: Anbefalinger om kvalitetskrav og tidsplan for gjennomføring av traumesystem Helse Sør-Øst RHF styresak : Funksjonsfordeling av kreftbehandling i Helse Sør- Øst Helse Sør-Øst RHF styresak : Omstillingsprogrammet Sykehuset Innlandet HF styresak : Videreføring av tidligfaseplanlegging i Sykehuset Innlandet vurdering av mandat for idéfasen Sykehuset Innlandet HF styresak : Videreføring av tidligfaseplanlegging i Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF styresak : Status i arbeidet med Strategisk Fokus/ godkjenning av vurderingskriterier Sykehuset Innlandet HF styresak : Utredning av scenarier i forbindelse med strategisk fokus Sykehuset Innlandet HF styresak : Strategisk fokus videre oppfølging Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier, revisjon nr. 6 (Hospitalitet AS, ) Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier, revisjon nr. 4 (Hospitalitet AS, ) 2

6 1. Sammendrag Dette kapittelet gir et kort sammendrag av vurderingen av den foreliggende utviklingsplan, og anbefalinger knyttet til overgang til idéfase. 1.1 Rammeforståelse og hovedinntrykk De foreliggende utviklingsplaner fra landets helseforetak har til dels svært ulike innretninger, innhold, omfang og detaljeringsgrader, og kan synes å være tilpasset de enkelte foretaks historikk, eiendomsstatus og lokale forhold. Utviklingsplanen har en begrenset plass i Helsedirektoratets veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, og Helsedirektoratets kompetansenettverk for sykehusplanlegging diskuterer derfor behovet for å utarbeide en egen veileder for utviklingsplaner. På oppdrag fra de regionale helseforetakene har Helsedirektoratet nettopp fått utarbeidet et forslag til universell fremskrivningsmodell for helseforetakene. Den foreliggende utviklingsplan for Sykehuset Innlandet HF må sees i lys av dette og er et resultat av en flerårig og omfattende prosess som blant annet har omfattet tre høringsrunder, og med oppstart før anbefalingene fra den reviderte tidligfaseveilederen forelå. Deloitte/Nordic har ved denne kvalitetssikring av Utviklingsplanen funnet at planen totalt sett, forutsatt supplert med de analyser og vurderinger som er påpekt og anbefalt i dette dokumentet, i stor grad tilfredsstiller gjeldende retningslinjer og anbefalinger som grunnlag for overgang til idéfase. Når det er sagt, kan det heller ikke legges skjul på at det er viktige utviklingstrekk som så langt har fått et begrenset fokus og således vil måtte få en forsterket oppmerksomhet i idéfasen. 1.2 Gjennomgang av utviklingsplanen En utviklingsplan skal inneholde både en virksomhetsmessig og en bygningsmessig del. Utviklingsplanen skal gi tydelig forankring av planarbeidet i strategiske føringer, forsterke virksomhetsutviklingen som premiss for byggene, og gi et tydelig grunnlag for å prioritere investeringsmidlene. Den følgende vurderingen av utviklingsplanen er gjort hensyntatt begge disse perspektivene. Basert på denne gjennomgangen gis det i delkapittel 1.3 en anbefaling om aksjonspunkter både i forhold til det kommende styremøtet ultimo mai 2014 og i forbindelse med overgang til idefasen. I delkapittel 1.4 gjøres det en mer detaljert gjennomgang av utvalgte områder. 3

7 1.2.1 Utviklingsplanen virksomhetsmessig del o Den virksomhetsmessige delen av utviklingsplanen har fått et begrenset omfang i forhold til den bygningsmessige delen. Mens den bygningsmessige delen på enkelte områder er til dels svært omfattende og detaljert, har den virksomhetsmessige delen ikke fått den oppmerksomhet som hadde vært naturlig i en utviklingsplan o I kapittel 2, premisser og utfordringer, savnes en mer detaljert demografisk fremskrivning samt en grundigere analyse og beskrivelse av andre aktuelle endringsdrivere som for eksempel økonomisk og medisinsk-teknologisk utvikling, som premiss for vurdering av fremtidige behov, kapasiteter og lokalisering. o Kapittelet mangler en beskrivelse av utviklingen i retning av nasjonale faglige retningslinjer, mulige konsekvenser i form av krav til kompetanse og kapasiteter, og hva dette vil kunne bety for fremtidig organisering og lokalisering av tjenestene. o Den kanskje viktigste endringsdriveren; endret pasientadferd som en konsekvens av økt forbrukermentalitet og flere rettigheter/valgmuligheter, og mulige konsekvenser av dette, er viet forholdsvis liten oppmerksomhet o I kapittel 3, som beskriver dagens situasjon, er det lite fokus på den kvalitetsmessige utfordringen ved dagens sykehusstruktur og funksjonsfordeling. Som bakgrunn for den virksomhetsmessige utviklingsplanen kunne det vært naturlig å henlede oppmerksomheten på dette forhold, for eksempel belyst ved Kunnskapssenterets rapport (november 2013) knyttet til 30 dagers overlevelse etter hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd, der Sykehuset Innlandet HF er ett av foretakene med signifikant dårligere resultater (enn landsgjennomsnittet) i o I kapittel 4, som er den egentlige «Virksomhetsmessig utviklingsplan», heter det innledningsvis at utfordringer og mål er beskrevet i foranstående kapitler. Som nevnt over, og beskrevet i det følgende, er det vår vurdering at både premisser og utfordringer, og status presens, kunne vært undergitt en grundigere beskrivelse for best mulig å kunne tjene som et godt grunnlag for den virksomhetsmessige utviklingsplanen. o Det er et observandum at SI Tynset og Fjellregionen og SI Kongsvinger kun omtales summarisk. En utviklingsplan for Sykehuset Innlandet skal naturlig omfatte hele foretaksområdet, nettopp fordi endrede behov, muligheter og pasientadferd sentralt og desentralt i foretaksområdet, må vurderes i en helhet og i et tilstrekkelig langt tidsperspektiv, for å kunne planlegge for et fremtidig tilpasset spesialisthelsetilbud. o Oppsummert, og med referanse til Tidligfaseveilederen (IS-1369) pkt , der det innledningsvis heter: «Den virksomhetsmessige utviklingsplanen omfatter helseforetakets primære virksomhetsområder som er klinisk virksomhet, opplæring, forskning og utdanning og ikke-medisinske servicetjenester.», og videre «Den virksomhetsmessige utviklingsplanen skal omfatte hele helseforetaket og bør inneholde beskrivelse av status for dagens aktivitet og virksomhet. Den beskriver avhengigheter mellom fagområder, funksjoner, sykehusenheter og mot 4

8 primærhelsetjenesten.», er den samlede vurdering at den virksomhetsmessige utviklingsplanen bør kompletteres med supplerende analyser og vurderinger i idéfasen for å kunne gi et bedre vurderingsgrunnlag før eventuelle investeringsbeslutninger Utviklingsplanen - bygningsmessig del o Beskrivelsen av byggenes tekniske tilstand og tilpasningsevne er vurdert og kommentert basert på kartlegging foretatt av Multiconsult gjennom «Multimap»- systematikken. Multimap-systematikken ivaretar på en god måte beregningen av et teknisk oppgraderingsbehov, men belyser i mindre grad behovet for funksjonell oppgradering og en vurdering av eksisterende bygningsmasses egnethet i forhold til nåværende funksjoner. o Ved gjennomføringen av en teknisk oppgradering i det omfang som beskrives, er det stor sannsynlighet for at nye forskriftskrav vil bli gjort gjeldende. Særlig kravet til universell oppgradering vi kunne slå inn med relativt store ombyggingskostnader. o Den detaljerte arealberegningen som ligger til grunn for antydet arealbehov synes å være basert på gjennomførte sykehusprosjekter (Ahus, St.Olav og Nytt Østfoldsykehus). Alle disse prosjektene er programmert etter samme mal, og det debatteres ikke om disse er oppsummert som vellykkede i forhold til arealbruken. En sammenligning med pågående prosjekter i Danmark viser relativt store avvik fra norske arealnormer. o Beskrivelsen av plan for utvikling av bygningsmassen er relativt kortfattet og generell. o Trender i retning av større grad av standardisering og prefabrikasjon med mulige konsekvenser for både kostnadsnivå og fremdriftsplan er ikke vurdert nærmere. 1.3 Foreslåtte aksjonspunkter Som en oppfølging av ovenstående gjennomgang, foreslås følgende aksjonspunkter Forslag til momenter som kan innarbeides i den foreliggende utviklingsplan før styremøtet ultimo mai 2014: o En presentasjon av mandatet for Utviklingsplanen o En presis beskrivelse av de aktuelle scenarioene der forskjellen mellom Scanario 1 og «0-alternativet» klargjøres o De sentrale drøftinger av de virksomhetsmessige elementer i underlagsdokumentene Strategisk fokus , Strategisk fokus 2025 og delplanene kan med fordel gis en bredere presentasjon i Utviklingsplanen. o Utviklingsplanen fokuserer på Mjøs-området, med henvisning til at langsiktig utvikling av SI Tynset og nærmere utredning av fremtidig innhold og oppgaver for SI Kongsvinger, vil inngå som en del av tidligfaseplanleggingen. Utover det som 5

9 er beskrevet i delplanene, burde dette vært en del av Utviklingsplanen for å kunne se utfordringsbilder og mulighetsrom for foretaksområdet som helhet, og slik gi et godt grunnlag for overgangen til idéfasen. o Omtalen av dagens situasjon burde tydeligere problematisert dagens struktur/ funksjonsdeling og eventuell negativ innvirkning på kvalitet (hjerteinfarkt, hjerneslag, hoftebrudd), ref. Kunnskapssenteret. o Refleksjoner rundt forventninger om fremtidige faglige retningslinjer som vil kunne ha betydning for kompetanse og kapasiteter, og deravfølgende konsekvenser for organisering og lokalisering av tjenester, kunne med fordel vært en del av Utviklingsplanen Forslag til momenter som bør vies utvidet oppmerksomhet i idéfasen: o Perspektivet for fremskrivning bør i idéfasen også utvides til o Den demografiske utvikling og andre aktuelle endringsdrivere og ulike avhengigheter bør analyseres og beskrives grundig, og med mulige konsekvenser i et inntil tretti-års perspektiv. o Den kanskje viktigste endringsdriveren; endret pasientadferd, og mulige konsekvenser, bør belyses med utgangspunkt i pasientstrømsanalyser i dagens situasjon, og vurderes i et fremtidsperspektiv i relasjon til blant annet rettighetstenkning, infrastrukturelle forhold og medisinsk-teknologisk utvikling. o Muligheter og konsekvenser knyttet til samhandling med både kommuner og avtalespesialister, bør analyseres og vurderes i et fremtidsperspektiv. o Refleksjoner rundt forventninger om fremtidige faglige retningslinjer som vil kunne ha betydning for kompetanse og kapasiteter, og deravfølgende konsekvenser for fremtidig organisering og lokalisering av tjenester, bør tydeliggjøres. o Det anbefales at det utarbeides en grundig redegjørelse for eksisterende eiendommer med tilhørende bygningsmasse. Hensikten med denne redegjørelsen er å få frem styrker og svakheter ved hver lokalisasjon og hvilke utviklingsmuligheter som finnes. o 0-alternativet, videreføring av dagens nettverksmodell med fire akuttsykehus, må utredes i idéfasen. 1.4 Gjennomgang utviklingsplanen utvalgte områder Vurdering av Utviklingsplanen sett i forhold til tidligfaseveilederens anbefalinger: Vi har her vurdert om anbefalingene i Veileder for tidligfaseplanlegging (tidligfaseveilederen, IS-1369) er oppfylt. En utviklingsplan kan i henhold til denne deles inn i 4 hovedområder / tema: Beskrivelse av bakgrunn, mål, mandat, prosess og metode for arbeidet 6

10 Beskrivelse av dagens virksomhet og fremtidig aktivitet og virksomhet, fremtidig kapasitet og arealbehov Bygningsmassens tilstand og plan for utvikling av bygningsmassen Tiltakene som kreves for videre utvikling av virksomhet og bygg I hvilken grad anbefalingene fra tidligfaseveilederen er imøtekommet, er søkt illustrert i tabell 1, der de nevnte anbefalingene er brutt ned i enkeltaktiviteter, og det er vurdert hvordan disse er dekket i den foreliggende utviklingsplan. Tabell 1: Utviklingsplanen vurdert i forhold til anbefalingene i tidligfaseveilederen (IS-1369), med våre kommentarer og forslag til presiseringer/ endringer Innhold i utviklingsplan brutt ned på arbeidsoppgaver Beskrivelse av bakgrunn, mål, mandat, prosess og metode for arbeidet Om anbefalingene er representert i Utviklingsplanen - Mandat Ikke med i rapporten, men beskrevet i styredokument 060/ Utviklingsplanens bakgrunn, hensikt og mål Kapittel 1.4 Kommentarer Overordnet i forhold til kap. 1: kap. 1.2 kan kortes ned Mandat bør beskrives i utviklingsplanen Her bør foretaket beskrive den underliggende utfordring i forhold til tjenestekvalitet, - omfang og ressursbruk, hva som skal bli bedre og på hvilken måte dette forventes å skulle skje. - Prosess Kapittel 1.3 Anbefaler å tydeliggjøre prosess og organisering; identifisere prosjekteier og gjennomfører av prosjektene - Arbeidsmetode Kapittel 1.3 Figur 2 gir en god oversikt, mens figur 3 kunne gitt en noe tydeligere oversikt over hvem som er prosjekteier og utfører, og hvordan de ulike prosjektene er relatert til hverandre - Strategiske premisser og avklaringer Kapittel 1.4, og kapittel 2 Kapittel 2 kan gjøres mindre generelt, og fokusere mer på spesifikke problemstillinger for Sykehuset Innlandet HF (SI). Kapittel 1.4 kan slås sammen med kapittel 2. Det anbefales at man i tillegg beskriver SI s rammevilkår hva angår lokalog realpolitiske hensyn. 7

11 Beskrivelse av dagens virksomhet, fremtidig aktivitet og virksomhet og fremtidig kapasitet og arealbehov - Overordnet beskrivelse av virksomheten og tjenestene - Nåsituasjonen for sykehusfunksjonene og for de andre virksomhetsområdene - Spesielle behov og problemer ved dagens situasjon - Organisering, bemanning og drift Kapittel 3 Kapittel 3 Noe omtale under den enkelte funksjon i kap 3 Lite omtalt Aktiviteten bør beskrives per lokalisasjon for alle tjenesteområdene Det er ønskelig med en mer detaljert beskrivelse av dagens situasjon som basis for ulike fremskrivninger. Tema som bør omtales her, kan være kvalitetsmessige utfordringer knyttet til dagens sykehusstruktur Nåværende ledelsesform og organisering av tjenestene bør omtales (stedlig ledelse vs. gjennomgående klinikkstruktur). - Befolkningsutvikling Manglende omtale Beskrive og vurdere befolkningsutvikling pr kommune for SI, både generell utvikling og utvikling i antall / andel eldre. - Fremtidig situasjon for sykehusfunksjonene og de andre virksomhetsområdene, spesielle behov og problem - Utnyttelsesgrader og arealstandarder - Fremtidig rombehov og arealbehov Bygningsmassens tilstand og plan for utvikling av bygningsmassen - Bygningsmassens tekniske tilstand - Bygningsmassens funksjonelle egnethet Noe omtale under kapittel 2.1 i tillegg til omtale under funksjonsbeskrivelsen i kap Kapittel 5.2 Noe omtale i kapittel 5.2 Vurdert kapittel 5.1 Vurdert kapittel 5.1 Her bør det være naturlig å også beskrive utvikling i forhold til etablering av nasjonale retningslinjer og hvordan disse kan representere krav og begrensinger for virksomheten i fremtiden. I forhold til en utviklingsplan, synes dette kapittelet å være for detaljert, kan evt. tjene som vedlegg dersom man ønsker å beholde dette i denne fasen. En meget detaljert beregning, som i begynnelsen av tidligfasen kanskje kan villede mer enn veilede. Anbefaler her å korte ned omtalen og ta med informasjon om rom og areal i neste fase. Vurderinger basert på multimap Vurderinger basert på multimap 8

12 - Bygningsmassens tilpasningsevne til nye krav - Eierforhold, reguleringsforhold - Eventuelle krav til vern og bevaring av bygning / uteområder - Plan for utvikling av bygningsmassen miljøhensyn, energikrav Vurdert kapittel 5.1 Lite omtale Vurdert kapittel 5.1 Vurderinger basert på multimap Denne er ikke omtalt i utviklingsplanen, anbefaler å omtale dette punktet videre i idéfasen Dette emnet vurderes som tilstrekkelig omtalt i denne fasen Kapittel 5.3, s 47 Eneste referanse til miljøhensyn og energikrav, er ivaretakelse av myndighetskrav, dette punktet og dette temaet må beskrives mer utfyllende. - Universell utforming Vurdert kap 5.3 Dette er et standard-krav i dag. - Teknisk oppgradering Vurdert kap 5.3 Er beskrevet i denne fasen - Ombygging, påbygg, nybygg beskrive alternative løsninger Noe omtale i kap 5.3 Kan utdypes i idéfasen - Infrastruktur, uteområder Noe omtale i kap 5.3 Det er gjennomført en samfunnsanalyse, men innholdet i denne er ikke kjent. Tiltakene som kreves for videre utvikling av virksomhet og bygg - Sammenheng mellom virksomhet og bygg. Alternativer og anbefalte løsninger - Avhengigheter mellom prosjektene, utbyggingsetapper og tid Mangelfullt beskrevet i utviklingsplanen Manglende i utviklingsplanen Kan analyseres og vurderes i idéfasen Kan analyseres og vurderes i idéfasen - Investeringskostnader Kapittel 5.4 Investeringskostnadene omfatter kun den somatiske virksomheten i Mjøs-regionen, i neste fase bør dette utvides til å gjelde alle tjenesteområder og lokalisasjoner. - Gevinstrealisering, driftsøkonomiske effekter og økonomisk bæreevne Kapittel 5.4 i utviklingsplanen Gevinstrealisering og driftsøkonomi er basert på beregninger fra Østfold. Vi anbefaler at SI utfører egne beregninger i neste fase. I forhold til Helseforetakets økonomiske bæreevne, er det viktig også å få med alle tjenesteområder og lokalisasjoner. 9

13 1.4.2 Beskrivelse av scenarioer i Strategisk fokus 2025 og i Utviklingsplanen: Beskrivelsen av scenarioene presenteres innledningsvis i Strategisk fokus 2025 (side 4), der det heter: «På bakgrunn av dokumentet «Strategisk fokus » og innkomne høringsuttalelser til dette dokumentet, ga styret for Sykehuset Innlandet 1. april 2011 i sak administrerende direktør i oppdrag å utrede tre scenarier for en fremtidig somatisk sykehusstruktur i Innlandet, Styret gjorde følgende enstemmige vedtak; «På bakgrunn av en gjennomgang og drøfting av saken i styreseminar 31. mars 2011 vil styret be administrerende direktør igangsette utredning av følgende scenarier for fremtidig somatisk sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet:..»» o Scenario 1: Videreutvikling av dagens nettverksmodell. - Dette er nærmere beskrevet i drøftingen av Scenario 1 i Strategisk fokus 2025 (side 20): Nytt somatisk sykehus på Sanderud erstatter dagens Hamar sykehus, akuttfunksjonene samles på enten Hamar eller Elverum. Sykehusene på Gjøvik og Lillehammer videreføres som akuttsykehus. o Scenario 2A: To akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus / LMStilbud (lokalmedisinske sentra) og avvikling av sykehusene rundt Mjøsa (Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum) som ikke blir tillagt akuttfunksjon o Scenario 2B: To akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus / LMStilbud (lokalmedisinske sentra) og fortsatt aktivitet ved sykehusene rundt Mjøsa (Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum) som ikke blir tillagt akuttfunksjon o Scenario 3A; Ett akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus / LMStilbud (lokalmedisinske sentra) og avvikling av sykehusene rundt Mjøsa (Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum) som ikke blir tillagt akuttfunksjon o Scenario 3B: Ett akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus / LMStilbud (lokalmedisinske sentra) og fortsatt aktivitet ved sykehusene rundt Mjøsa (Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum) som ikke blir tillagt akuttfunksjon Videre beskrives det i innledningen av selve drøftingen av Scenario 1 i Strategisk fokus 2025 (side 20), at «Styret vedtok i styresak premisser for hvordan Scenario 1 skal forstås/tolkes.» Med referanse til to tidligere styrevedtak, styresak og styresak , heter det videre: «I Scenario 1 legges derfor til grunn at akuttfunksjoner samles enten til Elverum eller Sanderud når det nye sykehuset på Sanderud blir etablert.» o Med bakgrunn i det ovennevnte forstås at Scenario 1 innebærer tre akuttsykehus i Mjøsregionen; Gjøvik, Lillehammer og ett felles for Elverum og Hamar. o På samme bakgrunn fremkommer at 0-alternativet, altså videreføring av dagens nettverksmodell med fire akuttsykehus, ikke er utredet i Strategisk fokus 2025, og heller ikke i Utviklingsplanen. I den forliggende utviklingsplan er det i pkt. 6.4 (side 56), beskrevet følgende fire alternative strukturelle løsningsmodeller som skal utredes i idéfasen: 10

14 A. Hovedsykehus ved Mjøsbrua (scenario 3 i Strategisk fokus) B. To akuttsykehus i Mjøsregionen (scenario 2 i Strategisk fokus) C. Tre akuttsykehus i Mjøsregionen D. Fire akuttsykehus i Mjøsregionen (dagens modell, nullalternativ, scenario 1 i Strategisk fokus) (vår utheving) o Det fremgår av det ovennevnte at det er manglende samsvar mellom Strategisk fokus 2025 og Utviklingsplanen hva angår beskrivelse av de aktuelle scenarioer, ved at alternativ C: tre akuttsykehus i Mjøsregionen tilsvarer scenario 1, og ikke alternativ D, slik som beskrevet i utviklingsplanens punkt Effektmål og målhierarki: Sykehuset Innlandet har etablert følgende effektmål for vurdering av de aktuelle scenarioene: 1. Trygge og gode tilbud 2. God tilgjengelighet 3. Organisering som underbygger gode pasientforløp 4. God ressursutnyttelse Effektmålene har et sett med vurderingskriterier, og disse vurderingskriteriene vil ligge til grunn for vurdering av de ulike scenarioene etter hver fase. I fremtiden vil de vedtatte målene også gi grunnlag for å utvikle måleparametere for å kunne gjennomføre gevinstrealiseringsberegninger når prosjektet er fullført. Målstrukturen for å kunne vurdere de ulike scenarioene kan illustreres slik: Samfunnsmålet for en utviklingsplan er å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i opptaksområdet samlet sett. Utviklingsplanen skal basere sine forslag til alternativer på de føringer som fremkommer som følge av Helse Sør-Øst sine utviklingsplaner sett i et langsiktig perspektiv. De totale løsningene skal sikre at dimensjonering, driftskonsept samt oppgave og funksjonsfordelinger blir ivaretatt i dette fremtidige helseperspektivet. 11

15 Effektmålene er knyttet til at Sykehuset Innlandet i perspektivet mot 2025 skal kunne betjene befolkningen med et tidsmessig spesialisthelsetjenestetilbud, og i tillegg hvilke gevinster i samfunnsøkonomisk perspektiv de ulike alternativene vil gi. - Det bemerkes at det langsiktige perspektivet etter vår vurdering bør strekke seg mot Om scenarioene er beskrevet i forhold til effektmål og vurderingskriterier: Den følgende tabell (tabell 2) er et forsøk på å operasjonalisere de beskrivelsene og vurderingene som fremkommer i Strategisk fokus 2025 (som underlagsdokument til Utviklingsplanen), og er uttrykk for vår forståelse av det tekstlige grunnlaget i dette dokumentet samt delplanene. Det presiseres at tabellen oppsummerer Sykehuset Innlandets egne beskrivelser av i hvilken grad scenarioene møter foretakets egne vurderingskriterier. Deloitte/Nordic har således ikke gått inn i en vurdering av de ulike scenarioene. Tabell 2: Om den faktiske beskrivelsen av de aktuelle scenarioene er vurdert i forhold til Sykehuset Innlandets vedtatte effektmål og vurderingskriterier og resultatet av vurderingene markert med fargekoder; rødt: beskrivelsen av scenariet møter ikke Sykehuset Innlandets egne vurderingskriterier, gult: beskrivelsen av scenariet møter delvis Sykehuset Innlandets egne vurderingskriterier, grønt: beskrivelsen av scenariet møter Sykehuset Innlandets egne vurderingskriterier, og umarkert: scenariet er ikke tilstrekkelig beskrevet til å kunne vurderes i forhold til Sykehuset Innlandets egne vurderingskriterier. 12

16 4. God ressursutnyttelse 3. Organisering som underbygger gode pasientforløp 2. God tilgjengelighet 1. Trygge og gode tilbud Effektmål SAMFUNNS MÅL Vurderingskriterier Oppfyller krav fra helsemyndigheter og eier a) Organisering tilrettelagt for store pasientgrupper og de som bruker spesialisthelsetjenesten mest b) Høyt kompetansenivå c) Tilstrekkelig og oppdatert medisinskteknisk utstyr d) Hensiktsmessige behandlingsfasiliteter (bygg) e) Tilstrekkelig pasientgrunnlag til å kunne utføre spesialiserte funksjoner med god kvalitet Scenario 1 Scenario 2A Scenario 2B Scenario 3A Scenario 3B s21 SF2025 s20 SF2025 s21 SF2025 s21 SF2025 s21 SF2025 s24 SF2025 s24 SF2025 s28 SF2025 s28 SF2025 s24 SF2025 s24 SF2025 s29 SF2025 s29 SF2025 s25 SF2025 s25 SF2025 s28 SF2025 s28 SF2025 s25 SF2025 s25 SF2025 s29 SF2025 s29 SF2025 s24 SF2025 s24 SF2025 s29 SF2025 s29 SF2025 s21 SF2025 s26 SF2025 s30 SF2025 f) Mulighet for å ivareta de lovpålagte oppgavene utdanning og forskning Forskning Utdanning av helsepersonell a) Forsvarlig reiseavstand ved akutt sykdom s21 SF2025 s21 SF2025 s21 SF2025 s30 SF2025 s30 SF2025 s25 SF2025 s25 SF2025 s29 SF2025 s29 SF2025 s25 SF2025 s25 SF2025 s29 SF2025 s29 SF2025 b) Akseptabel reiseavstand ved tilstander som ikke er akutte c) Tjenesten er til stede s21 SF2025 s21 SF2025 s25 SF2025 s25 SF2025 s29 SF2025 s29 SF2025 s24 SF2025 s24 SF2025 s29 SF2025 s29 SF2025 a) Personell b) Økonomi d) Transporttilbud, infrastruktur (vei, tog, buss) a) Samhandling/koordinering psykisk helse/tsb og somatikk b) Arbeidsfordeling mellom primær og spesialisthelsetjenesten c) Rasjonell pasientflyt innad i spesialisthelsetjenesten Delplan psykisk helse s21 SF2025 s21 SF2025 Delplan psykisk helse Delplan psykisk helse Delplan psykisk helse Delplan psykisk helse s25 SF2025 s25 SF2025 s29 SF2025 s29 SF2025 s25 SF2025 s25 SF2025 s29 SF2025 s29 SF2025 d) Forståelig organisering for henviser og pasient s21 SF2025 i) Optimalisere bruk av ressurser ved at personell kan brukes til aktiv pasientbehandling fremfor passiv vaktberedskap s22 SF2025 s25 SF2025 s25 SF2025 s29 SF2025 s29 SF2025 ii) Rasjonell bruk av tilgjengelig kompetanse s22 SF2025 s25 SF2025 s25 SF2025 s29 SF2025 s29 SF2025 s17 figur 1 s17 figur 1 s17 figur 1 s17 figur 1 s17 figur 1 i) Driftsmidler/ daglig drift SF2025 SF2025 SF2025 SF2025 SF2025 s22 ii) Bygningsmessig utvikling og vedlikehold SF2025 s25 SF2025 s25 SF2025 s29 SF2025 s29 SF2025 iii) Medisinsk-teknisk utstyr s22 SF2025 s25 SF2025 s25 SF2025 s29 SF2025 s29 SF2025 Beskrivelsen av scenariet møter ikke Sykehuset Innlandets egne vurderingskriterier Beskrivelsen av scenariet møter delvis Sykehuset Innlandets egne vurderingskriterier Beskrivelsen av scenariet møter Sykehuset Innlandets egne vurderingskriterier Scenariet er ikke tilstrekkelig beskrevet til å kunne vurderes i forhold til Sykehuset Innlandets egne vurderingskriterier 13

17 2. Premisser og utfordringer Dette kapittelet gir en kort beskrivelse av Utviklingsplanens kapittel 2, samt vurderinger og anbefalinger knyttet til momenter som kan innarbeides i Utviklingsplanen og forhold som bør utredes og vurderes nærmere i idéfasen. 2.1 Fremtidig utfordringsbilde Beskrivelser i Utviklingsplanen Utviklingsplanen beskriver et utvalg endringsfaktorer/-drivere, som skal gi bekgrunn for å kunne utforme den virksomhetsmessige utviklingsplanen med utgangspunkt i dagens situasjon. Det fremtidige utfordringsbildet er presentert under følgende overskrifter: - Befolkningens sammensetning og behov endres - Økende grad av spesialisering - Økte krav til dokumenterbar kvalitet og standardisering - Ansatte i helsesektoren blir en knapphetsfaktor - Økonomisk vekst vil bli redusert for spesialisthelsetjenesten - Spesialisthelsetjenesten står overfor nye muligheter I dette kapittelet gis det en tematisk generell beskrivelse, mens det i mindre grad er redegjort for de spesielle premisser og utfordringer som er gjeldende for Sykehuset Innlandet. Den demografiske endringen beskrives kort med at andelen eldre øker, med følgende økt forekomst av alders- og livsstilsrelaterte sykdommer. Videre beskrives at økende grad av spesialisering kan sees i sammenheng med økende krav til dokumenterbar kvalitet og standardisering, at tjenestekvalitet ofte er avhengig av komplementære kompetanser i team, at dette igjen forutsetter tilstrekkelig bredde i tilfanget av spesialister og subspesialister, og at ansatte i helsesektoren vil bli en knapphetsfaktor. Forventningen om at den økonomiske veksten vil bli redusert for spesialisthelsetjenesten, og de særlige utfordringene knyttet til dagens krevende sykehusstruktur, er nøkternt beskrevet Vurderinger og anbefalinger o Det bør gjøres en demografisk fremskrivning i et tretti-års perspektiv med utgangspunkt i tre basisår, for på denne måten å få et førsteestimat på kapasitetsbehovet i form av demografisk fremskrevet aktivitet. Denne form for fremskrivning forutsetter lineære sammenhenger, og er da et utgangspunkt for videre bearbeiding der det må hensyntas andre viktige forhold med betydning for forbruk av spesialisthelsetjenester. 14

18 o I tillegg bør man også innarbeide som en endringsfaktor, mulige endringer i forbruk av helsetjenester parallelt med endring i BNP (ref. OECD-rapport 2011). o Det bør gjøres en grundigere analyse og vurdering av antatt fremtidig utvikling i diagnostikk og behandling; herunder endrede/økte behandlingsmuligheter, for eksempel økt bruk av hjemme-overvåking (monitorering), og hvordan dette vil kunne tenkes å påvirke kapasitetsbehov i spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende bør man vurdere hvilken betydning en slik utvikling vil kunne ha for dimensjonering og lokalisering av høyspesialiserte funksjoner og lokalmedisinske tilbud. o Det bør for alle hovedgrupper av personell tydeligere beskrives mulige ressurs- og rekrutteringsmessige konsekvenser av et høyspesialisert tjenestetilbud knyttet til ett hovedsykehus. Et tjenestetilbud på dette nivået vil være ressurskrevende i betydningen vaktberedskap 24/7, men det bør også fremkomme refleksjoner knyttet til hva bredde i kompetansemiljøer vil kunne bety for rekruttering og turnover. Dette gjelder i første rekke de medisinske spisskompetanser, og kan i denne sammenheng være relatert til vaktbelastning, både i frekvens og innhold, og faglige- og forskningsmessige utviklingsmuligheter. o Utbygging av infrastruktur «.. gjør det enklere å flytte pasienter raskere og over lengre avstander til sykehus». Dette, sammen med en analyse av befolkningstetthet og gjeldende og fremtidig infrastruktur i opptaksområdet, bør være en grunnleggende premiss for den virksomhetsmessige utviklingsplanen, og må som sådan analyseres og vurderes nærmere i idéfasen. Utbygging av motorvei og oppgradering av jernbanen mellom Mjøs-regionen og Oslo, og derved enda lettere tilgang til sykehustilbudene i Oslo og ved Gardermoen for pasientene i Sykehuset Innlandets tettest befolkede områder, bør vurderes med hensyn til konsekvenser for lokalisering og kapasiteter knyttet til det totale sykehustilbudet i Innlandet. o Den kanskje viktigste endringsfaktoren; endret pasientadferd, er ikke beskrevet som premiss i dette dokumentet. Sett i lys av økte pasientrettigheter i form av «fritt behandlingsvalg», og det forhold som Brukerutvalget presist formulerer i sin høringsuttalelse av til Strategisk fokus 2025: «Med dagens teknologi og en godt utbygd ambulansetjeneste, herunder luftambulanse, vil nærhetsbegrepet i større grad bli knytet til det sykehuset som kan gi best behandling.», fremstår dette som et forhold som det er nødvendig å belyse nærmere i idéfasen. o En mulig sammenheng mellom aktuelle endringsdriverne bør analyseres og beskrives tydelig i forhold til om de forventes å påvirke utviklingen i en bestemt retning, og som sådan bør være en grunnleggende premiss for det videre utviklingsarbeidet. Utover dette anbefales inntatt i Utviklingsplanen: o En vurdering av om driften i dagens nettverksmodell er effektiv i forhold til dagens og fremtidens behov 15

19 2.2 Rammebetingelser Beskrivelser i Utviklingsplanen Rammebetingelsene for utviklingsarbeidet i Sykehuset Innlandet er beskrevet med hovedreferanse til styresak 108/2008 i Helse Sør-Øst RHF. Innenfor målsettingen å «desentralisere det som kan desentraliseres og sentralisere det som må sentraliseres», innebærer dette bl.a.: - Akuttfunksjoner for kirurgi, ortopedi og andre spesialiserte funksjoner, skal som hovedregel samles under en ledelse og fortrinnsvis på ett sted i hvert sykehusområde. - Spesialiserte områdefunksjoner skal som hovedregel samles på ett sted innenfor et sykehusområde. - Der hvor lokale forhold ikke ligger til rette for samling av spesialiserte funksjoner ett sted, må faglig kvalitet og effektiv ressursbruk ivaretas gjennom andre tiltak. - Lokalbaserte spesialisthelsetjenester kan ha ulike nivåer av akuttfunksjoner. - Det er beskrevet mål og krav til rehabiliteringstjenesten, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vurderinger og anbefalinger o I tillegg til styresak i Helse Sør-Øst RHF, kunne det som rammebetingelse være naturlig å vise til Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) - Mld. St. 16 ( ); om lokalsykehus med akuttfunksjon, samt styresak i Helse Sør-Øst RHF; om organisering av kreftomsorgen. Begge disse grunnlagsdokumentene er nevnt i Strategisk fokus o Styresak i Helse Sør-Øst RHF; Praktisk gjennomføring av organisering traumesystem, med vedlegg: Anbefalinger om kvalitetskrav og tidsplan for gjennomføring av traumesystem, kunne naturlig vært beskrevet som en del av rammebetingelsene. Utover dette anbefales inntatt i Utviklingsplanen: o Historikk og politiske hensyn som del av rammebetingelsene for utviklingsprosessen. 16

20 3. Situasjonen i dag Dette kapittelet gir en kort beskrivelse av Utviklingsplanens kapittel 3, samt vurderinger og anbefalinger knyttet til momenter som kan innarbeides i Utviklingsplanen og forhold som bør utredes og vurderes nærmere i idéfasen. 3.0 Innledning Beskrivelser i Utviklingsplanen: Dette kapittelet i Utviklingsplanen innledes med en beskrivelse av opptaksområdet samt en tabellarisk presentasjon av det somatiske tjenestetilbudet fordelt på de seks sykehuslokalisasjonene i foretaket. Kartet under viser opptaksområdet og befolkningstyngdepunktet for Sykehuset Innlandet. Figur 1: Kart over opptaksområdet med plassering av sykehusene (kilde: sykehuset innlandets årsrapport 2012), kart med befolkningsmessig tyngdepunkt i Sykehuset Innlandet 2012 mørkere farge indikerer større befolkning. (Deloitte-analyse, SSB) Vurderinger og anbefalinger: o Befolkningstyngden for opptaksområdet til Sykehuset Innlandet er beliggende i Mjøsregionen. Dette er samtidig den delen av opptaksområdet som har god kommunikasjon ut av regionen, og der endret pasientadferd (forbruksmønster) i tråd med ytterligere bedret infrastruktur og kommunikasjon i fremtiden, vil kunne ha størst betydning for foretakets aktivitetsbehov og egendekning. o I idéfasen bør det gjennomføres pasientstrømsanalyser for kommunene i opptaksområdet, for å identifisere volum og eventuell ulik pasientadferd i kommunene i opptaksområdet. Tilsvarende bør det, som basis for fremskrivninger, gjøres analyser av bruk av fritt sykehusvalg. 17

21 3.1 Somatisk virksomhet Beskrivelser i Utviklingsplanen: Det vises en totaloversikt over hvilke spesialiteter som utføres ved de ulike lokalisasjonene i Sykehuset Innlandet. Aktiviteten er i utviklingsplanen presentert samlet for den somatiske virksomheten Vurderinger og anbefalinger: o Aktiviteten bør presenteres brutt ned på sykehusnivå. o Dagens utnyttelse av kapasiteten ved de ulike sykehusene (divisjonene) bør beskrives, som grunnlag for vurdering av anslått fremtidig utnyttelsesgrad. 3.2 Psykisk helsevern Beskrivelser i Utviklingsplanen: I den tekstlige oppsummeringen problematiseres oppgavefordelingen mellom DPS og kommunale tjenester i tråd med opptrappingsplanen og samhandlingsformen. Det er spesielt diskutert om driften ved Reinsvoll og Sanderud kan slås sammen i et nytt sykehus Vurderinger og anbefalinger: o Aktivitetsoppsummeringen for dette området fremstår som uklar i forhold til om oversikten kun inneholder aktivitet innen psykisk helsevern, eller om den også omfatter TSB. o Dagens aktivitet bør fordeles på de aktuelle lokalisasjoner, og det bør også skilles mellom aktivitet utført på «sentralsykehusnivå» og DPS. 3.3 Habilitering og rehabilitering Beskrivelser i Utviklingsplanen: Divisjon Habilitering og rehabilitering beskrives i delplanene. Det refereres til mulige konsekvenser av samhandlingsreformen mht. innholdet i tjenesten, der man antar at habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i fremtiden vil bestå av mer spesialiserte utredninger og økende grad av veiledning av helsepersonell i primærhelsetjenesten Vurderinger og anbefalinger: o I delplanene gis det gis det en god og reflektert beskrivelse av dagens situasjon i Divisjon Habilitering og rehabilitering. 18

22 3.4 Medisinsk service Beskrivelser i Utviklingsplanen: Utviklingsplanen presenterer en kort oversikt over innholdet i divisjonen, tjenestelokalisering og beredskap, samt totalt analyseomfang innen laboratoriefagene Vurderinger og anbefalinger: o Som basis for fremskrivninger savnes en oversikt over analyserepertoar, volum og fordeling intern-/ekstern rekvirent per lokalisasjon, samt omfang av videresending til andre laboratorier. 3.5 Prehospitale tjenester Beskrivelser i Utviklingsplanen: Prehospitale tjenester har vært gjenstand for en grundig gjennomgang av dagens situasjon, presentert i delplan med vedlegg Vurderinger og anbefalinger: o Beskrivelsen av dagens situasjon kunne vært supplert med faktisk forbruk av luftambulanse, regularitet og samtidighetskonflikter. 3.6 Eiendom og internserivce Beskrivelser i Utviklingsplanen: Divisjon Eiendom og internservice har beskrevet sin virksomhet og organisering i fagområder Vurderinger og anbefalinger: o Tjenesteområdet er summarisk og tilstrekkelig beskrevet i Utviklingsplanen. 19

23 4. Virksomhetsmessig utviklingsplan Dette kapittelet gir en kort beskrivelse av Utviklingsplanens kapittel 4, samt vurderinger og anbefalinger knyttet til momenter som kan innarbeides i Utviklingsplanen og forhold som bør utredes og vurderes nærmere i idéfasen. 4.0 Innledning Beskrivelser i Utviklingsplanen: På bakgrunn av dokumentet «Strategisk fokus : Premisser, mål og utfordringer» og innkomne høringsuttalelser, vedtok styret for Sykehuset Innlandet 1. april 2011 (sak ) å utrede tre scenarier for en fremtidig somatisk sykehusstruktur i Innlandet. Scenarioutredningene har tatt utgangspunkt i fire definerte effektmål: 1) Trygge og gode tilbud 2) God tilgjengelighet 3) Organisering som underbygger gode pasientforløp 4) God ressursutnyttelse. Kapittel 4 i Utviklingsplanen; Virksomhetsmessig utviklingsplan, er presentert under overskriftene somatisk virksomhet, psykisk helsevern, habilitering- og rehabilitering, prehospitale tjenester, og støttetjenester Vurderinger og anbefalinger: o Innledningsvis refereres det til at utfordringer og mål er beskrevet i foranstående kapitler. Som beskrevet i denne rapportens kapittel 2 og 3, finner vi at det er mangelfull beskrivelse både av premisser/utfordringer og status presens, slik at grunnlaget for den virksomhetsmessige utviklingsplanen som sådan fremstår som noe mangelfull. o Det er et observandum at SI Tynset og fjellregionen og SI Kongsvinger kun omtales summarisk i hoveddokumentet, under henvisning til at en mer detaljert utredning av desentraliserte somatiske spesialisthelsetjenester vil komme i idéfasen eller gjennomføres parallelt med denne. En utviklingsplan for Sykehuset Innlandet bør naturlig omfatte hele foretaksområdet, nettopp fordi endrede behov, muligheter og pasientadferd sentralt og desentralt i foretaksområdet, må vurderes i en helhet og i et tilstrekkelig langt tidsperspektiv, for å kunne planlegge for et fremtidig tilpasset spesialisthelsetilbud. Dette er også understreket i Tidligfaseveilederen (IS-1369) pkt : «Den virksomhetsmessige utviklingsplanen skal omfatte hele helseforetaket og bør inneholde beskrivelse av status for dagens aktivitet og virksomhet. Den beskriver avhengigheter mellom fagområder, funksjoner, sykehusenheter og mot primærhelsetjenesten.» 20

24 o Det er videre en generell betraktning at de etablerte scenarioene synes bedre presentert i underlagsdokumentene (strategisk fokus og 2025, samt delplanene), med hensyn til «sykehusenes oppgaver» (spesialisthelsetjenestelovens 3.8) og de fire effektmål som er nevnt over. Det er vår vurdering at Utviklingsplanen ville fremstått som et mer fullverdig beslutningsgrunnlag for overgang til idéfasen dersom større deler av disse dokumentene var innarbeidet i planen. o Med referanse til tidligfaseveilederen (IS-1369) pkt , der det innledningsvis heter: «Den virksomhetsmessige utviklingsplanen omfatter helseforetakets primære virksomhetsområder som er klinisk virksomhet, opplæring, forskning og utdanning og ikkemedisinske servicetjenester.», og videre «Den virksomhetsmessige utviklingsplanen skal omfatte hele helseforetaket og bør inneholde beskrivelse av status for dagens aktivitet og virksomhet. Den beskriver avhengigheter mellom fagområder, funksjoner, sykehusenheter og mot primærhelsetjenesten.», er det vår vurdering at den virksomhetsmessige utviklingsplanen bør kompletteres med supplerende analyser og vurderinger i idéfasen. Dette beskrives kort i det følgende. 4.1 Somatisk virksomhet Beskrivelser i Utviklingsplanen: De tre hovedscenarioene; en modell med tre akuttsykehus eller etablering av ett eller to akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus/lms-tilbud og med eller uten avvikling av de sykehusene rundt Mjøsa som ikke blir tillagt akuttfunksjon, vurderes i forhold til de fire effektmålene som er nevnt innledningsvis i dette kapittelet. Scenarioene presenteres under overskriftene muligheter og utfordringer hva angår sykehusenes hovedoppgaver, medisinskfaglige og ressursmessige forhold, evakueringstid, reisetid for pasienter og ansatte, samt rekruttering. Tilsvarende vurderes scenarioene i forhold til eiers anbefalinger om organisering av akuttfunksjoner og områdefunksjoner. SI Tynset og fjellregionen og SI Kongsvinger beskrives detaljert i forhold til nåsituasjon og fremtidsbilder i delplanen, men omtales summarisk i hoveddokumentet, under henvisning til at en mer detaljert utredning av desentraliserte somatiske spesialisthelsetjenester vil komme i idéfasen eller gjennomføres parallelt med denne Vurderinger og anbefalinger: o Hele foretaksområdet bør vurderes samlet og samtidig dersom Utviklingsplanen skal gi et godt grunnlag for overgang til idéfasen. En utredning av desentraliserte somatiske spesialisthelsetjenester bør være en del av analysegrunnlaget før idéfasen, der man for foretaket som helhet gjør demografiske fremskrivninger i et tilstrekkelig langt perspektiv, og beskriver vurderinger av de ulike endringsdriveres mulige effekter på det fremtidige behovet for spesialisthelsetjenester. 21

25 4.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) Beskrivelser i Utviklingsplanen: Vurderingene innen psykisk helsevern fokuserer rundt en vurdering av plassering av «sentralsykehusenhetene», der valget er mellom å beholde dagens to enheter, Sanderud og Reinsvoll, og å slå sammen og flytte disse i et nytt hovedsykehus. Fra delutredningen om psykisk helsevern og TSB påpekes det at: «Det er p.t. ikke gjort noen vurdering av nåværende bygningsmasse eller samfunnspolitiske spørsmål» Vurderinger og anbefalinger: o For å få en helhetlig vurdering av bygningsmasse og investering, anbefales å innarbeide disse vurderingene inn i en helhetlig utviklingsplan. o Det anbefales en ytterligere utdypning og vurdering av fremtidig helsetjeneste innen psykisk helsevern og TSB i sammenheng med Samhandlingsreformen. Det er vedtatt i samhandlingsreformen at kommunene skal ha et større ansvar for pasienter knyttet til primærhelsetjenesten. 4.3 Habilitering og rehabilitering Beskrivelser i Utviklingsplanen: Habilitering og rehabilitering er grundig beskrevet i delplaner, både hva angår dagens situasjon og mulig fremtidsbilde Vurderinger og anbefalinger: o Vurderingen virker relevant for området, og det vises til et fremtidig utfordringsbilde der tjenestene antas å bli mer spesialisert og rettet mot utredning og kartlegging av komplekse problemstillinger, samt økende veiledningsfunksjon overfor primærhelsetjenesten. o Presentasjonen av scenarioer i dette delkapitlet av Utviklingsplanen bør tydeliggjøres, slik at disse ikke sammenblandes med de opprinnelige scenarioene som beskrives og vurderes i Utviklingsplanen. 4.4 Prehospitale tjenester Beskrivelser i Utviklingsplanen: I Utviklingsplanen konkluderes det med at «Med ett felles sykehus i Mjøsområdet vil akuttberedskapen bli bedre i hele Innlandet og prehospitale tjenester kan rette all trafikken inn mot ett akuttmottak. En samling av sykehusfunksjoner vil også lette AMK sin logistikk i forhold til hvor pasientene skal transporteres.», videre at «En forlenget avstand til et hovedsykehus med et samlet faglig tilbud, vurderes ikke kritisk om man foretar nødvendige tiltak som ivaretar endret kapasitetsbehov og transporttid og tiltak for å ivareta kompetanse i tjenestene.», og endelig «Etableringen av et hovedsykehus forutsetter at det gjøres en 22

26 vurdering av behovet for opprettelse av en luftambulansebase i tilknytning til hovedsykehuset. En slik base ved Mjøsbrua vil kunne gi om lag innbyggere tilbud om høyeste akuttmedisinske kompetanse via luftambulanse innen 30 minutter.» Vurderinger og anbefalinger: o Delplanen med vedlegg gir på de fleste områder en grundig gjennomgang av status og fremtidige prehospitale tjenester, men den største svakheten ved beskrivelsen av dette helt sentrale innsatsområdet, beskrives i vedlegg til delplaner, pkt Sykdomsutvikling og befolkningsgrunnlag, der det heter: «Befolkningsutvikling og «sykehus-område»-grenser vil påvirke behov av tilbud innenfor prehospitale tjenester, så også generell folkehelse-utvikling og alderssammensetning.» o En mer detaljert demografisk fremskrivning for opptaksområdet i et perspektiv ut over 2025, justert for antatte konsekvenser av andre endringsdrivere (som kommentert i kapittel 2), ville kunne gi et bedre grunnlag for å vurdere fremtidige behov og nødvendige kapasiteter. Et slikt vurderingsgrunnlag ville også gi mulighet til å tegne et mer nyansert bilde av fremtidige transporttider for «de fleste», utover det som er beskrevet i delplanenes vedlegg pkt : «Sentralisering til et hovedsykehus i Mjøsregionen vil gi lengre transporttid for de fleste...» o En mer detaljert fremskrivning ut over 2025 vil også gi mulighet til å vurdere utvikling og størrelse på «halen» av innbyggere som ikke nås innenfor en responstid på minutter, og vurdere dette bl.a. i forhold til lokalisering av evakueringskapasiteter. o En luftambulansebase forutsettes plassert i tilknytning til et hovedsykehus i Mjøsområdet, mens det samtidig vises til at «Befolkningsutvikling og «sykehusområde»-grenser vil påvirke behov av tilbud innenfor prehospitale tjenester, så også generell folkehelse-utvikling og alderssammensetning». På bakgrunn av analyser som nevnt her, ville det være naturlig å vurdere dekningsgrad og evakueringstider ved andre mulige lokalisasjoner. 4.5 Støttetjenester Beskrivelse i Utviklingsplanen: Støttetjenester er gitt følgende beskrivelse i Utviklingsplanen: Utvikling av medisinske og ikke-medisinske støttetjenester vil tilpasses den fremtidige virksomheten i de områdene som er beskrevet over Vurderinger og anbefalinger: o Utviklingsplanens beskrivelse av medisinske og ikke-medisinske støttetjenester gir ikke grunnlag for å vurdere konsekvenser knyttet til de ulike scenarioene. 23

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013.

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 036 2013 HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET UTSENDING AV DELPLANER PÅ HØRING Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 082 2015 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner forelagte

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET MÅL OG VURDERINGSKRITERIER

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET MÅL OG VURDERINGSKRITERIER Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.06.15 SAK NR 057 2015 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET MÅL OG VURDERINGSKRITERIER Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner foreliggende vurderingskriterier

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 020 2015 UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner administrerende direktør sitt forslag om endret mandat for og sammensetning

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV MANDAT FOR IDÉFASEN. 1. Styret godkjenner mandatet for idéfasen for Sykehuset Innlandet.

OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV MANDAT FOR IDÉFASEN. 1. Styret godkjenner mandatet for idéfasen for Sykehuset Innlandet. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 047 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner mandatet for idéfasen for Sykehuset

Detaljer

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Vedlegg: Utrednings- og høringsdokument utarbeidet for Regionrådet / de 3 kommunene

Detaljer

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c.

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar å sende vedlagte høringsdokument på ekstern og intern høring

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 27.03.2012 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Dialogkonferanse, 22. januar 2014 Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen m-helse Eksempel på teknologitrend: kontaktlinse med innebygd glukosemåling. Endringsdrivere

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF 2 viktige fokusområder Sykehuset Innlandet 1. Avklaring og ferdigstillelse av ny sykehusstruktur 2025 2. Sikre

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET HF.

HØRINGSUTTALELSE - DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET HF. HØRINGSUTTALELSE - DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET HF. Sykehuset Innlandet har vedtatt målet om ett hovedsjukehus. Hedmark Senterparti ønsket en annen løsning. Hedmark Senterparti poengterte den gang

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING Forslag til vedtak:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030:

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Det forventes endring i befolkningsutvikling, pasientforløp, epidemilogi, medisinsk fag, teknologi, økonomi og samfunnsmessige forhold etc. Bygningsmassen til SSHF trenger

Detaljer

Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Hamar 20. oktober 2015 Bente H. Mejdell Styreleder Sykehuset Innlandet

Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Hamar 20. oktober 2015 Bente H. Mejdell Styreleder Sykehuset Innlandet Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet Hamar 20. oktober 2015 Bente H. Mejdell Styreleder Sykehuset Innlandet Kort historikk Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet

Detaljer

SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET I GJØVIKREGIONEN :

SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET I GJØVIKREGIONEN : Vedlegg Sak 16/13 HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET I GJØVIKREGIONEN : SYKEHUSET INNLANDET HF UTVIKLINGSPLAN DELPLANER: DESENTRALISERTE

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK:

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 S = forkortelse scenarie Gruppe 1 Nettverksmodell Svare ut kravet i styresak 108 fra Helse Sør-Øst Modellen utløser dynamikk for å være forenelig, hva vil skje innen

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Idéfaserapport; Idèfase OUS Campus Oslo SAK 35/2014 IDÉFASERAPPORT

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Momentliste knyttet til sykehusstruktur

Momentliste knyttet til sykehusstruktur Momentliste knyttet til sykehusstruktur Utgangspunkt: Utarbeidet for: Sykehuset Innlandet HF (SI) har sendt ut Strategisk fokus på høring med frist for uttalelser til 14. mai 2012. Hensikten med dokumentet

Detaljer

PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025.

PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025. PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025. Fra Frode Veian, Otta. Pensjonist Spesialist i samfunnsmedisin. Min uttalelse preges av administrerende direktørs klare standpunkt, noe jeg

Detaljer

Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu!

Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu! Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu! Administrerende direktør Torbjørn Almlid Sykehuset Innlandet HF Om organisering Hvordan virksomheten organiseres

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

På jakt etter framtidens spesialisthelsetjeneste hvor går veien for Sykehuset Innlandet? NØKKELTALL SYKEHUSET INNLANDET

På jakt etter framtidens spesialisthelsetjeneste hvor går veien for Sykehuset Innlandet? NØKKELTALL SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet På jakt etter framtidens spesialisthelsetjeneste hvor går veien for Sykehuset Innlandet? Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet NØKKELTALL SYKEHUSET INNLANDET 2

Detaljer

Rotary Arendal. 3.Mars Per Engstrand Fagdirektør, SSHF

Rotary Arendal. 3.Mars Per Engstrand Fagdirektør, SSHF Rotary Arendal 3.Mars 2016 Per Engstrand Fagdirektør, SSHF Ansatte [khe1]evd Kan dere oppdatere Aktivitet 2015 Aktivitet 2013 2014 Endring Somatikk Innleggelser døgn 46.141 45.904-0,5 % Dagbehandling

Detaljer

Utviklingsplan Helgelandssykehuset

Utviklingsplan Helgelandssykehuset Utviklingsplan Helgelandssykehuset Styringsgruppemøte 27.10. 2014 Et overordnet sammendrag fra prosess, Utviklingsplan og evaluering 1 2 Mandat Helse Nord RHF ber Helgelandssykehuset HF konsekvens utrede

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 099-2016 SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Ark.: Lnr.: 3810/13 Arkivsaksnr.: 13/666-1

Ark.: Lnr.: 3810/13 Arkivsaksnr.: 13/666-1 Ark.: Lnr.: 3810/13 Arkivsaksnr.: 13/666-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SYKEHUSET INNLANDET HF - UTVIKLINGSPLAN - DELPLANER: DESENTRALISERTE TJENESTER, HABILITERING OG REHABILITERING, PREHOSPITALE TJENESTER,

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for embolisering av intrakranielle og spinale (arteriovenøse) AV-malformasjoner

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Mandat for lokal utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF

Mandat for lokal utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF Mandat for lokal utviklingsplan 2018-2021 Helse Møre og Romsdal HF Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 16. juni 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Nasjonale føringer... 4 3. Regionale

Detaljer

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp. Best for deg

LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp. Best for deg LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp Best for deg SYKEHUSET INNLANDET SI HF etablert 1. januar 2003 Totalt 42 enheter + 33 ambulansestasjoner i 49 kommuner 8 sykehus Elverum Hamar Kongsvinger Tynset

Detaljer

skal opprettholde og videreutvikle et sykehus som gir helgelendingene gode og framtidsretta spesialisthelsetjenester.

skal opprettholde og videreutvikle et sykehus som gir helgelendingene gode og framtidsretta spesialisthelsetjenester. skal opprettholde og videreutvikle et sykehus som gir helgelendingene gode og framtidsretta spesialisthelsetjenester. To langsiktige mål og rammebetingelsene: 1. Sikre helgelendingene gode spesialisthelsetjenester

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Etablering, integrasjon og omstilling av seks somatiske og to psykiatriske sykehus 2003-2006 Lillehammer 15. september 2004 administrerende direktør Torbjørn Almlid Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Utviklingsplan SSHF 2030

Utviklingsplan SSHF 2030 Østre Agder, 24. mai 2013 Listerrådet, 10. juni 2013 Knutepunkt Sørlandet, 14. juni 2013 Lindesnesrådet, 21. juni 2013 Setesdalregionen, 27. juni 2013 Utviklingsplan SSHF 2030 Driftsdirektør/prosjektleder

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet SYKEHUSET INNLANDET HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen VERSJON 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring

Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring TVERRFAGLIG RÅDGIVNING MED HØY KOMPETANSE TIL BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSMARKEDENE Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring Presentasjon for styringsgruppen 18.1.2016

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER Oppstartsseminar om kommunereformen Tema: Å jobbe med endringer MYE Å LÆRE AV HELSEFORETAKENE.. Endringsprosesser går ofte galt. Hvorfor? Må det være slik? VISJON OG MÅLSETTING

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HØRING-UTVIKLINGSPLAN 2025 - HELGELANDSSYKEHUSET Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune vil berømme Helgelandssykehuset

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Flerregional behandlingstjeneste for episkleral brachyterapi Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 1. april 2011 kl. 0830-1400 Sted: Thon Hotel, Skeikampen Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer

Høringsinnspill til Strategisk fokus 2025

Høringsinnspill til Strategisk fokus 2025 Høringsinnspill til Strategisk fokus 2025 Oppland Venstre finner at det foreliggende høringsnotat ikke gir et beslutningsgrunnlag som gjør det forsvarlig å trekke noen konklusjon om den framtidige strukturen

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Deres ref.: Vår ref.: 2016/304 Saksbehandler/dir.tlf.: Sidsel Forbergskog, 75 12 52 84 Dato: 02.05.2016 Det vises til høringsbrev med vedlegg av 25.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer

Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer Regionrådet for Sør-Østerdal fattet i møte 28.10.2010 slikt vedtak i sak 14/10: Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/6208 Saksprotokoll: Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/6208 Saksprotokoll: Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 10., 11. og 12.06.2013 Sak: 49/13 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 13/6208 Tittel: Saksprotokoll: Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Behandling:

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold og avgrensning

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

Helgelandssykehuset HF. Rapport. Dato: 29. oktober 2014

Helgelandssykehuset HF. Rapport. Dato: 29. oktober 2014 Dato: 29. oktober 2014 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: 1200596 Arkivnr.: Saksbeh.: ASH/SMJ Kontroll: ASH Dato: 29.10.2014 Dokumenttittel: Helgelandssykehuset

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets endelige vedtak

Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets endelige vedtak Møtedato: 18. - 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kristian Fanghol/Geir Tollåli Bodø, 13.5.2016 Styresak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010

Nord-Aurdal kommune. Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010 Nord-Aurdal kommune Sykehuset Innlandet Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010 Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2010-2014 - Høringsuttalelse

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: *

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * VESTRE VIKEN KOMMUNEHELSESAMARBEIDE - STRATEGIPROSESS I VESTRE VIKEN HELSEFORETAK INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Oversender med dette høringssvar fra fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Akershus. Vennlig hilsen

Oversender med dette høringssvar fra fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Akershus. Vennlig hilsen Journalført i Public 360 Fra: Sendt: 7. april 2016 12:04 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringssvar - Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Skannet på

Detaljer