Sykehuset Innlandet HF Styremøte og SAK NR STRATEGISK FOKUS HØRINGSDOKUMENT. Forslag til VEDTAK:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT. Forslag til VEDTAK:"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte og SAK NR STRATEGISK FOKUS HØRINGSDOKUMENT Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar å sende vedlagte høringsdokument på ekstern og intern høring med høringsfrist 14. mai Dokumentet sendes på høring til de høringsinstansene som er beskrevet i eget vedlegg til styresaken. Styret gir styreleder og administrerende direktør fullmakt til å formulere oversendelsesbrevet som skal følge høringsdokumentet. 2. Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag om at høringsprosessen også kunngjøres offentlig, slik at alle som ønsker det kan få mulighet til å uttale seg om høringsdokumentet. 3. Styret tar sikte på å treffe prinsippvedtak om fremtidig sykehusstruktur i sitt møte 22. juni 2012 etter en grundig gjennomgang og vurdering av innkomne høringsuttalelser. Brumunddal, 2. februar 2012 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler: administrerende direktør Morten Lang-Ree

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR Innledning Sykehuset Innlandet har siden etableringen av foretaket i 2003 drevet nærmest kontinuerlig strategiarbeid om fremtidig sykehusstruktur. Prosjekt 2020 ble satt i gang i mai 2004 og avsluttet i 2006 gjennom styresak 043/2006. Någjeldende strategiplan - Strategisk utviklingsplan ble satt i gang nokså umiddelbart etter avslutningen av Prosjekt 2020,og ble vedtatt av styret i 2008 (styresak 057/2008). Styret for Sykehuset Innlandet HF vedtok 19. mars 2010 å utarbeide en strategi for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Innlandet for perioden (Strategisk fokus). Arbeidet ble satt i gang fordi det er behov for en ny gjennomgang av struktur og innhold i tjenesten for å sikre en bærekraftig og robust spesialisthelsetjeneste i Hedmark og Oppland i årene fremover. Strategisk fokus skal også være et planredskap for å realisere styresak i Helse Sør-Øst med føringer for den langsiktige utviklingen av spesialisthelsetjenesten. Som en førende premiss for strategiarbeidet har styret vedtatt at det først og fremst skal tas utgangspunkt i omstillingstiltak som vil gi merverdi for pasientene og som vil bidra til å fremme god kvalitet i behandlingen. Dette er også i tråd med Helse Sør-Øst sin forutsetning om at pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenesten. Det er også viktig å etablere en sykehusstruktur som kan gi en mer effektiv ressursutnyttelse, slik at befolkningen får mest og best mulig spesialisthelsetjenester innenfor de ressursrammene som Sykehuset Innlandet til enhver tid rår over. Prosess Arbeidet med Strategisk fokus startet med en innspillsrunde våren 2010 hvor fagpersoner i Sykehuset Innlandet ble bedt om å uttale seg om utviklingen innenfor ulike fag. Innspillsrunden ble organisert i arbeidsgrupper, og styret ble orientert om arbeidsgruppenes vurderinger og tilrådinger i et styreseminar den 29. juni På dette styreseminaret ble også videre håndtering av strategiprosessen drøftet. I styremøte 30. august 2010 ble det vedtatt å gjennomføre en bred ekstern og intern høring av et høringsdokument som omfattet premisser, mål og utfordringer for strategiarbeidet Strategisk fokus premisser, mål og utfordringer (høringsprosess 1) Høringsfristen ble satt til 19. november Ved høringsfristens utløp var det innkommet over 100 høringsuttalelser. Styret ble forelagt høringsuttalelsene til foreløpig orientering i møte 17. desember For å sikre en god og grundig behandling av uttalelsene vedtok styret å ha en ny gjennomgang av uttalelsene i styremøtet den 27. januar Side 2 av 11

3 Høringsuttalelsene fra denne høringsrunden kan oppsummeres slik: Det er stort sett enighet og tilslutning til det mål og utfordringsbildet som høringsdokumentet beskriver Det er stort sett enighet om behovet for endring av den somatiske sykehusstrukturen i Innlandet Strategisk fokus og fremtidig sykehusstruktur må ses/vurderes i sammenheng med Samhandlingsreformen Innholdet i lokalsykehus må klargjøres. Det er kritiske tilbakemeldinger på den modellen som er beskrevet i høringsdokumentet med akuttberedskap for indremedisin uten tilsvarende akuttkirurgi Det er bred enighet om at prehospitale tjenester må styrkes Sykehuset Innlandet må skissere en strategi på lang sikt, i tillegg til en strategi for fireårsperioden Noen høringsinstanser har avgitt uttalelse med utgangspunkt i tidsperspektivet , mens andre har vurdert sykehusstrukturen i et langsiktig perspektiv En rekke høringsinstanser ønsker utredning av felles hovedsykehus/områdesykehus i Mjøsregionen. På bakgrunn av dokumentet Strategisk fokus og innkomne høringsuttalelser til dette dokumentet, ga styret for Sykehuset Innlandet 1. april 2011 administrerende direktør i oppdrag å utrede tre scenarier for en fremtidig somatisk sykehusstruktur i Innlandet. Styret fattet følgende enstemmige vedtak: 1. På bakgrunn av en gjennomgang og drøfting av saken i styreseminar 31. mars 2011 vil styret be administrerende direktør igangsette utredning av følgende scenarier for fremtidig somatisk sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet: 1. Videreutvikling av dagens nettverksmodell 2. To akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokal sykehus/lms-tilbud (lokalmedisinske sentra). 3. Ett akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus/lms-tilbud (lokalmedisinske sentra). For scenariene 2 og 3 forutsettes utredning av følgende to alternativer: A. Avvikling av sykehusene rundt Mjøsa (Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum) som ikke blir tillagt akuttfunksjon B. Fortsatt aktivitet ved de sykehusene rundt Mjøsa (Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum) som ikke blir tillagt akuttfunksjon. Administrerende direktørs utredning skal munne ut i et nytt høringsdokument. 2. Styret vil understreke betydningen av at det parallelt blir arbeidet videre med de utfordringene som Sykehuset Innlandet står overfor på kort- og mellomlang sikt slik disse blant annet er beskrevet i administrerende direktør sitt saksforelegg i styresak Styret ber om å bli holdt løpende orientert om den videre prosessen. Styret ber herunder om å få seg forelagt en sak for godkjenning av de sammenligningskriteriene som vil bli lagt til grunn ved utredning av de ulike scenariene. Side 3 av 11

4 4. Styret ber styreleder og administrerende direktør sikre at utredningen av scenariene blir bredt forankret og spesielt godt forankret hos eier. Scenarie 3 åpner for en ambisjon om å utvikle universitetsfunksjoner eller et eget universitetssykehus. Dette forankres også hos eier. I oppstarten av planprosessen ble det lagt til grunn en planhorisont for Strategisk fokus frem til 2014 ( ). Dette ble gjort for å følge Helse Sør-Øst sin planperiode for Strategisk fokus, med 4 års rullerende planhorisont. Fordi Strategisk fokus skal være et planredskap for å realisere styresak i Helse Sør-Øst med et langsiktig utviklingsperspektiv, vedtok styret i Sykehuset Innlandet i sak at dokumentet gis en planhorisont frem til 2025, og strategiprosessens navn ble endret til Strategisk fokus Administrerende direktør har oppnevnt en styringsgruppe til å lede strategiprosessen. Styringsgruppen har bestått av ledergruppen i Sykehuset Innlandet, foretakstillitsvalgte, foretaksverneombud og lederen av Brukerutvalget Styringsgruppen har til sammen hatt 8 møter. Styringsgruppen har løpende i prosessen invitert ansatte og ledere til å komme med innspill til arbeidet. Strategisk fokus har også vært tema på to avdelingssjefsamlinger. Høringsdokumentet har vært gjenstand for gjennomgang og drøfting i TV20 og HAMU i to møter, og det har vært gjennomført en Dialogkonferanse for brukerorganisasjonene i regi av Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet. Strategisk fokus har også vært tema i Samfunnspanelet. Avgrensning Styret for Sykehuset Innlandet vedtok i sak nr at psykisk helsevern og rus skal utredes gjennom et eget prosjekt; «Prosjekt Psykisk helsevern ». Psykisk helsevern er derfor ikke en del av arbeidet med Strategisk fokus 2025 i denne omgang. Fremtidige endringer i den somatiske sykehusstrukturen kan få betydning for organisering og struktur innenfor psykisk helsevern og rus, jfr også sentral målsetting om samlokalisering av somatikk og psykiatri. Dette vil bli tatt opp etter at den fremtidige strukturen for somatiske sykehus er avklart. Strategisk fokus dreier seg i stor grad om å komme frem til en hensiktsmessig somatisk sykehusstruktur for Mjøsområdet (Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer). I neste omgang vil en også måtte foreta tilpasning og omstilling av sykehusstrukturen i Fjellregionen og Kongsvingerregionen, og i tillegg fastsette strukturen for fagområdene psykisk helsevern, habilitering og rehabilitering, samt prehospitale tjenester. Det er naturlig at endelig avklaring av fremtidig struktur for disse sykehusene og fagområdene skjer etter at fremtidig somatisk sykehusstruktur for Mjøsområdet er fastsatt. Side 4 av 11

5 Høring I møte den 31. januar 2012 vedtok Styringsgruppen for Strategisk fokus 2025 å tilrå at høringsdokumentet blir lagt frem for styret med forslag om å sende dokumentet ut på høring. Administrerende direktør vil derfor tilrå overfor styret at høringsdokumentet sendes ut på høring til eksterne og interne instanser med høringsfrist 14. mai 2012 (høringsprosess 2). Oversikt over høringsinstanser fremgår av vedlegg til saken. Administrerende direktør er opptatt av at alle som ønsker det skal gis mulighet til å komme med uttalelser og innspill til høringsdokumentet. Administrerende direktør vil derfor tilrå at høringsprosessen også kunngjøres offentlig med en åpen invitasjon til å komme med høringsuttalelser. Dette vil bli den andre høringsrunden etter at strategiprosessen startet opp i mars Bakgrunnen for å gjennomføre strategiprosessen trinnvis med to høringsrunder, har vært å sikre god medvirkning og forankring både internt og eksternt. Styrets oppgave i foreliggende møte er å ta stilling til om høringsdokumentet er høringsverdig, det vil si om dokumentet godt nok til å bli sendt ut på høring. I tillegg skal styret godkjenne høringsprosessen og se til at høringsinstansene får god nok tid til å sette seg inn i høringsdokumentet og strategiprosessen. Styret skal således ikke ta stilling til innholdet i høringsdokumentet eller foreta noen vurdering av scenariene i denne omgang. Videre prosess Utredningens formål er å gi grunnlag for et prinsippvedtak om ønsket utviklingsretning for Sykehuset Innlandet. Det legges opp til at styret for Sykehuset Innlandet skal fatte vedtak om valg av scenario i sitt møte juni 2012 etter at styret har foretatt en grundig gjennomgang og vurdering av innkomne høringsuttalelser.. Når prinsippvedtak er fattet, vil det bli fulgt opp i tråd med nasjonal veileder for sykehusplanlegging. Ut fra nedenstående figur kan foreliggende utredningsdokument ses på som en strategi-/utviklingsplan innenfor de avgrensede spesialisthelsetjenestene som dokumentet omfatter. Prinsippvedtaket i juni vil blant annet bli videre fulgt opp gjennom en idéfase, konseptfase og forprosjektfase. Strategisk e føringer Utviklingspl an B1 Tidligfasen Idéfase B2 Konseptfas e K K S K B3 Forprosjektf ase B4 Tidligfaseplanlegging i Sykehusprosjekter, veileder fra Helsedirektoratet Side 5 av 11

6 Utfordringer på kort og mellomlang sikt I styrets vedtak punkt 2 understrekes betydningen av at det parallelt med Strategisk fokus blir arbeidet videre med de utfordringene som Sykehuset Innlandet står overfor på kort- og mellomlang sikt. Dette tidsperspektivet blir i utgangspunktet ivaretatt i Sykehuset Innlandet sin fireårige økonomiske langtidsplan. Når styret har fattet vedtak om ny sykehusstruktur i juni 2012 vil det være behov for en grunnleggende gjennomgang av hva som kreves av tiltak og omstillinger i et kortsiktig og mellomlangsiktig perspektiv. Tilnærmingen til dette vil imidlertid være avhengig av hvilket scenario styret beslutter. Dette tidsperspektivet vies derfor ikke oppmerksomhet i foreliggende høringsdokument, men uavhengig av hvilket scenario som blir valgt må en være forberedt på nokså omfattende omstillingstiltak også i en mellomperiode frem til Administrerende direktørs vurdering Innledende vurderinger I forrige høringsrunde var det en klar oppfatning blant høringsinstansene om behovet for å endre sykehusstrukturen i Innlandet. Administrerende direktør ser i utgangspunktet på alle 3 scenariene som sannsynlige utfall av strategiprosessen. Det er derfor viktig å gi alle scenariene et innhold som er fremtidsrettet/peker fremover, med de strukturelle og organisatoriske grep som dette vil medføre. Scenariene vil imidlertid i varierende grad ha forutsetninger/potensiale til å møte de utfordringene som spesialisthelsetjenesten i Innlandet vil stå overfor i årene fremover. Dette fremgår av de faglige vurderingene i høringsdokumentet og av nedenstående saksutredning. I høringsdokumentet blir det ikke trukket noen konklusjon om hvilket scenario som totalt sett vil være best egnet til å møte Sykehuset Innlandet sine fremtidige utfordringer. Høringsdokumentet skal først og fremst være et underlag for høringsinstansene til å kunne komme med innspill og synspunkter vedrørende fremtidig sykehusstruktur. Høringsuttalelsene vil deretter bli en viktig del av beslutningsgrunnlaget når styret skal fatte sitt prinsippvedtak i juni Administrerende direktør vil gjøre det klart at selv om dagens sykehusstruktur byr på en rekke utfordringer, ytes det gode spesialisthelsetjenester i Sykehuset Innlandet i dag. Det er imidlertid viktig å ta stilling til hvilken sykehusstruktur som er best egnet for Sykehuset Innlandet på lang sikt, slik at videre utvikling av helseforetaket kan skje i henhold til og samsvar med en ønsket utviklingsretning. Fremtidig sykehusstruktur må vurderes i et langsiktig perspektiv. Bruk av betegnelsen Strategisk fokus 2025 uttrykker en ambisjon om når ønsket sykehusstruktur senest skal være etablert. Etter dette skal den nye strukturen virke i flere generasjoner. Når strukturen er fastsatt og tiltak for å realisere den er igangsatt, vil strukturen derfor være bundet for flere tiår fremover. Dette gjelder spesielt når det dreier seg om etablering av nytt sykehusbygg. Beslutning om struktur og nye sykehusbygg vil således være en av de viktigste beslutninger som styret for SI vil stå overfor noen gang. Når Sykehuset Innlandet kommer i posisjon til å finansiere et nytt sykehusbygg, vil det ta mange år før en på nytt vil kunne komme i en tilsvarende posisjon. Side 6 av 11

7 Ut fra de tre scenariene som er utredet, vil bygging av et nytt sykehus i Innlandet i realiteten stå mellom to valg: Enten å etablere et erstatningssykehus for Hamar sykehus på Sanderud (Scenario 1/ 2 - med ny funksjonsfordeling mellom Elverum og Hamar), eller å etablere et nytt akutt- /områdesykehuset til erstatning for alle Mjøssykehusene nær fylkesgrensen mellom Hedmark og Oppland (Scenario 3). Tilråding fra administrerende direktør På bakgrunn av de faglige vurderingene som det er redegjort for i høringsdokumentet, har administrerende direktør gjort seg opp en foreløpig oppfatning av hvilket scenario som synes best egnet til å møte fremtidige utfordringer i Innlandet. Administrerende direktør finner det riktig å redegjøre for dette synet i foreliggende saksutredning, slik at høringsinstansene skal ha en tilråding å forholde seg til når de skal avgi sin uttalelse. Selv om administrerende direktør tilkjennegir et foreløpig syn om fremtidig sykehusstruktur, er det viktig å presisere at administrerende direktør vil være lydhør for innkomne høringsuttalelser, og være beredt til å endre sitt syn dersom det kommer opp momenter/hensyn som ikke er ivaretatt eller tilstrekkelig belyst i høringsdokumentet. I tillegg til at en fremtidig sykehusstruktur må være robust og ha bærekraft, er det også viktig at den møter forståelse og har oppslutning. Dette gjelder både internt i Sykehuset Innlandet, hos bruker-/pasientorganisasjoner, og blant befolkningen for øvrig i Hedmark og Oppland. Administrerende direktør vil legge vesentlig vekt på dette i sin endelige innstilling når saken skal legges frem for styret i møte 22, juni Scenario 1 Scenario 1 går ut på å videreutvikle dagens nettverksmodell med opprettholdelse av dagens sykehusstruktur i hovedtrekk. For å sikre en dynamisk utvikling også innenfor dagens struktur, har styret lagt til grunn for Scenario 1 at akuttfunksjonen for Elverum og Hamar samles til ett av sykehusene når det nye sykehuset på Sanderud er etablert. Både Lillehammer og Gjøvik forutsettes i utgangspunktet videreført som akuttsykehus, og det legges til grunn at disse sykehusene organiseres i en felles divisjon. Styrken ved Scenario 1 er at det gir nærhet til spesialisthelsetjenesten for pasienter med vanlige, enkle og avklarte tilstander. Dette gir pasientene og befolkningen generelt en grunnleggende opplevelse av trygghet. Dette medfører blant annet at kronikere som benytter spesialisthelsetjenesten ofte vil ha nærhet til dette tilbudet, og at man opplever kort avstand til sykehus i akutte situasjoner. For ansatte vil Scenario 1 stort sett representere uforandret reiseavstand til arbeid. Scenario 1 er også tilrettelagt for gode samhandlingsarenaer mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Scenario 1 imøtekommer ikke føringen fra Helse Sør-Øst om samling av akuttsykehus- og områdesykehusfunksjoner, jfr styresak 108/2008. Scenario 1 imøtekommer heller ikke brukerorganisasjonenes klare tilrådning og forventning om samling av sykehusfunksjoner i ett sykehus. Side 7 av 11

8 Krevende og energitappende funksjonsfordelingsdiskusjoner mellom sykehusene vil ved videreføring av dagens struktur fortsette, med vanskelige og ofte uforenlige avveininger mellom hensynet til geografisk balanse og kravet til optimale/adekvate faglige løsninger. Scenario 1 er ressurskrevende i forhold til bemanning, og modellen gjør det vanskelig å oppfylle arbeidsmiljølovens krav i forhold til vaktordninger. Modellen er også sårbar i forhold til rekruttering og det å sikre robuste fagmiljøer. En oppdelt sykehusstruktur vil kreve mange vaktordninger, og uforholdsmessig mye personellressurser vil gå med til passiv vakt i stedet for aktiv pasientbehandling. Modellen er også meget ressurskrevende i forhold til medisinsk-teknisk utstyr og gjør driften sårbar ved utstyrshavarier. Videreføring av dagens struktur bygger på forutsetningen om etablering av et nytt somatisk sykehus på Sanderud. Dette er godt forankret både i styret for Sykehuset Innlandet, og i Styret for Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst har gitt det nye sykehuset prioritet nr 3 når det gjelder nybyggprosjekter, med rangering etter Østfold og Vestre Viken. Ved nybygg på Sanderud vil en måtte foreta en ny funksjonsfordeling mellom Elverum sykehus og det nye sykehuset på Sanderud, hvor styret har lagt til grunn at akuttfunksjonene for Elverum og Hamar/Sanderud samles til ett av sykehusene. Dette gir mulighet for en god og fremtidsrettet sykehusstruktur i midtfylket i Hedmark hvor etablering av et nytt sykehus inngår. I Scenario 1 legges det til grunn at Lillehammer sykehus og Gjøvik sykehus opprettholdes med oppgradering av bygningsmassen. Det kan derfor hevdes at Scenario 1 vil kunne gi et bedre sykehustilbud for innbyggerne i Hedmark enn for innbyggerne i Oppland dersom scenariene også skal vurderes i et fylkesperspektiv. Selv om man skulle velge å gå inn for Scenario 1 med videreutvikling av dagens struktur, må en likevel være forberedt på at den medisinske utviklingen på lang sikt vil kunne tvinge frem nye faglige løsninger og strukturer. Administrerende direktør ser det ikke som usannsynlig at den faglige utviklingen og det fremtidige utfordringsbildet vil føre til behov for samling av akuttsykehusfunksjoner på et senere tidspunkt. Scenario 1 vil derfor på sikt gradvis kunne utvikle seg i retning av et scenario 2B med ett akuttsykehus i hvert fylke. Dette vil i så fall betinge avklaring av hvilket sykehus i Oppland som skal tillegges akuttfunksjonen, på samme måte som i midtfylket i Hedmark. Scenario 2 Dette scenariet går ut på å samle akuttfunksjonene til to sykehus, ett i Hedmark og ett i Oppland. På samme måte som i Scenario 1 vil det også i Scenario 2 være naturlig å legge opp til etablering av et erstatningssykehus for Hamar sykehus på Sanderud. Dette med bakgrunn i at byggeprosjektet allerede er godt forankret hos eier og har en plass i Helse Sør-Øst sin prioritering av nye sykehusbygg. Scenario 2 imøtekommer føring fra Helse Sør-Øst om samling av fag i noen grad. Modellen imøtekommer også til en viss grad brukerorganisasjonenes forventninger om samling. Scenariet gir mulighet for utvikling av grenspesialiserte vaktordninger i store fag, og bør kunne sikre samlokalisering av både akuttkirurgi og indremedisin ved begge akuttsykehusene. Scenario 2 bør kunne gi et godt grunnlag for å få til lovlige og attraktive arbeidstidsordninger og mulighet for kompetanseutvikling, noe som virker positivt på rekrutteringsevnen. Side 8 av 11

9 Utnyttelsesgrad og kostnadsnivå på medisinsk-teknisk utstyr kommer bedre ut i scenario 2 enn i scenario 1. I Scenario 2 vil det imidlertid fortsatt være behov for funksjonsfordeling, og strukturen imøtekommer ikke kravet fra Helse Sør-Øst og fra brukerorganisasjonene om samling. Scenariet vil være mer ressurskrevende i forhold til bygningsmessig vedlikehold, utstyrsbehov og personellbehov enn ved samling til ett akutt-/områdesykehus. Scenario 2 kommer på de fleste områder bedre ut enn Scenario 1, men kommer på de fleste områder dårligere ut enn Scenario 3. Modellen kan lokalpolitisk oppfattes å ramme lokalmiljøer i forhold til tap av lokale arbeidsplasser når akuttfunksjonene samles til to sykehus. Avhengig av hvor akuttsykehusene blir plassert i de to fylkene, er det en viss risiko for at innbyggere i randsonen i større grad enn i dag vil søke mot sykehus i andre foretak. Scenario 3 Scenario 3 går ut på å etablere et nytt sykehus til erstatning for de fire Mjøs-sykehusene. (Scenario 3A), alternativt å samle akuttfunksjonene til et nytt sykehus og opprettholde elektive funksjoner på eksisterende Mjøssykehus (Scenario 3B). Det vil være naturlig å plassere et nytt akuttsykehus nær fylkesgrensen mellom Hedmark og Oppland på øst- eller vestsiden av Mjøsbrua. Dette vil gi en plassering i rimelig nærhet til befolkningstunge områder både på Gjøvik, Lillehammer, Hamar og til dels Elverum. Scenario 3 oppfyller føring fra Helse Sør-Øst om samling av akuttsykehus- og områdesykehusfunksjoner. Modellen imøtekommer også et entydig ønske fra brukerorganisasjonene om samling av sykehusene til ett hovedsykehus i Mjøsregionen. Alle funksjoner og spesialiteter samles på ett sted, noe som gir stor forutsigbarhet. Scenario 3 er robust, både faglig og økonomisk. Modellen er også fremtidsrettet i forhold til utvikling av grenspesialiserte vaktordninger. Modellen sikrer videre robust akuttberedskap, og gir en optimal fordeling mellom personellressurser til hvilende vakt og til aktiv pasientbehandling. Scenario 3 muliggjør dessuten gode og lovlige vaktordninger, stabile og kompetanseutviklende fagmiljøer, nytt og moderne utstyr og en helt ny og tidsmessig bygningsmasse. Dette virker rekrutterende og bidrar til at Sykehuset Innlandet kan tilby den kompetanse som er nødvendig for å gi pasientene trygge og gode tilbud. Et felles akutt-/områdesykehus i Mjøsregionen vil innebære samling av faglig kompetanse som også vil kunne tilføres den desentraliserte spesialisthelsetjenesten ved lokalsykehusene og de lokalmedisinske sentra. Scenario 3 vil således i stor grad være tilrettelagt for å oppfylle Helse Sør- Øst sitt mantra om sentralisering av det som må sentraliseres og desentralisering av det som kan desentraliseres. Ved valg av Scenario 3 vil det være naturlig å legge det medisinskfaglige ansvaret for de lokalmedisinske sentrene i Otta og i Valdres og for sykehusene på Tynset og i Kongsvinger til akutt-/områdesykehuset. Dette vil kunne bidra til å sikre mest mulig enhetlige behandlingsprosedyrer og gjøre den desentraliserte spesialisthelsetjenesten mer robust. Side 9 av 11

10 Et nytt akuttsykehus nær Mjøsbrua vil gi større forutsigbarhet i forhold til avstand til sykehus for innbyggerne/pasientene spesielt i Oppland. For innbyggerne i Vest Oppland vil et akuttsykehus ved Mjøsbrua ha en nærmere beliggenhet enn et akuttsykehus på Lillehammer, og tilsvarende vil det for innbyggerne i Gudbrandsdalen være kortere avstand til et akuttsykehus ved Mjøsbrua enn et akuttsykehus på Gjøvik.. Administrerende direktør finner også å trekke frem at Scenario 3 vil tilføre Innlandet betydelige investeringsmidler og et meget stort byggeprosjekt som vil kunne få en rekke positive ringvirkninger innenfor mange områder i Innlandet. Administrerende direktør vil også vise til at det har vært, og fortsatt legges opp til, en betydelig opprustning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Oslo og nærliggende områder. Herunder ble det for få år siden etablert et nytt Rikshospital i Oslo og et nytt Universitetssykehus i Akershus. Det er også satt i gang bygging av et nytt sykehus i Østfold og det er under planlegging et nytt sykehus i Drammen. I tillegg er det fra Oslo Universitetssykehus uttrykt behov/planer for investeringstiltak for et tosifret milliardbeløp. For å ivareta visjonen om geografisk likeverdige helsetjenester og en rimelig balansert sykehusutvikling mellom by og land, er det viktig at også Innlandet synliggjør og tydeliggjør behovet for et sykehusprosjekt. En ulempe ved Scenario 3 er at det vil gi lenger reiseavstand for en del pasienter, selv om den ikke vil bli vesentlig lengre når en forutsetter lokalisering nær fylkesgrensen ved Mjøsbrua. Fra Mjøsbru-området vil en kunne nå ca innbyggere i Hedmark og ca innbyggere i Oppland innenfor en utrykningstid på 30 minutter. Scenario 3 kan også gi økt pasientlekkasje i grenseområder. Herunder tenkes spesielt på deler av Hadelandsregionen med sin nærhet til Ahus og Vestre Viken (Ringerike sykehus) Scenario 3 vil også gi lengre reiseavstand for de fleste ansatte i Sykehuset Innlandet Modellen kan medføre redusert lokalt tilbud for grupper som har behov for hyppige spesialisthelsetjenester. Modellen kan lokalpolitisk oppfattes å ramme lokalmiljøer i forhold til tap av lokale arbeidsplasser når tilbud overføres til et felles sykehus. Ved scenario 3A, vil det være naturlig å se for seg noen elektive funksjoner på det sykehuset som vil få lengst avstand fra det nye sykehuset. Ved lokalisering nær fylkesgrensen mellom Hedmark og Oppland, på øst- eller vestsiden av Mjøsbrua, vil det være naturlig å legge disse funksjonene til Elverum. Ut fra nåverdiberegninger kommer scenario 3 relativt godt ut økonomisk sammenlignet med de øvrige alternativene som er beregnet. Samlet vurdering Med bakgrunn i de faglige vurderingene i høringsdokumentet, ser det ut til at Scenario 3A med etablering av et nytt akutt-/områdesykehus (hovedsykehus) nær Mjøsbrua er den modellen som vil være best eget til å møte Sykehuset Innlandet sine langsiktige utfordringer. Ved denne løsningen legges det til grunn etablering av et elektivt tilbud ved det sykehus som ligger lengst unna det nye hovedsykehuset (Elverum). Side 10 av 11

11 Etter administrerende direktørs vurdering vil etablering av et nytt hovedsykehus være i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst og i god overenstemmelse med forventningene og den klare tilrådingen fra brukerorganisasjonene om samling av sykehusfunksjoner. Brukernes stemme kan ofte bli svak, men det er etter administrerende direktør sin mening viktig å legge stor vekt på brukernes syn når ny sykehusstruktur skal fastsettes. Scenario 3A kommer også godt ut i et ressursmessig perspektiv. Dette fremgår av en oversikt i høringsdokumentet som viser beregnet nåverdi for ulike alternativer/modeller (side 18), selv om beregningene er beheftet med en viss usikkerhet. Administrerende direktør mener derfor at Scenario 3A vil være en god strukturmodell å ta utgangspunkt i for videre utredning. Side 11 av 11

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet 1. Innledning Stange Fremskrittsparti har gjennomgått dokumentet fra Administrerende direktør (AD) i Sykehuset Innlandet (SI), Morten Lang-Ree,

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 27.03.2012 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STRATEGISK FOKUS VIDERE OPPFØLGING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STRATEGISK FOKUS VIDERE OPPFØLGING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.01.11 SAK NR 004 2011 STRATEGISK FOKUS 2011-2014 VIDERE OPPFØLGING Forslag til VEDTAK: 1. Styret er meget tilfreds med den store oppslutningen og det grundige arbeidet

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF 2 viktige fokusområder Sykehuset Innlandet 1. Avklaring og ferdigstillelse av ny sykehusstruktur 2025 2. Sikre

Detaljer

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Vedlegg: Utrednings- og høringsdokument utarbeidet for Regionrådet / de 3 kommunene

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Momentliste knyttet til sykehusstruktur

Momentliste knyttet til sykehusstruktur Momentliste knyttet til sykehusstruktur Utgangspunkt: Utarbeidet for: Sykehuset Innlandet HF (SI) har sendt ut Strategisk fokus på høring med frist for uttalelser til 14. mai 2012. Hensikten med dokumentet

Detaljer

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 S = forkortelse scenarie Gruppe 1 Nettverksmodell Svare ut kravet i styresak 108 fra Helse Sør-Øst Modellen utløser dynamikk for å være forenelig, hva vil skje innen

Detaljer

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013.

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 036 2013 HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET UTSENDING AV DELPLANER PÅ HØRING Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 020 2015 UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner administrerende direktør sitt forslag om endret mandat for og sammensetning

Detaljer

Idéfaserapport i korte trekk

Idéfaserapport i korte trekk Idéfaserapport i korte trekk Idéfaserapporten har tre hoveddeler. Del én beskriver dagens situasjon, kapasitetsbehov og faglige utviklingstrekk, oppsummert i kapittelet «Behov for endring». Del to inneholder

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET OPERASJONALISERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET OPERASJONALISERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 040 2015 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET OPERASJONALISERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret har tidligere behandlet mandat for idéfasen

Detaljer

Ny sykehusstruktur i Innlandet

Ny sykehusstruktur i Innlandet Ny sykehusstruktur i Innlandet 1 Planprosessen 2 Spesielt om samfunnsanalysen Prosjektdirektør Roger Jenssen, Sykehuset Innlandet Innlegg for Regionrådet for Hamarregionen 01.04.2014 390.000 innbyggere

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 082 2015 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner forelagte

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Hamar 20. oktober 2015 Bente H. Mejdell Styreleder Sykehuset Innlandet

Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Hamar 20. oktober 2015 Bente H. Mejdell Styreleder Sykehuset Innlandet Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet Hamar 20. oktober 2015 Bente H. Mejdell Styreleder Sykehuset Innlandet Kort historikk Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.13 SAK NR 066 2013 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner delplanene for Habilitering og rehabilitering,

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 28. juni 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet HF

Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet HF Sykehuset innlandet Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Hamar, 24.06.2013 Deres ref: 2011/2711 Vår ref: Sak. nr. 13/6208-10 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET MÅL OG VURDERINGSKRITERIER

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET MÅL OG VURDERINGSKRITERIER Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.06.15 SAK NR 057 2015 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET MÅL OG VURDERINGSKRITERIER Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner foreliggende vurderingskriterier

Detaljer

PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025.

PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025. PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025. Fra Frode Veian, Otta. Pensjonist Spesialist i samfunnsmedisin. Min uttalelse preges av administrerende direktørs klare standpunkt, noe jeg

Detaljer

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK:

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Arbeidet med fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Status i utviklingsprosessen Møte i politisk referansegruppe 8. januar 2016 Nasjonal helse- og sykehusplan Gjelder for perioden

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 1. april 2011 kl. 0830-1400 Sted: Thon Hotel, Skeikampen Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg,

Detaljer

Saksprotokoll. sykehus, forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud og at sykehusene forfaller.

Saksprotokoll. sykehus, forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud og at sykehusene forfaller. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.04.12 Saksprotokoll Sak: 55/12 SYKEHUSET INNLANDET HF: STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSUTTALELSE Behandling: Ordfører fremmet forslag om ny innledning på uttalelsen: Til

Detaljer

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c.

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 25/17 den 27.04.2017. Behandling: Anette Musdalslien, Sp, satte fram

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

SAK NR 044 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 VEDTAK:

SAK NR 044 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 044 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for

Detaljer

LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp. Best for deg

LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp. Best for deg LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp Best for deg SYKEHUSET INNLANDET SI HF etablert 1. januar 2003 Totalt 42 enheter + 33 ambulansestasjoner i 49 kommuner 8 sykehus Elverum Hamar Kongsvinger Tynset

Detaljer

Høring av idéfaserapport for Sykehuset Innlandet

Høring av idéfaserapport for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Vår dato Vår referanse 12.05.2017 2017/932 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Trond Lutnæs, 62 55 13 55 008 16/06883 --- Høring

Detaljer

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: *

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * VESTRE VIKEN KOMMUNEHELSESAMARBEIDE - STRATEGIPROSESS I VESTRE VIKEN HELSEFORETAK INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Etablering, integrasjon og omstilling av seks somatiske og to psykiatriske sykehus 2003-2006 Lillehammer 15. september 2004 administrerende direktør Torbjørn Almlid Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 12/2780-5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRING - STRATEGISK FOKUS 2025 Saksbehandler: Per Steinar Skjølaas Arkiv: G00 Saksnr.: Utvalg Møtedato 194/12 FORMANNSKAPET 02.05.2012 Behandling/vedtak

Detaljer

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Høring i idéfasen gode helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet og økonomi Viktige tema i høringen

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010

Nord-Aurdal kommune. Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010 Nord-Aurdal kommune Sykehuset Innlandet Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010 Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2010-2014 - Høringsuttalelse

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025

Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 Møtedato: 30.04.15 Møtested: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen VEDTAKSFORSLAG 1) a) Styret anbefaler at administrerende direktør tar med alternativ 2 og 3 i en videre

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

SAK NR REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS VEDTAK:

SAK NR REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.03.10 SAK NR 021 2010 REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS 2011 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til forslag til planprosess

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV MANDAT FOR IDÉFASEN. 1. Styret godkjenner mandatet for idéfasen for Sykehuset Innlandet.

OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV MANDAT FOR IDÉFASEN. 1. Styret godkjenner mandatet for idéfasen for Sykehuset Innlandet. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 047 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner mandatet for idéfasen for Sykehuset

Detaljer

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sykehuset Innlandet Dato: 19.05.2017 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 17/511-4 2400/17 H10 Kari Sundmoen Jordet 62 49 65 09 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17.mars.2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice 1. Situasjonsplan - virksomhet etter fortetning 2.Tilstand på

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

SAKSBEHANDLER: JSN Utskrift til: SYKEHUSET INNLANDET HF - STRATEGISK FOKUS HØRINGSUTTALELSE Sammendrag:

SAKSBEHANDLER: JSN Utskrift til: SYKEHUSET INNLANDET HF - STRATEGISK FOKUS HØRINGSUTTALELSE Sammendrag: NORDRE LAND KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksbeh.: Jarle Snekkestad Arkivkode: G20 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 Formannskapet 09.05.2012 33/12 Kommunestyret 15.05.2012 Lnr.: 6450/12 Arkivsaksnr.: 12/301 Arkivnøkkel:

Detaljer

SAK NR OMSTILLING SOMATIKK TILLEGGSRAPPORT OG VIDERE PROSESS

SAK NR OMSTILLING SOMATIKK TILLEGGSRAPPORT OG VIDERE PROSESS Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 039 2015 OMSTILLING SOMATIKK TILLEGGSRAPPORT OG VIDERE PROSESS Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsrapporten fra utredningsarbeidet i somatikk til

Detaljer

Glåmdal regionråd Dagny Sjaatil

Glåmdal regionråd Dagny Sjaatil Glåmdal regionråd 25.07.13 Dagny Sjaatil EN NY HELSETJENESTE I HEDMARK OG OPPLAND 1. Rollefordeling og struktur som understøtter pasientenes samlede behov 2. Spesialisthelsetjenesten skal spisses ytterligere

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER Oppstartsseminar om kommunereformen Tema: Å jobbe med endringer MYE Å LÆRE AV HELSEFORETAKENE.. Endringsprosesser går ofte galt. Hvorfor? Må det være slik? VISJON OG MÅLSETTING

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Nord styrking av brukermedvirkning og økonomiske ressurser, oppfølging av styresak 74-2011

Brukermedvirkning i Helse Nord styrking av brukermedvirkning og økonomiske ressurser, oppfølging av styresak 74-2011 Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 11 Dato: 14.10.2011 Styresak 124-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord styrking av brukermedvirkning og økonomiske ressurser,

Detaljer

Lesja kommune Fellestjenester

Lesja kommune Fellestjenester Lesja kommune Fellestjenester Sykehuset Innlandet HF Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2013/388/4/H10 2011/02711-201/022/Nyfløt Liv Engen 02.07.2013 61244122 Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet

Detaljer

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til?

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? NSHs psykiatrikonferanse 14.10.04 Jørgen Brabrand Ass.divisjonsdirektør Sykehuset Innlandet HF Samhandling Avgjørende

Detaljer

Høringssvar - Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport

Høringssvar - Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport Saknr. 17/1241-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Høringssvar - Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport Innstilling til vedtak: Fylkestinget støtter opp om anbefalingen

Detaljer

Prehospital sektor status og veien videre

Prehospital sektor status og veien videre Prehospital sektor status og veien videre Ekspedisjonssjef Cathrine Meland Spesialisthelsetjenesteavdelingen 28.November 2016 Prehospitale tjenester - status og veien videre NOU 2015: 17 Først og fremst

Detaljer

TYNSET KOMMUNE Rådmannen

TYNSET KOMMUNE Rådmannen TYNSET KOMMUNE Rådmannen Sykehuset Innlandet Hf Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Tynset, 11.05.2017 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 17/762-5 17581/17 000 Øystein Kyrre Johansen 62485026

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 13:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 13:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.03.2017 Tid: 13:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 68/17 FT 17/1241 Høringssvar - Fremtidig

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 20. oktober 2017 kl. 0900-1600 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Journalført i Public 360 Fra: Tone Joranger Sendt: 4. april 2016 10:54 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringsuttalelse fra Brukerutvalget Akershus universitetssykehus - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Utvikling av lokalmedisinske sentre. Politisk referansegruppe 1. april 2016

Utvikling av lokalmedisinske sentre. Politisk referansegruppe 1. april 2016 Utvikling av lokalmedisinske sentre Politisk referansegruppe 1. april 2016 Sykehuset Innlandet Fra strategisk hovedmål om pasientbehandling i foretakets utviklingsplan av 2013: Sykehuset Innlandet skal

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 017-2012 UTVIKLING AV SYKEHUSTILBUDET I VESTRE VIKEN HF Forslag til vedtak: Styret tar saken om utvikling av sykehustilbudet

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET HF.

HØRINGSUTTALELSE - DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET HF. HØRINGSUTTALELSE - DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET HF. Sykehuset Innlandet har vedtatt målet om ett hovedsjukehus. Hedmark Senterparti ønsket en annen løsning. Hedmark Senterparti poengterte den gang

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte

Sykehuset Innlandet HF Styremøte Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.06.17 SAK NR 056 2017 ETABLERING AV DESENTRALISERTE SPESIALISTHELSETJENESTER PÅ HADELAND OG STYRKING AV LOKALMEDISINSK SENTER I NORD GUDBRANDSDAL OG I VALDRES Forslag

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak.

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 02.04.02 Styresak nr: 025/02 B Dato skrevet: 19.03.02 Saksbehandler: Hans K. Stenby Vedrørende: Strategiprosess Helse Vest RHF Oppfølging

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Mandat områdeplan rehabilitering Utarbeide områdeplan for rehabilitering, med anbefalinger om fremtidig funksjonsfordeling,

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HØRING-UTVIKLINGSPLAN 2025 - HELGELANDSSYKEHUSET Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune vil berømme Helgelandssykehuset

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE I IDÉFASE

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE I IDÉFASE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.01.17 SAK NR 004 2016 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE I IDÉFASE Forslag til VEDTAK: Styret tar «Samfunnsanalyse

Detaljer

Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste

Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste Dagny Sjaatil Kongsvinger, 05.11.2010 Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier (navn og enhet) Prosjektleder deltaker NTP (navn og

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Disposisjon Oppfølging etter innspill i styremøte 22.02.2010 Hovedbudskap i strategidokumentet Videre prosess Oppfølging etter innspill i styremøte

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer