Nord-Aurdal kommune. Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Aurdal kommune. Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010"

Transkript

1 Nord-Aurdal kommune Sykehuset Innlandet Postboks BRUMUNDDAL Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/ Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for Høringsuttalelse fra Nord-Aurdal kommune Det er gjort følgende vedtak i kommunestyrets sak 073/10 dato : Forslag til vedtak: Nord-Aurdal kommunestyre slutter seg til rådmannens vurderinger i Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for høringsdokumentet og vedtar at disse sendes som kommunestyrets innspill til høringen Kommunestyret Ordføreren orienterte om saken. Rådmann utdypet denne ytterligere. Ordfører Mener at dette høringsforslaget bør sendes samlet fra alle Valdreskommunene. Inger Torun Klosbøle Punkt 13 i uttalelsen til kommunen. Vil gjerne at det linkes til delprosjekt 2 i dokumentet vårt. Anne-Lise Stølsdokken Synes rådmann har gjort en god og grundig jobb med å konkretisere hva som er utfordringer for vår region. Vil trekke fram mer spesialisering, kvalitet, rekruttering og beholding av kvalifisert personell. Olaf Nils Diserud Mange forhold som spiller inn, og mange hensyn som skal tas. Kommunens påvirkningskraft mot Sykehuset Innlandet kan sees på som Davids kamp mot Goliat. Er det nødvendig for oss å ha en mening om funksjonsdelingen mellom Gjøvik og Lillehammer og om sykehustilbudet i Hedmark? Knut Ove Hennum Vi får stadig flere eldre mennesker i befolkningen. Dette koster. Punkt 12 som går på kvinneklinikk/fødestogo. Ikke lenge siden vi hadde en kamp for å beholde fødestogo. Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: Rådhuset Postboks 143 «Sse_Tlf» «Sse_Fax» E-post: Jernbanevegen Fagernes

2 Senterpartiet fremmet følgende endringsforslag til punkt 12, andre avsnitt, hvor det begynnes med Det er i dag vanskelig å rekruttere kvalifiserte jordmødre og resten av avsnittet som endres til følgende: Det er i dag vanskelig å rekruttere kvalifiserte jordmødre til ledige stillinger på fødestogo. Valdres fødestogo er et svært godt tilbud til regionens innbyggere, og sammen med Sykehuset Innlandet må vi prøve å finne fram til løsninger, hvis denne problematikken vedvarer. Svein Erik Hilmen Håper Senterpartiet sitt endringsforslag blir tatt hensyn til. Støtter ordførers forslag om at høringsuttalelsen bør komme samlet fra alle Valdreskommunene. Ordfører Synes det er veldig viktig at vi kjemper for fødestogo. Det er også en oppgave Sykehuset Innlandet bør ha ansvaret for ved å sørge for kvalifisert personell. Angående fritt sykehusvalg er det greit så lenge det er planlagte inngrep, mens ved akutte situasjoner er det viktig og ha god hjelp i nærheten der folk bor. Trond Bergh Angående denne høringen handler det om kortreist behandling der vi bor. Litt forundret over at Valdresklinikken ikke er nevnt. Viktig å få sagt noe positivt om det vi har, og ta vare på det. o Ordfører Valdresklinikken er ikke en del av Sykehuset innlandet. Olaf Nils Diserud Har det vært kontakt med KS for å få en så bred høringsuttalelse som mulig. o Rådmann Nei, det er ikke tatt kontakt med KS. Rådgiver Toril Naustdal Angående Valdres fødestogo rekruttering av kvalifiserte jordmødre er en stor utfordring. For å kunne jobbe på en fødestue, kreves 3 års praksis i 100 % stilling fra fødeavdeling på sykehus. Det er SI som har satt kvalifikasjonskravene, og disse kan ikke fravikes på grunn av forsvarligheten overfor de fødende og de ansatte. Kommunalsjef Jorun Ødegård Bjerke En fødsel i Valdres koster vesentlig mer enn på et sykehus. Det er derfor stilt spørsmål under punkt 12 om dette er riktig ressursbruk i SI kontra andre behandlingstilbud. Gruppemøte i Fremskrittspartiet. Olaf Nils Diserud En sak som både inneholder faglig synspunkt, og helt klart politiske føringer. Synes det er beklagelig at KS ikke er kontaktet og tatt med i arbeidet rundt uttalelsen. Fremskrittspartiet støtter under tvil forslaget som er lagt fram, med de endringer som er gjort i forhold til Fødestogo. Votering: 1. Senterpartiets endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 2. Rådmannens forslag til vedtak med Senterpartiets endringsforslag ble enstemmig vedtatt. KS-073/10 Vedtak, enstemmig: Side 2 of

3 Nord-Aurdal kommunestyre slutter seg til rådmannens vurderinger i Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for høringsdokumentet med endringsforslag fra Senterpartiet til punkt 12, andre avsnittog vedtar at disse sendes som kommunestyrets innspill til høringen. Rådmannens vurdering tar utgangspunkt i høringens kapitel 6 Sammendrag og punkter til diskusjon som SI ønsker høringsinstansenes syn på. Strategisk fokus er datert fra Sykehuset Innlandet 8. september I ettertid har Sykehuset Innlandet gjennom budsjettarbeidet for 2011 signalisert et kuttbehov innen divisjon Psykisk helsevern. Dette vil få konsekvenser for tilbudet ved DPS Gjøvik, Dag- og døgnenheten avdeling Aurdal. Rådmann er kjent med at det politiske miljøet i regionen har engasjert seg i denne saken. 1. Institusjonsstrukturen i spesialisthelsetjenesten har vært uendret i mange år. Dette til tross for store endringer i infrastruktur (samferdsel, IKT m.m.) og endringer i behandlingsmetoder. Sykdomspanoramaet vil de neste årene endres. Det er viktig å organisere og strukturere spesialisthelsetjenesten på en måte som kan møte de nye utfordringene og som tar opp i seg de nye mulighetene. For å ta hånd om framtidens omsorgsutfordringer har Stortingsmelding 47 gitt tydelige signaler om at Samhandlingsreformen er en kompetansereform. For å løse mange av de ulike oppgaver helsesektoren har kreves det at helsepersonell har erfaring, mulighet for kompetanseheving og et robust fagmiljø. Disse faktorene vil være avgjørende for god pasientbehandling, god pasientflyt og ikke minst at pasientene skal oppleve god kvalitet på behandlingen. 2. Mangelfull tilgang på personell/spesialistkompetanse og på økonomiske ressurser vil representere viktige endringspremisser for sykehusstrukturen. Sykehuset Innlandet har mange sykehus og et stort nedslagsfelt over et stort areal. Dette gir utfordringer med store avstander og en belastning for pasienter som må reise langt for behandling. Samtidig er det viktig å understreke at pasienter reiser dit de får den beste hjelpen når de er i stand til å velge jf fritt sykehusvalg. Når det er akutte situasjoner er det prehospitale tjenester som i samarbeid med luftambulanse, legevakt i distriktet og aktuelt sykehus som avgjør hvor pasienten skal fraktes for å gi de beste tjenester. 3. Tjenester rettet mot de store sykdomsgruppene skal desentraliseres, med lokalsykehusene som hovedarena. Lokalsykehusene og distriktsmedisinske sentra vil være bindeleddet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Lokalsykehusene skal som minimum ha et bredt poliklinisk tilbud og akuttberedskap for indremedisin tilpasset kompetanse/lokale ressurser. Det skal også være anestesilege i vaktberedskap. I tillegg kan lokalsykehusene ha planlagt behandling i kirurgi. 4. Distriktsmedisinske sentra vil være viktige ressursbaser for utvikling av lokalbaserte spesialisthelsetjenester, og et viktig møtepunkt mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. SI har uttalt at det som kan desentraliseres skal desentraliseres. Kommunene må få tilført ressurser og kompetanse slik at de kan ta hånd om langt flere pasienter enn i dag og for å sikre at innleggelser i sykehuset ikke øker. Det må i samarbeid med Lokalmedisinsk senter utarbeides inklusjons- og eksklusjonskriterier som gjør at regionen kan ta hånd om langt flere av sine innbyggere. Nord-Aurdal er hyttekommune og har i ferier og høytider en betydelig økt befolkningen. Dette merkes i stor grad på legevakt og påsken 2010 holdt røntgen avdelingen Side 3 of

4 åpent hele påsken på dagtid. Det medførte at 111 røntgenundersøkelser ble gjennomført på Fagernes. Omlag 50 % var ikke brudd og flere av de som hadde brudd kunne behandles på Fagernes. Dette eksempelet viser at utvidet desentraliserte spesialisthelsetjenester kan utnyttes enda bedre enn i dag. Det fordrer høyere bemanning på legevakt. Konsekvensene av å ikke desentralisere spesialisthelsetjenester som for eksempel røntgen, ville vært flere drosjer/ambulanser til SI og en større belastning på sykehuset. Her ble mange behandlet på lavest mulig nivå og pasientene opplevde effektivitet, kvalitet og høy kompetanse! Kompetanseutveksling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten må styrkes. Det må utarbeides klare planer for dette arbeidet slik at en i større grad sikrer at kommunehelsetjenesten settes i stand til å håndtere langt flere kronisk syke, alvorlig syke og døende i lokalmedisinsk senter. For disse pasientgruppene har tilhørighet til familie og venner stor betydning. Ved å få nødvendig behandling og trygghet lokalt vil de i sterkere grad ha mulighet til å mestre hverdagen lengre og bedre. Transport til/fra sykehus i lange avstander vet vi er en stor påkjenning for denne pasientgruppen. Det vil være nødvendig med bred kompetanse både av spesialister, allmennleger og sykepleiere med spesialutdanning innen flere fagfelt for å kunne yte best mulig tjenester på et lavest mulig nivå, jf Helge Garåsens doktorgrad fra For å sikre robuste fagmiljøer, god faglig kvalitet og effektiv ressursutnyttelse vil det være nødvendig å samle akuttkirurgisk beredskap til færre sykehus. Disse sykehusene får status som akuttsykehus i tråd med anbefalingene i Traumerapporten. Kompetanse og kvalitet må vektes tyngst, med dagens transportmuligheter og kommunikasjon vil det være av mindre betydning dersom resultatet av den aktuelle behandlingen blir bedre. Helseforetaket må være tydelige på hva de kan tilby av tjenester. Bredden i kompetanse er avgjørende for omfang av tilbud som gis i det enkelte sykehus. Tilflyt av ulike diagnoser med påfølgende behandling krever en viss mengde for at behandlingstilbudet skal bli optimalt. Som et resultat av dette bør det være færre sykehus i SI. 6. Som følge av en reduksjon i akuttfunksjoner må prehospitale tjenester styrkes ytterligere kvalitativt og kvantitativt for å gi befolkningen nødvendig trygghet om hjelp ved akutt sykdom. Samarbeidet mellom prehospitale tjenester og kommunale helsetjenester og beredskapstjenester bør i denne forbindelse styrkes. De prehospitale tjenester gjennomlever en rivende utvikling innen både fag og utstyr. Det oppleves som svært positivt. En mulig svakhet i organiseringen av akuttmedisinske tjenester og prosedyrer utenfor sykehus er at primærhelsetjenesten står i fare for å miste sin viktige rolle i denne delen av pasienthåndteringen. Det er svært betenkelig dersom primærhelsetjenesten ikke har en sentral plass i håndteringen av akutt syke pasienter utenfor institusjon. Dette vil medføre tap av viktig kompetanse. Både SI og primærhelsetjenesten har et ansvar for at så ikke skjer. Fra primærhelsetjenestens ståsted har man imidlertid en oppfatning av at nye prosedyrer utvikles uten at representanter fra primærhelsetjenesten er med på råd. Prehospitale tjenester må styrkes og disse bør i distriktene lokaliseres i lokalmedisinske sentre for å sikre kompetanseoverføring, god pasientflyt og trygghet for alle parter. Prehospitale tjenester kan i fremtiden tenkes som en større kjerne og bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Videreutvikling av prehospitale tjenester Side 4 of

5 og kompetansehevingstiltak i samarbeid med primærhelsetjenesten bør gis høy prioritet fremover. 7. Det må være en balansert sykehusstruktur mellom Hedmark og Oppland både i forhold til akuttfunksjoner og desentraliserte funksjoner, slik at målsettingen om likeverdige helsetjenester uavhengig av bosted også blir ivaretatt i en fremtidig sykehusstruktur. Dette blir sentralt og viktig i det videre arbeidet. Her må det være et klart fokus på kvalitet og ikke kvantitet. Dersom det er behov for, og kan forsvares, både økonomisk og faglig å beholde alle sykehus i Hedmark og Oppland må dette komme tydelig fram. Dersom det ikke er tilfelle bør man være tydelig på dette slik at ikke enkelte sykehus ikke vil innfri befolkningens forventninger og behov. Når vi er friske er det godt å vite at det er et sykehus i nærheten. Når vi er syke vil vi selvsagt til det sykehuset som kan gi oss den beste behandlingen. Eksempel på det er at mange fra Valdres reiser til Lærdal sykehus for ortopediske inngrep fordi det der er en meget dyktig ortoped. I dagens sykehusstruktur er det en uforholdsmessig stor bygningsmasse å drifte. På SI sin hjemmeside fremkommer det at foretaket drifter en eiendomsmasse på m2 fordelt på 42 lokasjoner. Ved å frigjøre areal kan midler som i dag brukes til drift av bygg omprioriteres til styrket behandlingstilbud. Hedemark har fire sykehus og Oppland har to. I tillegg har Oppland to Lokalmedisinske sentra, i Valdres og i Nord-Gudbrandsdalen. Disse lokalmedisinske sentra bygges opp i tråd med samhandlingsreformen og gjøres i et tett samarbeid med SI. 8. Lokalsykehusene skal i strategiperioden ha en fremskutt rolle overfor kommunene i forhold til å planlegge Samhandlingsreformen. Utarbeidelse av regionale helseplaner i et interkommunalt samarbeid hvor lokalsykehusene deltar som likeverdige parter kan være en egnet tilnærming til Samhandlingsreformen i Innlandet. Det som kan desentraliseres skal desentraliseres. Kommunen har god erfaring med dette og er av formening om at langt mer kan kommunens helsepersonell ta hånd om bare det blir lagt tilrette for det i form av sengeplasser og kompetanse. Siden november 2007 har kommunen hatt en korttidsavdeling utenfor sykehjemmet, totalt 11 plasser. Før denne åpnet var korttidsavdelingen lokalisert i sykehjemmet. Det var mer regel enn unntak at det lå pasienter på korttidsavdelingen i påvente av langtidsplass. Gjennom arbeidet i ny avdeling med holdningsarbeid og fokus på rehabilitering, tilrettelegging i hjemmet og på at pasienter skal hjem opererer kommunen i dag med ledige langtidsplasser. Gjennom hele 2010 har ikke kommunen hatt utskrivingsklare pasienter på Gjøvik, kommunen har tatt pasientene med de samme de er meldt. Pr dags dato har kommunen fire ledige langtidsplasser. Disse benyttes nå som korttidsplasser da behovet for det er økende. Kommunen mener også at det er en del pasienter som i dag blir sendt fra kommunen til sykehuset som kunne fått kvalitativ god behandling på lokalmedisinsk senter dersom sengeavdelingen hadde vært etablert. Dette er et arbeid som er i gang, men det vil være behov for et økonomisk løft for å få dette realisert så raskt som mulig. Nord-Aurdal samarbeider med de andre kommunene i regionene i en utredning av en intermediæravdeling. Gjennom det regionale helseprosjektet i 2009 som har gått videre i ulike delprosjekter, har det ene delprosjektet i mandat å se på videreutvikling av dagens lokalmedisinske senter. Kapasiteten ved Fagernes Legesenter er sprengt. For å sikre videreutvikling av desentraliserte spesialisthelsetjenester og etablering av intermediæravdeling fordrer det at kommunen må bygge nye lokaler for å sikre at utviklingen ikke stopper opp. Side 5 of

6 9. Det vil hverken være god samfunnsøkonomi eller faglig fremtidsrettet å etablere et nytt somatisk sykehus på Sanderud til erstatning for Hamar sykehus uten at det er gjennomført en grundig kvalitetssikring/gjennomgang av funksjonsfordelingen mellom Elverum og Hamar. De premissene og utfordringene som er beskrevet i foreliggende høringsdokument må hensyntas i planleggingen av et erstatningssykehus. Dette punktet er omtalt i punktene 7 og Det må også foretas en gjennomgang av funksjonsfordelingen mellom Gjøvik og Lillehammer Dette punktet er omtalt i punktene 7 og I forbindelse med strategiprosessen i Sykehuset Innlandet i 2006 ble det lansert et forslag om å etablere et hovedsykehus/hovedsenter ved Mjøsa. Dette forslaget ble imidlertid forkastet under styrets endelige behandling av strategidokumentet. Dersom et nytt hovedsykehus skal være aktuelt å lansere på nytt, må det bygge på en forutsetning om avvikling av eksisterende akuttsykehus rundt Mjøsa (Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Hamar). En slik løsning vil kreve tilslutning fra eier. Denne løsningen vil også kreve støtte fra det politiske miljøet i Innlandet og internt i organisasjonen. Sett fra kommunehelsetjenestens ståsted er SI sin organisering av sykehusstrukturen med flere mindre sykehus med varierende grad av funksjonsfordeling en ikke optimal løsning. Selv om situasjonen nå oppleves tryggere og mere oversiktlig enn det den gjorde for få år tilbake, er det fremdeles problemer forbundet med logistikk og funksjonsfordeling. Legene i Nord- Aurdal ser det som en optimal løsning at det arbeides med en løsning mot ett stort somatisk sykehus. Ett hovedsykehus i Innlandsregionen vil kunne bidra til et helhetlig tilbud til pasienten. Kompetansen vil klart bli styrket og rekruttering vil sannsynligvis bli enklere. I tillegg vil SI kunne etablere/utvikle helsetilbud som det i dag ikke er naturlig å tilby i regionen. All statistikk viser at sykehus med større pasienttilgang innenfor de forskjellige diagnosegrupper oppnår bedre resultater fordi man naturlig nok får mer erfaring. Det er klart at en slik løsning vil medføre at deler av befolkningen vil få lengre reise vei til sykehuset. De distriktene som allerede ligger lengst fra sykehus vil imidlertid i liten grad få øket reiseavstand. Eksempelvis må befolkningen i Valdres allerede reise enten til Gjøvik, Hamar eller Lillehammer. Nord-Aurdal ønsker at akuttsykehuset for Innlandet er plassert i området rundt Biri slik det tidligere har vært drøftet. 12. Det er en målsetting å etablere kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet. I dag er det divisjon Lillehammer som er nærmest til å oppfylle kvalitetskravene til kvinneklinikk. Ved alle sykehusene må det foretas en helhetlig vurdering av hvilket faglig tjenestenivå som vil representere den beste løsningen for pasientene og som ligger innenfor Sykehuset Innlandet sine økonomiske muligheter (kvinneklinikk, fødeavdeling eller jordmorstyrt fødestue). Støttes fordi faglig forsvarlighet og et sterkt kompetansemiljø vil bidra til å gi pasienter gode tjenester. Gjennom det regionale helseprosjektet har delprosjekt 1 begynt å jobbe med Side 6 of

7 hvordan framtida bør være for Valdres Fødestogo. Jordmødre har i dag ansvar for svangerskapskontrollene, følgetjeneste til sykehusene og jordmorvakt ved Valdres Fødestogo. Ansvaret for disse tjenestene er fordelt mellom regionen og SI. Det er i dag vanskelig å rekruttere kvalifiserte jordmødre til ledige stillinger på fødestogo. Valdres fødestogo er et svært godt tilbud til regionens innbyggere, og sammen med Sykehuset Innlandet må vi prøve å finne fram til løsninger, hvis denne problematikken vedvarer. 13. Det må foretas en gjennomgang av oppgave- og funksjonsfordelingen mellom: a. Distriktspsykiatriske sentra (DPS) og kommunehelsetjenesten b. DPS og sentralsykehusfunksjoner (Reinsvoll og Sanderud) c. Sentralsykehusfunksjonene på Reinsvoll og på Sanderud. Samarbeidet og samordningen mellom psykiatri, rus og somatikk vil også være et viktig fokusområde Det er svært viktig at det gjennom dialog og samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten ikke legges ned flere plasser/avdelinger uten at kommunene settes i stand til å ta hånd om disse pasientene. For Valdres sin del starter det opp et delprosjekt som en del av det regionale helseprosjektet nå i november som ser på samhandling mellom psykisk helsearbeid (kommune) og psykisk helsevern (spesialisthelsetjenesten). Det fremkommer i nasjonale statistikker at brukergruppen rus og psykiatri er økende. Det blir derfor viktig å finne en god balansegang mellom tjenestenivåene for å sikre god pasientflyt, brukermedvirkning og riktig kompetanse på de ulike nivå. Valdres har i flere år målbært regionens behov for brukerstyrte senger på DPS Gjøvik, avdeling Aurdal. Det er viktig at et slikt tilbud etableres der kompetansen finnes. Regionen har et håp om at prosjektet vil komme med en slik konklusjon. Kommunen støtter strategidokumentets konklusjon av hva som skal være DPS-enes kjerneoppgaver. 14. Habiliterings- og rehabiliteringstjenestene bør styrke ambulante og polikliniske tjenester gjennom en dreining fra døgnbaserte tjenester. I takt med utvikling av kommunenes nye rolle og samarbeidsmodeller bør vektingen av sengekapasitet kontra poliklinisk og ambulant tjeneste endres. Det legges opp til at dagens struktur og organisering i hovedtrekk opprettholdes. Gjennom regionalt helseprosjekt skal delprosjekt 4 se nærmere på rehabilitering. Dette skal gjøres i samarbeid med SI og de private rehabiliteringsinstitusjoner i regionen. Nord-Aurdal kommune støtter tanken om å styrke ambulante og polikliniske tjenester gjennom en dreining fra døgnbaserte tjenester. Støtter også at habilitering og rehabilitering fortsetter som egen divisjon da det vil styrke det faglige tilbudet og utviklingen.. Med hilsen Anne Marie Aastad Bråten (s.) saksbehandler Side 7 of

8 Side 8 of

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 27.03.2012 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet HF

Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet HF Sykehuset innlandet Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Hamar, 24.06.2013 Deres ref: 2011/2711 Vår ref: Sak. nr. 13/6208-10 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Høring Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for , Sykehuset Innlandet HF

Høring Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for , Sykehuset Innlandet HF Høring Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF 19.10.2010 Innhold Høring Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet

Detaljer

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet 1. Innledning Stange Fremskrittsparti har gjennomgått dokumentet fra Administrerende direktør (AD) i Sykehuset Innlandet (SI), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Momentliste knyttet til sykehusstruktur

Momentliste knyttet til sykehusstruktur Momentliste knyttet til sykehusstruktur Utgangspunkt: Utarbeidet for: Sykehuset Innlandet HF (SI) har sendt ut Strategisk fokus på høring med frist for uttalelser til 14. mai 2012. Hensikten med dokumentet

Detaljer

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Fra Hedmark Kristelig Folkeparti Til Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Generelt Hedmark KrF er kjent med at

Detaljer

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013.

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 036 2013 HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET UTSENDING AV DELPLANER PÅ HØRING Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Etablering, integrasjon og omstilling av seks somatiske og to psykiatriske sykehus 2003-2006 Lillehammer 15. september 2004 administrerende direktør Torbjørn Almlid Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 25/17 den 27.04.2017. Behandling: Anette Musdalslien, Sp, satte fram

Detaljer

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF 2 viktige fokusområder Sykehuset Innlandet 1. Avklaring og ferdigstillelse av ny sykehusstruktur 2025 2. Sikre

Detaljer

Lesja kommune Fellestjenester

Lesja kommune Fellestjenester Lesja kommune Fellestjenester Sykehuset Innlandet HF Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2013/388/4/H10 2011/02711-201/022/Nyfløt Liv Engen 02.07.2013 61244122 Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 S = forkortelse scenarie Gruppe 1 Nettverksmodell Svare ut kravet i styresak 108 fra Helse Sør-Øst Modellen utløser dynamikk for å være forenelig, hva vil skje innen

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen

Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen Deres ref.: Vår ref.: 17/1788-5 Sykehuset Innlandet HF Saksbehandler: RKVES P.b. 104 Direkte innvalgtlf:: 61 15 33 14 Arkivkode: 421 2381 BRUMUNDDAL Dato: 19.05.2017

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2008/369/49/ Sonja Tangen 27.06.2013 61293610 Melding om vedtak:

Detaljer

Høringsuttalelse delplaner

Høringsuttalelse delplaner SYKEHUSET INNLANDET postmottak@sykehuset-innlandet.no Hamar, 22. juni 2013 Vår ref.: Lene Engen Deres ref.: 2011/02711-201/022/Nyfløt Høringsuttalelse delplaner Norsk Psykologforening (NPF), Hedmark lokalavdeling,

Detaljer

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c.

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan

Detaljer

RS-51/17 Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport

RS-51/17 Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport MØTEBOK Side 1 av 6 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-51/17 Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport Vedlegg: Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF

Detaljer

Saksprotokoll. sykehus, forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud og at sykehusene forfaller.

Saksprotokoll. sykehus, forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud og at sykehusene forfaller. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.04.12 Saksprotokoll Sak: 55/12 SYKEHUSET INNLANDET HF: STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSUTTALELSE Behandling: Ordfører fremmet forslag om ny innledning på uttalelsen: Til

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer

Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer Regionrådet for Sør-Østerdal fattet i møte 28.10.2010 slikt vedtak i sak 14/10: Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar å sende vedlagte høringsdokument på ekstern og intern høring

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 19.04.10 Saknr. Tittel: 26/10 Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge - Høringsuttalelse Endringsforlag fra Ole

Detaljer

PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025.

PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025. PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025. Fra Frode Veian, Otta. Pensjonist Spesialist i samfunnsmedisin. Min uttalelse preges av administrerende direktørs klare standpunkt, noe jeg

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Referat fra møte i Drifts- og utviklingsrådet mandag 27. april 2015

Referat fra møte i Drifts- og utviklingsrådet mandag 27. april 2015 Referat fra møte i Drifts- og utviklingsrådet mandag 27. april 2015 Sakliste: Beslutningssaker (B), Orienteringssaker (O) Møte nr. 1 MØTESTED Valdres lokalmedisinske TID Kl. 13.00 15.30 senter, møterom

Detaljer

Sykehuset Innlandet. Hamar,

Sykehuset Innlandet. Hamar, Sykehuset Innlandet Hamar, 08.05.2017 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 17/3828-1 Saksbeh. Hilde Kristin Hansen Tlf. 62544899 UTTALELSE RLF - IDEFASERAPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR Hedmark fylkeskommune

Detaljer

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK:

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Høring - Strategisk plan for Sykehuset Innlandet HF. Struktur og investeringer 2006-2020

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Høring - Strategisk plan for Sykehuset Innlandet HF. Struktur og investeringer 2006-2020 Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 06/1255 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.02.2006 007/06 braann Høring - Strategisk plan for Sykehuset Innlandet HF. Struktur og investeringer

Detaljer

LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp. Best for deg

LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp. Best for deg LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp Best for deg SYKEHUSET INNLANDET SI HF etablert 1. januar 2003 Totalt 42 enheter + 33 ambulansestasjoner i 49 kommuner 8 sykehus Elverum Hamar Kongsvinger Tynset

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sykehuset Innlandet Dato: 19.05.2017 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 17/511-4 2400/17 H10 Kari Sundmoen Jordet 62 49 65 09 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRINGSSVAR STRATEGI 2020 HELSE*** MIDT-NORGE PS sak : Utvalg ' Møtedato 71/10 Formannskapet --' --. 18.05.2010 Motta,t: Arkivsak : 1012637 Saksbehandler: Trond

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Regionalt helseprosjekt i Valdres. Prosjektledere Toril Naustdal og Bjørg Veisten

Regionalt helseprosjekt i Valdres. Prosjektledere Toril Naustdal og Bjørg Veisten Regionalt helseprosjekt i Valdres Prosjektledere Toril Naustdal og Bjørg Veisten VISJON FRISKERE I VALDRES VERDIGRUNNLAG Framtidsretta Nært Trygt KJENNETEGN PÅ SAMARBEID Innbyggerfokus Romslighet Langsiktighet

Detaljer

Vang Vestre Slidre Nord-Aurdal Øystre Slidre Sør-Aurdal

Vang Vestre Slidre Nord-Aurdal Øystre Slidre Sør-Aurdal Vang Vestre Slidre Nord-Aurdal Øystre Slidre Sør-Aurdal Etnedal Referat fra møte på Fagernes 7. januar angående nytt Valdres lokalmedisinske senter Ordfører Helge Halvorsen ønsket velkommen Nord-Aurdal

Detaljer

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Status og perspektiver Helse Nord mai 2012 Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Helse Nord en regional organisasjon Et beslutningssystem som har ansvar for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Høring i idéfasen gode helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet og økonomi Viktige tema i høringen

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Disposisjon Oppfølging etter innspill i styremøte 22.02.2010 Hovedbudskap i strategidokumentet Videre prosess Oppfølging etter innspill i styremøte

Detaljer

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandling; er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Vedlegg: Utrednings- og høringsdokument utarbeidet for Regionrådet / de 3 kommunene

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

sykehusområder.pdf Vedlagt oversendes høringssvar fra Oppegård kommune.

sykehusområder.pdf Vedlagt oversendes høringssvar fra Oppegård kommune. Journalført i Public 360 Fra: postmottak@oppegard.kommune.no Sendt: 7. april 2016 10:16 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Samlet saksfremstilling - Høring - kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder

Detaljer

Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta

Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta Vang Vestre Slidre Nord-Aurdal Øystre Slidre Sør-Aurdal Etnedal Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta Toril Naustdal Prosjektleder Regionalt helseprosjekt i Valdres

Detaljer

Høring av idéfaserapport for Sykehuset Innlandet

Høring av idéfaserapport for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Vår dato Vår referanse 12.05.2017 2017/932 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Trond Lutnæs, 62 55 13 55 008 16/06883 --- Høring

Detaljer

PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Saknr. 10/5345-3 Ark.nr. G00 &13 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR 2010-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. 07.11.2014 027/14 MAR levekårskomiteen Kommunestyret 19.11.2014 099/14 MAR. K3-&13 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. 07.11.2014 027/14 MAR levekårskomiteen Kommunestyret 19.11.2014 099/14 MAR. K3-&13 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Tjeneste og 07.11.2014 027/14 MAR levekårskomiteen Kommunestyret 19.11.2014 099/14 MAR Saksansv.: Margun Øhrn Arkiv:

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) Lillestrøm 26. okt. 2011 Mai Lis Fremstad, prosjektrådgiver http://www.nglms.no/

Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) Lillestrøm 26. okt. 2011 Mai Lis Fremstad, prosjektrådgiver http://www.nglms.no/ Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) Lillestrøm 26. okt. 2011 Mai Lis Fremstad, prosjektrådgiver http://www.nglms.no/ Intermediær sengeplasser Vigdis Rotlid Vestad Stor aktivitet Tro på fremtiden

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no

Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no Saksbehandler: Elisabeth Storjord Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no Innspill til «Høring utkast til

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Idéfaserapport i korte trekk

Idéfaserapport i korte trekk Idéfaserapport i korte trekk Idéfaserapporten har tre hoveddeler. Del én beskriver dagens situasjon, kapasitetsbehov og faglige utviklingstrekk, oppsummert i kapittelet «Behov for endring». Del to inneholder

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/329-5 Monica Kjøl Tornes

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/329-5 Monica Kjøl Tornes Eide kommune Eide kommune Helse Midt-Norge Postboks 464 7501 Stjørdal Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/329-5 Monica Kjøl Tornes 21.05.2010 Høring - Strategi 2020 Helse Midt

Detaljer

Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet

Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet Kårhild Husom Løken, Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune/leder for styringsgruppa i K8 Gardermoen 12.09.12 Effektiviseringsnettverkene

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset

Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset Konklusjon: Den foreløpige rapporten gir ikke grunnlag for å vurdere dagens situasjon ved Helsehuset

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger.. Hvor er vi og hvor går vi?

Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger.. Hvor er vi og hvor går vi? Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger.. Hvor er vi og hvor går vi? Dialogmøte Kommunene og helseforetaket i Møre og Romsdal Ålesund 4. november 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: *

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * VESTRE VIKEN KOMMUNEHELSESAMARBEIDE - STRATEGIPROSESS I VESTRE VIKEN HELSEFORETAK INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

Utvikling av lokalmedisinske sentre. Politisk referansegruppe 1. april 2016

Utvikling av lokalmedisinske sentre. Politisk referansegruppe 1. april 2016 Utvikling av lokalmedisinske sentre Politisk referansegruppe 1. april 2016 Sykehuset Innlandet Fra strategisk hovedmål om pasientbehandling i foretakets utviklingsplan av 2013: Sykehuset Innlandet skal

Detaljer

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte Faglige utfordringer i SI Politisk referansegruppemøte 08.01.2016 Medisinsk utvikling Økt befolkningstall i Norge; estimert til ca. 1 mill. frem mot 2030 Økt andel eldre; økt antall pasienter med comorbiditet;

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 28. juni 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

- Samhandlingsreformen. Veien videre.. bærekraftig utvikling for framtidas behov

- Samhandlingsreformen. Veien videre.. bærekraftig utvikling for framtidas behov - Samhandlingsreformen Veien videre.. bærekraftig utvikling for framtidas behov Gjennomføring av samhandlingsreformen Mål og virkemidler Mål: Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

TYNSET KOMMUNE Rådmannen

TYNSET KOMMUNE Rådmannen TYNSET KOMMUNE Rådmannen Sykehuset Innlandet Hf Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Tynset, 11.05.2017 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 17/762-5 17581/17 000 Øystein Kyrre Johansen 62485026

Detaljer

Gjemnes kommune. Saksframlegg. Gjemnes kommune - Høringsuttalelse - konseptrapport for Sjukehuset - Nordmøre og Romsdal

Gjemnes kommune. Saksframlegg. Gjemnes kommune - Høringsuttalelse - konseptrapport for Sjukehuset - Nordmøre og Romsdal Gjemnes kommune Arkiv: H00 Arkivsaksnr: 2016/2045-3 Saksbehandler: Birgit Eliassen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 81/16 11.10.2016 Gjemnes kommune - Høringsuttalelse - konseptrapport

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

Prehospital sektor status og veien videre

Prehospital sektor status og veien videre Prehospital sektor status og veien videre Ekspedisjonssjef Cathrine Meland Spesialisthelsetjenesteavdelingen 28.November 2016 Prehospitale tjenester - status og veien videre NOU 2015: 17 Først og fremst

Detaljer

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester.

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. Vedlegg 3 b til samarbeidsavtalen Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig

Detaljer