HØRINGSUTTALELSE - DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET HF.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRINGSUTTALELSE - DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET HF."

Transkript

1 HØRINGSUTTALELSE - DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET HF. Sykehuset Innlandet har vedtatt målet om ett hovedsjukehus. Hedmark Senterparti ønsket en annen løsning. Hedmark Senterparti poengterte den gang at vedtaket ble gjort uten at de faktiske og praktiske konsekvensene av det ble synliggjort. Disse konsekvensene er framlagt nå, gjennom forslaget til delplaner. Høringsdokumentet legger dagens kjente rammer til grunn for planarbeidet. Endringene som foreslås skal gjennomføres de neste tjue årene. Det er all grunn til å tro at dagens kjente rammer ikke er dekkende for utviklingen innen økonomi og medisin de neste tjue årene. Hedmark Senterparti er svært opptatt av å få et klart svar på hva som skjer med sjukehusene og helsetilbudet i den lange perioden fra planstart, og fram til den store utbyggingen er gjennomført. Behovene for rask og nødvendig behandling for innbyggerne i hele Hedmark må prioriteres i mellomperioden. Framtidig struktur og innhold De økonomiske rammer helseforetaket får i framtida er usikker. Samtidig vil kommunene gjennom Samhandlingsreformen overta mer av de oppgavene sjukehusene har i dag. Det er derfor grunn til å stille spørsmål ved om målet om ett sjukehus i innlandet samsvarer med denne utviklingen. Hedmark Senterparti mener dagens struktur må ivaretas, for å sikre nærhet og trygghet for våre innbyggere.et bærende prinsipp for Sykehuset Innlandet HF er at man som hovedregel skal samle de spesialiserte områdefunksjonene til ett sted innen foretaksområdet. Det er med stor forundring vi ser at dette godtas som gjeldende og avgjørende prinsipp uten å ta hensyn til områdets areal, omfang og avstander. Sykehuset Innlandet HF representerer nær halvparten av Helse Sør-Øst som er det største regionale helseforetaket i hele landet. I foreliggende delplaner ser vi viljen til videre samling av spesialisthelsetjenester som medfører at lokalsykehusene i Tynset og Kongsvinger må vurdere sine tjenester. Vi mener det bør vedtas en nasjonal norm for anbefalte avstander til spesialisthelsetjenester her i landet. Begrunnelsen er videre en økende andel alders- og livsstilsrelaterte sykdommer i befolkningen.teknologiske framskritt gjør det mulig å desentralisere flere tjenester, samtidig påstås det at spesialisering betinger mer samling. Hedmark Senterparti er ikke enig i at disse begrunnelsene peker entydig i retning av samling. Det er fritt sjukehusvalg i Norge. Hedmark Senterparti mener dette er et gode Hedmark Senterparti ser muligheten for at deler av Hedmark og Oppland vil velge sjukehus som ligger nærmere enn et hovedsjukehus ved Mjøsbrua. Det er derfor viktig at en utreder nøye hvilke deler av tilbudet som skal sentraliseres og ikke. Hedmark Senterparti mener det er viktig at helseforetaket utreder nøye om det er rimelig sannsynlig om opprettelsen av et storsjukehus ved Mjøsa vil være samfunnsøkonomisk forsvarlig utfra de investeringer som da også må gjøres på infrastruktur som boliger, veinett, jernbane og så videre, når det er en helt ny by som i realiteten må bygges. 1

2 Det desentraliserte somatiske spesialisthelsetjenestetilbudet «Strategisk fokus 2025» og forslagene til delplaner fører til en meget sterk sentralisering av de spesialiserte helsetjenestene i de to fylkene. Dette stiller store krav til ambulante og prehospitale tjenester samt et høyt nivå på de kommunale helsetjenestene. Hedmark Senterparti eropptatt av at det blir nok ressurser til et tjenestetilbud i den enkelte kommune og for den enkelte innbygger. Samhandlingsreformen har ført til at flere kommuner har tapt penger på reformen. Får ikke kommunene tilstrekkelig med midler, vil man ikke kunne oppnå tilfredsstillende kvalitet og omfang på helsetjenestene. Forslaget til delplaner legger opp til at ved ressursmangel, har aktiviteten ved hovedsjukehuset prioritet framfor virksomhetene til lokalsjukehusene, lokalmedisinske sentre og den ambulante virksomheten. Hedmark Senterparti er helt uenig i denne prioriteringen. Hedmark Senterparti støtter tanken om at avtalespesialistene lokaliseres til de lokalmedisinske sentrene og leverer tjenester til disse. Samhandlingsreformen forutsetter at kommunene vil overta visse deler av spesialisttilbudet. Dette er intensjoner som har vært en del av helsepolitikken i mange år og som det har vært tverrpolitisk enighet om. Allikevel har utviklinga gått i motsatt retning. Forutsetningen for sentraliseringen med nedlegging av fire akuttsjukehus, samtidig med innføringen av samhandlingsreformen samsvarer ikke. Det må skje rekruttering av personell både lokalt og til det nye storsjukehuset. Hedmark Senterparti ser dette som en stor utfordring. En ytterligere sentralisering av sykehusfunksjoner vil trolig innebære lengre og mer ressurskrevende pasientreiser, både for innbyggerne og for de som følger pasientene. En kalkyle over hva ytterligere sentralisering av spesialisthelsetjenesten vil innebære for samfunnet og for innbyggerne, bør derfor være på sin plass. Hedmark Senterparti ser at enn betydelig andel av henvisninger/innleggelser skjer som akutt- eller hasteinnleggelser. Dette har stor betydning for reiseavstander fra der befolkningen bor og fram til nærmeste kompetente akuttsykehus. Tynset Hedmark Senterparti understreker viktigheten av å bevare akuttfunksjoner ved Tynset sjukehus. Prosjektet «Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen» konkluder med at Tynset i framtida bør være lokalsykehus med akuttfunksjoner for befolkningen i Fjellregionen i samarbeid med tilbudet i Røros. Hedmark Senterparti mener det er en offensiv holdning fra Sykehuset Innlandet når denne konklusjonen og satsingen bifalles og at man tar innover seg de lange avstandene det ellers ville bli med transport til Mjøsområdet. Hedmark Senterparti støtter planens konklusjon om å beholde lokalsykehuset på Tynset meddagens funksjoner. I hovedsak vil dette skape trygghet og forutsigbarhet i befolkningen generelt samtidig som det i pågående arbeid med «Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen» vil virkeavklarende og stabiliserende. Samhandlingsreformen er i sin spede begynnelse og det vil være av avgjørende betydning forkommunene i SI Tynset sitt opptaksområde at spesialiteter og funksjoner opprettholdes som idag og videreutvikles ved SI Tynset. Dette vil styrke og trygge kommunene i sitt arbeid 2

3 med å nå de strategiske føringer og mål som ligger i samhandlingsreformen.det brede spekter av spesialistkompetanse som finnes ved lokalsykehuset er en viktigbærebjelke for det totale helsetjenestetilbudet i Fjellregionen.Det er viktig å underbygge behovet for bygningsmessig oppgradering ved SITynset som planen også berører. Somatiske avdelinger bestående av firemannsrom uten badivaretar ikke personvernet og den enkelte pasients integritet. Store deler av sykehusets driftforegår fra gamle, midlertidige brakker. Det oppfordres derfor til at det i utviklingsplanen tashøyde for en enda større tydeliggjøring i form av behov for bygningsmessig oppgradering tiltidsmessig riktige lokaler og som samtidig vil romme hele sykehuset sin virksomhet. Kongsvinger Hedmark Senterparti understreker viktigheten av å bevare akuttfunksjonene ved Kongsvinger sjukehus. To framtidige scenario for lokalsykehuset på Kongsvinger er skissert, enten tilknytning til Sykehuset Innlandet eller til Akershus Universitetssykehus. Avstanden til AHUS er kortere for de fleste i nedslagsfeltet. I tillegg framhever man problemer med befolkningsgrunnlag og rekruttering av tilstrekkelig antall spesialister for å kunne opprettholde alle funksjoner i framtida. Hedmark Senterparti er overbevist om at en tilsvarende offensiv satsing på rekruttering, oppbygging av kompetanse på spesielle typer operasjoner, tilbud om avlastning av sykehusene i Oslo-området, osv. vil representere en ny giv for sykehuset slik at det også i framtida kan være regionens lokalsykehus med akuttfunksjoner og fødeavdeling. Hedmark Senterparti mener det må etableres et prosjekt «Framtidig spesialisthelsetjeneste i Glåmdalsog Nes (Romerike)-regionen» som utreder muligheter og satsningsområder. Hedmark Senterparti avventer den forespeilede kontakt og utredning av en eventuell tilknytning til AHUS. Avstanden og det naturlig veivalg peker opplagt mot Akershus/Oslo, men på det nåværende tidspunkt synes beskrivelsene av forholdene ved hovedstadssykehusene å friste lite til tilknytning der. Hvilke konsekvenser det får for Sykehuset Innlandet at deler av befolkningen vender tilhørigheten mot naboforetakene er ikke belyst. Det kan gjelde nord og sør i både Hedmark og Oppland. Kan dette velte grunnlaget for det samlokaliserte hovedsjukehuset? Habilitering og rehabilitering Det er vanlig i dag at rehabilitering og habilitering tas ut av institusjonene og gjøres i pasientenes daglige miljø. Hedmark Senterparti mener av den grunn at ressurser bør prioriteres lokalsjukehusa og de lokalmedisinske sentrene. Samhandlingsreformen forutsetter dessuten at kommunene i framtida skal overta en større del av ansvaret for rehabiliteringen enn det de har i dag. Uansett geografisk plassering av de ulike avdelingene er det helt nødvendig med en styrking av de ambulante tjenestene både når det gjelder somatikk og psykiatri. Samhandlingsreformen har som mål at kommunene på sikt skal utvikle tilbud og overta flereoppgaver. Sykehuset ser derfor at i fremtid vil hovedoppgaver innen dette område i hovedsakdreie seg om utredning og kartlegging for deretter å overføre pasient tilkommunehelsetjenesten. Det må derfor poengteres at dette fordrer tett og godsamhandling med kommunehelsetjenesten. Faren med sentralisering til et hovedsykehus er at den desentraliserte 3

4 oppfølgingen kan bli fragmentert og utilstrekkelig. Denne pasientgruppen har behov for tett oppfølging.fjellregionen har allerede et samarbeidsprosjekt på tvers av foretaksgrenser innen somatikk.det anbefales at tilsvarende prosjekt kan etableres innen rehabilitering da LHL Helse har enrehabiliteringsinstitusjon som ligger på Røros. Dette for å kartlegge og identifiseremuligheter for lokal samhandling innen fagområdet. Avdelingen for fysikalsk medisin og rehabilitering Hedmark Senterparti ser behovet for at store deler av denne avdelingen flyttes til et sjukehus hvor det er flere fagområder som kan støtte opp om virksomheten. Den første delen av rehabiliteringa bør skje på den sentrale enheten og rehabiliteringsarbeidet i de neste fasene skjer lokalt. Habilitering Habiliteringstjenesten i helseforetaket er delt med en avdeling i hvert fylke. Helseforetaket argumentererbåde for sterkere sentralisering med et større og styrket fagmiljø og opprettholdelse av dagens ordning. Hedmark Senterparti mener en sentralisering vil føre til at for mange pasienter får lange reiseveier. Hedmark Senterparti mener at habiliteringstjenesten av hensyn til pasientene fortsatt skal være delt mellom de to fylkene og at virksomheten er organisert tilnærmet likt som i dag.en sentralisering av habilitering/rehabiliteringstjenestene vil kunne føre til at de spesialiserte tjenestene ytterligere utvikles til sykehusinterne tjenester. Målet må være å bidra til at pasienter som har fått midlertidige eller varige funksjonsbegrensinger skal kunne mestre hverdagen sin på en best mulig måte. Hverdagen til pasienter og brukere foregår i hjem og lokalmiljøer utenfor sykehus. Det er viktig at den kompetansen som den spesialiserte tjenesten representerer, tilflyter de kommunale tjenestene som skal videreføre arbeidet etter sykehusoppholdet. Ambulanse (prehospitale) tjenester Pasientreiser Spesielt for de pasientene som tar seg fram på egen hånd vil sjukehusets beliggenhet og hva som finnes av offentlig kommunikasjon ha stor betydning. For pasientene, besøkende og ansatte vil det være en stor fordel med færrest mulig skift av transportmiddel. Helseforetaket har i vedtak bestemt at slike reiser skal skje gjennom offentlig kommunikasjon Store deler av Hedmark har lite offentlig kommunikasjon. Hedmark Senterparti mener derfor at dette vedtaket bør ses på nytt. Det er grunn til å mene at et mer desentralisert opplegg ville ha fungert mye bedre og ber derfor om at helseforetaket vurdere dagens ordning på nytt, slik at spesielt reisetid, men også antall skifte av offentlig transport reduseres. Helikopterbase «Strategisk fokus 2025» fastslåropprettelsen av en helikopter- ambulanse som skalfrakte de mest akutte tilfellene som ligger langt fra det planlagte storsjukehuset ved Mjøsbrua for å bøte på de lange reiseavstandene når de fire akuttsjukehusa rundt Mjøsa og i Elverum blir nedlagt. Hedmark Senterparti mener det er behov for en slik helikopterbase allerede i dag, uavhengig av sykehusstruktur. 4

5 Høringsdokumentet sår tvil om helseforetaket står ved lovnaden om en helikopterbase. Blir ikke en helikopterbase opprettet i forbindelse med det nye sjukehuset, mener Hedmark Senterparti at dette bryter med tidligere lovnader og de forutsetninger som lå til grunn for at mange sluttet seg til tanken om samling av sjukehustjenestene på ett sted. Hedmark Senterpartikrever at helseforetaket står fast ved sine lovnader om opprettelse av en helikopterbase, og at det blir avsatt tilstrekkelig med midler til investeringer og drift. Luftambulanse kan ikke alltid benyttes på grunn av vanskelige værforhold. Det er nødvendig å ta hensyn til at værforholdene setter stopper for flyving mye av tiden. Bilambulanser Hedmark Senterparti ser positivt på den oppgraderingen som forslås når det gjelder utstyr og personell i bilene. Tilgangen og nærheten til ambulansetjenesten handler om sikkerhet og trygghetsfølelse i befolkningen. At vegen til sjukehuset blir lenger vil neppe styrke dette. Oppgradering av ambulansetjenesten blir nødvendig ved en sterkere sentralisering av spesialisthelsetjenestene. Lange transporter betyr selvsagt at hver enkelt ambulanse blir opptatt i lengre tid. Det nødvendiggjør bedre kompetanse hos ambulansepersonellet og mange flere ambulanser. Det snakkes i alle sammenhenger om kvalitet i tjenestene. De første timene med ambulansepersonell som må ha den nødvendige kompetanse kan være avgjørende for utfallet av en sykdomssituasjon. Vi vil advare mot altfor for stor tiltro til diagnostisering på grunnlag av undersøkelser gjort av personell som mangler den grunnleggende faglige forståelse (pasientnær diagnostikk). Helseforetakethar sannsynligvis allerede den dekningsgraden det er naturlig å ha for sykehus som ikke skal ha lands- og regionsykehusfunksjoner. Man vil neppe få flere av innbyggerne som bor i utkantene av foretakets dekningsområde til å velge ett felles storsjukehus for Innlandet, dersom reiseavstandene blir for lange og dersom prinsippet om fritt sykehusvalg fortsatt opprettholdes. Hedmark Senterparti mener det er tvilsomt om en base for luftambulanse i nærheten av et nytt hovedsykehus vil bøte på dette. Psykisk helsevern Et av hovedspørsmålene er om sentralsykehusfunksjonene innen psykisk helse skal samles i det nye hovedsykehuset, eller om man skal opprettholde Reinsvoll og Sanderud. Helsemyndighetene fastslår at psykiatrien skal være et satsingsområde. Det er svært viktig at helseforetaket nå følger opp disse føringene, og i særdeleshet de distriktpsykiatriske sentrene (DPS). Utbygging av sentreneer et hovedsatsingsområde i opptrappingsplanen for psykisk helse. Helsetilsynets veileder anbefaler at størrelsen på opptaksområdene bør være mellom til innbyggere og ikke omfatte mer enn 6 8 kommuner. I 2004 var gjennomsnittsstørrelsen på opptaksområdene i Norge innbyggere. Hedmark og Oppland har ca innbyggere og har fem DPS, et gjennomsnitt på innbyggere per DPS i helseforetaket. Størrelsen på opptaksområdet til de ulike DPS ene er stor. Tynset DPS ca innbyggere, mens Hamar Elverum har ca Opptaksområdet omfatter 10 kommuner. I et opptaksområde som er over dobbelt så stort som anbefalt er det vanskelig å få den nærheten til tjenesten som det er forutsatt. Opptaksområdet har ikke bare 5

6 uvanlig mange innbyggere, men er også svært stort i utstrekning. Helseforetaket har med bakgrunn i oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst igangsatt «Prosjekt psykisk helsevern Her kommer det bl.a. fram at: man ønsker en sterkere satsing på psykiatrien og vil ha opprettet et DPS i Elverum. Med det sjette DPS'et innen helseforetaket vil gjennomsnittlig innbyggertall ligge på ca per DPS, fremdeles noe i overkant av det som veilederen anbefaler.også innen psykisk helsevern og rus forventes det at mer behandling og oppfølging viloverføres kommunen. Det understrekes derfor viktigheten av at spesialistkompetansen styrkessamtidig som kriseberedskapen økes dette for å understøtte en fremtidig oppgavedreining tilkommunehelsetjenesten. Hedmark Senterparti vil prioritere utbygging av DPSer før man samler psykiatrien i Hedmark og Oppland. Hedmark Senterparti mener at hovedenheten for psykiatri legges til Sanderud. Den kommunale helsetjenesten er avhengig av de ambulante team innen psykiatrien. Kommunene har gode erfaringer med disse teamene og kan ikke gi et godt nok tilbud til pasientene uten at disse teamene fungerer. Det er nødvendig at det blir opprettet forpliktende avtaler mellom helseforetaket og kommunene på disse områdene. Endringer i funksjons- og ansvarsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene vil kunne innebære betydelige utfordringer for kommunene i åra som kommer. Denne konsekvensen er ikke omtalt i drøftingsnotatet. Hilsen Senterkvinnene i Hedmark Ved Åse B. Lilleåsen. 6

7 Uttalelse fra Hedmark Senterkvinner del 2 DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET H ringsuttalelse fra Hedmark Senterkvinner Sykehuset Innlandet har vedtatt målet om ett hovedsjukehus i Hedmark/Oppland. Senterkvinnene i Hedmark syns det er vanskelig å ta stilling til videre planer så lenge konsekvensene av storsykehusplanene ikke er utredet enda. Samfunnsanalysen som skal gjennomføres kunne gitt nyttige svar sett i forhold til de delplanene som nå er ute på høring. Uansett samfunnsanalysens framtidige konklusjoner, er Hedmark Senterkvinner svært opptatt av hva som skjer med sjukehusene og helsetilbudet i tiden fram til den eventuelle utbyggingen er gjennomført. Behovene for rask og nødvendig behandling for innbyggerne i hele Hedmark må prioriteres i mellomperioden. Det er svært uheldig at tjenester og fagmiljøer blir satt under så sterkt press og lever i så stor usikkerhet om framtida, at tilbudene forvitrer i takt med de ansattes frustrasjon. Det desentraliserte somatiske spesialisthelsetjenestetilbudet I foreliggende delplaner ser vi viljen til videre samling av spesialisthelsetjenester som medfører at lokalsykehusene i Tynset og Kongsvinger må vurdere sine tjenester. Vi mener det bør vedtas en nasjonal norm for anbefalte maks-avstander til spesialisthelsetjenester her i landet, i tråd med samhandlingsreformens intensjon om nærhet til helsetjenester. Samhandlingsreformen forutsetter at kommunene vil overta visse deler av spesialisttilbudet. Hedmark Senterkvinner ser dette som en stor utfordring for lokalsykehusene og LMS'er når det samtidig sentraliseres til et storsykehus. Det er 2 sterke krefter som trekker i hver sin retning. Tynset Hedmark Senterkvinner understreker viktigheten av å bevare akuttfunksjoner ved Tynset sjukehus. Prosjektet «Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen» konkluder med at Tynset i framtida bør være lokalsykehus med akuttfunksjoner for befolkningen i Fjellregionen i samarbeid med tilbudet i Røros. Hedmark Senterkvinner mener det er en offensiv holdning fra Sykehuset Innlandet når denne konklusjonen og satsingen bifalles og at man tar hensyn til de lange avstandene det ellers ville bli med transport til Mjøsområdet. Kongsvinger Hedmark Senterkvinner understreker viktigheten av å bevare akuttfunksjonene ved Kongsvinger sjukehus. To framtidige scenario for lokalsykehuset på Kongsvinger er skissert, enten tilknytning til Sykehuset Innlandet eller til Akershus Universitetssykehus. Avstanden til AHUS er kortere for de fleste i nedslagsfeltet. Hedmark Senterkvinner avventer utredningen om en eventuell tilknytning til AHUS. Avstanden og det naturlig veivalg peker opplagt mot Akershus/Oslo. Hvilke konsekvenser det får for Sykehuset Innlandet at deler av befolkningen vender tilhørigheten mot naboforetakene er ikke belyst. Det er uforståelig at Sykehuset 7

8 Innlandet har en så likegyldig holdning til at en befolkning på ca innbyggere kan forsvinne fra pasientgrunnlaget. Hedmark Senterkvinner mener at en tilsvarende offensiv satsing som på Tynset, på rekruttering, oppbygging av kompetanse på spesielle typer operasjoner, tilbud om avlastning av sykehusene i Oslo-området, osv. vil representere en ny giv for sykehuset slik at det også i framtida kan være regionens lokalsykehus med akuttfunksjoner og fødeavdeling. Hedmark Senterkvinner mener det må etableres et prosjekt «Framtidig spesialisthelsetjeneste i Glåmdals- og Nes (Romerike)-regionen» som utreder muligheter og satsningsområder. Habilitering og rehabilitering Det er vanlig i dag at rehabilitering og habilitering tas ut av institusjonene og gjøres i pasientenes daglige miljø. Hedmark Senterkvinner mener av den grunn at ressurser bør prioriteres lokalsjukehusa og de lokalmedisinske sentrene. Samhandlingsreformen forutsetter dessuten at kommunene i framtida skal overta en større del av ansvaret for rehabiliteringen enn det de har i dag. Uansett geografisk plassering av de ulike avdelingene er det helt nødvendig med en styrking av de ambulante tjenestene både når det gjelder somatikk og psykiatri. Prehospitale tjenester Pasientreiser Helseforetaket har i vedtak bestemt at slike reiser skal skje gjennom offentlig kommunikasjon. Store deler av Hedmark har lite offentlig kommunikasjon. Hedmark Senterkvinner mener derfor at dette vedtaket bør vurderes på nytt. Hedmark Senterkvinner mener en ny base for luftambulanse bør ligge der dekningsgraden er dårligst fra før. Hedmark Senterkvinner mener det er behov for en slik helikopterbase allerede i dag, uavhengig av sykehusstruktur. Bilambulanser Hedmark Senterkvinner ser positivt på den oppgraderingen som forslås når det gjelder utstyr og personell i bilene. Tilgangen og nærheten til ambulansetjenesten handler om sikkerhet og trygghetsfølelse i befolkningen. At vegen til sjukehuset blir lenger vil neppe styrke dette. Lange transporter betyr selvsagt at hver enkelt ambulanse blir opptatt i lengre tid. Det nødvendiggjør bedre kompetanse hos ambulansepersonellet og mange flere ambulanser. Psykisk helsevern Helsemyndighetene fastslår at psykiatrien skal være et satsingsområde. Det er svært viktig at helseforetaket nå følger opp disse føringene, og i særdeleshet de distriktpsykiatriske sentrene (DPS). Utbygging av sentrene er et hovedsatsingsområde i opptrappingsplanen for psykisk helse. Hedmark Senterkvinner vil prioritere utbygging av DPSer før man samler psykiatrien i Hedmark og Oppland. 8

9 9

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/6208 Saksprotokoll: Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/6208 Saksprotokoll: Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 10., 11. og 12.06.2013 Sak: 49/13 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 13/6208 Tittel: Saksprotokoll: Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Behandling:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c.

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet HF

Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet HF Sykehuset innlandet Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Hamar, 24.06.2013 Deres ref: 2011/2711 Vår ref: Sak. nr. 13/6208-10 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet

Detaljer

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013.

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 036 2013 HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET UTSENDING AV DELPLANER PÅ HØRING Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Saksutredning: Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse Sted: Tynset, Kompetansesenteret.

Saksutredning: Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse Sted: Tynset, Kompetansesenteret. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan Håvard Refsethås,

Detaljer

Lesja kommune Fellestjenester

Lesja kommune Fellestjenester Lesja kommune Fellestjenester Sykehuset Innlandet HF Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2013/388/4/H10 2011/02711-201/022/Nyfløt Liv Engen 02.07.2013 61244122 Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Saksprotokoll. sykehus, forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud og at sykehusene forfaller.

Saksprotokoll. sykehus, forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud og at sykehusene forfaller. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.04.12 Saksprotokoll Sak: 55/12 SYKEHUSET INNLANDET HF: STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSUTTALELSE Behandling: Ordfører fremmet forslag om ny innledning på uttalelsen: Til

Detaljer

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet 1. Innledning Stange Fremskrittsparti har gjennomgått dokumentet fra Administrerende direktør (AD) i Sykehuset Innlandet (SI), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Høring av idéfaserapport for Sykehuset Innlandet

Høring av idéfaserapport for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Vår dato Vår referanse 12.05.2017 2017/932 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Trond Lutnæs, 62 55 13 55 008 16/06883 --- Høring

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Momentliste knyttet til sykehusstruktur

Momentliste knyttet til sykehusstruktur Momentliste knyttet til sykehusstruktur Utgangspunkt: Utarbeidet for: Sykehuset Innlandet HF (SI) har sendt ut Strategisk fokus på høring med frist for uttalelser til 14. mai 2012. Hensikten med dokumentet

Detaljer

Glåmdal Regionråd. Møteinnkalling. Sted: Maarud Gård, Sør-Odal Dato: kl

Glåmdal Regionråd. Møteinnkalling. Sted: Maarud Gård, Sør-Odal Dato: kl Glåmdal Regionråd Møteinnkalling Sted: Maarud Gård, Sør-Odal Dato: 25.06.2013 kl. 09.00-15.00 Forfall meldes snarest til tlf. 917 63 968 eller glomdal@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 25/17 den 27.04.2017. Behandling: Anette Musdalslien, Sp, satte fram

Detaljer

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Vedlegg: Utrednings- og høringsdokument utarbeidet for Regionrådet / de 3 kommunene

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET I GJØVIKREGIONEN :

SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET I GJØVIKREGIONEN : Vedlegg Sak 16/13 HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET I GJØVIKREGIONEN : SYKEHUSET INNLANDET HF UTVIKLINGSPLAN DELPLANER: DESENTRALISERTE

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

Idéfaserapport i korte trekk

Idéfaserapport i korte trekk Idéfaserapport i korte trekk Idéfaserapporten har tre hoveddeler. Del én beskriver dagens situasjon, kapasitetsbehov og faglige utviklingstrekk, oppsummert i kapittelet «Behov for endring». Del to inneholder

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Etablering, integrasjon og omstilling av seks somatiske og to psykiatriske sykehus 2003-2006 Lillehammer 15. september 2004 administrerende direktør Torbjørn Almlid Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

SAKSBEHANDLER: JSN Utskrift til: SYKEHUSET INNLANDET HF - STRATEGISK FOKUS HØRINGSUTTALELSE Sammendrag:

SAKSBEHANDLER: JSN Utskrift til: SYKEHUSET INNLANDET HF - STRATEGISK FOKUS HØRINGSUTTALELSE Sammendrag: NORDRE LAND KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksbeh.: Jarle Snekkestad Arkivkode: G20 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 Formannskapet 09.05.2012 33/12 Kommunestyret 15.05.2012 Lnr.: 6450/12 Arkivsaksnr.: 12/301 Arkivnøkkel:

Detaljer

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sykehuset Innlandet Dato: 19.05.2017 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 17/511-4 2400/17 H10 Kari Sundmoen Jordet 62 49 65 09 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF 2 viktige fokusområder Sykehuset Innlandet 1. Avklaring og ferdigstillelse av ny sykehusstruktur 2025 2. Sikre

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 020 2015 UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner administrerende direktør sitt forslag om endret mandat for og sammensetning

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSUTTALELSE TIL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSUTTALELSE TIL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Formannskapet 30.10.2012 225/12 PEU Saksansvarhg Arkiv: Kl- Arkivsaknr Perry Ulvestad Ohjekt: 12/1827 HØRINGSUTTALELSE TIL

Detaljer

Glåmdal regionråd Dagny Sjaatil

Glåmdal regionråd Dagny Sjaatil Glåmdal regionråd 25.07.13 Dagny Sjaatil EN NY HELSETJENESTE I HEDMARK OG OPPLAND 1. Rollefordeling og struktur som understøtter pasientenes samlede behov 2. Spesialisthelsetjenesten skal spisses ytterligere

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 27.03.2012 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER

Detaljer

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Høring i idéfasen gode helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet og økonomi Viktige tema i høringen

Detaljer

Prehospital sektor status og veien videre

Prehospital sektor status og veien videre Prehospital sektor status og veien videre Ekspedisjonssjef Cathrine Meland Spesialisthelsetjenesteavdelingen 28.November 2016 Prehospitale tjenester - status og veien videre NOU 2015: 17 Først og fremst

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 13:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 13:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.03.2017 Tid: 13:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 68/17 FT 17/1241 Høringssvar - Fremtidig

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET OPERASJONALISERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET OPERASJONALISERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 040 2015 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET OPERASJONALISERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret har tidligere behandlet mandat for idéfasen

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

TYNSET KOMMUNE Rådmannen

TYNSET KOMMUNE Rådmannen TYNSET KOMMUNE Rådmannen Sykehuset Innlandet Hf Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Tynset, 11.05.2017 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 17/762-5 17581/17 000 Øystein Kyrre Johansen 62485026

Detaljer

Bildediagnostikk i samhandlingstider FLSB-seminar 18.nov Kjersti Toppe

Bildediagnostikk i samhandlingstider FLSB-seminar 18.nov Kjersti Toppe Bildediagnostikk i samhandlingstider FLSB-seminar 18.nov 2011 Kjersti Toppe Norge har en av verdens beste helsetjenester Utfordringer Bruker for mye ressurser på feil nivå Pasienter opplever brudd og svikt

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.13 SAK NR 066 2013 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner delplanene for Habilitering og rehabilitering,

Detaljer

Høringssvar - Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport

Høringssvar - Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport Saknr. 17/1241-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Høringssvar - Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport Innstilling til vedtak: Fylkestinget støtter opp om anbefalingen

Detaljer

Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen

Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen Deres ref.: Vår ref.: 17/1788-5 Sykehuset Innlandet HF Saksbehandler: RKVES P.b. 104 Direkte innvalgtlf:: 61 15 33 14 Arkivkode: 421 2381 BRUMUNDDAL Dato: 19.05.2017

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Høringsinnspill til Strategisk fokus 2025

Høringsinnspill til Strategisk fokus 2025 Høringsinnspill til Strategisk fokus 2025 Oppland Venstre finner at det foreliggende høringsnotat ikke gir et beslutningsgrunnlag som gjør det forsvarlig å trekke noen konklusjon om den framtidige strukturen

Detaljer

Akuttutvalgets rapport - høring

Akuttutvalgets rapport - høring Saknr. 14/11095-2 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Akuttutvalgets rapport - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til hovedtrekkene i Akuttutvalgets delrapport og understreker følgende:

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Fra Hedmark Kristelig Folkeparti Til Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Generelt Hedmark KrF er kjent med at

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2008/369/49/ Sonja Tangen 27.06.2013 61293610 Melding om vedtak:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Arbeidet med fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Status i utviklingsprosessen Møte i politisk referansegruppe 8. januar 2016 Nasjonal helse- og sykehusplan Gjelder for perioden

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 28. juni 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Høringsuttalelse Idéfaserapport. Norsk Sykepleierforbund Hedmark

Høringsuttalelse Idéfaserapport. Norsk Sykepleierforbund Hedmark Høringsuttalelse Idéfaserapport Norsk Sykepleierforbund Hedmark Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Hedmark har utarbeidet høringssvaret til «Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF

Detaljer

Sykehuset Innlandet. Hamar,

Sykehuset Innlandet. Hamar, Sykehuset Innlandet Hamar, 08.05.2017 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 17/3828-1 Saksbeh. Hilde Kristin Hansen Tlf. 62544899 UTTALELSE RLF - IDEFASERAPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Ny sykehusstruktur i Innlandet

Ny sykehusstruktur i Innlandet Ny sykehusstruktur i Innlandet 1 Planprosessen 2 Spesielt om samfunnsanalysen Prosjektdirektør Roger Jenssen, Sykehuset Innlandet Innlegg for Regionrådet for Hamarregionen 01.04.2014 390.000 innbyggere

Detaljer

Lunner kommunestyre gir følgende høringsuttalelse til Sykehuset Innlandets høring om fremtidig sykehusstruktur:

Lunner kommunestyre gir følgende høringsuttalelse til Sykehuset Innlandets høring om fremtidig sykehusstruktur: Arkivsaksnr.: 13/577 Lnr.: 7767/17 Ark.: 614 Saksbehandler: virksomhetsleder Elin H Teslow Høring Fremtidige sykehusstrukturen i Sykehuset Innlandet - sluttbehandling Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010

Nord-Aurdal kommune. Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010 Nord-Aurdal kommune Sykehuset Innlandet Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010 Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2010-2014 - Høringsuttalelse

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HØRING-UTVIKLINGSPLAN 2025 - HELGELANDSSYKEHUSET Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune vil berømme Helgelandssykehuset

Detaljer

K- Endelig vedtak: Eidskog Kommune stiller seg bak høringssvaret fra Regionrådet. (Se vedlegg)

K- Endelig vedtak: Eidskog Kommune stiller seg bak høringssvaret fra Regionrådet. (Se vedlegg) Fra: Kamilla Thue Sendt: 12. mai 2017 20:13 Til: SIHF PB Postmottak Emne: Høringssvar fra Eidskog kommune Vedlegg: Høringsuttalelse fra Kongsvingerregionen - SI.pdf Hei

Detaljer

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Deres ref.: Vår ref.: 2016/304 Saksbehandler/dir.tlf.: Sidsel Forbergskog, 75 12 52 84 Dato: 02.05.2016 Det vises til høringsbrev med vedlegg av 25.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar å sende vedlagte høringsdokument på ekstern og intern høring

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2005 Tid: kl. 19.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 0028/05 VURDERING AV KONSEKVENSER VED EN EVENTUELL NEDLEGGING

Detaljer

PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025.

PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025. PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025. Fra Frode Veian, Otta. Pensjonist Spesialist i samfunnsmedisin. Min uttalelse preges av administrerende direktørs klare standpunkt, noe jeg

Detaljer

Frosta kommune Administrasjon

Frosta kommune Administrasjon Frosta kommune Administrasjon HELSE 4^0 M IDT-NORGE ^ mi )Tt^3tt: Helse Midt-Norge Postboks 464 7501 STJØRDAL SakSbF.r Arkiv: SA1.._ Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/788/5/

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

Høringsuttalelse idèfaserapport - fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF

Høringsuttalelse idèfaserapport - fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF Hedmark og Oppland Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Deres ref.: Saksbehandler: Tom Østhagen Direkte telefon: 61132944 Vår ref.: 17/100-17 Dato: 04.05.2017 Høringsuttalelse idèfaserapport

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte

Sykehuset Innlandet HF Styremøte Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.06.17 SAK NR 056 2017 ETABLERING AV DESENTRALISERTE SPESIALISTHELSETJENESTER PÅ HADELAND OG STYRKING AV LOKALMEDISINSK SENTER I NORD GUDBRANDSDAL OG I VALDRES Forslag

Detaljer

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 S = forkortelse scenarie Gruppe 1 Nettverksmodell Svare ut kravet i styresak 108 fra Helse Sør-Øst Modellen utløser dynamikk for å være forenelig, hva vil skje innen

Detaljer

Ark.: Lnr.: 3810/13 Arkivsaksnr.: 13/666-1

Ark.: Lnr.: 3810/13 Arkivsaksnr.: 13/666-1 Ark.: Lnr.: 3810/13 Arkivsaksnr.: 13/666-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SYKEHUSET INNLANDET HF - UTVIKLINGSPLAN - DELPLANER: DESENTRALISERTE TJENESTER, HABILITERING OG REHABILITERING, PREHOSPITALE TJENESTER,

Detaljer

Begrunnelse for utredning av modell 2B bes også lagt til grunn ved utredning av modell 3C.

Begrunnelse for utredning av modell 2B bes også lagt til grunn ved utredning av modell 3C. Kommunestyrets behandling i møte 27.04.2017 sak 32/17: Før behandling av saken fikk Anne Rindal (Sp) innvilget søknad om permisjon fra resten av møtet. Videre ble også Ane S. Tveiten (Ap) innvilget permisjon

Detaljer

Høringsuttalelse delplaner

Høringsuttalelse delplaner SYKEHUSET INNLANDET postmottak@sykehuset-innlandet.no Gjøvik, 23. juni 2013 Vår ref.: Gro Fodstad Eng Deres ref.: 2011/02711-201/022/Nyfløt Høringsuttalelse delplaner Norsk Psykologforening (NPF), Oppland

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu!

Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu! Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu! Administrerende direktør Torbjørn Almlid Sykehuset Innlandet HF Om organisering Hvordan virksomheten organiseres

Detaljer

Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer

Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer Regionrådet for Sør-Østerdal fattet i møte 28.10.2010 slikt vedtak i sak 14/10: Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang Østre Agder styremøte 28.11.2014 Oppnevnt høsten 2013 Leder: Mandat: Delrapport: 31.10.2014 Sluttrapport: 01.12.2015 Akuttutvalget

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til?

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? NSHs psykiatrikonferanse 14.10.04 Jørgen Brabrand Ass.divisjonsdirektør Sykehuset Innlandet HF Samhandling Avgjørende

Detaljer

Høringssvar til Helse Midt-Norge: Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge (HMN).

Høringssvar til Helse Midt-Norge: Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge (HMN). Høringssvar til Helse Midt-Norge: Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge (HMN). Viser til høringsbrev og utkast til høringsdokument Strategi 2020 fra Helse Midt-Norge.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet

Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Styret i Sykehuset Innlandet har i 2012 gjort vedtak om å etablere et nytt akuttsykehus nærfylkesgrensen, på øst- eller vestsiden av Mjøsbrua.

Detaljer

Høringsuttalelse delplaner.

Høringsuttalelse delplaner. Sykehuset Innlandet HF Brumunddal Høringsuttalelse delplaner. Vi viser til høringsbrev fra Sykehuset Innlandet HF av 25.04.2013. Pensjonistforbundet i Oppland vil komme med uttalelser i forhold til alle

Detaljer

SAK NR STATUS UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR STATUS UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.01.18 SAK NR 004 2018 STATUS UTVIKLINGSPLAN 2018-2035 FOR SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar informasjon om føringer og status for arbeidet med Utviklingsplan

Detaljer

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Klinikk for psykisk helsevern Seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF 6026 Ålesund Dykkar ref: Vår ref: kto Dato: 03.10.2014 Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET - HØRINGSVAR GJØVIK KOMMUNE

FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET - HØRINGSVAR GJØVIK KOMMUNE Kommuneledelse rådgivere Sykehuset Innlandet Hf Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/1619-10 / DSEG 10.05.2017 FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET - HØRINGSVAR GJØVIK KOMMUNE Kommunestyret-

Detaljer

Høringsuttalelse delplaner

Høringsuttalelse delplaner SYKEHUSET INNLANDET postmottak@sykehuset-innlandet.no Hamar, 22. juni 2013 Vår ref.: Lene Engen Deres ref.: 2011/02711-201/022/Nyfløt Høringsuttalelse delplaner Norsk Psykologforening (NPF), Hedmark lokalavdeling,

Detaljer

Sykehuset Imilandet HF é E' Postboks Brumunddal 2 L MAR Pensjonistforbundet, Oppland, vil avgi følgende høringsuttalelse vedrørende

Sykehuset Imilandet HF é E' Postboks Brumunddal 2 L MAR Pensjonistforbundet, Oppland, vil avgi følgende høringsuttalelse vedrørende 5 4 3F) iv"j fé.,#"i' 2 l u ' Pensjonistforbundet Oppland Sy ffffffffi Z7 Sykehuset Imilandet HF é E' Postboks 104 2381 Brumunddal 2 L MAR 2017 Høringsuttalelse Idéfaserapport. /xs,»

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer