SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET I GJØVIKREGIONEN :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET I GJØVIKREGIONEN :"

Transkript

1 Vedlegg Sak 16/13 HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET I GJØVIKREGIONEN : SYKEHUSET INNLANDET HF UTVIKLINGSPLAN DELPLANER: DESENTRALISERTE TJENESTER, HABILITERING OG REHABILITERING, PREHOSPITALE TJENESTER, PSYKISK HELSEVERN. Utredning: 1. Høringsbrev av med tilhørende høringsdokument Sykehuset Innlandet HF. Utviklingsplan delplaner: Desentraliserte tjenester, Habilitering og rehabilitering, Prehospitale tjenester, Psykisk helsevern med vedlegg fra Sykehus Innlandet HF 2. Vedtak i Gjøvik kommunestyre sak 55/12 er vedlagt. Bakgrunn: Styret i Sykehuset Innlandet vedtok 22. juni 2012 styresak Strategisk fokus Styret besluttet å utrede ett somatisk akuttsykehus i Mjøsregionen lokalisert nær fylkesgrensen mellom Hedmark og Oppland på øst- eller vestsiden av Mjøsbrua. Styret for Sykehuset Innlandet behandlet 5. september 2012 styresak nr Helhetlige utviklingsplaner for Sykehuset Innlandet utarbeidelse av gjenstående planer. Et enstemmig styre vedtok å gå videre med arbeidet i tråd med administrerende direktørs anbefalinger. Styret vedtok et opplegg for utviklingsplaner for de deler av virksomheten som ikke var omfattet av styresak Strategisk fokus Arbeidet omfatter utviklingsplaner for: Det desentraliserte somatiske spesialisthelsetjenestetilbudet Habilitering og rehabilitering Prehospitale tjenester Psykisk helsevern og rus Det er disse utviklingsplanene/delplanene som nå er sendt ut på høring. Delplanene er søkt utarbeidet som kortfattede og poengterte planer for å få fram den strategiske retningen, og samhandlingsreformen og virkningen av denne har vært en viktig premiss for arbeidet. Strategisk fokus 2025 vil sammen med utviklingsplanene for disse fire tjenestetilbudene danne grunnlaget for å ferdigstille den virksomhetsmessige utviklingsplanen for Sykehuset Innlandet. Den helhetlige utviklingsplanen vil bestå av to delplaner: 1. En virksomhetsmessig utviklingsplan 2. En bygningsmessig utviklingsplan 1

2 Den bygningsmessige utviklingsplanen vil bygge på den virsomhetsmessige utviklingsplanen. Figurene nedenfor viser den videre gangen i sykehusplanleggingen: Figur 1: Faser og beslutningspunkter i tidligfasen (Veileder IS-1369, Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter) Figur 2: Prinsippmodell for sammenhengen mellom overordnede plandokumenter og tidligfasen (Veileder IS-1369, Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter) I høringsdokumentet er det redegjort for hva som ligger i de fire delplanene, og vi gjentar ikke disse her. Vurdering: Regionrådet i Gjøvikregionen blir bedt om å ta stilling til en høringsuttalelse som er utarbeidet i nært samråd med kommunenes helse- og omsorgsgruppe, men før kommunestyrebehandling i den enkelte kommune ordførerne har likevel ønsket å få lagt fram et forslag til en regional uttale på regionrådets siste møte før ferien. En del av de momentene som ble vektlagt i kommunenes høringssuttale til Strategisk fokus 2025, her eksemplifisert i vedlegg 2 fra kommunestyresak 55/12 fra Gjøvik, er fortsatt gyldige og bør gjentas og/eller henvises til i forbindelse med høringsuttalelsen til foreliggende 2

3 delplaner. Dette gjelder bl.a.forutsetningen om en grundig samfunnsanalyse og konsekvensutredninger. Etter at de nødvendige utredninger er gjort, forventes det at saken legges ut til ny høring, før endelig beslutning fattes. Nedenfor følger noen korte vurderinger knyttet til hver enkelt av de fire delplanene: Delplan: Det desentraliserte somatiske spesialisthelsetjenestetilbudet. I utviklingsplanen for de desentraliserte tjenestene legges det opp til en kombinasjon av lokalmedisinske sentra og lokalsykehus. Økt samhandling mellom kommuner og sykehus vil bidra til tettere integrasjon og arbeidsfordeling, og det forventes at flere samlokaliserte tilbud også vil endre behovene i de desentraliserte tjenestene i fremtiden. Hovedtanken i Helse Sør-Øst og for Sykehuset Innlandet er å sentralisere det man må og desentralisere det som kan. Faglig og teknologisk utvikling med mer avansert utstyr fordrer en samling til færre lokasjoner fordi det vil bli for ressurskrevende å opprettholde aktiviteten på mange steder. Hovedsykehuset slik det er definert i Strategisk fokus 2025 vil fungere som base og har det overordnede faglige ansvaret for Sykehuset Innlandet. Tanken bak denne samlingen av fagkompetanse har blant annet sammenheng med at det i fremtiden vil bli krevende å opprettholde tilstrekkelig kompetanse i vaktlinje i alle lokalsykehusene. En samling av fagkompetanse vil også styrke mulighetene for å drive flere desentraliserte tilbud gjennom en felles samlet samhandlingsenhet knyttet til hovedsykehuset Vi viser her også til at styret i SI Innlandet under sin behandling av «Strategisk fokus 2025» - forutsatte at «styret i en senere fase (skal) ta stilling til hvorvidt noe av det planlagte pasienttilbudet ved sykehusene rundt Mjøsa skal opprettholdes (Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Hamar).» Det foreliggende planutkast inneholder ingen slik vurdering. Både SI Tynset, SI Kongsvinger foreslås fortsatt å inneha lokalsykehusfunksjoner med akuttfunksjoner. Etter vår oppfatning vil dette medføre at en etablert skjevhet videreføres både ressursmessig, funksjonelt og i forhold til de tilbud som gis i øvrige sammenlignbare deler av sykehusets opptaksområder. Konsekvensene av denne mangelen på evne- eller vilje til å gjøre noe med denne skjevfordelingen, kan bidra til bortfall av politisk støtte til etablering av storsykehus. Planforslaget er heller ikke særlig tydelig på hvilke tilbud og hvilke ressurser som konkret vil bli kanalisert til de lokalmedisinske sentra. Regionrådet i Gjøvikregionen viser til tidligere høringsuttalelser fra kommunene i regionen og at det i de hviler mange forutsetninger knyttet til resultatene av denne analysen, inkludert måten tjenesten rigges på. Det er svært viktig å foreta grundige vurderinger av det tjenestetilbudet som skal utføres desentralt ved LMSer, herunder også vurdere om en skal opprette flere slike og ikke minst gjøre en grundig vurdering av hvilke tjenesteomfang som i denne sammenhengen med fordel kan plasseres ved nåværende lokalsykehus (Lillehammer og Gjøvik) dersom en skulle ende opp med et hovedsykehus. Med de krevende økonomiske framtidsutsikter sykehuset står overfor, skaper dette ekstra stor usikkerhet i realiseringen av de opptrukne målsettinger. 3

4 Delplan: Habilitering og rehabilitering Habiliterings- og rehabiliteringstjenestene tilknyttet Sykehus Innlandet HF er en meget omfattende og geografisk spredt tjeneste i dag. Prosjektgruppen som har arbeidet med utkastet, har bestått av ledere fra ulike avdelinger i Sykehuset Innlandet HF, brukerråd, divisjonstillitsvalgte og divisjonsverneombud. Kommunene har ikke vært representert i gruppen. Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen gir kommunene en ny rolle med utvidet ansvar for forebygging, diagnostikk, behandling og habilitering/rehabilitering. Det er utarbeidet et forpliktende avtalesystem mellom kommuner og helseforetak. Strategisk fokus 2025 ligger til grunn for arbeidet i prosjektgruppen, med vedtak om utviklingsretning mot ett somatisk akuttsykehus i Mjøsområdet. Det nevnes at spesialisthelsetjenesten i sterkere grad skal fokusere på utredning og kartlegging samt igangsetting av svært intensive og komplekse tilbud. Kommunene skal i sterkere grad følge opp dette tilbudet. Det er utformet tre relevante scenarioer for organisering av habiliterings- og rehabiliteringstjenestene. 1. Alle enheter i Divisjon Habilitering og Rehabilitering samles og lokaliseres i det nye akuttsykehuset. 2. Delt løsning for alle enheter i divisjonen a. I akuttsykehuset: Senger og komplekse situasjoner med stort behov for andre spesialiteter i nærheten (områdefunksjoner). b. Desentralisert: Eksempelvis ambulante tjenester, polikliniske tjenester, dagaktivitet (lokalsykehusfunksjoner) 3. Videreført lokalisering som i dag: Alle enheter lokalisert utenfor akuttsykehuset. Det argumenteres grundig for alle tre modellene ut fra personell og kompetanse, bygningsmessige forhold og økonomi. Alternativ 1. Alle enheter samles, vil kunne gjøre små og sårbare fagmiljøer større og mer robuste, noe som er viktig for å opprettholde fagfeltets egenart og virksomhet. Det antas å være positivt i forhold til rekruttering, og muligheter for spesialisering vil øke med større fagmiljøer. Krav til kompetanse, rekruttering, spesialisering og samarbeid kan synes godt ivaretatt ved at hele divisjon Habilitering-/Rehabilitering samler sine tjenester i hovedsykehuset. Alternativ 2 Delt løsning, vil gi fragmenterte tjenester og vil gi mindre mulighet til å ivareta komplekse og sammensatte problemstillinger. Det kan bli utfordrende å samarbeide med 4

5 øvrige interne enheter, og et mer oppstykket pasientforløp. Det nevnes at rekruttering av og å beholde kompetent personell kan bli utfordrende i små oppstykkete enheter. Alternativ 3 Alle enheter utenfor storsykehuset kan bidra til at tjenestene utad blir mer tydelig som eget fagfelt, men dette forutsetter et økonomiske handlingsrom, som vil kunne prioritere drift og utvikling av de små enhetene på en tidsriktig og robust måte. For alternativ 2 og 3 ser man en fare for at kostnadene til storsykehuset blir så store at de små enhetene vil bli tilført for lite ressurser til vedlikehold og utstyr. I den sammenheng bør en vurdere samarbeidsløsninger med private og ideelle aktører. Vi synes det er vanskelig å konkludere mht til hvilket alternativ som skal velges og vil her påpeke at hovedutfordringen for kommunene blir å yte nødvendige tjenester, tilstrekkelige tjenester, og tjenester med den fagkompetansen som behøves. Dette vil kreve at div.habilitering/rehabilitering klarer å imøtekomme kommunenes behov for samarbeid og kompetanseheving i forhold til utvidet oppgaveansvar. Uavhengig av alternativ organisering blir det viktig å opprettholde, videreføre og styrke samarbeidet, samt bistand / veiledning fra spesialisthelsetjenesten. Grenseoppganger mellom nivåene må tydeliggjøres for at kommunene ikke skal få oppgaver utover det vi er rustet til å ta. Ingen, og aller minst bruker, er tjent med at diskusjoner rundt uklarheter tas når uenighet oppstår på individnivå. Delplan: Prehospitale tjenester De prehospitale tjenesten i Sykehuset Innlandet består av Pasientreiser, AMK-sentralen og ambulansetjenesten. Planen har som forutsetning at det etableres et felles sykehus for Mjøsområdet. Vi slutter oss til utviklingstrekkene og utfordringsbildet som beskrives i delplanen. Vi mener imidlertid at planen for de prehospitale tjenestene burde vært grundigere utredet, bl a etterlyses vurderinger på hvordan krav om nasjonal responstid vil kunne påvirke disse tjenestene. Når det gjelder forslag til tiltak og utvikling for tjenestene i tidshorisonten fram til 2025 har vi følgende kommentarer / innspill: 1. Luftambulanse Vi støtter alternativet hvor en vil etablere en base for luftambulanse ved det nye hovedsykehuset. Dette vil bli et løft og en kvalitetsforbedring ift utrykningstiden ved akutte hendelser. Spesielt i områdene som ligger lengst unna hovedsykehuset som f.eks Nord-Torpa i Nordre Land, eller Kolbu I Østre Toten vil dette gi en styrket beredskap Pasientreiser Sett fra et brukerperspektiv er vi enige i at det vil være en kvalitetsforbedring og en mer ressurseffektiv tjeneste dersom en får redusert interntransport mellom sykehusene. Videre vil både kommunene som rekvirent og brukerne tjene på kvalitetsforbedringer som gir raskere svar på henvendelser, større forutsigbarhet og kortere ventetid for transport gjennom bedre samordning og brukervennlighet

6 3. Samarbeid / dialog legevakt - ambulanse En viktig forutsetning for god samhandling er at rammene bl.a rundt lokalisering av både legevakt, mottagelse og ambulansepersonell ivaretar god pasientflyt og sikrer god kvalitet på tjenestene. Vi vil påpeke at dagens lokalisering og de fysiske rammene rundt Legevakta på Gjøvik, mottakelsen og ambulanseinngangen har lite hensiktsmessige arealløsninger. Forøvrig støtter vi tiltak innenfor IKT området som vil bedre kommunikasjonen rundt diagnostikk og behandling i verdikjeden legevakt ambulanse mottagelse. Mange av innleggelsene i sykehus skjer fra legevaktslege. Det er derfor viktig med tiltak som kan styrke samarbeidet, samhandlingen og kompetansebyggingen. 4. Kompetanse. Vi vil påpeke at tiltakene beskrevet i kap om kompetanseutvikling får fokus. Vi slutter oss til forslaget om at sykehuset i større grad bør ta initiativ til å koordinere / samordne akuttmedisinske kurs for ulike legespesialiteter som er aktuelle i den akuttmedisinske kjeden, inkl tilbud for legevaktsleger / allmennleger. Gjennom samarbeid i kriseøvelser og ser en også at forslaget om styrking og profesjonalisering av skadestedslederrollen er viktig. 5. Akuttmedisinsk beredskap i de store befolkningssentrene Vi forutsetter at denne beredskapen foreslås oppretthold som i dag 6. Ambulansetjenesten Utviklingen som beskrives mht økt differensiering, kompetanseheving og spesialisering av tilbudet støttes. Delplan: Psykisk helsevern og rus Delplan for DPH (Divisjon psykisk helse) er del av helhetlig utviklingsplan for SI (Sykehuset Innlandet) og er utarbeidet i tråd med styrets vedtak Strategisk fokus Planen skal skissere hva som hhv bør sentraliseres og desentraliseres. Forutsetninger: Ressursfordeling 60/40 i DPS`favør innen Ressursfordeling barn / voksen 20/80 innen Oppgaver som legges til DPS : 6

7 Akutt og krisetjenester i form av døgn- og dagtilbud, poliklinisk tilbud og tilbud om hjemmebehandling. Åpningstid til kl på hverdager. Lukket akutt skal være sentralsykehusfunksjon. Sentralsykehusfunksjoner vurderes lagt til og samlokalisert med Somatisk akuttsykehus i Mjøsregionen (Biri/Moelv). Det betyr nedleggelse av Reinsvoll- og Sanderud sykehus i Det argumenteres for at faglige vurderinger og sentrale føringer peker på fordeler ved samlokalisering av tilbud i sentralsykehus. Vi vil imidlertid påpeke at dette området er sammensatt og uoversiktlig, preget av statlige føringer med vektlegging av DPS-utviklingen, stadige behov for budsjettkutt, samhandlingsreform og strukturdebatten om somatiske sykehus.. Videre vil vi mene å påpeke en inkonsekvens i at en plangrunnlaget ikke i samme grad har vektlagt samlokalisering av DPS / somatiske sykehus. Å satse tungt på flytting av enheter (familieenheten på Hov til SIR, spiseforstyrrelser, alderspsykiatri, bipolare lidelser ) nå, synes som kortsiktige løsninger (10-års perspektiv) der vi ser en fare for å rive ned fagmiljøer samtidig som en investerer mye i oppgradering av bygg for å tilpasse endringer. Vi undrer oss over prosesser som gjennomføres i 2013 og 2014 dersom det er slik at SIR og SIA skal legges ned i Videre synes det ikke å ha blitt gjort vurdereringer ift konsekvensene av at dagens 700 sengeplasser i fremtiden skal reduseres til 400. Dersom samlokalisering psyk/somatikk er av mindre betydning for enkelte grupper langtids- /sikkerhetspasienter, vil vi på det sterkeste anbefale opprettholdelsen av SIR. Flotte arealer utomhus med muligheter for aktivisering og armslag øker muligheter for mestring, mening og aktive liv. Samling av fagmiljøer for robuste tjenester med god rekrutteringsmulighet er et argument, men ikke all samlokalisering gir nødvendigvis økt verdi for bruker/pasient; for eksempel sikkerhetspasienter med spesielle behov og utfordringer. Vi forventer at planer for rus/psykisk helse utarbeides raskt. Hva betyr «satt på vent» (tidsperspektiv)? Dette er pasientgrupper som ofte faller mellom to stoler. Kommunene må delta i dette planarbeidet. Samhandlingsreformens intensjon er bla overføring av oppgaver til kommunen. Psykiatriske sykehus har vært (og er fortsatt til en viss grad) små samfunn som ivaretar behov lang utover pleie og behandling. Kommunene viderefører påbegynt behandling, gir tilbud om bolig med /uten fast bemanning. Det er bygget opp mye kompetanse, men gode tjenester i kommunen handler om mye mer enn behandling: Brukerne skal bo, leve sine liv, ha tilbud om arbeid og meningsfull fritid og bygge nettverk. Det er i kommunen folk bor. Reell samhandling med kommunen om innfasing av ansvars- og kompetanseavklaring må bli tydeligere. I statusrapporter og utviklingsplaner, med mål om å trygge kapasitetsbehov og satsingsområder, må kommunene inviteres inn å beskrive tilsvarende sine områder. Dette gjelder særlig innenfor grenseoppgangene mellom de distriktspsykiatriske sentrene. Samhandling med kommunene og kommunenes helsetjenester må styrkes. Det må sikres en omforent forståelse av ansvarsfordelingen. 7

8 DPSene må bygges raskt ut i tråd med intensjonene og fungere deretter; dvs må inneha høyere kompetanse enn i kommunene generelt slik at kommunene opplever reell bistand / backup. Dette må inkludere ambulante tjenester. Kommunene har store forventninger til de ambulante teamene og vi mener at dette tiltaket vil være en forutsetning for å lykkes. Det er avgjørende å ta med seg den gode dialogen inn i den nye organisasjonen. 8

9 Forslag til vedtak Regionrådet i Gjøvikregionen viser til at premissene for delplanene bygger på forutsetningen om et hovedsykehus. Regionrådet i Gjøvikregionen mener mandatet for samfunnsanalysen med konsekvensutdredninger også må omfatte delplanene og legges til grunn for planleggingen av det samlede sykehustilbudet i Innlandet. Regionrådet i Gjøvikregionen forutsetter ferdigstillelse av samfunnsanalysen med konsekvensutdredninger før planleggingen går inn i tidligfasen, herunder at Sykehus Innlandet må utrede, sammen med vertskapskommunene for dagens institusjoner i SI, hvilket innhold disse skal fylles med dersom en ønsker å etablere et hovedsykehus. Gitt at strategisk fokus ligger fast etter denne runden, har en følgende kommentarer til delplanene: 1. Regionrådet i Gjøvikregionen forutsetter at det forut for- eller parallelt med etablering av et evt. nytt hovedsykehus sikres nødvendig og tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i den desentraliserte somatiske spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, slik at forsvarligheten i det totale helsetilbudet ivaretas. Sikring av tilstrekkelig lokal medisinsk kapasitet og kompetanse på Lillehammer og Gjøvik er i så måte avgjørende. 2 Regionrådet i Gjøvikregionen slutter seg til videre utbygging/utvikling av de lokalmedisinske sentra på Otta, Fagernes og eventuelt Hadeland. 3 Regionrådet i Gjøvikregionen forutsetter at Hedmark gir et tilsvarende tilbud til sine innbyggere som i Oppland ved at Tynset og Kongsvinger sykehus legges ned og erstattes av lokalmedisinske sentra. 4 Regionrådet i Gjøvikregionen forutsetter at framdriften i etableringen av mer spesialiserte og sentraliserte tilbud innen habilitering/rehabilitering hele tiden avstemmes mot mulighetene (bl.a. økonomisk, personalmessig og bygningsmessig) for sikring av nødvendig og tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i den desentraliserte spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. 5 Regionrådet i Gjøvikregionen ser høringsdokumentets omtale av prehospitale tjenester som positivt for å muliggjøre økt pasientsikkerhet. Regionrådet forutsetter at den akuttmedisinsk beredskapen opprettholdes minst på dagens nivå og støtter etablering av en base for luftambulanse. 6 Regionrådet i Gjøvikregionen mener at det i dagens situasjon er uklokt å satse tungt på å flytte enheter og løse opp fagenheter innen psykiatri og dersom samlokalisering psykiatri/somatikk er av mindre betydning for enkelte grupper langtids- /sikkerhetspasienter. Vi vil derfor strekt anbefale å oppretthiolde SI Reinsvoll. 9

10 Gjøvik 13.juni 2013 Tore J Killi Vedlegg Kommunestyret i Gjøvik SAK 55/12 SYKEHUSET INNLANDET HF: STRATEGISK FOKUS HØRINGSUTTALELSE Vedtak: Til høringsrundet på Strategisk fokus 2025 for Sykehus Innlandet vil kommunestyret uttale: Gjøvik kommunestyre ønsker utredning av ett hovedsykehus for Innlandet. Scenario 3A er, under visse forutsetninger, det alternativet som best ivaretar framtidige behov for spesialisttjenester, økt kompetanse, høy kvalitet og rekruttering av fagpersonell. Det nye hovedsykehuset bør ligge nær Mjøsbrua, og vi mener Biri er det beste området for en slik etablering. I dette høringsnotatet gjør Gjøvik kommunestyre rede for de betingelser og forutsetninger som må utredes nærmere til et beslutningsgrunnlag: Det må skaffes til veie grundig kunnskap om effektene på samfunnsutvikling, bosetting, arbeidsmarked og infrastruktur positive som negative Nødvendige forutsetninger må utredes. Vi peker på blant annet tilstrekkelig beredskap i prehospitale tjenester og bil- og luftambulanser. Krav til utviklingen av lokalmedisinske sentra må utredes, blant annet i tråd med samhandlingsreformen. Etter at de nødvendige utredninger er gjort, forventer Gjøvik kommunestyre at saken legges ut til ny høring, før endelig beslutning fattes 10

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013.

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 036 2013 HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET UTSENDING AV DELPLANER PÅ HØRING Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet HF

Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet HF Sykehuset innlandet Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Hamar, 24.06.2013 Deres ref: 2011/2711 Vår ref: Sak. nr. 13/6208-10 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet

Detaljer

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c.

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan

Detaljer

Saksprotokoll. sykehus, forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud og at sykehusene forfaller.

Saksprotokoll. sykehus, forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud og at sykehusene forfaller. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.04.12 Saksprotokoll Sak: 55/12 SYKEHUSET INNLANDET HF: STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSUTTALELSE Behandling: Ordfører fremmet forslag om ny innledning på uttalelsen: Til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - TILLEGGSSAKER 78/13 13/804 HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET I GJØVIKREGIONEN - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - TILLEGGSSAKER 78/13 13/804 HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET I GJØVIKREGIONEN - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 26.06.2013 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Lesja kommune Fellestjenester

Lesja kommune Fellestjenester Lesja kommune Fellestjenester Sykehuset Innlandet HF Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2013/388/4/H10 2011/02711-201/022/Nyfløt Liv Engen 02.07.2013 61244122 Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Ark.: Lnr.: 3810/13 Arkivsaksnr.: 13/666-1

Ark.: Lnr.: 3810/13 Arkivsaksnr.: 13/666-1 Ark.: Lnr.: 3810/13 Arkivsaksnr.: 13/666-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SYKEHUSET INNLANDET HF - UTVIKLINGSPLAN - DELPLANER: DESENTRALISERTE TJENESTER, HABILITERING OG REHABILITERING, PREHOSPITALE TJENESTER,

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet 1. Innledning Stange Fremskrittsparti har gjennomgått dokumentet fra Administrerende direktør (AD) i Sykehuset Innlandet (SI), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

Ny sykehusstruktur i Innlandet

Ny sykehusstruktur i Innlandet Ny sykehusstruktur i Innlandet 1 Planprosessen 2 Spesielt om samfunnsanalysen Prosjektdirektør Roger Jenssen, Sykehuset Innlandet Innlegg for Regionrådet for Hamarregionen 01.04.2014 390.000 innbyggere

Detaljer

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Vedlegg: Utrednings- og høringsdokument utarbeidet for Regionrådet / de 3 kommunene

Detaljer

Idéfaserapport i korte trekk

Idéfaserapport i korte trekk Idéfaserapport i korte trekk Idéfaserapporten har tre hoveddeler. Del én beskriver dagens situasjon, kapasitetsbehov og faglige utviklingstrekk, oppsummert i kapittelet «Behov for endring». Del to inneholder

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 25/17 den 27.04.2017. Behandling: Anette Musdalslien, Sp, satte fram

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET OPERASJONALISERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET OPERASJONALISERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 040 2015 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET OPERASJONALISERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret har tidligere behandlet mandat for idéfasen

Detaljer

Glåmdal Regionråd. Møteinnkalling. Sted: Maarud Gård, Sør-Odal Dato: kl

Glåmdal Regionråd. Møteinnkalling. Sted: Maarud Gård, Sør-Odal Dato: kl Glåmdal Regionråd Møteinnkalling Sted: Maarud Gård, Sør-Odal Dato: 25.06.2013 kl. 09.00-15.00 Forfall meldes snarest til tlf. 917 63 968 eller glomdal@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 020 2015 UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner administrerende direktør sitt forslag om endret mandat for og sammensetning

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET HF.

HØRINGSUTTALELSE - DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET HF. HØRINGSUTTALELSE - DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET HF. Sykehuset Innlandet har vedtatt målet om ett hovedsjukehus. Hedmark Senterparti ønsket en annen løsning. Hedmark Senterparti poengterte den gang

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Momentliste knyttet til sykehusstruktur

Momentliste knyttet til sykehusstruktur Momentliste knyttet til sykehusstruktur Utgangspunkt: Utarbeidet for: Sykehuset Innlandet HF (SI) har sendt ut Strategisk fokus på høring med frist for uttalelser til 14. mai 2012. Hensikten med dokumentet

Detaljer

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Høring i idéfasen gode helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet og økonomi Viktige tema i høringen

Detaljer

Glåmdal regionråd Dagny Sjaatil

Glåmdal regionråd Dagny Sjaatil Glåmdal regionråd 25.07.13 Dagny Sjaatil EN NY HELSETJENESTE I HEDMARK OG OPPLAND 1. Rollefordeling og struktur som understøtter pasientenes samlede behov 2. Spesialisthelsetjenesten skal spisses ytterligere

Detaljer

Saksutredning: Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse Sted: Tynset, Kompetansesenteret.

Saksutredning: Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse Sted: Tynset, Kompetansesenteret. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan Håvard Refsethås,

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.13 SAK NR 066 2013 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner delplanene for Habilitering og rehabilitering,

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF 2 viktige fokusområder Sykehuset Innlandet 1. Avklaring og ferdigstillelse av ny sykehusstruktur 2025 2. Sikre

Detaljer

Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen

Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen Deres ref.: Vår ref.: 17/1788-5 Sykehuset Innlandet HF Saksbehandler: RKVES P.b. 104 Direkte innvalgtlf:: 61 15 33 14 Arkivkode: 421 2381 BRUMUNDDAL Dato: 19.05.2017

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE I IDÉFASE

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE I IDÉFASE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.01.17 SAK NR 004 2016 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE I IDÉFASE Forslag til VEDTAK: Styret tar «Samfunnsanalyse

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Høring av idéfaserapport for Sykehuset Innlandet

Høring av idéfaserapport for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Vår dato Vår referanse 12.05.2017 2017/932 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Trond Lutnæs, 62 55 13 55 008 16/06883 --- Høring

Detaljer

SAKSBEHANDLER: JSN Utskrift til: SYKEHUSET INNLANDET HF - STRATEGISK FOKUS HØRINGSUTTALELSE Sammendrag:

SAKSBEHANDLER: JSN Utskrift til: SYKEHUSET INNLANDET HF - STRATEGISK FOKUS HØRINGSUTTALELSE Sammendrag: NORDRE LAND KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksbeh.: Jarle Snekkestad Arkivkode: G20 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 Formannskapet 09.05.2012 33/12 Kommunestyret 15.05.2012 Lnr.: 6450/12 Arkivsaksnr.: 12/301 Arkivnøkkel:

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.12 SAK NR 070 2012 STATUS PROSJEKT PSYKISK HELSEVERN 2011-2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STRATEGISK FOKUS VIDERE OPPFØLGING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STRATEGISK FOKUS VIDERE OPPFØLGING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.01.11 SAK NR 004 2011 STRATEGISK FOKUS 2011-2014 VIDERE OPPFØLGING Forslag til VEDTAK: 1. Styret er meget tilfreds med den store oppslutningen og det grundige arbeidet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Arbeidet med fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Status i utviklingsprosessen Møte i politisk referansegruppe 8. januar 2016 Nasjonal helse- og sykehusplan Gjelder for perioden

Detaljer

Høringsuttalelse delplaner

Høringsuttalelse delplaner SYKEHUSET INNLANDET postmottak@sykehuset-innlandet.no Hamar, 22. juni 2013 Vår ref.: Lene Engen Deres ref.: 2011/02711-201/022/Nyfløt Høringsuttalelse delplaner Norsk Psykologforening (NPF), Hedmark lokalavdeling,

Detaljer

Høringsuttalelse Idéfaserapport. Norsk Sykepleierforbund Hedmark

Høringsuttalelse Idéfaserapport. Norsk Sykepleierforbund Hedmark Høringsuttalelse Idéfaserapport Norsk Sykepleierforbund Hedmark Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Hedmark har utarbeidet høringssvaret til «Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 13:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 13:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.03.2017 Tid: 13:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 68/17 FT 17/1241 Høringssvar - Fremtidig

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 28. juni 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Prehospital sektor status og veien videre

Prehospital sektor status og veien videre Prehospital sektor status og veien videre Ekspedisjonssjef Cathrine Meland Spesialisthelsetjenesteavdelingen 28.November 2016 Prehospitale tjenester - status og veien videre NOU 2015: 17 Først og fremst

Detaljer

Høringssvar - Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport

Høringssvar - Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport Saknr. 17/1241-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Høringssvar - Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport Innstilling til vedtak: Fylkestinget støtter opp om anbefalingen

Detaljer

Høringsuttalelse idèfaserapport - fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF

Høringsuttalelse idèfaserapport - fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF Hedmark og Oppland Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Deres ref.: Saksbehandler: Tom Østhagen Direkte telefon: 61132944 Vår ref.: 17/100-17 Dato: 04.05.2017 Høringsuttalelse idèfaserapport

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar å sende vedlagte høringsdokument på ekstern og intern høring

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2008/369/49/ Sonja Tangen 27.06.2013 61293610 Melding om vedtak:

Detaljer

FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET - HØRINGSVAR GJØVIK KOMMUNE

FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET - HØRINGSVAR GJØVIK KOMMUNE Kommuneledelse rådgivere Sykehuset Innlandet Hf Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/1619-10 / DSEG 10.05.2017 FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET - HØRINGSVAR GJØVIK KOMMUNE Kommunestyret-

Detaljer

SAK NR REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS VEDTAK:

SAK NR REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.03.10 SAK NR 021 2010 REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS 2011 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til forslag til planprosess

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte

Sykehuset Innlandet HF Styremøte Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.06.17 SAK NR 056 2017 ETABLERING AV DESENTRALISERTE SPESIALISTHELSETJENESTER PÅ HADELAND OG STYRKING AV LOKALMEDISINSK SENTER I NORD GUDBRANDSDAL OG I VALDRES Forslag

Detaljer

Utvikling av lokalmedisinske sentre. Politisk referansegruppe 1. april 2016

Utvikling av lokalmedisinske sentre. Politisk referansegruppe 1. april 2016 Utvikling av lokalmedisinske sentre Politisk referansegruppe 1. april 2016 Sykehuset Innlandet Fra strategisk hovedmål om pasientbehandling i foretakets utviklingsplan av 2013: Sykehuset Innlandet skal

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER Oppstartsseminar om kommunereformen Tema: Å jobbe med endringer MYE Å LÆRE AV HELSEFORETAKENE.. Endringsprosesser går ofte galt. Hvorfor? Må det være slik? VISJON OG MÅLSETTING

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Begrunnelse for utredning av modell 2B bes også lagt til grunn ved utredning av modell 3C.

Begrunnelse for utredning av modell 2B bes også lagt til grunn ved utredning av modell 3C. Kommunestyrets behandling i møte 27.04.2017 sak 32/17: Før behandling av saken fikk Anne Rindal (Sp) innvilget søknad om permisjon fra resten av møtet. Videre ble også Ane S. Tveiten (Ap) innvilget permisjon

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 27.03.2012 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010

Nord-Aurdal kommune. Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010 Nord-Aurdal kommune Sykehuset Innlandet Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010 Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2010-2014 - Høringsuttalelse

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/6208 Saksprotokoll: Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/6208 Saksprotokoll: Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 10., 11. og 12.06.2013 Sak: 49/13 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 13/6208 Tittel: Saksprotokoll: Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Behandling:

Detaljer

Høringsuttalelse delplaner

Høringsuttalelse delplaner SYKEHUSET INNLANDET postmottak@sykehuset-innlandet.no Gjøvik, 23. juni 2013 Vår ref.: Gro Fodstad Eng Deres ref.: 2011/02711-201/022/Nyfløt Høringsuttalelse delplaner Norsk Psykologforening (NPF), Oppland

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HØRING-UTVIKLINGSPLAN 2025 - HELGELANDSSYKEHUSET Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune vil berømme Helgelandssykehuset

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan Hallingdal lokalmedisinske senter Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal Prosjektplan Delprosjekt nr. 5 Medisinskfaglig samarbeid Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune Vestre

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 082 2015 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner forelagte

Detaljer

På jakt etter framtidens spesialisthelsetjeneste hvor går veien for Sykehuset Innlandet? NØKKELTALL SYKEHUSET INNLANDET

På jakt etter framtidens spesialisthelsetjeneste hvor går veien for Sykehuset Innlandet? NØKKELTALL SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet På jakt etter framtidens spesialisthelsetjeneste hvor går veien for Sykehuset Innlandet? Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet NØKKELTALL SYKEHUSET INNLANDET 2

Detaljer

SAK NR STATUS UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR STATUS UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.01.18 SAK NR 004 2018 STATUS UTVIKLINGSPLAN 2018-2035 FOR SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar informasjon om føringer og status for arbeidet med Utviklingsplan

Detaljer

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til?

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? NSHs psykiatrikonferanse 14.10.04 Jørgen Brabrand Ass.divisjonsdirektør Sykehuset Innlandet HF Samhandling Avgjørende

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu!

Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu! Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu! Administrerende direktør Torbjørn Almlid Sykehuset Innlandet HF Om organisering Hvordan virksomheten organiseres

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2005 Tid: kl. 19.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 0028/05 VURDERING AV KONSEKVENSER VED EN EVENTUELL NEDLEGGING

Detaljer

Sykehuset Innlandet. Hamar,

Sykehuset Innlandet. Hamar, Sykehuset Innlandet Hamar, 08.05.2017 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 17/3828-1 Saksbeh. Hilde Kristin Hansen Tlf. 62544899 UTTALELSE RLF - IDEFASERAPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025

Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 Møtedato: 30.04.15 Møtested: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen VEDTAKSFORSLAG 1) a) Styret anbefaler at administrerende direktør tar med alternativ 2 og 3 i en videre

Detaljer

FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I SYKEHUSET INNLANDET HF - HØRINGSUTTALELSE FRA ØSTRE TOTEN KOMMUNE

FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I SYKEHUSET INNLANDET HF - HØRINGSUTTALELSE FRA ØSTRE TOTEN KOMMUNE Sykehuset Innlandet Hf Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Deres referanse: Vår referanse (bes oppgitt ved svar): Dato: LIKJ, 17/10485, 17/1124 12.05.2017 FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I SYKEHUSET INNLANDET HF -

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 019 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Prosjektansvarlig: Kjartan Tosterud

Prosjektansvarlig: Kjartan Tosterud PROSJEKT I GJØVIKREGIONEN PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN ORGANISASJONSKART B EIER Sykehuset Innlandet repr ved Divisjonsdir. Gjøvik Prosjekteier Rådmennene i Gjøvikregionen Styringsgruppe:

Detaljer

Prosjekt Transport av psykisk ustabile

Prosjekt Transport av psykisk ustabile Prosjekt Transport av psykisk ustabile Nettverkskonferanse Stavanger 16.09.16 Prosjektleder Knut Anders Brevig For-prosjekt 2012 «Gjennomgang av dagens situasjon (2012) viser, etter arbeidsgruppens mening,

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK:

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Delrapport til STHF Utviklingsplan Prehospitale tjenester. Side 1 av 6

Delrapport til STHF Utviklingsplan Prehospitale tjenester. Side 1 av 6 Delrapport til STHF Utviklingsplan 2035 Prehospitale tjenester Side 1 av 6 Innhold 1. Innledning og organisering av arbeidet... 3 2. Oppfølging av regionale føringer... 3 3. Dagens situasjon... 3 4. Prehospitale

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Etablering, integrasjon og omstilling av seks somatiske og to psykiatriske sykehus 2003-2006 Lillehammer 15. september 2004 administrerende direktør Torbjørn Almlid Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 17/1402-5 Klageadgang: Nei Helgelandssykehuset 2025 - Høring av planprogram Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer

Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer Regionrådet for Sør-Østerdal fattet i møte 28.10.2010 slikt vedtak i sak 14/10: Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer

Detaljer