MAT OG HELSE 1-7. Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett. English

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAT OG HELSE 1-7. Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett. English"

Transkript

1 MAT OG HELSE 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett In English Emnekode / Code Navn, bokmål Emne 1a - Innføring i mat og helse Navn, nynorsk Name, English Antall studiepoeng / Credits 15 Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for Ja Nei practical training Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram GLU 1-7 EBINNL Innledning / Introduction Emne 1a er et bacheloremne i grunnskolelærerutdanningen 1-7 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. Emnet har vekt på kompetanseområdene kultur, forbruk og helse. EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: Kunnskaper - har kunnskap om kulturelle variasjoner i mat og måltider - har kunnskap om etisk og bærekraftig matproduksjon og forbruk - har kunnskap om matens innhold av næringsstoffer - har kunnskap om nasjonale kostråd og retningslinjer for mat og måltider i grunnskolen - har kunnskap om ulike matlagingsmetoder

2 - har kunnskap om trygg mat og matvarers holdbarhet Ferdigheter - kan holde god kjøkkenhygiene og redusere matsvinn - kan lage mat ute i naturen og bruke naturen som ressurs - kan diskutere etiske og samfunnsmessige dilemmaer rundt bærekraftig matforbruk - kan kritisk vurdere ulike typer kostholdsinformasjon - kan vurdere nytten av forskningsbasert kunnskap i praktisk opplæring i mat og helse - kan vurdere og kritisk bruke undervisningsmateriell og digitale læringsressurser i opplæringen - kan vurdere mat og måltider ut fra nasjonale kostanbefalinger kan vurdere praktisk kjøkkenarbeid med overføringsverdi til grunnskolen Generell kompetanse - kan se faget mat og helse i et samfunnsaktuelt perspektiv og forstå hvordan faget kan bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse - har innsikt i relevante fagetiske problemstillinger - kan overføre fagkunnskap til undervisning i mat og helse i grunnskolen EBFORK Forkunnskaper / Prerequisites EBOVER Faglig overlapp / Course overlap EBINNH Innhold / Content I emne 1a legges det vekt på et helsefremmende kosthold, matkultur, bærekraftig forbruk, og på mat og måltiders betydning for utjevning av sosiale ulikheter i helse. EBARB Arbeidsformer / Study methods Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, praktisk kjøkkenarbeid, individuelt arbeid, gruppearbeid, ekskursjon, selvstudium, praksis i grunnskolen og veiledning individuelt og i grupper.

3 EBFORP EBVURD Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments Vurderingsform / Methods of assessment Materialkostnader og ekskursjoner må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer. Arbeidskrav 1: Studentene skal individuelt bruke Kostholdsplanleggeren/Matvaretabellen til å vurdere næringsinnholdet i eget matinntak, eller næringsinnholdet i mat som lages i en praktisk kjøkkenleksjon, opp mot nasjonale kostanbefalinger. Besvarelsen skal skrives som en akademisk tekst (2000 ord). Det blir gitt retningslinjer for arbeidet ved studiestart. Arbeidskrav 2: Studentene skal i gruppe planlegge, gjennomføre og vurdere et undervisningsopplegg som belyser kulturelt mangfold eller bærekraftighet, og som har overføringsverdi til grunnskolen på trinn 1-7. Undervisningsopplegget skal gjennomføres for medstudenter, inkludere bruk av IKT og være forankret i 1-2 kompetansemål fra LK06. Det blir gitt retningslinjer for arbeidet ved studiestart. Godkjente arbeidskrav er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenningen. Muntlig eksamen der studenten trekker 3 ulike tema som både er pensumrelatert og som åpner for videre refleksjon. EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials EBLITT Litteratur / Literature list EBANSV Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator EBSPRAK Undervisningsspråk / Language of instruction EBPROG Progresjonskrav/ Requirements for study progression EBUNDSEM Undervisningssemester / Semester of instruction Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått. Ingen Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår

4 EBSEM Eksamenssemester / Semester of assessment Start vår - eksamen høst Høst Vår Både høst og vår

5 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett In English Emnekode / Code Navn, bokmål Emne 1b - Mat og helse som undervisningsfag i skolen Navn, nynorsk Name, English Antall studiepoeng / Credits 15 Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for Ja Nei practical training Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram GLU 1-7 EBINNL Innledning / Introduction Emne 1b er et bacheloremne i grunnskolelærerutdanningen 1-7 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. Emnet har vekt på læringsarbeid i grunnskolen. EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: Kunnskaper - har kunnskap om skolefagets historie - har kunnskap om sentrale styringsdokumenter for mat og helse - har grunnleggende kunnskap om råvarer og bearbeiding av mat - har grunnleggende kunnskap om hva som kan fremme matdannelse - har kunnskap om sensorikk

6 EBFORK Forkunnskaper / Prerequisites - har kunnskap om fagdidaktikk og didaktiske planleggingsmodeller - har kunnskap om tilgjengelige læremidler i faget mat og helse - har kunnskap om vurdering i mat og helse Ferdigheter - kan anvende ulike matlagingsmetoder som formidler god smaksopplevelse - kan anvende didaktiske planleggingsmodeller og læringsstrategier som tar hensyn til elevers forutsetninger og fremmer progresjon i faget - kan planlegge, gjennomføre og vurdere begynneropplæring med fokus på grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring, og grunngi faglige og didaktiske valg - kan vurdere praktisk kjøkkenarbeid med overføringsverdi til grunnskolen Generell kompetanse - kan utøve og utvikle egen profesjonalitet som lærer i mat og helse og ha innsikt i profesjonsetiske problemstillinger - kan bruke opplæringen i mat og helse som en inkluderende lærings- og danningsarena EBOVER Faglig overlapp / Course overlap EBINNH Innhold / Content Emnet omfatter planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsarbeid i faget mat og helse på trinn 1-7 i grunnskolen. Emnet har fokus på didaktiske læringsmodeller og læringsressurser EBARB Arbeidsformer / Study methods i faget, og vektlegger praktisk matlaging. Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, praktisk kjøkkenarbeid, individuelt arbeid, gruppearbeid, ekskursjon, selvstudium, praksis i grunnskolen og veiledning individuelt og i grupper. Materialkostnader og ekskursjoner må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

7 EBFORP EBVURD Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments Vurderingsform / Methods of assessment Arbeidskrav I: Studentene skal individuelt skrive logger fra praktisk kjøkkenleksjon. Loggene skal vise overføringsverdi til undervisning på barnetrinnet (1-7). Undervisningsoppleggene skal begrunnes ut fra kompetansemål i LK06, og det skal komme klart fram hvordan opplæringen fagdidaktisk bør organiseres. Arbeidskrav 2: Studentene skal i gruppe planlegge, gjennomføre og vurdere en praktisk leksjon med fokus på begynneropplæring og som har overføringsverdi til grunnskolen. Den praktiske leksjonen skal gjennomføres for medstudenter på undervisningskjøkkenet. Undervisningsopplegget skal være forankret i 1-2 kompetansemål fra LK06. Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenningen. Praktisk matlagingseksamen som har fagdidaktisk overføringsverdi til undervisning i grunnskolen med påfølgende individuell muntlig eksaminasjon om fagdidaktiske spørsmålsstillinger. Studenten har 24 timer til forberedelse til den praktiske oppgaven. EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials EBLITT Litteratur / Literature list EBANSV Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator EBSPRAK Undervisningsspråk / Language of instruction EBPROG Progresjonskrav/ Requirements for study progression EBUNDSEM Undervisningssemester / Semester of instruction Karakterskala: A-F, der F er ikke bestått. Praktisk del teller 60% og den muntlige delen teller 40% av samlet resultat. Alle hjelpemidler tillatt til den praktiske delen av eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt til muntlig del av eksamen. Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst

8 EBSEM Eksamenssemester / Semester of assessment Høst Vår Både høst og vår

9 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Emne 2a Matkultur, forbruk og miljø In English Navn, nynorsk Name, English Antall studiepoeng / Credits 15 Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for Ja Nei practical training Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram GLU 1-7 EBINNL Innledning / Introduction Emne 2a er et bacheloremne i grunnskolelærerutdanningen 1-7 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. Gjennom studiet skal studentene utvikle kompetanse innenfor fagområdets miljømessige og kulturelle dimensjoner. Ved utenlandsopphold i 6. semester kan emne 2a og 2b erstattes med tilsvarende studier ved andre utdanningsinstitusjoner. Emnene må være godkjent før utreise. EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: Kunnskaper - har kunnskap om hovedtrekk i utviklingen av kostholdet og politikken på matområdet

10 - har kunnskap om matvaresystemet og barn og unge som matforbrukere - har kunnskap om mat og måltiders betydning for sosialisering og identitetsutvikling blant barn og unge - har kunnskap om mat og måltiders symbolske og kommunikative funksjoner i ulike kulturer - har kunnskap om entreprenørskap og innovasjon i faget mat og helse Ferdigheter - kan organisere måltidssituasjoner som avspeiler ulike kulturelle kontekster med overføringsverdi til opplæring i skolen - kan vurdere miljø- og bærekraftfaktorer i produksjon og forbruk av mat og arbeide tverrfaglig med temaet - kan beskrive og nyansere smaksopplevelser og sensoriske uttrykk i praktisk matlaging - kan tilrettelegge for estetisk erfaring med mat og måltider - kan kombinere kunnskap om tradisjonell og ny mat i skapende arbeid med overføringsverdi til opplæring i skolen - kan legge til rette for begynneropplæring og tilpasset opplæring med fokus på progresjon i grunnleggende ferdigheter - kan anvende didaktiske planleggingsmodeller og læringsstrategier i innen temaene matkultur, forbruk og miljø Generell kompetanse - kan lage en progresjonsplan for fagdidaktisk arbeid i mat og helse - kan oppdatere seg faglig og reflektere over faglige problemstillinger - kan reflektere over egen undervisningspraksis i mat og helse

11 EBFORK Forkunnskaper / Prerequisites EBOVER Faglig overlapp / Course overlap EBINNH Innhold / Content I emne 2a legges det vekt på mat og måltiders betydning for sosialisering og identitetsutvikling, på barn og unge som matforbrukere og på entreprenørskap. EBARB Arbeidsformer / Study methods Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, praktisk kjøkkenarbeid, individuelt arbeid, gruppearbeid, ekskursjon, selvstudium, praksis i grunnskolen og veiledning individuelt og i grupper. Materialkostnader og ekskursjoner må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer. EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments Arbeidskrav 1: Litteraturoppgave. Studenten skal individuelt skrive en faglig tekst på ord basert på 2 faglige/vitenskapelige artikler fra pensumlitteraturen som tar opp miljømessige aspekter ved mat og måltider. I oppgaven skal studenten analysere, sammenligne og vurdere de to fagartiklene. EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment Arbeidskrav 2: Presentasjon av et mat-/måltidshistorisk tema. Studenten skal individuelt eller i gruppe (maks. tre) holde et foredrag (15-20 min.) over ett mathistorisk tema (råvare, matrett) knyttet til en region eller nasjon. Videre skal en gjøre rede for hvordan temaet kan anvendes i mat- og helseundervisningen på trinn 1-7. Presentasjonen skal i tillegg leveres skriftlig. Nærmere krav fastsettes av faglærer. Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenningen. Individuell skriftlig 2 dagers hjemmeeksamen på ord over oppgitt tema.

12 EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials EBLITT Litteratur / Literature list EBANSV Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator EBSPRAK EBPROG Undervisningsspråk / Language of instruction Progresjonskrav/ Requirements for study progression EBUNDSEM Undervisningssemester / Semester of instruction EBSEM Eksamenssemester / Semester of assessment Karakterskala: A-F, der F er ikke bestått. Alle Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst Høst Vår Både høst og vår

13 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Name, English Emne 2b - Helsefremmende kosthold og forskningsarbeid Antall studiepoeng / Credits 15 Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD In English Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for Ja Nei practical training Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram GLU 1-7 EBINNL Innledning / Introduction Emne 2b er et bacheloremne i grunnskolelærerutdanningen 1-7 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. Emnet vektlegger helsefremmende kostholdsarbeid og FoU-oppgave. Ved utenlandsopphold i 6. semester kan emne 2a og 2b erstattes med tilsvarende studier ved andre utdanningsinstitusjoner. Emnene må være godkjent før utreise. I emne 2b skal studenten tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om kosthold og helse i skolen. Videre skal studentene fokusere på profesjonsrettet forskning- og utviklingsarbeid i mat og helse som skal gi rom for fordypning i et begrenset tema. EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

14 Kunnskaper - har kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse - har kunnskap om sentrale utfordringer i barn og unges kosthold - har kunnskap om påvirkningsfaktorer for helsefremmende kostholdstiltak i skolen - har kunnskap om hvordan ny viten omdannes til nasjonale kostanbefalinger - har kunnskap om vitenskapsteori og relevante metoder i forsknings- og utviklingsarbeid i mat og helse Ferdigheter - kan kritisk vurdere påstander om kosthold og helse i ulike medier opp mot forskningsbasert kunnskap - kan gjøre reflekterte matvarevalg i tråd med kostholdsrådene - kan planlegge, gjennomføre og vurdere begynneropplæring om kosthold og helse som inkluderer grunnleggende ferdigheter og ulike elevers behov - kan reflektere over og se sammenheng mellom læreplaner, rammefaktorer og egen undervisning - kan anvende metoder i forsknings- og utviklingsprosjekt relevant for egen lærerkompetanse og undervisning i mat og helse - kan planlegge, gjennomføre og rapportere forsknings- og utviklingsprosjekt relevant for opplæring i mat og helse og helsefremmende kosthold i skolen Generell kompetanse - kan implementere elementer fra styringsdokumenter relevant for mat- og helsefaget og helsefremmende kosthold i skolen - kan utføre lokalt læreplanarbeid på barnetrinnet og bidra til nytenking og videreutvikling av faget mat og helse

15 EBFORK EBOVER Forkunnskaper / Prerequisites Faglig overlapp / Course overlap EBINNH Innhold / Content I emne 2b skal studenten tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i helsefremmende kostholdstiltak i skolen. Videre skal studentene fokusere på profesjonsrettet forskning- og utviklingsarbeid i mat og helse som skal gi rom for fordypning i et begrenset tema. EBARB Arbeidsformer / Study methods Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger oppgaveskriving, fremlegging av oppgave, individuelt arbeid og veiledning individuelt og i grupper. EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments Materialkostnader og ekskursjoner må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer. Studentene skal legge fram utkast til FoU-oppgave for medstudenter og faglærer. Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenningen. FoU-oppgave (7,5 sp) 3 timers skriftlig eksamen (7,5 sp). EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials EBLITT Litteratur / Literature list EBANSV Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator Karakterskala: A-F, der F er ikke bestått. Alle EBSPRAK EBPROG Undervisningsspråk / Language of instruction Progresjonskrav/ Requirements for study progression Ja Nei

16 EBUNDSEM Undervisningssemester / Semester of instruction EBSEM Eksamenssemester / Semester of assessment Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst Høst Vår Både høst og vår

17 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Emne 3a - Utdanning og læring i mat og helse In English Navn, nynorsk Name, English Antall studiepoeng / Credits 15 Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for Ja Nei practical training Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram GLU 1-7 EBINNL Innledning / Introduction Emne 3a er et masteremne i grunnskolelærerutdanningen 1-7. Emnet fokuserer på mat og helse som undervisningsfag, og har en forskningsbasert tilnærming. EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: Kunnskaper har avansert kunnskap om læringsperspektiv og arbeidsmåter i mat og helse har inngående kunnskap om didaktiske problemstillinger i begynneropplæringen i matog helsefaget har inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov

18 har inngående kunnskap om progresjon i mat- og helseundervisningen og elevers læring i mat og helse har innsikt i hvordan læreplanene i mat og helse kan forstås og operasjonaliseres har inngående kunnskap om forskning, anvendte forskningsmetoder og utfordringer på områdene ernæring, kulturforståelse, matforbruk og bærekraftighet EBFORK EBOVER Forkunnskaper / Prerequisites Faglig overlapp / Course overlap Ferdigheter kan analysere og kritisk vurdere opplæringen i mat og helse ut fra et helsemessig og et sosiokulturelt perspektiv kan på avansert nivå anvende prinsipp for læringsorientert vurdering i mat og helse og slik bidra til at elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling kan vurdere digitale ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker undervisningen og utvikler elevenes læring i mat og helse Generell kompetanse kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg i mat og helse kan bruke kunnskaper og sentrale teorier fra fagfeltet til å formulere egne problemstillinger og bidra til utvikling på fagfeltet kan problematisere og diskutere hvordan skolefaget mat og helse kan påvirke kostholdet EBINNH Innhold / Content Emnet gir en fordypning i undervisningsfaget mat og helse, og omhandler bakgrunn, innhald og formål med mat- og helsefaget, og fagdidaktiske praksiser. Emnet tar for seg ulike læringsformer, tilpasset opplæring, begynneropplæring og mat- og helsefagets kompetanseområder. EBARB Arbeidsformer / Study methods Undervisningen skjer som en kombinasjon av forelesninger, studentarbeid i seminar, studentpresentasjoner og selvstudium.

19 EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments Arbeidskrav 1: Studentene skal organisere et åpent seminar der en parvis eller i gruppe presenterer et selvvalgt didaktisk tema innen begynneropplæring i mat og helse. Muntlig innlegg og skriftlige vedlegg skal dokumentere studentenes læringsutbytte. Det er obligatorisk veiledning i forbindelse med arbeidskravet. Arbeidskrav 2: Studentene skal individuelt skrive et litteraturstudie på 2000 ord om et oppgitt tema relevant for undervisning i mat og helse. Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Studenter som ikke består et obligatorisk arbeidskrav får et (1) nytt leveringsforsøk samme semester, innen en frist satt av faglærer. EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials EBLITT Litteratur / Literature list EBANSV Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenningen. Individuell muntlig eksamen Karakterskala: A-F, der F er ikke bestått. Ingen EBSPRAK EBPROG Undervisningsspråk / Language of instruction Progresjonskrav/ Requirements for study progression Ja Nei

20 EBUNDSEM Undervisningssemester / Semester of instruction EBSEM Eksamenssemester / Semester of assessment Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst Høst Vår Både høst og vår

21 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Emne 3b - Skolen som matlandskap Navn, nynorsk Name, English Antall studiepoeng / Credits 15 In English Studienivå /Level of study Praksisemne / Course for practical training Ansvarlig institutt Bachelornivå Masternivå PHD Videreutdanning (EVO) Ja Nei Tilhører studieprogram GLU 1-7 og GLU 5-10 EBINNL Innledning / Introduction Emne 3b er et masteremne i grunnskolelærerutdanningen og er felles for 1-7 og Emnet gir studentene mulighet til å fordype seg innenfor et felt som er relevant både for opplæringen i mat- og helsefaget og i skolens rolle og ansvar på mat- og måltidsområdet. EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: Kunnskaper har god kunnskap om forskning om skolens matlandskap har inngående kunnskap om vitenskapelige teorier og tenkemåter som kan forklare hvordan mat- og måltidsvaner dannes og utvikles har inngående kunnskap om betydningen av mat og måltider i et skole- og livsløpsperspektiv

22 har inngående kunnskap om strategier for implementering av tiltak relevant for mat og måltider i skolen har god innsikt i hvordan helsefremmende kostholdsarbeid inngår i ulike profesjonsutdanninger som er relevant for mat og måltider i skolen Ferdigheter kan analysere og kritisk vurdere mat og måltider i et institusjonsperspektiv kan kritisk anvende forskningsbasert profesjonsrettet kunnskap til utforskning av nye problemområder og bidra til å utvikle faget kan analysere faglige problemstillinger Generell kompetanse kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen i skolen og i samfunnet kan problematisere og diskutere hvordan mat og måltider i skolen kan bidra til sosial utjevning i helse EBFORK Forkunnskaper / Prerequisites EBOVER Faglig overlapp / Course overlap EBINNH Innhold / Content Emnet tar for seg barns kategorisering og konstruksjon av kunnskap om mat. Videre fokuseres det på de kontekstene der barn spiser og lærer om mat og møter ulike normer, EBARB Arbeidsformer / Study methods forestillinger og meninger knyttet til mat. Undervisningen skjer som en kombinasjon av forelesninger, selvstudium, praksis i skolen og diskusjon av tekster i seminar. Det stilles krav om aktiv studentdeltaking, og det legges vekt på problematisering, kritisk refleksjon og diskusjon. EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments Arbeidskrav: Studenten skal skriftlig analysere et tema innenfor skolens matlandskap som er relevant for skolefaget eller for skolemåltidet. Oppgaven skal være på ord og skal dokumentere studentens læringsutbytte knyttet til første, evt. andre kulepunkt under Læringsutbytte kunnskaper i emnet.

23 EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment Utfyllende retningslinjer for arbeidskravet vil bli delt ut ved semesterstart. Arbeidskravet er obligatorisk og vurderes til godkjent/ikke godkjent. For å gå opp til eksamen må studenten ha godkjent arbeidskrav. Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenningen. Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 5 dager. Studenten skal levere en besvarelse på inntil 10 A-4 sider over oppgitt emne. Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem. EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials EBLITT Litteratur / Literature list EBANSV Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator EBSPRAK EBPROG Undervisningsspråk / Language of instruction Progresjonskrav/ Requirements for study progression EBUNDSEM Undervisningssemester / Semester of instruction EBSEM Eksamenssemester / Semester of assessment Karakterskala A-F, der F er ikke bestått. Alle Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst Høst Vår Både høst og vår

24 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Name, English Emne 3c - Forskning og metode Antall studiepoeng / Credits 15 Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD In English Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for Ja Nei practical training Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram GLU 1-7 og GLU 5-10 EBINNL Innledning / Introduction Emne 3c er et masteremne i grunnskolelærerutdanningen og er felles for 1-7 og Emnet fokuserer på forskningsmetoder og retter seg samtidig inn mot et spesifikt tema relevant for masteroppgaven. EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: Kunnskap har kunnskap om etiske problemstillinger i forskningen om mat og måltider i skolen og skolefaget mat og helse har inngående kunnskap om forskningsdesign og relevante kvantitative og kvalitative forskningsmetoder har inngående kunnskap om det forskningsområdet studenten velger å knytte sin egen forskning til

25 EBFORK EBOVER Forkunnskaper / Prerequisites Faglig overlapp / Course overlap Ferdighet kan vurdere og presentere forskning som er relevant for eget forskningsarbeid og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen kan vurdere fagområdets kunnskapsbehov og utforme problemstilling og forskningsdesign på grunnlag av dette kan bruke relevante metoder for innsamling og analyse av empirisk materiale kan anvende og drøfte metodekunnskap fra publiserte studier kan vurdere etiske utfordringer relevant for fagområdet og for egen masteroppgave Generell kompetanse kan utarbeide og grunngi plan for et forskningsprosjekt kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger EBINNH Innhold / Content Emnet gir studentene erfaring med relevante metoder for innsamling og analyse av data. Videre fokuseres det på utforming av problemstillinger og forskningsdesign, fagetiske problemstillinger og fagfordypning. Emnet skal forberede studentene til et selvstendig forskingsarbeid. EBARB Arbeidsformer / Study methods Undervisningen skjer som en kombinasjon av forelesninger, studentarbeid i seminar, studentfremlegg, praksisopphold og selvstudium. EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments Arbeidskrav 1: Studentene skal presentere et selvvalgt tema relevant for mat og måltider i skolen eller matog helsefaget. Temaet presenteres muntlig på et seminar som er åpent for mat- og helsestudenter på bachelornivå. Arbeidskrav 2: Studentene skal i praksisperioden prøve ut og vurdere to ulike vitenskapelige metoder for datainnsamling relevant for mat og måltider i skolen eller mat- og helsefaget. Resultatene skal presenteres som en poster med muntlig fremlegg.

26 EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenningen. Individuell skriftlig 6 timers eksamen. Karakterskala: A-F, der F er ikke bestått. EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials EBLITT Litteratur / Literature list EBANSV Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator EBSPRAK EBPROG Undervisningsspråk / Language of instruction Progresjonskrav/ Requirements for study progression EBUNDSEM Undervisningssemester / Semester of instruction EBSEM Eksamenssemester / Semester of assessment Ingen Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst Høst Vår Både høst og vår

27 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Name, English Emne 4 Masteroppgave Antall studiepoeng / Credits 45 Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD In English Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for Ja Nei practical training Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram GLU 1-7 og GLU 5-10 EBINNL Innledning / Introduction Emne 4 er et masteremne i grunnskolelærerutdanningen som omhandler masteroppgaven. Emnet er felles for grunnskolelærerutdanningen 1-7 og Emnet skal gi opplæring i profesjonsrettet og praksisorientert forskning i et begrenset fagområde, og skal resultere i en skriftlig masteroppgave. EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: Kunnskap har avansert innsikt i forskningslitteratur og publiseringskanaler som er relevant for mat og helse og mat og måltider i skolen har spesialisert innsikt i det avgrensede fagområdet som er valgt i masteroppgaven

28 har inngående kunnskap om relevant teori, metode og etiske betraktninger for masteroppgaven Ferdigheter kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende forskning på fagområdet og anvende denne kunnskapen til utforsking av nye problemområder avgrense og formulere problemstillinger med relevans for fagområdet kan bruke relevant teori og metode knyttet til arbeidet med eget masterarbeid og reflektere kritisk over egne valg kan planlegge og gjennomføre et selvstendig og avgrenset profesjonsrettet forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer kan tolke og reflektere over innsamlede data i lys av eksisterende kunnskaper på området kan resonnere selvstendig over eget forskningsarbeid og fremstille dette muntlig og skriftlig Generell kompetanse kan plassere eget forskningstema innenfor en større forskningstradisjon kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogiske nytenking i skolen kan på avansert måte formidle og kommunisere forsknings- og utviklingsarbeid på en forståelig måte og knytte det til profesjonsutøvelse EBFORK Forkunnskaper / Prerequisites Bestått FoU-oppgave EBOVER Faglig overlapp / Course overlap EBINNH Innhold / Content Emnet skal gi opplæring innenfor et begrenset fagområde knyttet til skolens virksomhet. Masteroppgaven skal vise selvstendighet, evne til analyse og til vitenskapelig argumentasjon. Masteroppgaven kan være empirisk eller teoretisk forankret og skal være tilknyttet forskningsgruppen «Mat og måltider i skole og barnehage». Studenten kan også bruke innsamlet data fra forskningsgruppen sine forskingsprosjekt i masteroppgaven. Tema for og tilnærming til forskningsarbeidet skal skje i samråd med veileder.

29 EBARB Arbeidsformer / Study methods Emnet innebærer selvstendig eller parvis arbeid med masteroppgaven. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Veiledningen innebærer kvalitetssikring ved innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Det oppnevnes veileder for hver masteroppgave. I starten av veilederforholdet skal det settes opp en avtale mellom veileder og student der begges plikter og rettigheter er nærmere definert, herunder omfanget av veiledningen. Veiledning blir gitt individuelt, i gruppe og på samlinger knyttet til masteroppgaven. Det forventes at studentene deltar aktivt på seminar både med fremlegging av egne prosjekt og med tilbakemeldinger på andres prosjekter. EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal få levere masteroppgaven: - innlevering av prosjektskisse med tema, problemstilling og metode for oppgaven - minst tre individuelle faglige veiledninger i arbeidet med masteroppgaven - levere eget utkast og gi tilbakemelding på en del av masteroppgaven til en medstudent tre ganger - deltakelse på seminar med 15 min fremlegg av masteroppgaven Obligatoriske arbeidskrav må være utført og godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Studenter som ikke består et obligatorisk arbeidskrav får ett nytt leveringsforsøk samme semester, innen en frist satt av faglærer. Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenning. EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment Eksamen består av en skriftlig masteroppgave som skrives individuelt eller i par. Ved skriving i par vil størrelsen på oppgaven bli større.

30 Retningslinjer for masteroppgaven gir ytterligere informasjon om formelle krav til oppgaven. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials EBLITT Litteratur / Literature list EBANSV Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator EBSPRAK EBPROG Undervisningsspråk / Language of instruction Progresjonskrav/ Requirements for study progression EBUNDSEM Undervisningssemester / Semester of instruction EBSEM Eksamenssemester / Semester of assessment Alle Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst Høst Vår Både høst og vår

Pedagogikk og elevkunnskap 1-7

Pedagogikk og elevkunnskap 1-7 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Kode tildeles av

Detaljer

KRLE 1-7. Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett

KRLE 1-7. Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett KRLE 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Norsk Kode tildeles av administrasjonen.

Detaljer

KRLE Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett

KRLE Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett KRLE 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Norsk Kode tildeles av administrasjonen.

Detaljer

Mal for studieprogram og emner

Mal for studieprogram og emner Mal for studieprogram og emner Hvem leser emne og studieprogrambeskrivelser? Studentene Visninger på HiB sine nettsider i august: 820 361 sesjoner. Forberedelser 244 366 (29.79%) Klagesaker på studieprogramrelaterte

Detaljer

Pedagogikk og elevkunnskap 5-10

Pedagogikk og elevkunnskap 5-10 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Norsk Kode tildeles av administrasjonen.

Detaljer

MATEMATIKK 1-7 med master i matematikk fagdidaktikk

MATEMATIKK 1-7 med master i matematikk fagdidaktikk MATEMATIKK 1-7 med master i matematikk fagdidaktikk Koder til Emnekategorier Norsk In English bruk for administrasjonen: Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen. Navn, bokmål Matematikk 1 A:

Detaljer

Samfunnsfag 1, emne 1. Videreutdanning (EVO) Ja Nei

Samfunnsfag 1, emne 1. Videreutdanning (EVO) Ja Nei Samfunnsfag 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Norsk Kode tildeles av

Detaljer

SAMFUNNSFAG Samfunnsfag Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier. English

SAMFUNNSFAG Samfunnsfag Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier. English SAMFUNNSFAG 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Norsk Kode tildeles av administrasjonen. Navn,

Detaljer

MATEMATIKK Matematikk Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier

MATEMATIKK Matematikk Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier MATEMATIKK 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Navn, bokmål MAT-1A: Undervisning

Detaljer

KROPPSØVING 1-7. Koder til bruk for administrasjonen:

KROPPSØVING 1-7. Koder til bruk for administrasjonen: KROPPSØVING 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen. Navn, bokmål

Detaljer

KROPPSØVING Koder til bruk for administrasjonen:

KROPPSØVING Koder til bruk for administrasjonen: KROPPSØVING 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen. Navn, bokmål

Detaljer

Koder til bruk Emnekategorier Norsk In English for admini- strasjonen: Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Name, English

Koder til bruk Emnekategorier Norsk In English for admini- strasjonen: Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Name, English MUSIKK 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Norsk In English Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Name, English Musikk 1A Musikk 1 A Music 1 A Faktaboks Antall studiepoeng / Credits

Detaljer

MUSIKK Musikk Emnekategorier. Koder til bruk for administrasjonen: English

MUSIKK Musikk Emnekategorier. Koder til bruk for administrasjonen: English MUSIKK 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Navn, bokmål Musikk 1A Navn, nynorsk

Detaljer

KUNST OG HANDVERK 1-7

KUNST OG HANDVERK 1-7 KUNST OG HANDVERK 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Norsk Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen. Navn,

Detaljer

Norsk 1-7 fagdidaktikk

Norsk 1-7 fagdidaktikk Norsk 1-7 fagdidaktikk Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Navn, bokmål Norsk 1 begynneropplæringa

Detaljer

Kunst og handverk 5-10

Kunst og handverk 5-10 Kunst og handverk 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Norsk Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen.

Detaljer

Fremkommer på karakterutskrift og Diploma supplement

Fremkommer på karakterutskrift og Diploma supplement NORSK 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen. Navn,

Detaljer

Koder til Emnekategorier Norsk In English bruk for admini- strasjonen: Emnekode / Code Navn, bokmål Naturfag 1a. Den levende naturen Navn, nynorsk

Koder til Emnekategorier Norsk In English bruk for admini- strasjonen: Emnekode / Code Navn, bokmål Naturfag 1a. Den levende naturen Navn, nynorsk NATURFAG 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen.

Detaljer

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn)

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1091_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

NATURFAG 1-7. Naturfag 1-7. Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier. Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett

NATURFAG 1-7. Naturfag 1-7. Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier. Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett NATURFAG 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen.

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Mat og helse, 30 stp, Levanger

Mat og helse, 30 stp, Levanger NO EN Mat og helse, 30 stp, Levanger Dette studiet er praktisk rettet, der det å lage mat inngår som en viktig del. Den teoretiske delen er viktig som grunnlag for det praktiske arbeidet og for fagets

Detaljer

Praktisk mat og kultur

Praktisk mat og kultur Praktisk mat og kultur Emnekode: GLU2091_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Høringsinnspill til Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen

Høringsinnspill til Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen Bergen den 15. mai. 2016 Fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Høringsinnspill til Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen Høringsutkastet til nye Nasjonale retningslinjer

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN Revidert av dekan 17. juni 2012, gjelder fra og med studieåret 2012/2013 Emnekode: LTMAGNO160 Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Syklus 1 og syklus 2: med fokus på syklus 2

Syklus 1 og syklus 2: med fokus på syklus 2 Syklus 1 og syklus 2: med fokus på syklus 2 Oversikt Hovedtema: syklus 2 i en integrert utdanning 1. Masterfaget 2. Syklus 2 i masterfaget 3. Internasjonalisering 4. Masteroppgaven milepæler og fremdrift

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus)

Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Samfunnsfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet består av 4 emner hver på 15 sp. Studiet kan tas på fulltid over 2 semestre. Innledning Samfunnsfag

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk 2 1-7/English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er 30 studiepoeng

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk 2 1-7/English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er 30 studiepoeng EMNEKODE: 4EN2 1-7 EMNENAVN Engelsk 2 1-7/English 2 1-7 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er 30 studiepoeng INNLEDNING Engelsk 2 for 1-7 bygger på Engelsk 1 for 1-7 og gir fordypning

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Emnekode / Code Navn, bokmål Engelsk 1, modul 1: Engelsk språk og fagdidaktikk 1

Emnekode / Code Navn, bokmål Engelsk 1, modul 1: Engelsk språk og fagdidaktikk 1 ENGELSK 5-10 Koder til bruk for administrasjone n: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk Emnekode / Code Navn, bokmål Engelsk 1, modul 1: Engelsk språk

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk /English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er på 30 studiepoeng

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk /English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er på 30 studiepoeng EMNEKODE: 4EN2 5-10 EMNENAVN Engelsk 2 5-10/English 2 5-10 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er på 30 studiepoeng INNLEDNING Engelsk 2 for 5-10 bygger på Engelsk 1 for 5-10 og

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå, og gjennomføres med 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG 1 2017-2018 Modul 1 Faglig innhold i emnet: Lærerutdanningsfaget samfunnsfag kvalifiserer kandidaten til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer for 5.-10.trinn. Dette fordrer bred

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Mat og helse 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et profesjonsfaglig 30-studiepoengs studium i lærerutdanning. Det er organisert som ordinær campusutdanning

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING KUNSTFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING KUNSTFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK KUNSTFAG SIDE 45 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING KUNSTFAG Kort om studieretningen Studiets målsetting er å gi fordypning i fagdidaktikk i kunstfag

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Emnekode: 2GLSM19 Studiepoeng: 30 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Se generell beskrivelse av studiet Læringsutbytte MATEMATIKK

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Matematikk 1 emne 1 ( trinn)

Matematikk 1 emne 1 ( trinn) Matematikk 1 emne 1 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1110_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk.

Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk. Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen - Course Plan Eit studieprogram inneheld fleire emne. Ei emnebeskriving er ein detaljert plan for eitt av emna i eit studieprogram. Krav til studiar

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

MGL5MA101 Matematikk 1, modul 1, 1. studieår GLU 5-10

MGL5MA101 Matematikk 1, modul 1, 1. studieår GLU 5-10 MGL5MA101 Matematikk 1, modul 1, 1. studieår GLU 5-10 Disposisjon Utfyllende opplysninger og kommentarer Emnenavn Matematikk 1, modul 1 5-10 Matematikk 1, modul 1 5-10 Mathematics 1, module 1 5-10 Studieprogram

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer