Samfunnsfag 1, emne 1. Videreutdanning (EVO) Ja Nei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsfag 1, emne 1. Videreutdanning (EVO) Ja Nei"

Transkript

1 Samfunnsfag 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Norsk Kode tildeles av administrasjonen. Samfunnsfag 1, emne 1 In English Name, English Antall studiepoeng / Credits 15 Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD Praksisemne / Course for practical training Ansvarlig institutt Videreutdanning (EVO) Ja Nei Tilhører studieprogram GLU 1-7 EBINNL Innledning / Introduction Lærarutdanningsfaget samfunnsfag skal førebu studentane til profesjonsrolla som samfunnsfaglærar for barne- og ungdomstrinnet, med særleg vekt på begynnaropplæring,

2 innføring i grunnleggande ferdigheiter og arbeid med kompetansemål på barne- og mellomtrinnet. Sentralt i studiet står elles arbeid med tilpassa opplæring og vurdering. Samfunnsfagsstudiet i grunnskulelærarutdanninga er internasjonalt orientert både i innhaldet og i formidlinga av faget. Faget inneheld elles ei balansert innhaldsfordeling mellom geografi, historie og samfunnskunnskap. EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte: KUNNSKAPAR Kandidaten: har kunnskap om vitskaplege teoriar og metodar i geografi, historie og samfunnskunnskap har kunnskap om fagdidaktisk teori og forsking i samfunnsfaget i skulen som er særleg knytta til begynnaropplæring, tilpassa opplæring, vurdering og arbeid med kompetansemål i samfunnsfag på barne- og mellomtrinnet har kunnskap om sosialisering, identitetsdanning og ulikskap i eit samfunnsfagleg perspektiv har kunnskap om samane som urfolk, om dei nasjonale minoritetane, og om kulturelt mangfald i Noreg har kunnskap om samspelet mellom menneske, teknologi og natur med vekt på ressursfordeling og berekraftig utvikling har kunnskap om samfunnsfaglege problemstillingar knytt til elevane sin digitale kvardag har kunnskap om stad og landskap som natur, kultur og historie

3 DUGLEIKAR kan arbeide med verdiar og haldningar i samfunnsfag i skulen, stimulere til undring om og respekt for mangfald og bruke dette som ressurs i arbeidet med alle elevar kan leie læringsprosessar som sikrar progresjon i opplæringa og som legg særleg vekt på begynnaropplæring, tidleg innsats, grunnleggjande ferdigheiter og kompetansar kan finne, søkje, vurdere og tolke ulike typar kjelder for å legge til rette for gode læringsprosessar kan reflektere over praksis og praksisplanlegging, leiing av læringsarbeid og vurdering av dette som grunnlag for læringsretta tilbakemelding GENERELL KOMPETANSE kan reflektere sjølvstendig og kritisk over samfunnsfaglege spørsmål har overblikk over periodar og utviklingsmønster og kan gjere greie for korleis historie og kultur blir konstruert kan reflektere sjølvstendig og kritisk over fagdidaktiske spørsmål, særleg knytt til begynnaropplæring EBFORK Forkunnskaper / Prerequisites Oppgi emnekode [MAT100] dersom det er et krav og skriv i mer generelle vendinger det som det er en anbefaling. EBOVER EBINNH Faglig overlapp / Course overlap Innhold / Content

4 Emnet gjev ei innføring i begynnaropplæring og fagdidaktikk i samfunnsfaget og i sentrale tema i historie, geografi og samfunnskunnskap knytt særleg til undervisninga på barne- og mellomtrinnet EBARB Arbeidsformer / Study methods Førelesing, gruppearbeid, ekskursjonar, individuelt arbeide og munnleg framføring EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments Munnleg framlegg i gruppe. Framlegget kan vera eit digitalt produkt eller innehalde eit digitalt element. Retningsliner vert delt ut ved semesterstart. EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials 3-dagars individuell heimeeksamen, 2000 ord. Karakterskala: F-A Ingen EBLITT Litteratur / Literature list Frist for å melde inn endelig litteraturliste er ved semesterstart. EBANSV Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator EBSPRAK Undervisningsspråk / Language of instruction Norsk [Erstatt «norsk» dersom emnet undervises på et annet språk]

5 EBPROG EBUNDSEM Progresjonskrav/ Requirements for study progression Undervisningssemester / Semester of instruction Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår EBSEM Eksamenssemester / Semester of assessment Start vår - eksamen høst [Skriv en merknad dersom emnet går over flere semester] Høst Vår Både høst og vår Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Norsk Kode tildeles av administrasjonen. Navn, bokmål Samfunnsfag 1, emne 2 Navn, nynorsk Name, English Fremkommer på karakterutskrift og vitnemål Fremkommer på karakterutskrift og Diploma supplement In English

6 Antall studiepoeng / Credits Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD Praksisemne / Course for practical training Ansvarlig institutt Videreutdanning (EVO) Ja Nei Tilhører studieprogram GLU 1-7 EBINNL Innledning / Introduction Lærarutdanningsfaget samfunnsfag skal førebu studentane til professjonsrolla som samfunnsfaglærar for barne- og mellomtrinnet, med særleg vekt på begynnaropplæring, innføring i grunnleggande ferdigheiter og arbeid med kompetansemål på barne- og mellomtrinnet. Sentral i studiet står elles arbeid med tilpassa opplæring og vurdering. Samfunnsfagsstudiet i grunnskulelærarutdanninga er internasjonalt orientert både i innhaldet og i formidlinga av faget. Faget inneheld elles ei balansert innhaldsfordeling mellom geografi, historie og samfunnskunnskap. EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: KUNNSKAPAR Kandidaten: har kunnskap om vitskaplege teoriar og metodar i geografi, historie og samfunnskunnskap

7 har kunnskap om fagdidaktisk teori og forsking i samfunnsfaget i skulen som er særleg knytta til begynnaropplæring, tilpassa opplæring, vurdering og arbeid med kompetansemål i samfunnsfag på barne- og mellomtrinnet har kunnskap om menneskerettar, medborgarskap, demokrati og demokratiseringsprosessar har kunnskap om ideologiar, makt og politiske system har kunnskap om konfliktar og samarbeid i geografisk, historisk og samfunnsvitskapleg perspektiv har kunnskap om samspelet mellom befolkning, mobilitet og globalisering DUGLEIKAR Kandidaten: kan reflektere over ulike dimensjonar ved demokratiomgrepet og legge til rette for demokratisk praksis i skulen kan leie læringsprosessar med særleg vekt på å vidareutvikle grunnleggande ferdigheiter og kompetansar og sikre progresjon i opplæringa kan finne, vurdere og tolke ulike typar kjelder for å legge til rette for gode læringsprosessar kan reflektere over planlegging, leiing og vurdering av læringsarbeid som grunnlag for læringsretta tilbakemelding GENERELL KOMPETANSE Kandidaten:

8 kan reflektere sjølvstendig og kritisk over samfunnsfaglege spørsmål har overblikk over periodar og utviklingsmønster og kan gjere greie for korleis historie og kultur blir konstruert kan reflektere sjølvstendig og kritisk over didaktiske spørsmål knytt til begynnaropplæringa på barne- og mellomtrinnet EBFORK Forkunnskaper / Prerequisites Oppgi emnekode [MAT100] dersom det er et krav og skriv i mer generelle vendinger det som det er en anbefaling. EBOVER Faglig overlapp / Course overlap Oppgi reduksjon mellom emner, både nedlagte emner (gamle emnekoder) og emner som undervises f.eks ved andre institutt. EBINNH Innhold / Content Innhald i emnet er sentrale tema i kunnskapsområda historie, geografi og samfunnskunnskap. Det vert lagt vekt på korleis studenten ved hjelp av fagdidaktikk kan formidle desse tema i skulen. EBARB Arbeidsformer / Study methods Førelesing, gruppearbeid, individuelt arbeid, ekskursjonar og skriftleg arbeide. EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments Individuelt skriftleg arbeid på inntil 2000 ord. Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen. EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials 6-timars skiftleg skuleeksamen Karakterskala: F-A Ingen

9 EBLITT Litteratur / Literature list Frist for å melde inn endelig litteraturliste er ved semesterstart. EBANSV Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator EBSPRAK EBPROG EBUNDSEM Undervisningsspråk / Language of instruction Progresjonskrav/ Requirements for study progression Undervisningssemester / Semester of instruction Norsk [Erstatt «norsk» dersom emnet undervises på et annet språk] Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår EBSEM Eksamenssemester / Semester of assessment Start vår - eksamen høst [Skriv en merknad dersom emnet går over flere semester] Høst Vår Både høst og vår

10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen. Navn, bokmål Samfunnsfag 2 emne 1 Navn, nynorsk Samfunnsfag 2 emne 1 Name, English Antall studiepoeng / Credits 15 Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for practical training Ja Nei Ansvarlig institutt

11 Tilhører studieprogram GLU 1-7 EBINNL Innledning / Introduction Lærarutdanningsfaget samfunnsfag skal førebu studentane til profesjonsrolla som samfunnsfaglærar. Samfunnsfagsstudiet grunnskulelærarutdanninga byr på ei balansert fordeling mellom geografi, historie og samfunnskunnskap. Dette emnet er retta mot barneog mellomtrinnet, med særleg vekt på å vidareutvikle grunnleggande ferdigheiter og kompetansemål. EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Emnet skal gi større rom for fordjuping i utvalde geografiske område, historiske epokar og samfunnsfaglege prosessar. Internasjonale emne er sentrale. Emne tar opp vitskapleg tenkemåte og kjeldekritikk. Noko av pensum er på engelsk. Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbyte: KUNNSKAP Kandidaten har djupnekunnskap om verdigrunnlaget og mandatet for skulen og skulen sin plass i samfunnet har djupnekunnskap om sentrale føresetnadar for, og problemstillingar knytte til, statsdanning, menneskerettar, medborgarskap, demokrati og demokratiseringsprosessar har djupnekunnskap om samane som urfolk og kjennskap til urfolksproblematikk i internasjonalt perspektiv har djupnekunnskap om utvalde døme på samspelet mellom ressursfordeling, demografi, globalisering og berekraftig utvikling har innsikt i sosiale og kulturelle faktorar som påverkar kjønnsidentitet, seksualitet og samliv

12 DUGLEIKAR Kandidaten kan arbeide med verdiar og haldningar i samfunnsfag for å fremme kritisk refleksjon og handlingskompetanse hos elevane kan finne, vurdere og tolke ulike typar kjelder, og bruke dette i eige FOU-arbeid og til å utvikle elevane sin kritiske kompetanse og kreativitet kan planlegge, leie og vurdere læringsarbeidet på barne- og mellomtrinn med særleg vekt på vidareutvikle grunnleggjande ferdigheiter, og gi læringsretta tilbakemeldingar til elevane, tilpassa deira ulike føresetnader og behov kan bruke og vurdere ulike arbeidsmåtar som stimulerer elevane til medvit om tid, rom og samfunnsprosessar kan legge til rette for demokratisk praksis, utvikling av medborgarskap, samarbeid og konfliktløysing i skulen. kan reflektere over praksis og praksisplanlegging, leiing av læringsarbeid og vurdering av dette som grunnlag for læringsretta tilbakemelding GENERELL KOMPETANSE Kandidaten kan legge til rette for at elevane kan reflektere over samfunnsfaglege spørsmål og stimulere til kritisk tenking og kreativitet kan legge til rette for at elevane skaffar seg overblikk over periodar og utviklingsmønster og for refleksjon over korleis historie og kultur blir konstruert kan bidra til endringsprosessar og samfunnsfagleg nytenking i skulen og involvere lokalt samfunnsliv i opplæringa.

13 EBFORK EBOVER Forkunnskaper / Prerequisites Faglig overlapp / Course overlap EBINNH Innhold / Content Emnet skal gi større rom for fordjuping i utvalde geografiske område, historiske epokar og samfunnstilhøve. Det skal opne for utvida forståing av samanhengar mellom teoretiske perspektiv og læringsprosessar i skulen. Emnet tar for seg urfolksproblematikk, demokrati og menneskerettighetar, ressursforvaltning, og identitet knyta til kultur og oppvekst. Emnet gjev grunnlag for å vurdere og tolke ulike type kjelder, som kan brukast i eige FOU-arbeid. EBARB Arbeidsformer / Study methods Førelesingar, gruppearbeid, individuelt arbeid, ekskursjonar EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments Ingen arbeidskrav EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment 6-timars skriftleg skuleeksamen EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials Ingen EBLITT EBANSV Litteratur / Literature list Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator

14 EBSPRAK EBPROG EBUNDSEM EBSEM Undervisningsspråk / Language of instruction Progresjonskrav/ Requirements for study progression Undervisningssemester / Semester of instruction Eksamenssemester / Semester of assessment Norsk [Erstatt «norsk» dersom emnet undervises på et annet språk] Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst [Skriv en merknad dersom emnet går over flere semester] Høst Vår Både høst og vår

15 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Norsk Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Samfunnsfag 2, emne 2 Navn, nynorsk Samfunnsfag 2, emne 2 Name, English In English Antall studiepoeng / Credits 15 Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for Ja Nei practical training Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram GLU 1-7 EBINNL Innledning / Introduction Lærarutdanningsfaget samfunnsfag skal førebu studentane til profesjonsrolla som samfunnsfaglærar. Samfunnsfagsstudiet i grunnskulelærarutdanninga byr på ei balansert fordeling mellom geografi, historie og samfunnskunnskap. Dette emnet er retta mot barne- og mellomtrinn med særleg vekt på å vidareutvikle grunnleggande ferdigheiter og kompetansemål Emnet skal gje fordjuping i utvalde samfunnsfagelege tema. Emnet skal også opne for utvida forståing av samanhengar mellom teoretiske perspektiv og ulike læringsprosessar i skulen. Internasjonale emne er sentrale. I emnet skal studentane skrive ei FOU-oppgåve. Tema for FOU oppgåva skal vere relevant for undervisningsfaget samfunnsfag. Deler av pensum er på engelsk

16 EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbyte: KUNNSKAPAR Kandidaten har, i tilknyting til arbeid med FOU-oppgåva, djupnekunnskap om utvalde teoriar, metodar og fagdidaktikk knytt til eit sentralt tema i undervisningsfaget samfunnsfag. har djupnekunnskap om utvalde døme på konfliktar og samarbeid i geografisk, historisk og samfunnsvitskapleg perspektiv har kunnskap om økonomiske strukturar, verdiskaping, makt og marknad DUGLEIKAR Kandidaten kan arbeide med verdiar og haldningar i samfunnsfag for å fremme kritisk refleksjon og handlingskompetanse hos elevane kan finne, vurdere og tolke ulike typar kjelder, og bruke dette i eige FOU-arbeid og til å utvikle elevane sin kritiske kompetanse og kreativitet kan planlegge, leie og vurdere læringsarbeidet for barne- og mellomtrinn med særleg vekt på å vidareutvikle grunnleggjande ferdigheiter og gi læringsretta tilbakemeldingar til elevane, tilpassa deira ulike føresetnader og behov. kan bruke og vurdere ulike arbeidsmåtar som stimulerer elevane til medvit om tid, rom og samfunnsprosessar kan legge til rette for demokratisk praksis, utvikling av medborgarskap, samarbeid og konfliktløysing i skulen kan reflektere over praksis og praksisplanlegging, leiing av læringsarbeid og vurdering av dette som grunnlag for læringsretta tilbakemelding GENERELL KOMPETANSE Kandidaten

17 kan legge til rette for at elevane kan reflektere over samfunnsfaglege spørsmål og stimulere til kritisk tenking og kreativitet kan legge til rette for at elevane skaffar seg overblikk over periodar og utviklingsmønster og for refleksjon over korleis historie og kultur blir konstruert kan bidra til endringsprosessar og samfunnsfagleg nytenking i skulen og involvere lokalt samfunnsliv i opplæringa EBFORK EBOVER Forkunnskaper / Prerequisites Faglig overlapp / Course overlap EBINNH Innhold / Content Emnet går djupare inn i utvalde tema i samfunnsfag, fagdidaktikk og samfunnsfaglege metodar. Skriving av oppgåve er sentralt i emnet. I tillegg går emnet inn på internasjonale konfliktar, og internasjonal økonomi. EBARB Arbeidsformer / Study methods Oppgåveskriving, framlegging av oppgåve, førelesingar, individuelt arbeid, gruppearbeid og ekskursjonar. EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments Kandidaten skal leggja fram utkast til FOU-oppgåve for medstudentar og faglærar. Eit arbeidskrav. Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen. EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment 1) FOU-oppgåve, denne skal vere på 7,5 studiepoeng Karakterskala: Gradert karakter 2) Individuell munnleg eksamen. EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials EBLITT Litteratur / Literature list Ingen

18 EBANSV EBSPRAK EBPROG EBUNDSEM EBSEM Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator Undervisningsspråk / Language of instruction Progresjonskrav/ Requirements for study progression Undervisningssemester / Semester of instruction Eksamenssemester / Semester of assessment Norsk Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst [Skriv en merknad dersom emnet går over flere semester] Høst Vår Både høst og vår

19 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Navn, bokmål Emne 1: Samfunnsfagleg forsking og litteratur Navn, nynorsk Emne 1: Samfunnsfagleg forsking og litteratur Name, English Antall studiepoeng / Credits 15 Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for practical training Ja Nei Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram EBINNL Innledning / Introduction Emnet gir studenten høve til å orientere seg breitt i eit samfunnsvitskapleg forskingsfelt som grunnlag for seinare arbeid med ei profesjonsretta masteroppgåve. Emnet skal gi

20 kunnskapar, dugleikar og kompetanse til å etablere forskningsstatus på eit fagfelt, vurdere ulike retningar innan dette feltet, og identifisere nye forskningsspørsmål i profesjonsfeltet. EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbyte: Kunnskapar Kandidaten har inngåande kunnskapar om nokre sentrale samfunnsvitskaplege grunnlagsspørsmål som definerer fagområda historie, geografi, statsvitskap og sosiologi sin eigenart, historie og forskingstradisjonar Har inngåande kunnskapar om forskingslitteratur på eit utvald felt innan samfunnsvitskapane Har kunnskapar om relevante forskingstidsskrift og databasar og korleis dei kan nyttast til forsking Har inngåande kunnskap om korleis akademiske tekstar nyttar forskingslitteratur i argumentasjon og grunngjevingar. Ferdigheiter Kandidaten kan plassera masterprosjektet sitt i forhold til utvalde samfunnsvitskaplege grunnlagsspørsmål kan presentere og diskutere fagstoffet munnleg og skriftleg kan finne fram til relevant forskingslitteratur via bibliotek og databasar kan bruka ulike informasjonskjelder kritisk

21 kan gjera greie for sentrale forskingsbidrag på eit sjølvvald forskingsfelt Generell kompetanse Kandidaten kan analysere og diskutere sentral litteratur innan eit forskingsfelt kan plassere eige masterprosjekt innan ein større forskingstradisjon EBFORK EBOVER Forkunnskaper / Prerequisites Faglig overlapp / Course overlap EBINNH Innhold / Content Emnet gir studentane høve til å orientere seg mot eit forskingsfelt innan historie, geografi eller samfunnskunnskap som kan vere relevant for mastergradsoppgåva deira. Det vil dessutan bli fokusert på kva som kjenneteiknar samfunnsfaga som vitskaplege disiplinar og korleis ein effektivt kan finne fram til forskingslitteratur via bibliotek og databasar. EBARB Arbeidsformer / Study methods EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments Undervisninga skjer som ein kombinasjon av førelesingar, sjølvstudium og diskusjon av tekstar og studentarbeid i seminar. Studentane skriv ei oppgåve som gjer greie for kva forsking og teoretiske perspektiv som ligg føre for temaet dei har valt å skrive masteroppgåve om. Utkast til denne oppgåva skal leggjast fram til diskusjon i seminar. I tillegg til seminararbeid har studentane høve til individuell rettleiing. Desse arbeidsformene skal øve studenten sin evne til litteratursøk og kritisk vurdering av tekstar. Studentane skal presentere tema og problemstilling for masterprosjektet sitt munnleg og skriftleg i seminaret, og være opponent på innlegget til ein medstudent. Utfyllande retningsliner for arbeidskrava vil bli delt ut ved semesterstart. Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen.

22 EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment Oppgåve. Studentane skal skrive ei individuell oppgåve på 4000 ord, som viser at studenten har kunnskapar om eit forskingsfelt, kan formulere eigne problemstillingar og relatere desse til utvalde vitskapsteoretiske spørsmål, avhengig av prosjektets eigenart. Studenten skal også vise evne til akademisk framstilling. Tid for innlevering av eksamen vert annonsert på Studentweb og digitalt eksamenssystem. EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials Karakterskala A-F, der F er ikkje bestått. Ingen [Erstatt «ingen» med konkrete hjelpemidler dersom det er tillatt] EBLITT Litteratur / Literature list Frist for å melde inn endelig litteraturliste er ved semesterstart. EBANSV Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator EBSPRAK EBPROG EBUNDSEM Undervisningsspråk / Language of instruction Progresjonskrav/ Requirements for study progression Undervisningssemester / Semester of instruction Norsk [Erstatt «norsk» dersom emnet undervises på et annet språk] Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst [Skriv en merknad dersom emnet går over flere semester]

23 EBSEM Eksamenssemester / Semester of assessment Høst Vår Både høst og vår

24 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Navn, bokmål Emne 2: Samfunn, utdanning og læring Navn, nynorsk Name, English Antall studiepoeng / Credits 15 Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for practical training Ja Nei Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram EBINNL Innledning / Introduction

25 Emnet fokuserer på fagdidaktiske problemstillingar knytt til formidling av samfunnsfag i ulike læringskontekstar. Det blir lagt særleg vekt på korleis slik formidling er prega av dei kulturelle og politiske kontekstane dei er retta mot. EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbyte: Kunnskapar Kandidaten har inngåande kunnskapar om samfunnsfaglege læringsperspektiv, arbeidsmåtar og formidlingstradisjonar inngåande kunnskapar om sentrale didaktiske problemstillingar og teoriar Inngåande kunnskapar om relasjonen mellom globalisering og utdanning Inngåande kunnskapar om utviklingsteori og skiftande samanhengar mellom utvikling og utdanning Inngåande kunnskapar om omgrepa historiemedvit og minnepolitikk Inngåande kunnskapar om eit utval konkrete situasjonar/konfliktar nasjonalt og internasjonalt der minnepolitikk står sentralt Ferdigheiter Kandidaten kan analysere og kritisk vurdere samfunnsfaglege framstillingar og praksisar nytte samfunnsfaglege metodar og kjelder i undervisning og formidling drøfte ulike utviklingsteoretiske perspektiv på utdanning og kritisk analysere globaliseringas konsekvensar for utdanning

26 reflektere kritisk kring bruken av historiske hendingar og historiske forteljingar i politisk retorikk Generell kompetanse Kandidaten kan problematisere samanhengar mellom kunnskapar, teoriar og praksisar innan feltet samfunnsfagdidaktikk kritisk vurdere korleis globale prosessar påverkar utdanning og utdanningas rolle i eit samfunn reflektere kring måtar historie brukast på i politikk, undervisning, og den ålmenne samfunnsdebatten EBFORK Forkunnskaper / Prerequisites Oppgi emnekode [MAT100] dersom det er et krav og skriv i mer generelle vendinger det som det er en anbefaling. EBOVER Faglig overlapp / Course overlap Oppgi reduksjon mellom emner, både nedlagte emner (gamle emnekoder) og emner som undervises f.eks ved andre institutt. EBINNH Innhold / Content Emnet tar utgangspunkt i samfunnsfagdidaktikken og handlar om kva som er siktemål og hensikt med samfunnsfag, grunngjevingar for faget, kva det skal innehalda og kva som er mogelege arbeidsmåtar i fagdidaktisk praksis. Det blir lagt vekt på å øve opp studentane si evna til kritisk vurdering av samfunnsfaglege framstillingar. Sentralt står ei kritisk drøfting av bruken av historie, både i og utanfor undervisningsinstitusjonane, i ein vidare samfunnsmessig samanheng. Emnet fokuserer også på verknader av globalisering på ulike

27 nivå og i ulike kontekstar, og spesielt korleis globaliseringa stiller utdanningssystemet ovanfor nye utfordringar, også når det gjeld praktisk fagdidaktisk arbeid. EBARB Arbeidsformer / Study methods Førelesingar, seminar, arbeid med eigne tekstar, praksis. EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments Ei individuell, skriftleg oppgåve på inntil 2500 ord. Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen. EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment Munnleg eksamen Karakterskala: A F, der F er ikkje bestått. EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials Ingen EBLITT EBANSV Litteratur / Literature list Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator EBSPRAK Undervisningsspråk / Language of instruction Norsk

28 EBPROG EBUNDSEM EBSEM Progresjonskrav/ Requirements for study progression Undervisningssemester / Semester of instruction Eksamenssemester / Semester of assessment Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst [Skriv en merknad dersom emnet går over flere semester] Høst Vår Både høst og vår

29 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Navn, bokmål Emne 3: Forskingsmetodar og kjeldekritikk Navn, nynorsk Emne 3: Forskingsmetodar og kjeldekritikk Name, English Antall studiepoeng / Credits 15 Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for practical training Ja Nei Ansvarlig institutt

30 Tilhører studieprogram EBINNL Innledning / Introduction Emnet skal gi kunnskap om fagets metodar, synleggjere samanhengar mellom undersøkingsopplegg og datainnsamling, og sette studentane på masterutdanninga i stand til å gjennomføre eit sjølvstendig profesjonsretta forskingsarbeid. EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: Kunnskapar Kandidaten har innåande kunnskap om det vitskapsteoretiske grunnlaget for samfunnsvitskapleg metode. har inngåande kunnskapar om ulike kvantitative og kvalitative metodar. har inngåande kunnskapar til forskingsetiske lover og retningsliner, samt god forskingspraksis. har inngåande kunnskapar om ulike teknikkar for datainnsamling, analyse og presentasjon av data. Ferdigheiter Kandidaten kan lage eit undersøkingsopplegg for eige masterarbeid.

31 kan nytte relevante verktøy for innsamling og analyse av empirisk materiale Generell kompetanse Kandidaten kan sjå samanhengar mellom undersøkingsopplegg, datainnsamling og endeleg forskingsresultat, og gjere hensiktsmessige val av metode basert på desse samanhengane. har ei refleksiv haldning til kjeldekritikk EBFORK EBOVER Forkunnskaper / Prerequisites Faglig overlapp / Course overlap EBINNH Innhold / Content Emnet vil først fokusere på det vitskapsteoretiske grunnlaget for samfunnsvitskapleg forsking, med vekt på tema som subjektivitet, objektivitet, metodologisk individualisme og kollektivisme, refleksivitet og konstruktivisme. Deretter skal studentane arbeide med ulike metodiske tilnærmingar med vekt på undersøkingsopplegg, gjennomføring av datainnsamling og metodiske utfordringar. EBARB Arbeidsformer / Study methods Undervisninga skjer som ein kombinasjon av førelesingar, sjølvstudium og diskusjon av tekstar og studentarbeid i seminar. Det vert sett krav til aktiv deltaking frå studentane i form av innlegg på seminaret. Studentane skal skrive ei prosjektskisse som presenterer opplegget for forskingsarbeidet dei skal gjennomføre i masteroppgåva. Under arbeidet med skissa skal deler av den takast opp til diskusjon i seminaret. Arbeidsformene legg stor vekt på problematisering, kritisk refleksjon og diskusjon.

32 EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments Studentane skal skrive ei prosjektskisse som presenterer opplegget for forskingsarbeidet dei skal gjennomføre i løpet av mastergraden. Skissa skal presenterast i seminar, og alle studentar er ansvarlege for også å kommentere medstudentars skisser. Retningsliner for skissa blir levert ut ved oppstart. Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen. EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment Munnleg eksamen på inntil 45 min. med utgangspunkt i prosjektskissa, sjølvvalt og obligatorisk pensum. Tid og stad for eksamen vert opplyst på emnets sider på Itslearning. Karakterskala A-F, der F er ikkje bestått. EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials Ingen EBLITT EBANSV Litteratur / Literature list Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator EBSPRAK Undervisningsspråk / Language of instruction Norsk

33 EBPROG EBUNDSEM EBSEM Progresjonskrav/ Requirements for study progression Undervisningssemester / Semester of instruction Eksamenssemester / Semester of assessment Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst [Skriv en merknad dersom emnet går over flere semester] Høst Vår Både høst og vår

34 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen. Navn, bokmål Emne 4: Masteroppgåve Navn, nynorsk Emne 4: Masteroppgåve Name, English Antall studiepoeng / Credits 45 Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for practical training Ja Nei Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram EBINNL Innledning / Introduction I dette emnet skal studentane skrive ei profesjonsretta masteroppgåve. Masteroppgåva skal vere eit sjølvstendig vitskapleg arbeid. Tema og tilnærming for oppgåva skal skje i samråd med rettleiar.

35 EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: Kunnskapar Kandidaten har spesialiserte kunnskapar om eit avgrensa fagområde har inngåande kjennskap til spesialiseringa sin relevans og plassering i eit større kunnskapsområde har avanserte kunnskapar om krav til samfunnsvitskaplege framstillingar Ferdigheiter Kandidaten kan utforme eit forskingsprosjekt, samle inn og analysere data. kan handtere forskingsetiske utfordringar relevant for sitt forskingsprosjekt kan resonnere sjølvstendig og utarbeide ein stringent argumentasjon, munnleg og skriftleg kan formidle eige forskingsarbeid munnleg og skriftleg i tråd med ålmenne vitskaplege krav Generell kompetanse Kandidaten har eit sjølvstendig og reflektert forhold til teori og metode innanfor samfunnsvitskap, tileigna gjennom eigen forskingspraksis har ei sjølvstendig haldning til faglege framstillingar og empirisk materiale

36 kan nytte teori, metodar og teknikkar tilhøyrande faget på ein sjølvstendig måte i handsaminga av vitskaplege problemstillingar EBFORK EBOVER Forkunnskaper / Prerequisites Faglig overlapp / Course overlap EBINNH Innhold / Content Arbeid med masteroppgåve, tekstseminar og individuell rettleiing. EBARB Arbeidsformer / Study methods Arbeidet med masteroppgåva føreset ei hovudvekt av sjølvstudium og sjølvstendig arbeid med individuell rettleiing. I tillegg blir det organisert manuskriptseminar, der studentane legg fram delar av oppgåva si til diskusjon. I manuskriptseminara får studentane innspel frå ei større gruppe medstudentar og fagpersonar. EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen. EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment Mastergradsoppgåve Sjå retningsliner for masteroppgåver ved HVL. Karakterskala A-F, der F er ikkje bestått.

37 EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials Ingen EBLITT EBANSV Litteratur / Literature list Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator EBSPRAK Undervisningsspråk / Language of instruction Norsk EBPROG EBUNDSEM EBSEM Progresjonskrav/ Requirements for study progression Undervisningssemester / Semester of instruction Eksamenssemester / Semester of assessment Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst [Skriv en merknad dersom emnet går over flere semester] Høst Vår Både høst og vår

SAMFUNNSFAG Samfunnsfag Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier. English

SAMFUNNSFAG Samfunnsfag Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier. English SAMFUNNSFAG 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Norsk Kode tildeles av administrasjonen. Navn,

Detaljer

Pedagogikk og elevkunnskap 1-7

Pedagogikk og elevkunnskap 1-7 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Kode tildeles av

Detaljer

Pedagogikk og elevkunnskap 5-10

Pedagogikk og elevkunnskap 5-10 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Norsk Kode tildeles av administrasjonen.

Detaljer

KROPPSØVING 1-7. Koder til bruk for administrasjonen:

KROPPSØVING 1-7. Koder til bruk for administrasjonen: KROPPSØVING 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen. Navn, bokmål

Detaljer

KROPPSØVING Koder til bruk for administrasjonen:

KROPPSØVING Koder til bruk for administrasjonen: KROPPSØVING 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen. Navn, bokmål

Detaljer

Mal for studieprogram og emner

Mal for studieprogram og emner Mal for studieprogram og emner Hvem leser emne og studieprogrambeskrivelser? Studentene Visninger på HiB sine nettsider i august: 820 361 sesjoner. Forberedelser 244 366 (29.79%) Klagesaker på studieprogramrelaterte

Detaljer

KRLE Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett

KRLE Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett KRLE 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Norsk Kode tildeles av administrasjonen.

Detaljer

KRLE 1-7. Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett

KRLE 1-7. Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett KRLE 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Norsk Kode tildeles av administrasjonen.

Detaljer

Norsk 1-7 fagdidaktikk

Norsk 1-7 fagdidaktikk Norsk 1-7 fagdidaktikk Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Navn, bokmål Norsk 1 begynneropplæringa

Detaljer

MAT OG HELSE 1-7. Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett. English

MAT OG HELSE 1-7. Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett. English MAT OG HELSE 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett In English Emnekode / Code Navn, bokmål Emne 1a - Innføring i mat

Detaljer

Kunst og handverk 5-10

Kunst og handverk 5-10 Kunst og handverk 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Norsk Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen.

Detaljer

MATEMATIKK Matematikk Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier

MATEMATIKK Matematikk Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier MATEMATIKK 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Navn, bokmål MAT-1A: Undervisning

Detaljer

KUNST OG HANDVERK 1-7

KUNST OG HANDVERK 1-7 KUNST OG HANDVERK 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Norsk Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen. Navn,

Detaljer

MATEMATIKK 1-7 med master i matematikk fagdidaktikk

MATEMATIKK 1-7 med master i matematikk fagdidaktikk MATEMATIKK 1-7 med master i matematikk fagdidaktikk Koder til Emnekategorier Norsk In English bruk for administrasjonen: Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen. Navn, bokmål Matematikk 1 A:

Detaljer

Fremkommer på karakterutskrift og Diploma supplement

Fremkommer på karakterutskrift og Diploma supplement NORSK 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen. Navn,

Detaljer

MUSIKK Musikk Emnekategorier. Koder til bruk for administrasjonen: English

MUSIKK Musikk Emnekategorier. Koder til bruk for administrasjonen: English MUSIKK 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Navn, bokmål Musikk 1A Navn, nynorsk

Detaljer

Koder til bruk Emnekategorier Norsk In English for admini- strasjonen: Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Name, English

Koder til bruk Emnekategorier Norsk In English for admini- strasjonen: Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Name, English MUSIKK 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Norsk In English Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Name, English Musikk 1A Musikk 1 A Music 1 A Faktaboks Antall studiepoeng / Credits

Detaljer

Koder til Emnekategorier Norsk In English bruk for admini- strasjonen: Emnekode / Code Navn, bokmål Naturfag 1a. Den levende naturen Navn, nynorsk

Koder til Emnekategorier Norsk In English bruk for admini- strasjonen: Emnekode / Code Navn, bokmål Naturfag 1a. Den levende naturen Navn, nynorsk NATURFAG 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen.

Detaljer

NATURFAG 1-7. Naturfag 1-7. Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier. Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett

NATURFAG 1-7. Naturfag 1-7. Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier. Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett NATURFAG 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen.

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB Unn-Doris K. Bæck UiT Norges arktiske universitet Februar 2017 PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB INNLEDNING Dette dokumentet utgjør min første programsensorrapport

Detaljer

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester TYS100H Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Engelsk emnenamn Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk Tysk og norsk Emnet er ope for lærarstudentar

Detaljer

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time

Detaljer

Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk.

Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk. Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen - Course Plan Eit studieprogram inneheld fleire emne. Ei emnebeskriving er ein detaljert plan for eitt av emna i eit studieprogram. Krav til studiar

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Oppbygging av språkpakken, ny versjon: HAUST STP VÅR STP SPLA100H, introduksjonskurs 1 SPLA111 Spansk grammatikk I 10 Ordinært kurs utvida med stp språk

Detaljer

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse Vedlegg 6 Emnekode ENGDI101 Namn på emnet, nynorsk Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Namn på emnet, bokmål Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Course Title, English

Detaljer

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312.

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. UUI-sak 11/12 Vedlegg NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet Emneplanar for NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. Saksomtale: NOLI211 har felles undervisning og vurdering

Detaljer

Interaktiv undervisning med bruk av responssystemer Interactive teaching by means of response systems

Interaktiv undervisning med bruk av responssystemer Interactive teaching by means of response systems Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang UPED633 Interaktiv undervisning med bruk av responssystemer Interactive teaching by means of response systems

Detaljer

Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus)

Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Norsk 2 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Opptakskrav fritekst Norsk 2 Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) 2NO224-2 Norsk 2 - Litterær

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015.

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave

Detaljer

Om forholdet mellom læringsutbytteformuleringar, arbeidskrav, arbeidsformer og vurderingsformer

Om forholdet mellom læringsutbytteformuleringar, arbeidskrav, arbeidsformer og vurderingsformer Emneplanarbeid Ny grunnskulelærarutdanning, HVL Om forholdet mellom læringsutbytteformuleringar, arbeidskrav, arbeidsformer og vurderingsformer 1. september 2016 Ann Karin Sandal Ny grunnskulelærarutdanning

Detaljer

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Emnekode SPLA100 Emnenamn Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Engelsk emnenamn Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG 1 2017-2018 Modul 1 Faglig innhold i emnet: Lærerutdanningsfaget samfunnsfag kvalifiserer kandidaten til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer for 5.-10.trinn. Dette fordrer bred

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Emnekode / Code Navn, bokmål Engelsk 1, modul 1: Engelsk språk og fagdidaktikk 1

Emnekode / Code Navn, bokmål Engelsk 1, modul 1: Engelsk språk og fagdidaktikk 1 ENGELSK 5-10 Koder til bruk for administrasjone n: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk Emnekode / Code Navn, bokmål Engelsk 1, modul 1: Engelsk språk

Detaljer

Språkpakke for tysk, gjeldende H15

Språkpakke for tysk, gjeldende H15 Språkpakke for tysk, gjeldende H15 Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave og skoleeksamen TYS123 Grunnemne i tysk språk II for lærarstudentar

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Samfunnsfag 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar.

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar. Vedlegg 10 UUI 090915 Emnekode ENG332 emne i engelskspråkleg litteratur/kultur II Engelsk emnenamn Selected topic in English Literature and/or Culture II Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Samfunnsfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet består av 4 emner hver på 15 sp. Studiet kan tas på fulltid over 2 semestre. Innledning Samfunnsfag

Detaljer

Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus)

Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) 8.2.17 Kategori Infotype Tekst Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang NOSP106 Nordisk: Den nordiske språkgreina Nordisk: Den nordiske språkgreina

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Undervisninga går over 12 veker i høstsemesteret, og tolv veker i vårsemesteret.studiet gir 30 studiepoeng Forkunnskapar Studiet krev

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi 1 Studieplan Mastergradsprogram i filosofi UiT Noregs arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning Gjeld frå og med hausten 2012 V-6. Sist justert 22.03.2017 2 Tittel

Detaljer

Vedtatt av avdelingsstyret i møte.???? Norsk. Undervisninga vil bli tilrettelagt på engelsk for internasjonale studentar som har behov for det.

Vedtatt av avdelingsstyret i møte.???? Norsk. Undervisninga vil bli tilrettelagt på engelsk for internasjonale studentar som har behov for det. ) EMNEKODE: 4RLE15-10E2 EMNENAVN Religion, livssyn og etikk 1, 5-10, emne 2 Religion, Philosophies of life and Ethics 1, 5-10, module 2 FAGLIG NIVÅ Bachelornivå (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONAR

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er eit deltidsstudium som består av eit emne, på 30 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Læringsutbyte/resultat Kunnskap Dugleik Grunnkompetanse

Læringsutbyte/resultat Kunnskap Dugleik Grunnkompetanse Vedlegg 18, UUI 090915 Emnekode RUS111 Emnenamn Russisk grammatikk (1) og Skriftleg russisk (1) Engelsk emnenamn Russian Grammar (1) and Written Russian (1) RUS111 er sett saman av Russisk grammatikk (1)

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Oppbygging av språkpakken: HAUST STP VÅR STP SPLA100H, introduksjonskurs 15 SPLA111 Spansk grammatikk I 10 Ordinært kurs utvida med 5 stp språk Inkluderer

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP Modul I Modul II kvar modul 30 studiepoeng Godkjent januar 2001 Revidert utgåve juni 2010 og januar 2014 1 Studieplan Endringskunnskap Innleiing Studiet kan gjennomførast som

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Mastergrad IKT i læring

Mastergrad IKT i læring Studieplan Mastergrad IKT i læring Høgskolen Stord/Haugesund 1 1. Mål... 3 2. vilkår for Opptak... 3 2.1 Generelt grunnlag for opptak... 3 2.2 Tilleggskrav... 3 2.3 Opptakskomité... 4 3. Organisering...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram

Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram Fastsett som forskrift av Kunnskapsdepartementet 8. mars 2006. Fastsett: 08.03.2006 Gyldig fra 01.08.2006 Føremål Føremålet med geografifaget

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram

Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande Fastsett som forskrift av Kunnskapsdepartementet 8. mars 2006. Gjeld frå 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/geo1-01 Føremål Føremålet med geografifaget

Detaljer

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKFAGET FOR STUDENTAR OG ELEVAR Norskfaget i grunnskolelærarutdanninga handlar om identitet, kultur, danning og tilhøvet vårt til samtid og fortid. Faget skal

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Avdelingsleder Dato: 01.08.2004 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Vår Kategori Infotype Tekst

Vår Kategori Infotype Tekst 8.2.17 Kategori Infotype Tekst Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) NOSP104 Nordisk: Moderne norsk Nordisk:

Detaljer

2011-2012 Samfunnsfag 1. Samfunnsfag 1. Meny. Generell beskrivelse av studiet. Studieprogramkode: Omfang: 30 studiepoeng (/lexicon/7#studiepoeng)

2011-2012 Samfunnsfag 1. Samfunnsfag 1. Meny. Generell beskrivelse av studiet. Studieprogramkode: Omfang: 30 studiepoeng (/lexicon/7#studiepoeng) 2011-2012 Samfunnsfag 1 Meny Studieplan: Samfunnsfag 1 Studieprogramkode: Omfang: 30 studiepoeng (/lexicon/7#studiepoeng) Varighet: 2 semestre Type studium: Grunnstudium Opptakskapskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

Studieprogramnamn Vurdering av læring, for læring og som læring. Assessment of Learning, for Learning and as Learning.

Studieprogramnamn Vurdering av læring, for læring og som læring. Assessment of Learning, for Learning and as Learning. Studieplan Vidareutdanning i vurdering Studieprogramnamn Vurdering av læring, for læring og som læring. Assessment of Learning, for Learning and as Learning. Studietype/nivå Delstudium. Vidareutdanning.

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Syklus 1 og syklus 2: med fokus på syklus 2

Syklus 1 og syklus 2: med fokus på syklus 2 Syklus 1 og syklus 2: med fokus på syklus 2 Oversikt Hovedtema: syklus 2 i en integrert utdanning 1. Masterfaget 2. Syklus 2 i masterfaget 3. Internasjonalisering 4. Masteroppgaven milepæler og fremdrift

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Innledning Årsstudiet i samfunnsfag

Detaljer

Stortinget.no Regjeringa.no Ulike massemedia. Stortings- og sametingsvalet Historie: Kap 1. Kald krig ei todelt verd

Stortinget.no Regjeringa.no Ulike massemedia. Stortings- og sametingsvalet Historie: Kap 1. Kald krig ei todelt verd Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2017-18 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10(2014 utgåva) 34-36 -gjere greie for politiske institusjonar i Noreg og deira rollefordeling (og samanlikne

Detaljer

16.3.2011 FRAMLEGG TIL EMNEPLAN KUTRD 151 OG KUTRD 152 MED UTKAST TIL PENSUM KUTRD151: VESTLANDET KULTUR, REGION OG TRADISJONSKUNNSKAP

16.3.2011 FRAMLEGG TIL EMNEPLAN KUTRD 151 OG KUTRD 152 MED UTKAST TIL PENSUM KUTRD151: VESTLANDET KULTUR, REGION OG TRADISJONSKUNNSKAP 16.3.2011 FRAMLEGG TIL EMNEPLAN KUTRD 151 OG KUTRD 152 MED UTKAST TIL PENSUM KUTRD151: VESTLANDET KULTUR, REGION OG TRADISJONSKUNNSKAP Studiepoeng: Undervisningssemester Undervisningsspråk Norsk. Studienivå

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse Årsplan i samfunnsfag 9.klasse 2016-17 Veke Veke 37-43 Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -bruke samfunnsfaglege omgrep i (..) presentasjonar med ulike digitale verktøy (..) - vise korleis hendingar

Detaljer

har grunnleggjande kunnskap om hovudlinjene i Grunnkompetanse moderne tysk grammatikk

har grunnleggjande kunnskap om hovudlinjene i Grunnkompetanse moderne tysk grammatikk Emnekode TYS100H Emnenamn Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Engelsk emnenamn Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk Tysk og norsk Studienivå

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG, 8.trinn

ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG, 8.trinn ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG, 8.trinn Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei er ein del av og medverkar til å utvikle kompetansen i faget. I samfunnsfag

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse Årsplan i samfunnsfag 9.klasse 2016-17 Veke Veke 37-43 Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -bruke samfunnsfaglege omgrep i (..) presentasjonar med ulike digitale verktøy (..) - vise korleis hendingar

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag Grad av Kompetansemål Utforske Høy grad av formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

Alle fire kursa er godkjente frå før, men har no fått nye kodar (jfr. e-post frå Birthe 1. oktober):

Alle fire kursa er godkjente frå før, men har no fått nye kodar (jfr. e-post frå Birthe 1. oktober): From: Birthe Gjerdevik To: Ingrid W. Solhøy Subject: Til små studieplanendringer fra Skolelaben Date: 14. mars 2016 12:42:47 Attachments: NAT621.docx NAT622.docx NAT623.docx NAT624.docx From: Olaug Vetti

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er eit deltidsstudium som består av to emne, kvar på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag Grad av Kompetansemål Utforske Høy grad av formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund Lande, Rune Eide

Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund Lande, Rune Eide SAMFUNNSFAG Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund La, Rune Eide LÆREMIDDEL: Lærebøkene Monitor 3 :Geografi, Historie og Samfunnskunnskap, Kunnskapsbasar på internett, aviser, dokumentarar

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i Nordisk språk og litteratur skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse for å kunne undervise

Detaljer

MGL5MA101 Matematikk 1, modul 1, 1. studieår GLU 5-10

MGL5MA101 Matematikk 1, modul 1, 1. studieår GLU 5-10 MGL5MA101 Matematikk 1, modul 1, 1. studieår GLU 5-10 Disposisjon Utfyllende opplysninger og kommentarer Emnenavn Matematikk 1, modul 1 5-10 Matematikk 1, modul 1 5-10 Mathematics 1, module 1 5-10 Studieprogram

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering 1 / 11 Studieplan 2016/2017 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går på heltid over ett år. Bakgrunn for studiet Årsstudiet

Detaljer

Årsplan: Samfunnsfag Årstrinn: 9. årstrinn Lærere:

Årsplan: Samfunnsfag Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Årsplan: Samfunnsfag 2016 2017 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Kristian Stensgård og Ole André Ljosland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: 2017 2018 Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen Veke Heile Året Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -formulere

Detaljer

Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk: Masteroppgåve i nordisk språk og litteratur

Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk: Masteroppgåve i nordisk språk og litteratur Kategori Infotype Tekst Tekst Tekst Emnekode NOLISP300 NOLISP300-L NOLISP350 Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoen g, omfang Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk:

Detaljer

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla:

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla: 1 Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk (60 stp) Programmet Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk kvalifiserer for arbeid som musikkpedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskulen,

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer