KRLE 1-7. Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRLE 1-7. Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett"

Transkript

1 KRLE 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Norsk Kode tildeles av administrasjonen. KRLE1a 1-7 In English Name, English Antall studiepoeng / Credits Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for Ja Nei practical training Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram GLU EBINNL Innledning / Introduction KRLE 1 (30 stp) er delt inn to emner, KRLE1a og KRLE1b, som hver utgjør 15 stp. Til sammen omfatter de to emnene grunnleggende tema fra de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE 1a legges det vekt på kunnskap om skolens læreplan og didaktiske utfordringer i faget. Den enkelte elev står sentralt gjennom arbeid med tilrettelegging, tilpassing og samhandling, samtidig som lærerrollen drøftes faglig og kritisk. Religioner, livssyn og filosofi har tematisk vektlegging som korresponderer med skolens plan for faget. Studentene skal arbeide med ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til ulike perspektiv på mangfold. De skal bli kjent med grunnlaget

2 EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome for etisk refleksjon gjennom grunnlagsetikk, og de skal også møte eksempler på forskning relevant for KRLE. Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: KUNNSKAPER Kandidaten har kunnskap om mål og innhold i skolens KRLE-plan har kunnskap om forskningstradisjoner knyttet til faget har kunnskap om didaktiske utfordringer knyttet til faget og den enkelte elev med vekt på de første årstrinn har kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis og etikk i religioner og livssyn har kunnskap om sentrale filosofer i antikken har kunnskap om grunnlagsetikk har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter kan brukes i faget FERDIGHETER Kandidaten kan identifisere utfordringer omkring etisk, religiøst og livssynsmessig mangfold i skole og samfunn, og kritisk reflektere omkring disse utfordringene kan samhandle med elever og være en god samtalepartner i faglig relaterte spørsmål kan integrere begynneropplæring i KRLE GENERELL KOMPETANSE Kandidaten

3 kan faglig og kritisk drøfte lærerrollen i KRLE kan formidle eksempler på forskning innen fagfeltet EBFORK EBOVER EBINNH EBARB Forkunnskaper / Prerequisites Faglig overlapp / Course overlap Innhold / Content Arbeidsformer / Study methods EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året. Klasseundervisning; lærerstyrt og med studentaktiviteter. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper. Det legges vekt på arbeidsformer som er lokalt tilpasset og som innebærer bruk av IKT. Studenten har selv ansvar for egen læring. 1) Gruppeoppgave. Studenten skal i gruppe lage en didaktisk oppgave knyttet til et sentralt område i KRLE. Utdypende retningslinjer vil bli gitt ved studiestart. 2) Individuell kunnskapsprøve i utvalgte deler av pensum. Utdypende retningslinjer vil bli gitt ved studiestart. Skriftlig skoleeksamen 5 timer Karakterskala: A til F, der F tilsvarer ikke bestått Ingen EBLITT Litteratur / Literature list Endelig litteraturliste vil foreligge ved studiestart. EBANSV Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator EBSPRAK EBPROG Undervisningsspråk / Language of instruction Progresjonskrav/ Requirements for study progression Norsk Ja Nei

4 EBUNDSEM EBSEM Undervisningssemester / Semester of instruction Eksamenssemester / Semester of assessment Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst [Skriv en merknad dersom emnet går over flere semester] Høst Vår Både høst og vår

5 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Norsk In English Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Name, English Antall studiepoeng / Credits Studienivå /Level of study Kode tildeles av administrasjonen. KRLE1b 1-7 Fremkommer på karakterutskrift og vitnemål Fremkommer på karakterutskrift og Diploma supplement Bachelornivå Masternivå PHD Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for Ja Nei practical training Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram EBINNL Innledning / Introduction KRLE 1 (30 stp) er delt inn to emner, KRLE1a og KRLE1b, som hver utgjør 15 stp. Til sammen omfatter de to emnene grunnleggende tema fra de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE 1b legges det vekt på kunnskap om, og kritisk refleksjon knyttet til, KRLE-fagets historie, sentrale arbeidsmåter i faget og fagets rolle i forhold til eleven, skolen og samfunnet Studentene skal opparbeide ferdigheter i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, blant annet evaluering av digitale ressurser. Kristendommen har tematisk vektlegging som korresponderer med skolens plan for faget. Etikken har konsentrasjon om områdeetikk. Barns etiske

6 EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome og moralske utvikling og filosofi med barn tematiserer blant annet begynneropplæring og tilpasset opplæring i faget. KUNNSKAP Kandidaten har kunnskap om KRLE-fagets historie har kunnskap om sentrale arbeidsmåter i faget har kunnskap om forskningstradisjoner knyttet til faget har kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis og etikk i kristendommen har kunnskap om kristendommens historie til og med reformasjonstiden har kunnskap om filosofi for barn som arbeidsmåte har kunnskap om områdeetikk og barns etiske og moralske utvikling FERDIGHETER Kandidaten kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning for den enkelte elev med utgangspunkt i varierte og læringsfremmende arbeidsmåter, grunnleggende ferdigheter og innhold og sentrale mål i faget kan kritisk vurdere digitale læremidler kan gjøre en etisk analyse innen elevorientert områdeetikk kan gjennomføre filosofiske samtaler med barn GENERELL KOMPETANSE

7 Kandidaten kan identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål kan kritisk reflektere over fagets rolle i skole og samfunn og om dets rolle for den enkelte elev EBFORK EBOVER EBINNH EBARB Forkunnskaper / Prerequisites Faglig overlapp / Course overlap Innhold / Content Arbeidsformer / Study methods EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året. Klasseundervisning; lærerstyrt og med studentaktiviteter. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper. Det legges vekt på arbeidsformer som er lokalt tilpasset og som innebærer bruk av IKT. Studenten har selv ansvar for egen læring. 1) Studenten skal i gruppe kritisk vurdere og i praksis prøve ut et digitalt læremiddel i KRLE. Vurderingen skal ses i lys av enten a) de grunnleggende ferdigheter i faget eller b) tilpasset opplæring og inngå i en praksisrapport. Utdypende retningslinjer vil bli gitt ved studiestart. 2) Individuell skriftlig oppgave knyttet til et selvvalgt tema innen KRLE. Oppgaven skal være forskningsbasert. Utdypende retningslinjer vil bli gitt ved studiestart. EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen. Skriftlig skoleeksamen 5 timer Karakterskala: A til F, der F tilsvarer ikke bestått Ingen EBLITT Litteratur / Literature list Endelig litteraturliste vil foreligge ved studiestart.

8 EBANSV EBSPRAK EBPROG EBUNDSEM EBSEM Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator Undervisningsspråk / Language of instruction Progresjonskrav/ Requirements for study progression Undervisningssemester / Semester of instruction Eksamenssemester / Semester of assessment Norsk Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst Høst Vår Både høst og vår

9 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Norsk Kode tildeles av administrasjonen. KRLE2a 1-7 In English Name, English Antall studiepoeng / Credits 15 Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for Ja Nei practical training Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram GLU EBINNL Innledning / Introduction KRLE 2 (30 stp) er delt inn i to emner, KRLE2a og KRLE2b, som hver utgjør 15 stp. I KRLE2b utgjør FoU-oppgaven 7,5 studiepoeng. Til sammen omfatter de to emnene fordypning i de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE2a legges det vekt på grundig kunnskap om tekster i tilknytning til islam og kristendommen. Kunnskap og refleksjon om sentrale filosofiske og etiske problemstillinger knyttet til minoritetsspørsmål, sekularisering og religionskritikk står sentralt i emnet. Studentene skal arbeide med ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til estetiske arbeidsformer og digitale verktøy.

10 EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Kunnskap. Kandidaten har: grundig kunnskap om et utvalg av tekster og aktuelle perspektiv knyttet til islam grundig kunnskap om sentrale bibeltekster og kirkehistoriske kilder og om arbeidet med dette i skolen kunnskap om mangfold innen kristendommen globalt og lokalt kunnskap om sentrale filosofiske og etiske problemstillinger knyttet til minoritetsspørsmål, sekularisering og religionskritikk kunnskap om estetiske arbeidsformer og deres betydning i KRLE-faget Ferdigheter: Kandidaten kan: gjøre rede for tekster og kildekritikk knyttet kristendommen og islam gjøre rede for ulik praksis og mangfold innen kristendommen og islam lage og kritisk vurdere et undervisningsopplegg som er basert på estetiske arbeidsformer og digitale verktøy drøfte filosofiske og etiske problemstillinger fra ulike posisjoner Generell kompetanse: Kandidaten: har grundig kunnskap om islam og om kristent mangfold globalt og lokalt og kompetanse til å anvende denne kunnskapen i KRLE-faget.

11 har grundig kunnskap om aktuelle etiske og filosofiske problemstillinger og kompetanse til å anvende denne kunnskapen kan drøfte og anvende de grunnleggende ferdigheter i faget EBFORK Forkunnskaper / Prerequisites EBOVER Faglig overlapp / Course overlap EBINNH Innhold / Content Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året. EBARB Arbeidsformer / Study methods Klasseundervisning; lærerstyrt og med studentaktiviteter. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper. Det legges vekt på arbeidsformer som er lokalt EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments tilpasset og som innebærer bruk av IKT. Studenten har selv ansvar for egen læring. a) Gruppearbeid knyttet til kristendommen eller islam. Oppgaven består av en skriftlig og en muntlig del. Den skriftlige delen skal være knyttet til kildetekster og faglitteratur. Den muntlige delen skal være knyttet til estetiske arbeidsmåter. Utdypende retningslinjer vil bli gitt ved studiestart. b) Individuell skriftlig oppgave basert på analyse og drøfting av religiøse, etiske og filosofiske problemstillinger relatert til barn, skole og samfunn. Utdypende retningslinjer vil bli gitt ved studiestart. EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen. Hjemmeeksamen. 3 dagers varighet. Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått. Alle EBLITT Litteratur / Literature list Endelig litteraturliste vil foreligge ved studiestart.

12 EBANSV EBSPRAK EBPROG EBUNDSEM EBSEM Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator Undervisningsspråk / Language of instruction Progresjonskrav/ Requirements for study progression Undervisningssemester / Semester of instruction Eksamenssemester / Semester of assessment Norsk Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst [Skriv en merknad dersom emnet går over flere semester] Høst Vår Både høst og vår

13 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Norsk Kode tildeles av administrasjonen. KRLE2b 1-7 In English Name, English Antall studiepoeng / Credits 15 Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for Ja Nei practical training Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram GLU EBINNL Innledning / Introduction KRLE 2 (30 stp) er delt inn i to emner, KRLE2a og KRLE2b, som hver utgjør 15 stp. I KRLE2b utgjør FoU-oppgaven 7,5 studiepoeng. Til sammen omfatter de to emnene fordypning i de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE2b legges det vekt på grundig kunnskap om tekster i tilknytning til en valgfri religion eller et valgfritt livssyn. Kunnskap og refleksjon om sentrale filosofer fra nyere tid og religionsundervisning i et komparativt perspektiv står sentralt i emnet. Studentene skal arbeide med ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til lokalt læreplanarbeid. Gjennom FoU-oppgaven skal en med selvstendig arbeid og kritisk

14 EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome refleksjon tilegne seg forskningsbasert kunnskap om barn knyttet til religion, livssyn, filosofi, etikk og samfunn. Kunnskap Kandidaten har: grundig kunnskap om et utvalg av tekster og aktuelle perspektiv knyttet til en valgfri religion eller et valgfritt sekulært livssyn kunnskap om betydningsfulle filosofer fra nyere tid kunnskap om religions- og filosofiundervisning i et utvalg av andre land i et komparativt perspektiv FoU-oppgaven forskningsbasert kunnskap om barn knyttet til religion, livssyn, filosofi, etikk og samfunn. Ferdigheter Kandidaten kan: gjøre rede for tekster og kildekritikk og aktuelle perspektiv knyttet til en valgfri religion eller et vlgfritt sekulært livssyn drøfte lokale læreplaner og lage skisse til disse FoU-oppgaven kritisk analysere relevant forskning om barn og ungdom knyttet til religion, livssyn, filosofi, etikk og samfunn anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av en egen FoU-oppgave Generell kompetanse: Kandidaten

15 har grundig kunnskap om utvalgte religioner, livssyn og ideologier og kompetanse til å anvende denne kunnskapen i faget og skolen generelt har grundig kunnskap om forskning om barn og unge knyttet til religion, livssyn og etikk kan bruke sin kunnskap og kompetanse til kontinuerlig å utvikle KRLE-faget på best mulig måte for den enkelte elev EBFORK Forkunnskaper / Prerequisites EBOVER Faglig overlapp / Course overlap EBINNH Innhold / Content Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året. EBARB Arbeidsformer / Study methods Klasseundervisning; lærerstyrt og med studentaktiviteter. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper. Det legges vekt på arbeidsformer som er lokalt tilpasset og som innebærer bruk av IKT. Studenten skal arbeide selvstendig med en forskningsbasert oppgave. EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments I gruppe skal studenten utvikle en lokal læreplan for KRLE-faget innen et avgrenset område. Det skal legges vekt på estetiske arbeidsformer og digitale verktøy samt vurdering i KRLE-faget. Utdypende retningslinjer vil bli gitt ved studiestart. EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen. Deleksamen, med en FOU-oppgave og en muntlig eksamen knyttet til KRLE pensum. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. FOU-oppgaven utgjør 50% av endelig karakter og muntlig eksamen utgjør 50% av endelig karakter. Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått. FoU-oppgaven: Alle. Muntlig eksamen: Ingen. EBLITT Litteratur / Literature list

16 EBANSV EBSPRAK EBPROG EBUNDSEM EBSEM Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator Undervisningsspråk / Language of instruction Progresjonskrav/ Requirements for study progression Undervisningssemester / Semester of instruction Eksamenssemester / Semester of assessment Norsk Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst [Skriv en merknad dersom emnet går over flere semester] Høst Vår Både høst og vår

17 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Name, English Antall studiepoeng / Credits Studienivå /Level of study Norsk Kode tildeles av administrasjonen. KRLE masteremne Kristendommen i samfunnet Fremkommer på karakterutskrift og vitnemål Fremkommer på karakterutskrift og Diploma supplement Bachelornivå Masternivå PHD In English Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for Ja Nei practical training Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram EBINNL Innledning / Introduction Emnet gir en fordypning i kristendommen i Norge i dag. Det legges vekt på ulike dimensjoner ved kristendommen som levende religion og kultur. Fordypningen i emnet fokuserer på Den norske kirke, ulike andre kirkesamfunn, kristen praksis, inkludert ulike former for karismatikk og spiritualitet. Emnet gir videre grundig innsikt i teorier knyttet til barns religiøse utvikling og deres møte med religion og livssyn i skole og samfunn.

18 EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Den teoretiske tilnærming tar utgangspunkt i kristendomskunnskap, religionsvitenskap og religionspsykologi og religionssosiologi. Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: Kunnskaper Studenten har: inngående kunnskap om kristendommen i Norge i dag, herunder Den norske kirke og ulike andre kirkesamfunn inngående kunnskap om kristen praksis, herunder karismatikk og spiritualitet god kunnskap om kristendommen, dens kulturelle arv, plass og rolle i kulturen og i det offentlige rom grundig innsikt i teorier knyttet til barns religiøse utvikling og deres møte med religion og livssyn i skole og samfunn. god kunnskap om religioner og livssyns betydning for sosialisering og identitet Ferdigheter Studenten kan: reflektere over kristendommen I Norge i dagens kulturelle, sosiale og politiske kontekst vurdere og anvende ulike fagdidaktiske perspektiver knyttet til kristent mangfold

19 reflektere over didaktiske utfordringer knyttet til barns religiøse utvikling EBFORK EBOVER EBINNH EBARB Forkunnskaper / Prerequisites Faglig overlapp / Course overlap Innhold / Content Arbeidsformer / Study methods Generell kompetanse Studenten kan: på en faglig nyansert måte gå inn i sentrale diskusjoner om kristendommen i skole og samfunn Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går frem av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året. Undervisningen blir organisert som forelesning og obligatoriske oppgaveseminar. EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials EBLITT EBANSV Litteratur / Literature list Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator Studenten skal skrive en rapport basert på empiri fra en lokal kristen konfesjon eller organisasjon. Rapporten skal legges frem muntlig i obligatoriske oppgaveseminar. Utfyllende retningslinjer vil bli gitt ved studiestart. Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen. 3 dagers hjemmeeksamen. Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått. Alle EBSPRAK Undervisningsspråk / Language of instruction Norsk [Erstatt «norsk» dersom emnet undervises på et annet språk]

20 EBPROG EBUNDSEM EBSEM Progresjonskrav/ Requirements for study progression Undervisningssemester / Semester of instruction Eksamenssemester / Semester of assessment Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst [Skriv en merknad dersom emnet går over flere semester] Høst Vår Både høst og vår

21 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Norsk KRLE masteremne Religion og livssyn i et flerkulturelt samfunn In English Navn, nynorsk Name, English Antall studiepoeng / Credits Studienivå /Level of study Fremkommer på karakterutskrift og vitnemål Fremkommer på karakterutskrift og Diploma supplement Bachelornivå Masternivå PHD Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for Ja Nei practical training Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram EBINNL Innledning / Introduction Emnet gir en fordypning i og forståelse for ulike former for religiøsitet i Norge i dag. Beskrivelser og diskusjoner av religiøse og livssynsmessige materielle uttrykk blir vektlagt. Emnet gir videre en fordypning i sentrale tema som er aktuelle i Norge i dag knyttet til religion og livssyn, innen områdene kjønn, seksualitet og familie. Emnet har også fokus på forholdet mellom religion og samfunn i lys av sekularisering, fundamentalisme og radikalisering. Emnet gir kompetanse til å reflektere over KRLE-

22 EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome faget, skolen og samfunnet. Den teoretiske tilnærming tar utgangspunkt i religionssosiologi, religionsvitenskap, teologi og etikk. Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: Kunnskaper Studenten: har inngående kunnskap om ulike former for religiøsitet i Norge, herunder nyreligiøsitet har inngående kunnskap om ulike uttrykk knyttet til religion herunder deres materielle uttrykk har inngående kunnskap om ulike religioner og livssyn sine oppfatninger av kjønn og seksualitet og familie kan analysere ulike religioner og livssyns rolle i dagens Norge i lys av sekularisering, fundamentalisme og radikalisering kan anvende et teoretisk begrepsapparat som forklarer forholdet mellom religion og samfunn i dagens Norge Ferdigheter Studenten: kan bruke sine kunnskaper til å identifisere dilemma som man kan møte i skolen og samfunnet knyttet til religion og livssyn kan anvende sine kunnskaper til å identifisere uttrykksformer som man kan møte i skolen og samfunnet knyttet til religion og livssyn kan omsette forskningsbasert kunnskap om begynneropplæring til virksomheten i KRLE-faget

23 EBFORK EBOVER EBINNH EBARB Forkunnskaper / Prerequisites Faglig overlapp / Course overlap Innhold / Content Arbeidsformer / Study methods Generell kompetanse Studenten: kan på en faglig nyansert måte gå inn i sentrale diskusjoner om religion og livssyn i skole og samfunn kan bidra til faglig nytenkning og delta i fagdidaktiske innovasjonsprosesser Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går frem av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året. Undervisningen blir organisert som forelesning og obligatorisk oppgaveseminar. EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment Studenten skal: a) Skrive et debattinnlegg knyttet til et sentralt tema i emnet og gi muntlig respons på en medstudent sitt debattinnlegg. Utdypende retningslinjer vil bli gitt ved studiestart. b) Skrive en bokomtale av en selvvalgt monografi knyttet til et sentralt tema i emnet. Omfang ord. Utdypende retningslinjer vil bli gitt ved studiestart. Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen. 6 timers skriftlig eksamen. Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

24 EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials EBLITT Litteratur / Literature list EBANSV Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator Ingen EBSPRAK EBPROG EBUNDSEM EBSEM Undervisningsspråk / Language of instruction Progresjonskrav/ Requirements for study progression Undervisningssemester / Semester of instruction Eksamenssemester / Semester of assessment Norsk Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst [Skriv en merknad dersom emnet går over flere semester] Høst Vår Både høst og vår

25 der til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Norsk Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen Navn, bokmål KRLE Masteremne Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodikk In English Navn, nynorsk Fremkommer på karakterutskrift og vitnemål Name, English Fremkommer på karakterutskrift og Diploma supplement Antall studiepoeng / Credits 15 Studienivå /Level of study Bachelornivå Masternivå PHD Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for Ja Nei practical training Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram GLU EBINNL Innledning / Introduction KRLE masterfag (90 sp) er delt inn i tre emner, masteremne 1, masteremne 2 og masteremne 3 som hver utgjør 15 sp. I tillegg kommer en masteravhandling som utgjør 45 sp. Studiet av KRLE masteremne 3 omfatter for det første en innføring i grunnleggende spørsmål, begreper og retninger innenfor vitenskapsteorien og for det andre inngående kunnskap om relevant forskningsmetodikk med tanke på å kunne anvende denne. Studiet omfatter også inngående kunnskap om forskningsetiske spørsmål både med tanke på teori og praksis.

26 EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Kunnskaper Studenten: - har inngående kunnskap om sentrale problemområder og retninger i humanioras og samfunnsfagenes vitenskapsteori - har spesialisert kunnskap om vitenskapsteoretiske spørsmål knyttet til forskningsfagene som KRLE-faget bygger på -har spesialisert kunnskap om humanioras og samfunnsfagenes metodologi - kan anvende kunnskap om forskningsteori og metode innrettet mot praksisfeltet - kan analysere kunnskap om forskningsetiske retningslinjer og dilemma Ferdigheter Studenten: -kan drøfte vitenskapelig metode og teori fra humaniora og samfunnsvitenskapene -kan finne fram til og kritisk vurdere relevant forskningslitteratur via bibliotek og databaser -kan kommunisere sentral forskningslitteratur skriftlig og muntlig Generell kompetanse Studenten: - har inngående kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk knyttet til KRLE-fagfeltet -kan kommunisere forskningsetiske problemstillinger med særlig relevans for KRLEfaget. EBFORK Forkunnskaper / Prerequisites Oppgi emnekode [MAT100] dersom det er et krav og skriv i mer generelle vendinger det som det er en anbefaling. EBOVER Faglig overlapp / Course overlap Oppgi reduksjon mellom emner, både nedlagte emner (gamle emnekoder) og emner som undervises f.eks ved andre institutt.

27 EBINNH Innhold / Content Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året. EBARB Arbeidsformer / Study methods Undervisningen blir organisert som forelesninger og obligatoriske oppgaveseminar. EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials Studenten: skal individuelt presentere relevant forskningsarbeid og formulere spørsmål til drøfting i oppgaveseminar. I tillegg skal studenten gi en forberedt respons på en medstudents presentasjon. Utdypende retningslinjer vil foreligge ved studiestart. skal delta på minimum 80% av obligatoriske oppgaveseminar Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen. Muntlig eksamen med presentasjon. Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått. Ingen EBLITT EBANSV EBSPRAK EBPROG EBUNDSEM Litteratur / Literature list Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator Undervisningsspråk / Language of instruction Progresjonskrav/ Requirements for study progression Undervisningssemester / Semester of instruction Norsk Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst [Skriv en merknad dersom emnet går over flere semester]

28 EBSEM - Eksamenssemester / Semester of assessment Høst Vår Både høst og vår

29 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Name, English Antall studiepoeng / Credits Studienivå /Level of study Norsk Kode tildeles av administrasjonen. Masteroppgave i KRLE 1-7 Fremkommer på karakterutskrift og vitnemål Fremkommer på karakterutskrift og Diploma supplement Bachelornivå Masternivå PHD In English Videreutdanning (EVO) Praksisemne / Course for Ja Nei practical training Ansvarlig institutt Tilhører studieprogram EBINNL Innledning / Introduction Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor et avgrenset KRLE relatert område. Arbeidet med oppgaven skal styrke studentens faglige grunnlag for profesjonsutøvelse og gi opplæring i forskning. Målet med oppgaven er at studenten skal oppnå spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde gjennom å arbeide vitenskapelig og å kunne drive forskning EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: Kunnskaper Studenten har: - avansert kunnskap om det temaområde som er valgt i oppgaven

30 - inngående kunnskap om de vitenskapelige og metodiske krav som stilles for å kunne utføre et bestemt forskningsarbeid Ferdigheter Studenten kan: - avgrense og formulere relevante problemstillinger i et KRLE relatert forskningsarbeid - arbeide selvstendig med metodiske og teoretiske problemstillinger knyttet til et forskningsarbeid - analysere og forholde seg kritisk til ulike typer kilder som inngår i et forskningsarbeid - analysere og vurdere eksisterende forskning innen fagfeltet - analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning om religionsfaget i skolen og relatere denne kunnskapen til profesjonsutøvelsen Generell kompetanse Studenten kan: - kommunisere og formidle forskning og utviklingsarbeid på en forståelig måte - bidra til nytenkning innen det fagdidaktiske fagfeltet - planlegge, gjennomføre og rapportere forsknings- og utviklingsarbeid innen sitt fagområde EBFORK EBOVER EBINNH Forkunnskaper / Prerequisites Faglig overlapp / Course overlap Innhold / Content Tema for avhandlingsarbeidet Ved et masterstudium i KRLE vil studenten som regel velge et tema knyttet til KRLEfaget i sin historiske og aktuelle kontekst. I mange oppgaver vil hovedvekten ligge på

31 en tematikk knyttet til undervisning og læring i KRLE-faget. Kilde- og tekststudium kan òg ligge til grunn for oppgaven. Det kan også være aktuelt med masteroppgaver rettet mot utviklingsarbeid i skolen. Det er mulig å velge mellom en lang rekke tema innen det fagdidaktiske området rettet inn mot barnetrinnet 1-7. Fagets praksisfelt vil også kunne være gjenstand for forskningsmessig belysning. EBARB Arbeidsformer / Study methods EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / Mandatory assignments EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials EBLITT Litteratur / Literature list EBANSV Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator Tema for masteroppgaven godkjennes av emneansvarlig i samarbeid med aktuell veileder etter søknad. Det settes også opp en kontrakt om faglig veiledning. Veileder gir innen en bestemt frist en endelig godkjenning av tema, problemstilling og plan for oppgaven. I løpet av arbeidet med oppgaven skal studenten delta på obligatoriske arbeidsseminar. Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studentene skal få levere masteroppgaven: - søknad om godkjenning av tema, problemstilling og metode for oppgaven - individuell faglig veiledning i arbeidet med masteroppgaven - deltakelse på obligatoriske oppgaveseminar med fremlegging av utkast til oppgave eller deler av oppgaven. Utdypende retningslinjer vil foreligge ved studiestart Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen. Masteroppgave EBSPRAK Undervisningsspråk / Language of instruction Norsk

32 EBPROG EBUNDSEM EBSEM Progresjonskrav/ Requirements for study progression Undervisningssemester / Semester of instruction Eksamenssemester / Semester of assessment Ja Nei Høst Vår Start høst - eksamen vår Start vår - eksamen høst [Skriv en merknad dersom emnet går over flere semester] Høst Vår Både høst og vår

KRLE Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett

KRLE Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett KRLE 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Norsk Kode tildeles av administrasjonen.

Detaljer

Pedagogikk og elevkunnskap 1-7

Pedagogikk og elevkunnskap 1-7 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Kode tildeles av

Detaljer

Mal for studieprogram og emner

Mal for studieprogram og emner Mal for studieprogram og emner Hvem leser emne og studieprogrambeskrivelser? Studentene Visninger på HiB sine nettsider i august: 820 361 sesjoner. Forberedelser 244 366 (29.79%) Klagesaker på studieprogramrelaterte

Detaljer

Pedagogikk og elevkunnskap 5-10

Pedagogikk og elevkunnskap 5-10 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Norsk Kode tildeles av administrasjonen.

Detaljer

MAT OG HELSE 1-7. Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett. English

MAT OG HELSE 1-7. Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett. English MAT OG HELSE 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett In English Emnekode / Code Navn, bokmål Emne 1a - Innføring i mat

Detaljer

KROPPSØVING 1-7. Koder til bruk for administrasjonen:

KROPPSØVING 1-7. Koder til bruk for administrasjonen: KROPPSØVING 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen. Navn, bokmål

Detaljer

KROPPSØVING Koder til bruk for administrasjonen:

KROPPSØVING Koder til bruk for administrasjonen: KROPPSØVING 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen. Navn, bokmål

Detaljer

MATEMATIKK 1-7 med master i matematikk fagdidaktikk

MATEMATIKK 1-7 med master i matematikk fagdidaktikk MATEMATIKK 1-7 med master i matematikk fagdidaktikk Koder til Emnekategorier Norsk In English bruk for administrasjonen: Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen. Navn, bokmål Matematikk 1 A:

Detaljer

MATEMATIKK Matematikk Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier

MATEMATIKK Matematikk Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier MATEMATIKK 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Navn, bokmål MAT-1A: Undervisning

Detaljer

MUSIKK Musikk Emnekategorier. Koder til bruk for administrasjonen: English

MUSIKK Musikk Emnekategorier. Koder til bruk for administrasjonen: English MUSIKK 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Navn, bokmål Musikk 1A Navn, nynorsk

Detaljer

Samfunnsfag 1, emne 1. Videreutdanning (EVO) Ja Nei

Samfunnsfag 1, emne 1. Videreutdanning (EVO) Ja Nei Samfunnsfag 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Norsk Kode tildeles av

Detaljer

SAMFUNNSFAG Samfunnsfag Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier. English

SAMFUNNSFAG Samfunnsfag Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier. English SAMFUNNSFAG 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Norsk Kode tildeles av administrasjonen. Navn,

Detaljer

Koder til bruk Emnekategorier Norsk In English for admini- strasjonen: Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Name, English

Koder til bruk Emnekategorier Norsk In English for admini- strasjonen: Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Name, English MUSIKK 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Norsk In English Emnekode / Code Navn, bokmål Navn, nynorsk Name, English Musikk 1A Musikk 1 A Music 1 A Faktaboks Antall studiepoeng / Credits

Detaljer

KUNST OG HANDVERK 1-7

KUNST OG HANDVERK 1-7 KUNST OG HANDVERK 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Norsk Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen. Navn,

Detaljer

Kunst og handverk 5-10

Kunst og handverk 5-10 Kunst og handverk 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Norsk Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen.

Detaljer

STUDIEPLAN KRLE Modul 1 Faglig innhold: Læringsutbytte: Kunnskap

STUDIEPLAN KRLE Modul 1 Faglig innhold: Læringsutbytte: Kunnskap STUDIEPLAN KRLE 1 2017-2018 Modul 1 Faglig innhold: Et overordnet mål for KRLE i lærerutdanningene er at studiene skal styrke studentenes interkulturelle kompetanse. Samtidig skal emnet forberede studenten

Detaljer

Norsk 1-7 fagdidaktikk

Norsk 1-7 fagdidaktikk Norsk 1-7 fagdidaktikk Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Navn, bokmål Norsk 1 begynneropplæringa

Detaljer

Fremkommer på karakterutskrift og Diploma supplement

Fremkommer på karakterutskrift og Diploma supplement NORSK 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen. Navn,

Detaljer

Koder til Emnekategorier Norsk In English bruk for admini- strasjonen: Emnekode / Code Navn, bokmål Naturfag 1a. Den levende naturen Navn, nynorsk

Koder til Emnekategorier Norsk In English bruk for admini- strasjonen: Emnekode / Code Navn, bokmål Naturfag 1a. Den levende naturen Navn, nynorsk NATURFAG 5-10 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen.

Detaljer

NATURFAG 1-7. Naturfag 1-7. Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier. Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett

NATURFAG 1-7. Naturfag 1-7. Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier. Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett NATURFAG 1-7 Koder til bruk for administrasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk In English Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen.

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time

Detaljer

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN Revidert av dekan 17. juni 2012, gjelder fra og med studieåret 2012/2013 Emnekode: LTMAGNO160 Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE

Detaljer

2KRLFB12N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)

2KRLFB12N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) 2KRLFB12N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) Emnekode: 2KRLFB12N Studiepoeng: 10+5 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse Læringsutbytte

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Mer om innholdet se emnebeskrivelse Målgruppe Kurset er lagt opp som studier, drøftinger og diskusjoner av vitenskapsteoretiske

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus)

Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time

Detaljer

2KRLB2N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)

2KRLB2N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) 2KRLB2N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) Emnekode: 2KRLB2N Studiepoeng: 10 + 5 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse Læringsutbytte Mål

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

2RLEFB21 Religion, livssyn, etikk (bred modell)

2RLEFB21 Religion, livssyn, etikk (bred modell) 2RLEFB21 Religion, livssyn, etikk (bred modell) Emnekode: 2RLEFB21 Studiepoeng: 15 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Første 10 stp: Mål for studiet er at studentene skal kunne:

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

2KRLFB12/ Kode: 2KRLFL12 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)

2KRLFB12/ Kode: 2KRLFL12 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) 2KRLFB12/ Kode: 2KRLFL12 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) Emnekode: 2KRLFB12/ Kode: 2KRLFL12 Studiepoeng: 15 og 10 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Mål for studiet er at

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

Syklus 1 og syklus 2: med fokus på syklus 2

Syklus 1 og syklus 2: med fokus på syklus 2 Syklus 1 og syklus 2: med fokus på syklus 2 Oversikt Hovedtema: syklus 2 i en integrert utdanning 1. Masterfaget 2. Syklus 2 i masterfaget 3. Internasjonalisering 4. Masteroppgaven milepæler og fremdrift

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Emnekode / Code Navn, bokmål Engelsk 1, modul 1: Engelsk språk og fagdidaktikk 1

Emnekode / Code Navn, bokmål Engelsk 1, modul 1: Engelsk språk og fagdidaktikk 1 ENGELSK 5-10 Koder til bruk for administrasjone n: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett Norsk Emnekode / Code Navn, bokmål Engelsk 1, modul 1: Engelsk språk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Samfunnsfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet består av 4 emner hver på 15 sp. Studiet kan tas på fulltid over 2 semestre. Innledning Samfunnsfag

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 1 Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn gir kunnskap

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn,

Detaljer

Høringsuttalelse om KRLE-faget fra Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA

Høringsuttalelse om KRLE-faget fra Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA Høringsuttalelse om KRLE-faget fra Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA KRLE-planen På et overordnet nivå vil vi peke på at arbeidsmengde og vanskelighetsgrad mellom utdanningsløpene 1.-7.

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn)

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emne GLU1042_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1042_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (5.-10. trinn)

Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (5.-10. trinn) Emne GLU2041_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2041_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Revidert juni 2014 Tittel Bokmål: Mastergradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Mastergradsprogram i religionsvitskap

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Vitenskapsteori og forskningsmetodikk

Vitenskapsteori og forskningsmetodikk Vitenskapsteori og forskningsmetodikk Emnekode: GMRLE354 Studiepoeng: 15 Nivå: Master Språk: Norsk Program: Program for grunnskolelærerutdanning Kan tilbys som enkeltemne: Ja Startsemester og varighet:

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk.

Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk. Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen - Course Plan Eit studieprogram inneheld fleire emne. Ei emnebeskriving er ein detaljert plan for eitt av emna i eit studieprogram. Krav til studiar

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2006

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2006 Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2006 Formål Religion og etikk er både et kunnskapsfag og et holdningsdannendefag. Faget legger vekt på religiøse

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk 2 1-7/English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er 30 studiepoeng

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk 2 1-7/English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er 30 studiepoeng EMNEKODE: 4EN2 1-7 EMNENAVN Engelsk 2 1-7/English 2 1-7 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er 30 studiepoeng INNLEDNING Engelsk 2 for 1-7 bygger på Engelsk 1 for 1-7 og gir fordypning

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer