CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013"

Transkript

1 Fb 2013 (El.nr ) CVM-MINI NETTANALYSATOR Oppstt av snittforbruk paramtr (Maximum Dmand). CVM-MINI r t instrumnt som målr, brgnr og visr d vanligst lktrisk paramtr i t tr-fas anlgg (båd balansrt og ubalansrt). Målingn r av sann RMS typ og utførs via tr AC spnningsinngangr og tr AC strøminngangr. (via In/5A llr In/1A strøm trafor). Paramtrn som måls r vist i tablln ndrst på sidn. CPU diodn blinkr md 2 sk mllomrom hvilkt indikrr at instrumntt intrnt fungrr som dn skal, hurtigr blinking llr at dn lysr fast indikrr at no r fil, vnnlig kontakt Scandinavian Elctric AS. Dtt r n hurtig-manual for bruk og programmring av CVM-MINI. For yttrligr informasjon kan n kompltt manual lasts nd fra Scandinavian Elctrics ntt sid: Før dt utførs no vdlikhold, ndring av tilkoblingr, rparasjonr llr lignnd, må instrumntt frakobls all spnningskildr. Drsom dt oppdags funksjonsfil llr skadr på kapsling, må instrumntt tas ut av drift. 1.- PROGRAMMERING (SETUP mny) (Trykk SETUP knappn i 5 skundr for å komm inn i programmringsmnyn.) Md knappn bkrfts valgn og n går vidr til nst punkt i mnyn. max Md knappn kan man vksl mllom d aktull vrdin, llr øk vrdin på dt valgt siffr. min knappn bruks til å flytt markørn fra siffr til siffr. D forskjllig valgn r fortløpnd bskrvt: NB! Har du normal nttspg. og ikk spnningstrafo, gå til pkt Primærspnning spnningstrafo. Skjrmn vil vis SET PriU fulgt av sks siffr. Hr skrivr man inn spnningstrafons primærspnning. (fra 1 til 100,000) Skundærspnning spnningstrafo. Skjrmn vil vis SET ScU fulgt av tr siffr. Hr skrivr man inn spnningstrafons skundærspnning. (fra 1 til 999) Primærstrøm strømtrafo. Skjrmn vil vis SET PriA fulgt av fm siffr. Hr skrivr man inn strømtrafons primærstrøm. (fra 1 til 10,000) Skundærstrøm strømtrafo Skjrmn vil vis SET ScA fulgt av siffrt 5 llr 1. Hr vlgr man strømtrafons skundærstrøm. (5=I n/5a, 1=I n/1a) Måling i 2 llr 4 kvadrantr (Kun forbruk llr båd forbruk og gnrring av ) Skjrmn vil vis SET QuAd fulgt av siffrt 2 llr 4. (2= bar forbruk av, 4= båd forbruk og produksjon av ) a) Paramtr som kontrollrs: ( Pd Cod xx ) Ingn 0 Tr-fas aktiv ffkt kw III 16 Tr-fas tilsynlatnd ffkt kva III 34 Tr-fas strøm AIII 36 Strøm pr. fas A1-A2-A3 A-PH Intgrrt ffkt/strøm gjnnom intgrasjonspriodn. b) Intgrasjonspriod (1 til 60 minuttr): ( Pd Pr xx ) c) Nullstill lagrt maksimumsvrdi: ( CLr Pd no ) no llr YES Utvlgls av visningssidr. Skjrmn vil vis df Pag Ys/No. Hr vlgr n om n skal ha standard skjrmvisning (Ys) llr tillpasst (No). a) Ys : All lktrisk paramtrr viss b) No : På d påfølgnd sidr vlgr n Ys for d sidn man ønskr å ha tilgang til, og No for d sidn man ønskr å vlg bort Valg av oppstart-skjrm. Hr kan man vlg mllom fast llr vkslnd skjrm-bild ( SET init Pag ): a) Fast sid: vlg dn av instrumntts sidr som skal viss vd oppstart llr ttr rst. b) Vkslnd skjrm-bild: all skjrm-bildn blir vist fortløpnd md 5 skundrs intrvall Innstilling av bakgrunnsblysningstid. ( disp off ): Stt hr dn priodn som bakgrunnslyst skal vær aktivt ttr sist tasttrykk. Drsom n vlgr vrdin 00 vill dt lys prmannt Nullstilling av mtr. CLr ENER no llr Ys (Clar nrgy countrs) viss på skjrmn Vlg THD llr D Man kan vlg mllom to mtodr for brgning av harmonisk forvrngning ( SET HAR d ): - D %: totalvrdi av harmonisk forvrngning rfrrt til grunnvrdi. - Thd %: totalvrdi av harmonisk forvrngning rfrrt til RMS vrdi Oppstt for transistor utgangr ( OUT 1 CodE», «OUT 2 CodE») D to utgangn kan bruks på to forskjllig måtr: A. Puls hvr x kw.h llr kvar.h (Enrgi). Man dfinrr hvilkn mngd hvr puls skal rprsntr, ntn kwh/puls llr kvar/puls. Hvr puls varr 100ms og instrumntt kan gi maks 5 pulsr pr sk. B. ALARM funksjon: Man vlgr hvilkn paramtr som skal kontrollrs, maksimum- og minimums-vrdi og forsinkls for transistorutgangn. NB: Listn ovr paramtr som kan bnytts viss i tablln på nst sid. Spsill alarmfunksjon. (ffktrgulring/strømvakt) Hvis innstilling r: dlay=9999 virkr alarmn slik: Hi>Lo: Utgangn r ikk aktivrt før vrdin har passrt Hi. Når dn r aktivrt blir dn ikk daktivrt før vrdin r undr Lo. Hi<Lo: Utgangn r alltid aktivrt inntil vrdin passrr Lo. Når dn r daktivrt blir dn ikk aktivrt før dn r undr vrdin Hi. S diagram nst sid.

2 Spsill alarmfunksjon. (Diagram) MIN < MAX Paramtr Symbol Kod Paramtr Symbol Kod Tr fas aktiv ffkt kw III 16 Nøytral Strøm IN 37 3 fas induktiv ffkt kvarl III 17 Max dmand (L1) Md (Pd) 35* 3 fas kapasitiv ffkt kvarc III 18 Max dmand (L2) Md (Pd) 42* cos tr fas cos 19 Max dmand (L3) Md (Pd) 43* 3 fas ffktfaktor PF III 20 Aktiv kw.h 31 Frkvns (L1) Hz 21 Induktiv raktiv kvar.h L 32 Spnning L1- L2 V Kapasitiv raktiv kvar.h C 33 Spnning L2 - L3 V Tr fas tilsynl. kva.h III 44 Spnning L3 - L1 V Aktiv kw.h III - 45 Tilsynlatnd ffkt kva III 34 Maximum dmand Md (Pd) 35 Tr fas strøm AIII 36 Tmpratur ºC 41 Induktiv Kapasitiv Tilsynl. nr. kvarhliii - kvarhciii kvahiii - 48 *Paramtr r kun tilgjnglig når maximum dmand strøm pr. fas r valgt. MAX < MIN 2.- Ekstra oppsttmny for CVM-MINI. Slik får du tilgang til dnn mnyn, hvor instrumntts kommunikasjonsparamtr kan ndrs: Nrst Nstup Trykk inn og drttr knappn og hold dnn i fm skundr. Paramtr som kan ndrs: - SEt nper: Enht Nr. 001 til Baud 1: Parity: No, vn, odd - LEN: (lngd) 8 bits - Stop bits: 1 llr 2 Fabrikk innstilling: 001 / 9600 / N / 8 /1 SETUP låst llr ulåst - Er vrdin LOC, r dt kun mulig å ls hva som r valgt i oppsttt, ndringr r ikk mulig. For å kunn utfør ndringr må vrdin ndrs til UNLO. - Drsom n skal ndr dnn vrdin vil n bli spurt ttr t passord. PASSORD for CVM-MINI: 1234 Enklt paramtr omhandlr all tr fasn samtidig. Drsom n av diss paramtrn r valgt, vil alarmn aktivrs når n (llr flr) av fasvrdin oppfyllr kritrin som r satt. Paramtr Symbol Kod Paramt r Symbol Spnning V1 llr V2 llr Effkt PF1 llr PF2 llr 90 V3 faktor PF3 Strøm I1 llr I2 llr I3 91 Spnning V12 llr V23 llr V31 Aktiv ffkt kw1 llr kw2 THDV1 llr V2 92 % THD V llr kw3 llr V3 Raktiv ffkt kvar1 llr 2 THDI1 llr I2 llr 93 % THD I llr 3 I3 Tilsynlatnd kva1 llr 2 ffkt llr 3 98 Kod Tabll ovr paramtr og alarm kodr for CVM-MINI Drsom n funksjon llr utgang ikk skal bruks, vlgs paramtr nr: = 00. Paramtr Symbol L1 Kod L2 Kod L2 Kod Spnning V Strøm A Aktiv ffkt kw Raktiv ffkt induktiv/ kapasitiv kvar Tilsynlatnd ffkt kva Effktfaktor PF % THD V THD V % THD A THD A

3 3.- CVM-MINI KOMMUNIKASJON En llr flr CVM-MINI kan kobls mot PC llr SD anlgg. Drsom n brukr Powrstudio programvar kan n få t sntralt std for båd visualisring og kontroll md båd CVM-MINI og annt utstyr fra Scandinavian Elctric / Circutor. CVM-MINI har n RS-485 srikommunikasjon utgang. Drsom flr nn n nht r koblt i samm RS-485 ntt, må hvrt nklt instrumnt tildls t gt nhtsnummr (fra 01 til 255), slik at d nklt instrumntn kan skills. RS-485 forbindlsn utførs md skjrmt kabl md minimum tr ldr, og maksimal avstand mllom PC og sist instrumnt må ikk ovrstig 1200 mtr. RS-485 nttvrkt kan maksimalt bstå av 32 nhtr i parallll (multi-point Bus) for hvr av sriportn som r brukt på PC n. CVM-MINI nttanalysator kommunisrr vd hjlp av MODBUS RTU protokoll (Spørsmål/ Svar). 90º Capacitiv Inductiv 180º 0º Inductiv Capacitiv -90º 4.- TEKNISKE DATA Strøm: - En fas: - Tolrans spnning: - Frkvns: - Forbruk: - Oprrings tmpratur: - Luftfuktight (utn kondnsring): Mkanisk data: - Kapsling matrial: - Bskyttls: Front (når panlmontrt): Baksid og sidr: - Dimnsjonr (mm): - Vkt: 230 V AC -15 % / +10 % Hz 3,0 VA -10º ~ 50 C 5 % ~ 95 % Slvslukknd VO plastikk IP 51 IP x 52 x 70mm 0,210 kg Målkrts: - Nominll spnning fas-nøytral / fas- fas: - Frkvns: - Nominll strøm: - Prmannt ovrlast: - Forbruk spnningskrts: - Forbruk strømkrts: Tknisk data for transistor utgang - Typ: Opto-isolrt transistor (åpn kollktor). - Maksimal oprrings spnning: - Maksimal oprrings strøm: - Maksimal frkvns: - Pulslngd: 300 V AC. / 520 V AC. 45 ~ 65 Hz In / 5 A llr In / 1 A 1.2 In 0,7 VA 0,9 VA NPN 24 V DC. 50 ma 5 pulsr / skund 100 ms

4 Nøyaktight: - Spnning: - Strøm: - Effkt: Tst btinglsr: Målfil som følg av strømtrafor r ikk inkludrt: Tmpratur: Effktfaktor: Målt vrdir mllom: 5. TILKOBLING Tilkoblingsbskrivls 0,5 % av full skala ± 1 siffr 0,5 % av full skala ± 1 siffr 0,5 % av full skala ± 1 siffr + 5 ºC + 45 ºC 0,5 til 1 0, % Sikkrht: Katgori III V AC. / 520 AC. EN Klass II dobbl isolrt mot lktrisk støt Standardr: IEC 664, VDE 0110, UL 94, IEC 801, IEC 348, IEC 571-1, EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN TERMINAL TERMINAL BESKRIVELSE 1 Strøm inngang AL1 - S1 2 Strøm inngang AL1 - S2 3 Strøm inngang AL2 - S1 4 Strøm inngang AL2 - S2 5 Strøm inngang AL3 - S1 6 Strøm inngang AL3 - S2 7 Transistor utgang RL2, + 8 Flls transistor utgang, - 9 Transistor utgang RL1, + 10 Rfransspnning VL3 11 Rfransspnning VL2 12 Rfransspnning VL1 13 N-ldr/ Jord V Rfransspnning 14 Powr supply spnning inngang 15 Powr supply spnning inngang A RS-485 (+) S RS-485 (GND) B RS-485 (-) 4 ldr / 3 ldr (lav spnning) 3 ldr (2 spnnings og 3 strøm transformatorr) 3 ldr (2 strøm transformatorr) 6. TEKNISK ASSISTANSE Vd spørsmål angånd instrumntts virkmåt, llr vd vntull filsituasjonr, kontakt Scandinavian Elctric AS. Scandinavian Elctric AS Postboks 80 Godvik 5882 BERGEN Tlf.: E-post: CVM-MINI-RS485-HAR

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Fullstendig Brukerhåndbok

Fullstendig Brukerhåndbok Ho Honeywell Fullstendig Brukerhåndbok SmartDrive Compact SmartDrive kompaktgir med konstant og variabelt dreiemoment og variabel hastighet for induksjonsmotorer Det tas forbehold om endringer uten varsel.

Detaljer

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V 715 Volt/mA Calibrator Instruksjonsark Innledning Fluke 715 Volt/mA-kalibrator (Volt/mA Calibrator) er et strømkilde- og måleverktøy for testing av strømsløyfer på 0 til 24 ma og likestrømsspenning fra

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Ofte stilte spørsmå l om Min side og Personålportålen

Ofte stilte spørsmå l om Min side og Personålportålen Ofte stilte spørsmå l om Min side og Personålportålen Klikk på problemstillingene nedenfor for å komme til svaret INNHOLDSFORTEGNELSE Hvordan logger jeg meg på Min side første gang?... 1 Hvordan setter

Detaljer

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk FINN oppdrag Mail, dialog og søk Hvordan fungerer FINN oppdrag? Dere mottar oppdrag på mail etter oppsettet dere har valgt under «innstillinger» på «Min bedrift» Fra mailen og «Min bedrift» melder dere

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer

Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer Funksjoner Støttefunksjoner Låsefjær PRM PIR-sensor/mikrobølgesensor Oppdager bevegelse innenfor enhetens detekteringsområde, slik at belastningsstyring

Detaljer

Trinn 1 Pakk opp din Simple Audio Roomplayer

Trinn 1 Pakk opp din Simple Audio Roomplayer Trinn 1 Pakk opp din Simple Audio Roomplayer 1 Simple Audio Roomplayer 2 britisk strømledning ELLER europeisk strømledning 3 lyd-til-lyd-kabel 4 Lyd til 3,5 mm jack-ledning 5 3,5mm jack til 3,5 mm jack-ledning

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brannalarmsentral BX-10

Brannalarmsentral BX-10 Brannalarmsentral BX-10 Konvensjonell brannalarmsentral med 4 soner (sløyfer) Installasjons- og igangkjøringshåndbok Vi verner liv, miljø og verdier... P-BX10/IN- Rev.K, 040504 OPPHAVSRETT Det er ikke

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

HVA ER FORDELEN VED Å OPPDATERE KARTENE DINE?

HVA ER FORDELEN VED Å OPPDATERE KARTENE DINE? OPPDATERINGS- GUIDE FOR MEDIA NAV NAVIGASJONSSYSTEM I DIN RENAULT GRATIS Oppdatering* www.renault.naviextras.com * Innen 90 dager etter at din bil er levert HVA ER FORDELEN VED Å OPPDATERE KARTENE DINE?

Detaljer

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer