BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV /05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05"

Transkript

1 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV /05

2 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV /05

3 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk 3. Aggregat identifikasjon 4. Aggregat beskrivelse 5. Tekniske data 6. Installasjon 7. Oppstart og innjusterin 8. Alarm signaler 9. Nødkobling 10. Rengjøring, vedlikehold 11. Avhending, destruering 12. Tilleggsutstyr 13. Feilsøkningstabell 14. Målskisser 15. Rørskjema NORSK side. 03 side. 03 side. 03 side. 04 side. 04 side. 04 side. 05 side. 10 side. 12 side. 12 side. 12 side. 13 side. 15 side. 17 side. 20 N 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN Hensikten med denne instruksen er å veilede til korrekt bruk av aggregat, så vel som å supplere med råd og vink vedr. relevante miljøvernmessige sikkerhetsrutiner i forbindelse med bestemmelser vedtatt av European Community og SFT. 2. NORMER FOR GENERELL BRUK For en korrekt og sikker bruk av dette aggregatet er det nødvendig å følge instruksjoner og retningslinjer i denne instruks, vedr. installasjon oppstart og bruk vedlikehold avhending og destruering Produsent og/eller importør står ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av feil bruk eller montering, i henhold til instruksjoner gitt i denne manual. Les merke-etiketten på aggregatet omhyggelig. (Se pkt. 3) Påse at den ikke tildekkes eller utsettes for påvirkning som resulterer i at den ødelegges. Oppbevar denne instruksen / bruksanvisningen forsvarlig. Produsenten forbeholder seg retten til å forandre instruksen uten ytterligere varsel. Aggregatet er ubetinget ment for industriell og kommersiell bruk. (Bruksområder er definert I produsentens generelle katalog). De må ikke under noen omstendighet benyttes i andre forhold. All annen bruk vil være feilaktig og kan derfor føre til skade på utstyret. Ved utpakking, sjekk at alle deler av aggregatet er inntakt; hvis ikke, kontakt relevant leverandør Aggregatet må ikke benyttes i omgivelser med risk for eksplosive gasser. Hvis en funksjon ikke synes å fungere tilfredsstillende, slå av aggregatet. Alt vedlikehold og rengjøring må utføres i henhold til denne instruks. Vask ikke aggregatet med høytrykkspyler med for sterke stråler Bruk ikke aggregatet utenfor dens sikkerhetsanordninger. (pressostater etc.) Påse at aggregatet får den kjølingen som er nødvendig for drift I henhold til definerte bruskområder I tilfelle brann, benytt pulver- slukningsapparat. 3. AGGREGAT IDENTIFIKASJON Alle aggregater er utstyrt med et identifikasjonsskilt (plassert som vist i fig. 1), inneholdende følgende informasjon: produkt kode serie nummer elektrisk input (A) elektrisk input (W) kuldemedium type spenning (Volt/fase/Hz) maksimum arbeids trykk verdi PS HP (høy-trykk side) PS LP (lav-trykk side) DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 3 REV /05

4 set on off aggregat kategori I henhold til Directive 97/23EC (PED) N Serie nummer identifikasjon: 1ste og 2dre nummer = de to siste siffer I produksjonsåret 3dje og 4de nummer = ukenummer som aggregatet ble produsert. nummrene 5, 6, 7 og 8 = progressive nummer 4. AGGREGAT BESKRIVELSE Blocksystem-aggregat består av kondensator enhet (varm side), og fordamper ehnhet (kald side), og en elektrisk kontrollenhet plassert i kondensator enheten. Aggregatene er ustyrt med varmgassavtining for TN = middel temperatur og BT = lav temperatur modeller - eller med vifte avtining for AT = høy temperatur modeller. Avtining skjer automatisk i henhold til kontrollenhetens valgfrie innstillinger; men kan også startes manuelt. (se pkt. 7.1) 5. TEKNISKE DATA Dataetiketten for dette aggregatet finnes på slutten av denne manualen 6. INSTALLASJON Installasjon må kun utføres av faglig kyndig personell i henhold til gjeldende forskrifter. Det anbefales å benytte hansker under installasjonen. Ved valg av installasjonssted, må det sørges for at tilstrekkelig ventilasjon er tilgjengelig. Er det tvil om dette, bør leverandør kontaktes for godkjenning. FA modellen kan kun installeres I en vertikal vegg Ved plassering, må det tas hensyn til minimum distanse til eksisterende vegg/tak, angitt målskisser senere i denne manualen. Påse at det blir plass rundt aggregatet til fremtidig reparasjon og vedlikehold. For en korrekt drift av aggregatet, anbefaler vi følgende minimum isolasjonstykkelser med (polyurethan isolasjon): for TN og AT medium og høy temperatur, kjølerom: 60 mm; og for BT, lav temperatur, fryserom: 100 mm. Fig. 1 Etikett 6. 1 Installering av plug-in versjon. (Lagerføres i Norge) Ta hull i kjøle- fryseroms veggen i henhold til mål, (se fig til sluitt i manualen). Benytt egnet utstyr og løft aggregatet i løftekroker som vist i fig. 1 Sett inn aggregatet i veggen ved å skyve fordamperdelen inn utenfra. Fest aggregatet til veggen med skruer som medfølger. Tett rundt åpningen med silicon (beregnet for kjøleromsinnstallasjon), for å forhindre varm luft å trenge inn i kjølerommet og for å forhindre fuktdannesle. Vi anbefaler å koble til en avløpsslange til overløpstuss for avtiningsvann for å lede bort vann som eventuelt ikke fordamper. (Kan oppstå ved store belastninger) DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 4 REV /05

5 6. 2 Installering av bøyle versjon (Benyttes kun for prefabrikerte rom) Bøyleversjonen lagereføres ikke i Norge men veggplaten (Tamponen) som er montert på plugg in versjonen kan enkelt fjernes. Før taket legges på prefab. rom, skjær to slisser i toppen av veggen og bor et hull for vannavløp. (se illustrasjon, fig til slutt i denne manual) Fjern aluminiumspanne under aggregatfordamper ved å løsne 4 skruer. Benytt egnet utstyr og løft aggregatet i løftekroker som vist på fig. 1. Plasser aggregatet i slissene på toppen av veggen Fest aggregatet til veggen med skruer som medfølger. Tett rundt åpningen med silicon (beregnet for kjøleromsinnstallasjon), for å forhindre varm luft å trenge inn i kjølerommet og for å forhindre fuktdannesle. Monter tilbake aluminiumspanne til fordamper med 4 skruer Sjekk at avløp fungerer som det skal. Vi anbefaler å koble til en avløpsslange til overløpstuss for avtiningsvann for å lede bort vann som eventuelt ikke fordamper. (Kan oppstå ved store belastninger N 6. 3 Elektriske koblinger Elektrisk tilkobling kan kun utføres av autorisert personal i henhold til de forskrifter som forefinnes i de forskjellige land og distrikter. Påse at aggregatet kun tilkobles den spenning som er angitt i teknisk informasjon. (Også angitt på etikett påklistret enden av tilførselskabel.) Tilførselskabelen bør tilpasses (unngå kveiler og løkker) for å unngå slag eller klussing av barn. Den bør heller ikke utsettes for væsker, vann eller varmekilder som kan ødelegge den. Eventuell reparasjon må kun utføres av kyndig personell. Aggregatkursen bør sikres med automatsikring med C- karakteristikk (treg10-15 In) Påse at sikringsstørrelsen er I henhold til strøm-data, oppgitt på maskinetiketten. Maksimum tillatte toleranse er ± 10% av nominell spenning. N.B. Det bør merkes på aggregatet hvor ekstern hovedsikring er plassert slik at den lett kan finnes ved eventuelle service inngrep. Tilførselskabelen skal være I henhold til stedlige forskrifter. Aggregatet skal tilkobles jordet stikkontakt/tilførsel og det påhviler stedlig installatør ansvar for at tilkobling er utført I henhold til gjeldende lover og regler og dette er også gjeldende vilkår ved eventuelle garantikrav. Fest dør- microbryter (som medfølger) I dørkarmen slik at hver gang kjøleromsdøren åpnes, vil rombelysning automatisk slås på, samtidig som kompressor og eventuelt fordampervifte stoppe. (Disse funksjoner kan varieres med parameterinnstillinger.) Hvis dørbryter-funksjonen ikke benyttes (eller ikke medfølger), må den elektriske kretsen kortsluttes. MERK: dørbryterens kabel må ikke ligge for nær strømførende kabel, dette for å forhindre forstyrring av funksjonen på elektronisk styrekortet. (Induktiv spenning) Fryse-aggregater BT (lav temperatur) (-15 C/-25 C) er forsynt med kabel for tilkobling til varmekabel I dør. MERK: IKKE koble COLDROOM LIGHT kabel eller DOOR HEATER kabel til 230 Volt tilførsel. Merkelappen på hver kabel anviser hvordan disse skal tilkobles N.B. Det medfører fare å utføre all form for reparasjon/vedlikehold hvis aggregatet er tilknyttet strømforsyning. Kontakt kyndig personell Enhver form for fraskrivelse av ansvar fra ovenfor beskrevne instruksjon vil ikke aksepteres 7 STARTE AGGREGATET. Før aggregatet startes, kontroller følgende: Alle skruforbindelser er forsriftsmessig dratt til. Alle elektriske tilkoblinger er korrekte og etter gjeldende forskrifter. Kjøle- fryseromsdørem er lukket, slik at dørbryter-kontaktene er lukket. DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 5 REV /05

6 7. 1 Beskrivelse av kontrollpanel N set on off set Grønn KOMPRESSOR LAMPE IKKE lys: Kompressor står LYSER: Kompressor i drift. BLINKER: I forsinket oppstart modus. (forsinket oppstart eller sikkerhetsenhet aktivert) Grønn VIFTE Lampe IKKE lys: Viftene står LYSER: Viftene i drift. BLINKER: I forsinket oppstart modus. (forsinket oppstart eller sikkerhetsenhet aktivert) Grønn AVTINING s LAMPE IKKE lys: Avtining ikke aktivert LYSER: Avtining pågår. BLINKER: Manual avtining pågår; avtining I forsinket modus (forsinket oppstart eller sikkerhetsenhet aktivert); nettverk synkronisert (master/slave) avtining. Gul ALARM LAMPE IKKE LYS: Ingen alarm. LYSER: Viktig alarm løst ut og alarmrele aktivert BLINKER: En ikke viktig alarm er aktivert, eller en viktig alarm er av nullet ut (alarm rele deaktivert) SETPUNKT knapp + SETPOINT/REDUCED SET grønn LAMPE LYSER: Settpunktet vises. BLINKER: The reduced set er aktivert ENTER knapp: Benyttes for å sette setpunkt; for å komme inn i programmerings menyen, og for å vise maskinens status (hvis holdes ned i mer enn ett sekund; for å gå inn i programmeringsmodus (hold nede i 5 sekunder). OPP knapp: Denne benyttes for aktivering av manuell avtining (hold ned mer enn 5 sekunder); for å øke verdien på vist parameter; og for å bla fremover i menylisten. on off ON/OFF knapp: Benyttes som en manuell av-på kontroll, for å godkjenne en parameter verdi og kan også brukes for retur til forrige meny. Slår av maskinen ved å holde nede i mer enn 5 sekunder. NED knapp: Benyttes for å slå rombelysning manuelt av og på (hold ned i mer enn 1 sekund); minker også vist parameterverdi; og for å bla bakover i menyliste. DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 6 REV /05

7 7. 2 Slå av og på Når aggregatet er tilkoblet spenning, viser displayet OFF og alternativt kjøleromstemperaturen. For å slå aggregatet på, (eller av) hold ON/OFF knappen på betjeningspanelet ned i mer enn 5 sekunder.switching on/off 7. 3 Justere kjøleromstemperaturen Aggregatet kan operere i følgende temperaturområder: Høy Temperatur (HBP) Medium Temperatur (MBP) Fryserom (LBP) Minimum Maximum N For innjustering av romtemperaturer. Trykk og slipp SETPOINT: og displayet viser SEt (prossedyren kan være litt sær hvis en alarm er utløst; se Visning av aggregatstatus, Punkt. 7.6 nedenfor) Trykk SETPUNKT: den grønne SET LAMPEN vil tenne og innstilt setpunkt vises. Trykk OPP eller NED pil for innjustering av ønsket verdi. Press SETPUNKT eller ON/OFF knappen (eller vent 5 sekunder) for å bekrefte valgt verdi. (SET LAMPEN vil slukke og displayet viser SEt ) Trykk ON/OFF (eller vent 5 sekunder) for retur til normal display stilling Hvordan variere parameter Aggregatet er styrt av parameter som er lagret i den elektroniske styringsenheten, av produsenten. (se parameterliste). Disse fabrikkinnstillingene bør ikke forandres uten at det er strengt nødvendig - og i alle tilfeller, kun av kvalifisert personell. Parameterne er ikke bare oppdelt i funksjoner, men også i henhold til sikkerhetsnivå vedr. tilgangen til parameterne: nivå 0 Setpunkt parameter direkte tilgang (se punkt 7.3 ovenfor) nivå 1 ofte benyttede parameter tilgang uten passord (se punkt. 7.5 nedenfor) Parametere kan endres som følger: På betjeningspanelet via LAN nettverk (Master/Slave) via fjernbetjent nettverk Hvordan endre parameter hold ned SET i 5 sekunder inntil displayet viser reg (endringsparameter) trykk OPP eller NED-pil til ønsket meny vises I displayet. trykk SET for tilgang til meny; kodenummeret i det første parameter i valgt meny vil vises trykk OPP eller NED-pil til ønsket parameter vises trykk SET for å vise innstilt parameter-verdi trykk OPP eller NED-pil for ønsket verdi trykk SET for å bekrefte ny verdi og returnere til parameter liste; videre trykk ON/OFF for å bekrefte ny verdi og returnere til meny lista. trykk ON/OFF for å gå fra parameterliste til menyliste. trykk ON/OFF igjen for å gå ut av prosedyren. Hvis ikke noen knapp blir rørt i løpet av 15 sekunder, vil verdien som vises i displayet bli lagret i minne for det relevante parameter - hvorpå man går ut av parameter-redigerings-prosedyren Visning av aggregat status Trykk og slipp SET: displayet viser SEt eller AAL hvis det er en alarm utløst. trykk OPP eller NED til ønsket status vises. AAL alarm utløst (hvis present) SEt setpunkt Pb1 målt følerverdi for romføler Pb2 målt følerverdi for avtiningsføler Pb3 verdi føler nr. 3. (hvis montert) Out rele utgangsstatus DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 7 REV /05

8 N InP digital inngang status trykk SET for visning av verdi For alarm status, utgang status eller inngang status, trykk UP eller DOWN for å bla gjennom aktiva/pågående alarmer, utgangene eller inngangene. trykk SET eller ON/OFF (eller vent 5 sekunder) for å gå tilbake til statuslisten. trykk ON/OFF eller vent 5 sekunder for å gå tilbake til stilling. Fabrikkinnstillinger Kode Nivå Bskrivelse. Område Unit TN BT AT PPA Liste med -PPS passord Parameters tilgangs passord Entering et pre-set passord vil gi tilgang til beskyttet parameter Liste med -reg innstillings parameter SEt 0 Setpunkt LSE HSE C [ F] dif 1 Differanse temperatur > setpunkt + diff. -> innstilling På temperatur setpunkt -> instilling av C [ F] Liste med -Pro føler parameter CA1 1 Føler 1 kalibrering Verdien til dette parameter blir lagt til C [ F] (positiv verdi) eller trukket fra (negativ CA2 1 Føler 2 kalibrering verdi) temperaturen målt på føleren. CA3 1 Føler 3 kalibrering Liste med -CPr Kompressor parameter Ont 1 Kompressor s driftstid ved eventuell følerfeil OFt 1 Kompressor s AV tid ved eventuell føler feil. I tilfelle feil romføler, vil kompressor stoppe/ starte I henhold til parameter, slik: Ont=0: Kompressor vil stoppe Ont>0 and OFt=0: Kompressor vil gå. don 1 Forsinkelse oppstart kompressor. Tiden fra anlegget blir slått på, til kompressor starter. Hvor nettverkkontroll er benyttet, er dette forsinkelsen for kompressor til kompressor. dof 1 Minimum kompressor AV tid. Tiden fra kompressor stopper, til den igjen kan starte dbi 1 Forsinkelse mellom kompressorens startintervall. Tiden, starter fra forrige start, til kompressor igjen kan starte. OdO 1 Forsinket redigeringsmulighet etter anlegget er slått på. (kompressor, vifter, avtining) Dette parameter benyttes for å forsinke muligheten forandring av parameter etter at anlegg er slått på. Overgangen fra stand-by til aggregat starter (ON kommando på betjeningspanel) er ikke påvirket av denne forsinkelse Liste med -def avtinings parameter dty 1 Avtinings type 0 = El. varme: stopper på innstilt temperatur eller etter maximum innstilt sikkerhetstid (timeout) 1 = varmgass: stopper på innstilt temperatur eller etter maximum innstilt sikkerhetstid (timeout) For avtining med el. varmeelementer, er det 1 sekund forsinkelse mellom stopp kompressor og når varmeelementet kobles inn. dit 1 Avtinings-intervall Maximum tid (mellom start til start) mellom to avtininger. Når denne tiden er nådd er ny avtining mulig. Tiden nullstilles etter hver avtiningskommando, selv om disse ikke er automatiske. 0 = automatisk avtining utkoblet. dct 1 Avtinings interval tellemetode. 0 = teller hvis kompressor er i drift. 1 = teller alle ganger. doh 1 Forsinket avtining etter oppstart. Tiden fra anlegget er slått på, til avtining tillates (ikke manuell avtining) det 1 Stopp avtining på tid Når innstilt tid nåes, avbrytes avtining, selv om innstilt temperatur for stopp avtining ikke er oppnådd. (Går videre til avdryppingstid) dst 1 Stopp avtining på temperatur Når innstilt temperatur på føler nr.2 er oppnådd stopper avtining. Hvis temperatur er høyere enn innstilt, vil ikke avtining starte. Hvis føler nr. 2 er skadet vil avtining allikevel stoppe ved utgått tid. (papameter det) ds2 1 Stopp avtining på temperatur for fordamper nr.2 Når innstilt temperatur på føler nr. 3 er oppnådd, stopper avtining for fordamper nr.2. Hvis temperatur er høyere enn innstilt, vil ikke avtining starte. Hvis føler nr.3 er skadet vil avtining allikevel stoppe ved utgått tid. Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis P01=3o4, Co4=3 og CP0=2 (alarm rele benyttet for fordamper nr.2 og føler nr.3 benyttet for registrering av temperaturen på fordamper nr.2). I slikt tilfelle, vil avdryppingsfasen starte etter at avtining for begge fordampere er avsluttet 0 60 min min sec min min min , h/min/sec , min h/min/sec C [ F] C [ F] DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 8 REV /05

9 Kode Nivå Bskrivelse. Område Unit TN BT AT dpo 1 Avtining ved oppstart av anlegg 0 = utkoblet 1 = avtining starter når anlegget slås på. 0,1 flag Liste med -Fan vifte parameter FSt 1 Vifte stopp tid føler2 FSt: vifter av C [ F] Fot probe2 < (FSt FAd): Fot 1 Vifter start tid C [ F] vifter på FAd 1 Vifter start stopp differanse. probe2 < (Fot FAd): vifter av C [ F] Fdt 1 Etter avdryppingstid Tid etter avdryppingsfase, som vifter står min dt 1 Avdryppingstid Tiden etter avtining som kompressor og fordamper står slik at avdrypping kan fullføres dfd 1 Drift vifter under avtining. 0 = vifter går under avtining. (innstilt fra parameter FPt) 1 = vifter står under avtining FCO 1 Drift vifter når kompressor ikke går 0 = vifter står når kompressor står 1 = vifter går (innstilt fra parameter FPt) 2 = vifter går i sikkerhetsmodus (duty cycle) 0 60 min ,1 flag Fon 1 Viftas driftstid i sikkerhetsmodus (duty cycle) (FCO=2) 1 60 min FoF 1 Viftas stopptid i sikkerhetsmodus (duty cycle) (FCO=2) 1 60 min Liste med -ALr alarm parameter HAL 1 Maksimum alarm terskel Over denne verdi (absolutte eller referert til setpunkt) er en alarm utløst Hvis referansen er relative, blir umerket verdi lagt til settpunktet C [ F] LAL 1 Minimum alarm terskel C [ F] Under denne verdi (absolutte eller referert til setpunkt) er en alarm utløst Hvis referansen er relative, blir umerket verdi trukket fra settpunktet. PAO 1 Temperatur alarm forsinket etter oppstart h dao 1 Temperatur alarm forsinket etter avtining. Tiden fra ferdig drypptid, før alarm utløses. Ved samkjøring av avtining i nettverk, refererer tiden til avsluttet avtining OAO 1 Temperatur alarm forsinket etter dør er lukket Tiden etter at dør er lukket før alarm utløses. dat 1 Defrosting alarm timeout enabling Dette tillater at signal fra enhver avsluttet avtining, basert på maksimum tid, blir oppnådd (timeout) 0 = signal utkoblet 1 = signal tilkoblet List med -dis display parameter ndt 1 Desimal 0 = display uten desimaler 1 = display med desimaler. ddl 1 Display under avtining: 0 = normal display (som satt i ddd parameter.) 1 = Temperaturen som vist når avtining startet, til ferdig avtining. 2 = df til ferdig avtining og til oppnådd innstilt temperatur. ddl parameteret kan kun bli kontrollert hvis standard display (ddd parameter) inkluderer avtiningsføler (føler nr. 1 eller nettverk føler) Ldd 1 Utkoblingstid av display under avtining Tiden starter fra endt avtining (event. endt av drypping),hvorpå normalt display igjen vises. dro 1 C eller F valg 0 = C 1 = F Denne innstillingen gjelder kun temperatur visningen. Liste med -CnF konfigurasjonsparameter LOC 1 Betjeningspanel lås 0 = betjeningspanelet utkoblet 1 = Betjeningspanel hoved terminal tilkoblet 2 = Betjeningspanel Slave terminal tilkoblet 3 = Betjeningspanel tilkoblet (den første som tas i bruk har tilgang inntil justering er foretatt) rel 1 Software versjon Kun lesbar verdi som gir identifikasjon av software versjon Liste med -LAn nettverk parameter dea 1 Kontrollerende nettverksadresse (kun for hovedenhet) I adressen som settes i hver hovedenhet, må det tas hensyn til antall slaver som fines i LAN nettverk, som følger: dea = dea[tidligere master] + L01[tidligere master] +1 Kontrollerende nettverks adresse for en slave er dea[master] + L00 ) (*) Merk : For å frigjøre, hold ned både SET og ON/OFF i minst 5 sekunder min h ,1 flag ,1 flag ,1, min ,1 flag N DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 9 REV /05

10 (**) N.B : LAn nettverk parametre betjener kun FJERNBETJENING SYSTEMET eller MASTER/SLAVE. N 8. ALARM SIGNALER Når alarm utløses, skjer normalt følgende: relevant alarmkode vises i displayet: I noen tilfeller, alternerer displayet mellom alarm kode og den temperaturen som normalt vises I displayet. Hvis det er mer enn en alarm, vises de suksessivt, alternert med temperatur. alarm LAMPEN er på alarm rele er trukket. For noen alarmer og signaler, er ikke LAMPEN og/eller releet trukket. Tabellen nedenfor gir detaljert beskrivelse for hver enkel alarm og dets relevante tiltak. Kode som vises E1 E2 E3 E4 E5 E6 Ved å trykke på en hvilken som helst knapp, vil alarmrele (hvis det er trukket), bli deaktivert og alarmlampen vil blinke, samtidig som alarmkoden fortsatt vil vises i displayet. Lampen vil slukke og alarmkode forsvinne så snart feilen er funnet og rettet. Alarmkodene listes i følgende tabell under: Beskrivelse/kontroll Feil romføler Hvis føler er benyttet som styring/justering, vil kompressor gå i «feilmodus» (se parameter Ont og Oft) og avtiningfunksjon vil bli utkoblet; Hvis det er en balansert nettverskføler, vil styring/justering fortsette uten å ta hensyn til feilføler. Feil avtiningsføler Avtining vil stoppe på tid Feil føler nr.3 (kondensator temperatur) Tilhørende kontroll blir utkoblet Feil føler nr.3 (temperatur fordamper nr. 2) Avtining vill stoppe på tid Varme alarm (*) Regulering utkoblet HP pressostat alarm (*) Regulering utkoblet LP pressostat alarm (*) Regulering utkoblet Gjentatt varme alarm Regulering utkoblet permanent Gjentatt HP pressostat alarm Regulering utkoblet permanent Gjentatt LP pressostat alarm Reulering permanent utkoblet LAMPE lyser Rele trukket Reset Mode Ja Ja Automatisk når feil Ja Ja Automatisk når feil. Blinker Nei Automatisk når feil Ja Ja Ja Nei Automatisk når feil Ja Nei Automatisk når feil Ja Nei Automatisk når feil Ja Ja Slå av og på Ja Ja Slå av og på Ja Ja Slå av og på LO Lav romtemperatur alarm Ja Ja Automatisk når feil HI Høy romtemperatur alarm Ja Ja Automatisk når feil EE data lagrings alarm feil parameter er lastet Ja Ja Ved strøm på eller etter parameter er lagret i mine. Ec Rengjøring av kondensator blinker Nei Automatisk når feil Er Netverks alarm (**) Ja Ja Automatisk når feil Ed Avtining gått ut på tid i stedet for temperatur blink. nei Automatisk når feil Od Dør stått for lenge åpen Normal drift er igjen opprettet blink. nei Automatisk når feil nx slave x alarm (kun på master) Ja progr. Automatisk når feil DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 10 REV /05

11 Ux slave x ikke tilkoblet (kun på master) slaven er ikke kontrollert blink. nei Automatisk når feil u0 master ikke tilkoblet (kun på slave) slaven er frakoblet nettverket og opererer uavhengig. blink. nei Automatisk når feil dx slave x feil nedlastning (kun på master) blink. nei Automatisk når feil (*) Viser ingen tegn i displayet. gen here is no reading on the display. (**) Netverkalarm når, avhengig av programering, alarmen er utløst av masteren for alle nettverkenhetene, og når alarmet er utløst av masteren selv. During operation, in specific conditions the following signals are displayed: Kode i dippaly Beskrivelse Noter OFF Aggregat i stand-by Forblir slik, til neste ON kommando (drift frakoblet) df Avtining pågår Se par. ddl dfu Avtining ikke utført Vises i 2 sek når avtining ikke er utført fordi temperatur på fordamper er over innstilt sluttemp. for avtining. (parameter dst) um master unit Når anlegg slås på, vises nettverksinnstillinger usx slave x unit for uniten Cn terminal/kontroll kobling avbrutt Terminalen mottar ikke data fra kontrolleren N Hvis terminal/kontroller koblingen ikke opererer korrekt ved oppstart, vil displayet vise 88,8 og ingen lamper vil lyse. 9. NØDKOBLING VENNLIGST MRK. FØLGENDE: Nødkobling som beskrevet her, må kun utføres av kyndig personell med forståelse for kuldeprosessen. Hvis den elektroniske styringsenheten svikter, eller avviker normal operasjon, og det er umulig å skifte ut omgående, kan en nødkobling benyttes, til relevant del kan skaffes og skiftes. Følg følgende prosedyre: 1. koble fra strømforsyningen 2. fjern alle lasker mellom rekkeklemmene L og felles klemmer på kretskortet for releer (rekkeklemmene ) 3. som vist i koblingsskjema nedenfor, tilslutt en mekanisk termostat mellom klemmene L og NO(klemmene 32,37) og NC (klemme 34) kompressor, avtining og viftereleer (COMP, DEF og FAN) 4. monter en lask mellom klemmene L og NO på ON/OFF releet (klemme 26 som gir spenning til bunnkassevarmer, og varmekabel i dør og på avlp, hvis dette er montert. 5. Koble anlegget til strøm igjen og juster termostat til ønsket temperatur. 6. N.B. : Denne nødkoblingen må kun benytte så kort tid som mulig, og kontakt eventuelt Deres serviceforbindelse for reparasjon snarest 7. MRK: Avtining vil være utkoblet slik at det anbefales minimal trafikk I døren for å forhindre tilising av fordamper. 8. Når ny styring igjen tilkobles, reverser prosessen, pkt. 2,3,4 and 5. DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 11 REV /05

12 Key: T = Termostat T N 10. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD MERK: All rengjøring og vedlikehold må kun utføres når aggregatet er avslått koblet fra strømtilførselen Hvis aggregatdeler må utskiftes, skal disse skiftes med nøyaktig samme utgave som originaldel. Ukentlig: sjekk at fordamper er ren og at det ikke er tegn til opphoping av isdannelser. Hvis fordamper er tilstoppet av is, foreta manuell avtining ved å holde nede UP knapp i mer enn 10 sekunder. (Se pkt. 7.1) Gjenta denne operasjonen til fordamper er ren for is. (Også i mellom finnene) Sjekk etter 12 timer. Foreta regelmessig rengjøring av kondensator. (minst en gang I mnd.) ved å fjerne all skitt og støv. Benytt en stiv børste. (Ikke stålbørste). I rom med mye støv (f.eks.) melstøv, må rengjøring foretas oftere. Rengjør alle faste og mobile kontakter I kontaktorer; skift ut hvis det vises tegn til slitasje. (hver fjerde måned) Sjekk alle elektriske terminaler og rekkeklemmer, at de er festet korrekt; sjekk også at alle sikringer tilskrudd. (hver fjerde måned) Sjekk visuelt hele kjølekretsen, også innvendig i aggregatet, for spor av kuldemedielekkasje, som også etterlater spor av olje. (Hver fjerde måned) Sjekk oljenivå på kompressor, hvor oljeseglass er tilstede. (Hver fjerde måned) Sjekk vedr. unormal støy I kompressor under drift. Hør etter tikking, banking eller unormal vibrasjon. (Hver fjerde måned) Rengjør kondensator regelmessig. Vi anbefaler å trykkluft eller stiv børste (ikke stålbørste) Sjekk at vannavløp fra vannkjøl kondensator er åpen. For TN (middel temperatur) og BT (lav temperatur) aggregater, sjekk varmekabel I vannavløp fra fordamper. Viktig: Ved ferdig vedlikeholds prosedyre, påse at alle deksler igjen blir påsatt. 11. AVHENDING - DESTRUERING Hvis aggregatet skal avhendes eller settes ut av bruk, påse at det blir frakoblet spenning. Kuldemediet og oljen som er inne i aggregatet, er underlagt destrueringsregler i henhold til Norsk lov ved Statens Forurensningstilsyn. Se Det er opprettet spesielle mottak for innlevering av slikt avfall. Se for godkjente innleveringssteder i Deres distrikt. DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 12 REV /05

13 12. TILLEGGSUTSYR Vannkjølt kondensator Dette er muliggjort ved å skifte ut den luftkjølte kondensatoren med vannkjølt kondensator For tilknytning av den vannkjølte kondensatoren, er det nødvendig å bruke rørdimensjoner som er av samme dimensjon som opprinnelig. Hvis aggregatet er ment å benytte for kjøletårn, er inngående vanntilkobling laget i en kobling som inneholder to rør for tilførsel til mindre deler av kondensatoren. Hvis det skal benyttes springvann, skal det benyttes en vannreguleringsventil for å opprettholde en stabil kondenseringstemperatur. Steng aldri av vanntilførsel mens aggregatet er I drift. For sikker drift med vannkjølt kondensator bør følgende sjekkes: - Vanntemperaturen bør være mellom 20 og 30 C ved benyttelse av vanntårn eller tørrkjøler og mellom 5 og 20 C for nettvann - Vanntrykket bør være mellom 1 og5 bar. Viktig: vannledning må beskyttes frysetemperatur. N Hastighetsregulator for kondensatorvifter For å opprettholde en konstant kondenseringstemperatur, kan det monteres trinnløs hastighetsregulator, (P-15) eller HT pressostat, som justeres til ønsket kondenseringtrykk. Disse tilkobles til høytrykk-siden I kuldemediumkretsen. Dokumentasjon vedr. denne enheten er inkludert, hvis det leveres med. N.B. Alle aggregater beregnet for utendørs montering leveres som standard i Norge med vinterdrift. Lavtrykkspressostat Stopper aggregatet når sugetrykket kommer under innstilt nivå. (Er standardutstyr på noen aggregater i Norge.) Oljevarmer for bunnkasse kompressor Dette er for å varme opp oljen I kompressoren før oppstart og for å holde den varm under stillstandsperioder. Dette forhindrer flytende kuldemedium i å blande seg med oljen, som forårsaker dårlig smøreeffekt og oppskumming av olje. (Er standardutstyr på noen aggregater i Norge.) Spenningsvakt Denne bryter strømtilførselen hvis spenningen avviker fra innstilt verdi. Resetter seg automatisk når avvik er opprettet. Ekstra kontrollpanel Kontrollpanel som f. eks kan plassere fjernt fra aggergat. F.eks ve kjølromsdøren. All betjening og avlesning forgår da der. Leveres med 10m kabel som standard. Panel for plug-in versjon (Tykkelse 100mm) Vi lagerfører i Norge kompaktaggregater med veggpanel (Tampone) ferdig montert på aggregat. Hvis man ønsker så kalt saddel montert utgave (henger over veggkanten på prefab. rom, før taket legges på), kan nevnte veggpanel fjernes og aggregatet er klart for slik montering Leveres i spenninger i henhold til nedstående tabell Eks: FAM009Z /1/50 Hz 2 400/3/50 Hz 3 110/1/60 Hz 4 220/3/60 Hz 5 220/1/60 Hz 6 460/3/60 Hz 8 230/3/50 Hz DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 13 REV /05

14 N Ekstra elektrisk modul for master/slave operatsjon Brukes for å koble 2 aggregater sammen i ett rom, med mulighet for synkronisering av drift (avtining og aggregatets drift med temperatur og alarmer) Ekstra elektronisk modul for overvåkning, registrering og fjernbetjening Muliggjør tilkobling til fjernbetjent system. Fjernbetjent operativsystem Benyttes for overvåkning og programmering av aggregatets funksjoner fra en PC eller annet datasystem. Ved kommunikasjon med modem eller GSM, gir dette mulighet for fullsetndig betjening og overvåkning. DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 14 REV /05

15 12. FEILSØKNINGSTABELL SYMPTOMER ÅRSAKER For lavt sugetrykk For høyt sugetrykk For lavt topptrykk For høyt topptrykk Sugetrykk og topptykk utlignes for fort Sugetemperatur for lav Sugetemperatur for høy Varmgasstemperatur for lav Varmgasstemperatur for høy For stor diff. mellom inng. og utg. vann for vannkjølt kond. For stor temp.diff. mellom gj.snitt vanntemp. og kond.temp. For lavt oljenivå kompressor Unormal susing i ekspansjonsventil Ingen sirkulasjon over ekspansjonsventil Fordamper igjeniset Gassbobler i seglas i veskeledning, når kompressor går Oppnås ikke vacuum Unormal støy i kompressor Hp pressostat slår ut og inn LP pressostat slår u tog inn Kompressor starter for raskt Kompressor går kontinuerlig Kompressor starter ikke Sugeventil steng eller strupet Trykkventil steng eller strupet Kompressorventiler lekker Tilstoppet eller innsnevret varmgassledning Tilstoppe eller for liten varmgassledning Innsnevret eller for liten sugeledning, eller for liten fordamperkapasitet Uisolert eller for dårlig isolert sugeledning For stor ekspansjonsventil eller dyse For liten ekspansjonsventil eller dyse Væskeslag, mekanisk defekt eller tom for olje Innsnevret eller for liten væskeledning By-pass ventil åpen eller defekt ventilblikk Manometer ikke justert Unøyaktig termometer Utilstrekkelig kjølevannsmengde Tilstoppet kondensator Igjeniset eller tilstoppet fordamper. Gass eller luft som ikke kondenserer For høy temperatur på kjølevann til kondensator Kuldemedium lekkasje For mye kuldemedium Tett sugefilter Ventil på oljereturrør stengt Tett filter på oljeretur Lager eller stempelforbindelser defekt Tett sil i ekspansjonsventil Oljelekkasje Ekspansjonsventil igjenfrosset p.g.a fuktighet Defekt ekspansjonsventil For mye olje i kuldemedium kretsen Kjølevann for kaldt eller for stor sirkulasjon Utilstrekkelig kjøling på kondensator HP pressostat ikke justert korrekt Fordampervifter ute av drift LP pressostat ikke justert korrekt Tilleggskjøling på kondensator anbefales Kjøleanlegg utilstrekkelig innjustert Romtermostat justert for høyt eller defekt Defekt sikring eller startutstyr for kompressor Magnetventil i væskeledning stengt N DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 15 REV /05

16 set on off set on off set on off Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Beskrivelse FS= Hull for dreneringsrør til avtiningsvann S= Vannlås T= Vannavløpsrør TTP= Overløpsavløp. (Ved stor belastning og fuktig luft kan fordampningspanne fylles og renne over. Avløp kan for sikkerhets skyld legge til sluk el.lign. ) SIL= Silikon tetning. Fig. 5 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 16 REV /05

17 set on off FA RANGE Fig. 6 (1X250) Saddle version Plug-in version HBP MBP HBP Mod. Net. Vekt [Kg] Mod. Net. Vekt [Kg] Mod. FAH003Z FAM003Z FAL003Z001 Net. Weight [Kg] 62 Festeskruer FAH006Z001 FAH007Z001 FAH009Z FAM006Z001 FAM007Z001 FAM009Z FAL006Z001 FAL009Z Selvborrendde. 4.8x32 FAH012Z FAM012Z DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 17 REV /05

18 set on off Fig. 7 (1X300) Saddle version Plug-in version HBP MBP LBP Mod. Net. Vekt [Kg] Mod. Net. Vekt [Kg] Mod. FAH016Z001 FAH022Z002 FAH028Z FAM016Z001 FAM022Z002 FAM028Z FAL012Z001 FAL016Z002 Net. vekt [Kg] Festeskruer Sevfborrende 4.8x32 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 18 REV /05

19 set on off Fig. 8 (1x350) Saddle version Plug-in version HBP MBP LBP Mod. Net. Vekt [Kg] Mod. Net. Vekt [Kg] Mod. FAH034Z002 FAH040Z FAM034Z002 FAM040Z FAL020Z002 FAL024Z002 Net. Vekt [Kg] Feste skruer Selvborrende 4.8x32 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 19 REV /05

20 Standard rør Diagram Beskrivelse CO= Kondensator M= Kompressor PA= Høytrykkspressosoat PB= Lavtrykkspressostat FL= Tørrefilter SL1= Magnetventil væskeledning SL2= Magnetventil varmgassavtining CA= Kapillarrør EV= Fordamper VB= Startregulator SP= Væskeustiller RC= Bunnkassevarmer/oljevarmer ASC= Element for fordampning av tinevann PV= Pressostat for hastighetsregullering av kondensatorvifter SL1 SL2 VB RC PV PB HBP Tillegg Tillegg Tillegg MBP Tillegg Tillegg Tillegg LBP Tillegg Tillegg Tillegg = standardutstyr -- = leveres ikke DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 20 REV /05

21 VEDLIKHOLDSPLAN DATO BESKRIVELSE MONTØR DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 21 REV /05

22 Costruzione Gruppi Frigoriferi e Accessori Via XXV Aprile, Montecchio (PU) Italy Tel. (0721) (r.a.) Fax (0721) Internet: Rivacold s.r.l. erklærer herved at aggregat Blocksystem FA: SRL GODKJENNINGS DEKLARASJON I henhold til vedlegg VII av Direktiv 97/23 EC Kopi av typeskilt (I mangel av typeskilt, må her tilføres identifikasjon, som følger: type betegnelse og serienummer) tilfredsstiller krav til direktiv 97/23 EC og at den er testet i henhold til følgende regulativ Kategori 0 er utelatt I henhold til Art. 3.3 Cat I Module A (in-house factory inspection) Cat II Module A1 (in-house factory inspection and overseeing of final inspection test), notified body: TÜV Buedeutschlland Bau und Betrieb gmbh Den tilfredsstiller også følgende Direktiver: 98 / 37 EC Maskin direktivet 89 / 336 EEC Elektromagnestik Kompatibilitet 73 / 23 EEC Lav-spennings direktivet Og er blitt produsert I henhold til følgende standarder: EN Maskin sikkerhet Maskin elektrisk utstyr CEI EN Elektrisk sikkerhetsutstyr CEI EN Elektrisk sikkerhetsutstyr UNI EN UNI EN Maskin sikkerhet EN pren Kjøleteknisk utstyr og varmepumper Sikkerhet for miljøvernmessige bestemmelser Beskrivelse av trykk komponenter som komplette aggregater kan inneholde. Godkjente evalueringsprosedyrer som er benyttet Evaluerings prosedyre Utstyr KAT I KAT II KAT III KAT IV Kompressor MODULE A MODULE D1 Veske tank MODULE A MODULE D1 MODULE B+D Sikkerhets ventiler Pressostater Oljeutskiller MODULE A MODULE D1 MODULE B1+D Veskeutskiller MODULE A MODULE D1/A1 MODULE D1/A1 Filterinnsatser. MODULE A MODULE D1 MODULE D1 MODULE G/B+D MODULE G+D Managing Director Alceste Vitri

Høy temp. (HBP) +2 +10 Medium Temp. (MBP) -5 +5 Low Temp. (LBP) -25-15

Høy temp. (HBP) +2 +10 Medium Temp. (MBP) -5 +5 Low Temp. (LBP) -25-15 set Grønn KOMPRESSOR LAMPE IKKE lys: Kompressor står LYSER: Kompressor i drift. BLINKER: I forsinket oppstart modus. (Forsinket oppstart eller sikkerhetsenhet aktivert) (Hvis sikkerhetsmodus er aktivert

Detaljer

Feilkoder/suport. Rens kondensator med trykkluft/nitrogen, eller vask med fettløsende vaskemiddel Defekt vifte (hvis Sjekk vifte, bytt hvis defekt

Feilkoder/suport. Rens kondensator med trykkluft/nitrogen, eller vask med fettløsende vaskemiddel Defekt vifte (hvis Sjekk vifte, bytt hvis defekt Feilkoder/suport Lamper på Controller snøkrystall lyser ikke Kompressor står Mangler startsignal Mål start-rele. Feilsøk på startsignals kretsen. Mål (micro farrad, µf) ved for lite farrad må Defekt start

Detaljer

Denne instruksjonsmanualen inneholder følgende:

Denne instruksjonsmanualen inneholder følgende: Denne instruksjonsmanualen inneholder følgende: 1. GENERELLE INSTRUKSJONER - HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2. INSTALLASJON (MONTASJE) 3. ELEKTRISK TILKOBLING 4. HYDRAULISK TILKOBLING 5. BESKRIVELSE AV ANLEGGET

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner

Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 Org.nr: NO 918 890 025 MVA WM 961 (A) Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

CVM 2 reguleringssystem

CVM 2 reguleringssystem DEFINING THESETPOINT Type dokument Utgivelsesdato Revisjonsdato Dokument nr. Delkapittel Aggregattype Skrevet av Revisjonsnr. Side DRIFTSINSTRUKS CVM 2 Climaveneta tk 01 1 av 6 DRIFTSINSTRUKS 1. STYREPANEL

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE

DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: support@porkka.no www.porkka.no 16.11.2009 KONTAKTER OG BRYTERE KJØLEMASKINEN Hovedbryter

Detaljer

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 2

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 2 BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 2 Innholdet i manualen gjelder for CVM2 CVM2_INSTRUKS.doc Side Nr 1Av 1 Regulatorens oppbygging. Regulatoren finnes kun i en versjon og knappene nummerert over beskrives i

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Blomsterkjøleren FLOWERCOOL

Blomsterkjøleren FLOWERCOOL Blomsterkjøleren FLOWERCOOL MONTASJEANVISNING BRUKSANVISNING GENERELT Blomsteraggregatet plasseres i vegg fra kjølerom, med varmeavgivelse til tilstøtende rom. Tilstøtende rom må ha god utlufting, for

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

BRUKERMANUAL MIR 90 elektronisk styringspanel Technoblock Norge AS www.technoblock.no

BRUKERMANUAL MIR 90 elektronisk styringspanel Technoblock Norge AS www.technoblock.no BRUKERMANUAL MIR 90 elektronisk styringspanel Technoblock Norge AS www.technoblock.no 1. BETJENINGSPANEL For å vise temperatur settpunktet: Trykk en gang på SET. SET : For å forandre temperatur settpunktet:

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 20

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 20 BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 20 Innholdet i manualen gjelder for CVM20 CVM20_INSTRUKS.doc Side Nr 1Av 1 Regulatorens oppbygging. Regulatoren finnes kun i en versjon og knappene nummerert over beskrives

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE:

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE: Energy Light INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 - DRIFT AV HOVED MODUL 1.1 - TERMOREGULATOR (VARME/KJØLE VESKE) 1.2 - AVTINING 2.0 - KONTROLL MODUL TASTATUR 3.0 - INNSTILLING AV FUNKSJONSPARAMETERE 3.1 - FORKLARING

Detaljer

MP2000 Dataromskjøler

MP2000 Dataromskjøler MP2000 Dataromskjøler 13:35 *M* 21/09/05 Temp Hum 1 2 1 2 21,3 C 53% rh Unit: ON Un: 1 Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC PEGASUS med nytt display RC Dataromskjøler Kontrollsystemet

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Parameterliste for EWDR 984

Parameterliste for EWDR 984 Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Parameterliste for EWDR 984 Versjon

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper Offisiell distributør av Fujitsu varmepumper og klimaanlegg: FJ Klima Norge AS Postboks 237 Tiller, 7477 TRONDHEIM Tlf. 72 88 86 64 www.fjklima.no INNHOLD

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

SERVICEMANUAL ALASKA KJØLE- OG FRYSESKAP

SERVICEMANUAL ALASKA KJØLE- OG FRYSESKAP SERVICEMANUAL ALASKA KJØLE- OG FRYSESKAP Kjøleskap S-711 S Fryseskap S-711 SN Kjøleskap S-147 S Fryseskap S-147 SN Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: support@porkka.no www.porkka.no 02/2008

Detaljer

Betjeningspanel / Dørbryter. Strøm-adapter. Danfoss magnetventil. Diverse. Gratulerer med valget av NRL Stoppen.

Betjeningspanel / Dørbryter. Strøm-adapter. Danfoss magnetventil. Diverse. Gratulerer med valget av NRL Stoppen. 2 Pakken inneholder Betjeningspanel / Dørbryter Dette er styringsenheten for NRL-Stoppen, som kommuniserer trådløst med strøm-adapteret. Denne plasseres normalt ved husets inngangsdør. Strøm-adapter Danfoss

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.?

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.? TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R0A BRUKER MANUAL Pub.??.????.???.? SAMMENDRAG - Installasjonssted................................... - Elektrisk krav.................................

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat FWR Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 3 Komponenter....

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruksområder og funksjoner Devilink FT Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru på og av varmekabler eller

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE E TERMOELEKTRISK KJØLE OG VARMEBOKS INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk NORSK BRUKSANVISNING - 1 - Innholdsregister INNLEDNING... 2 GENERELL SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT DALLA CORTE S.r.l Via Broglio, 24 20158 Milano Italy N.F. ANNO

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

kjølesystemet. Dette for å forhindre skader på motoren.

kjølesystemet. Dette for å forhindre skader på motoren. KAC - luftkjølte aggregat Kjøleaggregat for utendørsplassering til luftkondisjonering, type KAC. Alle aggregater leveres internt elektrisk montert inkludert startutstyr. KAC finnes i seks modeller med

Detaljer

Nye COS Q-modeller med startutstyr. Generell informasjon. Enkel installasjon. Spesifikasjon

Nye COS Q-modeller med startutstyr. Generell informasjon. Enkel installasjon. Spesifikasjon COS Q-modeller Nye COS Q-modeller med startutstyr Schløsser Møller Kulde AS leverer nå også aggregater fra COS med startutstyr. Dette forenkler den elektriske installasjonen, og gjør leveransen av det

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart touch elektronisk panel med modulering ved faste hastigheter Denne kontrollen regulerer romtemperaturen helt uten eksterne givere, i fire viftehastigheter

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

BRUKSANVISNING ENOFRIGO WINE LIBRARY

BRUKSANVISNING ENOFRIGO WINE LIBRARY BRUKSANVISNING ENOFRIGO WINE LIBRARY Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: post@porkka.no www.porkka.no 02/2012 Les bruksanvisningen nøye før vinskapet tas i bruk VED MOTTAGELSE Fjern emballasje

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer