BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV /05

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05"

Transkript

1 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV /05

2 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV /05

3 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk 3. Aggregat identifikasjon 4. Aggregat beskrivelse 5. Tekniske data 6. Installasjon 7. Oppstart og innjusterin 8. Alarm signaler 9. Nødkobling 10. Rengjøring, vedlikehold 11. Avhending, destruering 12. Tilleggsutstyr 13. Feilsøkningstabell 14. Målskisser 15. Rørskjema NORSK side. 03 side. 03 side. 03 side. 04 side. 04 side. 04 side. 05 side. 10 side. 12 side. 12 side. 12 side. 13 side. 15 side. 17 side. 20 N 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN Hensikten med denne instruksen er å veilede til korrekt bruk av aggregat, så vel som å supplere med råd og vink vedr. relevante miljøvernmessige sikkerhetsrutiner i forbindelse med bestemmelser vedtatt av European Community og SFT. 2. NORMER FOR GENERELL BRUK For en korrekt og sikker bruk av dette aggregatet er det nødvendig å følge instruksjoner og retningslinjer i denne instruks, vedr. installasjon oppstart og bruk vedlikehold avhending og destruering Produsent og/eller importør står ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av feil bruk eller montering, i henhold til instruksjoner gitt i denne manual. Les merke-etiketten på aggregatet omhyggelig. (Se pkt. 3) Påse at den ikke tildekkes eller utsettes for påvirkning som resulterer i at den ødelegges. Oppbevar denne instruksen / bruksanvisningen forsvarlig. Produsenten forbeholder seg retten til å forandre instruksen uten ytterligere varsel. Aggregatet er ubetinget ment for industriell og kommersiell bruk. (Bruksområder er definert I produsentens generelle katalog). De må ikke under noen omstendighet benyttes i andre forhold. All annen bruk vil være feilaktig og kan derfor føre til skade på utstyret. Ved utpakking, sjekk at alle deler av aggregatet er inntakt; hvis ikke, kontakt relevant leverandør Aggregatet må ikke benyttes i omgivelser med risk for eksplosive gasser. Hvis en funksjon ikke synes å fungere tilfredsstillende, slå av aggregatet. Alt vedlikehold og rengjøring må utføres i henhold til denne instruks. Vask ikke aggregatet med høytrykkspyler med for sterke stråler Bruk ikke aggregatet utenfor dens sikkerhetsanordninger. (pressostater etc.) Påse at aggregatet får den kjølingen som er nødvendig for drift I henhold til definerte bruskområder I tilfelle brann, benytt pulver- slukningsapparat. 3. AGGREGAT IDENTIFIKASJON Alle aggregater er utstyrt med et identifikasjonsskilt (plassert som vist i fig. 1), inneholdende følgende informasjon: produkt kode serie nummer elektrisk input (A) elektrisk input (W) kuldemedium type spenning (Volt/fase/Hz) maksimum arbeids trykk verdi PS HP (høy-trykk side) PS LP (lav-trykk side) DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 3 REV /05

4 set on off aggregat kategori I henhold til Directive 97/23EC (PED) N Serie nummer identifikasjon: 1ste og 2dre nummer = de to siste siffer I produksjonsåret 3dje og 4de nummer = ukenummer som aggregatet ble produsert. nummrene 5, 6, 7 og 8 = progressive nummer 4. AGGREGAT BESKRIVELSE Blocksystem-aggregat består av kondensator enhet (varm side), og fordamper ehnhet (kald side), og en elektrisk kontrollenhet plassert i kondensator enheten. Aggregatene er ustyrt med varmgassavtining for TN = middel temperatur og BT = lav temperatur modeller - eller med vifte avtining for AT = høy temperatur modeller. Avtining skjer automatisk i henhold til kontrollenhetens valgfrie innstillinger; men kan også startes manuelt. (se pkt. 7.1) 5. TEKNISKE DATA Dataetiketten for dette aggregatet finnes på slutten av denne manualen 6. INSTALLASJON Installasjon må kun utføres av faglig kyndig personell i henhold til gjeldende forskrifter. Det anbefales å benytte hansker under installasjonen. Ved valg av installasjonssted, må det sørges for at tilstrekkelig ventilasjon er tilgjengelig. Er det tvil om dette, bør leverandør kontaktes for godkjenning. FA modellen kan kun installeres I en vertikal vegg Ved plassering, må det tas hensyn til minimum distanse til eksisterende vegg/tak, angitt målskisser senere i denne manualen. Påse at det blir plass rundt aggregatet til fremtidig reparasjon og vedlikehold. For en korrekt drift av aggregatet, anbefaler vi følgende minimum isolasjonstykkelser med (polyurethan isolasjon): for TN og AT medium og høy temperatur, kjølerom: 60 mm; og for BT, lav temperatur, fryserom: 100 mm. Fig. 1 Etikett 6. 1 Installering av plug-in versjon. (Lagerføres i Norge) Ta hull i kjøle- fryseroms veggen i henhold til mål, (se fig til sluitt i manualen). Benytt egnet utstyr og løft aggregatet i løftekroker som vist i fig. 1 Sett inn aggregatet i veggen ved å skyve fordamperdelen inn utenfra. Fest aggregatet til veggen med skruer som medfølger. Tett rundt åpningen med silicon (beregnet for kjøleromsinnstallasjon), for å forhindre varm luft å trenge inn i kjølerommet og for å forhindre fuktdannesle. Vi anbefaler å koble til en avløpsslange til overløpstuss for avtiningsvann for å lede bort vann som eventuelt ikke fordamper. (Kan oppstå ved store belastninger) DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 4 REV /05

5 6. 2 Installering av bøyle versjon (Benyttes kun for prefabrikerte rom) Bøyleversjonen lagereføres ikke i Norge men veggplaten (Tamponen) som er montert på plugg in versjonen kan enkelt fjernes. Før taket legges på prefab. rom, skjær to slisser i toppen av veggen og bor et hull for vannavløp. (se illustrasjon, fig til slutt i denne manual) Fjern aluminiumspanne under aggregatfordamper ved å løsne 4 skruer. Benytt egnet utstyr og løft aggregatet i løftekroker som vist på fig. 1. Plasser aggregatet i slissene på toppen av veggen Fest aggregatet til veggen med skruer som medfølger. Tett rundt åpningen med silicon (beregnet for kjøleromsinnstallasjon), for å forhindre varm luft å trenge inn i kjølerommet og for å forhindre fuktdannesle. Monter tilbake aluminiumspanne til fordamper med 4 skruer Sjekk at avløp fungerer som det skal. Vi anbefaler å koble til en avløpsslange til overløpstuss for avtiningsvann for å lede bort vann som eventuelt ikke fordamper. (Kan oppstå ved store belastninger N 6. 3 Elektriske koblinger Elektrisk tilkobling kan kun utføres av autorisert personal i henhold til de forskrifter som forefinnes i de forskjellige land og distrikter. Påse at aggregatet kun tilkobles den spenning som er angitt i teknisk informasjon. (Også angitt på etikett påklistret enden av tilførselskabel.) Tilførselskabelen bør tilpasses (unngå kveiler og løkker) for å unngå slag eller klussing av barn. Den bør heller ikke utsettes for væsker, vann eller varmekilder som kan ødelegge den. Eventuell reparasjon må kun utføres av kyndig personell. Aggregatkursen bør sikres med automatsikring med C- karakteristikk (treg10-15 In) Påse at sikringsstørrelsen er I henhold til strøm-data, oppgitt på maskinetiketten. Maksimum tillatte toleranse er ± 10% av nominell spenning. N.B. Det bør merkes på aggregatet hvor ekstern hovedsikring er plassert slik at den lett kan finnes ved eventuelle service inngrep. Tilførselskabelen skal være I henhold til stedlige forskrifter. Aggregatet skal tilkobles jordet stikkontakt/tilførsel og det påhviler stedlig installatør ansvar for at tilkobling er utført I henhold til gjeldende lover og regler og dette er også gjeldende vilkår ved eventuelle garantikrav. Fest dør- microbryter (som medfølger) I dørkarmen slik at hver gang kjøleromsdøren åpnes, vil rombelysning automatisk slås på, samtidig som kompressor og eventuelt fordampervifte stoppe. (Disse funksjoner kan varieres med parameterinnstillinger.) Hvis dørbryter-funksjonen ikke benyttes (eller ikke medfølger), må den elektriske kretsen kortsluttes. MERK: dørbryterens kabel må ikke ligge for nær strømførende kabel, dette for å forhindre forstyrring av funksjonen på elektronisk styrekortet. (Induktiv spenning) Fryse-aggregater BT (lav temperatur) (-15 C/-25 C) er forsynt med kabel for tilkobling til varmekabel I dør. MERK: IKKE koble COLDROOM LIGHT kabel eller DOOR HEATER kabel til 230 Volt tilførsel. Merkelappen på hver kabel anviser hvordan disse skal tilkobles N.B. Det medfører fare å utføre all form for reparasjon/vedlikehold hvis aggregatet er tilknyttet strømforsyning. Kontakt kyndig personell Enhver form for fraskrivelse av ansvar fra ovenfor beskrevne instruksjon vil ikke aksepteres 7 STARTE AGGREGATET. Før aggregatet startes, kontroller følgende: Alle skruforbindelser er forsriftsmessig dratt til. Alle elektriske tilkoblinger er korrekte og etter gjeldende forskrifter. Kjøle- fryseromsdørem er lukket, slik at dørbryter-kontaktene er lukket. DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 5 REV /05

6 7. 1 Beskrivelse av kontrollpanel N set on off set Grønn KOMPRESSOR LAMPE IKKE lys: Kompressor står LYSER: Kompressor i drift. BLINKER: I forsinket oppstart modus. (forsinket oppstart eller sikkerhetsenhet aktivert) Grønn VIFTE Lampe IKKE lys: Viftene står LYSER: Viftene i drift. BLINKER: I forsinket oppstart modus. (forsinket oppstart eller sikkerhetsenhet aktivert) Grønn AVTINING s LAMPE IKKE lys: Avtining ikke aktivert LYSER: Avtining pågår. BLINKER: Manual avtining pågår; avtining I forsinket modus (forsinket oppstart eller sikkerhetsenhet aktivert); nettverk synkronisert (master/slave) avtining. Gul ALARM LAMPE IKKE LYS: Ingen alarm. LYSER: Viktig alarm løst ut og alarmrele aktivert BLINKER: En ikke viktig alarm er aktivert, eller en viktig alarm er av nullet ut (alarm rele deaktivert) SETPUNKT knapp + SETPOINT/REDUCED SET grønn LAMPE LYSER: Settpunktet vises. BLINKER: The reduced set er aktivert ENTER knapp: Benyttes for å sette setpunkt; for å komme inn i programmerings menyen, og for å vise maskinens status (hvis holdes ned i mer enn ett sekund; for å gå inn i programmeringsmodus (hold nede i 5 sekunder). OPP knapp: Denne benyttes for aktivering av manuell avtining (hold ned mer enn 5 sekunder); for å øke verdien på vist parameter; og for å bla fremover i menylisten. on off ON/OFF knapp: Benyttes som en manuell av-på kontroll, for å godkjenne en parameter verdi og kan også brukes for retur til forrige meny. Slår av maskinen ved å holde nede i mer enn 5 sekunder. NED knapp: Benyttes for å slå rombelysning manuelt av og på (hold ned i mer enn 1 sekund); minker også vist parameterverdi; og for å bla bakover i menyliste. DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 6 REV /05

7 7. 2 Slå av og på Når aggregatet er tilkoblet spenning, viser displayet OFF og alternativt kjøleromstemperaturen. For å slå aggregatet på, (eller av) hold ON/OFF knappen på betjeningspanelet ned i mer enn 5 sekunder.switching on/off 7. 3 Justere kjøleromstemperaturen Aggregatet kan operere i følgende temperaturområder: Høy Temperatur (HBP) Medium Temperatur (MBP) Fryserom (LBP) Minimum Maximum N For innjustering av romtemperaturer. Trykk og slipp SETPOINT: og displayet viser SEt (prossedyren kan være litt sær hvis en alarm er utløst; se Visning av aggregatstatus, Punkt. 7.6 nedenfor) Trykk SETPUNKT: den grønne SET LAMPEN vil tenne og innstilt setpunkt vises. Trykk OPP eller NED pil for innjustering av ønsket verdi. Press SETPUNKT eller ON/OFF knappen (eller vent 5 sekunder) for å bekrefte valgt verdi. (SET LAMPEN vil slukke og displayet viser SEt ) Trykk ON/OFF (eller vent 5 sekunder) for retur til normal display stilling Hvordan variere parameter Aggregatet er styrt av parameter som er lagret i den elektroniske styringsenheten, av produsenten. (se parameterliste). Disse fabrikkinnstillingene bør ikke forandres uten at det er strengt nødvendig - og i alle tilfeller, kun av kvalifisert personell. Parameterne er ikke bare oppdelt i funksjoner, men også i henhold til sikkerhetsnivå vedr. tilgangen til parameterne: nivå 0 Setpunkt parameter direkte tilgang (se punkt 7.3 ovenfor) nivå 1 ofte benyttede parameter tilgang uten passord (se punkt. 7.5 nedenfor) Parametere kan endres som følger: På betjeningspanelet via LAN nettverk (Master/Slave) via fjernbetjent nettverk Hvordan endre parameter hold ned SET i 5 sekunder inntil displayet viser reg (endringsparameter) trykk OPP eller NED-pil til ønsket meny vises I displayet. trykk SET for tilgang til meny; kodenummeret i det første parameter i valgt meny vil vises trykk OPP eller NED-pil til ønsket parameter vises trykk SET for å vise innstilt parameter-verdi trykk OPP eller NED-pil for ønsket verdi trykk SET for å bekrefte ny verdi og returnere til parameter liste; videre trykk ON/OFF for å bekrefte ny verdi og returnere til meny lista. trykk ON/OFF for å gå fra parameterliste til menyliste. trykk ON/OFF igjen for å gå ut av prosedyren. Hvis ikke noen knapp blir rørt i løpet av 15 sekunder, vil verdien som vises i displayet bli lagret i minne for det relevante parameter - hvorpå man går ut av parameter-redigerings-prosedyren Visning av aggregat status Trykk og slipp SET: displayet viser SEt eller AAL hvis det er en alarm utløst. trykk OPP eller NED til ønsket status vises. AAL alarm utløst (hvis present) SEt setpunkt Pb1 målt følerverdi for romføler Pb2 målt følerverdi for avtiningsføler Pb3 verdi føler nr. 3. (hvis montert) Out rele utgangsstatus DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 7 REV /05

8 N InP digital inngang status trykk SET for visning av verdi For alarm status, utgang status eller inngang status, trykk UP eller DOWN for å bla gjennom aktiva/pågående alarmer, utgangene eller inngangene. trykk SET eller ON/OFF (eller vent 5 sekunder) for å gå tilbake til statuslisten. trykk ON/OFF eller vent 5 sekunder for å gå tilbake til stilling. Fabrikkinnstillinger Kode Nivå Bskrivelse. Område Unit TN BT AT PPA Liste med -PPS passord Parameters tilgangs passord Entering et pre-set passord vil gi tilgang til beskyttet parameter Liste med -reg innstillings parameter SEt 0 Setpunkt LSE HSE C [ F] dif 1 Differanse temperatur > setpunkt + diff. -> innstilling På temperatur setpunkt -> instilling av C [ F] Liste med -Pro føler parameter CA1 1 Føler 1 kalibrering Verdien til dette parameter blir lagt til C [ F] (positiv verdi) eller trukket fra (negativ CA2 1 Føler 2 kalibrering verdi) temperaturen målt på føleren. CA3 1 Føler 3 kalibrering Liste med -CPr Kompressor parameter Ont 1 Kompressor s driftstid ved eventuell følerfeil OFt 1 Kompressor s AV tid ved eventuell føler feil. I tilfelle feil romføler, vil kompressor stoppe/ starte I henhold til parameter, slik: Ont=0: Kompressor vil stoppe Ont>0 and OFt=0: Kompressor vil gå. don 1 Forsinkelse oppstart kompressor. Tiden fra anlegget blir slått på, til kompressor starter. Hvor nettverkkontroll er benyttet, er dette forsinkelsen for kompressor til kompressor. dof 1 Minimum kompressor AV tid. Tiden fra kompressor stopper, til den igjen kan starte dbi 1 Forsinkelse mellom kompressorens startintervall. Tiden, starter fra forrige start, til kompressor igjen kan starte. OdO 1 Forsinket redigeringsmulighet etter anlegget er slått på. (kompressor, vifter, avtining) Dette parameter benyttes for å forsinke muligheten forandring av parameter etter at anlegg er slått på. Overgangen fra stand-by til aggregat starter (ON kommando på betjeningspanel) er ikke påvirket av denne forsinkelse Liste med -def avtinings parameter dty 1 Avtinings type 0 = El. varme: stopper på innstilt temperatur eller etter maximum innstilt sikkerhetstid (timeout) 1 = varmgass: stopper på innstilt temperatur eller etter maximum innstilt sikkerhetstid (timeout) For avtining med el. varmeelementer, er det 1 sekund forsinkelse mellom stopp kompressor og når varmeelementet kobles inn. dit 1 Avtinings-intervall Maximum tid (mellom start til start) mellom to avtininger. Når denne tiden er nådd er ny avtining mulig. Tiden nullstilles etter hver avtiningskommando, selv om disse ikke er automatiske. 0 = automatisk avtining utkoblet. dct 1 Avtinings interval tellemetode. 0 = teller hvis kompressor er i drift. 1 = teller alle ganger. doh 1 Forsinket avtining etter oppstart. Tiden fra anlegget er slått på, til avtining tillates (ikke manuell avtining) det 1 Stopp avtining på tid Når innstilt tid nåes, avbrytes avtining, selv om innstilt temperatur for stopp avtining ikke er oppnådd. (Går videre til avdryppingstid) dst 1 Stopp avtining på temperatur Når innstilt temperatur på føler nr.2 er oppnådd stopper avtining. Hvis temperatur er høyere enn innstilt, vil ikke avtining starte. Hvis føler nr. 2 er skadet vil avtining allikevel stoppe ved utgått tid. (papameter det) ds2 1 Stopp avtining på temperatur for fordamper nr.2 Når innstilt temperatur på føler nr. 3 er oppnådd, stopper avtining for fordamper nr.2. Hvis temperatur er høyere enn innstilt, vil ikke avtining starte. Hvis føler nr.3 er skadet vil avtining allikevel stoppe ved utgått tid. Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis P01=3o4, Co4=3 og CP0=2 (alarm rele benyttet for fordamper nr.2 og føler nr.3 benyttet for registrering av temperaturen på fordamper nr.2). I slikt tilfelle, vil avdryppingsfasen starte etter at avtining for begge fordampere er avsluttet 0 60 min min sec min min min , h/min/sec , min h/min/sec C [ F] C [ F] DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 8 REV /05

9 Kode Nivå Bskrivelse. Område Unit TN BT AT dpo 1 Avtining ved oppstart av anlegg 0 = utkoblet 1 = avtining starter når anlegget slås på. 0,1 flag Liste med -Fan vifte parameter FSt 1 Vifte stopp tid føler2 FSt: vifter av C [ F] Fot probe2 < (FSt FAd): Fot 1 Vifter start tid C [ F] vifter på FAd 1 Vifter start stopp differanse. probe2 < (Fot FAd): vifter av C [ F] Fdt 1 Etter avdryppingstid Tid etter avdryppingsfase, som vifter står min dt 1 Avdryppingstid Tiden etter avtining som kompressor og fordamper står slik at avdrypping kan fullføres dfd 1 Drift vifter under avtining. 0 = vifter går under avtining. (innstilt fra parameter FPt) 1 = vifter står under avtining FCO 1 Drift vifter når kompressor ikke går 0 = vifter står når kompressor står 1 = vifter går (innstilt fra parameter FPt) 2 = vifter går i sikkerhetsmodus (duty cycle) 0 60 min ,1 flag Fon 1 Viftas driftstid i sikkerhetsmodus (duty cycle) (FCO=2) 1 60 min FoF 1 Viftas stopptid i sikkerhetsmodus (duty cycle) (FCO=2) 1 60 min Liste med -ALr alarm parameter HAL 1 Maksimum alarm terskel Over denne verdi (absolutte eller referert til setpunkt) er en alarm utløst Hvis referansen er relative, blir umerket verdi lagt til settpunktet C [ F] LAL 1 Minimum alarm terskel C [ F] Under denne verdi (absolutte eller referert til setpunkt) er en alarm utløst Hvis referansen er relative, blir umerket verdi trukket fra settpunktet. PAO 1 Temperatur alarm forsinket etter oppstart h dao 1 Temperatur alarm forsinket etter avtining. Tiden fra ferdig drypptid, før alarm utløses. Ved samkjøring av avtining i nettverk, refererer tiden til avsluttet avtining OAO 1 Temperatur alarm forsinket etter dør er lukket Tiden etter at dør er lukket før alarm utløses. dat 1 Defrosting alarm timeout enabling Dette tillater at signal fra enhver avsluttet avtining, basert på maksimum tid, blir oppnådd (timeout) 0 = signal utkoblet 1 = signal tilkoblet List med -dis display parameter ndt 1 Desimal 0 = display uten desimaler 1 = display med desimaler. ddl 1 Display under avtining: 0 = normal display (som satt i ddd parameter.) 1 = Temperaturen som vist når avtining startet, til ferdig avtining. 2 = df til ferdig avtining og til oppnådd innstilt temperatur. ddl parameteret kan kun bli kontrollert hvis standard display (ddd parameter) inkluderer avtiningsføler (føler nr. 1 eller nettverk føler) Ldd 1 Utkoblingstid av display under avtining Tiden starter fra endt avtining (event. endt av drypping),hvorpå normalt display igjen vises. dro 1 C eller F valg 0 = C 1 = F Denne innstillingen gjelder kun temperatur visningen. Liste med -CnF konfigurasjonsparameter LOC 1 Betjeningspanel lås 0 = betjeningspanelet utkoblet 1 = Betjeningspanel hoved terminal tilkoblet 2 = Betjeningspanel Slave terminal tilkoblet 3 = Betjeningspanel tilkoblet (den første som tas i bruk har tilgang inntil justering er foretatt) rel 1 Software versjon Kun lesbar verdi som gir identifikasjon av software versjon Liste med -LAn nettverk parameter dea 1 Kontrollerende nettverksadresse (kun for hovedenhet) I adressen som settes i hver hovedenhet, må det tas hensyn til antall slaver som fines i LAN nettverk, som følger: dea = dea[tidligere master] + L01[tidligere master] +1 Kontrollerende nettverks adresse for en slave er dea[master] + L00 ) (*) Merk : For å frigjøre, hold ned både SET og ON/OFF i minst 5 sekunder min h ,1 flag ,1 flag ,1, min ,1 flag N DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 9 REV /05

10 (**) N.B : LAn nettverk parametre betjener kun FJERNBETJENING SYSTEMET eller MASTER/SLAVE. N 8. ALARM SIGNALER Når alarm utløses, skjer normalt følgende: relevant alarmkode vises i displayet: I noen tilfeller, alternerer displayet mellom alarm kode og den temperaturen som normalt vises I displayet. Hvis det er mer enn en alarm, vises de suksessivt, alternert med temperatur. alarm LAMPEN er på alarm rele er trukket. For noen alarmer og signaler, er ikke LAMPEN og/eller releet trukket. Tabellen nedenfor gir detaljert beskrivelse for hver enkel alarm og dets relevante tiltak. Kode som vises E1 E2 E3 E4 E5 E6 Ved å trykke på en hvilken som helst knapp, vil alarmrele (hvis det er trukket), bli deaktivert og alarmlampen vil blinke, samtidig som alarmkoden fortsatt vil vises i displayet. Lampen vil slukke og alarmkode forsvinne så snart feilen er funnet og rettet. Alarmkodene listes i følgende tabell under: Beskrivelse/kontroll Feil romføler Hvis føler er benyttet som styring/justering, vil kompressor gå i «feilmodus» (se parameter Ont og Oft) og avtiningfunksjon vil bli utkoblet; Hvis det er en balansert nettverskføler, vil styring/justering fortsette uten å ta hensyn til feilføler. Feil avtiningsføler Avtining vil stoppe på tid Feil føler nr.3 (kondensator temperatur) Tilhørende kontroll blir utkoblet Feil føler nr.3 (temperatur fordamper nr. 2) Avtining vill stoppe på tid Varme alarm (*) Regulering utkoblet HP pressostat alarm (*) Regulering utkoblet LP pressostat alarm (*) Regulering utkoblet Gjentatt varme alarm Regulering utkoblet permanent Gjentatt HP pressostat alarm Regulering utkoblet permanent Gjentatt LP pressostat alarm Reulering permanent utkoblet LAMPE lyser Rele trukket Reset Mode Ja Ja Automatisk når feil Ja Ja Automatisk når feil. Blinker Nei Automatisk når feil Ja Ja Ja Nei Automatisk når feil Ja Nei Automatisk når feil Ja Nei Automatisk når feil Ja Ja Slå av og på Ja Ja Slå av og på Ja Ja Slå av og på LO Lav romtemperatur alarm Ja Ja Automatisk når feil HI Høy romtemperatur alarm Ja Ja Automatisk når feil EE data lagrings alarm feil parameter er lastet Ja Ja Ved strøm på eller etter parameter er lagret i mine. Ec Rengjøring av kondensator blinker Nei Automatisk når feil Er Netverks alarm (**) Ja Ja Automatisk når feil Ed Avtining gått ut på tid i stedet for temperatur blink. nei Automatisk når feil Od Dør stått for lenge åpen Normal drift er igjen opprettet blink. nei Automatisk når feil nx slave x alarm (kun på master) Ja progr. Automatisk når feil DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 10 REV /05

11 Ux slave x ikke tilkoblet (kun på master) slaven er ikke kontrollert blink. nei Automatisk når feil u0 master ikke tilkoblet (kun på slave) slaven er frakoblet nettverket og opererer uavhengig. blink. nei Automatisk når feil dx slave x feil nedlastning (kun på master) blink. nei Automatisk når feil (*) Viser ingen tegn i displayet. gen here is no reading on the display. (**) Netverkalarm når, avhengig av programering, alarmen er utløst av masteren for alle nettverkenhetene, og når alarmet er utløst av masteren selv. During operation, in specific conditions the following signals are displayed: Kode i dippaly Beskrivelse Noter OFF Aggregat i stand-by Forblir slik, til neste ON kommando (drift frakoblet) df Avtining pågår Se par. ddl dfu Avtining ikke utført Vises i 2 sek når avtining ikke er utført fordi temperatur på fordamper er over innstilt sluttemp. for avtining. (parameter dst) um master unit Når anlegg slås på, vises nettverksinnstillinger usx slave x unit for uniten Cn terminal/kontroll kobling avbrutt Terminalen mottar ikke data fra kontrolleren N Hvis terminal/kontroller koblingen ikke opererer korrekt ved oppstart, vil displayet vise 88,8 og ingen lamper vil lyse. 9. NØDKOBLING VENNLIGST MRK. FØLGENDE: Nødkobling som beskrevet her, må kun utføres av kyndig personell med forståelse for kuldeprosessen. Hvis den elektroniske styringsenheten svikter, eller avviker normal operasjon, og det er umulig å skifte ut omgående, kan en nødkobling benyttes, til relevant del kan skaffes og skiftes. Følg følgende prosedyre: 1. koble fra strømforsyningen 2. fjern alle lasker mellom rekkeklemmene L og felles klemmer på kretskortet for releer (rekkeklemmene ) 3. som vist i koblingsskjema nedenfor, tilslutt en mekanisk termostat mellom klemmene L og NO(klemmene 32,37) og NC (klemme 34) kompressor, avtining og viftereleer (COMP, DEF og FAN) 4. monter en lask mellom klemmene L og NO på ON/OFF releet (klemme 26 som gir spenning til bunnkassevarmer, og varmekabel i dør og på avlp, hvis dette er montert. 5. Koble anlegget til strøm igjen og juster termostat til ønsket temperatur. 6. N.B. : Denne nødkoblingen må kun benytte så kort tid som mulig, og kontakt eventuelt Deres serviceforbindelse for reparasjon snarest 7. MRK: Avtining vil være utkoblet slik at det anbefales minimal trafikk I døren for å forhindre tilising av fordamper. 8. Når ny styring igjen tilkobles, reverser prosessen, pkt. 2,3,4 and 5. DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 11 REV /05

12 Key: T = Termostat T N 10. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD MERK: All rengjøring og vedlikehold må kun utføres når aggregatet er avslått koblet fra strømtilførselen Hvis aggregatdeler må utskiftes, skal disse skiftes med nøyaktig samme utgave som originaldel. Ukentlig: sjekk at fordamper er ren og at det ikke er tegn til opphoping av isdannelser. Hvis fordamper er tilstoppet av is, foreta manuell avtining ved å holde nede UP knapp i mer enn 10 sekunder. (Se pkt. 7.1) Gjenta denne operasjonen til fordamper er ren for is. (Også i mellom finnene) Sjekk etter 12 timer. Foreta regelmessig rengjøring av kondensator. (minst en gang I mnd.) ved å fjerne all skitt og støv. Benytt en stiv børste. (Ikke stålbørste). I rom med mye støv (f.eks.) melstøv, må rengjøring foretas oftere. Rengjør alle faste og mobile kontakter I kontaktorer; skift ut hvis det vises tegn til slitasje. (hver fjerde måned) Sjekk alle elektriske terminaler og rekkeklemmer, at de er festet korrekt; sjekk også at alle sikringer tilskrudd. (hver fjerde måned) Sjekk visuelt hele kjølekretsen, også innvendig i aggregatet, for spor av kuldemedielekkasje, som også etterlater spor av olje. (Hver fjerde måned) Sjekk oljenivå på kompressor, hvor oljeseglass er tilstede. (Hver fjerde måned) Sjekk vedr. unormal støy I kompressor under drift. Hør etter tikking, banking eller unormal vibrasjon. (Hver fjerde måned) Rengjør kondensator regelmessig. Vi anbefaler å trykkluft eller stiv børste (ikke stålbørste) Sjekk at vannavløp fra vannkjøl kondensator er åpen. For TN (middel temperatur) og BT (lav temperatur) aggregater, sjekk varmekabel I vannavløp fra fordamper. Viktig: Ved ferdig vedlikeholds prosedyre, påse at alle deksler igjen blir påsatt. 11. AVHENDING - DESTRUERING Hvis aggregatet skal avhendes eller settes ut av bruk, påse at det blir frakoblet spenning. Kuldemediet og oljen som er inne i aggregatet, er underlagt destrueringsregler i henhold til Norsk lov ved Statens Forurensningstilsyn. Se Det er opprettet spesielle mottak for innlevering av slikt avfall. Se for godkjente innleveringssteder i Deres distrikt. DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 12 REV /05

13 12. TILLEGGSUTSYR Vannkjølt kondensator Dette er muliggjort ved å skifte ut den luftkjølte kondensatoren med vannkjølt kondensator For tilknytning av den vannkjølte kondensatoren, er det nødvendig å bruke rørdimensjoner som er av samme dimensjon som opprinnelig. Hvis aggregatet er ment å benytte for kjøletårn, er inngående vanntilkobling laget i en kobling som inneholder to rør for tilførsel til mindre deler av kondensatoren. Hvis det skal benyttes springvann, skal det benyttes en vannreguleringsventil for å opprettholde en stabil kondenseringstemperatur. Steng aldri av vanntilførsel mens aggregatet er I drift. For sikker drift med vannkjølt kondensator bør følgende sjekkes: - Vanntemperaturen bør være mellom 20 og 30 C ved benyttelse av vanntårn eller tørrkjøler og mellom 5 og 20 C for nettvann - Vanntrykket bør være mellom 1 og5 bar. Viktig: vannledning må beskyttes frysetemperatur. N Hastighetsregulator for kondensatorvifter For å opprettholde en konstant kondenseringstemperatur, kan det monteres trinnløs hastighetsregulator, (P-15) eller HT pressostat, som justeres til ønsket kondenseringtrykk. Disse tilkobles til høytrykk-siden I kuldemediumkretsen. Dokumentasjon vedr. denne enheten er inkludert, hvis det leveres med. N.B. Alle aggregater beregnet for utendørs montering leveres som standard i Norge med vinterdrift. Lavtrykkspressostat Stopper aggregatet når sugetrykket kommer under innstilt nivå. (Er standardutstyr på noen aggregater i Norge.) Oljevarmer for bunnkasse kompressor Dette er for å varme opp oljen I kompressoren før oppstart og for å holde den varm under stillstandsperioder. Dette forhindrer flytende kuldemedium i å blande seg med oljen, som forårsaker dårlig smøreeffekt og oppskumming av olje. (Er standardutstyr på noen aggregater i Norge.) Spenningsvakt Denne bryter strømtilførselen hvis spenningen avviker fra innstilt verdi. Resetter seg automatisk når avvik er opprettet. Ekstra kontrollpanel Kontrollpanel som f. eks kan plassere fjernt fra aggergat. F.eks ve kjølromsdøren. All betjening og avlesning forgår da der. Leveres med 10m kabel som standard. Panel for plug-in versjon (Tykkelse 100mm) Vi lagerfører i Norge kompaktaggregater med veggpanel (Tampone) ferdig montert på aggregat. Hvis man ønsker så kalt saddel montert utgave (henger over veggkanten på prefab. rom, før taket legges på), kan nevnte veggpanel fjernes og aggregatet er klart for slik montering Leveres i spenninger i henhold til nedstående tabell Eks: FAM009Z /1/50 Hz 2 400/3/50 Hz 3 110/1/60 Hz 4 220/3/60 Hz 5 220/1/60 Hz 6 460/3/60 Hz 8 230/3/50 Hz DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 13 REV /05

14 N Ekstra elektrisk modul for master/slave operatsjon Brukes for å koble 2 aggregater sammen i ett rom, med mulighet for synkronisering av drift (avtining og aggregatets drift med temperatur og alarmer) Ekstra elektronisk modul for overvåkning, registrering og fjernbetjening Muliggjør tilkobling til fjernbetjent system. Fjernbetjent operativsystem Benyttes for overvåkning og programmering av aggregatets funksjoner fra en PC eller annet datasystem. Ved kommunikasjon med modem eller GSM, gir dette mulighet for fullsetndig betjening og overvåkning. DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 14 REV /05

15 12. FEILSØKNINGSTABELL SYMPTOMER ÅRSAKER For lavt sugetrykk For høyt sugetrykk For lavt topptrykk For høyt topptrykk Sugetrykk og topptykk utlignes for fort Sugetemperatur for lav Sugetemperatur for høy Varmgasstemperatur for lav Varmgasstemperatur for høy For stor diff. mellom inng. og utg. vann for vannkjølt kond. For stor temp.diff. mellom gj.snitt vanntemp. og kond.temp. For lavt oljenivå kompressor Unormal susing i ekspansjonsventil Ingen sirkulasjon over ekspansjonsventil Fordamper igjeniset Gassbobler i seglas i veskeledning, når kompressor går Oppnås ikke vacuum Unormal støy i kompressor Hp pressostat slår ut og inn LP pressostat slår u tog inn Kompressor starter for raskt Kompressor går kontinuerlig Kompressor starter ikke Sugeventil steng eller strupet Trykkventil steng eller strupet Kompressorventiler lekker Tilstoppet eller innsnevret varmgassledning Tilstoppe eller for liten varmgassledning Innsnevret eller for liten sugeledning, eller for liten fordamperkapasitet Uisolert eller for dårlig isolert sugeledning For stor ekspansjonsventil eller dyse For liten ekspansjonsventil eller dyse Væskeslag, mekanisk defekt eller tom for olje Innsnevret eller for liten væskeledning By-pass ventil åpen eller defekt ventilblikk Manometer ikke justert Unøyaktig termometer Utilstrekkelig kjølevannsmengde Tilstoppet kondensator Igjeniset eller tilstoppet fordamper. Gass eller luft som ikke kondenserer For høy temperatur på kjølevann til kondensator Kuldemedium lekkasje For mye kuldemedium Tett sugefilter Ventil på oljereturrør stengt Tett filter på oljeretur Lager eller stempelforbindelser defekt Tett sil i ekspansjonsventil Oljelekkasje Ekspansjonsventil igjenfrosset p.g.a fuktighet Defekt ekspansjonsventil For mye olje i kuldemedium kretsen Kjølevann for kaldt eller for stor sirkulasjon Utilstrekkelig kjøling på kondensator HP pressostat ikke justert korrekt Fordampervifter ute av drift LP pressostat ikke justert korrekt Tilleggskjøling på kondensator anbefales Kjøleanlegg utilstrekkelig innjustert Romtermostat justert for høyt eller defekt Defekt sikring eller startutstyr for kompressor Magnetventil i væskeledning stengt N DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 15 REV /05

16 set on off set on off set on off Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Beskrivelse FS= Hull for dreneringsrør til avtiningsvann S= Vannlås T= Vannavløpsrør TTP= Overløpsavløp. (Ved stor belastning og fuktig luft kan fordampningspanne fylles og renne over. Avløp kan for sikkerhets skyld legge til sluk el.lign. ) SIL= Silikon tetning. Fig. 5 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 16 REV /05

17 set on off FA RANGE Fig. 6 (1X250) Saddle version Plug-in version HBP MBP HBP Mod. Net. Vekt [Kg] Mod. Net. Vekt [Kg] Mod. FAH003Z FAM003Z FAL003Z001 Net. Weight [Kg] 62 Festeskruer FAH006Z001 FAH007Z001 FAH009Z FAM006Z001 FAM007Z001 FAM009Z FAL006Z001 FAL009Z Selvborrendde. 4.8x32 FAH012Z FAM012Z DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 17 REV /05

18 set on off Fig. 7 (1X300) Saddle version Plug-in version HBP MBP LBP Mod. Net. Vekt [Kg] Mod. Net. Vekt [Kg] Mod. FAH016Z001 FAH022Z002 FAH028Z FAM016Z001 FAM022Z002 FAM028Z FAL012Z001 FAL016Z002 Net. vekt [Kg] Festeskruer Sevfborrende 4.8x32 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 18 REV /05

19 set on off Fig. 8 (1x350) Saddle version Plug-in version HBP MBP LBP Mod. Net. Vekt [Kg] Mod. Net. Vekt [Kg] Mod. FAH034Z002 FAH040Z FAM034Z002 FAM040Z FAL020Z002 FAL024Z002 Net. Vekt [Kg] Feste skruer Selvborrende 4.8x32 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 19 REV /05

20 Standard rør Diagram Beskrivelse CO= Kondensator M= Kompressor PA= Høytrykkspressosoat PB= Lavtrykkspressostat FL= Tørrefilter SL1= Magnetventil væskeledning SL2= Magnetventil varmgassavtining CA= Kapillarrør EV= Fordamper VB= Startregulator SP= Væskeustiller RC= Bunnkassevarmer/oljevarmer ASC= Element for fordampning av tinevann PV= Pressostat for hastighetsregullering av kondensatorvifter SL1 SL2 VB RC PV PB HBP Tillegg Tillegg Tillegg MBP Tillegg Tillegg Tillegg LBP Tillegg Tillegg Tillegg = standardutstyr -- = leveres ikke DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 20 REV /05

21 VEDLIKHOLDSPLAN DATO BESKRIVELSE MONTØR DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 21 REV /05

22 Costruzione Gruppi Frigoriferi e Accessori Via XXV Aprile, Montecchio (PU) Italy Tel. (0721) (r.a.) Fax (0721) Internet: Rivacold s.r.l. erklærer herved at aggregat Blocksystem FA: SRL GODKJENNINGS DEKLARASJON I henhold til vedlegg VII av Direktiv 97/23 EC Kopi av typeskilt (I mangel av typeskilt, må her tilføres identifikasjon, som følger: type betegnelse og serienummer) tilfredsstiller krav til direktiv 97/23 EC og at den er testet i henhold til følgende regulativ Kategori 0 er utelatt I henhold til Art. 3.3 Cat I Module A (in-house factory inspection) Cat II Module A1 (in-house factory inspection and overseeing of final inspection test), notified body: TÜV Buedeutschlland Bau und Betrieb gmbh Den tilfredsstiller også følgende Direktiver: 98 / 37 EC Maskin direktivet 89 / 336 EEC Elektromagnestik Kompatibilitet 73 / 23 EEC Lav-spennings direktivet Og er blitt produsert I henhold til følgende standarder: EN Maskin sikkerhet Maskin elektrisk utstyr CEI EN Elektrisk sikkerhetsutstyr CEI EN Elektrisk sikkerhetsutstyr UNI EN UNI EN Maskin sikkerhet EN pren Kjøleteknisk utstyr og varmepumper Sikkerhet for miljøvernmessige bestemmelser Beskrivelse av trykk komponenter som komplette aggregater kan inneholde. Godkjente evalueringsprosedyrer som er benyttet Evaluerings prosedyre Utstyr KAT I KAT II KAT III KAT IV Kompressor MODULE A MODULE D1 Veske tank MODULE A MODULE D1 MODULE B+D Sikkerhets ventiler Pressostater Oljeutskiller MODULE A MODULE D1 MODULE B1+D Veskeutskiller MODULE A MODULE D1/A1 MODULE D1/A1 Filterinnsatser. MODULE A MODULE D1 MODULE D1 MODULE G/B+D MODULE G+D Managing Director Alceste Vitri

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10/30 G2 Fullt overvåget trådløst alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 G2 Versjon 17 Installatørveileder Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer