FFOD Forsvarets stabsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FFOD 2006. Forsvarets stabsskole"

Transkript

1 Forsvarets stabsskole Et fleksibelt forsvar som gjennom effekttenkning, nettverkstenkning og manøvertenkning når sine mål ved optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. FFOD 2006

2 Hva er en doktrine? Lærebok, som gir: Veiledning for å nå en målsetting Grunnleggende prinsipper Et retningsgivende rammeverk Beskriver virkemidler og fremgangsmåte Muligheter og begrensninger Standardisering av begreper og handling

3 Doktrine definisjon Grunnleggende prinsipper som styrer hvordan vi anvender norsk militærmakt i. Den er retningsgivende, men må anvendes med bruk av skjønn.

4 Historik FFOD 2000 ble skrevet ved FSTS 2004: FD-direktiv for revidert doktrine August 2004: skrivestart Mai 2005: ny FSJ og nye direktiv November 2005: liten skrivegruppe April 2006: utkast fra skrivegruppen klart

5 Føringer behovet for revisjon Evne til transformasjon Spesifikke endringer i omgivelsene Sikkerhetspolitiske utfordringer Teknologisk utvikling Nye konsepter Mer bruk av norske styrker i skarpe Moderniseringen av Forsvaret gjører 2000-doktrinen utdatert Kontinuitet Selvstendige nasjonale oppgaver Sentrale konsepter

6 Føringer doktrinens funksjoner Helhetlig Fersk operativ erfaring kan bidra til strukturutvikling Funksjonsforskyvning Målgrupper: FMO, relevante politiske miljø, den interesserte allmennhet Reelle Fire hovedfunksjoner Føringer for anvendelse av norske styrker (tanker om utviklingen av Forsvaret) Kompetanse i militærmakt Harmoni med alliert doktrineprosess Forståelse utenfor Forsvaret

7 Royal Ministry of Defence Føringer: Elementer som skal omhandles Kritisk ettersyn av definisjoner Kritisk syn på eksisterende konfliktteori, intensitetsskala og operasjonsfaser Nettverksbasering Effektbaserte Etiske og folkerettslige forhold

8 Ny FSJ føringer juni 2005 Ett dokument ikke to Mindre sikkerhetspolitikk Målgruppe: FMO (men skal også kunne leses utenfor FMO) Max 150 sider

9 Fokus for ny FFOD A Sikkerhetspolitikk Betraktninger om norsk militærmakt REV. FFOD -Konsept for anvendelse av den operative evne -Grunnleggende ideer for utvikling av Forsvarets operative evne B Prosedyrebeskrivelser

10 Forsvarets konsept- og doktrineforum Forsvarssjefen Rådet Ledes av Kadm Berggrav FD IV Sekretariat Ledes av FD IV- 1 Arbeidsutvalg Arbeidsutvalg Arbeidsutvalg Forsvarets stabsskole FMO

11 Kilder/inspirasjonskilder FFOD 2000 S&R, St. Prop, MFU 2003 Nato dok: GOP, AJP FFI-rapporter Doktriner: GBR, NL, SVE, USA, Kanada Bøker Papers/artikler

12 Operasjonsmiljøet

13 THREE BLOCK WAR

14 Bærende tanker/ideer Doktrinen skal beskrive konsepter for anvendelse av militærmakt og angi ideer for utvikling av militærmakten. Det nye og kompliserte trusselbilde med nye miljø, arenaer og aktører Effekttenking Nettverkstenking Manøvertenking Fleksibilitet Sterk betoning av felles

15 Kapittelinndeling Et fleksibelt forsvar som gjennom effekttenkning, nettverkstenkning og manøvertenkning når sine mål ved optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. 1 Innledning 2 Forsvarets oppgaver og rammene for operativ virksomhet 3 Teoretisk og operasjonell grunnlag 4 Forsvarets operative konsept 5 Felles 6 Ledelse av 7 Den militære profesjon

16 Et fleksibelt forsvar som gjennom effekttenkning, nettverkstenkning og manøvertenkning når sine mål ved optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. 1 Innledning 2 Forsvarets oppgaver og rammene for operativ virksomhet 3 Teoretisk og operasjonell grunnlag 4 Forsvarets operative konsept 5 Felles 6 Ledelse av operaqsjoner 7 Den militære profesjon

17 Nasjonale oppgaver krav til Fors varets evner Fredslover Støtte til det sivile samfunn Krigslover Mobilisering Forsvaret tildeles mandat fra Regjeringen Operasjoner i krig territoriell overvåking suverenitetshevdelse myndighetsutøving håndtering av episoder Daglige Operasjoner ved nasjonale kriser Fred Væpnet konflikt Krig

18 Internasjonale oppgaver Krav til Forsvarets Forsvarets operative metoder evner Utmattelses Manøver Utmattelses Manøver Utmattelses Manøver Stabiliserende Stabiliserende Stabiliserende Strid mot regulære styrker Major Combat Militære bidrag i fredstid Peacetime Military Engagements Fredstøttende Peace Support Operations Strid mot irregulære styrker Counter Insurgency Operations Fred Væpnet konflikt Krig

19 Operasjonelle rammefaktorer Politisk og rettslig ramme Internasjonal og nasjonal rett Operasjonsmiljøet, teknologi Oppdragets krav ROE Politiske mål og diplomatisk hensyn Klima, geografi og miljø

20 Operasjonsmiljøet

21 Den teknologiska dimensionen vid 3 sid, 13 avsnitt kap 2. rammene for operativ virksomhet. Dessutom implicit på flera ställen Inledning operationer Teknologi som utvecklar bruket av militärmakt Teknologi som revolutionerar bruket av militärmakt Strid vinns av människor, inte teknologi. Nya möjligheter och hot (trussler). Möjlighet till precision och säkerhet, informationsöverföring. Samhället och militära styrkors informationsbehov sårbarhet Civil och billig teknologi som hot. Klyvbart material, genteknik, GPS

22 Trender 1 Låg teknologisk nivå på nytt sätt 3 systemtvång - interoperabilitet 2 Små förluster 4 nationell dimension precision/avstånd, - icke dødliga vapen

23 Norge och teknologiutveckling Inte möjligt att följa all utveckling 1. Flernationella projekt 2. Köpa färdiga produkter från hyllan. 3. Utveckla spetsteknologi inom vissa nischer. 4. Bibehålla och utveckla mindre lab. miljöer før FOU.

24 internasjonal og nasjonal rett oppdragets krav ROE politiske mål og diplomatisk hensyn

25 Et fleksibelt forsvar som gjennom effekttenkning, nettverkstenkning og manøvertenkning når sine mål ved optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. 1 Innledning 2 Forsvarets oppgaver og rammene for operativ virksomhet 3 Teoretisk og operasjonell grunnlag 4 Forsvarets operative konsept 5 Felles 6 Ledelse av operaqsjoner 7 Den militære profesjon

26 Operative konsepter Operate Core Concept, UK An agile, task-oriented joint force with freedom of action to synchronise effects troughout the battlespace and with maximum potential to exploit fleeting opportunities. Koncept för gemensamma operationer, Sverige Konceptet består av manövertänkande, och underlättas av uppdragstaktik. Det når effekt genom effekttänkande som grund för analyser före, under och efter operationen.

27 Forsvarets operative konsept Et fleksibelt forsvar som gjennom effekttenkning, nettverkstenkning og manøvertenkning når sine mål ved optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

28 Ønsket effekt Fleksibilitet Metode Utmattelses Manøver Praktisk evne Stabiliserende Fleksibelt valg av: metode organisasjon Organisatoriske strukturelementer Organisasjon Skreddersydde enheter beslutningsnivå Sentralisert opptreden Beslutningsnivå Desentralisert Idémessig basis Tankemåte og kultur Forutsigbar Tillitskapende Samarbeidsvillig EFFEKTTENKNING Opptreden NETTVERKSTENKNING Uforutsigbar Tempo - orientert Voldsom MANØVERTENKNING

29 Effekttenkning EFFEKTTENKNING se alle virkemidler som deler av en større helhet, der militære og sivile virkemidler samordnes se motstanderen og øvrige aktører som et komplekst system, innsatser vurderes ut i fra hvilke effekter de kan få på ulike parter oppnå den ønskede effekten: fokusere på resultatene og ikke på innsatsene

30 Nettverkstenkning / NbF NETTVERKSTENKNING Nettverkstenkning er å organisere egne ressurser mest mulig hensiktsmessig for å oppnå best mulig situasjonsforståelse Menneskelig og teknisk side Fellestanken: Joint & Combined NbF som en prosess, veien viktigere enn målet Begreper NNEC tilstandsbeskrivelser Spør ikke hva ledelsen har gjort for å innføre NbF, spør hva du selv har gjort for å innføre NbF på ditt nivå.

31 MANØVERTENKNING (Maneouvrist approach) Manøvertilnærming er Forsvarets grunnfilosofi bryte motstanderens indre sammenhenger og vilje til fortsatt motstand Det innebærer tillit til at rett innsats, på rett tidspunkt, med stadige initiativ og konstant press på motstanderen gir en mindre styrke mulighet til å påvirke en større det innebærer å være motstanderfokusert snarere enn terreng- og prosedyrefokusert å gripe de muligheter som byr seg, å ta kalkulerte risikoer og ha en ubøyelig vilje til å lykkes. store krav til profesjonalisme, initiativ og risikovilje kultur som det tar lang tid å utvikle. De som behersker manøvertilnærming kan ved behov benytte systematiske eller stabiliserende, når disse anses å gi best effekt. MANØVERTENKNING viljekamp kaos friksjon initiativ tempo risikovilje vilje å lykkes

32 Fleksibilitet Store krav til individ, organisasjon og teknologi. Fleksibilitet mellom ulike og innen samme operation. organisatoriske strukturelement Organisasjon sentralisert skreddersydde enheter Beslutningsnivå desentralisert forutsigbar tillitsskapende samarbeidsvillig Opptreden uforutsigbar tempo-orientert voldsom

33 Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Manøver Utmattelses Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Manøver Utmattelses Stabiliserende

34 Manøver Definisjon: Fysisk og mental utmanøvrering av motstanderen Motivasjon/hensikt: Effektiv måte å bryte motstanderens vilje på Gir en ressursmessig underlegen styrke mulighet til å vinne Kan innebære færre døde og skadede Krever: Meget høy trenings- og øvingsstandard Materiellsystemer med evne til bevegelse Gjennomføring: Initiativ, offensive operajsoner over hele operasjonsdypet Manøvrering med ild og bevegelse Unngå motstanderens hovedstyrker Prinsipper: Tempo Overraskelse Initiativ og offensiv opptreden

35 Utmattelses Definisjon: Suksessiv nedbryting av motstanderens stridskrefter Motivasjon/hensikt: Når det ikke lar seg gjøre å påvirke motstanderens vilje Fleksibilitet - politiske mål kan korrigeres fortløpende Større operasjonssikkerhet enn manøver Krever: Numerisk og/eller teknisk overlegenhet Tålmodighet/utholdenhet Gjennomføring: Omfattende styrkeoppbygging Luft- og sjøherredømme Suksessiv nedkjempning av sensorer, defensive system og hovedstridskrefter Prinsipper: Sikkerhet Kraftsamling Ildkraft

36 Stabiliserende Definisjon: Motivasjon/hensikt: Stabilisering mellom partene for å oppnå ønsket slutt-tilstand Gjøre det mulig å anvende andre politiske virkemidler, og for andre aktører å bistå Redusere menneskelig lidelse/gi humanitær hjelp Krever: Tålmodighet/utholdenhet Robusthet for å avskrekke/kunne håndtere en eksalering Et visst antall boots on the ground Interoperabilitet internt og med andre aktører (NGOer, Politi) Genomförande: Områdeansvar/områdeovervåkning Liason med mange parter Patrulje- og eskortetjeneste Rettede innsatser mot kriminalitet Minerydding sikkerhet i området Prinsipper: Transparens Bevegelsesfrihet i området Partenes tillit

37 Ønsket effekt Fleksibilitet Metode Utmattelses Manøver Praktisk evne Stabiliserende Fleksibelt valg av: metode organisasjon Organisatoriske strukturelementer Organisasjon Skreddersydde enheter beslutningsnivå Sentralisert opptreden Beslutningsnivå Desentralisert Idémessig basis Tankemåte og kultur Forutsigbar Tillitskapende Samarbeidsvillig EFFEKTTENKNING Opptreden NETTVERKSTENKNING Uforutsigbar Tempo - orientert Voldsom MANØVERTENKNING

38 Ønsket effekt Fleksibilitet Metode Praktisk evne Fleksibelt valg av: metode organisasjon beslutningsnivå opptreden Organisatoriske strukturelementer Utmattelses Manøver Stabiliserende Skreddersydde Organisasjon enheter Sentralisert Beslutningsnivå Desentralisert Idémessig basis Tankemåte og kultur Forutsigbar Tillitskapende Samarbeidsvillig EFFEKTTENKNING Opptreden NETTVERKSTENKNING Uforutsigbar Tempo - orientert Voldsom MANØVERTENKNING Trender 1 Låg teknologisk nivå på nytt sätt 3 systemtvång - interoperabilitet 2 Små förluster precision/avstånd, - icke dødliga vapen 4 nationell dimension

39 1 Innledning 2 Forsvarets oppgaver og rammene for operativ virksomhet 3 Teoretisk og operasjonell grunnlag 4 Forsvarets operative konsept 5 Felles 6 Ledelse av operaqsjoner 7 Den militære profesjon

40 Den konseptuelle faktoren Doktriner og reglementer Konseptutvikling Moralfaktoren Motivasjon Lederskap Kognitivt domene Kognitiv domene Sosialt domene Sosial domene Den fysiske faktoren Utrustning Personell Evne til felleshandling Beredskap Utholdenhet Informasjonsdomene Informasjons domene Fysisk Fysisk domene domene Virkning RAMME SKJERME Beskyttelse Kommando & Kontroll Etterretning Logistikk Mobilitet MANØVRERE

41 Manøvertenking Strid -en kamp mellom viljer, preget av usikkerhet, kaos, frykt og friksjon. Fra manøverteori til manøvertenkning Tempo OODA-loopen Observere Strukturell analyse Virkning Tyngdepunkt -Kritiske kapasiteter Handle Beskyttelse Kommando & Kontroll Etterretning Vurdere -Kritiske krav Logistikk Mobilitet -Kritiske sårbarheter Direkte & Indirekte tilnærming Beslutte

42 Effekttenkning EFFEKTTENKNING se alle virkemidler som deler av en større helhet, der militære og sivile virkemidler samordnes se motstanderen og øvrige aktører som et komplekst system, innsats vurderes ut ifra hvilke effekter de kan få på ulike parter oppnå den ønskede effekten: fokusere på resultatet og ikke på innsatsene

43 Ledelsesnivåene EFFEKTTENKNING Politiskstrategisk nivå Militærstrategisk nivå Operasjonelt nivå Taktisk nivå strategisk nivå: koordinere sivile og militære virkemidler for å oppnå ønskede effekter operasjonelt og taktisk nivå: innsatser må gjennomføres i harmoni med de overordnede politiske målsettingene

44 Systemtenkning EFFEKTTENKNING Sosialt Økonomiskk Infrastrukturur Politisk Informasjonn Militært

45 Innsats-virkning-effekt EFFEKTTENKNING Ønsket direkte effekt: Motstanderens fremrykning stanses Ønsket indirekte effekt: Flanken sikres og egne styrker vinner tid Innsats Virkning: Broen sprenges Uønsket direkte effekt: Egne og sivilbefolkningens transporter hindres Uønsket indirekte effekt: Redusert støtte hos lokalbefolkningen oppdraget blir vanskeligere å løse

46 Integrerte EFFEKTTENKNING Tradisjonell kampanje Militær kampanje Effektstenkning Integrert kampanje Land AP AP AE Luft AP AP TP Slutt tilstand AE TP AE Slutt tilstand Sjö AP AE AE Sivile midler Diplomati Økonomi Informasjon

47 Nettverkstenkning / NbF NETTVERKSTENKNING Nettverkstenkning er å organisere egne ressurser mest mulig hensiktsmessig for å oppnå en bedre situasjonsforståelse (enn motstanderen) Menneskelig og teknisk side Fellestanken: Joint & Combined NbF som en prosess, veien viktigere enn målet Begreper NNEC tilstandsbeskrivelser Spør ikke hva ledelsen har gjort for å innføre NbF, spør hva du selv har gjort for å innføre NbF på ditt nivå.

48 FORDELER VED NbF NETTVERSTENKNING Ønsket effekt Økt operasjonstempo og økt stridsevne Økt beslutningstempo Bedre beslutninger Bedre samarbeid Bedre koordinering og synkronisering Bedre styrkeøkonomi Fleksibel innsats Økt robusthet Bedre situasjonsbevissthet og forståelse for sjefens intensjon på alle nivåer

49 SENSOR-, VÅPEN- OG BESLUTNINGSPLATTFORMER NETTVERSTENKNING

50 NbF-ULIKE MODNINGSGRADER NETTVERSTENKNING Inledende NbF Modent NbF Luft Sjø Hær Sensorkomponent Insatskomponent Beslutningskomponent Besluttningsstøtte komponent Samhandlingskomponent Informasjonsinfrastruktur, INI

51 Et fleksibelt forsvar som gjennom effekttenkning, nettverkstenkning og manøvertenkning når sine mål ved optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. 1 Innledning 2 Forsvarets oppgaver og rammene for operativ virksomhet 3 Teoretisk og operasjonell grunnlag 4 Forsvarets operative konsept 5 Felles 6 Ledelse av operaqsjoner 7 Den militære profesjon

52 komponenter og enheter Land AP AP AP Luft Sjø SPESOPS AP AP AP AP TP AP AP AP Slutttilstand AP støtteaktiviteter Info Ops CIM IC Etterretning Logistikk Operasjoner Jur. rådgivn. Finans Infostyring Pers. Admin. Utvikling/ trening Pol. rådgivn. Targeting Styrkebeskttelse Planlegging Presse & Info Operasjonskunst Komponenter persepsjoner situasjonsbevissthet vilje beslutningsprosesser informasjon informasjonssystemer påvirke motstanderens, alliertes og tre dje parts beskytte egne, alliertes og tredje parts defensive Fordeling PSYOPS elektronisk krigføring datanettverk villedning nærvær & opptreden Info sikkerhet Innhenting fysisk ødeleggelse Info Ops kategorier Presse & Informasjon Kombinerte våpensystemer Ledelse offensive CIMIC aktiv iteter re latert til Info Ops Behandling øvrige støtteaktiviteter

53 Et fleksibelt forsvar som gjennom effekttenkning, nettverkstenkning og manøvertenkning når sine mål ved optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. 1 Innledning 2 Forsvarets oppgaver og rammene for operativ virksomhet 3 Teoretisk og operasjonell grunnlag 4 Forsvarets operative konsept 5 Felles 6 Ledelse av 7 Den militære profesjon

54 Et situasjonstilpasset og utviklende lederskap som praktiseres gjennom oppdragsbasert ledelse i et effektivt kommando og kontrollsystem Daglig virksomhet Operasjoner Gynnsamt Ledelse Föredöme Värdegrund, förebild och ansvar Personlig omtanke Utvecklande ledarskap Virksomhetstyring Kommando & Kontroll Individuell utveckling Kommando & Kontroll system Virksomhetstyringssystem Ge stöd och konfrontera Inspiration och motivation Uppmuntra delaktighet och kreativitet llt ne le d k ars ap Krav och belöning Eftersträva överenskommelser Kontroll tio en Vidta nödvändiga årgärder nv Ko Krav och belöning Piska och morot Kontroll överkontrollera Lederskap Låt-gå Icke-ledarskap Organisatoriskt resultat Gynnsamt

55 Et fleksibelt forsvar som gjennom effekttenkning, nettverkstenkning og manøvertenkning når sine mål ved optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. 1 Innledning 2 Forsvarets oppgaver og rammene for operativ virksomhet 3 Teoretisk og operasjonell grunnlag 4 Forsvarets operative konsept 5 Felles 6 Ledelse av 7 Den militære profesjon

56 identitet expertis värde grund ansvar politisk ledning och samhällets värderingar Militär profession kollektiv tjänar endast nationalstaten beordras att ta och riskera liv direkt underställd civil styrning (ingen legitimering/diplomiering) Forsvarets grunnleggende verdier kan oppsummeres i følgende punkter: menneskeverd og likeverd, respekt og kulturforståelse, lojalitet og integritet, ansvar og omsorg, mot, vilje til å lykkes, disiplin og selvkontroll.

57 P SYOPS påvirke motstanderens, alliertes og tredje parts Presse & Informasjon offensive elektronisk krigføring CIMIC d atane ttverk aktiviteter relatert til Info Ops persepsjoner situ asjo nsbevissthet vilje beslutningsp rosesser in fo rmasjon informasjo nssystemer b eskytte egne, alliertes og tredje parts villedning Info Ops kategorier nærvæ r & opptreden defensive Info sikkerhet fysisk ødeleggelse Fordeling Ledelse Behandlin g Innhenting Operasjonsmiljøet Hva er en doktrine? Lærebok, som gir: Veiledning for å nå en målsetting Grunnleggende prinsipper Et retningsgivende rammeverk Beskriver virkemidler og fremgangsmåte Muligheter og begrensninger Standardisering av begreper og handling krav til Fors varets evner Fredslover Støtte til det sivile samfunn Krigslover Mobilisering Krav til Forsvarets evner Utmattelses Forsvarets operative metoder Manøver Utmattelses Manøver Utmattelses Manøver Forsvaret tildeles mandat fra Regjeringen Stabiliserende Stabiliserende Stabiliserende Operasjoner i krig Strid mot regulære styrker Major Combat territoriell overvåking suvere nitetshevdelse myndighetsutøving håndtering av episoder Strid mot irregulære styrker Counter Insurgency Operations Fredstøttende Peace Support Operations Daglige Fred Operasjoner ved nasjonale kriser Væpnet konflikt Krig Militære bidrag i fredstid Peacetime Military Engagements Fred Væpnet konflikt Krig Ønsket effekt Land AP AP AP komponenter og enheter Praktisk evne Fleksibelt valg av: metode organisasjon beslutningsnivå Organisatoriske strukturelementer Fleksibilitet Metode Utmattelses Manøver Stabiliserende Organisasjon Sentralisert Skreddersydde enheter Luft Sjø SPESOPS Jur. rådgivn. Pol. rådgivn. AP AP AP Finans Targeting AP AP TP Slutttilstand AP AP AP støtteaktiviteter Info Ops CIM IC Etterretning Logistikk Info- Pers. Utvikling/ øvrige støtteaktiviteter styring Admin. trening Styrke- Planlegging Presse & Info beskttelse identitet värde grund ansvar expertis politisk ledning och samhällets värderingar Militär profession kollektiv tjänar endast nationalstaten beordras att ta och riskera liv direkt underställd civil styrning (ingen legitimering/diplomiering) opptreden Idémessig basis Tankemåte og kultur Forutsigbar Tillitskapende Samarbeidsvillig EFFEKTTENKNING Beslutningsnivå Desentralisert Uforutsigbar Tempo - orientert Opptreden Voldsom NETTVERKSTENKNING MANØVERTENKNING Operasjoner Operasjonskunst Komponenter Kombinerte våpensystemer Forsvarets grunnleggende verdier kan oppsummeres i følgende punkter: menneskeverd og likeverd, respekt og kulturforståelse, lojalitet og integritet, ansvar og omsorg, mot, vilje til å lykkes, disiplin og selvkontroll.

58

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 Temaer FOHs perspektiv FOHs virksomhetsmodell Krise og krigsoppgaver Fredsoperative oppgaver Utviklingsområder FOHs perspektiv Hvordan vi ser på den nasjonale sikkerhetssituasjonen

Detaljer

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 Forsvarssjefens landmaktutredning Agenda Grunnlag Mandatet i kortversjon Metode og militærteori Referansegruppen Utfordringer med dagens landmakt Presentasjon

Detaljer

Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet. Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017

Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet. Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017 Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Samordningsansvar på nasjonalt nivå

Detaljer

Fagsamling beredskapskoordinatorer Helgeland Sandnessjøen, 25. oktober 2017.

Fagsamling beredskapskoordinatorer Helgeland Sandnessjøen, 25. oktober 2017. Fagsamling beredskapskoordinatorer Helgeland Sandnessjøen, 25. oktober 2017. Sjef HV-14 Oberstløytnant Bengt Henriksen Fylkesmann De enkle fakta om HV før langtidsplanen og landmaktproposisjonen: 45 000

Detaljer

Nasjonal CBRNEstrategi

Nasjonal CBRNEstrategi Nasjonal CBRNEstrategi Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning Thon Hotel Vettre i Asker 27. oktober 2015 Distriktssjef Erik Furevik Arbeidsprosessen CBRNE-mandatets omfang rapport Del

Detaljer

Videreutvikling av sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret

Videreutvikling av sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret Videreutvikling av sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret Sivilt-militært kontaktmøte Cecilie Daae direktør DSB 6. september 2016 Totalforsvaret Forsvarets ressurser Sikre territoriell integritet

Detaljer

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer UGRADERT

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer UGRADERT Konseptuelle alternativer Forsvarssjefens landmaktutredning Agenda Mandat og analyse av oppdrag Metode og teoretisk tilnærming Referansegruppen Utfordringer med dagens landmakt Presentasjon av konseptuelle

Detaljer

FFIs STRATEGI. ω2 = ω 0. + αt θ = θ 0. t + ½αt α(θ θ0) ω = ½(ω + ω 0

FFIs STRATEGI. ω2 = ω 0. + αt θ = θ 0. t + ½αt α(θ θ0) ω = ½(ω + ω 0 FFIs STRATEGI ω = ω 0 + αt θ = θ 0 + ω 0 t + ½αt 2 ω2 = ω 0 2 + 2α(θ θ0) ω = ½(ω + ω 0 ) VISJON INNLEDNING Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar FFIs MÅLBILDE FORSVARET ER EFFEKTIVT OG RELEVANT

Detaljer

Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret

Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret FSJ fastsetter Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i

Detaljer

«Organisering av kriseledelse og krisestab» Tom Henry Knutsen, Generalmajor(p)/Sjefsrådgiver

«Organisering av kriseledelse og krisestab» Tom Henry Knutsen, Generalmajor(p)/Sjefsrådgiver «Organisering av kriseledelse og krisestab» Tom Henry Knutsen, Generalmajor(p)/Sjefsrådgiver 06.09.2017 Innhold Innledning Faglig grunnlag for presentasjonen Hva er en krise? Prinsipper for krisehåndtering

Detaljer

Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014

Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014 UGRADERT Oslofjord heimevernsdistrikt 01 Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014 Innhold Heimevernet Hva og hvem er HV-01? Daglig virksomhet

Detaljer

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Sivilt-militært samarbeid Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Forsvarets ni hovedoppgaver 1. Utgjøre en forebyggende terskel med basis i NATOmedlemskapet 2. Forsvare Norge

Detaljer

saknr:i0/ 0 5 MAI 2010 Høring - Forslag til strategi for cybersikkerhet FORSVARET Forsvarets sikkerhetstjeneste

saknr:i0/ 0 5 MAI 2010 Høring - Forslag til strategi for cybersikkerhet FORSVARET Forsvarets sikkerhetstjeneste FORSVARET Forsvarets sikkerhetstjeneste 1 av 6 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse MAJ Bjarte Malmedal, bmalmedal@mil.no 2010-05-04 2010/013338-003/FORSVARET/ 433 +4755 50 59 47, 05405947 FOST/INFO

Detaljer

Harlans Seminar

Harlans Seminar Harlans Seminar 2008-10-31 KK Nils Gundersen SST Planstab Rammer Nettverks Basert Forsvar (NBF) - Operasjonskunst, Kultur, Menneske og Teknologi - Standardisering, Konnektivitet og Automatisering Teknologi

Detaljer

Kysteskadren. Minevåpenet. Status.

Kysteskadren. Minevåpenet. Status. Minevåpenet Status. 24.10.2013 1 Oppgaver Håndtere trusselen fra sjøminer og improviserte sprengladninger utplassert under vann, for åsikre atkomst til havner, baser og operasjonsområder i fred, kriser

Detaljer

Strategier og kompetanseplan i FLO

Strategier og kompetanseplan i FLO Strategier og kompetanseplan i FLO Presentert for Marineingeniørenes forening 2006-11-04 Kommandør Tom-Egil Lilletvedt Sjef FLO/Stab/Strategiavdeling Tjenesteområder i FLO Flight line tjenester Vedlikehold

Detaljer

ENDRINGS- OG UTVIKLINGSLEDELSE

ENDRINGS- OG UTVIKLINGSLEDELSE ENDRINGS- OG UTVIKLINGSLEDELSE GODE PASIENTFORLØP Gardermoen, 30.8.17 Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos UiT, Norges arktiske universitet BETINGELSER FOR Å LYKKES MED ENDRINGS- OG UTVIKLINGSPROSESSER

Detaljer

Program for videreutvikling av totalforsvaret & øke motstandsdyktigheten i kritiske samfunnsfunksjoner. Mona Chr. Brygard DSB

Program for videreutvikling av totalforsvaret & øke motstandsdyktigheten i kritiske samfunnsfunksjoner. Mona Chr. Brygard DSB Program for videreutvikling av totalforsvaret & øke motstandsdyktigheten i kritiske samfunnsfunksjoner Mona Chr. Brygard DSB Tendenser i NATOs og Norges samfunnssikkerhetsarbeid Tendenser i det sivile

Detaljer

FORSVARET Forsvarets sikkerhetstjeneste. Cyber krigføring. Et militæroperativt perspektiv

FORSVARET Forsvarets sikkerhetstjeneste. Cyber krigføring. Et militæroperativt perspektiv Forsvarets sikkerhetstjeneste ingeniørhøgskole Cyber krigføring Forfatter Prosjektittel 17.11.2011 1 Hvor virkelig er cyber-krig? 17.11.2011 2 Estland 2006 Cyber-opprør ved flytting av sovjet-russisk krigsminnesmerke

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav

Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav Oslo Militære Samfund, 10.10.2011 Professor dr.philos Janne Haaland Matlary, Statsvitenskap, UiO, og Forsvarets Høgskole Strategi: Interaktiv logikk

Detaljer

Totalforsvaret for en ny tid

Totalforsvaret for en ny tid Totalforsvaret for en ny tid Hilde Bøhn, Seniorrådgiver DSB 26. september 2017 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Foto: Kai Myhre Foto: DSB Samordningsansvar på nasjonalt nivå for samfunnssikkerhet

Detaljer

Intervensjon i konflikter

Intervensjon i konflikter Intervensjon i konflikter SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 6. november 2003 Tanja Ellingsen Definisjon intervensjon (av lat. intervenire, komme mellom), det

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Fylkesmannen som regional beredskapsaktør forventninger jf. ny instruks

Fylkesmannen som regional beredskapsaktør forventninger jf. ny instruks Fylkesmannen som regional beredskapsaktør forventninger jf. ny instruks Avdelingsdirektør Per Olaf Torkildsen Møte i fylkesberedskapsrådet i Hordaland, Solstrand Hotel, 14. januar 2016 Ny samfunnssikkerhetsavdeling

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

FORSVARETS FELLESOPERATIVE DOKTRINE DEL B OPERASJONER. Første utgave

FORSVARETS FELLESOPERATIVE DOKTRINE DEL B OPERASJONER. Første utgave FORSVARETS FELLESOPERATIVE DOKTRINE DEL B OPERASJONER Første utgave FORSVARETS OVERKOMMANDO Februar 2000 TITTEL: Forsvarets fellesoperative doktrine UTGITT AV: Forsvarets overkommando UTARBEIDET AV: Forsvarets

Detaljer

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret Innhold Målsettingen med felles, integrert forvaltningssystem Hovedleveranser

Detaljer

Forsvarets stabsskole Våren Masteroppgave

Forsvarets stabsskole Våren Masteroppgave Forsvarets stabsskole Våren 2008 Masteroppgave Den menneskelige faktor i nettverkstenkning Trond Sagen Trond Sagen Side 2 av 71 Trond Sagen Side 3 av 71 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en del

Detaljer

Ledelse forankret i verdier

Ledelse forankret i verdier Ledelse forankret i verdier Verdier som rettesnor og rød tråd Bakgrunn Personalsjef i snart to år Lederbakgrunn fra Åfjord Helsesenter 2000-2014 Utdannet sykepleier Generelt opptatt av ledelse i vid betydning

Detaljer

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Mandat informasjonssikkerhet Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Definisjoner Informasjonssikkerhet handler om hvordan informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt.

Detaljer

Cyberforsvaret. - Forsvarets nye «våpengren» Cybertrusselen Nye sikkerhetsutfordringer i cyberspace. Gunnar Salberg

Cyberforsvaret. - Forsvarets nye «våpengren» Cybertrusselen Nye sikkerhetsutfordringer i cyberspace. Gunnar Salberg Cyberforsvaret - Forsvarets nye «våpengren» Cybertrusselen Nye sikkerhetsutfordringer i cyberspace Gunnar Salberg Oberstløytnant Sjef Avdeling for beskyttelse av kritisk infrastruktur (BKI) Cyberforsvaret,

Detaljer

KARAKTER HOS MILITÆRE LEDERE OG MØTE MED DU I LYS AV KRIGSSKOLENS LEDERUTDANNINGSPROSJEKT

KARAKTER HOS MILITÆRE LEDERE OG MØTE MED DU I LYS AV KRIGSSKOLENS LEDERUTDANNINGSPROSJEKT KARAKTER HOS MILITÆRE LEDERE OG MØTE MED DU I LYS AV KRIGSSKOLENS LEDERUTDANNINGSPROSJEKT SYMPOSIUM Pedagogisk grunnforskning på det uforutsette (DU) 27 MARS 14 Introduksjon Krigsskolen (KS) har drevet

Detaljer

Ressurssituasjonen i forsvarssektoren Ekspedisjonssjef Fridthjof Søgaard Oslo Militære Samfund 19. april 2010

Ressurssituasjonen i forsvarssektoren Ekspedisjonssjef Fridthjof Søgaard Oslo Militære Samfund 19. april 2010 The Minister Ressurssituasjonen i forsvarssektoren Ekspedisjonssjef Fridthjof Søgaard Oslo Militære Samfund 19. april 2010 Kravet til byråkratens faglige integritet Professor Knut Dahl Jacobsen: Det er

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Bemerkninger til Jan Petersen og Kristin Krohn-Devolds redegjørelser om samlet norsk innsats i Afghanistan og Irak, 15/12 2003

Bemerkninger til Jan Petersen og Kristin Krohn-Devolds redegjørelser om samlet norsk innsats i Afghanistan og Irak, 15/12 2003 Bemerkninger til Jan Petersen og Kristin Krohn-Devolds redegjørelser om samlet norsk innsats i Afghanistan og Irak, 15/12 2003 Jan Petersen: Trusselbilde: NATO: Petersen sier at terroranslagene i USA i

Detaljer

Sjøkrigsskolen. Lederutvikling og kompetanse oppbygging På utøvende og utførende nivå

Sjøkrigsskolen. Lederutvikling og kompetanse oppbygging På utøvende og utførende nivå Avdelingstittel Lederutvikling og kompetanse oppbygging På utøvende og utførende nivå Kom Thomas Wedervang Sjef & OK Gunnstein Bruåsdal Avdelingsleder Logistikk og Ressursstyring, SKSK Forfatter SKSK Prosjektittel

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

BYGDEMOBILISERING. Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos

BYGDEMOBILISERING. Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BYGDEMOBILISERING Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14 Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BESTILLING: Ulike former for prosjektorganisering Fordeler og ulemper med ulike modeller

Detaljer

Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08

Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08 Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08 Arild O Arnesen Kommandørkaptein FD IV Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging Innhold i presentasjon FD organisasjon FD IV. organisasjon

Detaljer

Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring (LOG)

Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring (LOG) Fagplan for Bachelor i militære studier Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring (LOG) Innhold INNLEDNING...2 2 LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER...2

Detaljer

Marinens oppgaver i Nordområdene

Marinens oppgaver i Nordområdene Marinens oppgaver i Nordområdene dene Sjømilit militære Samfunds Sjømaktseminar Ulvik 1 september 2006 Viseadmiral Jan Reksten Sjef Fellesoperativt hovedkvarter Målbilde i 2010 -> MARINEN: Fregatter med

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Helikopterlogistikk og helikopterberedskap Arbeidsseminar 6.-7. mai 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD

Detaljer

Kystforsvar eller havgående operasjoner hvor står vi?

Kystforsvar eller havgående operasjoner hvor står vi? Kystforsvar eller havgående operasjoner hvor står vi? Flaggkommandør Hans Chr. Helseth Deputy Director Operations International Military Staff HQ NATO, Brussel Spørsmålsavklaring Har Marinen har utviklet

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

12.05.2015. Jeanice Bull-Hansen & Ingvild Såheim Rakkestad, 12.02.15

12.05.2015. Jeanice Bull-Hansen & Ingvild Såheim Rakkestad, 12.02.15 Jeanice Bull-Hansen & Ingvild Såheim Rakkestad, 12.02.15 Tverrprofesjonell samhandling kjennetegnes ved at flere profesjoner jobber tett sammen. Ulike profesjoner som har en felles oppgave eller misjon.

Detaljer

Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering

Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering Tormod Heier og Anders Kjølberg (red.) Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering Universitetsforlaget Innhold Forord 9 Innledning 11 Anders Kjølberg og Tormod Heier Hva er en krise? 13 Gråsoner

Detaljer

Konsept for logistikk i Forsvaret

Konsept for logistikk i Forsvaret Konsept for logistikk i Forsvaret LOGMAKT 2013 Oblt Hermansen FLO/Stab 15.05.2013 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 1 15.05.2013 1 Agenda Revisjonsprosessen Logistikk-

Detaljer

Risiko og sårbarheterfaringer

Risiko og sårbarheterfaringer Risiko og sårbarheterfaringer fra IKT16 IIA Norge årskonferanse Harald Rasmussen, avdelingsleder DSB 29. Mai 2017 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Samordningsansvar på nasjonalt nivå

Detaljer

Forsvarets doktrine for luftoperasjoner

Forsvarets doktrine for luftoperasjoner Forsvarets doktrine for luftoperasjoner 2 Forsvarets doktrine for luftoperasjoner Først utgave FORSVARETS OVERRKOMANDO 2002 3 Tittel: Forsvarets doktrine for luft operasjoner Utgitt av: Forsvarets overkommando

Detaljer

Systemer for betalingstjenester Utfordringer innen Styring og Kontroll, Operationell Risiko og Organisatorisk Kompleksitet

Systemer for betalingstjenester Utfordringer innen Styring og Kontroll, Operationell Risiko og Organisatorisk Kompleksitet Systemer for betalingstjenester Utfordringer innen Styring og Kontroll, Operationell Risiko og Organisatorisk Kompleksitet Einar J. Lyford, Finanstilsynet Oslo 3. mai 2012 Bankers 3 strategiske dimensjoner

Detaljer

Effects-based approach to operations. teori og kobling mot nettverksbasert forsvar og manøverteori

Effects-based approach to operations. teori og kobling mot nettverksbasert forsvar og manøverteori FFI-rapport 2009/00288 Effects-based approach to operations teori og kobling mot nettverksbasert forsvar og manøverteori Elin Marthinussen og Bjørn Robert Dahl Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 6. november

Detaljer

Totalforsvaret i et nytt lys?

Totalforsvaret i et nytt lys? Totalforsvaret i et nytt lys? Trussebilde Sivilt-militært samarbeid FSJs Fagmilitære råd «Vi hadde forsømt å forberede oss også på det verste alternativet, hvilket et suverent rike må gjøre» Jens Chr Hauge

Detaljer

Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje

Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje Fastsatt av Finansdepartementet x.x.2010 i medhold av lov 21. desember 2005 nr.

Detaljer

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Totalforsvaret status og utfordringer Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Innhold Publikasjonen «Støtte og samarbeid» Totalforsvarskonseptet

Detaljer

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Når det virkelig gjelder. Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Alfred Bjørlo, ordførar i Eid kommune og Utvalsmedlem Mandat 1. Gjennomgå organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Sivilforsvaret Nåsituasjonen Konseptutredningen

Sivilforsvaret Nåsituasjonen Konseptutredningen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sivilforsvaret Nåsituasjonen Konseptutredningen Jon Berntsen distriktssjef Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt Lovgrunnlaget Beredskapsfullmakter ü Beordringsmyndighet

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

Morten Jacobsen Forsvarets logistikkorganisasjon

Morten Jacobsen Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvaret FD FSJ Etikk i Forsvaret FMO FST FB FFI FLO Hæren Sjøforsvaret Luftforsvaret HV FOHK Morten Jacobsen Forsvarets logistikkorganisasjon Logistikk Styrkeproduksjon Operasjoner 1 2 Krigens folkerett

Detaljer

FLOs betydning for operativ evne

FLOs betydning for operativ evne FLOs betydning for operativ evne Svein Nielsen Direktør Sjef FLO Vedlikehold Sjømilitære Samfunn Sjømaktseminar 2014 29 aug 2014 Ulvik, Hardanger Forfatter Prosjektittel 29.08.2014 1 29.08.2014 1 FLOs

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184

FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184 FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184 Sammendrag av rapporten Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak Forfattere Tonje Grunnan 21. desember 2016 Godkjent av Kjersti Brattekås, fung. forskningsleder

Detaljer

Forsvarets fellesoperative doktrine anvendelig verktøy eller støvsamler?

Forsvarets fellesoperative doktrine anvendelig verktøy eller støvsamler? 1 av 72 Forsvarets høgskole våren 2012 Masteroppgave Forsvarets fellesoperative doktrine anvendelig verktøy eller støvsamler? Erlend Bekkestad Side 2 av 72 Side 3 av 72 Abstract The focus of this thesis

Detaljer

BFS AFA i Sjøforsvaret

BFS AFA i Sjøforsvaret BFS 5-1-1-1-5 AFA i Sjøforsvaret Generalinspektøren for Sjøforsvaret fastsetter instruks for administrativ foresatt avdeling (AFA) i Sjøforsvaret til bruk i Sjøforsvaret. Oslo, 2009-12-17 Haakon Bruun-Hanssen

Detaljer

Strategidokument 2007-2013. Forord

Strategidokument 2007-2013. Forord 1 Strategidokument 2007-2013 Forord Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) møter nye og krevende utfordringer som følge av omorganiseringen av Forsvaret. Fra å være en samfunnsaktør med stor grad av lokalt

Detaljer

PRINSIX - Rammeverk. Norwegian Ministry of Defence. Steffen Evju Fagdirektør FD IV 3 14. Mai 2012

PRINSIX - Rammeverk. Norwegian Ministry of Defence. Steffen Evju Fagdirektør FD IV 3 14. Mai 2012 PRINSIX - Rammeverk Norwegian Ministry of Defence Steffen Evju Fagdirektør FD IV 3 14. Mai 2012 Litt historie PRINSIX prosjektet Andreas Stenseth (FTD) var leder av styringsgruppen som besto av NK/Stabsjefer

Detaljer

Hvordan forstår vi organisasjon?

Hvordan forstår vi organisasjon? Hvordan forstår vi organisasjon? SOS 2001 Moderne sosiologisk teori 21. april 2009 Fredrik Engelstad, ISS Hva mener vi med organisasjon? Kollektiver som er dannet for å mestre felles problemer, løse oppgaver

Detaljer

Felles journal. Fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv. avdelingsdirektør

Felles journal. Fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv. avdelingsdirektør Felles journal Fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv Elisabeth Longva, avdelingsdirektør 4. mai 2017 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Samordningsansvar på nasjonalt nivå

Detaljer

Drivere og utfordringer i nettverk

Drivere og utfordringer i nettverk Drivere og utfordringer i nettverk 2+2= Klarhet i formål Oversikt over ressurser Handtering av uenighet Etablering av spilleregler Regi Utvikling av lærende team ++ Bastø / kriminalomsorgen/politi/nav/buf-etat

Detaljer

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Samarbeid for et godt arbeidsmiljø Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren 2014 29.Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Helse Nord Helse Midt Helse Sør Vestre Viken Enkel kartlegging Generelt:

Detaljer

Samordning mellom forsvar og helsetjeneste i praksis.

Samordning mellom forsvar og helsetjeneste i praksis. Samordning mellom forsvar og helsetjeneste i praksis. Helseberedskapsrådet og aktiviteter utgått fra dette. Status for prosjektarbeidene Gunnar Watn Helse Midt-Norge RHF Helseberedskapsrådet sammensetning

Detaljer

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

Kryptoporteføljen i Forsvaret

Kryptoporteføljen i Forsvaret The Minister Kryptoporteføljen i Forsvaret utfordringer, kapasiteter og kompetanse Presentasjon på seminar - FFI 15.1.2015 Trond Viggo Bjerke, seniorrådgiver Forsvarsdepartementet Noen ulike generasjoner

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET OPPGAVER, ANSVAR, OG SIKKERHETSTILSTANDEN Nasjonal sikkerhetsmåned 2014 2 oktober 2014 Kommunikasjonsrådgiver Fredrik Johnsen 1 INNHOLD NSMs ansvars- og arbeidsoppgaver NSMs organisasjon Nyheter Sikkerhetstilstanden

Detaljer

Mobilisering av kompetanse i hverdagen hver dag

Mobilisering av kompetanse i hverdagen hver dag Mobilisering av kompetanse i hverdagen hver dag STIKLESTAD DEN 15.10.15 Et forsøk på Hverdagsinnovasjon En modell som er noe nytt, men fortsatt usikker på om den er nyttig. Den er i allefall ikke nyttiggjort.

Detaljer

Høringssvar - forslag om ratifikasjon av konvensjon og forslag til straffebestemmelser om tvungen forsvinning

Høringssvar - forslag om ratifikasjon av konvensjon og forslag til straffebestemmelser om tvungen forsvinning Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/7497 2015/3813-15/FD II 5/VIM 29.09.2017 Høringssvar - forslag om ratifikasjon av konvensjon og forslag til straffebestemmelser

Detaljer

Forsvaret i omstilling

Forsvaret i omstilling Forsvaret i omstilling Debattinnlegg i Oslo Militære Samfund 29. oktober 2001 Av Sjef for Fellesstaben, Forsvarets overkommando Generalmajor Svein Ivar Hansen 11. september Terroranslagene mot USA den

Detaljer

Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i elektronikk og data (M-ED)

Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i elektronikk og data (M-ED) Innledning Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i elektronikk og data (M-ED) 1 INNLEDNING...2 2 LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER...2 3 EMNEOVERSIKT

Detaljer

FFI RAPPORT KAMPFLYENES EFFEKTER PÅ OPERASJONELT OG STRATEGISK NIVÅ. KARLSEN Morten FFI/RAPPORT-2004/03991

FFI RAPPORT KAMPFLYENES EFFEKTER PÅ OPERASJONELT OG STRATEGISK NIVÅ. KARLSEN Morten FFI/RAPPORT-2004/03991 FFI RAPPORT KAMPFLYENES EFFEKTER PÅ OPERASJONELT OG STRATEGISK NIVÅ KARLSEN Morten FFI/RAPPORT-2004/03991 FFI-III/883/913 Godkjent Kjeller 22. november 2004 Johnny Bardal Avdelingssjef KAMPFLYENES EFFEKTER

Detaljer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Morten Sommer 18.02.2011 Modell for læring i beredskapsarbeid Innhold PERSON Kontekst Involvering Endring, Bekreftelse og/eller Dypere forståelse Beslutningstaking

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

EU: Koalisjoner av villige? Nye muligheter for Norge

EU: Koalisjoner av villige? Nye muligheter for Norge EU: Koalisjoner av villige? Nye muligheter for Norge Professor dr.philos., Universitetet i Oslo KS EØS-kurs, avslutningsforedrag, 7.3.2013 EU består av mange grupper Euro-landene 17 av 27, snart 28 land

Detaljer

Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler?

Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler? Konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme 18.juni 2015 Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler? Dr. Sissel H. Jore Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet

Detaljer

HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM ØÆR LUFIF ØMYNDIGHET

HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM ØÆR LUFIF ØMYNDIGHET DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Tidl. ref Vår ref 2009/02352-3/FD 115/MAN Dato HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM ØÆR LUFIF ØMYNDIGHET 1. Bakgrunn Forsvaret har gjennomgått store organisatoriske

Detaljer

KURSPLAN SKARPSKYTTERKURS FOR INNSATSPERSONELL I POLITIET

KURSPLAN SKARPSKYTTERKURS FOR INNSATSPERSONELL I POLITIET KURSPLAN SKARPSKYTTERKURS FOR INNSATSPERSONELL I POLITIET Godkjent av rektor 23. mars 2017 1. Innledning Norsk politi selekterer og utdanner tjenestepersoner til innsatspersonell kategori 1 (IP1) og innsatspersonell

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Beredskap Arbeidsseminar 2.-3. juni 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

Brannstigen Styrket brannsikkerhet og samfunnssikkerhet i kommune-norge

Brannstigen Styrket brannsikkerhet og samfunnssikkerhet i kommune-norge Brannstigen Styrket brannsikkerhet og samfunnssikkerhet i kommune-norge Cecilie Daae, direktør DSB 22. mars 2017 Brannstigen - program for utvikling av brann- og redningsvesenet Fremtidens brann- og redningsvesen

Detaljer

Tjene publikum når de trenger det som mest

Tjene publikum når de trenger det som mest Gardermoen 29.9.14 Tjene publikum når de trenger det som mest Trygghet gjennom forutsigbarhet KOMMUNIKASJON «KOMMUNIKASJON KAN BLI EN LEDERS BESTE VÅPEN, OM HAN ELLER HUN MESTRER KUNSTEN GODT» Ref. Opperud

Detaljer

Prosjekter fangede i sin frihet

Prosjekter fangede i sin frihet Prosjekter fangede i sin frihet Fleksibilitet i store prosjekter Nils Olsson Inst. for bygg, anlegg og transport Lillestrøm 19. Oktober 2006 1 23.10.2006 Lillestrøm 2006 Noen smakebiter Hvorfor er prosjekter

Detaljer

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2014 med hjemmel i kgl. res. 19. november 2004 og lov om Statens pensjonsfond

Detaljer

Edb-støttet samarbeid: hva er det?

Edb-støttet samarbeid: hva er det? Edb-støttet samarbeid: hva er det? utvikling av edb-støtte til samarbeid og kommunikasjon mellom mennesker, knyttet til samordning og utførelse av arbeidsoppgaver i en organisasjon. fagfeltet edb-støttet

Detaljer

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Justis- og beredskapsdepartementet Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Svein Wiiger Olsen, avdelingsdirektør

Detaljer

F O R S V A R E T S V E R D I G R U N N L A G

F O R S V A R E T S V E R D I G R U N N L A G F O R S V A R E T S V E R D I G R U N N L A G Foto: NPS visjon E T KRAFTFULLT OG TROVERDIG FORSVAR MED MENNESKER I UTVIKLING MOT FELLES MÅL 3 DET ER MENNESKER I SAMARBEID SOM SKAPER RESULTATER OG STRIDSEVNE

Detaljer

NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD

NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD Dato: 10. januar 2011 NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD 1. Innledning Regjeringen tar sikte på å legge

Detaljer

- 1 - Forsvarets stabsskole Våren Masteroppgave Operativ planlegging på operasjonelt og taktisk nivå. Odd Vinje

- 1 - Forsvarets stabsskole Våren Masteroppgave Operativ planlegging på operasjonelt og taktisk nivå. Odd Vinje - 1 - Forsvarets stabsskole Våren 2007 Masteroppgave Operativ planlegging på operasjonelt og taktisk nivå Odd Vinje - 2 - SUMMARY Operational planning is carried out on all levels in the Army. In 2004,

Detaljer

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunele helse- og omsorgstjenester av

Detaljer