FFOD Forsvarets stabsskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FFOD 2006. Forsvarets stabsskole"

Transkript

1 Forsvarets stabsskole Et fleksibelt forsvar som gjennom effekttenkning, nettverkstenkning og manøvertenkning når sine mål ved optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. FFOD 2006

2 Hva er en doktrine? Lærebok, som gir: Veiledning for å nå en målsetting Grunnleggende prinsipper Et retningsgivende rammeverk Beskriver virkemidler og fremgangsmåte Muligheter og begrensninger Standardisering av begreper og handling

3 Doktrine definisjon Grunnleggende prinsipper som styrer hvordan vi anvender norsk militærmakt i. Den er retningsgivende, men må anvendes med bruk av skjønn.

4 Historik FFOD 2000 ble skrevet ved FSTS 2004: FD-direktiv for revidert doktrine August 2004: skrivestart Mai 2005: ny FSJ og nye direktiv November 2005: liten skrivegruppe April 2006: utkast fra skrivegruppen klart

5 Føringer behovet for revisjon Evne til transformasjon Spesifikke endringer i omgivelsene Sikkerhetspolitiske utfordringer Teknologisk utvikling Nye konsepter Mer bruk av norske styrker i skarpe Moderniseringen av Forsvaret gjører 2000-doktrinen utdatert Kontinuitet Selvstendige nasjonale oppgaver Sentrale konsepter

6 Føringer doktrinens funksjoner Helhetlig Fersk operativ erfaring kan bidra til strukturutvikling Funksjonsforskyvning Målgrupper: FMO, relevante politiske miljø, den interesserte allmennhet Reelle Fire hovedfunksjoner Føringer for anvendelse av norske styrker (tanker om utviklingen av Forsvaret) Kompetanse i militærmakt Harmoni med alliert doktrineprosess Forståelse utenfor Forsvaret

7 Royal Ministry of Defence Føringer: Elementer som skal omhandles Kritisk ettersyn av definisjoner Kritisk syn på eksisterende konfliktteori, intensitetsskala og operasjonsfaser Nettverksbasering Effektbaserte Etiske og folkerettslige forhold

8 Ny FSJ føringer juni 2005 Ett dokument ikke to Mindre sikkerhetspolitikk Målgruppe: FMO (men skal også kunne leses utenfor FMO) Max 150 sider

9 Fokus for ny FFOD A Sikkerhetspolitikk Betraktninger om norsk militærmakt REV. FFOD -Konsept for anvendelse av den operative evne -Grunnleggende ideer for utvikling av Forsvarets operative evne B Prosedyrebeskrivelser

10 Forsvarets konsept- og doktrineforum Forsvarssjefen Rådet Ledes av Kadm Berggrav FD IV Sekretariat Ledes av FD IV- 1 Arbeidsutvalg Arbeidsutvalg Arbeidsutvalg Forsvarets stabsskole FMO

11 Kilder/inspirasjonskilder FFOD 2000 S&R, St. Prop, MFU 2003 Nato dok: GOP, AJP FFI-rapporter Doktriner: GBR, NL, SVE, USA, Kanada Bøker Papers/artikler

12 Operasjonsmiljøet

13 THREE BLOCK WAR

14 Bærende tanker/ideer Doktrinen skal beskrive konsepter for anvendelse av militærmakt og angi ideer for utvikling av militærmakten. Det nye og kompliserte trusselbilde med nye miljø, arenaer og aktører Effekttenking Nettverkstenking Manøvertenking Fleksibilitet Sterk betoning av felles

15 Kapittelinndeling Et fleksibelt forsvar som gjennom effekttenkning, nettverkstenkning og manøvertenkning når sine mål ved optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. 1 Innledning 2 Forsvarets oppgaver og rammene for operativ virksomhet 3 Teoretisk og operasjonell grunnlag 4 Forsvarets operative konsept 5 Felles 6 Ledelse av 7 Den militære profesjon

16 Et fleksibelt forsvar som gjennom effekttenkning, nettverkstenkning og manøvertenkning når sine mål ved optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. 1 Innledning 2 Forsvarets oppgaver og rammene for operativ virksomhet 3 Teoretisk og operasjonell grunnlag 4 Forsvarets operative konsept 5 Felles 6 Ledelse av operaqsjoner 7 Den militære profesjon

17 Nasjonale oppgaver krav til Fors varets evner Fredslover Støtte til det sivile samfunn Krigslover Mobilisering Forsvaret tildeles mandat fra Regjeringen Operasjoner i krig territoriell overvåking suverenitetshevdelse myndighetsutøving håndtering av episoder Daglige Operasjoner ved nasjonale kriser Fred Væpnet konflikt Krig

18 Internasjonale oppgaver Krav til Forsvarets Forsvarets operative metoder evner Utmattelses Manøver Utmattelses Manøver Utmattelses Manøver Stabiliserende Stabiliserende Stabiliserende Strid mot regulære styrker Major Combat Militære bidrag i fredstid Peacetime Military Engagements Fredstøttende Peace Support Operations Strid mot irregulære styrker Counter Insurgency Operations Fred Væpnet konflikt Krig

19 Operasjonelle rammefaktorer Politisk og rettslig ramme Internasjonal og nasjonal rett Operasjonsmiljøet, teknologi Oppdragets krav ROE Politiske mål og diplomatisk hensyn Klima, geografi og miljø

20 Operasjonsmiljøet

21 Den teknologiska dimensionen vid 3 sid, 13 avsnitt kap 2. rammene for operativ virksomhet. Dessutom implicit på flera ställen Inledning operationer Teknologi som utvecklar bruket av militärmakt Teknologi som revolutionerar bruket av militärmakt Strid vinns av människor, inte teknologi. Nya möjligheter och hot (trussler). Möjlighet till precision och säkerhet, informationsöverföring. Samhället och militära styrkors informationsbehov sårbarhet Civil och billig teknologi som hot. Klyvbart material, genteknik, GPS

22 Trender 1 Låg teknologisk nivå på nytt sätt 3 systemtvång - interoperabilitet 2 Små förluster 4 nationell dimension precision/avstånd, - icke dødliga vapen

23 Norge och teknologiutveckling Inte möjligt att följa all utveckling 1. Flernationella projekt 2. Köpa färdiga produkter från hyllan. 3. Utveckla spetsteknologi inom vissa nischer. 4. Bibehålla och utveckla mindre lab. miljöer før FOU.

24 internasjonal og nasjonal rett oppdragets krav ROE politiske mål og diplomatisk hensyn

25 Et fleksibelt forsvar som gjennom effekttenkning, nettverkstenkning og manøvertenkning når sine mål ved optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. 1 Innledning 2 Forsvarets oppgaver og rammene for operativ virksomhet 3 Teoretisk og operasjonell grunnlag 4 Forsvarets operative konsept 5 Felles 6 Ledelse av operaqsjoner 7 Den militære profesjon

26 Operative konsepter Operate Core Concept, UK An agile, task-oriented joint force with freedom of action to synchronise effects troughout the battlespace and with maximum potential to exploit fleeting opportunities. Koncept för gemensamma operationer, Sverige Konceptet består av manövertänkande, och underlättas av uppdragstaktik. Det når effekt genom effekttänkande som grund för analyser före, under och efter operationen.

27 Forsvarets operative konsept Et fleksibelt forsvar som gjennom effekttenkning, nettverkstenkning og manøvertenkning når sine mål ved optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

28 Ønsket effekt Fleksibilitet Metode Utmattelses Manøver Praktisk evne Stabiliserende Fleksibelt valg av: metode organisasjon Organisatoriske strukturelementer Organisasjon Skreddersydde enheter beslutningsnivå Sentralisert opptreden Beslutningsnivå Desentralisert Idémessig basis Tankemåte og kultur Forutsigbar Tillitskapende Samarbeidsvillig EFFEKTTENKNING Opptreden NETTVERKSTENKNING Uforutsigbar Tempo - orientert Voldsom MANØVERTENKNING

29 Effekttenkning EFFEKTTENKNING se alle virkemidler som deler av en større helhet, der militære og sivile virkemidler samordnes se motstanderen og øvrige aktører som et komplekst system, innsatser vurderes ut i fra hvilke effekter de kan få på ulike parter oppnå den ønskede effekten: fokusere på resultatene og ikke på innsatsene

30 Nettverkstenkning / NbF NETTVERKSTENKNING Nettverkstenkning er å organisere egne ressurser mest mulig hensiktsmessig for å oppnå best mulig situasjonsforståelse Menneskelig og teknisk side Fellestanken: Joint & Combined NbF som en prosess, veien viktigere enn målet Begreper NNEC tilstandsbeskrivelser Spør ikke hva ledelsen har gjort for å innføre NbF, spør hva du selv har gjort for å innføre NbF på ditt nivå.

31 MANØVERTENKNING (Maneouvrist approach) Manøvertilnærming er Forsvarets grunnfilosofi bryte motstanderens indre sammenhenger og vilje til fortsatt motstand Det innebærer tillit til at rett innsats, på rett tidspunkt, med stadige initiativ og konstant press på motstanderen gir en mindre styrke mulighet til å påvirke en større det innebærer å være motstanderfokusert snarere enn terreng- og prosedyrefokusert å gripe de muligheter som byr seg, å ta kalkulerte risikoer og ha en ubøyelig vilje til å lykkes. store krav til profesjonalisme, initiativ og risikovilje kultur som det tar lang tid å utvikle. De som behersker manøvertilnærming kan ved behov benytte systematiske eller stabiliserende, når disse anses å gi best effekt. MANØVERTENKNING viljekamp kaos friksjon initiativ tempo risikovilje vilje å lykkes

32 Fleksibilitet Store krav til individ, organisasjon og teknologi. Fleksibilitet mellom ulike og innen samme operation. organisatoriske strukturelement Organisasjon sentralisert skreddersydde enheter Beslutningsnivå desentralisert forutsigbar tillitsskapende samarbeidsvillig Opptreden uforutsigbar tempo-orientert voldsom

33 Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Manøver Utmattelses Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Utmattelses Manøver Stabiliserende Manøver Utmattelses Stabiliserende

34 Manøver Definisjon: Fysisk og mental utmanøvrering av motstanderen Motivasjon/hensikt: Effektiv måte å bryte motstanderens vilje på Gir en ressursmessig underlegen styrke mulighet til å vinne Kan innebære færre døde og skadede Krever: Meget høy trenings- og øvingsstandard Materiellsystemer med evne til bevegelse Gjennomføring: Initiativ, offensive operajsoner over hele operasjonsdypet Manøvrering med ild og bevegelse Unngå motstanderens hovedstyrker Prinsipper: Tempo Overraskelse Initiativ og offensiv opptreden

35 Utmattelses Definisjon: Suksessiv nedbryting av motstanderens stridskrefter Motivasjon/hensikt: Når det ikke lar seg gjøre å påvirke motstanderens vilje Fleksibilitet - politiske mål kan korrigeres fortløpende Større operasjonssikkerhet enn manøver Krever: Numerisk og/eller teknisk overlegenhet Tålmodighet/utholdenhet Gjennomføring: Omfattende styrkeoppbygging Luft- og sjøherredømme Suksessiv nedkjempning av sensorer, defensive system og hovedstridskrefter Prinsipper: Sikkerhet Kraftsamling Ildkraft

36 Stabiliserende Definisjon: Motivasjon/hensikt: Stabilisering mellom partene for å oppnå ønsket slutt-tilstand Gjøre det mulig å anvende andre politiske virkemidler, og for andre aktører å bistå Redusere menneskelig lidelse/gi humanitær hjelp Krever: Tålmodighet/utholdenhet Robusthet for å avskrekke/kunne håndtere en eksalering Et visst antall boots on the ground Interoperabilitet internt og med andre aktører (NGOer, Politi) Genomförande: Områdeansvar/områdeovervåkning Liason med mange parter Patrulje- og eskortetjeneste Rettede innsatser mot kriminalitet Minerydding sikkerhet i området Prinsipper: Transparens Bevegelsesfrihet i området Partenes tillit

37 Ønsket effekt Fleksibilitet Metode Utmattelses Manøver Praktisk evne Stabiliserende Fleksibelt valg av: metode organisasjon Organisatoriske strukturelementer Organisasjon Skreddersydde enheter beslutningsnivå Sentralisert opptreden Beslutningsnivå Desentralisert Idémessig basis Tankemåte og kultur Forutsigbar Tillitskapende Samarbeidsvillig EFFEKTTENKNING Opptreden NETTVERKSTENKNING Uforutsigbar Tempo - orientert Voldsom MANØVERTENKNING

38 Ønsket effekt Fleksibilitet Metode Praktisk evne Fleksibelt valg av: metode organisasjon beslutningsnivå opptreden Organisatoriske strukturelementer Utmattelses Manøver Stabiliserende Skreddersydde Organisasjon enheter Sentralisert Beslutningsnivå Desentralisert Idémessig basis Tankemåte og kultur Forutsigbar Tillitskapende Samarbeidsvillig EFFEKTTENKNING Opptreden NETTVERKSTENKNING Uforutsigbar Tempo - orientert Voldsom MANØVERTENKNING Trender 1 Låg teknologisk nivå på nytt sätt 3 systemtvång - interoperabilitet 2 Små förluster precision/avstånd, - icke dødliga vapen 4 nationell dimension

39 1 Innledning 2 Forsvarets oppgaver og rammene for operativ virksomhet 3 Teoretisk og operasjonell grunnlag 4 Forsvarets operative konsept 5 Felles 6 Ledelse av operaqsjoner 7 Den militære profesjon

40 Den konseptuelle faktoren Doktriner og reglementer Konseptutvikling Moralfaktoren Motivasjon Lederskap Kognitivt domene Kognitiv domene Sosialt domene Sosial domene Den fysiske faktoren Utrustning Personell Evne til felleshandling Beredskap Utholdenhet Informasjonsdomene Informasjons domene Fysisk Fysisk domene domene Virkning RAMME SKJERME Beskyttelse Kommando & Kontroll Etterretning Logistikk Mobilitet MANØVRERE

41 Manøvertenking Strid -en kamp mellom viljer, preget av usikkerhet, kaos, frykt og friksjon. Fra manøverteori til manøvertenkning Tempo OODA-loopen Observere Strukturell analyse Virkning Tyngdepunkt -Kritiske kapasiteter Handle Beskyttelse Kommando & Kontroll Etterretning Vurdere -Kritiske krav Logistikk Mobilitet -Kritiske sårbarheter Direkte & Indirekte tilnærming Beslutte

42 Effekttenkning EFFEKTTENKNING se alle virkemidler som deler av en større helhet, der militære og sivile virkemidler samordnes se motstanderen og øvrige aktører som et komplekst system, innsats vurderes ut ifra hvilke effekter de kan få på ulike parter oppnå den ønskede effekten: fokusere på resultatet og ikke på innsatsene

43 Ledelsesnivåene EFFEKTTENKNING Politiskstrategisk nivå Militærstrategisk nivå Operasjonelt nivå Taktisk nivå strategisk nivå: koordinere sivile og militære virkemidler for å oppnå ønskede effekter operasjonelt og taktisk nivå: innsatser må gjennomføres i harmoni med de overordnede politiske målsettingene

44 Systemtenkning EFFEKTTENKNING Sosialt Økonomiskk Infrastrukturur Politisk Informasjonn Militært

45 Innsats-virkning-effekt EFFEKTTENKNING Ønsket direkte effekt: Motstanderens fremrykning stanses Ønsket indirekte effekt: Flanken sikres og egne styrker vinner tid Innsats Virkning: Broen sprenges Uønsket direkte effekt: Egne og sivilbefolkningens transporter hindres Uønsket indirekte effekt: Redusert støtte hos lokalbefolkningen oppdraget blir vanskeligere å løse

46 Integrerte EFFEKTTENKNING Tradisjonell kampanje Militær kampanje Effektstenkning Integrert kampanje Land AP AP AE Luft AP AP TP Slutt tilstand AE TP AE Slutt tilstand Sjö AP AE AE Sivile midler Diplomati Økonomi Informasjon

47 Nettverkstenkning / NbF NETTVERKSTENKNING Nettverkstenkning er å organisere egne ressurser mest mulig hensiktsmessig for å oppnå en bedre situasjonsforståelse (enn motstanderen) Menneskelig og teknisk side Fellestanken: Joint & Combined NbF som en prosess, veien viktigere enn målet Begreper NNEC tilstandsbeskrivelser Spør ikke hva ledelsen har gjort for å innføre NbF, spør hva du selv har gjort for å innføre NbF på ditt nivå.

48 FORDELER VED NbF NETTVERSTENKNING Ønsket effekt Økt operasjonstempo og økt stridsevne Økt beslutningstempo Bedre beslutninger Bedre samarbeid Bedre koordinering og synkronisering Bedre styrkeøkonomi Fleksibel innsats Økt robusthet Bedre situasjonsbevissthet og forståelse for sjefens intensjon på alle nivåer

49 SENSOR-, VÅPEN- OG BESLUTNINGSPLATTFORMER NETTVERSTENKNING

50 NbF-ULIKE MODNINGSGRADER NETTVERSTENKNING Inledende NbF Modent NbF Luft Sjø Hær Sensorkomponent Insatskomponent Beslutningskomponent Besluttningsstøtte komponent Samhandlingskomponent Informasjonsinfrastruktur, INI

51 Et fleksibelt forsvar som gjennom effekttenkning, nettverkstenkning og manøvertenkning når sine mål ved optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. 1 Innledning 2 Forsvarets oppgaver og rammene for operativ virksomhet 3 Teoretisk og operasjonell grunnlag 4 Forsvarets operative konsept 5 Felles 6 Ledelse av operaqsjoner 7 Den militære profesjon

52 komponenter og enheter Land AP AP AP Luft Sjø SPESOPS AP AP AP AP TP AP AP AP Slutttilstand AP støtteaktiviteter Info Ops CIM IC Etterretning Logistikk Operasjoner Jur. rådgivn. Finans Infostyring Pers. Admin. Utvikling/ trening Pol. rådgivn. Targeting Styrkebeskttelse Planlegging Presse & Info Operasjonskunst Komponenter persepsjoner situasjonsbevissthet vilje beslutningsprosesser informasjon informasjonssystemer påvirke motstanderens, alliertes og tre dje parts beskytte egne, alliertes og tredje parts defensive Fordeling PSYOPS elektronisk krigføring datanettverk villedning nærvær & opptreden Info sikkerhet Innhenting fysisk ødeleggelse Info Ops kategorier Presse & Informasjon Kombinerte våpensystemer Ledelse offensive CIMIC aktiv iteter re latert til Info Ops Behandling øvrige støtteaktiviteter

53 Et fleksibelt forsvar som gjennom effekttenkning, nettverkstenkning og manøvertenkning når sine mål ved optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. 1 Innledning 2 Forsvarets oppgaver og rammene for operativ virksomhet 3 Teoretisk og operasjonell grunnlag 4 Forsvarets operative konsept 5 Felles 6 Ledelse av 7 Den militære profesjon

54 Et situasjonstilpasset og utviklende lederskap som praktiseres gjennom oppdragsbasert ledelse i et effektivt kommando og kontrollsystem Daglig virksomhet Operasjoner Gynnsamt Ledelse Föredöme Värdegrund, förebild och ansvar Personlig omtanke Utvecklande ledarskap Virksomhetstyring Kommando & Kontroll Individuell utveckling Kommando & Kontroll system Virksomhetstyringssystem Ge stöd och konfrontera Inspiration och motivation Uppmuntra delaktighet och kreativitet llt ne le d k ars ap Krav och belöning Eftersträva överenskommelser Kontroll tio en Vidta nödvändiga årgärder nv Ko Krav och belöning Piska och morot Kontroll överkontrollera Lederskap Låt-gå Icke-ledarskap Organisatoriskt resultat Gynnsamt

55 Et fleksibelt forsvar som gjennom effekttenkning, nettverkstenkning og manøvertenkning når sine mål ved optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. 1 Innledning 2 Forsvarets oppgaver og rammene for operativ virksomhet 3 Teoretisk og operasjonell grunnlag 4 Forsvarets operative konsept 5 Felles 6 Ledelse av 7 Den militære profesjon

56 identitet expertis värde grund ansvar politisk ledning och samhällets värderingar Militär profession kollektiv tjänar endast nationalstaten beordras att ta och riskera liv direkt underställd civil styrning (ingen legitimering/diplomiering) Forsvarets grunnleggende verdier kan oppsummeres i følgende punkter: menneskeverd og likeverd, respekt og kulturforståelse, lojalitet og integritet, ansvar og omsorg, mot, vilje til å lykkes, disiplin og selvkontroll.

57 P SYOPS påvirke motstanderens, alliertes og tredje parts Presse & Informasjon offensive elektronisk krigføring CIMIC d atane ttverk aktiviteter relatert til Info Ops persepsjoner situ asjo nsbevissthet vilje beslutningsp rosesser in fo rmasjon informasjo nssystemer b eskytte egne, alliertes og tredje parts villedning Info Ops kategorier nærvæ r & opptreden defensive Info sikkerhet fysisk ødeleggelse Fordeling Ledelse Behandlin g Innhenting Operasjonsmiljøet Hva er en doktrine? Lærebok, som gir: Veiledning for å nå en målsetting Grunnleggende prinsipper Et retningsgivende rammeverk Beskriver virkemidler og fremgangsmåte Muligheter og begrensninger Standardisering av begreper og handling krav til Fors varets evner Fredslover Støtte til det sivile samfunn Krigslover Mobilisering Krav til Forsvarets evner Utmattelses Forsvarets operative metoder Manøver Utmattelses Manøver Utmattelses Manøver Forsvaret tildeles mandat fra Regjeringen Stabiliserende Stabiliserende Stabiliserende Operasjoner i krig Strid mot regulære styrker Major Combat territoriell overvåking suvere nitetshevdelse myndighetsutøving håndtering av episoder Strid mot irregulære styrker Counter Insurgency Operations Fredstøttende Peace Support Operations Daglige Fred Operasjoner ved nasjonale kriser Væpnet konflikt Krig Militære bidrag i fredstid Peacetime Military Engagements Fred Væpnet konflikt Krig Ønsket effekt Land AP AP AP komponenter og enheter Praktisk evne Fleksibelt valg av: metode organisasjon beslutningsnivå Organisatoriske strukturelementer Fleksibilitet Metode Utmattelses Manøver Stabiliserende Organisasjon Sentralisert Skreddersydde enheter Luft Sjø SPESOPS Jur. rådgivn. Pol. rådgivn. AP AP AP Finans Targeting AP AP TP Slutttilstand AP AP AP støtteaktiviteter Info Ops CIM IC Etterretning Logistikk Info- Pers. Utvikling/ øvrige støtteaktiviteter styring Admin. trening Styrke- Planlegging Presse & Info beskttelse identitet värde grund ansvar expertis politisk ledning och samhällets värderingar Militär profession kollektiv tjänar endast nationalstaten beordras att ta och riskera liv direkt underställd civil styrning (ingen legitimering/diplomiering) opptreden Idémessig basis Tankemåte og kultur Forutsigbar Tillitskapende Samarbeidsvillig EFFEKTTENKNING Beslutningsnivå Desentralisert Uforutsigbar Tempo - orientert Opptreden Voldsom NETTVERKSTENKNING MANØVERTENKNING Operasjoner Operasjonskunst Komponenter Kombinerte våpensystemer Forsvarets grunnleggende verdier kan oppsummeres i følgende punkter: menneskeverd og likeverd, respekt og kulturforståelse, lojalitet og integritet, ansvar og omsorg, mot, vilje til å lykkes, disiplin og selvkontroll.

58

FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats

FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats Författare: Major Jon Leistad FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats Förband: Luftforsvaret, Norge Kurs: ChP 01-03, Avd 1 FHS Handledare: Professor Torsten Björkman, FHS, ILM Uppdragsgivare: Ämnets beteckning:

Detaljer

Forsvaret i omstilling

Forsvaret i omstilling Forsvaret i omstilling Debattinnlegg i Oslo Militære Samfund 29. oktober 2001 Av Sjef for Fellesstaben, Forsvarets overkommando Generalmajor Svein Ivar Hansen 11. september Terroranslagene mot USA den

Detaljer

LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON. Kadett Frode Jevne

LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON. Kadett Frode Jevne 1 LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON Kadett Frode Jevne Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-04-15 2 Forord Som en del av utdanningen ved Luftkrigsskole II,

Detaljer

Forsvarssjefens FAGMILITÆRE RÅD

Forsvarssjefens FAGMILITÆRE RÅD Forsvarssjefens FAGMILITÆRE RÅD 02 Forsvarssjefens fagmilitære råd Innhold Forsvarssjefens forord 4 1 Innledning 6 2 Sentrale rammefaktorer 7 2.1 Politiske rammer for Forsvarets videre utvikling 7 2.2

Detaljer

FFI RAPPORT SLUTTRAPPORT FOR FFI-PROSJEKT 807 SLADI. ENEMO, Geir FFI/RAPPORT-2004/00607

FFI RAPPORT SLUTTRAPPORT FOR FFI-PROSJEKT 807 SLADI. ENEMO, Geir FFI/RAPPORT-2004/00607 FFI RAPPORT SLUTTRAPPORT FOR FFI-PROSJEKT 807 SLADI ENEMO, Geir FFI/RAPPORT-2004/00607 FFISYS/807.161 Godkjent Kjeller 1 mars 2004 Jan Erik Torp Avdelingssjef SLUTTRAPPORT FOR FFI-PROSJEKT 807 SLADI ENEMO,

Detaljer

Gjennomførte PSYOPS kampanjer - betydning for det psykologiske fokus i dansk PSYOPS utdannelse?

Gjennomførte PSYOPS kampanjer - betydning for det psykologiske fokus i dansk PSYOPS utdannelse? FORSVARSAKADEMIET Institutt for Militære Operasjoner VUT II/L-STK 2004/2005 Maj Lars Kristian Fossum April 2005 Gjennomførte PSYOPS kampanjer - betydning for det psykologiske fokus i dansk PSYOPS utdannelse?

Detaljer

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning.

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning. Foredrag i Oslo Militære Samfund 11. november 2002 ved Flaggkommandør Jørgen Berggrav Fellesstaben i Forsvarets overkommando Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige

Detaljer

FFI/RAPPORT-2006/01729

FFI/RAPPORT-2006/01729 FFI RAPPORT UTENLANDSOPERASJONER Ferdigpakket nisjefyll eller militærmakt i løs vekt? AABAKKEN, Ola FFI/RAPPORT-2006/01729 UTENLANDSOPERASJONER Ferdigpakket nisjefyll eller militærmakt i løs vekt? AABAKKEN,

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Harald Sunde Status og utfordringer i Forsvaret side 4 JOHN INGE HAMMERSMARK Hva er spesielt med spesialstyrker? side 14 Iver Johansen Hva betyr samfunnet for militær effektivitet? side 22 Norsk Militært

Detaljer

COIN med kinesiske særtrekk?

COIN med kinesiske særtrekk? Oslo Files ON DEFENCE AND SECURITY APR/2014 01 Jørn Qviller COIN med kinesiske særtrekk? Kinas bekjempelse av ekstremisme, separatisme og terrorisme INSTITUTT FOR FORSVARSSTUDIER Kongens gate 4, 0152 Oslo,

Detaljer

Strategi for forskning og utvikling. for forsvarssektoren

Strategi for forskning og utvikling. for forsvarssektoren Strategi for forskning og utvikling for forsvarssektoren Juni 2013 Forord Forskning og utvikling (FoU) er viktig for å bringe Norge videre som et kunnskapssamfunn. FoU har spilt en viktig rolle i omstillingen

Detaljer

FFI RAPPORT TEKNOLOGI, FORSVAR OG FORSVARSSTRUKTURER

FFI RAPPORT TEKNOLOGI, FORSVAR OG FORSVARSSTRUKTURER FFI RAPPORT TEKNOLOGI, FORSVAR OG FORSVARSSTRUKTURER SOLSTRAND Ragnvald H FFI/RAPPORT-2000/03429 FFISYS/779/161 Godkjent Kjeller 10 august 2000 Bent Erik Bakken Forskningssjef TEKNOLOGI, FORSVAR OG FORSVARSSTRUKTURER

Detaljer

SISA Rapport no. 10-2013. USA og Kinas militære styrkeforhold

SISA Rapport no. 10-2013. USA og Kinas militære styrkeforhold SISA Rapport no. 10-2013 USA og Kinas militære styrkeforhold Harald Haavoll Oslo, oktober 2013 1 Senter for internasjonal og strategisk analyse SISA 2012 Alle synspunkter i denne rapporten står for forfatterens

Detaljer

Meld. St. 14. (2012 2013) Melding til Stortinget. Kompetanse for en ny tid

Meld. St. 14. (2012 2013) Melding til Stortinget. Kompetanse for en ny tid Meld. St. 14 (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 14 (2012 2013) Melding til Stortinget Innhold Innledning og sammendrag... 7 1 Nye kompetansebehov... 11 1.1 Nye oppgaver nye kompetansebehov...

Detaljer

Utfordringer på veien mot fremtidens forsvar

Utfordringer på veien mot fremtidens forsvar Foredrag i Oslo Militære Samfund 11. oktober 2004 1 Ved Forsvarssjef general Sigurd Frisvold Utfordringer på veien mot fremtidens forsvar Innledning Jeg vil starte dette foredraget med å se noen år tilbake,

Detaljer

Fremtidens militære utdanningssystem

Fremtidens militære utdanningssystem Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 28. februar 2005 1 ved Generalmajor Rolf Thomsen Forsvarets skolesenter Fremtidens militære utdanningssystem 1 Innledning Forsvarets utdanningssystem er i støpeskjeen.

Detaljer

Hovedoppgave. LKSK II/2 Modul VI. Strukturmessige utfordringer for FIST/L-Helikopter ved overgangen til et Nettverksbasert forsvar

Hovedoppgave. LKSK II/2 Modul VI. Strukturmessige utfordringer for FIST/L-Helikopter ved overgangen til et Nettverksbasert forsvar Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Strukturmessige utfordringer for FIST/L-Helikopter ved overgangen til et Nettverksbasert forsvar Skrevet av kadett Fred Andersen Kull 54 Luftkrigsskolen April 2005 Forord

Detaljer

C-UPPSATS Författare Förband Kurs

C-UPPSATS Författare Förband Kurs FÖRSVARSHÖGSKOLAN Författare Förband Kurs Major Bjørn Eivind Stai Luftforsvaret, Norge ChP 02-04, Avd 3 FHS handledare Prof Nils Marius Rekkedal og övlt Roland Jostrup, FHS, KVI Uppdragsgivare Beteckning

Detaljer

Erfaringsrapport analysestøtte knyttet til

Erfaringsrapport analysestøtte knyttet til FFI-rapport 2015/00045 Erfaringsrapport analysestøtte knyttet til organisasjon og samhandling under Gram-øvelsene 2011 2013 Ann-Kristin Elstad, Anne Lise Bjørnstad, Hilde Hafnor og Johan Haarberg Forsvarets

Detaljer

Självständigt arbete i krigsvetenskap, 15 hp

Självständigt arbete i krigsvetenskap, 15 hp Självständigt arbete i krigsvetenskap, 15 hp Författare Program Trond Nilsen Chp 06-08 Handledare Peter Ahlstrøm og Jan Ångström Beteckning 1432/7:1 Norsk soldatutdanning relevant i forhold til opprørsbekjempning?

Detaljer

Strategisk kommunikasjon som redskap i krisehåndtering

Strategisk kommunikasjon som redskap i krisehåndtering FFI-rapport 2013/03101 Strategisk kommunikasjon som redskap i krisehåndtering Janne Merete Hagen og Henning André Søgaard Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment FFI-rapport

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund 7. april 2003 ved

Foredrag i Oslo Militære Samfund 7. april 2003 ved 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund 7. april 2003 ved Generalmajor Sverre Diesen Fellesoperativt hovedkvarter FORSVARETS KONSEPT FOR NETTVERKSSENTRISK KRIGFØRING Innledning En dag under de innledende faser

Detaljer

Forskningsplan del 1 2015-2018

Forskningsplan del 1 2015-2018 Forskningsplan del 1 2015-2018 Forord Det er en glede for meg å presentere FFIs forskningsplan for perioden 2015 2018. Ved FFI gjør vi kunnskap og ideer til et effektivt forsvar, og instituttet er en sentral

Detaljer

Luftkrigsskolen. Studiehåndbok for LKSK kull 60. «For Luftforsvarets fremtid»

Luftkrigsskolen. Studiehåndbok for LKSK kull 60. «For Luftforsvarets fremtid» Luftkrigsskolen Studiehåndbok for LKSK kull 60 «For Luftforsvarets fremtid» Ájour pr 5 juli 2011 Luftkrigsskolens bachelorstudie i militære studier 1 studieår 2009 2010 Luftkrigsskolens bachelorstudie

Detaljer

IVERKSETTINGSBREV FOR FORSVARET FOR GJENNOMFØRINGSÅRET 2011

IVERKSETTINGSBREV FOR FORSVARET FOR GJENNOMFØRINGSÅRET 2011 IVERKSETTINGSBREV FOR FORSVARET FOR GJENNOMFØRINGSÅRET 2011 Oslo, 30. desember 2010 Innholdsfortegnelse Statsrådens forord 4 Innledning... 5 1.1 Om iverksettingsbrevet... 5 1.2 Departementsrådens innledning...

Detaljer

1 INNLEDNING 5 1.1 Bakgrunn for BAS-prosjektet 5 1.2 Prosjektets målsetting og avgrensning 5 1.3 Organisering 7 2 OPPSUMMERING 8

1 INNLEDNING 5 1.1 Bakgrunn for BAS-prosjektet 5 1.2 Prosjektets målsetting og avgrensning 5 1.3 Organisering 7 2 OPPSUMMERING 8 3 INNHOLD 1 INNLEDNING 5 1.1 Bakgrunn for BAS-prosjektet 5 1.2 Prosjektets målsetting og avgrensning 5 1.3 Organisering 7 2 OPPSUMMERING 8 3 STRATEGISKE HOVEDSPØRSMÅL OG FORUTSETNINGER 10 3.1 Detaljplanlegging

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Sjefens Intensjon som et mønster innen kommando og kontroll. Skrevet av: Morten Hafsten Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-APRIL 1 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2 1.2 HENSIKT...3

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

IVERKSETTINGSBREV FOR FORSVARET FOR GJENNOMFØRINGSÅRET 2012

IVERKSETTINGSBREV FOR FORSVARET FOR GJENNOMFØRINGSÅRET 2012 IVERKSETTINGSBREV FOR FORSVARET FOR GJENNOMFØRINGSÅRET 2012 Oslo, 23. desember 2011 Innholdsfortegnelse Forsvarsministerens forord 4 Innledning... 5 1.1 Om iverksettingsbrevet... 5 1.2 Departementsrådens

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 27. mars 2006 ved Flaggkommandør Håkon Tronstad Sjef Kysteskadren

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 27. mars 2006 ved Flaggkommandør Håkon Tronstad Sjef Kysteskadren Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 27. mars 2006 ved Flaggkommandør Håkon Tronstad Sjef Kysteskadren 1 Foto: Stig Morten Karlsen, Oslo Militære Samfund BØR DET NORSKE FORSVARET LÆRE AV US NAVY? (Last

Detaljer