Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl Møtet begynner med en orientering v/kommunalsjef Eli Thomassen om samhandlingsreformen, nytt lovverk og samarbeidsprosjektet i Follo TIL BEHANDLING: OH-1/11 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM INNSAMLING OG BEHANDLING AV HELSEOPPLYSNINGER I NORSK OVERVÅKNINGSSYSTEM FOR INFEKSJONER OH-2/11 HØRINGSINNSPILL - INNOVASJON I OMSORG OH-3/11 SAMHANDLINGSREFORMEN - STRATEGI FOR SKI KOMMUNE OH-4/11 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Ski, Knut Tønnes Steenersen leder

2 Saksbehandler: Bjørg Bjotveit Arknr.: G10 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for omsorg og helse 1/ HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM INNSAMLING OG BEHANDLING AV HELSEOPPLYSNINGER I NORSK OVERVÅKNINGSSYSTEM FOR INFEKSJONER Forslag til vedtak: Høringsuttalelsen vedrørende forslag til endring av forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i norsk overvåkingssystem for infeksjoner (NOIS-registerforskriften), tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å lovfeste at infeksjoner skal registreres kontinuerlig på landets sykehjem. De ønsker samtidig å registrere antibiotikabruk. Ved dette ønsker de å oppnå mindre og riktigere antibiotikabruk, og mindre infeksjoner. Saksopplysninger: Høringsuttalelsen til Helse- og Omsorgsdepartementet ligger vedlagt. Økonomiske konsekvenser: Hvis innføring av registrering av infeksjoner fører til at det innføres nye datamoduler til rapportering sentralt, må disse kjøpes. For øvrig har Ski kommune allerede kontinuerlig registrering av infeksjoner på sykehjemmene. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen Konklusjon: For Ski kommune har de foreslåtte endringene i registerforskriften liten praktisk betydning. En er imidlertid noe betenkt over å lovfeste de på landsbasis. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef levekår Vedlegg som følger saken: a) Høringsuttalelsen til helse- og omsorgsdepartementet. Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 2

3 Saksbehandler: Thorbjørn Engh Arknr.: 031 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for omsorg og helse 2/ HØRINGSINNSPILL - INNOVASJON I OMSORG Forslag til vedtak: Høringsuttalelsen godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Ingress/hovedbudskap: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høringsfristen er satt til 15.november. Hovedbudskapet i høringen er økt bruk av næromsorgen, økt bruk av teknologi, og nye boligløsninger for å løse de fremtidige utfordringene i omsorgstjenestene. Saksopplysninger: Hagen-utvalget la 16. juni d.å fram sin utredning og innstilling NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 26. juni 2009, og fikk i mandat å utrede muligheter og nye løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer, med vekt på: - Ny teknologi - Arkitektur og nye boformer - Brukerinnflytelse og egenmestring - Forskning og utvikling Utvalget har som utgangspunkt valgt å beskrive noen av dagens omsorgsmyter og morgendagens omsorgstema. Utvalget har lagt til grunn at politikken for å bygge ned funksjonshemmende barrierer i samfunnet forsterkes, og anbefaler at det blir utformet en ny og aktiv seniorpolitikk for alle samfunnsområder, og en moderne pårørendepolitikk bygd på likestilling mellom menn og kvinner og partnerskap mellom brukere, nærstående og kommunal omsorgstjeneste. Utvalget legger fram fem forslag: Næromsorg Den andre samhandlingsreformen (kap 5) Nye rom Framtidas boligløsninger og nærmiljø (kap 6) Teknoplan 2015 Teknologistøtte til omsorg (kap 7) Et nasjonalt program for kommunal innovasjon (kap 8) Omsorgsfeltet som næring (kap 9) Kommunens innspil omhandler næromsorg, nye rom og teknoplan. Utvalget drøfter også behov for nasjonalt program for kommunal innovasjon og omsorgsfeltet som næring. Disse er ikke omtalt i kommunens uttalelse. Vurdering: Utvalget gir en bred innføring i velferdsstatens utvikling innenfor omsorgstjenestene. Utvalget har valgt en tilnærming som etter kommunens synspunkter blir litt overfladisk. Side 3

4 Utvalget har ikke synliggjort utfordringen godt nok. Kommunene greier ikke å forandre seg raskt nok i takt med samfunnsutviklingen. En av utfordringene er innbyggernes økende forventninger til velferdsgoder og i tillegg økte forventninger til møte med velferdskommunene. Staten bidrar i tillegg med å skape avstand mellom forventninger og muligheter ved stadige presiseringer om individuelle rettigheter til tross for redusert handlefrihet. Dette kombinert med økte problemer med å rekruttere omsorgsarbeidere som forventes å ha stadig høyere kompetanse og flere brukere med økt omsorgsbehov. Til tross for mange gode ideer fra utvalget og ett positivt syn på fremtiden synes kommunen at utvalget ikke har tatt tilstrekkelig inn over seg de fundamentale og alvorlige problemene kommunesektoren står ovenfor. Tiltakene som skisseres i NOU en er etter kommunens synspunkter ikke treffsikre nok for å møte fremtiden på en god måte. I så fall må de ulike forslagene følges opp med en betydelig økt ressursoverføring og da i form av øremerkede midler. Det skal allikevel sies at andre kommuner kan oppleve utredningen som treffsikker nok. Kommunens høringsuttalelse bygger på de rammene Ski kommunen har i dag. Kommunens utgangspunkt kan med andre ord være noe annerledes enn utvalgets utgangspunkt. Faren er selvsagt at kommunen ikke greier å se de verdifulle innspillene som er nedtegnet i NOU en da dagens situasjon handler mer om overlevelse og opprettholdelse av dagens standard enn utvikling. Det er tre av hovedområdene i høringen som omtales i dette høringssvaret. Dette er: Næromsorg den andre samhandlingsreformen Nye rom fremtidens boligløsning og nærmiljø Teknoplan 2015 teknologistøtte til omsorg Næromsorg: Utvalget har kalt næromsorgen den andre samhandlingsreformen. Dette handler om mobilisering av ressurser og samspillet med familien, det sosiale nettverk og lokalsamfunnet. Utvalget har som utgangspunkt at det er mange mennesker som ønsker å bidra til en bedre tjeneste eller omsorg for sine egne og at det finnes mennesker og organisasjoner som ønsker å ta ansvar i ett lokalsamfunn. Dette er også tilfelle i Ski kommune i dag. Spørsmålet vi stiller oss er om det kan forventes at denne ressurser vil øke eller om denne ledige kapasiteten reduseres som en del av samfunnsutviklingen generelt. Det har vært flere eksempler på at virksomheter i Ski kommune har forsøkt å utvide engasjementet i lokalsamfunnet men at dette har vært vanskelig. Ikke på grunn av manglende engasjement men manglende muligheter til å skape en forutsigbarhet når det gjelder tiltakene, som for eksempel konkrete tidspunkter for frivillig arbeid. De eldre i samfunnet er mye sprekere enn tidligere og har masse ressurser som kan benyttes. Samtidig så er den voksende eldregenerasjonen også en aktiv gruppe som deltar på mange ulike arenaer og har av den grunn ikke så mye ledig tid. Utvalget har som mål at 25 % av den samlede virksomhet i omsorgssektoren skal bli drevet og organisert som ideell virksomhet innen Dette er høye ambisjoner og bør vurderes på nytt. Utvalget bruker begrepene som samvirkeforetak(eks ULOBA), brukerstyrte ordninger og sosialt entreprenørskap(forretning med sosiale, fremfor finansielle, motivasjoner eks Muhammad Yunus og Grameen bank). Tolkningen er da at dette ikke skal gjelde private kommersielle selskaper. Hvordan dette skal kunne gjennomføres er ikke besvart da ideelle og private virksomheter ikke ser muligheter til å kunne drifte for eksempel sykehjem i dag på en god økonomisk måte. For å lykkes med ett slik ambisiøst mål må rammevilkårene for drift av ulike omsorgstjenester bedres betydelig. Side 4

5 Utvalget er opptatt av å synliggjøre den kostnadsfrie familieomsorgen. Ski kommune er usikker på om det er lurt å øke fokuset på familieomsorgen. Dette er en naturlig sak som enhver familie opplever hele tiden. I det øyeblikket dette fremstilles som gratisarbeid vil man endre noen fundamentale grenser som velferdssamfunnet er tuftet på. Dette vil være kun av interesse for en akademisk verden hvor alt skal måles i kroner og ører. Det er en grunn til at mennesker bidrar med sitt og dette bygger på en sosial og nedarvet plikt om å hjelpe sine nærmeste. Når dette ikke kan gjennomføres uten at det går på bekostning av den som yter bistand eller den som mottar bistanden, skal omsorgstjenestene engasjeres. Allikevel er Ski kommune enig i at den uformelle omsorgen må synliggjøres og at det tilrettelegges for en mer fleksibel bruk av denne ressursen. Utvalget foreslår 6 kjennetegn på ny pårørendepolitikk. Dette er synliggjøring, likestilling, fleksibilitet, veiledning, avlastning og verdsetting. Sett bort i fra forslag om nye administrative rutiner knyttet til punktet om synliggjøring, fleksibilitet mellom arbeid og omsorg og økt fokus på avlastning er utvalgets forslag om ny pårørendepolitikk ett viktig tiltak for å møte blant annet eldreutfordringen. Administrative rutiner, som avtaler med pårørende og frivillige, og opplæring og veiledning vil kreve mer administrasjon i en allerede hektisk hverdag. Fleksibiliteten mellom arbeidssted og privat omsorg er selvsagt ønskelig, men allikevel vanskelig å administrere i hverdagen. Dersom det er mulig å planlegge private omsorgsoppgaver langsiktig vil dette kunne gjennomføres dersom de ulike virksomhetene får en erstatning i form av tapt innsats. Dette gjelder særskilt tjenester som fordrer tilstedeværelse, eks sykehjem og hjemmetjenester. Per i dag er budsjettene for stramme til at en slik fleksibilitet kan innfris. Kommunen er enig med utvalget at økt fokus på avlastning vil kunne redusere behovet for eksempel sykehjemsplasser. Dette fordrer imidlertid ledig kapasitet, noe svært få kommuner har. Dette gjelder både plass på sykehjem og ledig kapasitet i hjemmebaserte tjenester. Det finnes mange eksempler på partnerskap som omhandler næromsorgen. På sykehjemmene har vi rødekorstjenesten, vi har ulike organisasjoner som arrangerer ulike fester/arrangementer. Det finnes idrettslag som deltar i fysiske aktiviseringstiltak og vi har ett tett samarbeid med frivillighetssentralen i Ski kommune. Vi engasjerer konfirmanter til ekstraoppgaver som lesing for de eldre og raking av løv og lignende. Nattravnordningen er etablert og det finnes mange andre eksempler. Spørsmålet er om dette kan utvides betydelig. Kommunen opplever en økning i antall frivillige, men frivilligheten kan vanskelig forpliktes. Det er registrert at det er en økning av antall menn som melder seg til tjeneste. Dette er en meget positiv utvikling. Når det gjelder de fremtidige behovene i kommunene så vil det være vanskelig å benytte frivillighet i arbeid som går utover vanlige oppgaver som handling, gå turer etc. Den fremtidige utfordringen vil fremdeles være å få tilgang til faglært personell. Utvalget har allikevel mange gode poenger som for eksempel sterkere tilknytning til en brukers nettverk. Dette er ett område som kommunen må bli sterkere på, da nettverk alt for sjeldent blir aktivisert for å få en person ut av ensomhet eller utføre enkle oppgaver som ikke krever fagkompetanse. Ski kommune har forsøkt å tilrettelegge for ordningen personlige oppdragstakere. Dette kan selvsagt økes i styrke men har også en økonomisk bakside. Dette koster penger, samt at det skaper en forventning om at man skal få lønn for å hjelpe familiemedlemmer, mao en bevegelse vekk fra ulønnet næromsorg til en mer økonomisk basert ordning. Ski kommune har avtale/er med brukerorganisasjoner som for eksempel ULOBA. Det ligger ikke noen form for besparelser med slike avtaler, men er selvsagt ett alternativ til vanlige kommunale tjenester. Slike avtaler inngås når det er fornuftig og brukeren er i stand til å administrere ordningen selv. (koster mer enn om kommunen ivaretar dette selv) Side 5

6 Utvalget er opptatt av at kultur og aktivisering må mer inn i omsorgstjenestene. Dette er vi enige i og kommunens satsing på det nye sykehjemmet i Ski kommune bærer preg av dette. Tanken bak det nye senteret er at både beboere og andre innbyggere skal komme til senteret for å oppleve kulturelle tiltak. Dette legger forholdene til rette for sosiale nettverk og forhåpentligvis deltakelse på de ulike fysiske aktiviteter som er planlagt på det nye senteret. Utfordringen til kommunen vil være å bevilge penger til slike tjenester og beholde disse også inn i fremtiden. Det tar som kjent noe tid før gevinster kan hentes når det gjelder forebyggende tiltak. Innføring av fritt brukervalg kan være ett eksempel på innovasjon i Ski kommune. Utfordringen er allikevel hvordan ett slikt tiltak blir finansiert. Rammer dette andre deler av omsorgstjenestene og vil prøving og feiling bli godtatt i en kommune med anstrengt økonomi. En innovativ handling krever fokus på det langsiktige. Vil dette tiltaket gi en gevinst, enten i form av reduserte kostnader eller en opplevd høyere kvalitet. Dette vil kommunen få svar på når tilbudet er allment kjent og er ett av flere naturlige valg innbyggerne forholder seg til. Hovedproblemene som ikke belyses godt nok i utvalgets arbeid er: Kommuneøkonomien: Samhandlingsreformen vil prege kommunene i mange år fremover. Reformen vil utfordre kommuneøkonomien kraftig da det er usikkert på hvor dyr omleggingen vil være. Per i dag er det ikke mulig å beregne faktiske kostnader knyttet til reformen. Hovedideen bak reformen er å redusere fremtidig behov for sykehusopphold og at pasienter ikke blir liggende for lenge på sykehus. Alle er enige i at det må være ett bedre samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Utfordringen er allikevel at gevinstrealiseringen ikke vil være kjent før kommunene har arbeidet mange år med forebyggende tiltak. Reformen forventer nærmest en umiddelbar effekt. Dette tvinger kommunene til å satse forebyggende samtidig som utgiftene for behandling på sykehus skal finansieres av kommunene(20 % av DRG kostnaden). Alt dette skal skje samtidig som kommunene ikke har kapasitet til å dekke dagens etterspørsel etter tjenester fra de eldre og yngre funksjonshemmede. Hovedgrunnen til at kommuner ikke har valgt å benytte seg av tilskuddsmidler fra Husbanken er at kommunene ikke har budsjettmessig dekning til drift av nye institusjoner. Kompetansebehovet Samhandlingsreformen tilsier også at kommunene må rekruttere ny og mer spesialisert kompetanse. Det forventes at kommunene skal kunne håndtere pasienter med til dels store og omfattende helseutfordringer. Det siste eksempelet Ski kommune opplever er forventninger om å etablere tilbud som i dag dekkes av intensivavdeling på sykehus. Dette er en kjempeutfordring da kommunehelsetjenesten per i dag ikke er i stand til å konkurrere om arbeidskraft med sykehus når det gjelder lønnsbetingelser eller andre fagutviklingsgoder. Enkelte virksomheter i Ski kommune har pga lav bemanning problemer med å sende ansatte på kurs i dag. Det forventes at kommunen har fokus på kompetansebygging og dette betyr at virksomhetenes budsjetter må styrkes betydelig. Forventninger: Statens lovnader skaper store utfordringer for kommuner med dårlig økonomi. Verdighetsgarantien er ett eksempel på hvordan man skaper forventninger som ikke kan innfris slik situasjonen er i dag. Staten har ikke tatt høyde for at pasienter i private boliger eller på institusjoner krever mye mer oppfølging enn tidligere. I tillegg til dette har det vært stort fokus på hvordan man driver de kommunale tjenestene i Norge. Side 6

7 Effektiviseringsnettverket er ett eksempel på hvordan man måler tjenesteproduksjonen i Norge. Den kommune som driver billigst blir løftet frem samtidig som de som driver dyre tjenester må redusere utgiftene. Ski kommune er enig i at det er viktig å gjennomgå arbeidsprosesser og forsøke å få mest mulig tjeneste ut av hver offentlige krone. Allikevel oppleves dette som ett verktøy som ikke tar hensyn til innhold i tjenestene som for eksempel muligheter til turer, samtaler og kulturelle opplevelser. Effektiviseringsnettverket kombinerer riktig nok kroner med opplevd trivsel for beboere og ansatte. Tjenesteinnholdet kan allikevel bli en parentes når kommunenes fokus er å kutte i budsjettene. Det blir mer hva er godt nok mer enn hva ønsker vi. Økt byråkrati og fremtidig løsninger innenfor IKT: Ansatte innenfor omsorgstjenestene er frustrert over Statens behov for kontroll med tjenesteapparatet. Det er i dag mange helseutdannede ansatte som har kontorarbeid i stedet for å delta aktivt i tjenesteutførelsen. Alt som gjøres og det som faktisk ikke gjøres med den enkelte omsorgsmottaker skal rapporteres. I tillegg til dette skal vær enkelt ansatt følges opp helt særskilt i for eksempel sykefravær. Dette krever en enorm innsats og ikke minst organisering. Det er mange spennende utviklingsområder innenfor IKT løsninger men alle slike prosjekter har en bakside. For det første må det bli avsatt både tid og nok hardware til at systemene skal kunne gi gevinster. Plattformen de ulike IKT systemene skal arbeide på, må være kompatible og ikke minst stabile. Pga av ustabilitet og til dels tungvinte fagsystemer er det flere ansatte som ønsker å gå tilbake til de gamle cardexene for å få bedre kontroll over pasientdataene. Dette er ikke en ønsket utvikling med tanke på det fremtidige samarbeidet mellom de ulike helsenivåene. Allikevel registrerer kommunen at innføring av nytt IKT verktøy ofte skaper mer byråkrati og dårlig ressursutnyttelse av fagkompetanse. Den fremtidige løsningen med kommunikasjon mellom kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og fastlegene vil kanskje effektivisere behovet for informasjonsutveksling mellom de ulike nivåene når det gjelder enkeltbrukere. Før dette blir iverksatt må det kommunale tjenesteapparatet være i stand til å benytte systemet. Dette innebærer blant annet en gjennomgang av hvilke ressurser en virksomhet skal ha og hvordan opplæringen skal gjennomføres. Kommunenes ønske om å redusere de administrative ressursene for å få mest mulig tjenester til tjenestemottakerne bør revurderes da dette ikke er mulig i en mer og mer teknologisk verden. Nye rom - Fremtidens boligløsninger og nærmiljø For å forebygge press på sykehjemsplasser er det viktig at spesielt de eldre kan bo hjemme så lenge som mulig. Dette fordrer universelt utformede boliger med blant annet smarhusteknologi. Utvalget legger opp til en storsatsing for kommunal boligutvikling. Ski kommune er litt usikker på om dette er veien å gå. Kommunens rolle er å tilrettelegge for boligutvikling og eventuelt sette betingelser for utbyggingen, eksempel antall leiligheter tilpasset eldre eller funksjonshemmede. Utvalget ønsker en dreining fra lange sykehjemskorridorer til små enheter(smått er godt). Fokuset er da spesielt rettet mot demensomsorgen. I utgangspunktet er Ski kommune enige med utvalget i at dette er en god måte å løse demensomsorgen på. Utfordringen er allikevel at det koster mer å drifte slike enheter. En kombinasjon av store avdelinger samt muligheter for å skjerme små grupper på dagtid vil etter kommunens synspunkt kombinere trygghet og ro med effektiv ressursutnyttelse. Ski kommune er også noe tvilende til bruken av prosent demente på sykehjem. Uttrykket demente kan med fordel få ett nytt innhold da det etter Ski kommunes synspunkt bør kun omhandle de personene som har en adferd som skaper Side 7

8 uorden eller misstrivsel for andre beboere. Det er fare for at for mye fokus på demente gir ett dårligere tilbud til eldre somatiske pasienter. Utvalget mener også at det bør trekkes nye grenser for hvem som har ansvar for hva, slik at helsetjenesten først og fremst tar seg av helsen, og lar andre styre med botilbud, mat, vask, transport, kultur og aktiviteter. Kommunen er litt usikker på hva som ligger bak ett sånt forslag. Det er ikke helsepersonell som tar seg av de ikke helsefaglige oppgavene i dag. Kommunene har relativt stor kunnskap om drift av renhold, kjøkken, vaskeri, kultur og transport i dag. Det er godt mulig at andre private aktører kan utføre disse oppgavene like bra eller enda bedre til en god pris, men ikke nødvendigvis. Dette må i så fall vurderes i hvert enkelt tilfelle. Utfordringene er ofte at det ikke er nok ressurser avsatt til slike formål. Dette er yrkesgrupper som ofte har stått på kuttlistene når budsjettene i kommunene skal reduseres. De nye boligløsningene som skisseres i pkt kan etter kommunens synspunkt være en vanskelig modell. Slik kommunen tolker forslaget skal alle boliger enten i omsorgsboliger eller i sykehjem privatiseres. Med dette menes at den enkelte beboer får ett vedtak som ikke bare inneholder plass på ett sykehjem som rommer alt av tjenester, men mer hvilke tjenester som skal gis til den enkelte i detaljer. Dette vil kreve en helt annen administrativ organisering og oppfølging. Kontrollmekanismer og oppfølging for hver enkelt beboer vil kreve mye innsats på ett sykehjem. Det positive med en slik tilnærming er at man blir en kunde og opprettholder den private autonomiteten og unngår det skjeve avhengighetsforholdet til en kommune/virksomhet. Utvalget skriver mye om behov for oppgradering av eksisterende boligmasse. Ski kommune er enige i at det bør oppgraderes på beboerrom som fremdeles ikke har tilgang til eget WC og dusj. Problemet er imidlertid at det er vanskelig å gjennomføre slike tiltak i en situasjon hvor kapasiteten allerede er sprengt. Det er ikke noen alternative steder å flytte pasienter som blir berørt. Det kan virke som om at utvalget ikke ser utfordringen med innføring av ny reform som vil kreve økt kapasitet, samtidig som man skal oppgradere eller bygge nye boformer i en presset situasjon. Til sist så er Ski kommune spent på hvordan samfunnsutviklingen vil bevege seg når eller dersom tiltroen til det offentlige svikter. Det er flere eksempler på at spreke eldre går sammen om å bygge samlokaliserte boligkomplekser for å kunne hjelpe hverandre. Dette må være en ønsket situasjon og spørsmålet bør være hvordan tilrettelegge for flere slike utbygninger. Ski kommune har stor tro på at mennesker selv finner løsninger og tilpasser seg virkeligheten(sosialt entreprenørskap). Mange eldre har kjøpt seg inn i boliger som er tilrettelagt for funksjonssvikt og som vil kunne bli ivaretatt av hjemmetjenesten på en god måte når situasjonen tilsier dette. Dette er tiltak som kommunene bør planlegge for og legge til rette for, slik at bosituasjonen for eldre blir bedre. Alle ønsker å bo hjemme i egen privat bolig så lenge som mulig. Kommunen kan blant annet sette krav til utbyggere som for eksempel integrert smarthusløsninger. Teknoplan: Bruk av teknologi er på mange måter å ta i bruk de mulighetene man har i dag og planlegge for det som vil komme i fremtiden. Det er mange gode eksempler på hvordan man kan effektivisere og forbedre dagens omsorgsoppgaver. På samme måte som ovenfor er det viktig å skille mellom hva som bør ligge til en kommunes ansvarsområder og hva som bør være av privat karakter. Kommunen bør legge forholdene til rette for en teknologisk standard som kan bidra til at eldre hjemmeboende kan ta i bruk for eksempel kommunikasjonsmidler mot det kommunale omsorgstilbudet. Side 8

9 Eksempel på dette kan være billedkommunikasjon med hjemmetjenesten. For at hjemmetjenesten kan ha tilsyn med en enkelt bruker kan det for eksempel være greit å kunne se vedkommende i en samtale(toveis bildekommunikasjon). Beboeren vil være trygg og hjemmetjenesten slipper å sette seg i en bil og reise til beboeren. I slike situasjoner er det viktig at mottakerapparatet har en infrastruktur og bemanning som kan håndtere slike installasjoner. Dette vil selvsagt også være mulig med helseforetaket. En slik teknologi vil effektivisere omsorgstjenestene betydelig. Det er også mange andre smarte løsninger knyttet til smarthusteknologien som vil forenkle hverdagen for de enkelte innbyggerne. Spørsmålet er om dette er noe kommunene skal finansiere eller er dette ett privat anliggende? Dersom ansvaret skal plasseres i kommunene må det gis muligheter i form av nye ressurser og en vilje til å satse stort på kompetanse og teknologisk utvikling i form av bredbånd over hele kommunen og en stabilitet som er god nok. Oppsummering: Til tross for mye fokus på det Ski kommune opplever som utfordringer i dag, ser kommunen også mange nyttige innspill til langsiktige tiltak for å møte spesielt eldrebølgen. Det utvalget ikke har hatt spesielt fokus på er verdsetting av helsearbeidere og hvordan denne ressursen skal forvaltes i fremtiden. Det er ett faktum at mange opplever omsorgsyrkene som tungt arbeid med lav lønn. Ski kommune tror at en høyere verdsetting av helseutdannet personell med muligheter for fagutvikling ville gi flere hender til omsorgsyrkene. Kommunens største konkurrent er helseforetakene og det bør være mer lik avlønning dersom kommunene skal kunne rekruttere nok ansatte for å kunne utføre sin del av samhandlingen mellom helseforetak og kommunehelsetjeneste. Økonomiske konsekvenser: Høringen i seg selv gir ingen økonomiske konsekvenser. Mange av utvalgets forslag representerer økte kostnader. Samtidig så er det også flere forslag som kan bidra til effektivisering av de kommunale tjenestene. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Utvalgets arbeid er viktig innspill til statens og kommunenes planarbeid knyttet spesielt til den kommende eldrebølge. Mange av tiltakene er allerede i gang i de ulike kommunene og flere vil bli iverksatt. Næromsorgen er kanskje det mest spennende i høringen. Dette er en ressurs som på sitt beste vil kunne bidra til å skape et bedre samfunn hvor generasjonene tar ansvar for hverandre. Ski, 24.oktober 2011 Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Levekår Vedlegg som følger saken: a) Høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet b) NOU 2011:11 Innovasjon i helse, kap 1 og 2. Vedlegg som ligger i saksmappen: 1) NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg Side 9

10 Saksbehandler: Eli Thomassen Arknr.: 033 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Eldrerådet Utvalg for omsorg og helse 3/ SAMHANDLINGSREFORMEN - STRATEGI FOR SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Utvalg for Omsorg og Helse tar planlagt strategi for hvordan Ski kommune skal møte nye krav gitt i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, til orientering. Ingress/hovedbudskap: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester trer i kraft Loven introduserer en ny kommunerolle og rådmannen legger med dette frem en orienteringssak for hvordan kommunen planlegger å møte de nye utfordringene. Saksopplysninger: Ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny Folkehelselov, trer i kraft Lovene er en oppfølging av Stortingsmelding nr.47: Samhandlingsreformen som ble lagt frem i juni 2009, og de erstatter dagens Lov om kommunehelsetjeneste av 19.nov 1982 og det meste av Lov om sosiale tjenester av 13.desember I stortingsmeldingen om samhandlingsreformen ble det skissert tre hovedutfordringer: Utfordring 1: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok fragmenterte tjenester. Utfordring 2: Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Utfordring 3: Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. Stortingsmeldingen beskriver en ny framtidig kommunerolle slik at det skal satses sterkere på forebygging og innsats i sykdomsforløpenes tidlige faser. Helhetlig tenkning skal sikre forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON). Kommunens oppgaver skal omfatte tiltak før, i stedet for og etter sykehusbehandling. Økonomiske insentiver skal understøtte dreiningen til ny kommunerolle. Betaling for sykehusopphold Utledet av lovene er flere forskrifter blant annet Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter og Forskrift om kommunal medfinansiering. Forskriftene pålegger kommunene fra : 1. å betale 4000 kroner pr. døgn for utskrivningsklare pasient fra første dag. 2. å medfinansiere alt av medisinskfaglige innleggelser og dagbehandlinger i spesialisthelsetjenesten (alle aldersgrupper). Kommunene skal dekke 20 % av kostnadene for den enkelte medisinske behandlingen i sykehus, begrenset opp til for den enkelte pasient. Hensikten med ordningen er at kommunen skal få et incitament til å iverksette flere forebyggende tiltak som kan redusere behovet for behandling i spesialisthelsetjenesten. Side 10

11 Ski kommune deltar i folloprosjektet som skal se på om noen av de fremtidige oppgavene bør løses i et interkommunalt samarbeid. Inntil dette er avklart må kommunen finne andre måter å møte utfordringene den stilles overfor fra Vurdering: For å møte de nye utfordringene må kommunen jobbe med en rekke ulike tiltak knyttet til både forebygging og behandling. Rekruttering, teknologi, innovasjon, akuttberedskap, folkehelse er bare noen av områdene som må utvikles videre. I første omgang anses det påkrevet å prioritere de tiltak som gir målrettede og relativt raske resultater relatert til de nye finansieringsordningene. Et tiltak som allerede er etablert i Ski kommune er Frisklivsentralen. På frisklivssentraler får innbyggere hjelp til å endre levevaner gjennom metoder som har dokumentert effekt. Det å hindre utviklingen av livsstilsykdommer er et sentralt satsingsområde som for det første vil bedre enkeltpersoners helse, men forhåpentligvis også redusere utgiftene til sykehusbehandling. Disponeringen av kommunens institusjonsplasser er av sentral betydning både for å raskt kunne ta imot utskrivningsklare pasienter, men også for å kunne tilby korttidsopphold, rehabilitering og avlastningsopphold slik at behovet for hjelp forebygges. Den samlede kapasiteten på plasser vil dessuten være viktig for å kunne tilby langtidsplasser til de som har behov for det. Følgende strategi er planlagt for bruken av kommunens institusjonsplasser: Det etableres 13 mottaksplasser på Langhus bo- og servicesenter (for behandling og vurdering i en periode på inntil 14 dager). Plassene omgjøres gradvis fra dagens langtids - og korttidsplasser. Det tilstrebes å til enhver tid holde én plass ledig slik at utskrivningsklare pasienter kan tas inn fra første dag. For å ivareta denne nye brukergruppen som ofte har større medisinskfaglige problemstillinger bør det opprettes 2 nye sykepleierstillinger. Langhus bo- og servicesenter vurderes å være det mest egnede stedet for mottaksplassene da Finstadtunet er under påbygging. Helseekspressen har også stoppested ved LBS og dette vil lette samhandlingen med sykehuset. 13 av plassene på Langhus bo - og servicesenter omgjøres gradvis til ordnære korttidsplasser. Det er viktig at mottaksavdelingen har plasser å sende pasientene til etter endt behandling og det samlede antallet korttidsplasser bør derfor økes i kommunen. Det etableres 12 korttidsplasser på Solborg bo - og aktiviseringssenter. Dagens plasser på rehabiliteringsavdelingen på Finstadtunet øremerkes til 6 rehabiliteringsplasser og 6 øvrige korttidsplasser. Omsorgsboligene på Langhus bo- og servicesenter omgjøres gradvis til langtids sykehjemsplasser. Følgende strategi er planlagt for innsats innen de forebyggende tjenestene: Frigjorte ergo- og fysioterapiressurser fra rehabavdelingen på Finstadtunet omgjøres til ressurser til innsatsteam, sammen med en nyopprettet sykepleierstilling. Disse skal bidra i pasientenes hjem enten som et forebyggende tiltak for å hindre institusjonsbehov, i stedet for et rehabiliteringsopphold, eller i en oppfølging av pasient utskrevet fra sykehus eller mottaksavdelingen. Det etableres et utvidet dagtilbud i Kirkeveien 3. Ved å øke bemanningen og sjåførtjenesten, kan dagsenteret utvide åpningstiden slik at brukere kan få et tilbud i perioden kl Side 11

12 Bestillerkontoret administrerer kontakttelefonen fra sykehuset på dagtid man-fred, mens mottaksavdelingen på LBS har denne funksjonen på kveld/natt/helg. De nye forskriftene pålegger kommunen å respondere på telefon umiddelbart, døgnet rundt hele uken. Bestillerkontoret er bare betjent i kontortid, men ved at kontaktfunksjonen ivaretas på mottaksavdelingen, slipper kommunen å utvide de administrative ressursene for å imøtekomme forskriftskravet. Frisklivssentralen videreføres som en permanent ordning. Legetjenesten i sykehjem styrkes med 2 årsverk. En stor andel av disse ressursene vil bli brukt på mottaksavdelingen på LBS. De foreslåtte tiltakene er vurdert å være de som kan gi den største effekten på kort sikt. En sentral utfordring er om behovet for langtidsplasser i sykehjem vil medføre at man ikke klarer å opprettholde korttidsplassene i tråd med forutsetningene. Forhåpentligvis vil den økte forebyggende innsatsen som her skisseres medføre at behovet for langtidsplass utsettes hos en større andel av brukerne enn det vi ser i dag. Økonomiske konsekvenser: Helsedirektoratet har beregnet hvor mye det ville ha kostet kommunene å ivareta de utskrivningsklare pasientene fra første dag. Kapitalkostnadene er iberegnet. På bakgrunn av beregningene har Ski kommune fått tilført 2 mill. kroner i rammen for Helsedirektoratet har videre beregnet hvor mye kommunene har måttet betale dersom de i dag hadde hatt medfinansieringsplikt for sykehusbehandling. På bakgrunn av dette har Ski kommune fått styrket sin ramme med 28,4 mill. kroner. Senere beregninger fra de tre første månedene i 2011 har konkludert med at beløpet ville utgjøre 26,3 mill. kroner. Det knytter seg med andre ord stor usikkerhet til omfangen av denne utgiften. Rådmannen vil innarbeide de skisserte tiltakene i forslag til Budsjett og handlingsplan Totalt utgjør den særskilte satsingen relatert til Samhandlingsreformen 8,8 mill. kroner på årsbasis. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ikke vurdert Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef levekår Side 12

13 Saksbehandler: Terje Trovik Arknr.: 145 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg 10/ Eldrerådet / Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Plan og byggesaksutvalget / Utvalg for oppvekst og kultur / Utvalg for omsorg og helse 4/ Utvalg for teknikk og miljø / Formannskapet / Kommunestyret / BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til budsjett og handlingsplan for vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan , kapittel herunder driftsbudsjettet på netto ramme for virksomhetene investeringsbudsjettet på brutto prosjektnivå 2. Ambisjonsnivået i det overordnede målkartet vedtas i samsvar med rådmannens forslag i Budsjett og handlingsplan , kapittel Det opptas lån i 2012 på inntil 116,735 mill. kroner til investeringsformål med avdragstid 30 år Det opptas startlån på 70 mill. kroner til videre utlån med avdragstid 30 år. Det godkjennes en kassekredittramme for 2012 på 200 mill. kroner. 4. Med virkning fra fastsettes endrede betalingssatser slik det framgår av saken under Økonomiske konsekvenser. 5. Ski kommune tilbyr idrettslagene å overta driften av idrettsparkene i Ski, Langhus og Siggerud for kr ,- som tilsvarer det Ski kommune i dag bruker til dette formålet. 6. Ved utskrivning av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. Ingress/hovedbudskap: Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune for perioden Forslaget er hovedsakelig basert på forslaget til rammer for økonomiplanperioden som ble lagt fram i kommunestyrets møte 22. juni Videre er planen justert for endringer i de økonomiske rammeforutsetninger som har fremkommet i løpet av høsten, men og de forutsetninger som ligger i regjeringens forslag til statsbudsjett. Side 13

14 Saksopplysninger: Medbestemmelse Det har vært avholdt informasjons-/drøftingsmøter om budsjett og handlingsplan med arbeidstakerorganisasjonene i virksomhetene. I tillegg er planen presentert for hovedtillitsvalgte og senere drøftet mellom partene i eget møte. Budsjett og handlingsplan behandles i sentralt arbeidsmiljøutvalg og i partsammensatt utvalg. Vedtakene i disse utvalgene vil følge med til kommunestyrets behandling Vurdering: Det vises til rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune står foran betydelige økonomiske utfordringer, noe som særlig skyldes et høyt investeringsnivå og behovet for økt sykehjemskapasitet. Økningen i lånegjelden fører til at rente- og avdragsutgiftene binder opp en stadig større del av driftsinntektene. Kommunens øvrige driftsutgifter kan dermed ikke øke i takt med forventet inntektsøkning. For å møte de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor i årene framover foreslår rådmannen derfor å innføre eiendomsskatt fra Innføring av eiendomsskatt er svært utbredt blant landets kommuner. I 2010 valgte 306 kommuner å benytte eiendomsskatt som inntektskilde. De siste årene har antall kommuner med eiendomsskatt økt med ca 10 i året. Blant disse var det 168 kommuner som hadde eiendomsskatt på boliger. Forslag til innsparingstiltak i virksomhetene utgjør ca 6 mill. kroner i rådmannens forslag til budsjett for Dette er inkludert forslag om økt brukerbetaling innenfor enkelte tjenester. Videre foreslår rådmannen å effektivisere driften med fra 15 mill. kroner i 2013, økende til 25 mill. kroner i Likevel forelås innføring av og opptrapping av eiendomsskatt i planperioden for å oppnå en bedring i kommunens driftsbalanse. Uten eiendomsskatt kan ikke rådmannen se at kommunen klarer å finansiere den planlagte utvidelsen av sykehjemskapasiteten i økonomiplanperioden. Rådmannens forslag til aktivitetsendringer i kommunalområdene vises under kapittel 5 i budsjett og handlingsplanen. Økonomiske konsekvenser: Endrede betalingssatser (jfr. vedtakspunkt 5) Med virkning fra prisjusteres nedenstående betalingssatser: Administrasjon: Time- og døgnsatser for parkering oppjusteres med 20 % avrundet til nærmeste hele krone. Gjeldende priser for periodekort endres ikke. Timesats for parkering ved parkeringsplassene ved Torget og Pålle Timesats for parkering Idrettsplassen/ Ski stadion Døgnavgift for parkering Idrettsplassen/ Ski stadion Timesats for parkering ved plassene øst for Rådhuset, Vestvegen og Ski nye kirke 1. time: kr. 22 inkl. mva 2. time: kr. 26 inkl. mva 3. time: kr. 35 inkl. mva Maks parkeringstid 3 timer kr. 12 per time inkl. mva kr. 30 per time inkl. mva kr. 14 per time inkl. mva Side 14

15 Timesats for parkering ved parkeringsplassene ved eldresenteret, Vestråt og Jernbaneplassen Døgnavgift for parkering ved alle parkeringsplasser unntatt Torget og Pålle kr. 22 per time inkl. mva kr. 72 per døgn inkl. mva Abonnementsordninger for kommunestyre- og formannskapsdokumenter oppjusteres med kommunal deflator 3,25 % Levekår Praktisk bistand Ski kommune sine betalingssatser for praktisk bistand skal til en hver tid være i samsvar med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (trer i kraft ) med tilhørende forskrift og rundskriv om vederlag. Det blir innført ordning med egenbetaling pr time som er utført av praktisk bistand. Egenandel per time og utgiftstak per mnd er gradert etter inntekt og med samme profil som tidligere år. Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag Egenandel i kr per time Under 2G G-3G G-4G G-5G Over 5G Pr er 1G kr Utgiftstak for egenandel praktisk bistand i kr per mnd Trygghetsalarm Husstandens samlede inntekt Pris per mnd Under 3G 175 Over 3G 445 Ved innvilgelse av trygghetsalarm betales etableringsgebyr på kr 700. Servicesenteret for eldre og uføre, Kirkeveien 3 Kaféen: Frokost kr 25,-. Middag fra kr 60,- til kr 100,- per porsjon Fotpleie kr 450,- Side 15

16 Frisør: Klipp kr 300,- Vask og klipp kr 325,- Vask, legg og føhn kr 300,- Permanent kr 850,- Aktivitetsavdelingen - egenbetaling materiell etter avtale Dagtilbud Opphold dagtilbud i Kirkeveien 3 eksklusiv mat og transport Langhus bo og servicesenter Opphold dagtilbud ved Langhus bo- og servicesenter eksklusiv mat og transport Mat ved dagtilbud ved LBS; frokost, middag, frukt og kaffe/te Dagbo, Etterskoletidsordning Opphold Etterskoletid for videregående skole for unge med stort tilsynsbehov i alderen år kr 68,- per dag kr 68,- per dag kr 65,- per dag kr 1.750,- per mnd. Idrettsveien 7/Kjeppestad gård Egenbetaling for lunsj kr 20,- Transport til og fra dagtilbud en veg kr 10,- Deltagelse i ulike aktiviteter, turer og lignende etter selvkost Samfunn Boligkontoret Utleiepriser kan justeres iht. vilkår i leieavtalene. Kultur og fritid Utleiepriser på kommunale bygg økes i henhold til kommunal deflator 3,25% Biblioteket Nøkkelkort til lesesal kr 50,- Vann, avløp og renovasjon og feiing Forbruksgebyr for vann kr 17,18 per m³ Forbruksgebyr for avløp kr 10,25 per m³ Grunnabonnement renovasjon kr 2 647,- Grunnabonnement feiing kr 284,- Byggesak Gebyrsatser for byggesak oppjusteres med kommunal deflator 3,25 % Regulering Gebyrsatser for reguleringsplaner oppjusteres med 10 % Side 16

17 Delesaker, seksjoneringssaker, oppmålingsarbeider, kart, geodataprodukter og matrikkelføring Gebyr for behandling av delesaker oppjusteres med kommunal deflator 3,25 % Gebyr for oppmålingstjenester oppjusteres med kommunal deflator 3,25 % Satsene for tjenester innen kart og geodata oppjusteres med kommunal deflator 3,25 % Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Det vises til rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan Konklusjon: Det vises til rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan Ski, Audun Fiskvik rådmann Vedlegg som følger saken: a) Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan b) Særutskrift fra kontrollutvalget Per Erik Andersen økonomi- og personalsjef Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 17

18

19 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2009 Møtetid: kl.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2011 Møtetid: Kl. 18.00

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Innledning Brukerne skal gis mulighet til å klare seg selv (hverdagsrehabilitering) Nyskaping og fornyelse i omsorgssektoren

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Vår ref.: 11/2171-2 19113/11 Deres ref.: Arknr.: 031 Dato: 14.11.2011

Vår ref.: 11/2171-2 19113/11 Deres ref.: Arknr.: 031 Dato: 14.11.2011 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 DEP 0030 Oslo Vår ref.: 11/2171-2 19113/11 Deres ref.: Arknr.: 031 Dato: 14.11.2011 HØRINGSUTTALELSE - INNOVASJON I OMSORG Til orientering: Saken ble behandlet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.11.2014 Sakliste ELD-25/14 PRIORITERINGER INNEN OMSORGSTJENESTEN ELD-26/14 MIDDAGSLEVERING TIL HJEMMEBOENDE ELD-27/14 KOMMUNAL TRANSPORTORDNING TIL ARBEIDS- OG DAGTILBUD

Detaljer

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov:

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Uttale Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Tingvoll kommune ser positivt på hovedintensjonene i samhandlingsreformen men

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse)

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse) Songdalen kommune Helse og omsorg Helse og omsrogsdepermentet MOTTATT ~9DESZ015 DSS: Skanning Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/01820-1 Songdalen, 07.12.2015 (Bes oppgitt ved henvendelse) Høringsuttalelse

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

omsorgssjefens stab Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014

omsorgssjefens stab Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014 Namsos s kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe:2013/8512-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014 Utvalg Namsos Eldres råd Namsos Råd

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling

Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2014/7608-1 Saksbehandler: Eva Fiskum Saksframlegg Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Eldreomsorg i Norden. Oslo 4.juni. Ekspedisjonssjef Petter Øgar Kommunetjenesteavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

Eldreomsorg i Norden. Oslo 4.juni. Ekspedisjonssjef Petter Øgar Kommunetjenesteavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Eldreomsorg i Norden Oslo 4.juni Ekspedisjonssjef Petter Øgar Kommunetjenesteavdelingen "ELDREOMSORG" Begreper er viktige og vanskelige Juridisk og faglig ikke noe som heter eldreomsorg i Norge retten

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssal Møtedato: 04.06.2012 Møtetid: kl. 11.00 Det

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ):

Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ): Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015): 5.5 Pleie- og omsorgstjenester Omsorgsutfordringene de neste tiårene, kan ikke overlates til helse- og omsorgstjenesten alene. De må løses ved å involvere

Detaljer

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Forslag til ny helse og omsorgsplan Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Vi står ved et veivalg: Hvordan vil vi at framtidens helse og omsorgstjenester skal være? Hvordan ser framtiden

Detaljer

Framtidens omsorgsutfordringer - en nye eller videreutviklet kommunerolle. Seniorrådgiver Kristin Løkke

Framtidens omsorgsutfordringer - en nye eller videreutviklet kommunerolle. Seniorrådgiver Kristin Løkke Framtidens omsorgsutfordringer - en nye eller videreutviklet kommunerolle Seniorrådgiver Kristin Løkke 28.10.2011 Agenda Historiske utviklingstrekk Framtidens hovedutfordringer Omsorgsplan 2015 og dens

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013 Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2012/8684-1 Saksbehandler: Anita Iversen Saksframlegg Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Eldres

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Dato: Tidspunkt: 13:00. Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne Anders

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Dato: Tidspunkt: 13:00. Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne Anders ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Eldreråd Dato: 01.06.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende medlemmer møtte: Rådhuset, 3300 Hokksund Møteprotokoll Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2014/1669-23 Arkiv: F03 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 26.01.2016 Østre Agder - Strategisk rammeplan for velferdsteknologi Utv.saksnr Utvalg Møtedato 10/16 Helse- og

Detaljer

HØRING LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG

HØRING LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG HØRING LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Bakgrunn Stortinget vedtok i juni 2016 endringer

Detaljer

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Rådgiver Brit Bakken

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Rådgiver Brit Bakken Fem utfordringer Aldring Knapphet på omsorgsytere Nye brukergrupper Samhandling og medisinsk oppfølging Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold, det vanlige livet St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Brit Bakken

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg. Eldrerådet. Den 12. april 2016 holdt Eldrerådet ekstramøte i Rådhuset, rom 227

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg. Eldrerådet. Den 12. april 2016 holdt Eldrerådet ekstramøte i Rådhuset, rom 227 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Eldrerådet Den 12. april 2016 holdt Eldrerådet ekstramøte i Rådhuset, rom 227 Til stede: Inger-Johanne Knudsen Arne Gunnar Trædal Einar Drageland

Detaljer

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 ( ) Rådgiver Brit Bakken

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 ( ) Rådgiver Brit Bakken Fem utfordringer Aldring Knapphet på omsorgsytere Nye brukergrupper Samhandling og medisinsk oppfølging Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold, det vanlige livet St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Brit Bakken

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m Arkiv: 205 Arkivsaksnr: 2014/3074-1 Saksbehandler: Helge Holtskog Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 18/14 16.10.2014 Kommunestyret Forslag til regler for egenbetaling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Vestby Arena NB!! Merk møtested og tid. Møtedato: 29.01.2013 Tid:

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I TJØME KOMMUNE DEN., Kommunestyret i Tjøme kommune har

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.09.2015 Tid:

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Helse og sosial Saksmappe: 2008/4094-1 Saksbehandler: Kari Ø. Bakke Saksframlegg Avhjemling av institusjonsplasser Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Tvedestrand kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommune i kommunestyret.med

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ulike satser for egenbetaling i pleie og omsorg behandles hvert år i forbindelse med budsj ettbehandlingen.

FAUSKE KOMMUNE. Ulike satser for egenbetaling i pleie og omsorg behandles hvert år i forbindelse med budsj ettbehandlingen. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9800 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2640 I Saksbehandler: Marianne Elisabeth Kosmo Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 080/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12.

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Spørsmål til ordføreren fra Stein Aamdal: En trygg og verdig alderdom? Verdal er en typisk industriarbeiderkommune, ikke en typisk kommune. Planlegginga av

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i kommunestyret FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER. Vurderingsmomenter og vurderingslister Vedtatt i kommunestyret 28.09.2017 1 FORKRIFT

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017

Helse- og omsorgssjefens stab. Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2016/9360-1 Saksbehandler: Tore Flosand Saksframlegg Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos råd for

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Vestby kommune Eldrerådet

Vestby kommune Eldrerådet Vestby kommune Eldrerådet Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Møterom 136, eiendomsavdelingen Møtedato: 30.01.2013 Tid: 18:30 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 20. oktober kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR

Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR 1.1.2009 Arkivsaksnr.: 08/44963 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at betalingssatsene for 2009 forblir uendret sammenlignet med satsene

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bjerkreim kommune ved kommunestyret den 7.

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG OBSERVASJONSLISTER Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommune ved kommunestyret [dato, måned, år]

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/02353-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Eldrerådet 16.08.2016

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

Seksjon for helse og velferd

Seksjon for helse og velferd FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for helse og velferd Vedlegg til løpenr. 35849/2017, saksnr. 2017/6405 Klassering: H12 Dato: 04.04.2017 HØRINGSUTKAST PER 4. APRIL 2017: KOMMUNAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 SAK FRA ÅS ELDRERÅD Saksnr. 11/3063 og 11/3068 ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 Behandlet og vedtatt: Ås eldreråd 03.05.2011 og 27.09.2011 Informasjon til: Referert i kommunestyret 12.10.2011

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2014 Møtetid: 11:00 Det vil

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer