Ltovt HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. (5UJlÅtU to, JJ3G JÆ. Protokollen godkjent: Arild Hovd. Sunniva Wilberg Halvorsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ltovt HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. (5UJlÅtU to, JJ3G JÆ. Protokollen godkjent: Arild Hovd. Sunniva Wilberg Halvorsen"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1/13 10/13 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Alle Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Ingen Følgende varamedlemmer møtte: Ingen Følgende fra administrasjonen møtte: Sunniva Wilberg Halvorsen Ltovt Arild Hovd Protokollen godkjent: (5UJlÅtU to, JJ3G JÆ Sunniva Wilberg Halvorsen

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 1/13 Info om årets møteplan PS 2/13 Oppdatering om saken PS 3/13 Oscar Bang - Oppdatering om fremdrift PS 4/13 Granhaugs fotoutstyr - plassering av samling PS 5/13 Oppdatenng om framdrift Knut Brekkes samlinger PS 6/13 Frydheimstallen PS 7/13 Avklart eiendomsrett øktodden Mølle PS 8/13 Rødungsaga - framdrift PS 9/13 Orienteringssaker - Januar 2013 PS 10/13 Eventuelt - Januar 2013 Ingen merknader til sakslista Gj ennomgang og info om referatet fra Kunstkomitèens møte 21.j anuar PS 1/13 Info om årets moteplan Møteplanen tas til etteretning. Det var enighet om at det er litt lenge til 18. april. Det er behov for å ta et ekstra møte i forbindelse med signeringen av avtalen med Fortidsminneforeningen. Diskusjon om hvorvidt møtestart skal være kl 9.00 eller kl Enighet om å flytte møtene fram til kl Dette må også legges ut i møteplanen på nett. Møteplanen tas til etteretning, men møtetidspunktet flyttes til kl

3 PS 2/13 Oppdatering om saken Kulturarvstyret ved Arild Hovd og Sunniva Halvorsen inviterer ansvarlige fra SBK til møte om saken, innen neste møte i KAS. Brevet vårt er ikke besvart, til tross for at vi har sendt en offisiell skriftlig henvendelse signert av både leder og sekretær for KAS. Diskusjon rundt hva som kan ligge til grunn for manglende respons fra SBK. Rådmannens forslag: Kulturarvstyret ved Arild Hovd og Sunniva Halvorsen inviterer ansvarlige fra SBK til møte om saken, innen neste møte i KAS.

4 PS 3/13 Oscar Bang - Oppdatering om fremdrift Saken følges opp videre. Kulturarvstyret stiller seg bak den midlertidige prosjektskissen. Saken ble presentert, og det ble redegjort for fremdrift i saken, med prosjektutkast for utstillingen og møte med ledelsen på Bergtun. Referatet fra møtet i Kunstutvalget av 21.januar ble gjennomgått: Sak 3 Utstilling på Bergtun Kulturarvstyret har mottatt gjenstander,foto og tekster fra distriktslege Oscar Bang. Det er ønske om at disse gjenstandene blir utstilt i tilknytning til Bergtun Omsorgssenter. Kunstutvalget ble bedt om å komme med råd. Viforslår at samlingen blir hengt opp sammen med nåværende utstilling iførst etasje på Bergtun. For å gi plass må noen av de gamle utstillingsgjenstandene derflyttes. Vi tenker da på gjenstander som ikke er relatert til helse som stol,komfyr,hyller etc. Kulturarvstyret oppfatter dette som en positiv uttalelse, og jobber videre for å få satt opp en utstilling. Det poengteres at vi må ha en skriftlig avtale med alle arvinger før utstillingen lages. Avtalen settes opp sammen med kommuneadvokaten. Kulturarvstyret diskuterte litt rundt hvordan historien om Oscar Bang framstilles, særlig problematiseringen rundt mulig personglorifisering veid opp imot behovet for å fortelle en personlig historie. Styrets sekretær poengterte at en museumsutstilling må være politisk uavhengig. Kulturarvstyret kan legge fønnger på det praktiske rundt utstillingen, men utstillingens innhold og utforming bør bestemmes av Kunstutvalget og Nore og Uvdal Museums fagpersoner. Rådmannens forslag: Saken følges opp videre. Kulturarvstyret stiller seg bak den midlertidige prosj ektskissen.

5 at PS4/13 Granhaugs fotoutstyr KAS avventer en tilbakemelding fra Utsmykningskomitèen. KAS, ved museumsarbeiderne, igangsetter arbeidet med å lage en mørkeromsutstilling på Storskola. Denne bør være klar til sesongåpningen 1. juni. Referatet fra møtet i Kunstutvalget av 21.januar ble gjennomgått: Sak i Fotoutstvr etter fotografgranhaug Kulturarvstyret har mottattfotoutstyr /installasjoner. Det er ønske om å lage en fast utstilling av dette på Rødberghallen. Kunstutvalget ble bedt om å komme med råd i forhold til plassering. Kunstulvalget ser at en slik utstilling rent temamessig hører hjemme i Rødberghallen både fordi det allerede er utstilt en gammelflimframviser der, ogfordi fotoarkivet på biblioteket inneholder en samling Granhaugbilder. Men vifinner ingen god plasseringfor en ny monter, ogforeslår derfor at saken beror til planene om utvidelse av Rødberghallen foreligger. Det er bevilget et beløp på budsjettet til etforprosjekt allerede i inneværende år. Kulturarvstyret er overrasket over at Kunstutvalget mener det ikke er plass til monter i tilknytning til filmframviseren. Styret er likevel tilfredse med at vi er enige om at Rødberghallen er et egnet sted. Det er usikkerhet rundt fakta for fremdrift på utvidelse av Rødberghallen, men forprosjektet til utvidelsen gjennomføres i år. Det kan være positivt for Granhaugsamlingen at den kan komme med alt på prosjekteringsstadiet. I mellomtiden er spørsmålet hvordan vi skal lagre gjenstandene. Storskola skal ryddes og settes opp med skoleutstilling og mørkerom innen våren. Gjenstandene må settes på lager. I denne forbindelse vendte styret tilbake til det vi ble enige om på forrige møte det er et behov for å reise på befaring og opprydding på lageret i Smådøl til våren. Gjenstander som ikke skal stilles ut må gis tilbake til arvingene. Kulturarvstyret ønsker å dra veksler på Ole Jøm og Hans Erik for å ta en ordentlig sortering på Storskola. Rådmannens forslag: KAS avventer en tilbakemelding fra Utsmykningskomitèen. KAS, ved museumsarbeiderne, igangsetter arbeidet med å lage en mørkeromsutstilling på Storskola. Denne bør være klar til sesongåpningen 1. juni.

6 PS 5/13 Oppdatering om framdrift Knut Brekkes samlinger Dersom KAS takker ja til gaven, må vedtaket følges opp med et nytt møte mellom KAS, kommuneadvokat og arvingene, for å sette opp et gyldig overdragelsesdokument og avklare hvordan overtagelsen skal foregå i praksis. Saken må dernest legges fram for kommunestyret. KAS vil ta imot gaven Knut K. Brekkes samlinger. Vedtaket følges opp med et kontraktsmøte, og legges så fram for kommunestyret som har endelig beslutningsrett i saken. Saken ble kort redegjort for, og brevet fra Brekke-arvingene ble presentert. Det ble poengtert at det eneste faktiske kravet til arvingene er at de får bruke huset til familiesamlinger ved behov, samt at de har rett til å ta gaven tilbake dersom museet avvikles eller samlingen ikke vedlikeholdes godt nok. Ingen sa noe imot disse kravene. Dernest gjennomgikk Kulturarvstyret hvilke utfordringer som følger ved å overta en slik gave: Bygningen må plasseres geagrafisk. Det er avsatt på investeringsbudsjettet, det er tvilsomt at dette kan dekke både flytting og oppsetting av bygg, og registrering og tilrettelegging av samlingen. I tillegg kommer økte årlige drifts- og vedlikeholdskostnader for museet. Hvordan kan samlingen på best mulig måte både tilgjengeliggjøres og tyverisikres? Kulturarvstyret etterlyser en politisk prinsippdebatt i kommunestyret. Finnes det politisk vilje og engasjement for kulturarv, og vil det bli bevilget penger i årene framover? Dette må ligge i bunn for Kulturarvstyrets arbeid med å vurdere investering og vedlikehold av våre kulturminner. Det er behov for langsiktige politiske føringer og å få opp engasjementet hos politikerne. Kulturarvstyret ønsker også en prinsippdiskusjon rundt delingen av kulturavdelingen i kommunen, mellom SBK og NMK. Kulturarvstyret, ved sekretæren, skal lage en sak for kommunestyre og formannskap. Prinsippsaken bør kjøres parallelt med Brekkesaken. Rådmannens forslag: KAS vil ta imot gaven Knut K. Brekkes samlinger. Vedtaket følges opp med et kontraktsmøte, og legges så fram for kommunestyret som har endelig beslutningsrett i saken. KAS vil fremme en prinsippsak om kommunens forhold til kulturarv parallelt med Brekke-saken.

7 ballen PS 6/13 Frydheimstallen KAS inviterer med seg Terje Åstvedt og Steinar Bergerud på befaring på Frydheimstallen. Vi foretar en vurdering av hvorvidt bygget kan dekke våre behov, og hvor mye som må gjøres for å ta bygget i bruk (flytting, fundamentering, ombygging). Presentasjon av saken. Sunniva Halvorsen redegj orde for museets behov. Flere KAS medlemmer er skeptiske til en plassering ved Skolestua, ettersom det er ryddig og pent der nå, og stallen passer dårlig inn. Spørsmålet rundt servicebygg diskutert er lagt død inntil videre. Styret har liten tro på at Frydheimstallen vil være en god løsning på museets behov. Styreleders forslag: Kulturarvstyret takker nei til Frydheimstallen.

8 for PS 7/13 Avklart eiendomsrett Rådmannens forslag vedtak: øktodden Mølle til Kommunen beholder øktodden Mølle i eget eie. KAS innhenter kostnadsoverslag på hva ulike mvåer av istandsetting vil koste. KAS tar initiativ til et samarbeid med lokale samarbeidspartnere. Styreleder redegjorde for saken og møllas tilstand. Diskusjon om museal verdi. Øktodden Mølle er et problem som har versert lenge, men uten at vi har penger kommer vi ingen vei. Det kan være problematisk at vi ikke eier grunn for parkeringsplass og rørgate. Denne saken viser også behovet for å fremme en prinsippsak om kommunens ønsker for sine kulturminner. Styreleder ønsker å fremme en felles sak til kommunestyret om øktodden Mølle og Rødungsaga. Kommunestyret må fa fremlagt et annet type fundament en det rent økonomiske eksempel de statlige føringene, som Stortingsmelding nr 16: Leve med kulturminner. Det er svært viktig å få kommunestyret til å forstå viktigheten av vedlikehold på gamle bygg. Sekretæren presiserte at det trengs et nytt kostnadsoverslag, og styret ble enige om at i så fall må det innhentes kostnadsoverslag for alle de restaureringsnivåer som det er redegjort for i saken. Det må lages en grundig sak på dette, om vi skal få med oss kommunestyret og få bevilgninger til et restaureringsprosjekt. Styreleder; Kommunen overlater øktodden Mølle vederlagsfritt til Økta Kraft. Avstemming; 3 for, 4 mot. Avstemming ved håndsopprekning. Forslaget ble nedstemt. Rådmannen: Kommunen beholder Oktodden Mølle i eget eie. Avstemming: 4 for, 3 mot. Avstemming ved håndsopprekning. Forslaget ble vedtatt. KAS, ved sekretær, iimhenter kostnadsoverslag på hva ulike nivåer av istandsetting vil koste. Forslaget er vedtatt og skal igangsettes umiddelbart. KAS tar initiativ til et samarbeid med lokale samarbeidspartnere. Forslaget er vedtatt og skal igangsettes umiddelbart. Spørsmålet om finansiering vil bli videresendt til kommunestyret.

9 PS 8/13 Rodungsaga - framdrift Kommunen beholder Rødungsaga i eget eie. KAS innhenter kostnadsoverslag på hva ulike nivåer av istandsetting vil koste. KAS tar initiativ til et samarbeid med lokale samarbeidspartnere. Styreleder redegjorde for saken. Styret diskuterte stedets besøkspotensiale. Diskusjon rundt mulighetene for avhending eller riving. Sekretær redegjorde for Kulturminnelovtillegget om vernemuligheter for ikke-vernede bygninger fra før Det er svært liten sjanse for at dette kulturminnet, som er av nasjonal verdi, vil bli tillatt revet. Diskusjon om velforeningens muligheter til å bidra. Sannsynligvis har de lite penger å bidra med, men kanskje kan de stille med dugnadskrefter og holde kulturminnet vedlike. Flere i styret fremhever at kulturmiljøet med kanalen er spesielt. Er det mulig å få til rydding av dette på dugnad, eventuelt som en kommunal sommerjobb? Kan det settes opp en kommunal rasteplass her? Styret er uenig om stedets turistpotensiale skilting og informasjonsarbeid via turistkontoret, foldere og lignende er svært viktig. Det er viktig å informere om det kommunen har, og fa folk til å bli litt lenger når de er på tur til fjellet eller Langedrag. Denne saken er viser også behovet for en prinsippdebatt i kommunestyret. KAS, ved sekretæren, vil innhente kostnadsoverslag på de ulike restaureringsnivåene. Rådmannens forslagkommunen beholder Rødungsaga i eget eie. KAS innhenter kostnadsoverslag på hva ulike nivåer av istandsetting vil koste. Forslaget er vedtatt og skal igangsettes umiddelbart. KAS tar initiativ til et samarbeid med lokale samarbeidspartnere. Forslaget er vedtatt og skal igangsettes umiddelbart. Spørsmålet om finansiering vil bli videresendt til kommunestyret.

10 Ole PS 9/13 Orienteringssaker - Januar 2013 Orienteringene tas til etterretning. Ny avtale med Fortidsminneforeningen: Sekretæren redegjorde for arbeidet med avtalen med Fortidsminneforeningen. Spørsmål om Nore-stavkirke reist. Nore stavkirke er ikke en del av den nåværende avtalen. Gro Sevle etterlyser satsing på kultur som turistfaktor, bedre samarbeid turistkontor, kirke, museum. Generelt er det ønskelig med bedre samarbeid for å presentere perlene i dalen. Understreke samarbeid mellom kulturbedrifter og dalføret som helhet. Avtalen blir sendt ut så fort den kommer i sin ferdige form. Det vil bli holdt et ekstra møte for å få signert avtalen. Immaterielle Kulturmrnner: Sekretæren redegjorde for arbeidet som nå skal igangsettes. Styret ble bedt om å komme med innspill på hvem som kan være resurspersoner for forprosjektet om språk og navn. Mange navn kom på bordet: - Det fantes et dialektlag tidligere; Sigrid Huseby, Lars Jakobsen, Leif Skogen. - Arild Sønstrød har masse materiale som alt er tatt opp. - Det finnes opptak av lokale personligheter; eks av Per Brekke. - Etterkommere av Birger Rise Jonny Hagen på Statkraft/skagerakk kan sitte på materiale. - Det finnes en facebookgruppe om lokale ord og uttrykk: Alfred Jensen, Lars Liverud. Orienteringene tas til etterretning.

11 PS 10/13 Eventuelt - Januar 2013 Numedalsbanen og industrielle kulturminner: Gro Sevle fremmet et ønske om at Kulturarvstyret skal ha meninger om fredningen av Numedalsbanen. Det bør lages en sak på dette, og opprettes en arbeidsgruppe som kan samle idéer. Vi forventer at det blir en høringsfase, og da er det viktig at kommunens politikere er på banen og er positive. Numedalsbanen må sees i sammenheng med mulig fredning av Nore kraftverk, og også andre industrielle kulturminner i kommunen, som Rødungsaga og Øktodden Mølle. Her har kommunen en særpreget historie som vil egne seg godt til spennende museumsformidling i svært spesielle omgivelser. Det er behov for en investor, eller store statlige tilskudd for å få det til. Det er en privat gruppe som egasjerer seg for Numedalsbanen, disse er ledet av Trond Vegard Andersen. De håper å se mer lokalt politisk engasjement for saken. Det kan være interessant å invitere Trond Vegard Andersen på et senere møte. Foreløpig avventer KAS Riksantikvarens beslutning. Det nedsettes ikke noen arbeidsgruppe enda, siden det vil koste ekstra i møtegodtgjørelser. En del av neste møte i KAS vil bli satt av til å diskutere saken. Ingen vedtak. Saken avventes.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Til formannskapet føres som orienterings-/referatsaker Numedalsbanen

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00.

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34-40 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL Møte i forvaltningsstyret 29.04.2009 Tilstede: Kari Ask, Steinar Berthelsen, Tore Kravik, Liv Jorunn Ruud, Gunnar Båsen, Lars Inge Enerstvedt (SNO), Kjell Ove Hovde Sted: Sigdal kommunehus Tid: 29.04.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl. 14.00-15.00 blir det temamøte med orientering om viltnemndas arbeid og ansvarsområder.

Møteinnkalling. Fra kl. 14.00-15.00 blir det temamøte med orientering om viltnemndas arbeid og ansvarsområder. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-25 Utvalg: Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 19.02.2009 Tidspunkt: 14:00 Fra kl. 14.00-15.00 blir det

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Medlemmene i hovedutvalget avrunder året med en juletallerken på Rødberg Hotell kl. 16.30.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Medlemmene i hovedutvalget avrunder året med en juletallerken på Rødberg Hotell kl. 16.30. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 101 107/2008 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE. OMSORGSBOLIGER HOVLIHAGEN BORETTSLAG NB! Endringer i saksframlegget i forhold til tidligere utsending!

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE. OMSORGSBOLIGER HOVLIHAGEN BORETTSLAG NB! Endringer i saksframlegget i forhold til tidligere utsending! Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.03.2013 Tid: 09:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Onsdag 13.12.2006 OBS Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Møtedato: 09.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Viser til tidligere tilsendte e-poster i forbindelse med innkalling

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

RAPPORT OG ROCK CITY. Leieavtaler og garantiansvar NAMSOS KOMMUNE

RAPPORT OG ROCK CITY. Leieavtaler og garantiansvar NAMSOS KOMMUNE RAPPORT NAMSOS KOMMUNE OG ROCK CITY Leieavtaler og garantiansvar NAMSOS KOMMUNE 20.02.2013 FORORD Denne undersøkelsen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kommunestyret i Namsos kommune.

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

FINANSSTYREMØTE. Torsdag 13. desember 2012 kl. 16:30 Sted: Sangerhallen Mat serveres fra kl. 16:00

FINANSSTYREMØTE. Torsdag 13. desember 2012 kl. 16:30 Sted: Sangerhallen Mat serveres fra kl. 16:00 FINANSSTYREMØTE SAKSLISTE kl. 16:30 kl. Torsdag 13. desember 2012 kl. 16:30 Sted: Sangerhallen Mat serveres fra kl. 16:00 1. Protokoll fra Finansstyremøte 29. november 2012 v/dh 2. Innkalling og saksliste

Detaljer

Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte 12.04.10.

Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte 12.04.10. De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her. I tillegg kan det være sendt inn spørsmål til Spørretimen som vanlig epost- eller brev. de er ikke med her. Spørsmål fra innbyggerne til

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen som arbeidsgiver Kommunen som arbeidsgiver Delegasjon og oppfølging av nyansatte Forvaltningsrevisjon nr 1740-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai til september 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Ungdomsrådet Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell forfall på vanlig måte. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus RÅDSMØTE 03/15 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus Forfall: Ordfører Marte Eide

Detaljer