PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 23.05.2006 Tid: Kl. 09.00"

Transkript

1 Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Fra administrasjonen møtte: Rådmann Sissel Mietinen Møteleder: Ordfører Geir A. Iversen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/06 06/00238 REFERATER 0047/06 06/00029 SØKNAD OM Å OMDEFINERE BRUKEN AV HANSVOLLVEIEN /06 06/00102 HÅNDBOK FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID 0049/06 06/00034 ÅRSREGNSKAP /06 06/00191 ÅRSBERETNING /06 05/00387 REGULERING BUDSJETT 2006 TILLEGGSSAK 0052/06 06/00086 SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER

2 TILLEGGSSAK 0053/06 06/00163 SØKNAD OM PLASS FOR FLYTEBRYGGE I INDRE HAVN PÅ SØRVÆR TILLEGGSSAK 0054/06 05/00167 SØKNAD OM LAKSEPLASS PÅ KOMMUNAL GRUNN Møteinnkalling og saksliste med 3 tilleggssaker ble enstemmig godkjent.

3 MØTEBOK Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00238 Sak 0046/06: REFERATER Faglig tilråding: Referatene tas til orientering. Enstemmig. Saksutredning: 1) 06/ ADM/SAADM/SM /06 Porsanger Kommune KRAV OM FORBEDRET MOBILDEKNING I FINNMARK 2) 06/ ADM/SAADM/SM G /06 Det kongelige helse- og omsorgsdep INVITASJON TIL HØRING I FORBINDELSE MED NASJONAL HELSEPLAN 3) 06/ ADM/SAADM/SM /06 Finnmark fylkeskommune SAKSLISTE Rett utskrift: Odd Michelsen

4 MØTEBOK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 204 Arkivsaksnr.: 06/00029 Sak 0047/06: SØKNAD OM Å OMDEFINERE BRUKEN AV HANSVOLLVEIEN. 14 Faglig tilråding: Formannskapet vedtar at det ikke gis tillatelse til å bruksendre eneboligen i Hansvollveien. 14 til fritidsbolig. En slik bruksendring vil representere en gradvis uthulning av Breivikbotn som et levende samfunn der man ønsker at folk bor på helårsbasis. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Cristine Olufsen søker i brev datert om bruksendring av Hansvollveien. 14 fra enebolig til fritidsbolig. Bakrunnen for hennes søknad er at boligen kun vil bli brukt i ferier. Hansvollveien. 14 ligger i et område som i dag definers som tettstedsområde etter kommuneplanens arealdel. Det er administrasjonens oppfatning at bruksendring av eneboliger til fritidsboliger i tettstedsområder generelt ikke bør forekomme. Dette da en slik type bruksendring, slik vi ser det, vil føre til en gradvis uthulning av Hasvik kommune som et levedyktig samfunn der folk bor og har sitt virke på helårsbasis. Rett utskrift: Odd Michelsen

5 MØTEBOK Saksbehandler: Tommy Fure Øwre Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 06/00102 Sak 0048/06: HÅNDBOK FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID Faglig tilråding: Formannskapet godkjenner det vedlagte forslaget til håndbok for spesialpedagogisk arbeid i Hasvik Kommune. Håndboken skal bidra til å sikre kvaliteten på opplæringstilbudet for barn og elever i barnehage og skole. Den er et felles arbeidsredskap for skolene og barnehagene i Hasvik Kommune.

6 Forord Det ble i 2001 satt opp en arbeidsgruppe som besto av Lisa Amundsen, Hege Brattfjord, Bjørg Hernæs, Siv O. Gamst og Ann Mari Aae Christensen. Målet for deres arbeid var blant annet å beskrive prosedyrer for etablering og oppfølging av spesialpedagogiske tiltak. De utviklet håndboka for spesialpedagogiske tiltak for å sikre kvaliteten på det spesialpedagogiske opplæringstilbudet for barn og unge i Hasvik kommune. Håndboka har vært rullert flere ganger etter at den opprinnelige utgaven ble utarbeidet i Våren 2006 ble det gjennomført rullering der de koordineringsansvarlige fra skolene, pedagogisk rådgiver og PPT var representert. Arbeidsgruppen som utførte rullering av håndboken våren 2006 har bestått av: Julie Andresen, Sørvær Oppvekstsenter Trude Hustad, Hasvik Skole Marta Gamst, Breivikbotn Skole Anders Humstad, Pedagogisk Rådgiver Tommy Fure Øwre, Pedagogisk psykologisk rådgiver. Ny utgave av håndboken har vært ute til høring i barnehagene og i skolene. Den skal rulleres en gang i året. Håndboka er ment som et arbeidsredskap i forbindelse med spesialpedagogiske tiltak og individuelle opplæringsplaner. Hensikten er at skolene og barnehagene skal bruke samme maler og prosedyrer for det spesialpedagogiske arbeidet. Håndboken som helhet vil være tilgjengelig i elektronisk format på Fronter. Alle maler for skjema og prosedyrer vil kunne lastes ned fra Fronter av de ansatte i barnehagene og i skolene. Dette sikrer tilgjengelighet til informasjon for alle ansatte. Breivikbotn, April 2006 Arbeidsgruppen

7 Innhold Forord Hasvik Kommunes modell for ressurstildeling Saksgang for klage på vedtak om tildeling av ekstraressurser til spesialundervisning Erklæringsdokument om at spesialundervisning er uønsket Oppbevaring av individuelle opplæringsplaner Halvårsrapporter Anvendelse av sakkyndig vurdering Sakkyndig vurdering Melding til pedagogisk psykologisk tjeneste Saksgang og frister ved igangsetting av spesialpedagogiske tiltak Saksgang og frister ved videreføring av spesialpedagogiske tiltak Saksgang og frister ved overgangen barnehage skole for barn med særskilte behov Saksgang og frister ved overgangen grunnskole videregående skole Søknad om tilleggsressurser for barn/elever med særskilte behov Informasjon om ressursfordeling Individuell opplæringsplan 1/2-årsrapport - spesialundervisning Tilpasset opplæringsplan Årshjul for barnehagene Årshjul for grunnskolene

8 Hasvik Kommunes modell for ressurstildeling 1. Skolene tildeles en samlet ressurs som fordeles av den enkelte skole. Skolene får en pott til egen fordeling. Ved at skolene får en økt ressurs/ramme vil flere få et tilstrekkelig utbytte av ordinært tilpasset opplæringstilbud. Skolen kan på denne måten være mer fleksibel i ressursbruken, og sette inn styrkingstiltak uten at det må søkes om spesialundervisning etter enkeltvedtak til elever. Elever vil ha behov for større eller mindre grad av tilrettelegging. Alle elever har krav på tilpasset opplæring, og for de elever som har behov for tilpasset opplæringsplan skal denne utarbeides. En slik løsning krever at rektor har en god dialog med de ulike kontaktlærerne og teamene, og at en sammen går gjennom elevgruppen, og vurderer hvilke styringstiltak det vil være behov for på det enkelte trinn. Eks: Ved en skole kan en vurdere at hvis et trinn får 4 delingstimer, er det ikke behov for å søke om ekstra ressurser for elever som ikke har omfattende hjelpebehov. Dette øker skolens mulighet til å tilpasse undervisningen ved bruk av den ordinære rammen. Resultatet av dette blir: Beslutninger tas nærmere eleven. Færre elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. Tidsbruk i forbindelse med søknader og rapporter vil gå ned og en vil øke ressursene på arbeid som direkte omfatter elevenes arbeidssituasjon. Enkelte elever vil fortsatt ha så store vansker at de ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av tilpasset opplæring. For disse elevene skal det søkes om ekstra ressurs til spesialundervisning. Resultatet blir at skolens ressurser fordeles nært brukerne og at mulighetene for å tilpasse undervisningen for alle elevene i skolen øker. Juridisk sett skal ikke elever stå svakere med tilpasset undervisning enn med enkeltvedtak om spesialundervisning. Alle elever i grunnskolen og i videregående opplæring er dekket av opplæringsloven. Ved overgang til videregående opplæring vil elever med enkeltvedtak ha mulighet til å bli tatt opp på særskilt grunnlag. 2. Saksgang ved enkeltvedtak. Foresatte søker om spesialundervisning Skolen vurderer ressursbehov PP-tjenesten utarbeider sakkyndig vurdering Pedagogisk rådgiver fatter vedtak. Delegert av rådmann.

9 Saksgang for klage på vedtak om tildeling av ekstraressurser til spesialundervisning Klagegang: Når foresatte får vedtak om tildeling av ekstraressurser til spesialundervisning fra kommunen, kan vedtaket påklages innen tre uker jfr. Forvaltningslovens 29. (Det kan også klages selv om fristen er oversittet, jfr 31)I klagen skal det nevnes hvilke endringer som ønskes i vedtaket det klages over. Klagen bør også gjøre klart hvilke argumenter som ligger til grunn for klagen. Det kan klages både over det materielle innholdet i vedtaket fra kommunen og feil i den kommunale saksbehandlingen. Foresatte har rett til innsyn i de dokumenter som ligger til grunn for det kommunale vedtaket, jfr. forvaltningslovens 18 og 19. Klagen skal sendes til kommunen som er den instans som har truffet vedtaket. Kommunen skal så ta opp saken til ny behandling. Dersom vedtaksorganet, altså kommunen, ikke velger å omgjøre sitt opprinnelige vedtak, skal vedtaksorganet sende saken videre til Statens utdanningskontor. Statens utdanningskontor blir da klageinstans. I følge opplæringslovens 15-2 er departementet klageinstans for enkeltvedtak i grunnskolen. Etter delegasjon fra departementet er denne oppgaven overført til Statens utdanningskontor som da har hjemmel for å fatte avgjørelser i klagesaker om enkeltvedtak. Statens utdanningskontor fatter så en avgjørelse i saken. Denne avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages, jfr. forvaltningslovens 28.

10 Erklæringsdokument om at spesialundervisning er uønsket Unntatt offentlighet 5A Elev Trinn Skole Datert Skolen viser til orientering om at ovennevnte elev ikke synes å ha tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Skolen har samtidig orientert om at dette utløser en rett til å få situasjonen nærmere utredet og kartlagt, og en rett til å fremme krav om spesialundervisning (jfr. Opplæringsloven kapittel 5). Ovennevnte elev og foresatte er kjent med orienteringen og konsekvensene, og velger likevel å svare nei til evt. tilbud om spesialundervisning. Det innebærer at eleven følger trinnets undervisning og at evt. mangelfull undervisning som følge av dette bæres for egen regning og ikke gir grunnlag for senere erstatning for forsømmelse hva spesialundervisning angår fra læreren, skolen eller kommunen for den tid som løper etter denne dag. Underskriften på dette dokumentet innebærer likevel ikke at elev og foreldre fraskriver seg retten til å endre standpunkt. Det er når som helst, så lenge det foreligger rett til opplæring etter opplæringsloven, adgang til å kreve nærmere undersøkelse og fremme krav om spesialundervisning dersom det oppleves at undervisningen ikke gir tilfredsstillende utbytte. Kommunens plikt vil da begrense seg til å gi spesialundervisning på dagjeldende nivå, uten å gå inn og erstatte det selvforskyldte tap. Dato Sted Rektor Kontaktlærer Elev Foresatte

11 Oppbevaring av individuelle opplæringsplaner Ferdig utarbeidede individuelle opplæringsplaner skal oppbevares i elevmappa nedlåst på skolen. Tiltaksdelen av IOP kan kopieres av lærer. Navn og fødselsesdato fjernes fra kopiene. Hele IOP skal brukes i det daglige. Kopi av individuelle opplæringsplaner sendes til foresatte. Kopi med foresattes underskrift sendes pedagogisk psykologisk tjeneste innen 1. oktober. Halvårsrapporter Evalueringer av individuelle opplæringsplaner gjennomføres fortløpende. Rapporter fra evalueringer som gjennomføres av individuelle opplæringsplaner skal utarbeides for både høst og vår semester. Evalueringen skal være foresatte i hende ved fristens utløp 15. januar og 15. juni. Underskrevet del med eventuell kommentar fra foresatte returneres til skolen. Kopi av halvårsrapport med foresattes underskrift og kommentarer sendes til pedagogisk psykologisk tjeneste innen rimelig tid etter frisens utløp. Anvendelse av sakkyndig vurdering Sakkyndig vurdering (side 7) gjennomføres av sakkyndig instans (ppt, logoped). Sakkyndig vurdering skal beskrive barns behov for oppfølging i skole og barnehage i tillegg til å skissere organisering av opplæringen. Når sakkyndig vurdering er gjennomført sendes den ut til foresatte for høring. Foresatte har en frist på tre uker til å gi tilbakemelding på sakkyndig vurdering. Tilbakemeldingen som gis av foresatte følger med den sakkyndige vurderingen videre til vedtaksinstans. Vedtaksinstans i Hasvik Kommune er Pedagogisk rådgiver. Når pedagogisk rådgiver har gjort vedtak om spesialundervisning sendes sakkyndig vurdering sammen med vedtak ut til skolene og barnehagene. Sakkyndig vurdering benyttes som grunnlagsdokument for planlegging av opplæring i skole og barnehage.

12 Sakkyndig vurdering Utarbeides av sakkyndig instans Formalia Bakgrunn for henvisning samt elevens situasjon historie Hvem er den/de sakkyndige. Navn/status. Hvor godt kjenner den sakkyndige eleven. Direkte/indirekte Bakgrunn for uttalelse Nevn undersøkelser/tester/observasjoner av nyere dato som er gjennomført i forbindelse med utredningen. Nevn eventuelt samarbeid med andre instanser. Elevens funksjonsnivå og læreforutsetninger Beskriv elevens styrke og utviklingsmuligheter Beskriv hovedproblemets art og grad. Belegg disse med resultater fra undersøkelser/tester/observasjoner Beskriv tilleggsproblemer og eventuelle følger av primærvansken Beskriv hvordan problemene arter seg ved trinnet/på skolen Beskriv hvilke faglige og sosiale funksjoner som er nedsatt og i hvilken grad Tilrådning om opplæringsmål Beskriv hva som er realistiske opplæringsmål. Beskriv om eleven kan nå målene i læreplanen. Tilrådning om tilrettelegging av opplæringen Beskriv hvilken tilrettelegging eleven har hatt tidligere og hvordan utbyttet har vært Beskriv hvordan utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har vært og forventet utbytte fremover Beskriv hvordan undervisningen bør tilrettelegges for perioden den sakkyndige vurderingen skal gjelde. Tilrådning omfang og organisering Redegjør for hvordan elevens vansker kan avhjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Redegjør for om elevens problem/er anses som så store at det er nødvendig med særskilt tilrettelagt opplæring Gjøre rede for lærevansker og andre særlige forhold som er viktig for opplæringen Gi en vurdering av elevens behov for tilrettelegging Gi en anbefaling på tilretteleggingstiltak og ressurser for søknadsperioden

13 Hasvik Kommune v/ pedagogisk psykologisk tjeneste 9593 Breivikbotn Tlf: Unntatt offentlighet Melding til pedagogisk psykologisk tjeneste Gjelder for melding fra barnehage, grunnskole, videregående skole og voksenopplæring, foreldre/foresatte, enkeltpersoner. Det ønskes kontakt med PPT angående (sett kryss): Forhold knyttet til enkeltperson Forhold knyttet til trinn/gruppe Annet oppdrag/annen målgruppe DERSOM OPPDRAGET GJELDER BARN/UNGDOM/VOKSEN: Fornavn: Etternavn: Født: Adresse: Tlf: Barnehage/skole: Ped.leder/kontaktlærer: Avd./trinn: Studieretning. vgs.: FORESATTE: Navn: Adr.: Navn: Adr.: Søsken: Tlf.priv.: Tlf.arb.: Tlf.priv.: Tlf.arb.:

14 DERSOM OPPDRAGET GJELDER TRINN/AVDELING OG OPPDRAG AV IKKE INDIVIDUELL KARAKTER: (Eks. Trinnmiljø, kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling) Avdeling/trinn: Ped.leder/kontaktlærer: Barnehage/skole: Type oppdrag som etterspørres (beskrivelse): Resten av punktene skal fylles ut både når det gjelder enkeltpersoner/trinn/gruppe/avdeling eller andre generelle oppdrag. 1. BEGRUNNELSE FOR MELDING: 2. HVILKE TILTAK ER PRØVD? NÅR? HVOR LENGE? EFFEKT? 3. HVILKE ANDRE INSTANSER ARBEIDER MED SAKEN?

15 4. SPESIFISERING AV OPPDRAG: (Gjelder både individ- og systemrettede oppdrag) Sett kryss: Kartlegging/ utredning: Kompetanse og/eller organisasjonsutvikling: Generelle/sammensatte lærevansker: Lese-/skrivevansker: Matematikkvansker Språkvansker Talevansker Adferd-/samspill-/sosioemosjonelle vansker Konsentrasjon-/oppmerksomhetsvansker: Synsvansker: Motoriske vansker: Hørselsvansker: Annet: Veiledning/ konsultasjon/ kurs Sakkyndig vurdering: UNDERSKRIFTER Sted: Dato: Styrers/rektors underskrift:.

16 Foresattes underskrift: Foresatte samtykker i at barnet/eleven meldes til PPT Vedlegg: rapport Pedagogisk Kartleggingsmateriell Observasjonsrapport Annet

17 Saksgang og frister ved igangsetting av spesialpedagogiske tiltak Hva skal gjøres? 1. Lærer/foreldre/foresatte melder fra til pedagogisk leder/kontaktlærer. 2. Enkel kartlegging / observasjon. Bruk Momentliste for enkel vurdering. 3. Momentlista tas opp med foreldre/foresatte og styrer/rektor. 4. Kartlegging / observasjon. 5. Drøftingsmøte mellom hjem og barnehage/skole. Oppsummering av resultat etter kartlegging. Avklaring av tiltak: a) Ingen tiltak, eventuelt videre kartlegging i barnehagen/på skolen b) Tiltak innenfor barnehagens/klassens/skolens ramme c) Oppmelding til PPT Foreldre/foresatte skal skrive under på oppmeldinga d) Dersom barnehage/skole og hjem er uenige om tiltak, arbeider en videre med saken på barnehage/skolenivå. 6. Oppmelding til PPT (se punkt 5 c) a) Sende oppmelding til PPT sammen med aktuell informasjon fra barnehagen/skolen b) Avtale tidspunkt for kartlegging/observasjon ol. med PPT 7. Møte mellom hjem, barnehage/skole og PPT. a) Tilbakemelding/oppsummering fra PPT. b) Drøfting av barnets/elevens forutsetninger (styrker og vansker), målsettinger og organisering som grunnlag for IOP Skriftlig referat fra møtet. Kopi til foreldre/foresatte. 8. PPT gir sakkyndig vurdering, også i form av årstimer. Her skal det også gå fram om det skal utarbeides IOP. Ansvar Pedagogisk leder/ Kontaktlærer Pedagogisk leder/ Kontaktlærer Pedagogisk leder/ Kontaktlærer Pedagogisk leder/ Kontaktlærer Pedagogisk leder/ Kontaktlærer og foreldre/foresatte Styrer/rektor/ kontaktlærer/ppt PPT PPT

18 Hva skal gjøres? 9. Søknad om tilleggsressurser. Barnehagen/skolen, i samarbeid med foreldre/foresatte, utarbeider forslag til tiltak og vurderer behov for tilleggsressurser. Barnehagen/skolen, i samarbeid med foreldre/foresatte, fyller ut søknadsskjema (foreldre/foresatte skriver under). Søknaden sendes via styrer/rektor til Oppvekst- og kulturkontoret. Pedagogisk rapport legges ved. 10. Tildeling av ressurser. 11. Utarbeiding av individuell opplæringsplan (IOP). Planen må utarbeides i samarbeid med foreldre/foresatte og spesiallærer. Det vurderes om eleven skal delta i utarbeidelsen. Ansvar Pedagogisk leder/ Kontaktlærer Oppvekst- og kulturkontoret/ HOK Spesiallærer/ Pedagogisk leder/ Kontaktlærer.

19 Saksgang og frister ved videreføring av spesialpedagogiske tiltak for barn som har enkeltvedtak om ekstra ressurser Tidspunkt Hva skal gjøres? Ansvar Innen 1. mai Lærere/styrer inneværende barnehage/skoleår begynner arbeidet med neste års individuelle opplæringsplan. Kontaktlærer/ spesiallærer/ pedagogisk leder Innen 15. juni Skjema 1 og 2 i den individuelle opplæringsplanen for neste barnehage/skoleår skal være ferdig utfylt. Skisse for skjema 3 og 4 skal være utarbeidet. Kontaktlærer/ Spesiallærer/ pedagogisk leder August/september Innen 1.oktober Innen 15. januar Innen 15. januar Innen 1.februar Innen 15. februar Gjennomgå og eventuelt revidere utarbeidet IOP (se juni). Gjøre konkrete avtaler om fordeling av oppgaver. Eventuell kontakt med PPT. IOP skal være ferdig utarbeidet og underskrevet av foreldre/foresatte. Halvårsevaluering med utgangspunkt i IOP. Oversikt over hvem man fortsatt regner med vil ha behov for spesialundervisning kommende skoleår sendes PPT som orienterer pedagogisk rådgiver. 1. Barnehagen/skolen utarbeider forslag til tiltak for neste barnehageår/skoleår innen egen ramme og eventuelt andre tiltak. 2. Drøftingsmøte med foreldre/foresatte og PPT. 3. Barnehagen/skolen vurderer ressursbehov. Foreldre/foresatte søker om tilleggsressurser etter 5-1 i opplæringsloven. Søknaden sendes til pedagogisk rådgiver. Spes.lærer/ Pedagogisk leder/ Kontaktlærer Spes.lærer/ Pedagogisk leder/ Kontaktlærer/ Spes.lærer/ Pedagogisk leder/ Kontaktlærer/ Styrer/rektor Styrer/rektor Foreldre/foresatte

20 Tidspunkt Hva skal gjøres? Ansvar Innen 15.mars PPT gir sakkyndig vurdering og sender vurderingene til hjemmet og Pedagogisk rådgiver som videresender dem til barnehagen/skolene. PPT Innen 15. april Innen 1. juni Innen 15.juni Tildeling av ressurser. Eventuell ankebehandling. Halvårsrapport med utgangspunkt i IOP. Utarbeiding/justering av IOP for neste barnehageår/skoleår. Planen må utarbeides i samarbeid med foreldre/foresatte. Det vurderes om eleven skal være med på arbeidet. Pedagogisk Rådgiver Fylkesmannen Spesiallærer/ Pedagogisk leder/ Kontaktlærer

21 Saksgang og frister ved overgangen barnehage skole for barn med særskilte behov Tidspunkt Hva skal gjøres? Ansvar Oktober Pedagogisk leder og styrer drøfter med foreldre/foresatte hvilke opplysninger som skal gis til skolen. Barnehagene må vurdere en tidligere start med arbeidet for barn med store hjelpebehov. Styrer Desember Januar Drøftingsmøte med skolen (rektor, Spukoordinator, PPT, foreldre/foresatte, pedagogisk leder/spes.lærer og styrer): - Barnets vansker og behov - Målvalg - Behov for tilleggsressurser og eventuelt organisering av disse - Hvilken skriftlig informasjon som skal følge barnet til skolen. Skriftlig referat fra møtet. Styrer PPT Innen 1. februar Innen 15. februar 15. februar Innen 15. mars Innen 1.mai Barnehagen utarbeider, sammen med foreldre/foresatte, forslag til søknad om tilleggsressurser og sender dette til skolen. Skolen sender søknad (underskrives også av foreldre/foresatte) til Oppvekst og kulturkontoret. Frist for søknad om fremskutt/utsatt skolestart. PPT gir sakkyndig vurdering. Tildeling av ressurser Ped.leder/ Spes.lærer Rektor Foresatte PPT Pedagogisk Rådgiver

22 Saksgang og frister ved overgangen grunnskole videregående skole For elever som har spesialundervisning etter vedtak fra grunnskolen Tidspunkt Trinn Hva skal gjøres? Ansvar Mai 9. trinn Grunnskolen drøfter med foresatte hvilke opplysninger som kan gis til videregående skole. Rådgiver grunnskolen September 10. trinn PP-rådgiver fra vgs og PPT fra grunnskolen kartlegger situasjonen i 10. trinn i forhold til særskilt tilrettelagt opplæring og foreslår tiltak til ledelsen for begge skoleslagene som: kontakt med foresatte veiledning i forhold til innsøkning og valg behov for kompletteringer av sakkyndige vurderinger annet Oktober 10. trinn Orientering ved studieleder og rådgiver om videregående skole til 10. trinn: informasjon til elevene foreldremøter PP-rådgiver videregående skole Studieleder/ rådgiver i videregående i samarbeid rådgiver/kontaktlærer i grunnskolen Desember/ Januar 10. trinn Foreldremøte med personlig veiledning for foresatte og elever i 10. trinn med særskilt opplæringsbehov i forbindelse med søknad til videregående skole. Studieleder/ PP-rådgiver videregående Januar/ Februar Ungd.trinnet Åpen skole/utdanningsmesse i første rekke for ungdomstrinnet (8, 9. og 10 trinn) Assisterende rektor/ studieleder videregående 1. Februar 10. trinn Innsøking på særskilt grunnlag med sakkyndig vurdering Foresatte, rådgiver, skole, PPT 1. Mars 10. trinn Innsøking med meldeskjema Foresatte, kontaktlærer Oktober (etter overgangen) Evalueringer av siste opptak rutiner for særskilt inntak rutiner for ordinært inntak Studieleder videregående

23 Unntatt offentlighet Søknad om tilleggsressurser for barn/elever med særskilte behov Barnehageår/skoleår: Navn: Barnehage/skole: Født: Trinn: Foreldre/foresatte: Adresse: Ressursbehov etter opplæringsloven 5-1: Ressursbehov etter annen lovgivning: Sted: Dato: Foresatte Pedagogisk leder/kontaktlærer Spulærer Styrer/rektor

24 Informasjon om ressursfordeling Barn og unge som har vedtak om spesialundervisning eller særskilt tilrettelagt undervisning tildeles ekstra ressurser for å delta i, og gjennomføre opplæringen. Gjelder for:, født:.. For skole/barnehageåret /, er deres barn tildelt følgende lærere og ekstra assistentressurser: Kontaktlærer: Lærer spesialundervisning: Assistent: Timeressurser som er tildelt eleven fordeler seg på følgende måte: (Beskrivelse av fag og organisering. E=enetime, G=gruppe, K=hjelp på trinnet, B=bedrift, A=andre måter, forklar) time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Andre ressurser: (beskriv ressurser som kommer i tillegg til, eller utenom lærer og assistentressurs. Redegjør for bruk ) Underskrift: Sted/dato: Sted/dato: Rektor/styrer: lærer/assistent:

25 Individuell opplæringsplan For elever som har fått spesialundervisning etter vedtak Elev: Trinn: Skoleår: skole Utarbeidet av: Sted, den Kontaktlærer Rektor Spu koordinator Foresatt Foresatt

26 Skjema 1: Pedagogisk kartlegging Navn: Styrke Alle utviklingsområder skal vurderes. Finn svar på spørsmål som : Hva er det eleven kan? Hva er det eleven liker å holde på med? Hva er det eleven er interessert i? Behov Forståelse Problemer Her er det først og fremst elevens særegne behov som skal beskrives. Finn svar på spørsmål som: Hva trenger eleven for å fungere godt? Hvilke behov har eleven i forhold til de fysiske omgivelsene, de voksne,, medelevene, struktur og tid? (osv.) For å forstå eleven må vi sette oss inn i elevens situasjon. Prøv å se verden med elevens øyne. Sett deg inn i elevens måte å mestre sosiale situasjoner på. Beskriv elevens vanlige mestringsmåter. Hvilke strategier velger eleven og hvorfor? Hvilke problemer oppstår vanligvis i forbindelse med opplæringen? Beskriv det eleven gjør. Hvordan kan du lære eleven ny atferd eller nye strategier? Bruk tid på å definere de ulike problemene. Se saken fra elevens side. Prøv å forstå.

27 Skjema 2: Målvalg Nivå Område Målsettinger Levekår Overordnede målsettinger for den enkelte elev bør her relateres til levekårsområdene: - bolig - arbeid - opplæring/ fritid Navn: Sosial rolle og sjølbilde Det bør på dette området eller nivået utvikles målsettinger som bidrar til at eleven får en mest mulig verdsatt rolle i fellesskapet. Viktig å se på samspillet mellom individet og omgivelsene. Individuell kompetanse Innenfor dette målområdet skal det utvikles relevante, realistiske og overordene mål innenfor skolefagene og andre viktige kompetanseområder for individet.

28 Skjema 3: Fag, emner og organisering Navn: Trinnets plan Avvik fra bestemmelsene om opplæringens innhold Fag/emner Fag/emner med avvik fra trinnets plan Organisering og antall timer

29 Skjema 4: Emneplan Navn: Måltyper Målsettinger Kunnskapsmål Holdningsmål Ferdighetsmål Innhold/delemner Organisering og arbeidsmåter Evaluering

30 1/2-årsrapport - spesialundervisning Evaluering for elever med spesialundervisning etter vedtak for Navn: Skole: Foresattes navn: Adresse: Født: Vår/høst: Kontaktlærer: Antall timer spesialundervisning siste halvår: (det antall timer eleven ikke har fulgt trinnets plan) Organisering av timene: (Fyll inn bokstavene som passer) E=enetimer G=gruppe K=hjelp på trinnet A=på andre måter (forklar) Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Målsettingen for perioden har vært (se individuell læreplan): A. Faglig styrking B. Sosial/emosjonell utvikling Annet (forklar nærmere):

31 Vurdering av tiltakene i forhold til hovedmål og delmål i elevens individuelle læreplan. VÆR KONKRET! A. Hva har vært bra? B. Hva har vært mindre bra? C. Hvordan har elevens utvikling vært? D. Hvilke forbedringer kan eventuelt gjøres i forhold til samarbeidet om eleven? (På skolen, med hjemmet, med andre instanser) E. Vurdering av behovet for videre tiltak: Sted... Dato rapportskivers underskrift rektor

32 Foresattes side Legg kommentar til skolens evaluering her og returner denne siden til skolen. Resten av evalueringen beholder du/dere. Kommentar til halvårsevaluering: (Hvordan har samarbeid med skolen fungert? Elevens uttrykte utbytte av opplæringen? Inntrykk? Positivt/ negativt) Sted/dato: Navn: Tilpasset opplæringsplan Planen gjelder for skoleåret: Navn: Adresse: Fødselsdato: Trinn/skole: Foresatte: Telefon: Fag/emner planen gjelder for: Organisering av timene: På gruppe

33 Enetimer Ekstra støtte på trinnet Annet (Spesifiser) Planen er laget av: Dato: Foresattes underskrift: Dato:

34 Generelle behov Er det behov for å få sjekket elevens: syn hørsel (Ja/nei) (Ja/nei) Ansvarlig: Foresatte Eventuelt behov for videre utredning: Norsk lese og skriveprøve: Matematikktest: Andre tester: Ansvarlig: Skolen Annet: (Spesifiser)

35 Fag /emne Elevens sterke sider: Elevens svake sider/ vansker i faget/emnet: Mål for faget: Delmål: Hvordan? Hvorfor? Ansvarlig: Klassekontakt: Faglærer: Foresatte: Eventuelt andre: (Sett kryss)

36 Årshjul for barnehagene Viktige frister for iverksetting av spesialpedagogiske tiltak i barnehagen og overføring av tiltak til grunnskolen. Måned Frist Aktivitet August September 1.sept Frist for å orientere foresatte om organisering av spesialpedagogiske tiltak Oktober 1.okt Frist for å sende inn individuelle opplæringsplaner i underskrevet stand til PP- kontoret November 1.nov Frist for å gjennomføre drøftingsmøte med foresatte vedrørende overgang til skole for barn med spesielle behov Desember 1.des Frist for å gjennomføre drøftingsmøte med grunnskolen vedrørende overgang til skole for barn med spesielle behov Januar 15.jan Frist for å sende inn halvårsrapporter fra høstsemesteret til PPkontoret Februar 15.feb Frist for innsending av søknad om ekstra ressurser med barnehagens vurdering av ressursbehov. Søknaden sendes pedagogisk rådgiver. 15.feb Frist for innsending av søknad om fremskutt/utsatt skolestart Mars 1.mars Frist for å planlegge overgang til grunnskolen for elver med spesielle behov 15.mars Frist for ferdigstilling av sakkyndig vurdering April 15.april Frist for tildeling av ekstra ressurser Mai 1.okt Frist for oppstart av arbeid med individuell opplæringsplaner Juni 15.juni Frist for innsending av halvårsrapporter for vårsemester 15.juni Frist for ferdigstilling av skjema 1 og 2 i individuelle opplæringsplaner

37 Årshjul for grunnskolene Viktige frister for iverksetting av spesialpedagogiske tiltak i grunnskolen og overføring av tiltak til videregående skole. Måned Frist Aktivitet August September 1.sept Frist for å orientere foresatte om organisering av spesialundervisning Oktober 1.okt Frist for å sende inn individuelle opplæringsplaner underskrevet av foresatte til PP- kontoret. November Desember 1.des Frist for å gjennomføre drøftingsmøte med foresatte vedrørende overgang til videregående skole for elever med spesielle behov Januar 15.jan Frist for å sende inn av halvårsrapporter fra høstsemester til PP-kontoret. Februar 1.feb Frist for å søke elever inn på særskilt grunnlag til videregående skole 15.feb Frist for innsending av søknader om ekstra ressurser med skolens vurdering av ressursbehov. Søknaden sendes pedagogisk rådgiver. Mars 1.mars Frist for innsending av meldeskjema til videregående skole 15.mars Frist for ferdigstilling av sakkyndig vurdering April 15.april Frist for tildeling av ekstra ressurser Mai 1.mai Oppstart av arbeid med individuell opplæringsplaner Juni 15.juni Frist for å sende inn halvårsrapporter fra vårsemester til PPkontor 15.juni Frist for ferdigstilling av skjema 1 og 2 i individuelle opplæringsplaner Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak.

38 Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Det er politisk vedtatt at håndboken skal rulleres årlig. Det har vært noen endringer på nasjonalt og lokalt plan for skole og barnehage de siste årene som har ført til et behov for en mer omfattende rullering av håndboken. Etter forslag fra lærere ved Hasvik Skole ble det i januar 2006 opprettet en arbeidsgruppe med deltakere fra alle skolene med mål om å gjennomføre en rullering av håndboken. Spu koordinatorene ved de enkelte skolene jobbet sammen med lærerne ved den enkelte skole for å se på hvilke endringer som burde gjennomføres. Dette arbeidet var ferdig i februar Etter høringsrunde foretok PPT en rullering som ble sendt ut til høring i alle barnehagene og skolene. Høringen ble gjort ved hjelp av Fronter, der lærere og styrere har tilgang på internett. Endringer på spu heftet Samordning av frister for barnehager og skoler Endringer av stillingsbetegnelser Tydeliggjøring av foresattes medbestemmelse Etter at heftet ble oppdatert ble det lagt ut til høring i skoler og barnehager fra mars til Endringer ble etter denne fristen gjennomført av ppt, og håndboken fremstår nå i sin endelige form for skoleåret 2006/2007. Rett utskrift: Odd Michelsen

39 MØTEBOK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 06/00034 Sak 0049/06: ÅRSREGNSKAP 2005 Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret 1. Årsregnskapet for 2005 godkjennes. 2. Uinndekket merforbruk i investeringsregnskapet for 2005 kr dekkes ved bruk av ubundet kapitalfond. Kto Positivt netto driftsresultat på kr ,42 benyttes til nedbetaling av gjeld (avdragsutgifter) i Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Hasvik kommunes årsregnskap for 2005 følger som eget innbundet vedlegg. Rett utskrift: Odd Michelsen

40 MØTEBOK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 06/00191 Sak 0050/06: ÅRSBERETNING 2005 Faglig tilråding: Formannskapet innstiller til kommunestyret: Kommunen har store økonomiske utfordringer som må løses gjennom god økonomiplanlegging og - styring i perioden Regnskapet for 2005 viser at med god kontroll kan det være mulig å vedta realistiske budsjett som ikke går vesentlig ut over tjenesteproduksjonen for kommunens innbyggere. For å styrke den utviklingen som vi har sett i 2005 må kommunestyret vurdere å gjøre følgende konkrete tiltak: Vedtak om investeringsstopp over en lengere periode Opprettholde dagens nedbetaling av gjeld ikke forlenge avdragstid eller søke avdragsutsettelser Redusere kommunens lønnskostnader. Det må skapes aksept for lavere servicenivå på tjenester eller at enkelte tjenester ikke kan leveres i en periode. Overholde vedtatt nedbetaling av negativt netto driftsresultatärbeide aktivt for å stabilisere folketallet Sette konkrete mål for nivå på netto driftsresultat, likviditetsreserve og oppbygging av fond. Hasvik kommunestyre tar den fremlagte Årsmelding for 2005 til etterretning. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Administrasjonens årsmelding følger som eget innbundet vedlegg Rett utskrift: Odd Michelsen

41 MØTEBOK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 05/00387 Sak 0051/06: REGULERING BUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Formannskapet innstiller til kommunestyret: Kr av regnskapsmessig mindreforbruk 2005 benyttes til dekning av kommunens avdragsutgifter i 2006, jf oppstilling i saksutredningen. Dette gjennomføres for ikke å forrykke balansen i de enkelte årene i økonomiplanen for og også for ikke å forrykke den planlagte omstillingsprosessen som er vedtatt i henhold til økonomiplanen/ forpliktende planen. Samtidig jobber administrasjonen med å utnytte potensialet vedrørende låneporteføljen med hensyn til endring/forlengelse i avdragstid. Et eventuelt forslag om dette vil bli fremlagt for kommunestyret i juni Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Fylkesmannen opphevet i brev av 7. mars 2006 kommunestyrets vedtak i sak nr. 02/06 Årsbudsjett 2006 med begrunnelse at årsbudsjettet var i ubalanse med kr , -. I brev av 9. mars 2006 opplyser Fylkesmannen at de finner ikke å kunne behandle foreliggende søknad fra Hasvik kommune, for videresending til KRD, om utvidet rammetilskudd uten krav om tilbakebetaling kr I begrunnelsen for dette viser Fylkesmannen til sitt brev av 7. mars hvor det heter:..fylkesmannen registrerer imidlertid at dersom man legger avdragsutgiftene for 2005 til grunn også i 2006 ville kommunen kunne legge frem et budsjett med et positivt netto driftsresultat på nærmere 1,8 mill. kroner eller ca. 2,3 % av driftsinntektene. Videre heter det: I budsjett 2006 konstaterer vi at det er lagt opp til en økning av gjeldandelen igjen. Sammenligner vi med regnskap 2004 legger kommunen opp til å øke brutto renter/avdrag med kr eller 52,9 %. Det er avdragene som øker kraftig uten at det er vedtatt nye låneopptak utover startlån til videre utlån. Fylkesmannen registrerer at kommunen i sin strategiske vurdering har valgt å øke takten på nedbetaling av lån som ett av virkemidlene for å bedre den økonomiske situasjonen. Sammen med fortsatt reduksjon i driftsutgiftene vil dette selvsagt føre til at Hasvik kommune raskere kan dekke inn akkumulert underskudd og opparbeide et tilfredsstillende netto driftsresultat. Dette er imidlertid en av årsakene til at kommunestyret har lagt frem at budsjett for 2006 i ubalanse. I utgangspunktet burde

42 imidlertid brutto driftsresultat være såpass stort at Hasvik kommune på egenhånd kunne foretatt elstraordinær nedbetaling av lån ved å øke avdragsutgiftene. Etter rådmannens oppfatning er Fylkesmannens utgangspunkt vedrørende avdragsutgiftene feil. Det er ikke riktig å sammenligne avdragsutgiftene fra 2004 og 2005 med de budsjetterte utgiftene for Dette fordi kommunen i de to foregående årene måtte ty til avdragsutsettelse på de største lånene for å komme i balanse. Dette er tatt opp med Fylkesmannen, og tilbakemeldingen derfra er følgende: Vi har registrert at Hasvik kommune hadde avdragsutsettelse både i 2004 og Etter å ha sammenlignet Hasvik kommunes avdragsutgifter med noen andre kommuner er spørsmålet likevel om hele potensialet vedrørende refinansiering av låneporteføljen er utnyttet i tilstrekkelig grad. Dette må gjennomføres før kommunen kan forvente å få tildelt ekstraordinære midler. Årsregnskapet 2005 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på vel 2 mill kroner. I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 02/06 skal beløpet primært benyttes til nedbetaling av gjeld. Rådmannen foreslår følgende løsning: Kr av regnskapsmessig mindreforbruk 2005 benyttes til dekning av kommunens avdragsutgifter i Dette gjennomføres for ikke å forrykke balansen i de enkelte årene i økonomiplanen for og også for ikke å forrykke den planlagte omstillingsprosessen som er vedtatt i henhold til økonomiplanen/ forpliktende planen. Følgende budsjettregulering foreslås vedtatt: Ansvarsområde Budsjettert endring Budsjett etter endring overfør. til kommunen avdrag på lån Netto virkning er lik null, neste steg blir udisponert nt. dr.res , , avdrag på lån Samtidig jobber administrasjonen med å utnytte potensialet vedrørende låneporteføljen med hensyn til endring/forlengelse i avdragstid. Et eventuelt forslag om dette vil bli fremlagt for kommunestyret i juni Rett utskrift: Odd Michelsen

43 TILLEGGSSAK MØTEBOK Saksbehandler: Johnny Kvalø Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 06/00086 Sak 0052/06: SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER Faglig tilråding: Formannskapet gir ordfører og rådmann myndighet til å avhende følgende eiendommer: Boliger som oppført i tabellen under Salg av bolig Fjellveien14 A og B, og andre objekter som kommunen tidligere har prøvd å selge. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å bruke eiendomsmegler i forbindelse med salg av eiendommene. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: I henhold til tidligere praktisering har formannskapet truffet avgjørelse ved salg av eiendommer. Kommunen har behov for eiendommer til egen tjenesteyting, personalboliger og omsorgsboliger/sosialboliger, og hvor Hasvik Kommune totalt forvalter ca 110 utleie- enheter beregnet til boligformål. Tidligere boligselskapet har ca 45 boenheter, hvorav ca 15 % står ledige, og kommunen har ca 65 boenheter hvor ca 20 % står ledig. Hasvik Kommune har ikke lønnsom utleiedrift på boligene, og har dårlig økonomisk evne til å vedlikeholde den store boligmassen. Regnskapet for boligselskapet viser at det går med underskudd hvert år, og dette underskuddet er noe kommunen selv må dekke inn. Ved å selge samtlige boenheter (tidligere boligselskapet) i ett felles salg vil potensielle interessenter hensynta at det er både lønnsomme og ulønnsomme objekter som må forvaltes. I dag betaler kommunen selv indirekte alle kommunale avgifter for boligselskapet på ca ,- til seg selv. Ved å kunne selge samtlige enheter vil kommunen ha mulighet til å få dette beløpet inn fra ekstern aktør, og dermed som en ren debet postering til seg selv. I tilegg vil det også bli reduksjon av det arbeidet som teknisk og administrasjon har med å forvalte boenhetene. Ved salg av samtlige enheter (porteføljen) vil kommunen forvalte ca 65 boenheter og kan konsentrere seg om et høyere belegg for sin egen portefølje, og dermed bedre økonomisk forvaltning av eksisterende boligmasse.

44 Som følge av store og ulønnsomme utleie- areal foreslår rådmannen at kommunen selger alle boligene som tidligere har ligget under boligselskapet samlet som en helhet. Etterspørselen i det lokale eiendomsmarkede er forholdsvis liten og det er ikke sikkert at det er noen aktører som ønsker å kjøpe en så stor portefølje av boliger, men det vet vi ikke før at det blir lagt ut til salg. Det som i alminnelighet må legges til grunn blir akseptabel pris, høyeste bydende, akseptfrist og finansiering. Kommunen må i forbindelse med salg av eiendommer bruke autorisert eiendomsmegler og få taksert hele boligselskap porteføljen under ett. Der det påhviler pantegjeld på eiendommer som har tilhørt boligselskapet må kommunen innfri lånet ved salg av boligmassen, og salget kan ikke anvendes i driftsbudsjettet. HASVIK Std.: Areal: BREIVIKBOTN: Std.: Areal: Hasvågveien 60B 3 60 Møgstervn.4A 3 50 Hasvågvn.60B, liten 3 40 Møgstervn.4B 2 71 Hasvågveien 62A 3 48 Møgstervn.4D 3 71 Hasvågveien 62B 3 69 Møgstervn.4C 3 50 Hasvågveien 62C 3 48 Skippergt. 30A 2 76 Hasvågveien 62D 3 69 Skippergt. 30B 2 76 Høgtunveien 15A 3 50 Skippergt. 30C 2 76 Høgtunveien 15B 2 71 Høgtunveien 15C 3 50 SØRVÆR: Høgtunveien 15D 3 71 Høgtunveien 16A 2 90 Platåvn.12A 2 48 Høgtunveien 16B 3 43 Platåvn.12B 2 48 Høgtunveien 18A 3 90 Platåvn.12C 2 48 Høgtunveien 18B 3 43 Platåvn.12D 2 58 Høgtunveien 23A 2 58 Øvervollvn.2A 2 58 Høgtunveien 23B 2 48 Øvervollvn.2B 2 48 Høgtunveien 23C 2 58 Øvervollvn.2C 2 58 Høgtunveien 24A 2 58 Øvervollvn.8A 2 58 Høgtunveien 24B 3 48 Øvervollvn.8B 2 48 Høgtunveien 24C 2 58 Øvervollvn.8C 2 58 Øverbygdvn.16A 2 48 Øvervollvn.13/15A 3 50 Øverbygdvn.16B 2 48 Øvervollvn.13/15B 3 71 Øverbygdvn.16C 2 48 Øvervollvn.13/15C 3 50 Øverbygdvn.16D 2 55 Øvervollvn.13/15D 3 71 Rett utskrift: Odd Michelsen

45 TILLEGGSSAK MØTEBOK Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: P28 Arkivsaksnr.: 06/00163 Sak 0053/06: SØKNAD OM PLASS FOR FLYTEBRYGGE I INDRE HAVN PÅ SØRVÆR Faglig tilråding: Formannskapet vedtar at Ragnar Nilsen får lov til å plassere ut en liten flytebrygge i tilknytning til den kommunale eiendommen gnr. 1 bnr. 92. Dette under forutsening om at det skrives en leieavtale, hvor det fremgår at Ragnar Nilsen kan benytte anvist plass til flytebrygge, inntil Hasvik kommune har behov for å benytte denne eiendommen til annet formål. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Dok: - Kopi av søknad om plass for flytebrygge i indre havn på Sørvær - Situasjonskart 1: Bilde av lokalitet med skisse av flytebrygge I forbindelse med at Ragnar Nilsen har overtatt Måsereiret på Sørvær søker han om mulihetene for å få plassere ut en liten flytebrygge, fast eller midlertidig enten i tilknytning til eiendommen gnr. 1 bnr. 92 (servicebygget) eller gnr. 1 bnr. 3. Disse er begge kommunale eiendommer. Bakgrunnen for denne søknaden er at Ragnar Nilsen ønsker å legge forholdene bedre til rette for de av gjestene sine som kommer hit for å bedrive havfiske. Administrative bemerkninger: Admenistrasjonen har ingen innvendinger mot at Ragnar Nilsen får sette ut en flytebrygge på Sørvær. Dette med forutsening om at denne settes ut i tilknytning til eiendomen gnr. 1 bnr. 92 (Servicebygget) og at det blir skrevet en leieavtale hvor det fremgår at Ragnar Nilsen kan benytte anvist plass til flytebrygge, inntil Hasvik kommune har behov for å benytte denne eiendoemmen til annet formål.

46 TILLEGGSSAK MØTEBOK Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: U40 Arkivsaksnr.: 05/00167 Sak 0054/06: SØKNAD OM LAKSEPLASS PÅ KOMMUNAL GRUNN Faglig tilråding: Formannskapet vedtar, i medhold av kommunale retningslinjer for behandling av søknader om utvisning av lakseplasser på kommunal grunn, å tildele Kåre Pedersen de omsøkte lakseplassene Ytterbaren (Nr. HV016) og Likholmen (Nr. HV037). Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Dok: - Kopi av søknad om lakseplass på kommunens grunn - Kopi av kommunale retningslinjer for utvisning av lakseplasser på kommunal grunn. - Kart som viser de omsøkte lokalitetene - Saksutredning: Dok: - Kopi av søknad om lakseplass på kommunens grunn - Kopi av kommunale retningslinjer for utvisning av lakseplasser på kommunal grunn. - Kart som viser de omsøkte lokalitetene - Kåre Pedersen søker i brev datert om utvisning av lakseplassene Ytterbaren (Nr. HV016) og Likholmen (Nr. HV037) utenfor Sørvær. Han er den eneste av to søkere som har levert inn fulstendig søknad etter de kommunale retningslinjene for utvisning av lakseplasser på kommunal grunn. Derfor er det administrasjonens klare oppfatning at han bør tildeles de omsøkte lakseplassene Rett utskrift: Odd Michelsen

47 Protokoll fra møte i Hasvik formannskap den 23. mai 2006 MØTET HEVET KL Geir A. Iversen (s) Harald Isaksen (s) Elisabeth S. Mikalsen (s) Målfrid Hansen (s) Roy Mienna (s)

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen Sissel Thomassen for Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen

Detaljer

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober DOKUMENTSAMLING Retningslinjer Skjema for oppmelding til PPT Skjema for søknad om tilleggsressurser Skjema for søknad om assistentressurs utenom skoletid- sosialtjenesteloven. Skjema Vedlegg til søknad

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14 SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK Ytre Midt-Troms Finnsnes, revidert 19.08.14 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bruk av skjema fra Spesialpedagogisk håndbok... 3 1. Innledning... 7 2. Lovgrunnlaget...

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. For regionen Ytre Midt-Troms

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. For regionen Ytre Midt-Troms SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK For regionen Ytre Midt-Troms Ved spesialpedagogiske tiltak for førskolebarn og elever i grunnskolen. Finnsnes, Revidert 14.02.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Mari Gamst for Målfrid Hansen Halvard Holst-Olsen for Per Sæther Siv

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning. Stjørdal kommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning. Stjørdal kommune Tilpasset opplæring og spesialundervisning Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING NAMDALSEID 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014 PEDAGOGISK HÅNDBOK Denne håndboka i pedagogisk arbeid er forpliktende for alle som jobber med barn og unges utvikling og læring i Kongsvinger kommune. Hensikten

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 04.01.2006 Tid: 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 04.01.2006 Tid: 09.00 Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 04.01.2006 Tid: 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Odd Ivar Gladsø Roger

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/05 05/00001 KOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID INNEN VEST- FINNMARK REGIONRÅD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/05 05/00001 KOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID INNEN VEST- FINNMARK REGIONRÅD Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Keth Olsen for Torunn Pettersen Hans P. Rasmussen for Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Skoleeierrollen - med fokus på spesialundervisning

Skoleeierrollen - med fokus på spesialundervisning Forvaltningsrevisjon Rapport Skoleeierrollen - med fokus på spesialundervisning April 2008 Randaberg kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 1.1 Formål og avgrensning... 2 1.2 Funn...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Før møtet settes vil det bli gitt følgende orientering: 09.00-09.30 NorFraKalk årlig rapportering utslippstall v/sten Solum og Glenn Håkon Bekkeli.

Før møtet settes vil det bli gitt følgende orientering: 09.00-09.30 NorFraKalk årlig rapportering utslippstall v/sten Solum og Glenn Håkon Bekkeli. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG

INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 1 1.3 REVIDERT ENHET... 2 1.4 AVGRENSNING OG METODE... 3 1.5 KOMMUNIKASJON MED ADMINISTRASJONEN...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/08 08/12 REFERATER 92/08 08/343 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/08 08/12 REFERATER 92/08 08/343 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer