Kap. 1. Den industrielle revolusjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap. 1. Den industrielle revolusjonen"

Transkript

1 Kap. 1. Den industrielle revolusjonen Den første dampmaskinen til Thomas Newcomen blir brukt til å pumpe vatn opp av gruvene. Spinnemaskinen «Spinning Jenny», driven av handkraft. Spinnemaskinar knytte til vasskraft. Den første fabrikken. Dampmaskinen til James Watt blir brukt til å spinne tråd.

2 Kap. 2. Den politiske revolusjonen Den amerikanske sjølvstendeerklæringa. Den amerikanske grunnlova. Den franske revolusjonen begynner. Stormen på Bastillen 14. juli. Radikaliseringa av den franske revolusjonen endar med Robespierres fall. Napoleon tek over makta i Frankrike, som keisar frå Latinamerikanske statar som Argentina, Brasil, Chile og Mexico blir sjølvstendige. Wienkongressen nyordnar Europa. Napoleon slått ved Waterloo. Liberale og nasjonalistiske revolusjonar i Vest-Europa.

3 Kap. 3. Vegar til sjølvstende for Noreg Strilekrigen (Vestlandet). Det Norske Selskab blir skipa av nordmenn i København. Lofthus-opprøret (Agder og Telemark). Hans Nielsen Hauge og lekmannsrørsla. Danmark-Noreg kjem med i napoleonskrigane. Regjeringskommisjon blir oppretta i Kristiania. Krig mellom Danmark-Noreg og Sverige. Den franske marskalken Bernadotte blir svensk tronfølgjar med namnet Karl Johan. Universitetet i Oslo blir oppretta. Den danske kongen avstår Noreg til den svenske kongen den 14. januar.

4 Kap. 4. Året januar 16. februar 10. april 17. mai 26. juli 14. august 10. oktober 4. november Den danske kongen avstår Noreg til den svenske kongen. Den danske tronfølgjaren Kristian Fredrik held stormannsmøte på Eidsvoll. Riksforsamlinga møtest på Eidsvoll. Grunnlova blir underskriven, og Kristian Fredrik blir vald til konge. Karl Johan går til angrep på Noreg i Østfold. Mossekonvensjonen stansar krigen. Kristian Fredrik abdiserer for eit nyvalt Storting. Revidert grunnlov. Personalunion med Sverige.

5 Kap. 5. Det moderne industrisamfunnet tek form Den første dampdrivne jernbanen blir opna mellom Darlington og Stockton i Storbritannia. Samuel Morse (USA) skriv det første telegrammet i verda. Navigasjonsakta blir oppheva. Suezkanalen blir bygd. Alfred Nobel (Sverige) finn opp dynamitten. Jernbane tvers over USA. Den andre industrielle revolusjonen. Alexander Graham Bell (USA) lagar den første telefonen i verda. Gottlieb Daimler (Tyskland) introduserer firehjuls kjøretøy med bensinmotor. Eiffeltårnet i Paris står ferdig til verdsutstillinga.

6 Kap. 6. Massepolitikk og nasjonar Fagforeiningar blir lovlege i Storbritannia. Arbeidarvernlov, barne arbeid blir regulert. Karl Marx og Friedrich Engels publiserer Det kommunistiske manifestet. Krimkrigen. Kongeriket Italia blir proklamert. Borgarkrig i USA. Slaveriet blir oppheva i USA. Den tysk-franske krigen. Det tyske keisardømmet blir utropa i Ulykkestrygd, uføre- og alderstrygd blir innført i Tyskland, for industriarbeidarar. Parlamentarismen blir innført i fleire europeiske statar. Kvinner får røysterett i New Zealand. Indianarane i USA får røysterett.

7 Kap. 7. Imperium og koloniar Britane erobrar Kapp-kolonien. Frankrike invaderer Algerie. Opiumskrigen mellom Kina og Storbritannia. India blir kronkoloni. Frankrike begynner erobringa av Indokina. Storbritannia tek Egypt og Sudan. Konferanse i Berlin om delinga av Afrika. Kongo-fristaten blir oppretta. Cuba blir amerikansk protektorat. Opprør i Kina mot europeiske inntrengarar. Boarkrigen. African National Congress (ANC) blir skipa i Sør-Afrika.

8 Kap. 8. Det moderne Noreg blir til Leiglendingane blir borte. Dei første fabrikkane. Ein femdel av befolkninga bur i byar og tettbygde strøk. Dei fleste lever av jordbruk og er mangesyslarar. Masseutvandring til Amerika. Husmennene blir borte. Arbeidernes faglige landsorganisasjon (LO) blir skipa. Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) blir skipa. Den første landsomfattande arbeidskonflikten. Ein tredel av befolkninga bur i byar og tettbygde strøk.

9 Kap. 9. Kommunikasjon og kultur i Noreg Ny veglov. Den store vegbyggingsperioden begynner. Den første jernbanen, mellom Kristiania og Eidsvoll, blir opna. Telegrafnettet blir bygd opp. Ny skolelov betrar skoletilbodet. Stor vekst i talet på aviser. Samiske og kvenske barn skal undervisast på norsk. Kvinner får ta examen artium. Norsk Kvinnesaksforening blir skipa. Jamstellingsvedtaket. Riksmål og landsmål blir sidestilte. Ny skolelov utvidar skoletida og lærestoffet.

10 Kap. 10. Det unge norske demokratiet Noreg får demokratisk grunnlov og felles konge med Sverige. Fleire bønder blir valde inn på Stortinget. Kommunalt sjølvstyre. Thranerørsla samlar husmenn og arbeidarar. Statsrådssaka. Partia Venstre og Høgre blir skipa. Innføring av parlamentarisme. Det norske Arbeidarparti blir skipa. Allmenn røysterett for menn. Noreg går ut av unionen med Sverige. Alminneleg røysterett.

11 Kap. 11. Den store krigen : 28. juni 28. juli 1. august 3. august 4. august november Trippelalliansen mellom Tyskland, Austerrike-Ungarn og Italia blir underteikna. Alliansar blir inngåtte mellom Frankrike, Russland og England (ententemaktene) som ei følgje av Tysklands aukande makt. Den austerriksk-ungarske tronfølgjaren Frans Ferdinand og kronprinsessa blir myrda i Sarajevo. Austerrike-Ungarn erklærer Serbia krig. Tyskland erklærer Russland krig. Tyskland erklærer Frankrike krig og invaderer Belgia. Storbritannia erklærer Tyskland krig. Det osmanske riket erklærer krig mot ententen. Italia sluttar seg til ententemaktene. Lange og blodige slag på Vestfronten. Tyskland erklærer total ubåtkrig. USA erklærer Tyskland krig. 1918: mars August 9. november 11. november 1919 Russland underteiknar fredsavtale med Tyskland og Austerrike-Ungarn (freden i Brest-Litovsk). Dei allierte på offensiven. Den tyske keisaren Vilhelm 2. går av, og Tyskland får ei ny parlamentarisk regjering. Tyskland aksepterer våpenkvila. Den første verdskrigen er over. Konferanse i Versailles der fredsvilkåra blir utforma.

12 Kap. 12. Noreg «den nøytrale allierte» Den første verdskrigen begynner. Regjeringa vedtek full nøytralitet. Krona blir løyst frå gullet. Setelpressa går. Kroneverdien fell. Staten tek over all omsetnad av korn og mjøl. Stortinget vedtek 10-timarsdagen. Store konfliktar i arbeidslivet. Stortinget vedtek lov om skilsdom. Tyskland erklærer total ubåtkrig norske sjøfolk mistar livet i krigsåra. Dyrtid og jobbetid. Levekostnadene og aksjekursane stig sterkt. Rasjonering av viktige varer. Demonstrasjonar mot dyrtida. Spanskesjuka kjem til Noreg. Dødsfalla er mange.

13 Kap. 13. Sovjetunionen og verdskommunismen Kina republikk. Februarrevolusjonen og oktoberrevolusjonen i Russland. Krigskommunisme og borgarkrig i Russland. Lenin lanserer den nye økonomiske politikken (NEP). Det kommunistiske partiet i Kina blir skipa. Unionen av sosialistiske sovjetrepublikkar (Sovjetunionen) blir oppretta. Massedrap på kommunistar i Kina. Tvangskollektiviseringa i Sovjetunionen tek til. Den lange marsjen i Kina. Folkefront mot fascismen. Moskvaprosessane.

14 Kap. 14. Ei verd i ubalanse Island blir sjølvstendig stat. Borgarkrig i Finland. Tyskland underteiknar Versailles-avtalen under protest. Folkeforbundet blir oppretta. Samlebandproduksjon og masseforbruk i USA. Det blir fastsett at Tyskland skal betale 132 milliardar gullmark i krigsskadeerstatning. Republikken Tyrkia blir oppretta. Locarno-avtalen. Tyskland, Frankrike og Belgia godkjenner grenser. Krakket på børsen i New York. Franklin D. Roosevelt blir president i USA og lanserer New Deal.

15 Kap. 15. Fascismen og nazismen Nytt demokratisk regime i Tyskland. Det nasjonale sosialistiske tyske arbeidarpartiet (NSDAP) blir skipa. Fasci di combattimento blir skipa i Italia. Fascistane marsjerer mot Roma. Mussolini blir statsminister. Ølstuekuppet i München. Hyperinflasjon i Tyskland. Mussolini erklærer at han skal bli diktator. Boka Mein Kampf av Hitler kjem ut. Fascistane marsjerer mot Lisboa. Økonomisk krise. Valtriumf for NSDAP (det største partiet i Riksdagen). Hitler blir rikskanslar. Den nye riksdagen gir Hitler diktatorisk makt. Riksdagen brenn.

16 Kap. 16. Kriser og klassekamp i Noreg Arbeidarpartiet blir revolusjonært. 8-timarsdagen blir innført. Bondepartiet blir skipa. Etterkrigskrise, arbeidskonfliktar og arbeidsløyse. Noregs Kommunistiske Parti (NKP) blir skipa. Paripolitikk og gullfesting av krona. Gjeldsproblem på bygdene. Trettitalskrisene. Krise i jordbruket. Rekord i tvangsauksjonar. Stor arbeidsløyse. Noreg gir opp gullstandarden. Valutaen flyt fritt. Nasjonal Samling og Kristeleg Folkeparti blir skipa. Hovudavtalen mellom LO og NAF. Kriseforlik. Johan Nygaardsvold blir statsminister.

17 Kap. 17. Den andre verdskrigen Italia annekterer Etiopia. Den spanske borgarkrigen. Japan går til angrep på Kina. Austerrike blir innlemma i Tyskland. Münchenforliket. Tyskland okkuperer Tsjekkoslovakia. Italia invaderer Albania. Tyskland og Sovjetunionen okkuperer kvar sin del av Polen Den finske vinterkrigen. Sovjetunionen okkuperer dei baltiske statane. Tyskland okkuperer Noreg, Danmark, Belgia, Nederland og halve Frankrike. Slaget om Storbritannia. Tyskland går til angrep på Sovjetunionen. Japan bombar Pearl Harbor. USA går inn i krigen. Planen om den endelege løysinga på jødespørsmålet blir vedteken under Wannsee-konferansen. Japan invaderer Søraust-Asia. Dei allierte invaderer Fransk Nord- Afrika. Vendepunkt: Slaget ved Midway, slaget ved Stalingrad og slaget ved El Alamein i Egypt. Allierte styrkar går i land i Normandie i Frankrike (D-dagen). Hitler tek sitt eige liv (30. april). Tyskland kapitulerer (8. mai). Atombomber blir sleppte over Hiroshima (6. august) og Nagasaki (9. august). Japan kapitulerer.

18 Kap. 18. Okkupasjonstid i Noreg 1940: 9. april 15. april 24. april 10. juni 25. september Tyskland går til angrep på Noreg. Kongen og regjeringa flyktar. Quisling gjer statskupp. Eit administrasjonsråd tek over leiinga av landet. Quisling trer tilbake. Terboven blir sett inn som øvste tyske leiar i Noreg. Dei militære styrkane i Nord-Noreg kapitulerer. NS utropt til einaste lovlege parti Dei første fangeleirane for austeuropeiske krigsfangar blir oppretta. Quisling blir ministerpresident i ei rein NS-regjering. Aukande sivile protestar mot nazifiseringa. Fleire motstandsnettverk blir skipa. Dei norske jødane blir arresterte og deporterte. Terboven stengjer Universitetet i Oslo og arresterer 1200 studentar. Dei tyske styrkane i Noreg kapitulerer (8. mai). Rettsoppgjeret.

19 Kap. 19. Imperia raknar Gandhis første ulydnadskampanje. Egypt sjølvstendig kongerike. FN-pakta. India blir delt i to sjølvstendige statar, India og Pakistan. Apartheid innført i Sør-Afrika. Suezkrisa. Tidlegare britiske, franske og portugisiske koloniar i Afrika blir sjølvstendige statar. Det same blir Belgisk Kongo. Slutten på apartheidsystemet i Sør-Afrika. Nelson Mandela blir valt til president i Sør-Afrika. Hong Kong blir levert tilbake til Kina.

20 Kap. 20. Ei todelt verd Kommunistisk maktovertaking i Jugoslavia, Bulgaria, Romania, Polen og Tsjekkoslovakia. Borgarkrig i Kina. Trumandoktrinen og Marshallplanen. Blokaden av Berlin tek til. NATO blir oppretta. Den første atombomba i Sovjetunionen. Folkerepublikken Kina blir proklamert. Pakt mellom Sovjetunionen og Kina. Koreakrigen bryt ut. Schumanplanen blir lansert. Året etter blir Det europeiske kol- og stålfellesskapet oppretta. USA detonerer første hydrogenbombe. Stalin døyr, Khrusjtsjov til makta i Sovjetunionen. Vest-Tyskland blir medlem av NATO. Warszawapakta blir etablert. Opprør i Ungarn. Romatraktaten blir underteikna. Sovjetunionen sender Sputnik i bane rundt jorda. «Det store spranget framover» i Kina. Fidel Castro til makta på Cuba. Berlinmuren blir reist. Cubakrisa. USA grip inn militært i Vietnam. Sovjetisk invasjon i Tsjekkoslovakia. Studentopprør i Paris. Det første mennesket til månen. Sovjetunionen invaderer Afghanistan. Solidaritet blir skipa i Polen. Mikhail Gorbatsjov til makta i Sovjetunionen. Berlinmuren fell. Sovjetunionen går i oppløysing. Den kalde krigen er slutt.

21 Kap. 21. Etterkrigstid og sosialdemokratisk orden i Noreg Samlingsregjering under leiing av Einar Gerhardsen. Noreg går med i FN. Planøkonomi. Pris- og produksjonsreguleringar. Rasjonering. Barnetrygd blir innført. Noreg med i Marshallplanen og OEEC. Noreg inn i NATO. Ordinære fjernsynssendingar begynner. Sterk sentralisering, mange flyttar, mange gardsbruk blir lagde ned. Sosialistisk Folkeparti blir skipa. Arbeidarpartiet mistar fleirtalet ved stortingsvalet.

22 Kap. 22. Vekstkritikk og norsk oljeeventyr Folketrygda blir innført. P-pillene kjem på marknaden. Studentopprør. Universiteta i Tromsø og Trondheim og dei første distriktshøgskolane blir oppretta. Grunnskolen blir niårig for alle. Oljefunn i Nordsjøen. Mardøla-aksjonen mot vasskraftutbygging. Folket seier nei til norsk EF-medlemskap. Oljekrisa set fart i norsk økonomi. Innvandringsstopp blir innført. Lov om sjølvvald abort blir vedteken. Lov om likestilling blir vedteken. Alta-aksjonen.

23 Kap. 23. Liberalisering og jappetid i Noreg Gro Harlem Brundtland blir første kvinnelege statsminister i Noreg. NRK-monopolet blir brote. Reklamefjernsyn og fleire kanalar. Stor arbeidsløyse. Datamaskinar blir vanlege i heimar og bedrifter. Internett vanleg i Noreg i 1990-åra. «Kvinneregjeringa» til Gro Harlem Brundtland. Oljeprisen fell raskt og gir nedgangstid. Ny samelov. Det første Sametinget blir valt i Konkursar og bankkrise. Rekordhøg arbeidsløyse. Folket seier nei til EU-medlemskap ved ny folkeavrøysting.

24 Kap. 24. Rikdom og fattigdom Europearane kjøper ca. 13 millionar slavar i Afrika. Japan tek avgjerda om industrialisering av landet. USA okkuperer Japan. Korea blir delt i to statar, Nord-Korea og Sør-Korea. Ghana blir uavhengig, som den første kolonien sør for Sahara. Har om lag same levestandard som Sør-Korea. Oljekrisa slår inn i verdsøkonomien. Krisa får store konsekvensar i Afrika. Talet på private firma i Kina stig frå til 17 millionar. Levestandarden i Sør-Korea er minst fem gonger høgare enn i Ghana. Hong Kong blir ein del av Kina.

25 Kap. 25. Menneske og miljø Den britiske regjeringa vedtek lova om rein luft. Befolkninga i verda er ca. 3 milliardar. Miljørørsla får eit oppsving. Første store miljøkonferanse i verda, i Stockholm. Det første grøne partiet blir skipa i New Zealand. Atomreaktor i Tsjernobyl i Ukraina eksploderer. Brundtland-rapporten, Vår felles framtid, blir lagd fram. FN-toppmøte om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i Brasil. 154 land underteiknar klimakonvensjonen. Avtalen om kamp mot global oppvarming blir underteikna i Kyoto i Japan. Befolkninga i verda er ca. 6 milliardar. Toppmøte om miljø og utvikling i Johannesburg i Sør-Afrika. Al Gore og FNs klimapanel får Nobels fredspris.

26 Kap. 26. Fred og konflikt i ei globalisert verd Martin Luther King blir myrda. Danmark medlem i EU. Maastrichttraktaten. Borgarkrig i det tidlegare Jugoslavia. Fredsplan blir vedteken for Bosnia i NATO-styrkar går inn i Kosovo i juni Massakrar i Burundi og Rwanda. Finland og Sverige blir tekne opp i EU. Den europeiske sentralbanken blir skipa. Den afrikanske unionen blir skipa. Terrorangrep mot World Trade Center (New York) og det amerikanske forsvarsdepartementet (Washington). USA går inn i Afghanistan. USA går til krig mot Irak. Barack Obama første svarte president i USA.

27 Kap. 27. Brennpunkt Midtausten Staten Israel blir oppretta. Dei arabiske nabostatane går til krig. Suezkrisa: Frankrike, Storbritannia og Israel til angrep på Egypt. USA tvingar dei til å dra seg tilbake. Seksdagarskrigen: Israel til angrep på Egypt, Jordan og Syria. Oktoberkrigen: Egypt og Syria til angrep på Israel. Revolusjon i Iran. Krig mellom Iran og Irak. Israel okkuperer det sørlege Libanon. Intifadaen, palestinsk opprør på Vestbreidda og i Gaza. Golfkrigen. Osloavtalen mellom PLO og Israel. Ny intifada. Israel invaderer Libanon. Gazakrigen.

Kap. 1. Den industrielle revolusjonen

Kap. 1. Den industrielle revolusjonen Kap. 1. Den industrielle revolusjonen 1712 1764 1768 1771 1785 Den første dampmaskinen til Thomas Newcomen blir brukt til å pumpe vann opp av gruvene. Spinnemaskinen «Spinning Jenny», drevet av håndkraft.

Detaljer

sosialistisk Framtid FASCISMEN DENS TEORETISKE OG SOSIALE GRUNNLAG Sosialistisk framtid nr. 4-2012 1 04/2012 LØSSALG - KR. 30,-

sosialistisk Framtid FASCISMEN DENS TEORETISKE OG SOSIALE GRUNNLAG Sosialistisk framtid nr. 4-2012 1 04/2012 LØSSALG - KR. 30,- sosialistisk Framtid 04/2012 LØSSALG - KR. 30,- FASCISMEN DENS TEORETISKE OG SOSIALE GRUNNLAG Sosialistisk framtid nr. 4-2012 1 Truslene mot det europeiske demokratiet I mange av de kriserammede landene

Detaljer

FolkogforsVar temahefte

FolkogforsVar temahefte FolkogforsVar temahefte Russland RUSSLAND fra partner til motpart? Av lnar Seljevold 1900 ISLAND N O R G S V I G R FINLAND F F FOLK OG FORSVAR har siden 1951 drevet informasjonsarbeid om norsk forsvars-

Detaljer

Norge 1814-2000. -fra bondesamfunn til industrisamfunn -fra embetsstat til demokrati -fra fattigdom til velferd

Norge 1814-2000. -fra bondesamfunn til industrisamfunn -fra embetsstat til demokrati -fra fattigdom til velferd Norge 1814-2000 -fra bondesamfunn til industrisamfunn -fra embetsstat til demokrati -fra fattigdom til velferd Embetsmannsstaten (1814-1884) Embetsmenn styrer staten Venstrestaten (1884-1935) Demokratisering:

Detaljer

Den rike verden. Gjenreisning og fremgang. Gjenreisning og fremgang

Den rike verden. Gjenreisning og fremgang. Gjenreisning og fremgang Den rike verden Gjenreisning og fremgang Den første verden I 1960-årene ble begrepet den tredje verden innført. Det skulle bety den fattige delen av verden. Den andre verden ble brukt om kommunistblokken.

Detaljer

Den kalde krigens mange ansikter

Den kalde krigens mange ansikter Den kalde krigens mange ansikter..et jernteppe har senket seg over kontinentet.. Winston Churchill, 1946 Karl L. Kleve 1 2 Forord I1999 er det 50 år siden NATO ble dannet. Atlanterhavspakten ble underskrevet

Detaljer

Andre verdenskrig Fra Wikipedia - den frie encyklopedi

Andre verdenskrig Fra Wikipedia - den frie encyklopedi Andre verdenskrig Fra Wikipedia - den frie encyklopedi 22. desember 2007 Denne teksten er en lett modisert utgave av bokmål- og riksmålsutgaven av Wikipedias artikkel om den andre verdenskrig. Det spesielle

Detaljer

Sosialistisk framtid 1 / 2011 - LØSSALG KR. 30,-

Sosialistisk framtid 1 / 2011 - LØSSALG KR. 30,- Sosialistisk framtid 1 / 2011 - LØSSALG KR. 30,- Fra klassekompromiss til klassekamp Et historisk og illevarslende angrep på fagbevegelsen er gjennomført i Wisconsin, USA. Den republikanske guvernøren

Detaljer

Eit fleirkulturelt samfunn

Eit fleirkulturelt samfunn Eit fleirkulturelt samfunn Hei! Eg heiter Mahammed. Eg er 15 år gammal. Eg er fødd i Somalia, og flytta hit til Noreg for 5 år sidan. Eg liker å spele fotball og gå ut med vener. Eg er eigentleg avhengig

Detaljer

Kristiania Kronikken. Redaktørens hjørne. 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre

Kristiania Kronikken. Redaktørens hjørne. 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre Kristiania Kronikken 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre Redaktørens hjørne Tiden mellom 1918 og 1938 har vært preget av mange historiske begivendeheter. En lang og håpløs verdenskrig tok endelig slutt og

Detaljer

www.pdf-arkivet.no/steigan/ 2013

www.pdf-arkivet.no/steigan/ 2013 VARGTID OKTOBERS GRØNNE SERIE Wandana Shiva: Til livets opphold Pål Steigan: Veiskille Kjersti Ericsson: Den flerstemmige revolusjonen Samir Amin: Eurosentrismen Pål Steigan: Vargtid Pål Steigan VARGTID

Detaljer

Hva rører seg i Europa? Konferanse i München

Hva rører seg i Europa? Konferanse i München Democratic Post 11.11.38 Likhet og Frihet for alle - Since 1876 Hva rører seg i Europa? Konferanse i München Natt til 30. september, ble det holdt en konferanse i München for å løse problemene angående

Detaljer

Haakon Lie SKJEBNEAR 1945-1950 TIDEN NORSK FORLAG

Haakon Lie SKJEBNEAR 1945-1950 TIDEN NORSK FORLAG Haakon Lie SKJEBNEAR 1945-1950 TIDEN NORSK FORLAG Innhold FRA FATTIGGÅRD TIL VELFERDSSTAT 13 Den korte veien tilbake 15 Frykten i krigstiden for overgangen fra tysk okkupasjon til norsk folkestyre Hjemmefrontens

Detaljer

En del av den vestlige verden

En del av den vestlige verden En del av den vestlige verden Vestlig fellesskap og trusselen fra øst Annen verdenskrig hadde skapt to blokker av seiersmakter: det kommunistiske øst og det kapitalistiske og demokratiske vest. Den kalde

Detaljer

AV Helene & Kathrine 1

AV Helene & Kathrine 1 AV Helene & Kathrine 1 Marshallplanen I august 1948 fekk Noreg kveite frå Marshallhjelpa, det var starten på et betre Noreg. Landet fekk også andre varer etter kvart, som blant anna landbruksvarer, kaffe,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Teorien brukt på KOMINTERN-partiene

Teorien brukt på KOMINTERN-partiene KAPITTEL 2 Teorien brukt på KOMINTERN-partiene (KOMINTERNs «indre» og «ytre» historie) AKP(m-1) kommer fra den kommunistiske tradisjonen, som går fra Oktoberrevolusjonen og Lenin gjennom KOMIN- TERN-perioden

Detaljer

5!&% 0!) ;' & 52! -! ---*.!' -!"# "$%& %! '@' '!-)' =! 0A < 2!=0!'6!&! 2=%2)2 &>0 ;'!!"?)!'0?!2! "!% 22!0!2% 0?!'1!)"2>?!!! 230 '8%&?

5!&% 0!) ;' & 52! -! ---*.!' -!# $%& %! '@' '!-)' =! 0A < 2!=0!'6!&! 2=%2)2 &>0 ;'!!?)!'0?!2! !% 22!0!2% 0?!'1!)2>?!!! 230 '8%&? '()* 5!&% 0!) ;' < 2!=0!'6!&! 2=%2)2 &>0 ;'!!"?)!'0?!2! "!% 22!0!2% 0?!'1!)"2>?!!! 230 '8%&?00 29' %! '@' '!-)' =! 0A!!?!&!)= 2! 0!' $?)&'< 2?!!) 2 (A 2 200!?2'?% 2 0?'.!) =% 2(!!'$ "B)!"!?!?2!-B' #2%

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2010

FolkogforsVar Nr. 4 2010 FolkogforsVar Nr. 4 2010 I KINAS SKYGGE 1 Kjære leser Sommeren er over, og høstaktivitetene har satt inn for fullt. Mye er på trappene i månedene som kommer. Debatten om engasjementet i Afghanistan har

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

Nordahl Grieg - diktar og soldat.

Nordahl Grieg - diktar og soldat. Foredrag i Oslo Militære Samfund, 25. april 2005 Ved Forfattar Edvard Hoem 1 Nordahl Grieg - diktar og soldat. Kjære publikum, La meg først få lov til å takke for at Oslo Militære Samfund i jubileumsåret

Detaljer

Europa 1850-1914. -Øk./tekn. overtak på resten av verden -Dominerende posisjon

Europa 1850-1914. -Øk./tekn. overtak på resten av verden -Dominerende posisjon Europa 1850-1914 -Øk./tekn. overtak på resten av verden -Dominerende posisjon Områder tilhørende Europa/USA 1900 Africa 90.4% Polynesia 98.9% Asia 56.5% Australia 100.0% Amerika 27.2% Vest-Europa: Nye

Detaljer

En verden uten sult. En milliard mennesker mangler mat, hvordan kan vi avskaffe sulten? Innhold: Sult, den permanente krisa, av Olav Randen

En verden uten sult. En milliard mennesker mangler mat, hvordan kan vi avskaffe sulten? Innhold: Sult, den permanente krisa, av Olav Randen En verden uten sult En milliard mennesker mangler mat, hvordan kan vi avskaffe sulten? Innhold: Sult, den permanente krisa, av Olav Randen Hva må til for å utrydde sulten, av Aksel Nærstad En rapport fra

Detaljer

Historisk oversyn over EU s utvikling

Historisk oversyn over EU s utvikling Historisk oversyn over EU s utvikling - 1957 Romatraktaten (Kull- og stålunionen) Tyskland, Frankrike, Be-ne-lux, Italia (dei indre seks) - EFTA (dei ytre sju) Norge, Danmark, Sverige, Sveits, Østerrike

Detaljer

Eliassen Engelien Eriksen Ertresvaag Grimnes Hellerud Skovholt Sprauten Wiig Øhren. Tidslinjer 1+2. Verden og Norge Historie Vg2/Vg3.

Eliassen Engelien Eriksen Ertresvaag Grimnes Hellerud Skovholt Sprauten Wiig Øhren. Tidslinjer 1+2. Verden og Norge Historie Vg2/Vg3. Eliassen Engelien Eriksen Ertresvaag Grimnes Hellerud Skovholt Sprauten Wiig Øhren Tidslinjer 1+2 Verden og Norge Historie Vg2/Vg3 Bokmål 2 Forord Innhold 3 Å bruke Tidslinjer 1+2 Innhold Nærbilde > >

Detaljer

Sosialistisk framtid 2 / 2011 - LØSSALG KR. 30,-

Sosialistisk framtid 2 / 2011 - LØSSALG KR. 30,- Sosialistisk framtid 2 / 2011 - LØSSALG KR. 30,- Den norske imperialismen Hvis det går bra her, så betyr det at en del av de pengene vi skal ha inn i statskassa etter århundreskiftet til å betale folketrygden

Detaljer

1 Innleiing! 2 Talet på språk i verda. Språkdaude, purisme og språkleg revitalisering

1 Innleiing! 2 Talet på språk i verda. Språkdaude, purisme og språkleg revitalisering 1 Innleiing! Språkdaude, purisme og språkleg revitalisering Trond Trosterud, Tromsø Pattedyr- og planteartar forsvinn for aldri å komma att, dette er ein effekt av industrialisering og modernisering som

Detaljer

imperialistenes krigseventyr!

imperialistenes krigseventyr! Høsten 2002 Nr. 25 Årgang 16 Kr. 25,- MARXIST-LENINISTISK TIDSSKRIFT ST PP imperialistenes krigseventyr! Den økonomiske krisa gjør krig mot Irak og andre stater til en fristende utvei for kapitalen og

Detaljer

Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land?

Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land? 1 Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land? Begrepet: Solidaritet, en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper

Detaljer

Kap. 3. Sanking og jakt

Kap. 3. Sanking og jakt Kap. 3. Sanking og jakt 200 000 150 000 f.kr. 100 60 000 f.kr. 80 000 60 000 f.kr. 60 000 40 000 f.kr. 50 000 35 000 f.kr. 25 000 10 000 f.kr. 20 000 10 000 f.kr. 8000 f.kr. De første moderne menneskene

Detaljer