Kap. 1. Den industrielle revolusjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap. 1. Den industrielle revolusjonen"

Transkript

1 Kap. 1. Den industrielle revolusjonen Den første dampmaskinen til Thomas Newcomen blir brukt til å pumpe vatn opp av gruvene. Spinnemaskinen «Spinning Jenny», driven av handkraft. Spinnemaskinar knytte til vasskraft. Den første fabrikken. Dampmaskinen til James Watt blir brukt til å spinne tråd.

2 Kap. 2. Den politiske revolusjonen Den amerikanske sjølvstendeerklæringa. Den amerikanske grunnlova. Den franske revolusjonen begynner. Stormen på Bastillen 14. juli. Radikaliseringa av den franske revolusjonen endar med Robespierres fall. Napoleon tek over makta i Frankrike, som keisar frå Latinamerikanske statar som Argentina, Brasil, Chile og Mexico blir sjølvstendige. Wienkongressen nyordnar Europa. Napoleon slått ved Waterloo. Liberale og nasjonalistiske revolusjonar i Vest-Europa.

3 Kap. 3. Vegar til sjølvstende for Noreg Strilekrigen (Vestlandet). Det Norske Selskab blir skipa av nordmenn i København. Lofthus-opprøret (Agder og Telemark). Hans Nielsen Hauge og lekmannsrørsla. Danmark-Noreg kjem med i napoleonskrigane. Regjeringskommisjon blir oppretta i Kristiania. Krig mellom Danmark-Noreg og Sverige. Den franske marskalken Bernadotte blir svensk tronfølgjar med namnet Karl Johan. Universitetet i Oslo blir oppretta. Den danske kongen avstår Noreg til den svenske kongen den 14. januar.

4 Kap. 4. Året januar 16. februar 10. april 17. mai 26. juli 14. august 10. oktober 4. november Den danske kongen avstår Noreg til den svenske kongen. Den danske tronfølgjaren Kristian Fredrik held stormannsmøte på Eidsvoll. Riksforsamlinga møtest på Eidsvoll. Grunnlova blir underskriven, og Kristian Fredrik blir vald til konge. Karl Johan går til angrep på Noreg i Østfold. Mossekonvensjonen stansar krigen. Kristian Fredrik abdiserer for eit nyvalt Storting. Revidert grunnlov. Personalunion med Sverige.

5 Kap. 5. Det moderne industrisamfunnet tek form Den første dampdrivne jernbanen blir opna mellom Darlington og Stockton i Storbritannia. Samuel Morse (USA) skriv det første telegrammet i verda. Navigasjonsakta blir oppheva. Suezkanalen blir bygd. Alfred Nobel (Sverige) finn opp dynamitten. Jernbane tvers over USA. Den andre industrielle revolusjonen. Alexander Graham Bell (USA) lagar den første telefonen i verda. Gottlieb Daimler (Tyskland) introduserer firehjuls kjøretøy med bensinmotor. Eiffeltårnet i Paris står ferdig til verdsutstillinga.

6 Kap. 6. Massepolitikk og nasjonar Fagforeiningar blir lovlege i Storbritannia. Arbeidarvernlov, barne arbeid blir regulert. Karl Marx og Friedrich Engels publiserer Det kommunistiske manifestet. Krimkrigen. Kongeriket Italia blir proklamert. Borgarkrig i USA. Slaveriet blir oppheva i USA. Den tysk-franske krigen. Det tyske keisardømmet blir utropa i Ulykkestrygd, uføre- og alderstrygd blir innført i Tyskland, for industriarbeidarar. Parlamentarismen blir innført i fleire europeiske statar. Kvinner får røysterett i New Zealand. Indianarane i USA får røysterett.

7 Kap. 7. Imperium og koloniar Britane erobrar Kapp-kolonien. Frankrike invaderer Algerie. Opiumskrigen mellom Kina og Storbritannia. India blir kronkoloni. Frankrike begynner erobringa av Indokina. Storbritannia tek Egypt og Sudan. Konferanse i Berlin om delinga av Afrika. Kongo-fristaten blir oppretta. Cuba blir amerikansk protektorat. Opprør i Kina mot europeiske inntrengarar. Boarkrigen. African National Congress (ANC) blir skipa i Sør-Afrika.

8 Kap. 8. Det moderne Noreg blir til Leiglendingane blir borte. Dei første fabrikkane. Ein femdel av befolkninga bur i byar og tettbygde strøk. Dei fleste lever av jordbruk og er mangesyslarar. Masseutvandring til Amerika. Husmennene blir borte. Arbeidernes faglige landsorganisasjon (LO) blir skipa. Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) blir skipa. Den første landsomfattande arbeidskonflikten. Ein tredel av befolkninga bur i byar og tettbygde strøk.

9 Kap. 9. Kommunikasjon og kultur i Noreg Ny veglov. Den store vegbyggingsperioden begynner. Den første jernbanen, mellom Kristiania og Eidsvoll, blir opna. Telegrafnettet blir bygd opp. Ny skolelov betrar skoletilbodet. Stor vekst i talet på aviser. Samiske og kvenske barn skal undervisast på norsk. Kvinner får ta examen artium. Norsk Kvinnesaksforening blir skipa. Jamstellingsvedtaket. Riksmål og landsmål blir sidestilte. Ny skolelov utvidar skoletida og lærestoffet.

10 Kap. 10. Det unge norske demokratiet Noreg får demokratisk grunnlov og felles konge med Sverige. Fleire bønder blir valde inn på Stortinget. Kommunalt sjølvstyre. Thranerørsla samlar husmenn og arbeidarar. Statsrådssaka. Partia Venstre og Høgre blir skipa. Innføring av parlamentarisme. Det norske Arbeidarparti blir skipa. Allmenn røysterett for menn. Noreg går ut av unionen med Sverige. Alminneleg røysterett.

11 Kap. 11. Den store krigen : 28. juni 28. juli 1. august 3. august 4. august november Trippelalliansen mellom Tyskland, Austerrike-Ungarn og Italia blir underteikna. Alliansar blir inngåtte mellom Frankrike, Russland og England (ententemaktene) som ei følgje av Tysklands aukande makt. Den austerriksk-ungarske tronfølgjaren Frans Ferdinand og kronprinsessa blir myrda i Sarajevo. Austerrike-Ungarn erklærer Serbia krig. Tyskland erklærer Russland krig. Tyskland erklærer Frankrike krig og invaderer Belgia. Storbritannia erklærer Tyskland krig. Det osmanske riket erklærer krig mot ententen. Italia sluttar seg til ententemaktene. Lange og blodige slag på Vestfronten. Tyskland erklærer total ubåtkrig. USA erklærer Tyskland krig. 1918: mars August 9. november 11. november 1919 Russland underteiknar fredsavtale med Tyskland og Austerrike-Ungarn (freden i Brest-Litovsk). Dei allierte på offensiven. Den tyske keisaren Vilhelm 2. går av, og Tyskland får ei ny parlamentarisk regjering. Tyskland aksepterer våpenkvila. Den første verdskrigen er over. Konferanse i Versailles der fredsvilkåra blir utforma.

12 Kap. 12. Noreg «den nøytrale allierte» Den første verdskrigen begynner. Regjeringa vedtek full nøytralitet. Krona blir løyst frå gullet. Setelpressa går. Kroneverdien fell. Staten tek over all omsetnad av korn og mjøl. Stortinget vedtek 10-timarsdagen. Store konfliktar i arbeidslivet. Stortinget vedtek lov om skilsdom. Tyskland erklærer total ubåtkrig norske sjøfolk mistar livet i krigsåra. Dyrtid og jobbetid. Levekostnadene og aksjekursane stig sterkt. Rasjonering av viktige varer. Demonstrasjonar mot dyrtida. Spanskesjuka kjem til Noreg. Dødsfalla er mange.

13 Kap. 13. Sovjetunionen og verdskommunismen Kina republikk. Februarrevolusjonen og oktoberrevolusjonen i Russland. Krigskommunisme og borgarkrig i Russland. Lenin lanserer den nye økonomiske politikken (NEP). Det kommunistiske partiet i Kina blir skipa. Unionen av sosialistiske sovjetrepublikkar (Sovjetunionen) blir oppretta. Massedrap på kommunistar i Kina. Tvangskollektiviseringa i Sovjetunionen tek til. Den lange marsjen i Kina. Folkefront mot fascismen. Moskvaprosessane.

14 Kap. 14. Ei verd i ubalanse Island blir sjølvstendig stat. Borgarkrig i Finland. Tyskland underteiknar Versailles-avtalen under protest. Folkeforbundet blir oppretta. Samlebandproduksjon og masseforbruk i USA. Det blir fastsett at Tyskland skal betale 132 milliardar gullmark i krigsskadeerstatning. Republikken Tyrkia blir oppretta. Locarno-avtalen. Tyskland, Frankrike og Belgia godkjenner grenser. Krakket på børsen i New York. Franklin D. Roosevelt blir president i USA og lanserer New Deal.

15 Kap. 15. Fascismen og nazismen Nytt demokratisk regime i Tyskland. Det nasjonale sosialistiske tyske arbeidarpartiet (NSDAP) blir skipa. Fasci di combattimento blir skipa i Italia. Fascistane marsjerer mot Roma. Mussolini blir statsminister. Ølstuekuppet i München. Hyperinflasjon i Tyskland. Mussolini erklærer at han skal bli diktator. Boka Mein Kampf av Hitler kjem ut. Fascistane marsjerer mot Lisboa. Økonomisk krise. Valtriumf for NSDAP (det største partiet i Riksdagen). Hitler blir rikskanslar. Den nye riksdagen gir Hitler diktatorisk makt. Riksdagen brenn.

16 Kap. 16. Kriser og klassekamp i Noreg Arbeidarpartiet blir revolusjonært. 8-timarsdagen blir innført. Bondepartiet blir skipa. Etterkrigskrise, arbeidskonfliktar og arbeidsløyse. Noregs Kommunistiske Parti (NKP) blir skipa. Paripolitikk og gullfesting av krona. Gjeldsproblem på bygdene. Trettitalskrisene. Krise i jordbruket. Rekord i tvangsauksjonar. Stor arbeidsløyse. Noreg gir opp gullstandarden. Valutaen flyt fritt. Nasjonal Samling og Kristeleg Folkeparti blir skipa. Hovudavtalen mellom LO og NAF. Kriseforlik. Johan Nygaardsvold blir statsminister.

17 Kap. 17. Den andre verdskrigen Italia annekterer Etiopia. Den spanske borgarkrigen. Japan går til angrep på Kina. Austerrike blir innlemma i Tyskland. Münchenforliket. Tyskland okkuperer Tsjekkoslovakia. Italia invaderer Albania. Tyskland og Sovjetunionen okkuperer kvar sin del av Polen Den finske vinterkrigen. Sovjetunionen okkuperer dei baltiske statane. Tyskland okkuperer Noreg, Danmark, Belgia, Nederland og halve Frankrike. Slaget om Storbritannia. Tyskland går til angrep på Sovjetunionen. Japan bombar Pearl Harbor. USA går inn i krigen. Planen om den endelege løysinga på jødespørsmålet blir vedteken under Wannsee-konferansen. Japan invaderer Søraust-Asia. Dei allierte invaderer Fransk Nord- Afrika. Vendepunkt: Slaget ved Midway, slaget ved Stalingrad og slaget ved El Alamein i Egypt. Allierte styrkar går i land i Normandie i Frankrike (D-dagen). Hitler tek sitt eige liv (30. april). Tyskland kapitulerer (8. mai). Atombomber blir sleppte over Hiroshima (6. august) og Nagasaki (9. august). Japan kapitulerer.

18 Kap. 18. Okkupasjonstid i Noreg 1940: 9. april 15. april 24. april 10. juni 25. september Tyskland går til angrep på Noreg. Kongen og regjeringa flyktar. Quisling gjer statskupp. Eit administrasjonsråd tek over leiinga av landet. Quisling trer tilbake. Terboven blir sett inn som øvste tyske leiar i Noreg. Dei militære styrkane i Nord-Noreg kapitulerer. NS utropt til einaste lovlege parti Dei første fangeleirane for austeuropeiske krigsfangar blir oppretta. Quisling blir ministerpresident i ei rein NS-regjering. Aukande sivile protestar mot nazifiseringa. Fleire motstandsnettverk blir skipa. Dei norske jødane blir arresterte og deporterte. Terboven stengjer Universitetet i Oslo og arresterer 1200 studentar. Dei tyske styrkane i Noreg kapitulerer (8. mai). Rettsoppgjeret.

19 Kap. 19. Imperia raknar Gandhis første ulydnadskampanje. Egypt sjølvstendig kongerike. FN-pakta. India blir delt i to sjølvstendige statar, India og Pakistan. Apartheid innført i Sør-Afrika. Suezkrisa. Tidlegare britiske, franske og portugisiske koloniar i Afrika blir sjølvstendige statar. Det same blir Belgisk Kongo. Slutten på apartheidsystemet i Sør-Afrika. Nelson Mandela blir valt til president i Sør-Afrika. Hong Kong blir levert tilbake til Kina.

20 Kap. 20. Ei todelt verd Kommunistisk maktovertaking i Jugoslavia, Bulgaria, Romania, Polen og Tsjekkoslovakia. Borgarkrig i Kina. Trumandoktrinen og Marshallplanen. Blokaden av Berlin tek til. NATO blir oppretta. Den første atombomba i Sovjetunionen. Folkerepublikken Kina blir proklamert. Pakt mellom Sovjetunionen og Kina. Koreakrigen bryt ut. Schumanplanen blir lansert. Året etter blir Det europeiske kol- og stålfellesskapet oppretta. USA detonerer første hydrogenbombe. Stalin døyr, Khrusjtsjov til makta i Sovjetunionen. Vest-Tyskland blir medlem av NATO. Warszawapakta blir etablert. Opprør i Ungarn. Romatraktaten blir underteikna. Sovjetunionen sender Sputnik i bane rundt jorda. «Det store spranget framover» i Kina. Fidel Castro til makta på Cuba. Berlinmuren blir reist. Cubakrisa. USA grip inn militært i Vietnam. Sovjetisk invasjon i Tsjekkoslovakia. Studentopprør i Paris. Det første mennesket til månen. Sovjetunionen invaderer Afghanistan. Solidaritet blir skipa i Polen. Mikhail Gorbatsjov til makta i Sovjetunionen. Berlinmuren fell. Sovjetunionen går i oppløysing. Den kalde krigen er slutt.

21 Kap. 21. Etterkrigstid og sosialdemokratisk orden i Noreg Samlingsregjering under leiing av Einar Gerhardsen. Noreg går med i FN. Planøkonomi. Pris- og produksjonsreguleringar. Rasjonering. Barnetrygd blir innført. Noreg med i Marshallplanen og OEEC. Noreg inn i NATO. Ordinære fjernsynssendingar begynner. Sterk sentralisering, mange flyttar, mange gardsbruk blir lagde ned. Sosialistisk Folkeparti blir skipa. Arbeidarpartiet mistar fleirtalet ved stortingsvalet.

22 Kap. 22. Vekstkritikk og norsk oljeeventyr Folketrygda blir innført. P-pillene kjem på marknaden. Studentopprør. Universiteta i Tromsø og Trondheim og dei første distriktshøgskolane blir oppretta. Grunnskolen blir niårig for alle. Oljefunn i Nordsjøen. Mardøla-aksjonen mot vasskraftutbygging. Folket seier nei til norsk EF-medlemskap. Oljekrisa set fart i norsk økonomi. Innvandringsstopp blir innført. Lov om sjølvvald abort blir vedteken. Lov om likestilling blir vedteken. Alta-aksjonen.

23 Kap. 23. Liberalisering og jappetid i Noreg Gro Harlem Brundtland blir første kvinnelege statsminister i Noreg. NRK-monopolet blir brote. Reklamefjernsyn og fleire kanalar. Stor arbeidsløyse. Datamaskinar blir vanlege i heimar og bedrifter. Internett vanleg i Noreg i 1990-åra. «Kvinneregjeringa» til Gro Harlem Brundtland. Oljeprisen fell raskt og gir nedgangstid. Ny samelov. Det første Sametinget blir valt i Konkursar og bankkrise. Rekordhøg arbeidsløyse. Folket seier nei til EU-medlemskap ved ny folkeavrøysting.

24 Kap. 24. Rikdom og fattigdom Europearane kjøper ca. 13 millionar slavar i Afrika. Japan tek avgjerda om industrialisering av landet. USA okkuperer Japan. Korea blir delt i to statar, Nord-Korea og Sør-Korea. Ghana blir uavhengig, som den første kolonien sør for Sahara. Har om lag same levestandard som Sør-Korea. Oljekrisa slår inn i verdsøkonomien. Krisa får store konsekvensar i Afrika. Talet på private firma i Kina stig frå til 17 millionar. Levestandarden i Sør-Korea er minst fem gonger høgare enn i Ghana. Hong Kong blir ein del av Kina.

25 Kap. 25. Menneske og miljø Den britiske regjeringa vedtek lova om rein luft. Befolkninga i verda er ca. 3 milliardar. Miljørørsla får eit oppsving. Første store miljøkonferanse i verda, i Stockholm. Det første grøne partiet blir skipa i New Zealand. Atomreaktor i Tsjernobyl i Ukraina eksploderer. Brundtland-rapporten, Vår felles framtid, blir lagd fram. FN-toppmøte om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i Brasil. 154 land underteiknar klimakonvensjonen. Avtalen om kamp mot global oppvarming blir underteikna i Kyoto i Japan. Befolkninga i verda er ca. 6 milliardar. Toppmøte om miljø og utvikling i Johannesburg i Sør-Afrika. Al Gore og FNs klimapanel får Nobels fredspris.

26 Kap. 26. Fred og konflikt i ei globalisert verd Martin Luther King blir myrda. Danmark medlem i EU. Maastrichttraktaten. Borgarkrig i det tidlegare Jugoslavia. Fredsplan blir vedteken for Bosnia i NATO-styrkar går inn i Kosovo i juni Massakrar i Burundi og Rwanda. Finland og Sverige blir tekne opp i EU. Den europeiske sentralbanken blir skipa. Den afrikanske unionen blir skipa. Terrorangrep mot World Trade Center (New York) og det amerikanske forsvarsdepartementet (Washington). USA går inn i Afghanistan. USA går til krig mot Irak. Barack Obama første svarte president i USA.

27 Kap. 27. Brennpunkt Midtausten Staten Israel blir oppretta. Dei arabiske nabostatane går til krig. Suezkrisa: Frankrike, Storbritannia og Israel til angrep på Egypt. USA tvingar dei til å dra seg tilbake. Seksdagarskrigen: Israel til angrep på Egypt, Jordan og Syria. Oktoberkrigen: Egypt og Syria til angrep på Israel. Revolusjon i Iran. Krig mellom Iran og Irak. Israel okkuperer det sørlege Libanon. Intifadaen, palestinsk opprør på Vestbreidda og i Gaza. Golfkrigen. Osloavtalen mellom PLO og Israel. Ny intifada. Israel invaderer Libanon. Gazakrigen.

Kap. 1. Den industrielle revolusjonen

Kap. 1. Den industrielle revolusjonen Kap. 1. Den industrielle revolusjonen 1712 1764 1768 1771 1785 Den første dampmaskinen til Thomas Newcomen blir brukt til å pumpe vann opp av gruvene. Spinnemaskinen «Spinning Jenny», drevet av håndkraft.

Detaljer

Kap. 3. Jordbruk og sivilisasjoner

Kap. 3. Jordbruk og sivilisasjoner Kap. 3. Jordbruk og sivilisasjoner 9000 f.kr. 7000 f.kr. 6500 f.kr. 4000 3000 f.kr. 3500 f.kr. 2700 f.kr. 2500 1800 f.kr. 2000 1400 f.kr. 1200 100 f.kr. 1800 e.kr. De første jordbrukssamfunnene oppstår

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Kapittel VI. Fredsbygging og kald krig... 163 Krigen som aldri tok slutt... 163 Grunnlaget for fredsbygging... 164

Kapittel VI. Fredsbygging og kald krig... 163 Krigen som aldri tok slutt... 163 Grunnlaget for fredsbygging... 164 Innhold Forord.................................................. 5 Kapittel I. Overblikk mennesker og teknologi............... 13 Global eller etnosentrisk historieskrivning?.............. 14 Modernisering......................................

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 1 Drømmen om Sion... 17 Begynnelsen... 20 Jødene i Romerriket... 21 Situasjonen for jødene i Europa... 23 Oppblussingen av den moderne antisemittismen...

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger Andre verdenskrig Vendepunktet og krigens virkninger Invasjonen av Russland 21. juni 1941: Operasjon Barbarossa Blitzkrig-taktikken Invasjonsstyrken var på 3 millioner menn fordelt på 153 divisjoner, 17

Detaljer

DEN TOTALE KRIGEN 1914-1918 ÅRSAKER

DEN TOTALE KRIGEN 1914-1918 ÅRSAKER 1. VERDENSKRIG DEN TOTALE KRIGEN 1914-1918 ÅRSAKER DESTABILISERT MAKTBALANSE ALLIANSER NASJONALISME, PANSLAVISME IMPERIALISME MILITARISME ENDREDE MAKTFORHOLD MELLOM STORMAKTENE-FRA MAKTBALANSE TIL TODELING.

Detaljer

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union 17. mai 1814 -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union Viktige hendelser Norsk selvstendighet Norge i union med Danmark (1380-1814) Kielfreden 14. januar 1814: Norge gis til

Detaljer

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S Notat Quiz den Kalde Krigen Quiz en om den kalde krigen er ment som et verktøy i bussen. Alle Aktive Fredsreisers turer denne høsten skal ha et spesielt fokus på den kalde krigen og Murens fall i 1989.

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EU Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EUs prinsipper Overnasjonalitet Vedtak er forpliktende Det indre markedet (fra 1993) Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Kort om Norges historie

Kort om Norges historie Kort om Norges historie Vikingtida Årene mellom 800 og 1100 e.kr. kaller vi vikingtida. I begynnelsen av vikingtida var ikke Norge ett land, men besto av mange små land med hver sin konge. I år 872 ble

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

1814: Grunnloven og demokratiet

1814: Grunnloven og demokratiet 1814: Grunnloven og demokratiet Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814 var Norges første folkevalgte nasjonalforsamling. Den grunnla en selvstendig, norsk stat. 17. mai-grunnloven var samtidig spiren

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Forelesningen favner 1.En oversikt over sentrale aspekter ved den politiske krisa i Norge i mellomkrigstiden og 2. Andre verdenskrig fram til vendepunktet

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Fra 1700-tallet til i dag

Fra 1700-tallet til i dag , Fra 1700-tallet til i dag Ivar Libcek 0ivind Stenersen Asle Sveen Svein A. Aastad CAPPELEN TIL BRUKERNE KAPITTEL 1: OPPLYSNINGSTID 9 OG REVOLUSjONER 10 Opplysningstiden 10 Voltaire, Rousseau og Montesquieu

Detaljer

Den kalde krigen. USA mot Sovjetunionen (side 12-19)

Den kalde krigen. USA mot Sovjetunionen (side 12-19) Den kalde krigen USA mot Sovjetunionen (side 12-19) 1 Rett eller feil? 1 Under den kalde krigen lærte skoleelever i USA hva de skulle gjøre hvis en atombombe eksploderte. 2 Supermaktene etter andre verdenskrig

Detaljer

Innhold. Kapittel 3: Europa i revolusjon og krig (1750 1815)... 65 De gamle regimene... 66 Adel og geistlighet... 67 Den store tredjestanden...

Innhold. Kapittel 3: Europa i revolusjon og krig (1750 1815)... 65 De gamle regimene... 66 Adel og geistlighet... 67 Den store tredjestanden... Innhold Kapittel 1: Innledning: Hva slags historie?.................... 13 Hva er globalhistorie?................................ 13 Hvordan så verden ut i 1750?.......................... 17 Hva er nytt?........................................

Detaljer

1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen

1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen 1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen Litteratur: Nasjonalt: Karsten Alnæs: 1814 miraklenes år Eli Fure: Eidsvoll 1814 Eidsvoll1814.no Stortinget.no Litteratur og kilder: Lokalt: Langs Lågen 2014- om

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Innhold. Innledning... 12 Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik

Innhold. Innledning... 12 Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik 7 Innledning... 12 Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik 1 Slutten på det klassiske europeiske statssystemet 1871 1945... 19 Rolf Hobson Et vaklende statssystem... 20 Nasjonalisme og

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Uke: Tema: Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmåter og innhold: Vurdering: Fagplan i samfunnsfag. Planen er veiledende, det kan bli endringer underveis.

Uke: Tema: Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmåter og innhold: Vurdering: Fagplan i samfunnsfag. Planen er veiledende, det kan bli endringer underveis. Fagplan i samfunnsfag. Planen er veiledende, det kan bli endringer underveis. 9. trinn Uke: Tema: Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmåter og innhold: Vurdering: 34-35 Forbrukersamfunnet Samfunnskunnskap kap.

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer Flyktningkrisen utfordringer og muligheter Christine Meyer Agenda Hvor mange og hvem er flyktningene? Hvor og hvor lenge bosetter flyktningene seg? Hvordan integreres flyktningene? Er det mulig å regne

Detaljer

O.P. 1 Norge 1/2 skilling øre g øre / øre 1921 uh mh kr

O.P. 1 Norge 1/2 skilling øre g øre / øre 1921 uh mh kr O.P. 1 Norge 1/2 skilling 1867 1 40 2 10 øre 1899 1+ 60 3 1919 g 1 10 4 25 øre 1919 1 30 5 1947 01/0 20 6 50 øre 1921 uh 1+ 40 7 1922 mh 1 20 8 1 kr 1947 01/0 70 9 1950 0 50 10 1951 mh 0 50 11 5 kr 1976

Detaljer

Informasjon om fellesfag Historie, påbygg generell studiekompetanse. Kunnskapsløftet

Informasjon om fellesfag Historie, påbygg generell studiekompetanse. Kunnskapsløftet Eksamenskontoret i Buskerud Informasjon om fellesfag Historie, påbygg generell studiekompetanse. Kunnskapsløftet Fagkode Fagnavn HIS1003 Historie, fellesfag. 140 årstimer Utdanningsprogram Påbygging til

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

Tiltak ved Namsos Opplæringssenter

Tiltak ved Namsos Opplæringssenter Tiltak ved Ca. 180 elever To bygg 4 km fra hverandre. 1 Geilin: elever med god skolebakgrunn(spor 2/3) 2 Olav Duun: elever med liten eller ingen skolegang fra hjemland (spor 1) + grunnskole for voksne.

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

2012 Den europeiske union EU

2012 Den europeiske union EU 1 2012 Den europeiske union EU Dersom det blir en oppløsning av EU vil ekstremistiske og nasjonalistiske krefter få større spillerom. Derfor vil vi minne folk i Europa på hva som kan gå tapt hvis prosjektet

Detaljer

5 Nederland Amsterdam

5 Nederland Amsterdam Europa Europa er den nest minste verdensdelen. Europa har hav i nord, vest og sør. Uralfjellene i Russland er grensa mot øst. Det bor mer enn 700 millioner mennesker i Europa. Mer enn halvparten av innbyggerne

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Innhald. Føreord... 11 Innleiing... 13

Innhald. Føreord... 11 Innleiing... 13 Innhald Føreord................................................. 11 Innleiing................................................ 13 Kapittel 1: Det førstatlege sambandet (400 950): Oppløysinga av Vest-Romarriket............................

Detaljer

Godtgjøringer gjeldende fra 1. januar 2015

Godtgjøringer gjeldende fra 1. januar 2015 Godtgjøringer gjeldende fra 1. januar 2015 AFGHANISTAN (ISAF) GRUNNLAG kr 200 000 LIBANON (UNTSO og UNIFIL) GRUNNLAG kr 205 000 KAPT-TILSV kr 422,81 kr 12 684 MAJ-TILSV kr 469,79 kr 14 094 OBLT/OB-TILSV

Detaljer

(UNTSO) GRUNNLAG kr 215 000 GRAD PR DAG PR MND KAPT-TILSV kr 443,44 kr 13 303 MAJ-TILSV kr 492,71 kr 14 781 OBLT/OB-TILSV kr 591,25 kr 17 738

(UNTSO) GRUNNLAG kr 215 000 GRAD PR DAG PR MND KAPT-TILSV kr 443,44 kr 13 303 MAJ-TILSV kr 492,71 kr 14 781 OBLT/OB-TILSV kr 591,25 kr 17 738 Godtgjøringer gjeldende fra 1. januar 2016 AFGHANISTAN (ISAF) GRUNNLAG kr 250 000 MENIG - SJT - TILSV kr 439,24 kr 13 177 FENR kr 439,24 kr 13 177 LØYTN - TILSV kr 515,63 kr 15 469 KAPT - TILSV kr 515,63

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 215 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell formue 1% 9% 8% 7% 6% 5%

Detaljer

Intervensjon i konflikter

Intervensjon i konflikter Intervensjon i konflikter SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 6. november 2003 Tanja Ellingsen Definisjon intervensjon (av lat. intervenire, komme mellom), det

Detaljer

Historie: Om nasjonalisme, italias samling, tysklands samling og mye mer.

Historie: Om nasjonalisme, italias samling, tysklands samling og mye mer. Historie: Om nasjonalisme, italias samling, tysklands samling og mye mer. Webmaster ( 17.03.04 16:07 ) Målform: Bokmål Historie, sammendrag. Mye fakta om nasjonalismen og mye annet, bra utgangspunkt for

Detaljer

AUST OG VEST FRÅ SPLITTING TIL SAMARBEID

AUST OG VEST FRÅ SPLITTING TIL SAMARBEID HISTORIE KAP 2: AUST OG VEST FRÅ SPLITTING TIL SAMARBEID Kosmos 10 s. 141 150 Læringsmål: kunne gjere greie for utviklinga av USA etter krigen Kunne gjere greie for utviklinga frå Stål og kol- unionen

Detaljer

Muntlig eksamen i historie

Muntlig eksamen i historie Muntlig eksamen i historie I læreplanen i historie fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram heter det om eksamen for elevene: Årstrinn Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Vg3 påbygging til

Detaljer

RESULTATTIPS DATO GR KAMP RESULTAT

RESULTATTIPS DATO GR KAMP RESULTAT TIPS DATO GR KAMP Coach Bakks Fagerli Raimond Patrick Paulsen Ludde Tommy Ruben Greplegz Selnes 11.juni A Sør-Afrika Mexico 1-1 1-1 0-1 1-1 2-2 0-1 1-1 1-3 2-1 1-1 1-2 1-2 11.juni A Uruguay Frankrike 0-0

Detaljer

Herman Lindqvist. Napoleon. Oversatt av Henrik Eriksen

Herman Lindqvist. Napoleon. Oversatt av Henrik Eriksen Herman Lindqvist Napoleon Oversatt av Henrik Eriksen Originalens tittel: Napoleon Herman Linqvist 2004 Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2005 Elektronisk utgave 2011 Første versjon, 2011 Elektronisk

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Lokal læreplan i samfunnsfag 8

Lokal læreplan i samfunnsfag 8 Lokal læreplan i samfunnsfag 8 Tema: GEOGRAFI: kartet lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn Vite forskjellen mellom globus og kart Kunne forklare hva nullmeridianen

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Læra om : Hav og øyar Sjøar Elvar Fjellkjedar

Læra om : Hav og øyar Sjøar Elvar Fjellkjedar ÅRSPLAN FOR 10. TRINN 2015-2016 Klasse:10a og 10b Fag: Samfunnsfag Faglærar: Torild Herstad og Tor Erik Skulstad Kjelder: Undervegs 10 (geografi, historie og samfunnskunnskap) Lindås ungdomsskule 5955

Detaljer

Alderspensjonistar som bur i utlandet

Alderspensjonistar som bur i utlandet Alders som bur i utlandet Av: Od d b j ø r n Ha g a Samandrag Talet på alders som bur i utlandet har auka mykje dei siste åra. I 199 var dei færre enn 6, i 27 om lag 27. Talet veks jamt med knapt 1 5 i

Detaljer

Haakon Lie SKJEBNEAR 1945-1950 TIDEN NORSK FORLAG

Haakon Lie SKJEBNEAR 1945-1950 TIDEN NORSK FORLAG Haakon Lie SKJEBNEAR 1945-1950 TIDEN NORSK FORLAG Innhold FRA FATTIGGÅRD TIL VELFERDSSTAT 13 Den korte veien tilbake 15 Frykten i krigstiden for overgangen fra tysk okkupasjon til norsk folkestyre Hjemmefrontens

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

Europa. Vest-Europa. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Europa. Vest-Europa. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Europa Vest-Europa. Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Europa den nest minste verdensdelen 2 Europa har hav i nord, vest og sør. Uralfjellene i Russland er grensa mot øst. Mer enn 700 millioner

Detaljer

BERGE FURRE NORSK HISTORIE T905 1940 DET NORSKE SAMLAGET / OSLO 1972 / . / -

BERGE FURRE NORSK HISTORIE T905 1940 DET NORSKE SAMLAGET / OSLO 1972 / . / - . / - BERGE FURRE NORSK HISTORIE T905 1940 DET NORSKE SAMLAGET / : OSLO 1972 / : V ; - 'V " : -. INNHALD : ', ". Føreord 5 Innleiing 7 I. Moi ett industrisamfunn 1905-1912 13 Innleiingsmerknader 13i 1.

Detaljer

Introduksjonssenteret

Introduksjonssenteret Utfordringer sett fra en fastleges ståsted Introduksjonssenteret Drammen kommune Drammen 30.okt 2016 Trygve Kongshavn Hva skal jeg snakke om? Litt om meg og Fjell Innvandrere/flyktninger i et historisk

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING Land som ikke er medlem av Europarådet (Hviterussland) MEDLEMSLAND HOVEDKONTOR OG ANDRE KONTORER BUDSJETT Albania, Andorra, Armenia, Aserbajdsjan,

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler Svalbard den ko Svalbard setter fokus på fleksibilitet og integrerte funksjoner Enkel justering av dysekonfigurasjon en nødvendighet ved bruksendring

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-117 26/05-2016 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-117 26/05-2016 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert HI-117 1 Verden og Norge på 1900-tallet Kandidat 3327 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-117 26/05-2016 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 HI-117 26/05-16 - oppgave Skriveoppgave

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

UNDERTEGNENDE HAR TIDELIGERE FÅTT TILSENDT KOPI AV SYKEJOURNALEN PÅ SENTRALSJUKEHUSET I ROGALAND (25/3-91).

UNDERTEGNENDE HAR TIDELIGERE FÅTT TILSENDT KOPI AV SYKEJOURNALEN PÅ SENTRALSJUKEHUSET I ROGALAND (25/3-91). STUD. BY FANTOFT E-925 Fantoft 4/6-91. 5036 FANTOFT SENTRALSJUKEHUSET I ROGALAND JOURNALARKIVET ARMAUER HANSENSVEI 20 4011 STAVANGER KOPI TIL: HELSEDIREKTORATET. KOPI TIL: FYLKESORDFØREREN I ROGALAND.

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 214 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell

Detaljer

En undersøkelse av kunnskap og holdninger til kommunismen og nazismen

En undersøkelse av kunnskap og holdninger til kommunismen og nazismen 1 En undersøkelse av kunnskap og holdninger til kommunismen og nazismen Civita, 30.januar 2008 2 Metoden Datainnsamlingen er foretatt av TNS Gallup, basert på et landsomfattende utvalg. Det er foretatt

Detaljer

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Historie VG3 Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Planen er laget med utgangspunkt i temaer i læreplanen. Det bør være plass til minst fire faser i undervisningsforløpet: 1. Motivering og

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Norge regnes som en nasjon etter 1814.

Norge regnes som en nasjon etter 1814. Nasjonalismen En nasjonal identitet innebærer en egen grunnlov og nasjonalforsamling og et felles sett nasjonale verdier. Folket som utgjør nasjonen erkjenner felles flagg, nasjonalsang, språk, historie,

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer

Innhold. 1 Hva er utviklingsstudier?... 11. 2 Fortida er ikke som før: Globalhistorie og utviklingsstudier... 37

Innhold. 1 Hva er utviklingsstudier?... 11. 2 Fortida er ikke som før: Globalhistorie og utviklingsstudier... 37 1 Hva er utviklingsstudier?... 11 Hvordan ble utviklingsstudier til?... 12 Hvilke land er utviklingsland?... 13 Klassiske utviklingsteorier... 15 Fra grunnbehov til markedsliberalisme... 17 Nye perspektiver

Detaljer