Kort om Norges historie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort om Norges historie"

Transkript

1 Kort om Norges historie

2 Vikingtida

3 Årene mellom 800 og 1100 e.kr. kaller vi vikingtida. I begynnelsen av vikingtida var ikke Norge ett land, men besto av mange små land med hver sin konge. I år 872 ble vikingen Harald Hårfagre konge over hele Norge. Mange vikinger reiste til andre land. Noen vikinger var handelsmenn og kjøpte og solgte varer, og andre var krigere som stjal og drepte.

4 Kristendommen ble innført i Norge på 1000-tallet. Kristendommen tok over for den gamle norrøne gudetroen

5 Unionen mellom Danmark og Norge I løpet av 1300-tallet fikk Danmark mer og mer innflytelse over Norge, og fra 1397 var Norge i en formell union med Danmark og Sverige. Unionen hadde én felles konge. Etter hvert trakk Sverige seg ut av unionen, men unionen mellom Danmark og Norge varte helt fram til Politikken ble styrt fra Danmark. København var det kulturelle senteret i unionen, og nordmenn leste og skrev på dansk. Norske bønder betalte skatt til kongen i København.

6 Unionsoppløsning og ny union

7 1814 er et viktig år i norsk historie. Den 17. mai dette året fikk Norge sin egen grunnlov. Det var flere kriger i Europa på begynnelsen av 1800-tallet. Det var blant annet en stor krig med England på den ene siden og Frankrike på den andre. Danmark-Norge sto på Frankrikes side, og da Frankrike tapte krigen, måtte den danske kongen gi fra seg Norge til Sverige som hadde stått på Englands side

8 I 1814 ble unionen mellom Danmark og Norge oppløst. En del nordmenn håpet at Norge ville bli et selvstendig land etter unionsoppløsningen, og noen mektige menn kom sammen på Eidsvoll som ligger i Akershus fylke. De ville blant annet skrive en grunnlov for det selvstendige Norge. Norge ble likevel tvunget inn i en union med Sverige, og i november 1814 var unionen mellom Sverige og Norge et faktum.

9

10 Unionen med Sverige var løsere enn den tidligere unionen med Danmark. Norge fikk beholde sin egen grunnlov med noen endringer og hadde også indre selvstyre. Utenrikspolitikken ble styrt fra Sverige, og kongen over de to landene var svensk.

11 Nasjonalromantikk og norsk identitet

12 I Europa vokste det rundt midten av 1800-tallet fram en retning innen kunst og kultur som vi kaller nasjonalromantikken. Det ble viktig å peke på nasjonale særtrekk og gjerne både forstørre og forskjønne disse. I Norge ble særlig den vakre naturen trukket fram, og bondesamfunnet ble ansett som det «typisk norske». Nasjonalromantikken kom til uttrykk i både litteratur, billedkunst og musikk. På denne tida ble nordmenn mer og mer bevisst sin egen nasjonale identitet. Hos mange vokste det fram en stolthet over å være norsk, og som følge av dette et sterkt ønske om at landet skulle bli selvstendig.

13 Etter flere hundre år i union med Danmark var skriftspråket i Norge dansk. Det skriftspråket vi i dag kjenner som bokmål, er en videreutvikling av dette. I den nasjonalromantiske perioden var det mange som mente at nordmenn burde ha et eget skriftspråk som ikke kom fra det danske språket. Språkforskeren Ivar Aasen ( ) reiste derfor rundt i Norge og samlet språkeksempler fra de ulike dialektene. Fra disse eksemplene lagde han et nytt skriftspråk, nynorsk.

14 Industrialiseringen av Norge

15 På midten av 1800-tallet bodde rundt 70 prosent av befolkningen i Norge på landsbygda. De jobbet stort sett med jordbruk og fiske. Livet var hardt for mange. Folketallet økte, og det var ikke nok jord og arbeid til alle.

16 Samtidig skjedde det forandringer i byene. Flere og flere fabrikker ble startet opp, og mange flyttet fra landsbygda til byene for å få arbeid. Livet i byen var vanskelig for mange arbeiderfamilier. Arbeidsdagene var lange, og boforholdene var dårlige. Familiene hadde ofte mange barn, og det var ikke uvanlig at flere familier bodde sammen i en liten leilighet. Mange barn måtte også jobbe på fabrikkene for at familien skulle overleve. I årene mellom 1850 og 1920 utvandret mer enn nordmenn til Amerika.

17 Et fritt og selvstendig land

18 I 1905 ble unionen med Sverige oppløst. Det hadde lenge vært politisk uenighet mellom det norske Stortinget og kongen i Sverige, og på begynnelsen av 1900-tallet var det flere og flere som mente at Norge burde være et fritt og selvstendig land. 7. juni 1905 erklærte Stortinget at den svenske kongen ikke lenger var Norges konge, og at unionen med Sverige dermed var oppløst. Reaksjonene i Sverige var voldsomme, og det brøt nesten ut krig mellom Norge og Sverige.

19 Gjennom to folkeavstemninger samme år ble det slått fast at unionen med Sverige var oppløst, og at den nye staten Norge skulle være et monarki. Den danske prins Carl ble valgt som ny konge i Norge. Han tok det norske kongenavnet Haakon. Kong Haakon 7. var konge i Norge fra 1905 til han døde i 1957.

20 Første halvdel av 1900-tallet

21 På slutten av 1800-tallet begynte Norge å utnytte vannkraft til å produsere elektrisitet. Som følge av dette ble det etablert flere industribedrifter. Behovet for arbeidskraft økte, og byene fortsatte å vokse. En egen lov sørget for at vannkraften ble bygd ut av private, mens selve vannkraftressursen forble i offentlig eie.

22 I årene raste 1. verdenskrig i Europa. Norge var ikke aktivt med i denne krigen, men de økonomiske konsekvensene var merkbare også her. I 1930-årene var det økonomisk krise i Europa og Nord-Amerika. Mange mistet jobbene og hjemmene sine. Selv om situasjonen i Norge ikke var like ille som mange andre steder, snakker vi likevel om «de harde 30-årene».

23 2. verdenskrig 1939/

24 2. verdenskrig startet i september 1939 da Tyskland invaderte Polen. Norge ble okkupert av tyske tropper 9. april Kampene i Norge varte bare noen dager før Norge kapitulerte. Kongen og regjeringen flyktet til England og fortsatte kampen for et fritt Norge derfra. Norge ble da styrt av en tyskvennlig, og ikke demokratisk valgt, regjering ledet av Vidkun Quisling.

25 Selv om det ikke var mange direkte kamper som fant sted på norsk jord, var det flere motstandsgrupper som drev med sabotasje, ga ut illegale aviser og organiserte sivil ulydighet og passiv motstand mot styresmaktene. Mange som var med i motstandsgruppene, måtte flykte fra landet. Rundt nordmenn flyktet til Sverige i løpet av 2. verdenskrig. Etter hvert tapte tyskerne på flere og flere fronter, og i mai 1945 måtte de kapitulere. Rundt 9500 nordmenn døde som følge av krigen.

26 Norge i moderne tid

27 Etter krigen måtte landet bygges opp igjen. Varemangelen var stor, og det var ikke nok boliger til folk. Samarbeid og solidaritet måtte til for at gjenoppbyggingen skulle gå så fort som mulig. Staten regulerte økonomi og forbruk strengt. Like etter krigen ble De forente nasjoner (FN) opprettet. FNs fremste mål er å arbeide for fred og rettferdighet i verden. Norge var blant de første landene som ble med i organisasjonen, i november 1945.

28 USA ga tilbud om økonomisk hjelp til land i Europa etter krigen. Denne økonomiske hjelpen er kjent under navnet Marshall-planen, og den stilte økonomiske og politiske krav til mottakerlandene. Norge mottok rundt tre milliarder kroner i støtte. I 1949 undertegnet Norge og elleve andre land Atlanterhavstraktaten. Dette førte til opprettelsen av den nordatlantiske forsvarsorganisasjonen, NATO. Det nære forholdet mellom Vest-Europa og USA har fortsatt fram til i dag.

29 På og 1960-tallet var økonomien i Norge relativt god, og staten innførte mange reformer som skulle gi innbyggerne bedre liv. På 60-tallet ønsket flere selskaper å lete etter olje og gass utenfor kysten av Norge. Som med vannkraften 50 år tidligere ble også oljeressursene beholdt i offentlig eie, men private selskaper fikk kjøpe rettigheter til å lete, bore og utvinne olje i begrensete områder og i begrensede tidsrom. I 1969 ble det første gang funnet olje i Nordsjøen, og fra da av har Norge utviklet seg til å bli en oljenasjon. Norge er i dag et av de landene i verden som eksporterer mest olje, og oljeindustrien har stor betydning for norsk økonomi.

30 Også de store folkebevegelsene har hatt stor betydning for framveksten av det moderne Norge. Det er særlig arbeiderbevegelsen og kvinnebevegelsen som har vært sentrale.

31 Arbeiderbevegelsen i Norge har røtter tilbake til 1600-tallet, men ble mer organisert fra 1880-årene da det ble flere industriarbeidsplasser. Fra 1920-tallet fikk bevegelsen mer innflytelse. Arbeiderbevegelsen har kjempet fram bedre vilkår for arbeidere, blant annet kortere arbeidsdager, bedre sikkerhetsforhold på arbeidsplassene, sykeforsikringer og rett til økonomisk støtte ved arbeidsledighet.

32 Kvinnebevegelsen har kjempet for kvinners rettigheter i samfunnet, for likestilling mellom kjønnene og like muligheter for menn og kvinner. Retten til skilsmisse, rett til prevensjon, fri abort og kvinnens rett til å bestemme over sin egen kropp har også vært viktige saker for kvinnebevegelsen. I dag er det lik rett til utdanning og arbeid, til eiendom og arv, til medisin og god helse for både kvinner og menn.

33 Her kan du lese mer: 1 Steinalder (før 1800 f.kr.) 2 Bronsealder (1800 f.kr. 500 f.kr.) 3 Jernalder (ca. 500 f.kr. ca e.kr.) 3.1 Eldre jernalder (ca. 500 f.kr. ca.570 e.kr.) 3.2 Yngre jernalder 4 Tidlig middelalder (1050-tallet 1184) 5 Høymiddelalder ( ) 6 Senmiddelalder ( ) 7 Fra reformasjon til enevelde ( ) 8 Eneveldet til Kielfreden ( ) Embetsmannsstaten ( ) 11 Industrialiseringen i Norge ( ) 12 Framveksten av det norske ( ) 13 Venstrestat, klassekamp og krisetid ( ) 14 Krig og okkupasjon ( ) 15 Industrisamfunn, planstyre og sosialdemokrati ( ) 16 Oljeindustri og deindustrialisering 16.1 Økonomi 16.2 Politikk 16.3 Kultur 17 Se også 18 Eksterne lenker

En del av den vestlige verden

En del av den vestlige verden En del av den vestlige verden Vestlig fellesskap og trusselen fra øst Annen verdenskrig hadde skapt to blokker av seiersmakter: det kommunistiske øst og det kapitalistiske og demokratiske vest. Den kalde

Detaljer

Et flerkulturelt samfunn:

Et flerkulturelt samfunn: Et flerkulturelt samfunn: Hei! Jeg heter Mahammed. Jeg er 15 år gammel. Jeg er født i Somalia, og flyttet hit til Norge for 5 år siden. Jeg liker å spille fotball og gå ut med venner. Jeg er egentlig avhengig

Detaljer

Stortinget, Regjeringen og domstolene skulle styre uavhengige av hverandre.

Stortinget, Regjeringen og domstolene skulle styre uavhengige av hverandre. Grunnloven 1814 I 150 år før 1814 regjerte danskekongen eneveldig i Norge. All makt lå hos kongen. I 1814 ble nordmenn enige om at makten måtte deles, og man kom frem til en tredeling av makten inspirert

Detaljer

Hva rører seg i Europa? Konferanse i München

Hva rører seg i Europa? Konferanse i München Democratic Post 11.11.38 Likhet og Frihet for alle - Since 1876 Hva rører seg i Europa? Konferanse i München Natt til 30. september, ble det holdt en konferanse i München for å løse problemene angående

Detaljer

Hva er historie? 1. Om eventyr, myter og politikk

Hva er historie? 1. Om eventyr, myter og politikk Hva er historie? 1. Om eventyr, myter og politikk «Det var en gang en konge som hadde tre døtre». Vi hører med en gang at dette er begynnelsen på et eventyr, en oppdiktet historie. Eventyrene har gjerne

Detaljer

ÅRSOPPGAVE VED RØYKEN VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE. Måltidet. Måltidets sosiale betydning i et historisk perspektiv

ÅRSOPPGAVE VED RØYKEN VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE. Måltidet. Måltidets sosiale betydning i et historisk perspektiv ÅRSOPPGAVE VED RØYKEN VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE Måltidet Måltidets sosiale betydning i et historisk perspektiv Bendik Clemetsen Barane 08.03.2011 1 Forord I denne årsoppgaven i tredje klasse studiespesialisering

Detaljer

FRIHET OG FELLESSKAP RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM

FRIHET OG FELLESSKAP RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM FRIHET OG FELLESSKAP RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM Samfunnet er under konstant forandring og utvikling. Teknologiske og økonomiske framskritt har vært viktige for det som har skjedd, men det er kampen mellom

Detaljer

OSLOS HISTORIE 1000 OSLO GRUNNLEGGES 1349 SVARTEDAUDEN 1730 BORGERREPRESENTASJON 1697 DOMKIRKEN 1896 BARNEVERN OPPRETTES 1966 T-BANEN

OSLOS HISTORIE 1000 OSLO GRUNNLEGGES 1349 SVARTEDAUDEN 1730 BORGERREPRESENTASJON 1697 DOMKIRKEN 1896 BARNEVERN OPPRETTES 1966 T-BANEN Oslo kommune 1000 OSLO GRUNNLEGGES 1349 SVARTEDAUDEN 1874 GRAND CAFÉ 1624 BYEN BRENNER 1922 BISLETT STADION 1986 PARLAMENTARISK STYRINGSSYSTEM 1950 RÅDHUSET 1785 DEICHMANSKE BIBLIOTEK 1882 ELEKTRISK GATEBELYSNING

Detaljer

Vi som i denne vanskelige tiden sitter med politisk ansvar skal gjøre alt som står i vår makt for å bestå den testen.

Vi som i denne vanskelige tiden sitter med politisk ansvar skal gjøre alt som står i vår makt for å bestå den testen. 1.mai tale 2009 Utenriksminister Jonas Gahr Støre 1.mai dagen for internasjonal solidaritet er en viktig dag hvert år. Men i år er 1.mai spesielt viktig. For i år, når den globale finanskrisen går over

Detaljer

FolkogforsVar temahefte

FolkogforsVar temahefte FolkogforsVar temahefte Russland RUSSLAND fra partner til motpart? Av lnar Seljevold 1900 ISLAND N O R G S V I G R FINLAND F F FOLK OG FORSVAR har siden 1951 drevet informasjonsarbeid om norsk forsvars-

Detaljer

Industri og klassekamp

Industri og klassekamp Industri og klassekamp Averst i Tèlernark ligger Rjukan. Pà begynnelsen av 1900-tallet bodde det omkring 350 mennesker her. Stedet var et kjent turistmál fordi det hadde en av Norges storste og mest irnponerende

Detaljer

Kristiania Kronikken. Redaktørens hjørne. 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre

Kristiania Kronikken. Redaktørens hjørne. 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre Kristiania Kronikken 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre Redaktørens hjørne Tiden mellom 1918 og 1938 har vært preget av mange historiske begivendeheter. En lang og håpløs verdenskrig tok endelig slutt og

Detaljer

Våre nasjonale minoriteter

Våre nasjonale minoriteter Våre nasjonale minoriteter Til ansatte i barnehager og skoler xxxxx 1 Utgiver: Utdanningsdirektoratet 2014 Design og illustrasjon: Anagram design FORORD Her finner du informasjon om våre fem nasjonale

Detaljer

Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397

Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397 Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397 Norge hadde felles konge med Danmark fra 1380 til 1814, unionen varte altså i 434 år. Hva var årsaken til at denne unionen kom i stand?

Detaljer

Det aller meste er politikk

Det aller meste er politikk Det aller meste er politikk Hvilket parti ville du stemme på hvis det var valg i dag? Hva synes du er bra med det norske samfunnet? Hva vil du forandre i det norske samfunnet? Lederen i ungdomsorganisasjonen

Detaljer

Politikk og demokrati

Politikk og demokrati 01Samfunnsfag 040506 08-05-06 11:03 Side 5 1 Politikk og demokrati Mål for opplæringen er at eleven skal kunne r gjøre greie for hvordan en selv kan være med i og påvirke det politiske systemet, og diskutere

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

Eliassen Engelien Eriksen Ertresvaag Grimnes Hellerud Skovholt Sprauten Wiig Øhren. Tidslinjer 1+2. Verden og Norge Historie Vg2/Vg3.

Eliassen Engelien Eriksen Ertresvaag Grimnes Hellerud Skovholt Sprauten Wiig Øhren. Tidslinjer 1+2. Verden og Norge Historie Vg2/Vg3. Eliassen Engelien Eriksen Ertresvaag Grimnes Hellerud Skovholt Sprauten Wiig Øhren Tidslinjer 1+2 Verden og Norge Historie Vg2/Vg3 Bokmål 2 Forord Innhold 3 Å bruke Tidslinjer 1+2 Innhold Nærbilde > >

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Den Norske trygdesystem utbygging

Den Norske trygdesystem utbygging Den Norske trygdesystem utbygging Olivier Salah Hvordan kan vi definere hva er trygdesystem? Det fins ingen fast definisjon av hva er Trygd. Den varierer fra land til land, forfater til forfater og organisasjon

Detaljer

1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND?

1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND? Hva er EU? 2.0 HVA ER EU? 2.1 EN KJAPP GJENNOMGANG AV HISTORIEN TIL EU 2.1.1 FREDSPROSJEKTET: KULL- OG STÅLSAMARBEIDET (1950 52) 2.1.2 ROMA-TRAKTATEN (1957 og 1958) 2.1.3 EF OG UTVIDELSE (1963 93) 2.1.4.

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Katarína Ružičková Utvikling av kvinnerollen i det norske samfunnet mellom 1850 og 1913. Veien fra avhengighet

Detaljer

Audun Lysbakkens tale til landsmøtet

Audun Lysbakkens tale til landsmøtet Audun Lysbakkens tale til landsmøtet (Med forbehold om endringer) Kjære landsmøte, kjære SV Takk for en god dag i går. Takk for ærlighet, raushet og mot. Takk for tilliten. Mitt bysbarn Georg Johannessen

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

En orientering fra Utenriksdepartementet. Romatraktaten blir til

En orientering fra Utenriksdepartementet. Romatraktaten blir til En orientering fra Utenriksdepartementet Romatraktaten blir til EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt i parentes): EF De Europeiske

Detaljer

Sett i lys av internasjonale, nasjonale og lokale forhold

Sett i lys av internasjonale, nasjonale og lokale forhold Sett i lys av internasjonale, nasjonale og lokale forhold «Paa østsiden av Christianiafiorden og nogle faa Miles nedenfor Mos, ligger en liten, malerisk og tryg Havn kalt Larkoul» (J. W. Edy, 1804) Et

Detaljer

stemmerett i Norge og Stavanger

stemmerett i Norge og Stavanger Kampen for kvinnenes stemmerett i Norge og Stavanger KARI NATVIG HELLIESEN HVORDAN BEGYNTE DET? Da Stortinget 11. juni 1913 vedtok allmenn stemmerett også for kvinner, hadde det en lang forhistorie. Og

Detaljer

S E N T E R P A R T I E T

S E N T E R P A R T I E T Bli med på laget! S E N T E R PA RT I E T SENTERPARTIET SENTERPARTIET Velkommen med på laget! Hva er det vi i Senterpartiet har å tilby deg som nytt medlem? Hva er det du bør vite mer om Senterpartiet,

Detaljer

DRÅPEN. Hvitvaskeren Høybråten. Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort. Nr. 1 2005. 4. årgang. Dråpen 1/05 1

DRÅPEN. Hvitvaskeren Høybråten. Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort. Nr. 1 2005. 4. årgang. Dråpen 1/05 1 Nr. 1 2005 4. årgang DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T F O R S J Ø F O L K Hvitvaskeren Høybråten Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort Dråpen 1/05 1 Annonsepriser i Dråpen 1/1 side 4 farger..........

Detaljer