MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: Tid: Ordinært FSK fra kl. 10.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 12.09.2007 Tid: 09.00 Ordinært FSK fra kl. 10."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: Tid: Ordinært FSK fra kl Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) Temaer/orienteringer, kl Besøk fra Uganda, - kommunene Mukono og Lugazi. En kort presentasjon av hvert parti (før behandling av sakslista) SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /07 * REFERATSAKER FORMANNSKAPS- OG KOMMUNESTYREMØTER 0088/07 * KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL SLUTTBEHANDLING 0089/07 * "STEDSUTVIKLING GRANAVOLLEN-ST.PETRI/HADELAND FOLKEMUSEUM" AVSLUTNING AV PROSJEKT OG ANBEFALINGER OM VIDERE ARBEID 0090/07 * DIGITALE VERKTØY TIL KOMMUNESTYRET? INNSTILLING FRA POLITISK ARBEIDSGRUPPE HØSTEN /07 STØTTE TIL ETABLERING AV SIVA-BASERT NÆRINGSHAGE PÅ HADELAND 0092/07 * SELSKAPSKONTROLL AV HRA AS OPPNEVNNING AV ARBEIDSGRUPPE 0093/07 * TILLEGGSBEVILGNING - UTBEDRING/REHABILITERING AV SENTRALFYR PÅ VEGSENTRALEN

2 Saksnr: 07/ /07 KLAGE FRA NABO - OPPFØRING AV PLASTHALL, GNR.282 BNR.222 HADELAND KORNSILO OG MØLLE BA, 0095/07 GNR.107 BNR.61 FNR.1 - KLAGE PÅ AVSLAG OM NY UTSETTELSE PÅ TILKNYTNING TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT 0096/07 PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR JAREN PARK 0097/07 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR TRINTOM SKOLE 0098/07 * PRIVAT PLANFORSLAG FOR LINDHEIM GNR. 158 BNR. 18 OG 29 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BENTESTUA - ALMSGJERDINGEN 0099/07 SØKNAD OM FORLENGELSE AV DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - ODDVAR OG INGER STAXRUD, SVENSKERUD, GNR. 61 BNR /07 GNR. 35 BNR. 1 OG 21 - FRADELING AV BOLIGTOMT INGVALD STRUKSNES 0101/07 GNR. 171 BNR. 8 - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ FRADELING AV BOLIGTOMT/SØKNAD GERD MARIE WOXEN OG IVAR STUBBERUD 0102/07 GNR. 229 BNR. 14 SØKNAD OM DISPENSASJON FDELING AV GRUNNEIENDOM 0103/07 * ORGANISERING AV BRANNVESENET - SAMARBEID MED LUNNER KOMMUNE 0104/07 * OPPRETTELSE AV KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 0105/07 * INTERKOMMUNAL LEGEVAKTSENTRAL - DAG/NATTLEGEVAKTORDNING 0106/07 * GRØNN ENERGIKOMMUNE - IGANGSETTING AV ARBEIDET MED ENERGI- OG MILJØPLAN 0107/07 SØKNAD OM BIDRAG/STØTTE 1. HALVÅR 2007 Sekretariatet for rådmann og ordfører for ordføreren Eli Stigen konsulent

3 Sak 0087/07 REFERATSAKER FORMANNSKAPS- OG KOMMUNESTYREMØTER Saksbehandler: Eli Stigen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 07/00180 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0087/07 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Saken tas til orientering. Saksdokumenter: Regionrådet for Hadeland, protokoll fra møte Eldrerådet, innkalling til møte Gran ungdomsråd, protokoll fra møte Gran overformynderi Årsmelding 2006 HABIOL: Protokoll fra Generalforsamling Hadeland energi AS Møtebok fra ordinær generalforsamling Hadeland Kraft AS Møtebok ordinær generalforsamling Vedlagt: Side 3

4 Sak 0088/07 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Anders Paulsen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 06/00457 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0038/06 Formannskapet PS 0019/06 Kommunestyret PS 0001/06 Styringsgruppe kommuneplan PS 0123/06 Formannskapet PS 0056/06 Kommunestyret PS 0001/07 Styringsgruppe kommuneplan PS 0007/07 Formannskapet PS 0003/07 Kommunestyret PS 0002/07 Styringsgruppe kommuneplan PS 0066/07 Formannskapet PS 0063/07 Kommunestyret PS 0009/07 Gran Ungdomsråd PS 0012/07 Gran Ungdomsråd PS / Styringsgruppe kommuneplan PS 0088/07 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Det fremlagte forslaget til kommuneplanens samfunnsdel med vedtatte endringer vedtas som Kommuneplanens samfunnsdel for Gran kommune Kommuneplanens samfunnsdel for Gran kommune erstatter Kommuneplanens samfunnsdel for Gran kommune fra vedtakstidspunktet. Saksdokumenter: Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune Høringsuttalelse fra Statens vegvesen Vedlegg: Høringsuttalelse fra Statens vegvesen Arealdelen Høringsuttalelse fra Gran Eldreråd Høringsuttalelse fra Gran Idrettsråd Høringsuttalelse fra Hadeland Kvinnefotballklubb Høringsuttalelse fra Forum Bjoneroa Høringsuttalelse fra Gran almenning Høringsuttalelse fra Gran handel og håndverk Høringsuttalelse fra Gran bygdeliste Høringsuttalelse fra Lygnalia Grunneierlag BA Høringsuttalelse fra Tekna / Nafo, Gran kommune NOTAT: Forslag til ny visjon for Gran kommune Vedlagt: Side 4

5 Sak 0088/07 Saksopplysninger: Gran kommune har arbeidet med revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel om lag halvannet år. Det ble gjennomført planseminar i kommunestyret i mars Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble lagt ut til høring i oktober De ble avholdt folkemøter i januar Planprogrammet hadde høringsfrist i slutten av januar Det ble avholdt planseminar 2 for kommunestyret i mars Høringsutkastet av kommuneplanens samfunnsdel ble behandlet politisk i juni Det ble arrangert nytt folkemøte i juni 2007 i forbindelse med at plandokumentet ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Planprogram til Kommuneplanens arealdel har vært på høring i samme periode som planutkast til Kommuneplanens samfunnsdel. Under hele planprosessen har alle virksomhetsområder i kommunen vært jevnlig involvert. Det har kommet inn 12 høringsuttalelser til Kommuneplanens samfunnsdel (pr ). Det er stor variasjon uttalelsene imellom. Uttalelsene vitner om godt engasjement, og at mange har arbeidet meget grundig med høringsdokumentet. Uttalelsene fra statlige og regionale myndigheter gir udelt positive uttrykk for at kommuneplanen gir en grundig og god beskrivelse av fremtidige utfordringer for Gran kommune. De fleste uttalelsene gir en positiv tilslutning til kommuneplanen. En av uttalelsene gir imidlertid klart uttrykk for at hovedsynspunkter i planen ikke samsvarer med Gran kommunes fremtidige utfordringer. Flere uttalelser peker på at idretten ikke er godt nok dekket i planens formuleringer. De uttrykker at det er vanskelig å se at breddeidretten er godt nok dekket av formuleringer knyttet til kulturområdet. Endringer Ved politisk behandling av høringsutkastet i juni 2007, ble det opplyst fra rådmannen at også administrasjonen hadde behov for å arbeide mer med noen deler av planen i høringsperioden. Dette gjaldt i første rekke mål og strategier, spesielt i kapittel 6 om kommunale tjenester, samt kapittel 7 om kommuneorganisasjonen. Rådmannens forslag til endringer, etter denne bearbeidingen, fremkommer i form av markeringer i dokumentet. Rådmannen foreslår også følgende endringer: kapittel 1.1 Justering av utviklingsretning strykes kapittelet var tenkt å være en oppsummering av de viktigste retningsjusteringer med tanke på høringsprosessen det legges til et eget kapittel 6.8 som omhandler brann- og redningstjeneste. I tillegg foreslår rådmannen, med bakgrunn i de innkomne høringsuttalelsene, disse endringene: at strategipunktet om videreutvikling av fjernvarmenett i kap endres at det legges til et strategipunkt i kapittel om bioenergi at det teksten i kapittel 6.2 suppleres med formuleringer om idrett Alle foreslåtte endringe som er omtalt over er markert i plandokumentet. Side 5 av 62

6 Sak 0088/07 Fra rådmannens side gis det ikke fortløpende vurderinger av andre konkrete endringsforslag fra høringsuttalelsene på dette stadium av planprosessen. Alle konkrete endringeforslag fra høringsuttalelsene er imidlertid angitt (innrykket) nedenfor i saksfremstillingen. Forslag til visjon Det har kommet inn en rekke forslag til ny visjon for Gran kommune. Disse er samlet i et eget notat som følger som vedlegg til saken. Presentasjon av høringsuttalelser Fylkesmannen i Oppland mener plandokumentet gir en grundig og god beskrivelse av kommunens utfordringer på ulike områder. Videre peker fylkesmannen på viktigheten av at planen følges av et konkret handlingsprogram og at tiltak innarbeides i budsjett og økonomiplan. Fylkesmannen er også positiv til planens mål om effektiv arealutnytting i nye boligområder og fortetting i etablerte felt. Ingen konkrete endringsforslag Oppland fylkeskommune, fagenhet regional utvikling har avgitt felles uttalelse for høringsutkastet av Kommuneplanens samfunnsdel og planprogrammet til Kommuneplanens arealdel. De mener samfunnsdelen er lett tilgjengelig og oversiktlig, og at det går tydelig frem hvilke områder og temaer kommunen ønsker å legge vekt på i framtida. De peker også på at det er også positivt hvordan samfunnsdelen og arealdelen er knyttet sammen. Fylkeskommunen peker også på at det er positivt at det legges vekt på at boligområder skal tilrettelegges for å fremme aktivitet, helse og trivsel, med fokus på gang- og sykkelvegnett, tilgang til frilufts- og rekreasjonsområder, lekeområder, universell utforming og trygghet for barn og unge. Til kapittel 8 om regionalt samarbeid bemerkes det: «Vi ser at kommunen fokuserer på fordelene av et regionalt samarbeid med nabokommunene, og hvordan deres ulike profiler kan styrke hverandre. Det er viktig for oss som regional myndighet å få fram slike synspunkter/holdninger bla. ved behandling av ulike plansaker i regionen.» Konkrete forslag til endringer i kommuneplanen: Under 3.2 Nasjonale føringer, må det legges til St.meld.nr.26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Under 3.3 regionale planer/dokumenter bør det medtaes Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland, godkjent i Miljøverndepartementet og Jordvernstrategi for Oppland, vedtatt i Fylkeslandbruksstyret i Oppland. Oppland fylkeskommune, fagenhet kulturvern skriver at samfunnsdelen gjør på en klar og spennende måte rede for de utfordringene kommunen står ovenfor. De mener det er en viktig utfordring for kommunen å stimulere innbyggerne til å bygge tett, framfor spredt. Ingen konkrete endringsforslag Statens vegvesen Side 6 av 62

7 Sak 0088/07 mener at kommuneplanens samfunnsdel gir en grundig og god beskrivelse av kommunens utfordringer på ulike områder. For kommentarer til enkelttema henviser Statens vegvesen til sin egen høringsuttalelse til planprogrammet for kommuneplanens arealdel, datert I denne kommenteres blant annet tema som støy, byggegrenser, avkjørsler, skoleveg, overordnede føringer, trafikksikkerhetsplan, Rv.4 og øvrike riks- og fylkesveger. Ingen konkrete endringsforslag Eldrerådet i Gran ser med bekymring på de store utfordringene pleie- og omsorgstjenesten står overfor de nærmeste årene. De peker spesielt på viktigheten av å etablere gode omsorgsboliger bemannet med omsorgspersonell. Eldrerådet mener det er viktig med både levende bygder og sentrumsutvikling og påpeker at en forutsetning for aktiv deltakelse i samfunnet er gode kommunikasjonsmidler. De mener servicebusstilbudet bør utvides, og at det bør satses på offentlig kommunikasjon i grendene. Ingen konkrete endringsforslag Gran idrettsråd mener at idretten er totalt uteglemt i kapittel 6.2 «Kultur og fritid». De skriver blant annet: «Den organiserte idretten i Gran kommune organiserer ca 2000 barn og ungdom i alderen år. Det er viktig at en så stor gruppe ikke bare drukner i kulturbegrepet». Videre etterlyses økt ambisjonsnivå fra Gran kommuns side i kommunal tilrettelegging av gode arenaer og rammevilkår for den organiserte idretten. Idrettsrådet slutter seg ellers til uttalelsen fra Hadeland kvinnefotballklubb. Ingen konkrete endringsforslag. Hadeland kvinnefotballklubb mener det er beklagelig at «den frivillige idretten igjen er usynliggjort i ett av Gran kommunes viktige plandokumenter». De påpeker videre, i tilknytning til kapittel 6.2 «Kultur og fritid», at det ikke er mulig, selv med en velvillig og bred tolkning av kulturbegrepet, å se at breddeidretten er med der. Konkrete forslag til endringer i kommuneplanen: Det foreslås at det i kommuneplanens samfunnsdel legges til et avsnitt om idrett, hvor det brukes identiske målsettinger som de som brukes som kultur i avsnitt 6.2. Dette vil gi følgende målformuleringer i kommuneplanen: Mål vi vil: ha et idrettstilbud med høy kvalitet, mangfold, bredde og tilbud til alle (Idrett for alle) ha fokus på idrett som ressurs i utviklingen av levende, attraktive og konkurransedyktige sentrumsoråder og grender i Gran kommune (Stedsutvikling) Strategier for å nå målene skal vi: ha et dynamisk og godt samarbeid mellom offentlige, frivillige og profesjonelle idrettsaktører arbeide for målrettet og aktiv kommunal tilrettelegging av gode arenaer og rammevilkår for idrett ha gode offentlige tilbud til masseidretten i regi av kommunale institusjoner som Gran Idrettshall for håndballen og andre tilbud til andre typer breddeidrett se idrett som et naturlig utgangspunkt for næringsutvikling, reiseliv og stedsutvikling Forum Bjoneroa Side 7 av 62

8 Sak 0088/07 er positive til utvikling i sentrumsområdene, så lenge kommunen også fokuserer på å opprettholde livskraftige lokalsamfunn. De ser det også som positivt at kommunen legger opp til en mer aktiv boligpolitikk. Ingen konkrete endringsforslag. Gran almenning fremhever skogens betydning i klimasammenheng og for bærekraftig utvikling. De ønsker å få fremhevet i kommuneplanens samfunnsdel skogens fundamentale betydning som CO2-binder i primærproduksjonsfasen, samtidig som den leverer råstoff for å dekke samfunnets behov for miljøvennlige byggematerialer, papir og andre basale behov. Gran almenning ser positivt på målsettingene innen bioenergi og landbruk i kapittel 5.3, men de etterlyser strategier for å nå målene i kapittel Gran almenning ser også positivt på muligheten for utvikling av hytteområder, og mener at lokalisering av hytteområder i Gran, som ligger nær store befolkningssentra, vil kunne bidra til mer bærekraftig hytteutvikling i Norge ved kortere reiseavstand og avlastning av presset på fjellheimen. De er imidlertid ikke positive til planens formulering om at fremtidige hyttefelt må være sjølforsynt med fornybar energi. Konkrete forslag til endringer i kommuneplanen: Til kap 2.1 og 5.1 foreslås det at jordbruksarealer endres til jord- og skogbruksarealer Det foreslås å innarbeide mål og strategi for at miljøvennlige valg også omfatter valg av produkter med basis i fornybare ressurser tre istedenfor stål, plas og betong der dette er mulig Til kap foreslås det med henvisning til teksten i å ta inn et strategipunkt knyttet til kommunens målsettinger innen bioenergi og landbruk Gran handel og håndverk har avgitt en fyldig høringsuttalelse med generelle kommentarer og en rekke kommentarer og innspill til enkeltavsnitt. De beskriver en del hovedlinjer de mener utviklingen i Gran kommune bør handle om og fastslår at «Vi opplever at den foreliggende planen i stor grad beskriver en god innretning for å ivareta de ovennevnte forhold». Gran handel og håndverk mener det er gitt en lite heldig omtale av Hadelandsparken i plandokumentet (kap 8.4.1), og at denne kan oppfattes som en uforbeholden støtteerklæring til de skisser om utvikling som er presentert, uten at det tas forbehold om innhold og utforming. Konkrete forslag til endringer i kommuneplanen: Til 4.2: Overordnede mål: Gran kommune skal ivareta sitt ansvar som vertskommune for regionens sentrumsfunksjon, og fremme en utvikling av Gran sentrum som en mangfoldig og trivelig småby. Til 8.3 Kommunesammenslutning: Gran kommune vil søke å samarbeide med Lunner kommune med tanke på at dagens to kommuner sammensluttes til en ny «Hadeland kommune.» Side 8 av 62

9 Sak 0088/07 Gran bygdeliste har avgitt en omfattende høringsuttalelse. I det følgende trekkes det frem en del momenter fra høringsuttalelsen, og noen steder er momenter fra uttalelsen kommentert. Uttalelsen inneholder langt mer og kan vanskelig ytes full rettferdighet gjennom kommentarer i et saksframlegg. I høringsuttalelsens sammendrag pekes det på at det er uheldig å «finne opp» en visjon etter at planer, mål og strategier er fastlagt. De mener at planen sammenblander begrepene fortetting og sentralisering. Gran bygdeliste mener det er feil å snakke om sentralisering i Gran kommune, og skriver «Det settes fram påstander om at det har pågått og pågår en sentralisering i Gran, når det ikke er grunnlag for å konkludere med annet enn (i beste fall) en forsiktig forttetting». De er også kritiske til om sentralisering og urbanisering er det som skal til for at folk skal flytte til Gran, og mener slike resonnementer bygger på gjetninger og antakelser. Det gis også klart uttrykk for at de ikke ønsker «sentralisering og urbanisering i Gran kommune fordi noen antar at dette er saliggjørende for kommunen». Det påpekes også at man savner en diskusjon av fordeler og ulemper ved innføring av eiendomsskatt i forhold til de målsettinger som kommuneplanen omtaler. Videre i uttalelsen gis det klart uttrykk for at Gran bygdeliste ikke deler planens syn på temaet bosettingsmønster og sentralisering, og hvordan momenter omkring dette er utnyttet i plandokumentet. Temaet får relativt bred behandling i høringsuttalelsen. Her gjengis ett eksempel fra kapittel 5.2.3, hvor det bemerkes at «Det er liten grunn til å anta at utviklingen (dvs. sentraliseringa) ikke vil fortsette, står det i forslaget (planutkastet). Landet sett under ett viser en entydig trend. Dette er, som det skrives, kun en antagelse så det er liten grunn til å være skråsikker på at dagens tendens vil fortsette ubrutt i all overskuelig framtid, spesielt ikke ettersom utviklingen i andre land viser den motsatte tendens. Det hevdes (i planutkastet) at:... det er grunnlag for å anta at både arbeidsmarked og steders urbane kvaliteter en viktige momenter ved et områdes attraktivitet. Det synes som en klar tendens at tettbygde områder med urbane kvaliteter tiltrekker seg mer tilflytting enn områder som preges av spredt bebyggelse. Dette er ikke i samsvar med konklusjonen i avsnitt 2.2. om årsak til kommunens positive utvikling siste år. Hvorfor man er såpass sikre på at fortetting i og nær sentrumsområdene vil gjøre Gran til mer attraktive tilflyttingssteder begrunnes ikke. Gran Bygdeliste mener det er meget betenkelig dersom viktige strategiske endringer i kommuneplanen skal baseres på antakelser som ikke er mulig å etterprøve/spore.» Angående mål påpekes det at «Gode mål er konkrete, realistiske, målbare og tidsbestemte. Mål som ikke er konkrete nok og ikke forpliktende i form av kvantifisering eller tidspunkt for oppnåelse, tenderer til å bli mer brukt i festtaler enn som styringsverktøy». Og det spørres om målene i kommuneplanen er gode nok, eller om de er for mange. Til kapittel om Grendeutvikling foreslås det at sitatet fra dokumentet «Grunnlag for justering av Gran kommunes overordnede mål drøftingsnotat» strykes. For øvrig mener de at grendenes betydning for Gran fremkommer på en balansert å god måte i avsnittet, og de understreker viktigheten av at dette også får sterkt fokus i den nye (endelig vedtatte) kommuneplanen. Til kapittel bemerker Gran bygdeliste: «Idretten er nær uteglemt i hele høringsdokumentet. Idretten representerer et svært viktig tilbud til barn og unge og er sannsynligvis det området som bidrar mest til sunne holdninger og helse i den yngre delen av Side 9 av 62

10 Sak 0088/07 befolkningen. Det er ikke usannsynlig at idretten reduserer behovet for svært kostbar oppfølging av ett antall unge som ellers vill falt utenfor. Derfor fortjener idretten en tydeligere og mer fyldig omtale/behandling (på linje med kulturomtalen) i den ferdige kommuneplanen (selv om det eksisterer en egen kommunedelplan for området). Slik det er fremstilt nå, er det et nær ensidig fokus på kultur.» Uttalelsen fra Gran bygdeliste kommenterer også en rekke andre tema og enkeltavsnitt i plandokumentet. Det etterlyses mange steder bredere og mer nyansert behandling av tema og det foreslås nye tema som burde vært behandlet i planen. Disse gjennomgås ikke i detalj i saksframlegget, men nedenfor gjengis deres konkrete forslag til endringer i plandokumentet: Konkrete forslag til endringer i kommuneplanen: Til kap 4.3 Overordnede mål: Gran Bygdeliste mener punktene 1 og 3 fra forrige versjon av kommuneplanen må tas inn igjen: 1. Gran kommune ønsker en befolkningsvekst på 1,5 % (ca 200 personer) og vil føre en politikk som bygger opp under den eksisterende grendestrukturen. 3. Gran kommune vil ha et barnehage-, skole- og kulturtilbud som har god kvalitet, bygger opp under grendestrukturen og bidrar til trygge oppvekstmiljøer. Til kapittel spørres det om målet om å viderutvikle nett for fjernvarme slik at kommunen kan ha et godt utbygd nett for fjernvarme og legge om til bioenergi i så stor utstrekning som praktisk og økonomisk mulig bør omskrives til at kommunen bør påta seg en oppgave med å tilrettelegge/stimulere/hjelpe til med at målet nås Til kap foreslås det at formuleringen: Gran kommune bør fortsatt legge til rette for spredt boligbygging i den grad dette samsvarer med nasjonale føringer og kommunale målsettinger endres til Gran kommune skal aktivt markedsføre og tilrettelegge for en økning i spredt boligbygging, i den grad dette ikke hindres av nasjonale føringer Til kap 5.2.4: Mål og strategier befolkningsutvikling: legge til rette for å opprettholde levende grender med gode bomiljøer og nødvendige kommunale tjenestetilbud foreslås endret til styrke grendene ytterligere som attraktive boområder, med gode bomiljøer og kommunale tjenester Til kap Grendeutvikling: Det foreslås at sitatet fra dokumentet «Grunnlag for justering av Gran kommunes overordnede mål drøftingsnotat» strykes. Til kap 6.1 Oppvekst og læring (i første avsnitt i underavsnittet «Skole»): Trivsel og læringsresultater i skolene i Gran ligger noe over gjennomsnitt for landet forslås erstattet med Grendeskolene i Gran representerer unike verdier som har gjort at Gran kommune kommer ut blant landets beste kommuner med hensyn til læringsmiljø. Vi ønsker å ivareta og styrke denne posisjonen. Grendeskolene har dessuten sterk forankring i Side 10 av 62

11 Sak 0088/07 lokalmiljøet og sikrer barna trygge oppvekstmiljøer. Disse verdiene ønsker vi å ivareta. De bidrar til å gjøre Gran til en god kommune å bo i, og de gjør Gran til en attraktiv tilflyttingskommune for barnefamilier. Til kap 6.1 siste avsnitt før målene foreslås erstattet med: Det bør være sammenheng mellom bosettingsmønster og skolebeliggenhet. Ved planlegging av nye boligområder må det tas hensyn til skolekapasitet og gjøres nødvendige vurderinger med hensyn til mulige endringsbehov. foreslås erstattet med: Skolene bør utbygges i takt med utbygging av boligområder. Grendestrukturen og grendeskolene utgjør to vesentlige fortrinn ved det å bo i eller flytte til Gran kommune, og det er viktig å se skole og boligbygging som to sider av samme sak i planleggingsprosessene. Til kap strategier ha høyt fokus på læring og tilpasset opplæring for alle foreslås erstattet av ha læringsmiljøer som er blant landets 10% beste og sikre alle tilpasset opplæring, inkludert elever med spesielle behov Til kap 6.6 Tekniske tjenester Det må tas inn i kommuneplanen formuleringer som forplikter kommunen til å sikre fortsatt fergedrift uavhengig av eierskap Til kap 7 Vår organisasjon Det foreslås å tilføye et nytt underkapittel 7.x.x Kommunen og de ansatte Gran kommune skal være en foregangskommune i arbeidet mot diskriminering på grunn av kjønn, seksuell legning, etnisk bakgrunn, hudfarge, religion eller alder. Det skal gjøres klart for hele organisasjonen at slik diskriminering ikke kan aksepteres. Ledere på alle nivåer har et spesielt ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø, og arbeidet for å motvirke mobbing og diskriminering på arbeidsplassen er en selvfølgelig del av dette ansvaret. Gran kommune vil oppfordre alle ansatte til å bruke sine kunnskaper og sitt engasjement i samfunnslivet også utenfor arbeidsplassen. Kommunens ansatte utgjør viktige ressurser i lokalsamfunnet, og de ansatte bør derfor oppmuntres til å delta aktivt i forenings- og kulturliv og offentlig ordskifte, alt etter egne interesser og ønsker. Det skal ikke legges begrensninger på de ansattes muligheter til å ytre seg offentlig om alle saker av allmenn interesse, utover de begrensningene som følger av taushetsplikt i arbeidsforhold. Til kap 10.2 Fremtidige boligområder Det foreslås å legge til et avsnitt som begynnelse på kapittelet Ved planlegging av nye boligområder skal det legges stor vekt på boligsøkendes egne ønsker. Dette prinsippet skal også gjelde ved fradeling av tomter til boligformål, godkjennelse av bruksendring og all saksbehandling som vedrører boligbygging. Det foreslås at følgende setning Side 11 av 62

12 Sak 0088/07 I arealplanen bør det pekes på områder hvor fortetting kan styrke det etablerte bosettingsmønsteret i området erstattes med Arealplanen bør identifisere områder hvor omregulering og videre utbygging kan styrke det etablerte bosettingsmønsteret Lygnalia Grunneierlag BA har avgitt høringsuttalelse med kommentarer til kapittel «10.4 Fremtidige hytteområder». De er generelt positive til formuleringer vedrørende fremtidige hytteområder. De mener det er positivt at kommunen gjennom planen synes å legge forholdene godt til rette for utvikling av hytteområde rundt Lygna. Det stilles spørsmål ved om formuleringen «Det bør vurderes om framtidige hyttefelt må være sjølforsynt med (fornybar) energi» (kap 10.4) bør stå slik i planen, med henvisning til økonomi og energibehov. Ingen andre konkrete endringsforslag Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening, Gran kommune og Nafo Naturviterne, Gran kommune mener planen virker omfattende og godt gjennomarbeidet. Det påpekes at Gran kommune er avhengig av en administrasjon med kompetanse, erfaring og ressurser for å kunne gjennomføre de oppgaver som kommuneplanens samfunnsdel legger opp til, og at Gran kommune sin tjenesteyting og service til befolkningen står og faller med de ressurser som stilles til rådighet. Ingen konkrete endringsforslag. Vurdering: Det har vært godt engasjement rundt kommuneplanprosessen så også i høringsrunden for selve plandokumentet. Det har kommet inn mange innspill og konkrete forslag til endringer, og mange har lagt ned et betydelig arbeid med plandokumentet. Uttalelsene viser at det er store variasjoner mellom ulike syn, og den endelige justeringen av teksten i plandokumentet må fremkomme som resultat av politisk behandling. Rådmannen har derfor ikke avgitt egne vurderinger knyttet til de mange konkrete endringsforslagene, bortsett fra tre steder: 1. Teksten i plandokumentet er endret i tråd med forslaget fra Gran almenning om å ta inn et punkt knyttet til bioenergi under strategier i kapittel Flere høringsuttalelser antyder at idretten synes å være uteglemt i kommuneplanen. Rådmannen vil imidlertid understreke at idrett anses å være inkludert i kulturbegrepet, og dette er blant annet ved at overskriften på kapittel 6.2 nevner både kultur og fritid. Formuleringene som gjelder frivillige organisasjoner og samarbeid mellom det offentlige og private omfatter også idrett. Gran kommune har en egen kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, hvor både idrettens betydning og anleggsstrategi behandles. Idretten er derfor ikke utelatt fra kommunedelplanen. Det er også tatt inn forslag til et nytt avsnitt, «Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for alle», i kapittel I kapittel er strategipunktet om å «viderutvikle nett for fjernvarme slik at» justert i henhold til anbefalingen fra Gran bygdeliste. Angående Gran handel og håndverks kommentar om at kommuneplanen uttaler seg om «Hadelandsparken» på en uheldig måte, kan rådmannen kan vanskelig se at formuleringen bør Side 12 av 62

13 Sak 0088/07 oppfattes som uforbeholden støtte til en bestemt utforming eller et bestemt innhold knyttet til området som er beskrevet som «Hadelandsparken». Når planer for området foreligger, vil Gran kommune uttale seg til disse. Utsagnet i kommuneplanen sier lite mer enn at det ses som positivt at det kan ligge an til en utvikling sør for Grua som kan bli spennende for hele Hadelandsregionen. Angående Gran bygdelistes merknader knyttet til målene i utkast til kommuneplan, vil rådmannen bemerke at Gran kommunes mål har ulik karakter på ulike nivå i plansystemet. Målene i budsjett og økonomiplan skal i stor grad være mer konkrete, målbare og tidsbestemte enn i kommuneplanen. Kommunen er inne i en prosess hvor målsettingen er å skape bedre sammenheng i målene ned igjennom plansystemet. Arbeidet med ny kommuneplan har vært en viktig del av denne prosessen, som vil fortsette med budsjett og økonomiplan Gran Bygdeliste savner en diskusjon og konklusjon i høringsdokumentet vedrørende eiendomsskatt. Eiendomsskatten er innført på bakgrunn av ganske «ferske» politiske vedtak i Gran kommune, basert på klare politiske valg. Rådmannen ser derfor ingen grunn til at administrasjonen skal igangsette en drøfting av eiendomsskatt i forbindelse med revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel. Det er grunn til å uttrykke tilfredshet med at statlige og regionale myndigheter, som har avgitt uttalelse, gir udelt og positivt uttrykk for at planen gir en god beskrivelse av Gran kommunes utfordringer. Rådmannen innstiller på at det fremlagte plandokumentet med markerte endringer vedtas som Kommuneplanens samfunnsdel for Gran kommune. Side 13 av 62

14 Sak 0089/07 "STEDSUTVIKLING GRANAVOLLEN-ST.PETRI/HADELAND FOLKEMUSEUM" AVSLUTNING AV PROSJEKT OG ANBEFALINGER OM VIDERE ARBEID Saksbehandler: Kjersti Andresen Arkiv: C52 &40 Arkivsaksnr.: 04/02731 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0142/04 Formannskapet PS 0071/04 Kommunestyret PS 0001/05 Styringsgruppe for stedsutvikling Granavollen PS 0002/05 Styringsgruppe for stedsutvikling Granavollen PS 0001/07 Styringsgruppe for stedsutvikling Granavollen PS 0002/07 Styringsgruppe for stedsutvikling Granavollen PS 0089/07 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Prosjektrapporteringen for prosjektet Stedsutvikling Granavollen St. Petri/Hadeland Folkemuseum godkjennes og legges til grunn for videre drifts- og utviklingsarbeid i området. Saksdokumenter: Prosjektplan Stedsanalyse for Granavollen St.Petri (tilgjengelig på Ideskisse for Kjørkevangen * Kun for styringsgruppa (tilgjengelig på Anbefalinger fra prosjektgruppa Vedlagt: Nei * Saksopplysninger: Prosjektperioden for prosjektet Stedsutvikling Granavollen St. Petri/Hadeland Folkemuseum er nå formelt ute. Vedlagte dokument Rapport med anbefalinger fra prosjektgruppa oppsummerer arbeidet, presenterer prosjektgruppas anbefalte innsatsområder, foreslår en rekke konkrete tiltak og foreslår organisering av videre arbeid. Den langsiktige visjonen for området er: Vi skal ta vare på og utvikle det unike kulturlandskapet i området Granavollen St. Petri/Hadeland Folkemuseum, slik at det kan framstå som et nasjonalt mønsterområde for hvordan bruk og vern kan kombineres og være en ressurs for trivsel, kulturliv og verdiskapning Formålet med prosjektet har vært å involvere lokalsamfunn og lokale, regionale og nasjonale myndigheter til medvirkning for å få til en bærekraftig utvikling i dette unike kulturlandskapsområdet. Hovedtemaene vi har tatt for oss er Bruk og vern av kulturlandskapet, natur og kulturbasert næringsutvikling og kulturprofilering Arbeidet er gjennomført av den lokale prosjektgruppa, tre ressursgrupper/arbeidsgrupper og innleide konsulenter, i tillegg til prosjektleder i 50% stilling. Prosjektgruppa har i løpet av to års perioden hatt møte ca hver annen måned. Prosjektgruppas anbefalinger er et resultat av kunnskap vi har tilegnet oss gjennom arbeidet med Stedsanalysen, Områdeplanen, arbeidet med tiltak på Kjørkevangen, og ikke minst dialogen i gruppene. Side 14

15 Sak 0089/07 Regionale og nasjonale myndigheter har vært med å finansiere prosjektet, det er avholdt møter om ulike tema og de har vært invitert til idedag om Kjørkevangen. Dersom vi på sikt skal nå den langsiktige visjonen for området, kreves først og fremst kunnskap om kvalitetene i området, enighet om tiltak/innsatsområdet og et stort lokalt engasjement og samarbeid. I tillegg må det være en politisk vilje til å prioritere tiltak. Prosjektgruppas anbefalinger er inndelt i ni innsatsområder med flere tiltak knyttet til hvert tema. Innsatsområdene henger nøye sammen og tiltakene må sees i sammenheng. Det er naturlig at kommunen tar initiativ og gjennomfører noen tiltak, mens andre må gjennomføres av andre aktører i området slik som Kirken, Hadeland Folkemuseum, privat næringsliv osv. Mange tiltak må gjennomføres som samarbeid mellom flere. Vurdering: Verdiene og kvalitetene i dette unike området er nå grundig dokumentert og presentert. I prosjektet har det vært lagt vekt på en bred prosess og involvering av ulike interesser. Dette har vært viktig for å skape felles forståelse for verdiene og for ulike syn på hvordan området bør utvikles. Gjennom prosjektet er det bygd opp en solid fundament å bygge videre utvikling på. Erfaringen fra prosjektarbeidet har vært at det er lett å skape interesse og engasjement for området, også på regionalt og nasjonalt nivå. Dette kan brukes bevisst i videre arbeid. Prosessen som har vært gjennomført har skapt forventninger hos alle involverte. Skal vi nå opprettholde tillit og troverdighet er det avgjørende at prosjektet følges opp med videre arbeid. Kommunen må følge opp stedsutviklingsprosjektet på flere måter. I kap 5 i Prosjektgruppas anbefalinger er dette beskrevet. På overordnet nivå anbefales det at kommunen tar initiativ til å opprette et kontaktforum for Granavollen - Tingelstadhøgda for utveksling av informasjon og dialog om aktuelle tema. Det foreslås konkrete oppfølgingsprosjekter knyttet til etablering av et Nasjonalt Pilegrimssenter/Informasjonssenter og knyttet til kulturbasert næringsutvikling. Øvrige anbefalte tiltak, som kommunen må gjennomføre, må innarbeides i kommunen som drifts- og forvaltningsoppgaver. Forvaltning av kulturarv og kulturlandskap er tverrfaglige fagfelt, som berører mange virksomheter i kommunen. De mest opplagte er: kultur, plan, landbruk, teknisk drift og eiendom. Det er derfor viktig å opprettholde klare overordnede mål som sikre kvalitetene i dette unike kulturlandskapsområdet, og at foreslåtte tiltak prioriteres. For å sikre videre støtte fra regionalt nivå er det viktig at videre arbeid, spesielt arbeidet med kulturbasert næring og Nasjonalt Pilegrimssenter, søkes forankret i regionalt handlingsprogram. Evaluering av prosess: Det er brukt mye tid på prosesser for innvolvering og medvirkning. Det har vært en god dialog lokalt i arbeidsgruppene og med regionalt nivå. I denne fasen av utviklingsarbeidet har dette vært viktig. Prosjektet har ikke kommet så langt som ønskelig i arbeidet med kulturprofilering og næringsutvikling, men forslagene til nye prosjekt er direkte knyttet til disse temaene. Prosjekt økonomi: Side 15 av 62

16 Sak 0089/07 Endelig regnskap er ikke ferdig men prosjektet er gjennomført innenfor budsjett. Av et budsjett på kr har kommunen andel vært kr i eget arbeid og kr i egne midler. De andre finansieringskildene er Riksantikvaren, Oppland fylkeskommune. Fylkesmannen i Oppland, Regionrådet og Statens vegvesen. Prosjetkgruppas konklusjon: I Gran har vi et felles ansvar for å ta vare på et av Norges mest verdifulle kulturmiljø og kulturlandskap i området Granavollen St. Petri/Hadeland Folkemuseum. Anbefalte tiltak og innsatsområder er foreslått med tanke på at området på sikt skal framstå som et nasjonalt mønsterområde for hvordan bruk og vern kan kombineres og være en ressurs for trivsel, kulturliv og verdiskapning. Rådmannens slutt-kommentar: Siden rådmannen er oppnevnt som prosjektansvarlig for prosjektet Stedsutvikling Granavollen St. Petri/Hadeland Folkemuseum, er det ved prosjektavslutningen naturlig å knytte noen kommentarer sett i rådmannsperspektiv. Vedlagte prosjektrapport m/prosjektgruppas anbefalinger presenteres som et arbeid i regi av prosjektgruppa og må leses som med det som utgangspunkt. Anbefalingen består av flere oppfølgingstiltak blant annet i form av ulike delprosjekter. Gjennomføring av tiltak som for eksempel oppfølging av ideskissen for Kjørkevangen vil bli fulgt opp som del av administrasjonens innspill til Budsjett- og økonomiplan for I løpet av prosjektperioden har Gran kommune utarbeidet og vedtatt en egen Kommunedelplan for Kultur som aktivt løfter fram temaene kultur, næring og kulturprofilering. Prosjektgruppa framholder selv at de ikke har kommet så langt som ønskelig i arbeidet med dette perspektivet. Rådmannen er derfor opptatt av at dette arbeidet videreføres. Innenfor gjeldende budsjettramme er det på bakgrunn av dette allerede tatt initiativ til utvikling av et forprosjekt innenfor dette området. Målet er med utgangspunkt i Stedsutviklingsprosjektet for Granavollen St.Petri/Hadeland folkemuseum, å utarbeide et hovedprosjekt som inviterer til regionalt samarbeid innenfor feltet kultur, næring og kulturprofilering. Side 16 av 62

17 Sak 0090/07 DIGITALE VERKTØY TIL KOMMUNESTYRET? INNSTILLING FRA POLITISK ARBEIDSGRUPPE HØSTEN 2007 Saksbehandler: Gaute Øvrebotten Arkiv: 036 Arkivsaksnr.: 06/02297 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0065/07 Formannskapet PS 0061/07 Kommunestyret PS 0090/07 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Saken oversendes det nye kommunestyret for realitetsbehandling. Saksframstilling og arbeidsgruppas notat (med vedlegg) følger oversendelsen. Saksdokumenter: Rapport fra politisk arbeidsgruppe Evaluering av politisk organisering i Gran kommune (med vedlegg) mai 2007 Saksutredning (med vedlegg) og vedtak kommunestyresak 100/06 Referat fra arbeidsgruppas møte Digitale verktøy til kommunestyret? underlagspapir utarbeidet for arbeidsgruppas møte (med vedlegg) Vedlagt: Nei Nei Saksopplysninger: Gran kommunestyre nedsatte på førjulsvinteren 2006 en arbeidsgruppe med oppdrag å evaluere gjeldende politiske organisering og med mandat til å forslå endringer. Arbeidsgruppa la fram sine anbefalinger i kommunestyrets junimøte Kommunestyret vedtok da at den politiske organiseringa i Gran kommune opprettholdes men justeres i lys av jevnakermodellen - etter noen nærmere angitte hovedprinsipper (se protokoll sak 61/07). Kommunestyret vedtok videre å gjenoppnevne arbeidsgruppa med to oppdrag. Det første som besvares ved dette dokumentet gjaldt: Legge fram en anbefaling om og i hvilken grad kommunestyrets medlemmer i neste periode skal utstyres med elektroniske verktøy. Forslaget skal kostnadsberegnes for å kunne medtas i budsjettarbeidet. Arbeidsgruppa fikk frist til kommunestyremøtet i september. Arbeidsgruppa har bestått av: Therese Alm (Ap), Pål Eriksen (Ap), Helge Midttun (SV), Kari Marie Engnæs (SP), Knut M. Lehre (KRF), Anne-Lise Bleie (H) og Einar Ellefsrud (FRP). Fra administrasjonen har Berit Halvorsen (kst rådmann) og Gaute Øvrebotten (kontorsjef/sekretær for arbeidet) deltatt. Arbeidsgruppa har avholdt ett møte. Vurdering: Side 17

18 Sak 0090/07 Arbeidsgruppa ser at elektronisk distribusjon av dokumenter er et tiltak som kan benyttes for å forenkle og effektivisere folkevalgtes hverdag. Dette har vært praktisk arbeidshverdag for flere komiteer, arbeidsgrupper og utvalg. Som heldigitale eksempler kan nevnes arbeidsgruppa som har arbeidet med denne saken, skolestrukturkomiteen, kulturplankomiteen og styringsgruppa for planarbeid Gran sentrum. Formannskapet har også langt på vei benyttet e- postvarsling (med tilhørende vedlegg eller lenke til publiserte dokumenter) til møteinnkalling til formannskapets arbeidsmøte og som supplering til ordinær postutsendelse. Da har det vært overlatt det enkelte medlem å skrive ut papirene eller benytte egen bærbar PC som verktøy. Mengden av papir i forbindelse med politiske møter er betydelige. Dette har en direkte kostnad til papir, kopiering og porto, samt at det er et praktisk arbeid som utføres (kopiering, pakking osv.). Bruk av elektronisk formidling vil i tillegg til redusert produksjonsinnsats også bety vesentlig forenkling for mange folkevalgte, - for andre en midlertidig utfordring. Samlet sett sannsynligvis en forbedring for den politiske virksomheten. Ikke minst dersom hele produksjons- og distribusjonslinja kunne digitaliseres; men vi er ikke der i dag: En må påregne at deler fortsatt må gå på papir. Beregning viser at innsparingspotensialet for 27 heldigitale kommunestyremedlemmer, dvs alle sakspapirer kun digitalt, er ca per år (for papir, kopiering og porto; arbeidstid ikke innregnet). Men kostnadene ved en overgang til heldigital arbeidsform overstiger innsparingen dersom ikke alle kostnadene skal belastes den enkelte folkevalgte. Arbeidsgruppa har sett på enkle beregninger både for godtgjøring for bruk av eget datautstyr og for anskaffelse av bærbar PC til kommunestyrets medlemmer; utgiftene blir raskt 3-5 ganger større enn innsparingen (for disse 27). Mer bruk av dataverktøy og elektronisk kommunikasjon blei vurdert i forbindelse med budsjettet for 2004, det vil si i overgangen mellom to kommunestyreperioder. Ett av argumentene som da var framme, var at det ikke skulle være et krav om minimums dataferdigheter for å kunne stille til valg for kommunestyret. I dag kunne en legge til: Ha bredbånd i huset. Sjøl om mange flere folkevalgte i dag allerede har PC hjemme, og sjøl om flere av disse også har en brukbar linje ut til internett, så er det enda ganske mange som er uvante med (og kanskje direkte redde for eller uvillige til å lære seg å beherske) dataverktøyene. Sjøl om Høykomsøknaden skulle utløse bedret bredbåndsdekning i Gran, vil det fortsatt være problemområder der det ikke finnes andre alternativer enn analog linje eller ISDN (og tellerskritt). Arbeidsgruppa ser at tida nok kunne være mer moden i dag enn i 2003, men er sterkt i tvil om det er det avtroppende kommunestyret som skal avgjøre spørsmålet på vegne av det kommende. Det er mye mer naturlig at det nye kommunestyret tar standpunkt: De har konkret kjennskap til PC-ferdighetene og PC-tettheten blant medlemmene i kommunestyret, og de vil vite helt konkret hvor stort problemet med manglende eller utilstrekkelig internett-tilgang er. Arbeidsgruppas anbefaling (innstilling) til kommunestyret er: At det sittende kommunestyre ikke tar standpunkt til sakens realiteter, men oversender saken til behandling i det nyvalgte kommunestyret. Side 18 av 62

19 Sak 0090/07 At oversendelsen må understreke det er viktig at det nye kommunestyret ikke lar saken bli liggende. Gruppeledermøtet og administrasjonen må forventes å samarbeide målrettet for å finne og ta i bruk nye elektroniske løsninger i bredest mulig omfang der det ligger godt til rette for det. Uansett framdrift, så anbefales det at gruppeledermøtet drøfter status og muligheter i forbindelse med hvert budsjett i perioden. At kommunestyret sammen med oversendelsen av saken også anbefaler det nye kommunestyret å etablere som en fast rutine at sakslister sendes som e-post til medlemmer i kommunestyre og utvalg. E-posten skal inneholde lenke til eller info om hvor mottaker kan finne ytterligere sakspapirer for nedlastning. Dette skal gjøres selv om sakspapirene sendes per post. (Dokumenter/saker unntatt offentlighet skal fortsatt kun sendes i papirversjon.) å etablere en oversikt over kommunestyrets medlemmer med e-postadresser på kommunens hjemmeside. Side 19 av 62

20 Sak 0091/07 STØTTE TIL ETABLERING AV SIVA-BASERT NÆRINGSHAGE PÅ HADELAND Saksbehandler: Ole Edvard Sand Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 05/01299 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0091/07 Formannskapet Innstilling: Gran kommune signaliserer positiv vilje til å tegne en aksjepost i SIVA-basert næringshage på Hadeland. Størrelsen på posten avklares i samråd med Lunner og Jevnaker kommuner. Saksdokumenter: Søknad dat fra interimstyret for Hadelandshagen Vedlagt: ja Saksopplysninger: Det tre hadelandskommunene har fått henvendelse fra Interimsstyret for Hadelandshagen v/leder Gunnar Haslerud om støtte til etablering av en SIVA-basert næringshage på Hadeland (SIVA = Selskapet for industrivekst SF). Til orientering legges ved kopi av søknaden som er utformet etter samtale med de tre ordførerne, samt forretningsplan for innværende år. Forløperen til interimsstyret var et relativt omfattende prosjekt, som ble initiert av regionrådet og gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av representanter for de tre kommunene og næringslivet, samt regionkoordinator. Det ble gjennomført befaringer bl.a. på et tilsvarende prosjekt på Kapp (den gamle melkefabrikken), i Vågå og på Fagernes, som alle synes vellykket. Etter at interimsstyret ble dannet, vedtok regionrådet på møte i september 2004 et tilskudd på kr ,-. Målsettingen med selskapet er å skape nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser samtidig som eksiterende arbeidsplasser sikres på en god måte. Vurdering: Næringshagen er i tråd med foreslått strategi i høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel. Næringshage-konseptet er utviklet av SIVA, som vil gi tilskudd i en etableringsperiode (4-5 år). Det forutsettes at næringslivet deltar aktivt i form av eierskap. Fylkeskommunalt/statlig tilskudd bør også kunne gis. Rådmannen anbefaler at eventuelt tilskudd gis i form av kjøp av aksjer. Tilskudd til etablering og /eller drift vil måtte belastes driftsbudsjettet. Gran kommune har som kjent stor grad av byrdefull pendling, og det er stort behov for nye arbeidsplasser på Hadeland. Rådmannen mener dette er et godt prosjekt med tanke på nye arbeidsplasser i regionen. Størrelsen på aksjeposten bør vedtas i egen sak etter en nærmere diskusjon med de to andre kommunene. Side 20

21 Sak 0092/07 SELSKAPSKONTROLL AV HRA AS OPPNEVNNING AV ARBEIDSGRUPPE Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 04/01612 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0092/07 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten fra Innlandet Revisjon IKS om selskapskontroll med HRA AS til orientering. 2. Det oppnevnes en interkommunal arbeidsgruppe med en representant fra hver av kommunene Ringerike, Gran, Lunner, Jevnaker og Hole som gis følgende mandat: Utarbeide og fremme forslag til kommunestyret om en felles eierstrategi overfor HRA AS. Vurdere selskapets vedtekter og gi innspill til generalforsamlingen om eventuelle forslag til justeringer. Arbeidsgruppa må ha tilgang til juridisk kompetanse. 3. Uttalelse fra selskapet, rådmannen og kontrollutvalget skal innhentes før endelig forslag til omforent eierstrategi og eventuelle vedtektsendringer legges fram for kommunestyret. 4. Til arbeidsgruppa velges: a. Medlem: b. Varamedlem:. 5. Kommunestyret konstaterer at HRA AS ikke har utarbeidet noe fullstendig selvkostregnskap. Selskapet kan derfor ikke dokumenter at gebyrene for husholdningsavfallet er i tråd med selvkostprinsippet, jf. kravene i forurensningsloven m/forskrifter og retningslinjer på området. Selskapet må utarbeide slik dokumentasjon i forbindelse med oversending av forslag om gebyrsatser for Det forutsettes i den forbindelse at kostnader til pliktig etterdrift av deponiet ta med i gebyrgrunnlaget, og at kravene til etterdriftsfond er oppfylt. 6. Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for en politisk behandling av kommunens eierstrategi for de øvrige selskaper der kommunen er engasjert.. Saksdokumenter: Oversendelse fra kontrollutvalget av Vedlagt: Side 21

22 Sak 0092/07 Saksopplysninger: Det henvises til vedlagte rapport - Selskapskontroll av Hadeland og Ringerike avfallselskaputført av Innlandets Revisjon IKS og innstilling til kommunestyret fra kontrollutvalget. Side 22 av 62

23 Sak 0093/07 TILLEGGSBEVILGNING - UTBEDRING/REHABILITERING AV SENTRALFYR PÅ VEGSENTRALEN Saksbehandler: Rolf Smedstuen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 07/01727 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0093/07 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Kr ,- bevilges til virksomhetsområde 4.2 Samferdsel, parkdrift for utskifting av ny fyrkjele og ellers nødvendig rehabilitering av fyrrom på vegsentralen i Brandbu. 2. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet. Saksdokumenter: Brannsynrapport av feier Tibud på ny fyrkjele samt deler av nødvendig rehabilitering av fyrrom, rørlegger arbeid ved tilkobling tilbud fra tre lokale rørleggere Vedlagt: Nei Nei Saksopplysninger: Vegsentralen, eller utestabens møteplass og lager, er tidligere Statens Vegvesen sitt lagerområde i Brandbu. Bebyggelse med tekniske innstalasjoner er stort sett det samme som under oppstart tidlig på femtitallet. Slik også med stedets sentralfyr, som på produksjonsplate oppgis å være en Hamjern type 2 B, produsert i Fyrkjelen har årlig ettersyn av godkjent rørlegger, serviceavtale, den blir vedlikehold slik at den fungerer til nødvendig oppvarming, men ellers er fyrrom og kjele som opprinnelig. Ved årlig ettersyn av kjele framkom behov for snarlig utskifting av denne, dette på grunn av meget dårlig stand og derfor også meget dårlig virkningsgrad/økonomi. Ved brannsynsrapport fra , og nå den , har feiere påpekt flere mangler som bør utbedres. Ved brannsyn nå i august står følgende.: Fyrkjelen har rustet i stykker og får fyringsforbud da den ikke lenger anses oppfylle de krav som stilles til en slik kjele. I tillegg påpekes det mangler ved den bygningsmessige utførelsen. Tilbud på leveranser/ arbeid er innehentet og beregnet kostnad i tillegg til innsats fra egne mannskaper er beregnet til ca. kr Vurdering: På grunn av en rett forestående vinter og behov for fyring i bygningen er det svært viktig at tiltak for å rette opp mangler ved fyringsanlegget settes i gang snarest. I denne situasjonen vurderes det som uaktuelt med bruk av biovarme. Dette ville medføre for høye etableringskostnader og avstanden til nærmeste leverandør er for stor. Side 23

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 20.06.07 0069/07 INTERPELLASJON VEDR. GRAN KOMMUNES PRESSEREGLEMENT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 20.06.07 0069/07 INTERPELLASJON VEDR. GRAN KOMMUNES PRESSEREGLEMENT MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 19.09.2007 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.09.2007 Tid: 17.00 21.00

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.09.2007 Tid: 17.00 21.00 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.09.2007 Tid: 17.00 21.00 Forfall: Gry Haugsbakken (Ap) Pål Eriksen (Ap) Svein Tingvold (Ap) Ellen Steen Bækken (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/187 Saksnr. Utvalg Møtedato 8/15 Planutvalg 12.03.2015 12/15 Kommunestyret 26.03.2015 OFFENTLIG ETTERSYN- FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2025

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 Forfall: Ellen Steen Bækken (Ap) Pål Herbrand Eriksen (Ap) Dag Ellefsrud (Frp) Anne Katrine Raassum (Ap) Varamedlemmer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 11/3135 Saksbehandler: Bjørn Bjerke Larsen, telefon: 33 06 78 05 virksomhet teknikk og miljø Klima og energiplan - Tjøme kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 22.06.2007 Tid: kl.10:00 Forfall: Kari Marie Engnæs, Gran, Anne Lise Bleie, Gran, Diann Wallin, Oppland Fylkeskommune Varamedlemmer: Hans Bjørge, Gran,

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 10214 F-sak 037/2014 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningsloven 4 og 11 Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja KOMMUNEPLANENS

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget.

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00 Forfall: Einar Ellefsrud (Frp) Gry Haugsbakken (Ap) Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Kl. 18.00: Felles informasjon med hovedutval for helse og velferd

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas.

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas. Arkivsaksnr.: 12/2376-19 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40. Lise Marie Lomsdal forlot møtet kl. 21.30 etter behandling av sak 14/07.

PROTOKOLL. Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40. Lise Marie Lomsdal forlot møtet kl. 21.30 etter behandling av sak 14/07. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Ole Strøm (GBL) Roald Braathen (Ap) Magne Egil Stenberg (Frp) Einar Ellefsrud (Frp) Kari Anne Jønnes (H) Finn

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 10. mars 2011 kl 19.30 på Kommunehuset. SAK NR. 03/11 ANNENGANGS BEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-705 2016/78-29 12.05.2016 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innsikten SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden.

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Tirsdag 01.02.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0111/06 * FINANSIERING AV KJØP AV BOLIG -GNR. 151 BNR. 81

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0111/06 * FINANSIERING AV KJØP AV BOLIG -GNR. 151 BNR. 81 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.09.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN / NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN / NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021/ NASJONAL TRANSPORTPLAN

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 10:00 13:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig FRP

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/13 13/307 RULERING "PLAN FOR IDRETT- OG FRILUFTSLIV 2014-2017"

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/13 13/307 RULERING PLAN FOR IDRETT- OG FRILUFTSLIV 2014-2017 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Bystyresalen rådhuset Møtedato: 12.12.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MERK TIDSPUNKTET

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.02.2005 Tid: 1700-1900 Forfall: Marianne Fuglesang (H) Pål Eriksen (AP) Tor Kittelsrud (AP) Varamedlemmer: forfall Gunn Seigerud (H) Anne Lene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND MØTEDATO: 24.11.2006 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 39 44/06 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 23.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR GAUSDAL 2016-2019 Vedlegg: 1: Planstrategi for Gausdal kommune 2012 2015, vedtatt 21. juni

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Møtested: Tegnesalen, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Møtested: Tegnesalen, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Møtested: Tegnesalen, Åmot Rådhus Dato: 17.11.2015 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Torbjørn

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.06.2006 Tid: 12.00 13.30 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 25.08.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: Tirsdag 24.03.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-21.30 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 04.04.2013 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet.

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. Fra administrasjonen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov - 2012-2015 Det kommunal plansystemet Kommunal planstrategi Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplaner Kommunedelplaner Områderegulering

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING Arkivsaksnr.: 13/1025 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 136/13 Formannskapet 15.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Innkomne innspill

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret

MØTEINNKALLING. Valgstyret MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 05.02.2015 kll 1200 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer