Veileder for plassering av avfallsbeholdere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for plassering av avfallsbeholdere"

Transkript

1 Veileder for plassering av avfallsbeholdere Til hjelp ved utforming og plassering av standplasser for Renovasjonsetatens avfallsbeholdere og -containere

2 Innhold: Planlegging av standplassen....side 4 Abonnementsforhold...Side 5 Atkomstforhold og beholder-/containerplassering....side 6 Beholder- og containertyper...side 7 Beregning av nødvendig beholdervolum...side 11 Avfallsbrønn...Side Mer kildesortering i Oslo...Side Eksempler på standplasser Side 17 Stålcontainere....Side 21 Dette heftet er tenkt som hjelp til planlegging av plassen der du skal ha avfallsbeholderen. Heftet gir tips til utforming av steder og gir deg samtidig kunnskap om de krav som gjelder i Oslo kommune. Heftet gir huseiere, gårdeiere, styrer og vaktmestere i borettslag og sameier et verktøy ved etablering av nye eller utvidelse av eksisterende plasser for avfallsbeholdere. I veilederen er det lagt vekt på å gi informasjon om praktiske, operative og fleksible løsninger. Det er også vist eksempler på gode standplasser. kildesortering av plastemballasje og matavfall i 2009, og du kan lese mer om dette på side 14. Plastsekker egner seg ikke til kildesortering, så dette er en løsning vi vil gå bort fra, se også side 10. «Renovasjonsforskrifter for Oslo gjeldende for husholdningsavfall» er Oslo kommunes forskrifter for håndtering av avfall fra samtlige av kommunens husstander. Forskriftene opplyser om de regler som Oslo kommune har for plassering, atkomst, underlag med mer i forbindelse med standplassene. Stedet der avfallsbeholderne/containerne plasseres kalles standplass, og dette ordet vil heretter bli benyttet i veilederen. De har blant annet til hensikt å sikre at hentingen av avfallet kan skje så hensiktsmessig som mulig både for renovatører og kunder. For å få plass til flere beholdere, kreves det større arealer enn målene på hver enkeltbeholder skulle tilsi. Denne situasjonen gjør det svært aktuelt å planlegge standplassen nøye før forandringer gjøres, og samtidig ha «blikk» for fremtidige utvidelser. Husk at din standplass for avfallsbeholdere er våre renovatørers arbeidsmiljø! Med litt innsats kan en standplass gjøres pen. Det vil eksemplene i denne veilederen vise. Alle husholdninger skal ha tilbud om egne beholdere for papir i tillegg til restavfallet. Oslo kommune starter med Ta gjerne kontakt med REN på e-post eller telefon Utgitt av Renovasjonsetaten (REN), Oslo kommune Januar 2008 Redaktør: Elin Struksnæs Layout: Oktan Alfa as Tegninger: Rolf Skøien Trykk: Elanders Novum Opplag: 1000 Trykt på 130 gr. Cyclus Print 02 03

3 Planlegging av standplassen Bruk tid på planlegging av standplassen. God planlegging er halve arbeidet, og du slipper å gjøre ting om igjen senere. Ansvaret for en tilfredsstillende standplass er ditt, så det lønner seg å gjøre jobben skikkelig med én gang! Nedenfor følger en «sjekkliste» for hva du må ta stilling til Vurdér hvor stor beholderkapasitet du trenger. Vurdér hvor mye av totalvolumet som skal være til kildesorterte fraksjoner (f.eks. papir) og hvor mye som skal være til resten av avfallet (restavfallet). (Normalt er papir ca. 30 % av totalvolumet). Vurdér om det skal være én standplass for hvert enkelt hus/oppgang, eller felles standplasser for flere hus eller oppganger, eventuelt felles standplass for én av avfallstypene. (Her kan det være penger å spare!) i forbindelse med planleggingen. For å finne ut av hvordan du skal løse hvert enkelt punkt, vises det til de etterfølgende kapitler. Alle disse problemstillingene får du hjelp med i de neste kapitlene. Abonnementsforhold Ved bestilling av nye avfallsbeholdere/-containere må følgende opplysninger sendes til Renovasjonsetaten: Alle relevante adresser samt gårds- og bruksnummer (i de tilfeller hvor flere abonnenter ønsker å dele beholdere/containere, må samtlige adresser, gårds- og bruksnummer oppgis). Kontaktperson med adresse og telefon på dagtid. Eventuell tillatelse for utplassering av beholdere/containere ved angitte plasser dersom abonnenten ikke selv disponerer arealet (abonnenten må selv sørge for å få den av grunneier før bestilling). Skisse som viser følgende (eksempel er vist i figur 1): Alle standplasser i forhold til de nærmeste veier. Avstanden må være mindre enn 10 m. Alle standplasser i forhold til de nærmeste husnummer. Flytting av beholdere/containere skal bare skje etter avtale med Renovasjonsetaten. I noen tilfeller vil abonnenter som får avfallsbeholder for en ny avfallstype (f.eks. restavfallsbeholder for nye abonnenter eller papirbeholder) ikke være i stand til å opprette forskriftsmessige standplasser straks. Disse abonnentene gis da en rimelig frist av Renovasjonsetaten for opparbeidelse av permanent standplass. Dispensasjon kreves ikke for dette tidsrommet. Figur 1 Eksempel på skisse Ønskes plastbeholdere med hjul eller stålcontainere? Hvilken størrelse ønskes på beholderne? Undersøk hvilken innsamlingsfrekvens som gjelder i ditt område. Vurdér om antall beholder vil øke i fremtiden. Skal det settes av plass til flere beholdere? Alle veibredder (gjelder for private veier/- arealer). Eventuelt bredde og høyde på porter som søppelbilene må passere. Tenk fremover, er det plass til utvidelse av standplassen dersom det kommer nye krav til kildesortering i forhold til det som er i dag? Sjekk om det er gode atkomstforhold for den som skal kaste avfallet. Har gangveien fra utgangsdøren til standplassen hindringer som gjør det vanskelig å bruke standplassen? Er den tilgjengelig også om vinteren? Sjekk om det er gode atkomstforhold for renovasjonsbilen og for renovatøren som skal trille beholderne fra standplassen til renovasjonsbilen. Finn ut hvor stort areal som trengs til standplassen. Ønsker du å bygge inn beholderne for å få standplassen til å se penere ut? Ved bygging/utvidelse av standplassen må byggeforskriftene følges. Det er bare huseier, gårdeier, styre, vaktmester med delegert myndighet eller forretningsfører i borettslag, sameier og lignende som kan inngå abonnementsavtaler om f.eks. bestilling av avfallsbeholdere. Alle standplasser skal godkjennes av Renovasjonsetaten før de kan tas i bruk. Hvis avfallsmengdene tilsier det, kan Renovasjonsetaten med hjemmel i renovasjonsforskriftene pålegge abonnenten å øke volumet/antall avfallsbeholdere. Renovasjonsetaten kan også pålegge abonnentene å ha beholdere for forskjellige avfallstyper. Dersom standplassen er låst, må Renovasjonsetaten ha én nøkkel for hver av avfallstypene som skal hentes. Dette er nødvendig fordi det ofte benyttes forskjellige biler for henting av de ulike avfallstypene. Dører som er låst medfører ekstra ulempetillegg! STANDPLASS HUS NR.=? Navn på gate/vei Avstand til veien Veibredde Navn på gate/vei Standplasser som bygges som boder eller leskur, krever at det sendes søknad om byggetillatelse til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

4 Atkomstforhold og beholder-/containerplassering Beholder- og containertyper Det bør være lett og naturlig atkomst til standplassen både for beboere og for renovasjonsbilen. Forøvrig gjelder følgende for atkomst/plassering: Det skal være maksimum 10 meter avstand mellom standplassen og stoppestedet for renovasjonsbilen. For stålcontainere skal renovasjonsbilen kunne rygge helt inntil. Stigning på atkomstveien fra standplass til bil må ikke overstige 1:7, og pålessingsstedet må være tilnærmet flatt. For 660 l beholder bør atkomstveien være flat eller svakt hellende mot bilen. Bredden (lysåpning) for dørgjennomgang må være minst 1 meter. Høyden (lysåpning) for dørgjennomgang/overbygget standplass må være minst 2 meter. Luftehull i veggene til avfallsbod bør ha minst 10 cm bredde/høyde. Lukkete avfallsbod/-rom må ha belysning (min. lysstyrke 100 lux), og bør ventileres. Dør til avfallsbod/-rom skal være tilnærmet terskelfri og kunne festes i åpen stilling. Kant som er mer enn 2,5 cm høye må utstyres med fast trilleramp. Hellningen må ikke overstige 1:4. Stålcontainer skal ha 1,5 meter klaring på begge sider. Avstanden mellom to containere som står ved siden av hverandre skal være minimum 2 meter. Fri høyde som kreves for tømming av stålcontainere er 5 meter. Privat vei som søppelbilen må kjøre på, må kunne tåle et akseltrykk på 11,5 tonn. Veibredde må være minimum 3 meter (ved rygging 3,5 meter) med en skulder på 0,5 meter på hver side. Hvis søppelbilen skal kjøre gjennom en port for å komme til standplassen, må porten være minimum 3,0 meter bred, og ved rygging 3,5 meter. Høyden må være minimum 3,6 meter. Før etablering av alle former for avfallsboder og skur må det sendes søknad om byggetillatelse til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Ved etablering av nye eller utvidelse av eksisterende standplasser skal fast plass avsettes for egne beholdere til papir og til annet avfall. I tillegg bør det settes av plass for en tredje beholder. Alle standplasser må være tilgjengelige for renovatørene/ renovasjonsbilene hele året. Det vil si at standplassen må måkes og strøs om vinteren. Parkering av sykler, biler, verktøy etc. foran standplassen må ikke forekomme. Helst bør alle beholdere på hjul plasseres under tak. Av hensyn til renovatørenes arbeidsmiljø bør det sørges for enklest mulig tilgang til håndtakene på beholderne. Renovasjonsetaten har følgende oppsamlingsenheter som benyttes til avfall. Vi gjør oppmerksom på at det bare er Renovasjonsetatens beholdere/containere som Beholdere Hvor mange husstander de ulike beholderstørrelsene passer for er veiledende tall og vil variere med husstandens størrelse, graden av kildesortering o.l. 140 liter plastbeholder for restavfall og papir Mål: Bredde 500 mm, dybde 550 mm, høyde 1100 mm Passer for: Restavfall: 1 liten husstand ved tømming hver uke 2-3 mindre husstander ved tømming 3 ganger pr. uke Papir: 1 husstand ved tømming hver 4. uke skal benyttes for henting av avfall fra husholdninger via Renovasjonsetatens transportører i Oslo. Ingen andre har anledning til å inngå avtaler om innhenting av slikt avfall. Underlaget for beholder med hjul skal være fast stabilt underlag dvs. asfalt, betong, steinheller, trykkimpregnert tre eller tilsvarende. Dette gjelder også for trillevei for 660 l beholdere. Gressunderlag eller løs singel kan ikke aksepteres for beholder med hjul! For stålcontainer skal underlaget være asfalt, betong, grus eller subbus. Standplass for to avfallscontainere AVFALLSCONTAINERE RENOVASJONSBIL 8,5 m. 7,5 m. 2,0 m. 8,5 m. 7,5 m. 2,0 m. Min. radius 7,5 m. Abonnenten kan om ønskelig plassere beholderne på steder som ikke er iht. forskriftene. Beholderne må trilles frem til kjørevei av abonnenten selv. Blir ikke dette gjort, vil beholderne ikke bli tømt! Abonnenten er selv ansvarlig for å skaffe seg opplysninger om tømmedager hos Renovasjonsetatens kundetorg. 4,5 m. 3,5 m. 4,5 m. 3,5 m. Standplass for en avfallscontainere AVFALLSCONTAINER RENOVASJONSBIL Min. radius 7,5 m. 240 liter plastbeholder for restavfall og papir Mål: Bredde 600 mm, dybde 750 mm, høyde 1150 mm Passer for: 1 husstand ved tømming hver uke 3-4 husstander ved tømming 3 ganger pr. uke (indre by) Papir: 1 husstand ved tømming hver 4. uke (u/slisselokk) 3-4 husstander ved tømming hver 2. uke (m/slisselokk)(indre by) 4,5 m. 3,5 m. 4,5 m. 3,5 m. 3,5 m. 3,5 m. 4,5 m. 4,5 m. Privat vei Privat vei Skissene over viser minimumsmål som kreves for plassering av stålcontainere

5 330 liter plastbeholder for restavfall Mål: Bredde 700 mm, dybde 900 mm, høyde 1150 mm Maksimalvekt, fylt: 50 kg Passer for restavfall fra: 2 3 husstander ved tømming hver uke 4 7 husstander ved tømming 3 ganger pr. uke (indre by) 400 liter plastbeholder for restavfall og papir Mål: Bredde 1000 mm, dybde 750 mm, høyde 1150 mm Maksimalvekt, fylt: 80 kg Passer for: Restavfall fra: 3-4 husstander ved tømming 1 gang pr. uke. 6-9 hustander ved tømming 3 ganger pr. uke (indre by). Papir: 3-6 husstander ved tømming hver 4. uke husstander ved tømming hver 2. uke husstander ved tømming 1 gang hver uke (indre by). 660 liter plastbeholder for restavfall og papir Mål: Bredde 1260 mm, dybde 770 mm, høyde 1250 mm Maksimalvekt, fylt: 100 kg Passer for: Restavfall: 4 6 husstander ved tømming hver uke husstander ved tømming 3 ganger pr. uke (indre by) Containere Stålcontainere finnes i fire forskjellige størrelser; 2000 L, 4000 L, 6000 L og 8000 L, og har to forskjellige bruksområder; papir og restavfall. Papircontaineren har spalte mens restavfallscontaineren finnes i to typer, henholdsvis sjaktluker og store dører. Containerne er identiske, men har utskiftbare innkastmoduler som gjør dem veldig fleksible! Containerstørrelse Type Passer for Innkasttype Bredde Dybde Høyde 2 m 3 (2000 L) Restavfall husstander med Ovenpåliggende 2 m 2 m 1,25 m tømming hver uke luker 4 m 3 (4000 L) Restavfall husstander med Sjaktluker 2 m 2,7 m 1,8 m tømming hver uke Store dører Papir husstander med Papirspalte tømming hver uke husstander med tømming hver 2. uke 6 m 3 (6000 L) Restavfall husstander med Sjaktluker 2 m 3,5 m 1,8 m tømming hver uke Store dører Papir husstander med Papirspalte tømming hver 4. uke husstander med tømming hver 2. uke 8 m 3 (8000 L) Restavfall husstander med Sjaktluker 2 m 4 m 1,8 m tømming hver uke Store dører Restavfallsmoduler Papir husstander med Papirspalte tømming hver 4. uke husstander med tømming hver 2. uke Papirmudul Papir: 4 6 husstander ved tømming hver 4. uke 8 12 husstander ved tømming hver 2. uke husstander ved tømming hver uke (indre by) Sjaktluker Store dører Papirspalte 08 09

6 Beregning av nødvendig beholdervolum Dette kapitlet er en hjelp til å finne ut hvor mange beholdere eller containere du trenger til avfallet ditt. Det du må vite er hvor mange ganger i uken beholderne blir tømt. Dersom tømmefrekvensen for avfallstypene er annet enn hver uke, må dette tas hensyn til ved beregningen av beholdervolumet. Oslo er delt i to når det gjelder tømmefrekvenser for avfallsbeholdere/containere. Grovt sett kan vi si at grensen går mellom indre og ytre by. Indre by regner vi som områder med bygårder og gatenavn, ytre by er resten av kommunen. Indre by har tømming av restavfall 3 ganger pr. uke. Papiret tømmes normalt hver 2. uke, men av hensyn til plassmangel kan det gis tillatelse til ukentlig tømming. Ytre by har tømming av restavfall 1 gang i uka. Papiret tømmes normalt hver 4. uke. Borettslag og større boligsameier kan få tømming av papir hver 2. uke. Abonnenter med ekstra mye papir kan bestille en større beholder for papir uten ekstra kostnad. Husk at hvis en husholdning er ekstra flink til å kildesortere avfallet eller generer lite avfall, kan en 140 l beholder til restavfallet være tilstrekkelig. Nedenstående tabell viser gjennomsnittstall for avfallsmengde/volum pr. husstand pr. uke. Avfallsmengden vil variere i forhold til husholdningens størrelse og sammensetning. Størrelse husholdning Totalt beholdervolum Andel restavfall Andel papir liter pr. uke liter pr. uke liter pr. uke Små leiligheter Store leiligheter Eneboliger og lignende Husk at farlig avfall og mindre elektriske og elektroniske apparater levers til miljøstasjon, minigjenbruksstasjon eller til hentebilen når det er bydelsvise innsamlinger. Større elektriske og elektroniske apparater og større mengder farlig avfall skal leveres til gjenbruksstasjon. Eksisterende sekkerenovasjon skal i størst mulig utstrekning skiftes ut. Vi anbefaler at alle som har sekkestativ leger forholdene til rette for bruk av plastbeholder på hjul. Tillatt maksimalvekt på en 180 l sekk er 25 kg. Sørg for at du har tilstrekkelig beholder/ containervolum. Det er ikke lov å overfylle beholderne slik at lokkene står åpne. Husk også at alle beholdere/containere må være lett tilgjengelige på tømmedagene. Beholderne vil ikke bli tømt hvis det er hindringer i veien eller beholderne står bak låste dører som renovatørene ikke har nøkler til. Har du ekstra avfall en gang i blant, kan du kjøpe sekkebonger til sekker og sette disse ved standplassen. Bongene selges på de fleste bensinstasjoner med miljøstasjoner for farlig avfall og ved vårt kundetorg i Nydalen. Se våre nettsider:

7 Avfallsbrønn Avfallssug En avfallsbrønn er basert på utvendig nedkastpunkt koblet til en stor avfallssekk fra 1300 liter til 5000 liter som er gravd ned i bakken. Kostnader ved kjøp/vedlikehold dekkes av borettslaget/sameiet/utbygger. Avfallsbrønn gjør bomiljøet tryggere og triveligere først og fremst fordi avfallet oppbevares i et lukket system under bakkenivå. Videre kan avfallet fra et stort antall beboere oppbevares i felles oppsamlingspunkt på utsiden av boligområdet. Dette gjør beholdere, containere, avfallshus/ skap overflødige, samtidig som verdifullt areal frigjøres til andre og mer hyggelige formål. Et avfallssug er basert på innvendige eller utvendige nedkastpunkt koblet til et rørledningsnett der avfallet suges etter vakuumprinsippet til et fast oppsamlingspunkt. Avfallssug gjør bomiljøet tryggere og triveligere først og fremst fordi avfallet oppbevares i et lukket system. Videre kan avfallet fra et stort antall beboere transporteres automatisk til felles oppsamlingspunkter på utsiden av bolig-området. Dette gjør beholdere, containere, avfallshus/ skap overflødige, samtidig som areal frigjøres til andre og mer hyggelige formål. Fordeler ved avfallsbrønn: Verdifull plass/areal ute eller inne spares fordi brønnene er plassert under bakkenivå. Systemet er selvkomprimerende og gir av den grunn en volumgevinst. Hygieniske fordeler fordi temperaturen i i brønnene holder seg lav om sommeren. Ivaretar kommunens krav til utvidet kildesortering. Ivaretar renovatørens arbeidsmiljø Sparer det ytre miljø for unødvendig kjøring i boligområdet Det finnes to typer avfallssug: 1. Et mobilt system der en bil står for oppsugingen av avfall fra mindre lagringstanker (fig. 1). Avfallet kastes i innvendige eller utvendige nedkast og lagres midlertidig i en lukket lagringstank som så tømmes av sugebil. Koblingspunktet for bilen kan befinne seg utenfor bilfritt område og spare nærmiljøet for belastninger. Denne løsningen anbefales når det dreier seg om mindre borettslag/sameier liters brønn for restavfall Fig. 1 Viktige momenter ved valg av avfallsbrønn: Må etableres på egen eiendom Kabelpåvisning av grunn Tilgjengelighet for renovasjonsbil (min. 3,5 m fra senter av brønn til senter av renovasjonsbilen). Forhåndsgodkjennes av REN 2. Det stasjonære systemet der sugeenheten er montert på en sentral lagringssenhet (fig.2). Avfallet kastes også her i innvendige eller utvendige nedkast, men lagres midlertidig i rørsystemet inntil systemet automatisk suger det inn i den sentrale lagringsenheten. Denne enheten vil tømmes ukentlig av Renovasjonsetaten på samme måte som store containere. Denne løsningen er best på større områder der det er mange beboere liters avfallsbrønn for papir Tekniske Data Volum Diameter Vekt/Kg Høyde 1300 l ca 850 ca 95 ca l c a 1250 ca 120 ca l ca 1600 ca 160 ca 2400 Fig. 2 Investeringskostnadene for avfallssug er større enn ved for eksempel avfallshus. Likevel kan betydelige deler av investeringen hentes tilbake gjennom at verdifulle arealer som er avsatt til oppbevaring av avfall frigjøres. I tillegg reduseres driftskostnader når avfallet håndteres og samles inn automatisk, slik at investeringen over tid kan vise seg å være økonomisk lønnsom. Andre positive effekter er et boområde fritt for renovasjonsbiler, ingen ubehagelig avfallslukt og en mer estetisk tiltalende eiendom

8 Utvidet kildesortering i Oslo Planløsninger Fra høsten 2009 vil det gradvis innføres kildesortering og materialgjenvinning av plastemballasje og matavfall, i henhold til Avfallsplan i Oslo. Hva innebærer dette? Kildesortering av plastemballasje og matavfall i Oslo innebærer at avfallet skal sorteres i hjemmet og hentes på samme måte som restavfall og papir i dag. Plastemballasje og matavfall legges i hver sin fargede plastpose og kastes i samme beholder som restavfallet. De fargede posene blir sortert fra restavfallet i optiske sorteringsanlegg. Pilotprosjekter Pilotprosjekter vil bli gjennomført i utvalgte deler av byen med oppstart høsten Disse vil gi oss erfaring med kildesorteringsløsninger i husholdningene, innhenting og transport. Fra og med oppstart av pilotprosjektene vil innføring av kildesortering gradvis gjennomføres i hele byen. Oslo kommunes hovedmål er å ha et kretløpsbasert avfallssystem hvor man blant annet ønsker å øke materialgjennvinningsgraden til minst 50 prosent innen Innføring av kildesortering av plastemballasje og matavfall i Oslo er et viktig tiltak for å oppnå dette. Følg med på hva som skjer med kildesorteringen i Oslo på: Plastbeholdere Renovasjonsetaten har utarbeidet forslag til planløsninger for standplasser for plastbeholdere hvor det også er avsatt plass for mulige/fremtidige beholdere. Disse planløsningene viser hvor mye plass som må avsettes for de forskjellige beholdertypene. Andre viktige mål er også vist, slik som døråpninger, minimumsavstand mellom beholdere etc.. Dette er viktig å huske på slik at Plastbeholdere Tegning 1: Eksempler på planløsninger for standplasser for 1-2 husstander - åpen og lukket avfallsbod mm renovatørene kan hente den innerste beholderen uten å flytte på de ytterste beholderne.tegningene er ikke i målestokk. Det er angitt hvor mange husholdninger eller leiligheter som standplassen passer for (avhengig av tømmehyppighet). Selvfølgelig vil samme standplass kunne benyttes til flere husholdninger dersom alle har lite avfall, alternativt færre enn angitt dersom alle har mye avfall mm 2100 mm 100 mm 1000 mm 100 mm 1880 mm 1000 mm Tegning 2: Standplassen passer for 4-6 husstander ved tømming av restavfall hver uke og papir hver 4. uke, eller husstander ved tømming av restavfall 3 ganger pr. uke og papir hver 2. uke mm 3000 mm 14 15

9 600 mm Eksempler på standplasser Tegningene i dette kapitlet er ment å gi noen ideer om hvordan avfallsbeholderne kan skjermes. Tegningene er ikke i målestokk, og må ikke legges til grunn for detaljløsninger. Forøvrig er mål på beholderne og planløsninger gitt i kapitlene foran. Behov for skjerming tilpasses i det enkelte tilfelle. Som beskrevet før er det en fordel for renovatørenes arbeidsmiljø om standplassene utformes slik at det er enkelt for renovatørene å komme lett til håndtakene på beholderne. Det er lurt å avsette plass for mulige/fremtidige beholdere til innsamling av flere avfallstyper. Hjelp oss å gjøre det enkelt for deg og renovatøren. 100 mm 570 m Plastbeholdere Tegning 1: Avskjerming fra 4 sider av beholderne for en eller et par husholdninger. Plassen er lagt fint inn i tilknytning til blomsterbedet. Det er laget adkomst til beholderne fra begge sider, og beholderne tas ut gjennom dør på baksiden for tømming mm 1000 mm Tegning 5: Tegning 6: Her er det vist en planløsning som kan benyttes som én enhet, men halve boden kan også benyttes. På samme måte kan flere «enheter» settes videre i samme rekke. Planløsningen passer til husstander ved tømming av restavfall 1 gang pr. uke og papir hver 2. uke, eller for husstander ved tømming av restavfall 3 ganger pr. uke og papir 1 gang pr. uke. Ved skapløsninger hvor skapene er vendt mot hverandre må avstandene mellom skapene være minimum 2 meter Tegning 2: Overbygget standplass for én eller noen husholdninger, i kombinasjon med postkasser. Avfall legges i beholderne for tømming fra den ene siden mens renovatøren tar ut beholderne for tømming fra den andre siden. Siden beholderne her bare er skjermet fra 2 sider, er det fint om skjermingen blir mot der folk ferdes. min 2000 mm 16 17

10 Tegning 3: Standplass uten bruk av bygningsmaterialer. Tegning 5: Her er standplassen plassert ved porten. Avfall legges i beholdere fra den ene siden, mens renovatøren kan trille beholderne direkte ut for tømming fra den andre siden. Tegning 4: Standplass for flere husstander, kombinert med plass til postkassene. Tegning 6: Her er standplassen laget som en forlengning av garasjene, og i samme stil som en enkeltgarasje

11 Tegning 7: Et annet eksempel på en godt beskyttet standplass i eget bygg. Stålcontainere Det er ofte vanskeligere å finne en god plassering for en stålcontainer enn for de mindre plastbeholderne. Det kan likevel bli fint med et plankegjerde, en mur eller om man beplanter rundt stålcontaineren som vist på tegningene under. Abonnenten er selv ansvarlig for renhold av containeren. Tegningene viser eksempler på hvordan standplassen for en stålcontainer kan legges inn i miljøet på en fin måte. Tegning 8: En standplass for mange husholdninger. Den er laget som et helt eget område. Standplassen består av moduler og er dermed enkel å utvide dersom det skulle være aktuelt. Skapløsning Lykke til! Renovasjonsetaten håper at denne veilederen har gitt deg økt forståelse for betydningen av å tilrettelegge standplasser. Vi håper også at du har funnet tips om gode estetiske løsninger for standplassen din. Vi ønsker alle lykke til med planlegging, istandsetting og bruk av standplassen, og håper at vi sammen kan bidra til at avfallshåndteringen i Oslo blir en integrert del av vårt miljø, uten å forringe det

12

13 Renovasjonsetaten er Oslo kommunes forvaltningsetat innen avfallshåndtering og har hovedkontor i Nydalen. Etaten driver også Grønmo avfallsanlegg med tilhørende gjenbruksstasjon og gjenbruksstasjon og mottak for farlig avfall på Brobekk. I tillegg drifter etaten hageavfallsmottak på Grefsen og Smestad. For mer informasjon se Hovedkontor: Gjerdrums vei 10 B, Postadresse: Postboks 4533 Nydalen, 0404 Oslo Tlf.: eller Faks: SMS-tjeneste: REN 1980

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER EN VEILEDER PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER En veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger Innledning3 Definisjoner4 KAPITTEL 1 Valg av renovasjonsløsning5 11 Avfallssug 6 12 Dypoppsamler7

Detaljer

Retningslinjer til renovasjonsforskrift for Sarpsborg kommune sist oppdatert 29. januar 2014

Retningslinjer til renovasjonsforskrift for Sarpsborg kommune sist oppdatert 29. januar 2014 Retningslinjer til renovasjonsforskrift for Sarpsborg kommune sist oppdatert 29. januar 2014 Historikk Versjon Dato Vedtak Beskrivelse 1.0 01.12.2009 Sak 32/09 i Hovedutvalg for teknikk og miljø Første

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Kommunalteknisk avfallsnorm

Kommunalteknisk avfallsnorm Stavanger kommune Kommunalteknisk avfallsnorm Vedtatt av Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 Sandnes kommune Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 3 1.1 Målsetning med avfallsnormen 3 1.2 Gyldighetsgrunnlag

Detaljer

Veileder for utendørs avfallsløsninger

Veileder for utendørs avfallsløsninger Veileder for utendørs avfallsløsninger Inkludert Avfallsdesign Utgave 2 Faggruppe avfall og gjenvinning Kommunalteknisk avdeling Asker kommune Sorter avfallet - skap verdier! 1 Innledning Dette er en veileder

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Vedtatt i Arendal bystyre 31.01.2013 1 Sammendrag Det har vært en betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste 20 årene. Siden 1990 er det

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER Felles forskrift for Farsund kommune og Lyngdal kommune Gjeldende fra 01.01.2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger

Detaljer

Det er avdekket et klart behov for å integrere avfallsfag ved planlegging og tilrettelegging av utbygginger.

Det er avdekket et klart behov for å integrere avfallsfag ved planlegging og tilrettelegging av utbygginger. Randaberg kommune Kommunalteknisk avfallsnorm 2004 1 FORORD Det er avdekket et klart behov for å integrere avfallsfag ved planlegging og tilrettelegging av utbygginger. Randaberg kommune har derfor tilpasset

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE Forskrift for husholdningsavfall for Sandefjord kommune Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat, den 01.06.2011 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE Fastsatt av bystyret den 20.10.2011

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/1524-25 14968/07 M52 LU/LU/KO KLEPP KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT Fastsatt av Klepp kommunestyre

Detaljer

Rapport nr 1/2006. Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning. NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering

Rapport nr 1/2006. Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning. NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering Rapport nr 1/2006 Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning - Samarbeidsforum for avfallshåndtering EVALUERING AV KILDESORTERING ETTER 10 ÅR R A P P O R T Rapport

Detaljer

Henteordninger for grovavfall fra husholdninger

Henteordninger for grovavfall fra husholdninger Rapport nr 1/2009 Henteordninger for grovavfall fra husholdninger Arbeidsgruppen for innsamling, sortering og gjenvinning i samarbeid med Huseiernes Landsforbund Rapport nr 2/2009 Rapport nr: 2/2009 Dato:

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling MAI 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering og konklusjon... 3 2. Bakgrunn og formål... 5 3. Sortering og innsamling...

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE REVIDERT RENOVASJONSFORSRIFT 2013 STAVANGER KOMMUNE. Innhold

STAVANGER KOMMUNE REVIDERT RENOVASJONSFORSRIFT 2013 STAVANGER KOMMUNE. Innhold STAVANGER KOMMUNE REVIDERT RENOVASJONSFORSRIFT 2013 Innhold 1 Mål for avfallssektoren... 1 2 Virkeområde... 2 3 Definisjoner... 2 4 Kommunal innsamling av avfall... 3 5 Kommunens plikter... 4 6 Krav til

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG.... 4 Dagens avfallsbehandling.... 4 Framtidig avfallsbehandling... 5 1 KOMMUNENS OPPGAVER PÅ AVFALLSSEKTOREN... 9 2

Detaljer

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Rapport nr 2/2011 April 2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall 2 Rapport nr: Dato: 2/2011 6.4.2011 Distribusjon:

Detaljer

Nr. 4-2007 Side 447-557 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2007 Side 447-557 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2007 Side 447-557 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 22. november 2007 Innhold Side Forskrifter 2001 Mai 31. Forskrift om innføring av gebyr for bruk av piggdekk

Detaljer

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa Underlagsdokument for Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og hensikt Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt tjeneste, og kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa har

Detaljer