Veileder for plassering av avfallsbeholdere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for plassering av avfallsbeholdere"

Transkript

1 Veileder for plassering av avfallsbeholdere Til hjelp ved utforming og plassering av standplasser for Renovasjonsetatens avfallsbeholdere og -containere

2 Innhold: Planlegging av standplassen....side 4 Abonnementsforhold...Side 5 Atkomstforhold og beholder-/containerplassering....side 6 Beholder- og containertyper...side 7 Beregning av nødvendig beholdervolum...side 11 Avfallsbrønn...Side Mer kildesortering i Oslo...Side Eksempler på standplasser Side 17 Stålcontainere....Side 21 Dette heftet er tenkt som hjelp til planlegging av plassen der du skal ha avfallsbeholderen. Heftet gir tips til utforming av steder og gir deg samtidig kunnskap om de krav som gjelder i Oslo kommune. Heftet gir huseiere, gårdeiere, styrer og vaktmestere i borettslag og sameier et verktøy ved etablering av nye eller utvidelse av eksisterende plasser for avfallsbeholdere. I veilederen er det lagt vekt på å gi informasjon om praktiske, operative og fleksible løsninger. Det er også vist eksempler på gode standplasser. kildesortering av plastemballasje og matavfall i 2009, og du kan lese mer om dette på side 14. Plastsekker egner seg ikke til kildesortering, så dette er en løsning vi vil gå bort fra, se også side 10. «Renovasjonsforskrifter for Oslo gjeldende for husholdningsavfall» er Oslo kommunes forskrifter for håndtering av avfall fra samtlige av kommunens husstander. Forskriftene opplyser om de regler som Oslo kommune har for plassering, atkomst, underlag med mer i forbindelse med standplassene. Stedet der avfallsbeholderne/containerne plasseres kalles standplass, og dette ordet vil heretter bli benyttet i veilederen. De har blant annet til hensikt å sikre at hentingen av avfallet kan skje så hensiktsmessig som mulig både for renovatører og kunder. For å få plass til flere beholdere, kreves det større arealer enn målene på hver enkeltbeholder skulle tilsi. Denne situasjonen gjør det svært aktuelt å planlegge standplassen nøye før forandringer gjøres, og samtidig ha «blikk» for fremtidige utvidelser. Husk at din standplass for avfallsbeholdere er våre renovatørers arbeidsmiljø! Med litt innsats kan en standplass gjøres pen. Det vil eksemplene i denne veilederen vise. Alle husholdninger skal ha tilbud om egne beholdere for papir i tillegg til restavfallet. Oslo kommune starter med Ta gjerne kontakt med REN på e-post postmottak@ren.oslo.kommune.no eller telefon Utgitt av Renovasjonsetaten (REN), Oslo kommune Januar 2008 Redaktør: Elin Struksnæs Layout: Oktan Alfa as Tegninger: Rolf Skøien Trykk: Elanders Novum Opplag: 1000 Trykt på 130 gr. Cyclus Print 02 03

3 Planlegging av standplassen Bruk tid på planlegging av standplassen. God planlegging er halve arbeidet, og du slipper å gjøre ting om igjen senere. Ansvaret for en tilfredsstillende standplass er ditt, så det lønner seg å gjøre jobben skikkelig med én gang! Nedenfor følger en «sjekkliste» for hva du må ta stilling til Vurdér hvor stor beholderkapasitet du trenger. Vurdér hvor mye av totalvolumet som skal være til kildesorterte fraksjoner (f.eks. papir) og hvor mye som skal være til resten av avfallet (restavfallet). (Normalt er papir ca. 30 % av totalvolumet). Vurdér om det skal være én standplass for hvert enkelt hus/oppgang, eller felles standplasser for flere hus eller oppganger, eventuelt felles standplass for én av avfallstypene. (Her kan det være penger å spare!) i forbindelse med planleggingen. For å finne ut av hvordan du skal løse hvert enkelt punkt, vises det til de etterfølgende kapitler. Alle disse problemstillingene får du hjelp med i de neste kapitlene. Abonnementsforhold Ved bestilling av nye avfallsbeholdere/-containere må følgende opplysninger sendes til Renovasjonsetaten: Alle relevante adresser samt gårds- og bruksnummer (i de tilfeller hvor flere abonnenter ønsker å dele beholdere/containere, må samtlige adresser, gårds- og bruksnummer oppgis). Kontaktperson med adresse og telefon på dagtid. Eventuell tillatelse for utplassering av beholdere/containere ved angitte plasser dersom abonnenten ikke selv disponerer arealet (abonnenten må selv sørge for å få den av grunneier før bestilling). Skisse som viser følgende (eksempel er vist i figur 1): Alle standplasser i forhold til de nærmeste veier. Avstanden må være mindre enn 10 m. Alle standplasser i forhold til de nærmeste husnummer. Flytting av beholdere/containere skal bare skje etter avtale med Renovasjonsetaten. I noen tilfeller vil abonnenter som får avfallsbeholder for en ny avfallstype (f.eks. restavfallsbeholder for nye abonnenter eller papirbeholder) ikke være i stand til å opprette forskriftsmessige standplasser straks. Disse abonnentene gis da en rimelig frist av Renovasjonsetaten for opparbeidelse av permanent standplass. Dispensasjon kreves ikke for dette tidsrommet. Figur 1 Eksempel på skisse Ønskes plastbeholdere med hjul eller stålcontainere? Hvilken størrelse ønskes på beholderne? Undersøk hvilken innsamlingsfrekvens som gjelder i ditt område. Vurdér om antall beholder vil øke i fremtiden. Skal det settes av plass til flere beholdere? Alle veibredder (gjelder for private veier/- arealer). Eventuelt bredde og høyde på porter som søppelbilene må passere. Tenk fremover, er det plass til utvidelse av standplassen dersom det kommer nye krav til kildesortering i forhold til det som er i dag? Sjekk om det er gode atkomstforhold for den som skal kaste avfallet. Har gangveien fra utgangsdøren til standplassen hindringer som gjør det vanskelig å bruke standplassen? Er den tilgjengelig også om vinteren? Sjekk om det er gode atkomstforhold for renovasjonsbilen og for renovatøren som skal trille beholderne fra standplassen til renovasjonsbilen. Finn ut hvor stort areal som trengs til standplassen. Ønsker du å bygge inn beholderne for å få standplassen til å se penere ut? Ved bygging/utvidelse av standplassen må byggeforskriftene følges. Det er bare huseier, gårdeier, styre, vaktmester med delegert myndighet eller forretningsfører i borettslag, sameier og lignende som kan inngå abonnementsavtaler om f.eks. bestilling av avfallsbeholdere. Alle standplasser skal godkjennes av Renovasjonsetaten før de kan tas i bruk. Hvis avfallsmengdene tilsier det, kan Renovasjonsetaten med hjemmel i renovasjonsforskriftene pålegge abonnenten å øke volumet/antall avfallsbeholdere. Renovasjonsetaten kan også pålegge abonnentene å ha beholdere for forskjellige avfallstyper. Dersom standplassen er låst, må Renovasjonsetaten ha én nøkkel for hver av avfallstypene som skal hentes. Dette er nødvendig fordi det ofte benyttes forskjellige biler for henting av de ulike avfallstypene. Dører som er låst medfører ekstra ulempetillegg! STANDPLASS HUS NR.=? Navn på gate/vei Avstand til veien Veibredde Navn på gate/vei Standplasser som bygges som boder eller leskur, krever at det sendes søknad om byggetillatelse til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

4 Atkomstforhold og beholder-/containerplassering Beholder- og containertyper Det bør være lett og naturlig atkomst til standplassen både for beboere og for renovasjonsbilen. Forøvrig gjelder følgende for atkomst/plassering: Det skal være maksimum 10 meter avstand mellom standplassen og stoppestedet for renovasjonsbilen. For stålcontainere skal renovasjonsbilen kunne rygge helt inntil. Stigning på atkomstveien fra standplass til bil må ikke overstige 1:7, og pålessingsstedet må være tilnærmet flatt. For 660 l beholder bør atkomstveien være flat eller svakt hellende mot bilen. Bredden (lysåpning) for dørgjennomgang må være minst 1 meter. Høyden (lysåpning) for dørgjennomgang/overbygget standplass må være minst 2 meter. Luftehull i veggene til avfallsbod bør ha minst 10 cm bredde/høyde. Lukkete avfallsbod/-rom må ha belysning (min. lysstyrke 100 lux), og bør ventileres. Dør til avfallsbod/-rom skal være tilnærmet terskelfri og kunne festes i åpen stilling. Kant som er mer enn 2,5 cm høye må utstyres med fast trilleramp. Hellningen må ikke overstige 1:4. Stålcontainer skal ha 1,5 meter klaring på begge sider. Avstanden mellom to containere som står ved siden av hverandre skal være minimum 2 meter. Fri høyde som kreves for tømming av stålcontainere er 5 meter. Privat vei som søppelbilen må kjøre på, må kunne tåle et akseltrykk på 11,5 tonn. Veibredde må være minimum 3 meter (ved rygging 3,5 meter) med en skulder på 0,5 meter på hver side. Hvis søppelbilen skal kjøre gjennom en port for å komme til standplassen, må porten være minimum 3,0 meter bred, og ved rygging 3,5 meter. Høyden må være minimum 3,6 meter. Før etablering av alle former for avfallsboder og skur må det sendes søknad om byggetillatelse til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Ved etablering av nye eller utvidelse av eksisterende standplasser skal fast plass avsettes for egne beholdere til papir og til annet avfall. I tillegg bør det settes av plass for en tredje beholder. Alle standplasser må være tilgjengelige for renovatørene/ renovasjonsbilene hele året. Det vil si at standplassen må måkes og strøs om vinteren. Parkering av sykler, biler, verktøy etc. foran standplassen må ikke forekomme. Helst bør alle beholdere på hjul plasseres under tak. Av hensyn til renovatørenes arbeidsmiljø bør det sørges for enklest mulig tilgang til håndtakene på beholderne. Renovasjonsetaten har følgende oppsamlingsenheter som benyttes til avfall. Vi gjør oppmerksom på at det bare er Renovasjonsetatens beholdere/containere som Beholdere Hvor mange husstander de ulike beholderstørrelsene passer for er veiledende tall og vil variere med husstandens størrelse, graden av kildesortering o.l. 140 liter plastbeholder for restavfall og papir Mål: Bredde 500 mm, dybde 550 mm, høyde 1100 mm Passer for: Restavfall: 1 liten husstand ved tømming hver uke 2-3 mindre husstander ved tømming 3 ganger pr. uke Papir: 1 husstand ved tømming hver 4. uke skal benyttes for henting av avfall fra husholdninger via Renovasjonsetatens transportører i Oslo. Ingen andre har anledning til å inngå avtaler om innhenting av slikt avfall. Underlaget for beholder med hjul skal være fast stabilt underlag dvs. asfalt, betong, steinheller, trykkimpregnert tre eller tilsvarende. Dette gjelder også for trillevei for 660 l beholdere. Gressunderlag eller løs singel kan ikke aksepteres for beholder med hjul! For stålcontainer skal underlaget være asfalt, betong, grus eller subbus. Standplass for to avfallscontainere AVFALLSCONTAINERE RENOVASJONSBIL 8,5 m. 7,5 m. 2,0 m. 8,5 m. 7,5 m. 2,0 m. Min. radius 7,5 m. Abonnenten kan om ønskelig plassere beholderne på steder som ikke er iht. forskriftene. Beholderne må trilles frem til kjørevei av abonnenten selv. Blir ikke dette gjort, vil beholderne ikke bli tømt! Abonnenten er selv ansvarlig for å skaffe seg opplysninger om tømmedager hos Renovasjonsetatens kundetorg. 4,5 m. 3,5 m. 4,5 m. 3,5 m. Standplass for en avfallscontainere AVFALLSCONTAINER RENOVASJONSBIL Min. radius 7,5 m. 240 liter plastbeholder for restavfall og papir Mål: Bredde 600 mm, dybde 750 mm, høyde 1150 mm Passer for: 1 husstand ved tømming hver uke 3-4 husstander ved tømming 3 ganger pr. uke (indre by) Papir: 1 husstand ved tømming hver 4. uke (u/slisselokk) 3-4 husstander ved tømming hver 2. uke (m/slisselokk)(indre by) 4,5 m. 3,5 m. 4,5 m. 3,5 m. 3,5 m. 3,5 m. 4,5 m. 4,5 m. Privat vei Privat vei Skissene over viser minimumsmål som kreves for plassering av stålcontainere

5 330 liter plastbeholder for restavfall Mål: Bredde 700 mm, dybde 900 mm, høyde 1150 mm Maksimalvekt, fylt: 50 kg Passer for restavfall fra: 2 3 husstander ved tømming hver uke 4 7 husstander ved tømming 3 ganger pr. uke (indre by) 400 liter plastbeholder for restavfall og papir Mål: Bredde 1000 mm, dybde 750 mm, høyde 1150 mm Maksimalvekt, fylt: 80 kg Passer for: Restavfall fra: 3-4 husstander ved tømming 1 gang pr. uke. 6-9 hustander ved tømming 3 ganger pr. uke (indre by). Papir: 3-6 husstander ved tømming hver 4. uke husstander ved tømming hver 2. uke husstander ved tømming 1 gang hver uke (indre by). 660 liter plastbeholder for restavfall og papir Mål: Bredde 1260 mm, dybde 770 mm, høyde 1250 mm Maksimalvekt, fylt: 100 kg Passer for: Restavfall: 4 6 husstander ved tømming hver uke husstander ved tømming 3 ganger pr. uke (indre by) Containere Stålcontainere finnes i fire forskjellige størrelser; 2000 L, 4000 L, 6000 L og 8000 L, og har to forskjellige bruksområder; papir og restavfall. Papircontaineren har spalte mens restavfallscontaineren finnes i to typer, henholdsvis sjaktluker og store dører. Containerne er identiske, men har utskiftbare innkastmoduler som gjør dem veldig fleksible! Containerstørrelse Type Passer for Innkasttype Bredde Dybde Høyde 2 m 3 (2000 L) Restavfall husstander med Ovenpåliggende 2 m 2 m 1,25 m tømming hver uke luker 4 m 3 (4000 L) Restavfall husstander med Sjaktluker 2 m 2,7 m 1,8 m tømming hver uke Store dører Papir husstander med Papirspalte tømming hver uke husstander med tømming hver 2. uke 6 m 3 (6000 L) Restavfall husstander med Sjaktluker 2 m 3,5 m 1,8 m tømming hver uke Store dører Papir husstander med Papirspalte tømming hver 4. uke husstander med tømming hver 2. uke 8 m 3 (8000 L) Restavfall husstander med Sjaktluker 2 m 4 m 1,8 m tømming hver uke Store dører Restavfallsmoduler Papir husstander med Papirspalte tømming hver 4. uke husstander med tømming hver 2. uke Papirmudul Papir: 4 6 husstander ved tømming hver 4. uke 8 12 husstander ved tømming hver 2. uke husstander ved tømming hver uke (indre by) Sjaktluker Store dører Papirspalte 08 09

6 Beregning av nødvendig beholdervolum Dette kapitlet er en hjelp til å finne ut hvor mange beholdere eller containere du trenger til avfallet ditt. Det du må vite er hvor mange ganger i uken beholderne blir tømt. Dersom tømmefrekvensen for avfallstypene er annet enn hver uke, må dette tas hensyn til ved beregningen av beholdervolumet. Oslo er delt i to når det gjelder tømmefrekvenser for avfallsbeholdere/containere. Grovt sett kan vi si at grensen går mellom indre og ytre by. Indre by regner vi som områder med bygårder og gatenavn, ytre by er resten av kommunen. Indre by har tømming av restavfall 3 ganger pr. uke. Papiret tømmes normalt hver 2. uke, men av hensyn til plassmangel kan det gis tillatelse til ukentlig tømming. Ytre by har tømming av restavfall 1 gang i uka. Papiret tømmes normalt hver 4. uke. Borettslag og større boligsameier kan få tømming av papir hver 2. uke. Abonnenter med ekstra mye papir kan bestille en større beholder for papir uten ekstra kostnad. Husk at hvis en husholdning er ekstra flink til å kildesortere avfallet eller generer lite avfall, kan en 140 l beholder til restavfallet være tilstrekkelig. Nedenstående tabell viser gjennomsnittstall for avfallsmengde/volum pr. husstand pr. uke. Avfallsmengden vil variere i forhold til husholdningens størrelse og sammensetning. Størrelse husholdning Totalt beholdervolum Andel restavfall Andel papir liter pr. uke liter pr. uke liter pr. uke Små leiligheter Store leiligheter Eneboliger og lignende Husk at farlig avfall og mindre elektriske og elektroniske apparater levers til miljøstasjon, minigjenbruksstasjon eller til hentebilen når det er bydelsvise innsamlinger. Større elektriske og elektroniske apparater og større mengder farlig avfall skal leveres til gjenbruksstasjon. Eksisterende sekkerenovasjon skal i størst mulig utstrekning skiftes ut. Vi anbefaler at alle som har sekkestativ leger forholdene til rette for bruk av plastbeholder på hjul. Tillatt maksimalvekt på en 180 l sekk er 25 kg. Sørg for at du har tilstrekkelig beholder/ containervolum. Det er ikke lov å overfylle beholderne slik at lokkene står åpne. Husk også at alle beholdere/containere må være lett tilgjengelige på tømmedagene. Beholderne vil ikke bli tømt hvis det er hindringer i veien eller beholderne står bak låste dører som renovatørene ikke har nøkler til. Har du ekstra avfall en gang i blant, kan du kjøpe sekkebonger til sekker og sette disse ved standplassen. Bongene selges på de fleste bensinstasjoner med miljøstasjoner for farlig avfall og ved vårt kundetorg i Nydalen. Se våre nettsider:

7 Avfallsbrønn Avfallssug En avfallsbrønn er basert på utvendig nedkastpunkt koblet til en stor avfallssekk fra 1300 liter til 5000 liter som er gravd ned i bakken. Kostnader ved kjøp/vedlikehold dekkes av borettslaget/sameiet/utbygger. Avfallsbrønn gjør bomiljøet tryggere og triveligere først og fremst fordi avfallet oppbevares i et lukket system under bakkenivå. Videre kan avfallet fra et stort antall beboere oppbevares i felles oppsamlingspunkt på utsiden av boligområdet. Dette gjør beholdere, containere, avfallshus/ skap overflødige, samtidig som verdifullt areal frigjøres til andre og mer hyggelige formål. Et avfallssug er basert på innvendige eller utvendige nedkastpunkt koblet til et rørledningsnett der avfallet suges etter vakuumprinsippet til et fast oppsamlingspunkt. Avfallssug gjør bomiljøet tryggere og triveligere først og fremst fordi avfallet oppbevares i et lukket system. Videre kan avfallet fra et stort antall beboere transporteres automatisk til felles oppsamlingspunkter på utsiden av bolig-området. Dette gjør beholdere, containere, avfallshus/ skap overflødige, samtidig som areal frigjøres til andre og mer hyggelige formål. Fordeler ved avfallsbrønn: Verdifull plass/areal ute eller inne spares fordi brønnene er plassert under bakkenivå. Systemet er selvkomprimerende og gir av den grunn en volumgevinst. Hygieniske fordeler fordi temperaturen i i brønnene holder seg lav om sommeren. Ivaretar kommunens krav til utvidet kildesortering. Ivaretar renovatørens arbeidsmiljø Sparer det ytre miljø for unødvendig kjøring i boligområdet Det finnes to typer avfallssug: 1. Et mobilt system der en bil står for oppsugingen av avfall fra mindre lagringstanker (fig. 1). Avfallet kastes i innvendige eller utvendige nedkast og lagres midlertidig i en lukket lagringstank som så tømmes av sugebil. Koblingspunktet for bilen kan befinne seg utenfor bilfritt område og spare nærmiljøet for belastninger. Denne løsningen anbefales når det dreier seg om mindre borettslag/sameier liters brønn for restavfall Fig. 1 Viktige momenter ved valg av avfallsbrønn: Må etableres på egen eiendom Kabelpåvisning av grunn Tilgjengelighet for renovasjonsbil (min. 3,5 m fra senter av brønn til senter av renovasjonsbilen). Forhåndsgodkjennes av REN 2. Det stasjonære systemet der sugeenheten er montert på en sentral lagringssenhet (fig.2). Avfallet kastes også her i innvendige eller utvendige nedkast, men lagres midlertidig i rørsystemet inntil systemet automatisk suger det inn i den sentrale lagringsenheten. Denne enheten vil tømmes ukentlig av Renovasjonsetaten på samme måte som store containere. Denne løsningen er best på større områder der det er mange beboere liters avfallsbrønn for papir Tekniske Data Volum Diameter Vekt/Kg Høyde 1300 l ca 850 ca 95 ca l c a 1250 ca 120 ca l ca 1600 ca 160 ca 2400 Fig. 2 Investeringskostnadene for avfallssug er større enn ved for eksempel avfallshus. Likevel kan betydelige deler av investeringen hentes tilbake gjennom at verdifulle arealer som er avsatt til oppbevaring av avfall frigjøres. I tillegg reduseres driftskostnader når avfallet håndteres og samles inn automatisk, slik at investeringen over tid kan vise seg å være økonomisk lønnsom. Andre positive effekter er et boområde fritt for renovasjonsbiler, ingen ubehagelig avfallslukt og en mer estetisk tiltalende eiendom

8 Utvidet kildesortering i Oslo Planløsninger Fra høsten 2009 vil det gradvis innføres kildesortering og materialgjenvinning av plastemballasje og matavfall, i henhold til Avfallsplan i Oslo. Hva innebærer dette? Kildesortering av plastemballasje og matavfall i Oslo innebærer at avfallet skal sorteres i hjemmet og hentes på samme måte som restavfall og papir i dag. Plastemballasje og matavfall legges i hver sin fargede plastpose og kastes i samme beholder som restavfallet. De fargede posene blir sortert fra restavfallet i optiske sorteringsanlegg. Pilotprosjekter Pilotprosjekter vil bli gjennomført i utvalgte deler av byen med oppstart høsten Disse vil gi oss erfaring med kildesorteringsløsninger i husholdningene, innhenting og transport. Fra og med oppstart av pilotprosjektene vil innføring av kildesortering gradvis gjennomføres i hele byen. Oslo kommunes hovedmål er å ha et kretløpsbasert avfallssystem hvor man blant annet ønsker å øke materialgjennvinningsgraden til minst 50 prosent innen Innføring av kildesortering av plastemballasje og matavfall i Oslo er et viktig tiltak for å oppnå dette. Følg med på hva som skjer med kildesorteringen i Oslo på: Plastbeholdere Renovasjonsetaten har utarbeidet forslag til planløsninger for standplasser for plastbeholdere hvor det også er avsatt plass for mulige/fremtidige beholdere. Disse planløsningene viser hvor mye plass som må avsettes for de forskjellige beholdertypene. Andre viktige mål er også vist, slik som døråpninger, minimumsavstand mellom beholdere etc.. Dette er viktig å huske på slik at Plastbeholdere Tegning 1: Eksempler på planløsninger for standplasser for 1-2 husstander - åpen og lukket avfallsbod mm renovatørene kan hente den innerste beholderen uten å flytte på de ytterste beholderne.tegningene er ikke i målestokk. Det er angitt hvor mange husholdninger eller leiligheter som standplassen passer for (avhengig av tømmehyppighet). Selvfølgelig vil samme standplass kunne benyttes til flere husholdninger dersom alle har lite avfall, alternativt færre enn angitt dersom alle har mye avfall mm 2100 mm 100 mm 1000 mm 100 mm 1880 mm 1000 mm Tegning 2: Standplassen passer for 4-6 husstander ved tømming av restavfall hver uke og papir hver 4. uke, eller husstander ved tømming av restavfall 3 ganger pr. uke og papir hver 2. uke mm 3000 mm 14 15

9 600 mm Eksempler på standplasser Tegningene i dette kapitlet er ment å gi noen ideer om hvordan avfallsbeholderne kan skjermes. Tegningene er ikke i målestokk, og må ikke legges til grunn for detaljløsninger. Forøvrig er mål på beholderne og planløsninger gitt i kapitlene foran. Behov for skjerming tilpasses i det enkelte tilfelle. Som beskrevet før er det en fordel for renovatørenes arbeidsmiljø om standplassene utformes slik at det er enkelt for renovatørene å komme lett til håndtakene på beholderne. Det er lurt å avsette plass for mulige/fremtidige beholdere til innsamling av flere avfallstyper. Hjelp oss å gjøre det enkelt for deg og renovatøren. 100 mm 570 m Plastbeholdere Tegning 1: Avskjerming fra 4 sider av beholderne for en eller et par husholdninger. Plassen er lagt fint inn i tilknytning til blomsterbedet. Det er laget adkomst til beholderne fra begge sider, og beholderne tas ut gjennom dør på baksiden for tømming mm 1000 mm Tegning 5: Tegning 6: Her er det vist en planløsning som kan benyttes som én enhet, men halve boden kan også benyttes. På samme måte kan flere «enheter» settes videre i samme rekke. Planløsningen passer til husstander ved tømming av restavfall 1 gang pr. uke og papir hver 2. uke, eller for husstander ved tømming av restavfall 3 ganger pr. uke og papir 1 gang pr. uke. Ved skapløsninger hvor skapene er vendt mot hverandre må avstandene mellom skapene være minimum 2 meter Tegning 2: Overbygget standplass for én eller noen husholdninger, i kombinasjon med postkasser. Avfall legges i beholderne for tømming fra den ene siden mens renovatøren tar ut beholderne for tømming fra den andre siden. Siden beholderne her bare er skjermet fra 2 sider, er det fint om skjermingen blir mot der folk ferdes. min 2000 mm 16 17

10 Tegning 3: Standplass uten bruk av bygningsmaterialer. Tegning 5: Her er standplassen plassert ved porten. Avfall legges i beholdere fra den ene siden, mens renovatøren kan trille beholderne direkte ut for tømming fra den andre siden. Tegning 4: Standplass for flere husstander, kombinert med plass til postkassene. Tegning 6: Her er standplassen laget som en forlengning av garasjene, og i samme stil som en enkeltgarasje

11 Tegning 7: Et annet eksempel på en godt beskyttet standplass i eget bygg. Stålcontainere Det er ofte vanskeligere å finne en god plassering for en stålcontainer enn for de mindre plastbeholderne. Det kan likevel bli fint med et plankegjerde, en mur eller om man beplanter rundt stålcontaineren som vist på tegningene under. Abonnenten er selv ansvarlig for renhold av containeren. Tegningene viser eksempler på hvordan standplassen for en stålcontainer kan legges inn i miljøet på en fin måte. Tegning 8: En standplass for mange husholdninger. Den er laget som et helt eget område. Standplassen består av moduler og er dermed enkel å utvide dersom det skulle være aktuelt. Skapløsning Lykke til! Renovasjonsetaten håper at denne veilederen har gitt deg økt forståelse for betydningen av å tilrettelegge standplasser. Vi håper også at du har funnet tips om gode estetiske løsninger for standplassen din. Vi ønsker alle lykke til med planlegging, istandsetting og bruk av standplassen, og håper at vi sammen kan bidra til at avfallshåndteringen i Oslo blir en integrert del av vårt miljø, uten å forringe det

12

13 Renovasjonsetaten er Oslo kommunes forvaltningsetat innen avfallshåndtering og har hovedkontor i Nydalen. Etaten driver også Grønmo avfallsanlegg med tilhørende gjenbruksstasjon og gjenbruksstasjon og mottak for farlig avfall på Brobekk. I tillegg drifter etaten hageavfallsmottak på Grefsen og Smestad. For mer informasjon se Hovedkontor: Gjerdrums vei 10 B, Postadresse: Postboks 4533 Nydalen, 0404 Oslo Tlf.: eller Faks: SMS-tjeneste: REN

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER EN VEILEDER PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER En veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger Innledning3 Definisjoner4 KAPITTEL 1 Valg av renovasjonsløsning5 11 Avfallssug 6 12 Dypoppsamler7

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS Miljøverndepartementet Pb. 8013 Dep, 0030 Oslo Forslag til endring av forurensningsloven Kommunenes mulighet til å pålegge besittere av næringsavfall tilknytning til ny avfallsinfrastruktur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Grålum Alle 2 og Tunevein 97 RENOVASJONSTEKNISK PLAN

Grålum Alle 2 og Tunevein 97 RENOVASJONSTEKNISK PLAN Grålum Alle 2 og Tunevein 97 RENOVASJONSTEKNISK PLAN 10.9.2018 Det er ved reguleringen tatt utgangspunkt i «Retningslinjer til renovasjonsforskriften for Sarpsborg kommune», og et forutsettes at de samme

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Retningslinjer. for. nedgravde avfallscontainere

Retningslinjer. for. nedgravde avfallscontainere Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere Revidert 04.04.2014 1. Hva retningslinjene omhandler Retningslinjene gjelder nedgravde containere for oppsamling av avfall fra husholdninger. Det forutsettes

Detaljer

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt ...fra avfall til verdi Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt Avfallsbeholderne utenfor huset ditt setter preg på nærmiljøet. Med enkle løsninger kan du skjerme avfallsbeholderne dine

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i Vedlegg 2 fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende vedlegg.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i Vedlegg 2 fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende vedlegg. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Vedlegg 2 til Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Vedlegg 2 til Forskrift for kommunal

Detaljer

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER En veileder plassering og valg av renovasjonsløsninger Innledning... 3 Definisjoner... 4 KAPITTEL 1 Valg av renovasjonsløsning... 6 1.1 Tømmehyppighet...

Detaljer

Eksempeltoppen Panorama Renovasjonsteknisk Plan Dato:

Eksempeltoppen Panorama Renovasjonsteknisk Plan Dato: NB! Dette dokumentet er ment som hjelp i utarbeidingen av RTP. BIR tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler. BIRs RTV er til enhver tid det førende dokumentet. Eksempeltoppen Panorama Renovasjonsteknisk

Detaljer

Nedgravd containerløsning i Vesar

Nedgravd containerløsning i Vesar Nedgravd containerløsning i Vesar Innledning: Vesar har ansvaret for innsamling av avfall fra husholdningene på vegne av kommunene Tønsberg, Re, Færder, Horten og Holmestrand. Vesar har høye målsettinger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*.

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*. Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN Det henvises til kapittel 3 i Renovasjonsforskriften for Farsund kommune og Lyngdal kommune.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 07/2545-3 1747/08 M52 29.02.2008 FORSLAG TIL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL FOR RINGERIKE

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR NITTEDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR NITTEDAL KOMMUNE NITTEDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR NITTEDAL KOMMUNE Fastsatt av Nittedal kommunestyre den 30.04.2001 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall 26 tredje ledd,

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Nedgravd containerløsning i Vesar

Nedgravd containerløsning i Vesar Nedgravd containerløsning i Vesar Innledning: Vesar har ansvaret for innsamling av avfall fra husholdningene på vegne av kommunene i Vestfold. Vesar har høye målsettinger i forhold til grad av kildesortering

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

Det beste ved løsningen er det du ikke ser. Nedgravde løsninger for avfallshåndtering

Det beste ved løsningen er det du ikke ser. Nedgravde løsninger for avfallshåndtering Det beste ved løsningen er det du ikke ser Nedgravde løsninger for avfallshåndtering Fordeler med nedgravde løsninger Luktdempende Brannsikre God estetikk Lang levetid Hindrer skadedyr Renere bomiljø Adgangskontroll

Detaljer

Moderne avfallsløsninger

Moderne avfallsløsninger Moderne avfallsløsninger Renslig, pent og ryddig - din miljøpartner Ny type avfallssystem Renslig og ryddig Innherred Renovasjon kan nå tilby en ny type avfallssystem under jorden! Det vil si at selve

Detaljer

Eksempelviken Villastrøk Renovasjonsteknisk Plan Dato:

Eksempelviken Villastrøk Renovasjonsteknisk Plan Dato: NB! Dette dokumentet er ment som hjelp i utarbeidingen av RTP. BIR tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler. BIRs RTV er til enhver tid det førende dokumentet. Eksempelviken Villastrøk Renovasjonsteknisk

Detaljer

Overgang til avfallsbeholdere enklere avfallshverdag

Overgang til avfallsbeholdere enklere avfallshverdag FULLDISTRIBUSJON LØSNING I MNA-KOMMUNENE FRA 1.OKTOBER 2016 Overgang til avfallsbeholdere enklere avfallshverdag 2 www.mna.no Avfallsbeholderne Alle husholdningene har fått erstattet de gamle sekkestativene

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR. NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling )

RETNINGSLINJER FOR. NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling ) RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling ) 1. Versjon: Januar 2008 1. HENSIKTEN MED RETNINGSLINJEN Det har den senere tid kommet flere forespørsler fra private

Detaljer

Retningslinjer for avfallsgebyr

Retningslinjer for avfallsgebyr Retningslinjer for avfallsgebyr Retningslinjer for avfallsgebyr bygger på renovasjonsforskriften 11: 11 Avfallsgebyr 1. Avfallsgebyrets størrelse og eventuelle differensierte gebyrsatser fastsettes hvert

Detaljer

Nedgravd containerløsning i Vesar

Nedgravd containerløsning i Vesar Nedgravd containerløsning i Vesar Innledning: Vesar har ansvaret for innsamling av avfall fra husholdningene på vegne av kommunene i Vestfold. Vesar har høye målsettinger i forhold til grad av kildesortering

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE

RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE 24 september 2012 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT MED RETNINGSLINJENE 3 2 BESKRIVELSE AV NEDGRAVD AVFALLSCONTAINER 4 3 RETNINGSLINJER 4 3.1 Ansvarsforhold/

Detaljer

Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune

Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune Vedtatt av Oslo bystyre den 15.02.2012 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) 28,

Detaljer

KUNNSKAPSNOTAT NOTAT INNHOLD

KUNNSKAPSNOTAT NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 612571-01 Nedgravde avfallsanlegg i sentrum Detaljregulering Dato: 12.01.2018 Skrevet av: Lise Kolberg Kvalitetskontroll: KUNNSKAPSNOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn...2 2 Forutsetninger...2

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR LØRENSKOG KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR LØRENSKOG KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR LØRENSKOG KOMMUNE Fastsatt av Lørenskog kommunestyre den 02.06.04, sak 55/04, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 26 første og fjerde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE Vedlegg: FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING Saksopplysninger:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU. Forurensning og renovasjon

BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU. Forurensning og renovasjon BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU 2004 BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 2 av 9 Bakgrunn... 2 Sammendrag... 2 Generelt

Detaljer

Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS

Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS Beholderløsningen tett eller luftet Seminar Avfall Norge 13 mars 2008 Workshop Innsamling av matavfall Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS www.mepex.no Mest brukt løsning

Detaljer

Informasjon om felles avfallsordning for borettslag, sameier, velforeninger og lignende. Innsamling av plastemballasje

Informasjon om felles avfallsordning for borettslag, sameier, velforeninger og lignende. Innsamling av plastemballasje Informasjon om felles avfallsordning for borettslag, sameier, velforeninger og lignende Innsamling av plastemballasje Vi kommer og henter plastemballasje I løpet av 2009 starter vi å hente plastemballasje

Detaljer

Nedgravde containere

Nedgravde containere Nedgravde containere Avfallscontainere Fremtidens avfallshåndtering Accons nedgravde containere bidrar til et estetisk utemiljø som oppleves renere og mer moderne. Løsningen gir en funksjonell behandling

Detaljer

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse Avfallsplan UiO spørreundersøkelse 28.10.2014 Eiendomsavdelingen skaper rom for et fremragende universitet hver dag Omfang 72 invitasjoner 41 leverte svar 1 påbegynt 3 1. Bygninger og type virksomhet Mange

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR SØRUM KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR SØRUM KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR SØRUM KOMMUNE (Fastsatt av Sørum kommunestyre den 03.09.2008 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 30 annet og tredje

Detaljer

Veileder for utendørs avfallsløsninger

Veileder for utendørs avfallsløsninger Veileder for utendørs avfallsløsninger Inkludert Avfallsdesign Utgave 2 Faggruppe avfall og gjenvinning Kommunalteknisk avdeling Asker kommune Sorter avfallet - skap verdier! 1 Innledning Dette er en veileder

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Adkomstforhold for renovasjonsbiler. Administrativ veileder

Adkomstforhold for renovasjonsbiler. Administrativ veileder Adkomstforhold for renovasjonsbiler Administrativ veileder 15. april 2009 Bakgrunn. Henting og transport av avfall fra husholdningene skjer med biler med spesialbygde påbygg der avfallet komprimeres for

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Dagens løsning med nødvendige tilpasninger:

Dagens løsning med nødvendige tilpasninger: Dagens løsning med nødvendige tilpasninger: Dersom sameiermøtet ikke vedtar en av de nye felles løsningene vil vi måtte beholde tilnærmet dagens løsning som koster kr. 200 000 pr. år. Hver enkelt sameier

Detaljer

ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE.

ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE. BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE saksnr 15/150576 TIDSPUNKT: 16.12.2015 KL. 09:00

Detaljer

Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i;

Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i; Kort informasjon om nedgravd containerløsninger. Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i; Strategi for undergrunnsoppsamling (juni 2014) Renovasjon i plan- og

Detaljer

Vedlegg 2. Veileder til forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer.

Vedlegg 2. Veileder til forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Vedlegg 2. Veileder til forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Innhold 1. Adkomstforhold for renovasjonsbiler.... 1 2. Definisjon på kjørbar

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Arendal, Froland og Grimstad kommuner Vedtatt i Arendal bystyre den 24.11.16 Froland kommunestyre den 4.12.16 Grimstad kommunestyre

Detaljer

Egen regi eller marked

Egen regi eller marked Egen regi eller marked Stavanger nedgravde løsninger for alle typer avfall? Tor Larsen, Stavanger kommune Bymiljø og Utbygging, Fagavdeling renovasjon Noen nøkkeltall om Stavanger Ca. 117.000 innbyggere,

Detaljer

KOMMUNALE FORSKRIFTER FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER M.V., OG FOR AVFALLSGEBYR

KOMMUNALE FORSKRIFTER FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER M.V., OG FOR AVFALLSGEBYR KOMMUNALE FORSKRIFTER FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER M.V., OG FOR AVFALLSGEBYR Vedtatt av teknisk hovedutvalg, sak 10/88 av 13.04.88 og sak 12/88 av 18.05.88.

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

KiO Kildesortering i Oslo

KiO Kildesortering i Oslo KiO Kildesortering i Oslo Anita Borge, prosjektleder OSLO KOMMUNE 1 Avfallsplan for Oslo kommune 2006-2009 Innføring av kildesorteringsløsninger for plastemballasje og våtorganisk avfall i Oslo kommune:

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Renovasjonsnorm 2016 For IRS kommunene:

Renovasjonsnorm 2016 For IRS kommunene: Renovasjonsnorm 2016 For IRS kommunene: Flekkefjord, Kvinesdal, Lund, Sirdal Innhold 1 Sentrale krav i forskriften... 2 1.1 Vedr. abonnentens plikter... 2 1.2 Kjøreveg... 2 1.3 Fellesløsninger... 3 2.

Detaljer

Sortering av avfall i burettslag, sameige og tettbygde område

Sortering av avfall i burettslag, sameige og tettbygde område Sortering av avfall i burettslag, sameige og tettbygde område Felles avfallsutstyr gir estetiske nærmiljø. De kan velge mellom fleire typar renovasjonsutstyr. Praktisk utstyr gjer det enkelt å sortere

Detaljer

Byutvikling og avfallshåndtering i Trondheim kommune

Byutvikling og avfallshåndtering i Trondheim kommune Byomforming 2009 Byutvikling og avfallshåndtering i Trondheim kommune Senioringeniør Knut Bakkejord, Trondheim kommune Byutvikling og avfall i Trondheim kommune Byen fram til 1800 tallet? Avfall fra middelalderbyen

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

UTSTYR. Til kildesortering

UTSTYR. Til kildesortering UTSTYR Til kildesortering I de fleste virksomheter er det ofte samsvar mellom en miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering. Det skal lønne seg å kildesortere. For å lykkes med dette er tilrettelegging

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

Hva koster det å være miljøvennlig? Av; Eirill Bø, førstelektor, Handelshøyskolen BI

Hva koster det å være miljøvennlig? Av; Eirill Bø, førstelektor, Handelshøyskolen BI Hva koster det å være miljøvennlig? Av; Eirill Bø, førstelektor, Handelshøyskolen BI Avfallspyramiden 13.10.2014 2 AVFALL Ansvar husholdningsavfall næringsavfall Kommunalt ansvar Bedriftenes eget ansvar

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Viktig informasjon: Nå kan du selv bestille ekstra avfallshenting om sommeren

Viktig informasjon: Nå kan du selv bestille ekstra avfallshenting om sommeren Viktig informasjon: Nå kan du selv bestille ekstra avfallshenting om sommeren Dette er nytt Fra 2019 vil avfallet bli hentet hver annen uke om sommeren, som resten av året. Har dere behov for ekstra avfallshenting

Detaljer

Kildesortering og innsamling av husholdningsavfall i Drammensregionen. Retningslinjer til forskrift om husholdningsavfall

Kildesortering og innsamling av husholdningsavfall i Drammensregionen. Retningslinjer til forskrift om husholdningsavfall Kildesortering og innsamling av husholdningsavfall i Drammensregionen Retningslinjer til forskrift om husholdningsavfall 1 Forord Med virkning fra 1.7. 2004 ble forurensningsloven endret slik at kommunenes

Detaljer

Kildesortering 2011. Sorter avfall - skap verdier!

Kildesortering 2011. Sorter avfall - skap verdier! Kildesortering 2011 Sorter avfall - skap verdier! Bli med på vårt store lokale miljøprosjekt Er du klar for å være med på dette store lokale miljøprosjektet? Det er jeg. Jeg gleder meg til å sette i gang

Detaljer

Vekk med «bossspannene» innen 2020. Avfalls konferanse 2013

Vekk med «bossspannene» innen 2020. Avfalls konferanse 2013 Vekk med «bossspannene» innen 2020 Avfalls konferanse 2013 1 BIR AS - historie Det må bli slutt på den meget brukte praksis at nattpotten tømmes i kjøkkenvasken Stadsfysikus Joakim Lindholm i Bergen, 1892?

Detaljer

hjemmekompostering Gratis kurs!

hjemmekompostering Gratis kurs! Begynn med hjemmekompostering Gratis kurs! Hva er kompostering? Kompostering er resirkulering på naturens premisser. I naturen foregår det en stadig resirkulering av organisk materiale. Løvet som faller

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Renovasjonsteknisk avfallsnorm

Renovasjonsteknisk avfallsnorm Forslag 06.10.2014 Renovasjonsteknisk avfallsnorm for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler kommune Vedtatt av: Kommunestyret i Moss den dd.mm.åååå Kommunestyret i Rygge den dd.mm.åååå Kommunestyret i Råde

Detaljer

Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla

Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla August 2013 Forord Det er utarbeidet en avfallsteknisk norm for kommunene i Avfall Sør; Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Laget med bakgrunn i renovasjonsforskriftene til kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger Karasjok, Lebesby og Gamvik RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Vedtatt av styret den 15.11.2000, sak 32/00.

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR ENEBAKK KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR ENEBAKK KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR ENEBAKK KOMMUNE Fastsatt av Enebakk kommunestyre den 9. desember 2002 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 26 tredje ledd, 30 annet og

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

Midtunhaugen boliger (felt BKS01) Renovasjonsteknisk Plan Dato:

Midtunhaugen boliger (felt BKS01) Renovasjonsteknisk Plan Dato: Midtunhaugen boliger (felt BKS01) Renovasjonsteknisk Plan Dato: 06.08.2018 Nøkkelinformasjon: PlanID: 1201 65740000 Gnr/Bnr: 43/21 Antall boenheter: 18 Avfallsløsning: Nedgravde bunntømte containere Boligtype:

Detaljer

Disposisjon for presentasjonen. Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008. Avfallshierarkiet. Sentrale prinsipper

Disposisjon for presentasjonen. Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008. Avfallshierarkiet. Sentrale prinsipper Oslo kommune Disposisjon for presentasjonen Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008 Innledning Bakgrunn for samarbeidsprosjektet mellom Avfall Norge (AN) og Huseiernes Landsforbund

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

nedgravde avfallscontainere

nedgravde avfallscontainere Foreløpige retningslinjer for nedgravde avfallscontainere i Stavanger kommune Ajourført: Oktober 2006 Side 1 av 7 1. Hva retningslinjene omhandler Retningslinjene gjelder nedgravde containere for oppsamling

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon

Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon Ny renovasjonsordning 2016 Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon Mer kildesortering i Bærum Fra sekk til beholder og utsortering av matavfall Utsortering av matavfall

Detaljer

Informasjon om nedgravde containere for avfall

Informasjon om nedgravde containere for avfall Informasjon om nedgravde containere for avfall 16.01.2018 Holtekilen 4B, Oksenøyveien 37 Ramstad borettslag, Kokkerudåsen 152 Mariesvei 20, Høvik Helt nedgravde I de helt-nedgravde containerne oppbevares

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 RÅDMENN I MEDLEMSKOMMUNENE NY DIFFERENSIERINGSORDNING Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 Med bakgrunn i en målsetting om å nå 80% gjenvinning av avfallet har Innherred Renovasjon IKS utarbeidet

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Renovasjonsforskrifter for Oslo

Renovasjonsforskrifter for Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Renovasjonsforskrifter for Oslo Gjeldende for forbruksavfall November 2007 Innhold RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR OSLO GJELDENDE FOR FORBRUKSAVFALL.................................

Detaljer

Renovasjonsnorm 2019 For IRS kommunene:

Renovasjonsnorm 2019 For IRS kommunene: Renovasjonsnorm 2019 For IRS kommunene: Flekkefjord, Kvinesdal, Lund, Sirdal Innhold 1 Sentrale krav i forskriften... 2 1.1 Vedr. abonnentens plikter... 2 1.2 Kjøreveg... 2 1.3 Fellesløsninger... 3 2.

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR SKEDSMO KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR SKEDSMO KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR SKEDSMO KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23. mars 1994 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 27 annet ledd, 30 annet og tredje ledd, 34

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer