EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER"

Transkript

1 EN VEILEDER PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER

2 En veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger Innledning3 Definisjoner4 KAPITTEL 1 Valg av renovasjonsløsning5 11 Avfallssug 6 12 Dypoppsamler7 13 Containerskap med bunntømming 8 14 Plastbeholder 9 15 Stålcontainer Ansvar, investering og vedlikehold Beregning av nødvendig volum Oversikt over leverandører av renovasjonstekniske løsninger 15 KAPITTEL 2 Planlegging av standplass Abonnementsforhold18 22 Adkomstforhold og plassering19 Generelle krav19 Krav til plassering av dockingpunkt for mobilt avfallssug 21 Krav til plassering av container til stasjonært avfallssug 21 Krav til plassering av dypoppsamler/containerskap med bunntømming 21 Krav til plassering av plastbeholder 21 Krav til plassering av stålcontainer22 23 Brannsikring22 KAPITTEL 3 Muligheter for utvidede avfallsløsninger23 Sorteringsguide 26 INNLEDNING Denne veilederen er hjelp til planlegging og valg av hensiktsmessig renovasjonsløsning for husholdninger i Oslo Veilederen gir tips til utforming av standplass og informerer om gjeldende krav for renovasjon i Oslo kommune Veilederen er et verktøy ved etablering av nye eller endringer av eksisterende standplasser Målgruppen er utbyggere, arkitekter, huseiere, gårdeiere, styrer, vaktmestere og andre berørte parter I veilederen er det lagt vekt på å gi informasjon om gjeldene krav til renovasjon, praktiske, operative og fleksible løsninger, med eksempler I Oslo tilbys bringeog henteordninger av avfall Henteordningen omfatter avfall som hentes hjemme hos den enkelte abonnent, mens bringeordningen innebærer at avfall bringes til et egnet oppsamlingspunkt etablert av Renovasjonsetaten (REN) For en mulig utvidet avfallsløsning i nærmiljøet, se kapittel 3 I Oslo kommune kildesorteres en rekke avfallstyper I henteordningen kildesorteres matavfall og plastemballasje, som hentes sammen med restavfallet Plastemballasje legges i blå poser og matavfall i grønne poser Posene er kostnadsfrie og tilgjengelige i utvalgte dagligvarekjeder, se RENs hjemmesider og kartløsning for oversikt Det som er igjen av restavfall skal legges i vanlig handlepose Alle poser skal knytes med dobbel knute og legges i restavfallsbeholderen Papir har egen oppsamlingsenhet, og omfattes av henteordningen Andre avfallstyper som glass- og metallemballasje, tekstiler, hageavfall, farlig avfall og grovavfall, omfattes av bringeordninger For husholdninger er det lovpålagt renovasjon, og for Oslo kommune gjelder Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Oslo kommune, vedtatt av Oslo bystyre 15 februar 2012 Kommunens innbyggere skal kildesortere og levere husholdningsavfall etter kommunens anvisning Dette gjelder både hente- og bringeordninger REN er Oslo kommunes forvaltningsorgan innen avfallshåndtering REN er ansvarlig for å sikre en hensiktsmessig, kostnadseffektiv og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall innenfor kommunens grense Eier av eiendom for husholdninger plikter å betale avfallsgebyr For å unngå kryssubsidiering er REN pliktig til å skille husholdningsavfall fra næringsavfall En næringsvirksomhet står fritt til å velge hvilken aktør som skal håndtere avfallet Dersom næringen ønsker kundeforhold hos REN ta kontakt på e-post: eller telefon Oslo, Utgitt av Renovasjonsetaten (REN) Oslo kommune Oktober 2012 Redaksjon Kundeavdelingen i Renovasjonsetaten Illustrasjoner Saatchi & Saatchi Design Saatchi & Saatchi Pål A Sommernes Direktør Dag Snorre Jentoft Avdelingsdirektør 2 3 RENOVASJONSETATEN ÅRSBERETNING 2011

3 DEFINISJONER BEGREP DEFINISJONER Abonnent Adkomstvei Bringeordning Farlig avfall Grovavfall Henteordning Husholdning Kildesortering Kjørbar vei Løst avfall Miljøstasjon Minigjenbrukstasjon / nærmiljøstasjon Oppsamlingsenhet Renovatør Returpunkt Standplass Tømmehyppighet Universell utforming Eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale avfallsordningen Trilleavstand fra kjørbar vei til standplass Innsamling der abonnenten bringer det kildesorterte husholdningsavfallet til et mottaks-/behandlingsanlegg Avfall som kan forårsake skader på dyr, mennesker eller miljø dersom det ikke tas forsvarlig hånd om Avfall som ikke skal kastes i oppsamlingsenhet på standplass, men som skal leveres på minigjenbruksstasjon eller gjenbruksstasjon Innsamling der det kildesorterte husholdningsavfallet hentes hos abonnenten, transporteres og leveres mottaks- /behandlingsanlegg Alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus, osv Sortering av husholdningsavfall i ulike typer Vei der bil som henter husholdningsavfallet kan komme frem på en forsvarlig måte Avfall som ikke er emballert Ubetjent mottak der abonnenten kan levere sortert farlig avfall Betjent mottak for mindre mengder husholdningsavfall som ikke kan leveres i oppsamlingsenhet på grunn av sin type Fellesbetegnelse for enheter (avfallssug, dypoppsamler, containerskap med bunntømming, plastbeholder og stålcontainer) som benyttes til oppbevaring av kildesortert husholdningsavfall Volum på enheten tilpasses det enkelte abonnement Person som betjener renovasjonsbil og som foretar tømming av abonnentens oppsamlingsenhet Ubetjent, lokalt mottak hvor abonnenten kan levere visse typer kildesortert husholdningsavfall Fysisk plassering av oppsamlingsenhetene Det kan være registrert flere standplasser på en eiendom Flere abonnenter kan ha felles standplass For alternativ avfallsløsning er standplass det sted der avfallet fysisk hentes av kommunen Antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom Utforming av RENs tjenester slik at disse kan benyttes av kommunens innbyggere på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler KAPITTEL 1 Valg av renovasjonsløsning Tabell 1: Begrepsdefinisjoner

4 KAPITTEL 1 VALG AV RENOVASJONSLØSNING Det er fem renovasjonstekniske løsninger; 11 avfallssug, 12 dypoppsamler, 13 containerskap med bunntømming, 14 plastbeholder og 15 stålcontainer Det finnes mange varianter innenfor hver hovedtype, og det er gode muligheter for å finne løsninger som er godt tilpasset ditt behov 11 AVFALLSSUG Avfallssug er basert på et nedgravd rørsystem hvor avfallet transporteres ved hjelp av vakuum til oppsamlingsenheten, hvor det kun er de universelt utformede nedkastpunktene over bakken som synes Avfallet kan hentes utenfor selve bomiljøet da rørstrekket er relativt fleksibelt og innsamlingspunktet kan legges der det er mest hensiktsmessig for å unngå støy og tung trafikk på uønskede steder Denne løsningen er best egnet for større utbyggings- eller rehabiliteringsprosjekter hvor det er mange boenheter på et relativt konsentrert område, altså i hovedsak blokkbebyggelse REN anbefaler avfallssug som renovasjonsteknisk løsning for mer enn 150 boenheter REN skal involveres i etableringen av et avfallssug så tidlig som mulig i prosessen Kun leverandører som har fått godkjent sitt produkt av REN kan levere avfallsløsninger til husholdningskunder Liste over godkjente leverandører finnes på wwwrenovasjonsetatenno Avfallssug er en hygienisk avfallsløsning med lagring av avfall i et lukket system, som reduserer både lukt og fare for skadedyr Avfallssug er en universelt utformet avfallsløsning da innkastlukene kan plasseres slik at alle kan nå disse Avfallssug er en mer brannsikker avfallsløsning enn plastbeholder Avfallssug er en estetisk og arealsparende avfallsløsning ettersom det kun er nedkastpunktene som er over bakken Det blir dermed større arealer som kan benyttes til lekeplasser, sykkelparkering eller andre fellesområder enn om man benytter tradisjonelle plastbeholdere Avfallssug er en miljømessig fordelaktig avfallsløsning Både arbeidsmiljømessig da renovatør slipper tunge løft og hardt fysisk arbeid og nærmiljømessig ved at systemet bidrar til mindre støy og mindre utslipp av CO2 12 DYPOPPSAMLER Dypoppsamler består av en nedgravd oppsamlingsenhet med nedkastpunkt på bakkeplan Naturlig komprimering gjør at kapasitetsutnyttelsen blir bedre i dypoppsamler enn tradisjonelle plastbeholdere Visuelt er det kun de universelt utformede nedkastpunktene over bakken som synes Avfallet hentes med kranbil på en opparbeidet standplass enten i nærheten av bolig, ved parkering, postkasser eller i tilknytning til allmenn ferdsel Dypoppsamler er best egnet for områder der flere husholdninger kan dele oppsamlingsenhet, men både eneboliger og rekkehus kan fint benytte denne løsningen på en felles standplass REN anbefaler dypoppsamler som renovasjonsteknisk løsning for boenheter REN skal involveres i etableringen av dypoppsamler så tidlig som mulig i prosessen Kun leverandører som har fått godkjent sitt produkt av REN kan levere avfallsløsninger til husholdningskunder Liste over godkjente leverandører finnes på wwwrenovasjonsetatenno Dypoppsamler er en hygienisk avfallsløsning som oppbevarer avfallet kjølig under bakken Dette reduserer både lukt og fare for skadedyr Dypoppsamler er en universelt utformet avfallsløsning da innkastlukene på nedkastpunktet er plassert slik at alle kan nå disse Dypoppsamler er en mer brannsikker avfallsløsning enn plastbeholdere Dypoppsamler er en estetisk og arealbesparende avfallsløsning da oppsamlingsenheten er under bakken Det blir dermed større arealer som kan benyttes til lekeplasser, sykkelparkering eller andre fellesområder enn om man benytter tradisjonelle plastbeholdere Dypoppsamler er en miljømessig fordelaktig avfallsløsning Både arbeidsmiljømessig da renovatør slipper tunge løft og hardt fysisk arbeid og nærmiljømessig da systemet medfører mindre støy og mindre utslipp av CO2 Dypoppsamler egner seg også godt til glass- og metallemballasje Eksempler på standplasser til utvendig avfallssug: Eksempler på standplasser til dypoppsamlere: 6 7 RENOVASJONSETATEN VEILEDER VALG AV RENOVASJONSLØSNING OG PLANLEGGING AV STANDPLASS KAPITTEL 1 VALG AV RENOVASJONSLØSNING

5 13 CONTAINERSKAP MED BUNNTØMMING Containerskap er en forenklet variant av dypoppsamler ved at containeren er delvis nedgravd De tømmes på samme måte og med samme utstyr som dypoppsamler Avfallet hentes med kranbil på en opparbeidet standplass enten i nærheten av boligene eller ved parkering, postkasser eller i tilknytning til allmenn ferdsel Containerskap er best egnet for områder der flere husholdninger kan dele oppsamlingsenhet, men både eneboliger og rekkehus kan fint benytte denne løsningen på en felles standplass REN skal involveres i etableringen av containerskap så tidlig som mulig i prosessen Kun leverandører som har fått godkjent sitt produkt av REN kan levere avfallsløsninger til husholdningskunder Liste over godkjente leverandører finnes på renovasjonsetatenno Containerskap med bunntømming er en hygienisk avfallsløsning med lagring av avfall i et lukket system, som reduserer både lukt og fare for skadedyr Containerskap med bunntømming har universelt utformet høyde på innkastlukene da containeren delvis er nedgravd Containerskap med bunntømming er en mer brannsikker avfallsløsning enn plastbeholdere Containerskap med bunntømming er en estetisk og arealbesparende avfallsløsning da oppsamlingsenheten gir en bedre kapasitetsutnyttelse Det blir dermed større arealer som kan benyttes til lekeplasser, sykkelparkering eller andre fellesområder enn om man benytter tradisjonelle plastbeholdere Containerskap med bunntømming er en miljømessig fordelaktig avfallsløsning Både arbeidsmiljømessig da renovatør slipper tunge løft og hardt fysisk arbeid og nærmiljømessig ved at systemet bidrar til mindre støy og mindre utslipp av CO2 Plastbeholdere og stålcontainere er kommunens standardløsning for tilbud av opp- samlingsenhet til husholdningene Løsningen er fleksibel, og det er enkelt å tilpasse kapasitet ved å legge til/ta bort ekstra beholdere dersom behovet endrer seg for boenheten - OG CONTAINERTYPER Renovasjonsetaten har følgende oppsamlingsenheter som benyttes til avfall Vi gjør oppmerksom på at det bare er Renovasjonsetatens beholdere/containere som skal benyttes for henting av avfall fra husholdninger via Renovasjonsetatens transportører i Oslo Ingen andre har anledning til å inngå avtaler om innhenting av slikt avfall Beholdere Hvor mange husstander de ulike beholderstørrelsene passer for er veiledende tall og vil variere med husstandens størrelse, graden av kildesortering ol 140 liter plastbeholder for restavfall og papir Mål: Bredde 500 mm, dybde 550 mm, høyde 1100 mm Maksimalvekt: 30 kg Passer for: Restavfall: 1 liten husstand ved tømming hver uke 2-3 mindre husstander ved tømming tre ganger per uke (indre by) Papir: 1 husstand ved tømming hver fjerde uke 240 liter plastbeholder for restavfall og papir Mål: Bredde 600 mm, dybde 750 mm, høyde 1150 mm Maksimalvekt: 40 kg Passer for: Restavfall: 1 husstand ved tømming hver uke 2-4 husstander ved tømming tre ganger per uke (indre by) Papir: 1 husstand ved tømming hver fjerde uke 2-4 husstander ved tømming hver uke Eksempler på standplasser til containerskap med bunntømming: 340 liter plastbeholder for restavfall Mål: Bredde 650 mm, dybde 850 mm, høyde 1100 mm Maksimalvekt: 50 kg Passer for: Restavfall: 2-3 husstander ved tømming hver uke 4-7 husstander ved tømming 3 ganger per uke (indre by) 14 PLAST 8 9 RENOVASJONSETATEN VEILEDER VALG AV RENOVASJONSLØSNING OG PLANLEGGING AV STANDPLASS KAPITTEL 1 VALG AV RENOVASJONSLØSNING

6 400 liter plastbeholder for restavfall og papir Mål: Bredde 820 mm, dybde 770 mm, høyde 1130 mm Maksimalvekt: 80 kg Passer for: Restavfall fra: 2-4 husstander ved tømming en gang per uke 6-9 husstander ved tømming tre ganger per uke (indre by) Papir: 2-4 husstander ved tømming hver fjerde uke 4-8 husstander ved tømming hver andre uke 8-10 husstander ved tømming en gang hver uke (indre by) 660 liter plastbeholder for restavfall og papir Mål: bredde 1260 mm, dybde 770 mm, høyde 1250 mm Maksimalvekt: 100 kg Passer for: Restavfall: 4-6 husstander ved tømming hver uke husstander ved tømming tre ganger per uke (indre by) Papir: 3-5 husstander ved tømming hver fjerde uke 6-10 husstander ved tømming hver andre uke husstander ved tømming en gang hver uke (indre by) 15 STÅLCONTAINER Stålcontainere finnes i fire forskjellige størrelser; 2000 L, 4000 L, 6000 L og 8000 L, og har to forskjellige bruksområder; papir og restavfall Papircontaineren har spalte mens restavfallscontaineren har sjaktluker Containerne er identiske, men har utskiftbare innkastmoduler som gjør dem veldig fleksible! Containerstørrelse Type Passer for Innkasttype Bredde Dybde Høyde 2 m 3 (2000 L) Restavfall husstander med Ovenpåliggende 2 m 2 m 1,25 m tømming hver uke luker 4 m 3 (4000 L) Restavfall husstander med Sjaktluker 2 m 2,7 m 1,8 m tømming hver uke Store dører Papir husstander med Papirspalte tømming hver 4 uke husstander med tømming hver 2 uke 6 m 3 (6000 L) Restavfall husstander med Sjaktluker 2 m 3,5 m 1,8 m tømming hver uke Store dører Papir husstander med Papirspalte tømming hver 4 uke husstander med tømming hver 2 uke 8 m 3 (8000 L) Restavfall husstander med Sjaktluker 2 m 4 m 1,8 m tømming hver uke Store dører Papir husstander med Papirspalte tømming hver 4 uke Restavfallsmoduler Papirmodul husstander med tømming hver 2 uke Tabell 2: Containerstørrelser Sjaktluker Store dører Papirspalte Planløsninger Renovasjonsetaten har utarbeidet forslag til planløsninger for standplasser til plastbeholdere hvor det også er avsatt plass for mulige eller fremtidige beholdere Disse planløsningene viser hvor mye plass som må avsettes for de forskjellige oppsamlingsenhetene Andre viktige mål er også vist, slik som døråpninger, minimumsavstand mellom oppsamlingsenhetene etc Dette er viktig å huske på slik at renovatørene kan hente den innerste beholderen uten å flytte på de ytterste beholderne Tegningene er ikke i målestokk Det er angitt hvor mange husholdninger eller leiligheter som standplassen passer for (avhengig av tømmehyppighet) Selvfølgelig vil samme standplass kunne benyttes til flere husholdninger dersom alle har lite avfall, alternativt færre enn angitt dersom alle har mye avfall RENOVASJONSETATEN VEILEDER VALG AV RENOVASJONSLØSNING OG PLANLEGGING AV STANDPLASS KAPITTEL 1 VALG AV RENOVASJONSLØSNING

7 PAPIR PAPIR Tegning 1 og 2: Eksempler på planløsninger for standplasser for 1-2 husstander - åpen og lukket avfallsbod ÅPEN STANDPLASS LUKKET AVFALLSBOD Tegning 4: Tegningen under illustrerer hvordan flere husholdninger kan ha et felles område for avfall Planløsningen passer til husstander ved tømming av restavfall en gang per uke og papir hver andre uke, eller for husstander ved tømming av restavfall tre ganger per uke og papir en gang per uke FREMTIDIG 140/240 LITERS PAPIR 240 LITERS FREMTIDIG 140/240 LITERS PAPIR 240 LITERS FREMTIDIG FREMTIDIG Tegning 3: FREMTIDIG FREMTIDIG Standplassen passer for 4-6 husstander ved tømming av restavfall hver uke og papir hver fjerde uke, eller husstander ved tømming av restavfall tre ganger per uke og papir hver andre uke PAPIR PAPIR Tegning 5: FREMTIDIG FREMTIDIG Ved skapløsninger hvor skapene er vendt mot hverandre må avstandene mellom skapene være minimum 2 meter RENOVASJONSETATEN VEILEDER VALG AV RENOVASJONSLØSNING OG PLANLEGGING AV STANDPLASS KAPITTEL 1 VALG AV RENOVASJONSLØSNING

8 16 ANSVAR, INVESTERING OG VEDLIKEHOLD 17 BEREGNING AV NØDVENDIG VOLUM Vi gjør oppmerksom på at det bare er oppsamlingsenheter godkjent av REN som skal benyttes for henting av avfall fra husholdninger i Oslo Ingen andre har anledning til å inngå avtaler om innhenting av husholdningsavfall Abonnent/utbygger er ansvarlig for å tilrettelegge en standplass i tråd med retningslinjene fra kommunen (jf kapittel 2 Planlegging av standplass) Standplassen kan bestå av ulike løsninger som er presentert tidligere Kommunen vil tilby plastbeholdere eller containere ved etablering av standplass Størrelsen på beholder/container bestemmes av abonnementet som etableres jf avsnitt om beregning av nødvendig volum Abonnenten er ansvarlig for renhold av plastbeholdere og containere Abonnenten kan også velge alternativ avfallsløsning som avfallssug, dypoppsamler og containerskap med bunntømming I mange tilfeller vil det være svært hensiktsmessig å velge en slik type løsning Abonnenten vil da imidlertid selv være ansvarlig for investering ved anskaffelse og etablering på standplass, samt være ansvarlig for drift og vedlikehold av løsningen Kommunen er kun ansvarlig for selve innsamlingen og ikke for slitasje/skade Løsningen skal til enhver tid være operativ og i en slik forfatning at det ikke medfører problemer for renovatør Dersom renovasjonsløsningen ikke er operativ vil det bli satt ut ekstra beholdere som faktureres abonnent Alternative løsninger og dimensjonering skal søkes godkjent hos REN før etablering Dette for å sikre kompatibilitet og effektiv håndtering Kommunen har lang og bred erfaring med etablering av alternative løsninger, og vil være en god sparringspartner i en planleggingsfase Kontakt med REN kan ikke etableres for tidlig! Ta kontakt tidlig i prosessen før beslutninger tas og unngå unødige kostnader! Dette kapitlet er en hjelp til å finne ut hvor mange oppsamlingsenheter og nødvendig volumberegning du trenger til ditt avfall Det du må vite er hvor mange ganger i uken oppsamlingsenhetene blir tømt Dersom tømmefrekvensen for avfallstypene er annet enn hver uke, må dette tas hensyn til ved beregningen av volumet Sørg for at du har tilstrekkelig volum til oppsamlingsenhetene Det er ikke lov å overfylle disse Husk også at alle oppsamlingsenhetene må være lett tilgjengelige på tømmedagene Oppsamlingsenhetene vil ikke bli tømt hvis det er hindringer i veien eller at oppsamlingsenhetene står bak låste dører som renovatørene ikke har nøkler til Har du ekstra avfall en gang i blant, kan du kjøpe sekkebonger til sekker og sette disse ved standplassen Bongene selges på utvalgte bensinstasjoner og ved vårt kundetorg Se våre nettsider på renovasjonsetatenno for ytterligere informasjon Kontakt Renovasjonsetaten for informasjon vedrørende tømmehyppighet av rest- og papiravfall i det aktuelle området, samt godkjenning av dimensjonering ANBEFALT DIMENSJONERING AV VOLUM STØRRELSE VOLUMBEHOV PER UKE VOLUMBEHOV PAPIR PER UKE Små boenheter liter liter (1-3 personer) Store boenheter (4 ) Husk at farlig avfall og mindre elektriske og elektroniske apparater leveres til miljøstasjon, minigjenbruksstasjon eller til hentebil ved bydelsvise innsamlinger Se våre nettsider på renovasjonsetatenno Større elektriske og elektroniske apparater og større mengder farlig avfall skal leveres til gjenbruksstasjon Husk at hvis en husholdning er ekstra flink til å kildesortere avfallet eller generer lite avfall, kan volumbehovet minimeres Avfallsmengden vil variere i forhold til husholdningens størrelse og sammensetning Tabell 3: Anbefalt dimensjonering av volum Eksisterende sekkerenovasjon skal i størst mulig utstrekning skiftes ut Vi anbefaler at alle som har sekkestativ legger forholdene til rette for bruk av plastbeholder på hjul Tillatt maksimalvekt på en 180 l sekk er 25 kg 18 OVERSIKT OVER LEVERANDØRER AV RENOVASJONSTEKNISKE LØSNINGER En oppdatert oversikt over leverandører som leverer godkjente renovasjonstekniske løsninger finnes på RENs hjemmesider: wwwrenovasjonsetatenno RENOVASJONSETATEN VEILEDER VALG AV RENOVASJONSLØSNING OG PLANLEGGING AV STANDPLASS KAPITTEL 1 VALG AV RENOVASJONSLØSNING

9 Oslos system for kildesortert avfall bidrar både til redusert klimaglassutslipp, bedre luftkvalitet og gjenvinning av de KAPITTEL 2 Planlegging av standplass verdifulle ressursene som finnes i kildesortert avfall 16 RENOVASJONSETATEN VEILEDER VALG AV RENOVASJONSLØSNING OG PLANLEGGING AV STANDPLASS KAPITTEL 2 PLANLEGGING OG STANDPLASS 17

10 KAPITTEL 2 PLANLEGGING AV STANDPLASS Bruk tid på planlegging av standplassen God planlegging er halve arbeidet og du slipper å gjøre ting om igjen senere Ansvaret for en tilfredsstillende standplass er ditt, så det lønner seg å gjøre jobben skikkelig med én gang! Alle standplasser og nærmeste kjørbar vei Alle standplasser i forhold til de nærmeste husnummer Alle veibredder (gjelder privat vei/arealer) Antall boenheter på gårds- og bruksnummer med fordeling mellom små og store leiligheter Bredde og høyde på eventuelle porter som renovasjonsbilen må passere Nedenfor følger en sjekkliste for hva du må ta stilling til i forbindelse med planleggingen For å finne ut av hvordan du skal løse hvert enkelt punkt, vises det til de etterfølgende kapitlene Alle disse problemstillingene får du hjelp til i denne veilederen Vurder hvor stor kapasitet du trenger ift antall husstander Undersøk hvilken innsamlingsfrekvens som gjelder i ditt område, både når det gjelder restavfall og papir Vurder om det skal være én standplass for hvert enkelt hus/oppgang, eller felles standplass for flere hus/oppganger, eventuelt felles standplass for hver av avfallstypene Her kan det være penger å spare! Vurder om behovet for kapasitet vil øke i fremtiden Det bør avsettes plass til økt kapasitet, eller fremtidig oppsamlingsenhet Vurder plassering av standplass ift hvor brukerne normalt pleier å ferdes, feks på vei til garasje, butikk, kollektivtransport etc Vurder standplassen ift krav til universell utforming Sørg for at det er gode atkomstforhold for renovasjonsbilen og for renovatøren som skal håndtere avfallstømmingen Feks ved avfallsløsninger som plastbeholder skal det være enkelt for renovatør å trille beholder fra standplass til renovasjonsbil Vurder plassering av standplass i ytterkant av borettslaget/eiendommen Dette begrenser kjøring med tunge biler inne i bomiljøet, noe som sikrer et bedre miljø og sikkerheten for barn Finn ut hvor stort areal som er nødvendig til standplassen Det vil variere avhengig av løsning og størrelse på abonnementet Se kapittel 1 for illustrasjoner 21 ABONNEMENTSHOLD Det er bare utbygger, huseier, gårdeier, styre, vaktmester med delegert myndighet eller forretningsfører i borettslag, sameier og lignende som kan inngå abonnementsavtaler eller bestille endringer Ved bestilling og endring av oppsamlingsenhet kan REN kreve følgende opplysninger ved behov: Alle relevante adresser, herunder gårds- og bruksnummer Der abonnenter ønsker felles løsning må samtlige adresser, gårds- og bruksnummer oppgis Kontaktperson med adresse og telefon på dagtid, og e-post adresse Eventuell tillatelse til plassering av oppsamlingsenhet ved angitte plasser dersom abonnenten ikke selv disponerer arealet Abonnenten sørger selv for tillatelser før bestilling Skisse som viser følgende: Navn på gate/vei STANDPLASS Navn på gate/vei Dersom standplassen er låst, må REN ha en nøkkel for hver av avfallstypene som skal hentes Dette er nødvendig da forskjellige biler benyttes til innsamlingen av de ulike avfallstypene Dører som er låst medfører tillegg i renovasjonsgebyret Alle standplasser skal godkjennes av REN før de kan tas i bruk Flytting av oppsamlingsenhet skal avtales med REN Hvis avfallsmengden tilsier det, kan REN pålegge abonnenten en endring i antall, type og størrelse på oppsamlingsenhetene 4,5 m Der det er behov for ekstra oppsamlingsenhet vil abonnenten gis en rimelig frist til opparbeidelse av permanent standplass Dispensasjon kreves ikke for dette tidsrommet 22 ADKOMSTHOLD OG PLASSERING Avstand til veien Generelle krav Privat vei som renovasjonsbilen må kjøre på, må kunne tåle et akseltrykk på 11,5 tonn Veibredde må være minimum 3 meter (ved rygging 3,5 meter) med en skulder på 0,5 meter på hver side, fri for gjerder, beplantning etc Hvis renovasjonsbilen skal kjøre gjennom en port for å komme til standplassen, må porten ha en fri høyde på minimum 3,6 meter* *Se eget krav for standplass for dypoppsamler 3,5 m HUS Veibredde 18 RENOVASJONSETATEN VEILEDER VALG AV RENOVASJONSLØSNING OG PLANLEGGING AV STANDPLASS KAPITTEL 2 PLANLEGGING OG STANDPLASS 19

11 Krav til adkomstforhold: Krav til plassering av dockingpunkt for mobilt avfallssug 8,5 m 7,5 m 2,0 m 4,5 m 3,5 m Renovasjonsbilen må ha en sone på minimum 16 meter foran dockingpunktet som er regulert for lovlig av-/pålessing, der det ikke er noen hindringer Tilgjenglighet til dockingpunktet fra renovasjonsbilen er maksimalt 4 meter fra senter av renovasjonsbilen Dette gjelder også bakre del da svingarmen som skal benyttes må ha en svingradius på 4 meter Fri høyde over dockingpunktet må være minimum 5 meter Dockingpunktet må være tilgjengelig for renovatørene hele året Om dockingpunktet ligger i en kum, skal det helst være varmekabler rundt dette, for å unngå at det fryser fast Krav til plassering av container til stasjonært avfallssug 4,5 m 3,5 m 3,5 m 4,5 m Plassering av container må oppfylle leverandørens krav med tanke på fri høyde over containeren Underlaget skal være av asfalt eller betong Renovasjonsbilen må kunne rygge helt inntil containeren Krav til plassering av dypoppsamler/containerskap med bunntømming R = 15 m R = 11,0 m R = 7,0 m Snuplass R = 15 m 3,5 m 1 m 14 m 0,5 m R = 7,5 m R = 7,5 m 3,0 m 15 m Standplass for dypoppsamler/containerskap må etableres på egen eiendom Flytting av eksisterende oppsamler skal skje etter avtale med REN Det må foretas kabelpåvisning av grunn Det må være lett tilgjengelig oppstillingsplass for renovasjonsbil ved dypoppsamler/containerskap Tilgjengelighet fra renovasjonsbil på oppstillingsplass til senter av enheten(e) må være maksimalt 3,5 m Det må være regulert for lovlig av-/pålessing Parkerte biler eller andre hindringer må unngås Fri kranhøyde over dypoppsamler må være minimum 8 meter Standplass og oppstilingsplass for renovasjonsbil må være tilnærmet fri for høydeforskjell og uten hindringer for renovatør Anbefalt avstand mellom dypoppsamler og vegg/mur/gjerde eller lignende er 1 meter Hvis renovasjonsbilen skal kjøre gjennom en port for å komme til standplass for dypoppsamler, må porten ha en fri høyde på minimum 3,85 meter PRIVAT VEI PRIVAT VEI Krav til plassering av plastbeholder 0,5 m 0,5 m 3,0 m Før etablering av alle former for avfallsboder, skur, dypoppsamler og avfallssug, må alle relevante godkjenninger og tillatelser fra andre offentlige etater foreligge Ved etablering av nye eller utvidelse av eksisterende standplasser skal fast plass avsettes for papir- og restavfall I tillegg bør det settes av plass til mulig fremtidig utvidelse av abonnement Alle standplasser må være tilgjengelige for renovasjonsbilene hele året Det vil si at standplassen må holdes fritt for snø om vinteren Parkering av sykler, biler, verktøy etc foran standplassen må ikke forekomme Helst bør alle beholdere på hjul plasseres under tak Av hensyn til renovatørenes arbeidsmiljø bør det sørges for enklest mulig tilgang til håndtakene på beholderne Abonnenten er selv ansvarlig for å hente opplysninger vedrørende tømmedager Informasjon om tømmedager fås ved å besøke interaktivt kart på RENs hjemmeside, eventuelt ved å ringe kundetorget 3,5 m 1 m Det skal være maksimum 10 meter avstand mellom standplassen og stoppestedet for renovasjonsbilen Stigningen på atkomstveien fra standplass til bil må ikke overstige 1:7, og pålessingsstedet må være tilnærmet flatt For 660 l beholder bør atkomstveien være flat eller svakt hellende mot bilen Bredden (lysåpning) for dørgjennomgang må være minst 1 meter Høyden (lysåpning) for gjennomgang/overbygget standplass må være minst 2 meter Luftehull i veggene til avfallsbod bør ha minst 10 cm bredde/høyde Lukket avfallsbod/-rom må ha belysning (min lysstyrke 100 lux), og bør ventileres Dør til avfallsbod/-rom skal være tilnærmet terskelfri og kunne festes i åpen stilling Kant som er mer enn 2,5 cm høy må utstyres med fast trillerampe Hellingen må ikke overstige 1:4 Underlaget for 400 og 660 l beholdere med hjul skal være fast stabilt underlag dvs asfalt, betong, steinheller, trykkimpregnert tre eller tilsvarende Gressunderlag eller løs singel kan ikke aksepteres for beholdere! Abonnenten kan om ønskelig plassere beholderne på steder som ikke er iht forskriftene Beholderne må da trilles fram til kjørevei av abonnenten selv Blir ikke dette gjort, vil beholderne ikke bli tømt! 20 RENOVASJONSETATEN VEILEDER VALG AV RENOVASJONSLØSNING OG PLANLEGGING AV STANDPLASS KAPITTEL 2 PLANLEGGING OG STANDPLASS 21

12 Krav til plassering av stålcontainer Stålcontainer skal ha 1,5 meter klaring på begge sider Avstand mellom to containere som står ved siden av hverandre skal være minimum 2 meter Fri høyde som kreves for tømming av stålcontainere er 5 meter Renovasjonsbilen må kunne rygge helt inntil containerskap Underlaget skal være av asfalt, betong eller lignende 23 BRANNSIKRING Brannsikring er viktig ved plassering av oppsamlingsenheter for avfall Ved å plassere åpne oppsamlingsenheter for avfall for nært byggverk, kan det være fare for brann- spredning ved påsatt brann eller selvantennelse Tabellen nedenfor gjengir krav fra Brann- og redningsetaten OPPSAMLINGSENHET KRAV TIL PLASSERING KAPITTEL 3 Plastbeholder mindre enn 660 liter Plastbeholder (fra 660 liter) plassert alene Tre eller flere plastbeholdere på samme standplass En stålcontainer Et avfallsskur/hus Minst 2,5 m fra bygninger Minst 4 m fra bygninger Minst 6 m fra bygninger Minst 4 m fra bygninger Minst 8 m fra bygninger Muligheter for utvidede avfallsløsninger Tabell 4: Oversikt over sikkerhetskrav til plassering for ulike oppsamlingsenheter Dypoppsamler/avfallssug anbefales som en egnet og brannsikker løsning Oppsamlingsenheter for avfall bør være plassert med god avstand fra fasaden slik at en eventuell brann i enheten ikke vil kunne spre seg til tilstøtende bygninger Nødvendig avstand er avhengig av enhetens størrelse, og i hvilken grad fasaden er brennbar (for eksempel i treverk eller mur) Oppsamlingsenheter for avfall bør ikke plasseres under; takutspring, i portrom, i ulåst skur, inntil brennbar fasade eller fasade med lysåpning (vinduer, luftinntak) Oppsamlingsenheter for avfall som plasseres nærmere enn angitte avstander, må være lukket og låst samt bør være av ubrennbart materiale eller plasseres i ubrennbare containerskap Dette for å unngå en eventuell brannspredning, samt tilgjengeligheten for en eventuell ildspåsetter Oppsamlingsenheter for avfall må ikke plasseres over brannkum 22 RENOVASJONSETATEN VEILEDER VALG AV RENOVASJONSLØSNING OG PLANLEGGING AV STANDPLASS KAPITTEL 2 PLANLEGGING OG STANDPLASS 23

13 KAPITTEL 3 MULIGHETER UTVIDEDE AVFALLSLØSNINGER I et større boligkompleks, - område, borettslag er det muligheter for å søke REN om tilleggsløsninger for å få til en helhetlig avfallsløsning for nærmiljøet Dette kan være glass- og metallemballasje, tekstiler, farlig avfall og mindre mengder grovavfall En helhetlig løsning kan øke brukervennlighet for beboerne, og gjøre det lettere å kildesortere riktig Beskrivelse av de ulike løsningene finnes i tabellen nedenfor: AVFALLSLØSNING BESKRIVELSE Returpunkt for glass- og metallemballasje En separat oppsamlingsenhet utplassert i nærmiljøet hvor glass- og metallemballasje som ikke skal kastes i det ordinære husholdningsavfallet kan leveres for materialgjenvinning Tekstiltårn En separat oppsamlingsenhet utplassert i nærmiljøet hvor brukbare klær, sko og tekstiler kan leveres til ombruk Miljøstasjon En separat oppsamlingsenhet utplassert i nærmiljøet hvor mindre mengder farlig avfall kan leveres til forsvarlig håndtering Minigjenbrukstasjon Et betjent mottak for mindre mengder grovavfall som ikke kan kastes i ordinært husholdningsavfall kan leveres til ombruk, material- og energigjenvinning Mottaket vil betjenes av REN Tabell 5: Utvidede avfallsløsninger 24 RENOVASJONSETATEN VEILEDER VALG AV RENOVASJONSLØSNING OG PLANLEGGING AV STANDPLASS KAPITTEL 3 MULIGHETER UTVIDEDE AVFALLSLØSNINGER 25

14 Plastemballasje Matavfall Plastposer Restavfall Skall/skrell/kjerner Bleier Plastkanner/plastbegre/plastbokser Bakverk Avkjølt aske/grillkull Teposer/kaffefilter/ kaffegrut Potteplanter/blomster Plastemballasje fra kjøtt, fugl, fisk, frukt, bær, grønt og pålegg Fisk/skalldyr Plastflasker for vaskemidler/sjampo/ dressinger Stearinlys Ødelagte leker Kjøttrester/bein Eggeskall Utslitte tekstiler/klær/sko Blomsterpotter av plast Mindre mengder tilgriset tørkepapir CD-plater Kulepenner Kaffe-/snacksposer Viktig å huske! Dobbeltknute på alle poser Blå poser til plastemballasje Grønne poser til matavfall Vanlig handlepose til restavfall Posene legges i samme beholder merket for dette Løst og grovt avfall skal ikke legges i beholderen Husk også å sortere glass og metall, papp/ papir, farlig avfall, EEavfall, og hageavfall som før Renovasjonsetaten håper at denne veilederen har gitt deg økt forståelse for betydningen av å tilrettelegge standplasser Vi håper også at du har funnet tips om gode estetiske løsninger for standplassen din Vi ønsker alle lykke til med planleggingen, istandsetting og bruk av standplassen Sammen gjør vi Oslos viktigste jobb Takk for at du kildesorterer! Klær og sko som ikke er utslitt kan leveres til ombruk Nøtteskall Snusbokser Lykke til! Plasttuber SKYLL PLASTEN I KALDT VANN VED BEHOV Sneiper Tilgriset plast og papir Vanlig handlepose Husk dobbel knute! 26 RENOVASJONSETATEN ÅRSBERETNING 2011 De tre posene legges i samme beholder Lurer du på hva som skal sorteres hvor? Last ned appen Kildesortering i Oslo 27

15 RENOVASJONSETATEN renovasjonsetatenno Tlf Renovasjonsetaten (REN) er Oslo kommunes forvaltningsetat innen avfallshåndtering Tømming og transport av husholdningsavfall utføres av private renovasjonsfirmaer for REN etter anbud Etaten driver gjenbruksstasjonene, minigjenbruksstasjonene og hageavfallsmottakene i Oslo For mer informasjon - se renovasjonsetatenno 28 RENOVASJONSETATEN ÅRSBERETNING 2011

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Vedtatt i Arendal bystyre 31.01.2013 1 Sammendrag Det har vært en betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste 20 årene. Siden 1990 er det

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling MAI 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering og konklusjon... 3 2. Bakgrunn og formål... 5 3. Sortering og innsamling...

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET

AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i RIR - kommunene Denne forskrift erstatter tidligere vedtatte forskrifter for

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand

Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand 2014 Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand Marith J. Moe Avfall Sør Husholdning Den 7. november 2014 Forord Avfall Sør Husholdning vil takke alle våre abonnenter som har svart

Detaljer

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 04.05.98

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS

FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS Vedtatt av styret den 10. mars 1998, sak 0023/98. Endret av styre den 23. juni 1998 (pkt. 6 2. ledd). Gitt

Detaljer

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Rapport nr 2/2011 April 2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall 2 Rapport nr: Dato: 2/2011 6.4.2011 Distribusjon:

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07 Avfall Norge Optisk sortering status i Norge Rapport 4/07 August 2006 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 4/2007 Distribusjon: Fri Tittel: Oppdragsgiver: Avfall Norge Forfatter(e): Frode Syversen, Dato: 20.09.07

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer