Sammenstilling grunnlagsopplysninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenstilling grunnlagsopplysninger"

Transkript

1 UiO Plan for avfallshåndtering Sammenstilling grunnlagsopplysninger Datagrunnlag og observasjoner Dato:

2 Innholdsfortegnelse: Om UiO & Eiendomsavdelingen Bygningsmassen Omfang renovasjon Avfallstyper Dagens oppsamlingsutstyr Dagens tømmehyppighet Antall oppsamlingsenheter Dagens avfallsbehandling Avfallsmengder Kildesorteringsgrad Kostnader Observasjoner

3 Om UiO & Eiendomsavdelingen UiO Universitetet i Oslo er den største og mest tradisjonsrike institusjonen for høyere utdanning i landet studenter ansatte 8 fakultet, 3 museer og flere sentre Eiendomsavdelingen (EA) Antall ansatte EA: ca. 230 personer EA er organisert i Stab, Drift og vedlikehold og Plan og prosjekt Antall ansatte på EA, bygningsdrift: ca. 75 personer Antall renholdere på EA: ca. 200 personer, hvorav 50 er egne ansatte og ca. 150 er innleide

4 Bygningsmassen 4 hovedområder: Blindern (øvre og nedre), Gaustad og Sentrum kvm bygningsareal (2012) Ca. 100 bygninger i Oslo (og noen utenfor) Bygningene på Blindern er hovedsakelig oppført i tre perioder: 1930-årene, 1960-årene og 1990-årene. Løpende vedlikehold av bygg mv. Løpende utskiftning av møbler, datautstyr m.m.

5 Omfang renovasjon Utplassert over 400 beholdere og containere (undersøkes nærmere) Antall standplasser er ca. 80 stk. Flere oppsamlingsenheter pr. standplass. Avfallsmengde: 29 tonn/uke (1500 tonn/år, ref. «ordinær avfallsstatistikk») 46 salgssteder/kantiner for mat og mange minikjøkken (kun sortering av matavfall tre steder). Matavfall fra SV, HF og Fredrikke inngår ikke i ordinær avfallsstatistikk. Løpende vedlikehold av bygg genererer prosjektavfall (byggavfall). «Prosjektavfall» inngår ikke i ordinær avfallsstatstikk og dette prosjektet

6 Avfallstyper Avfall fra kontorarbeidsplasser Restavfall Papir/papp Sikkerhetsmakulatur EE-avfall Tonerkassetter Plastfolie (noen steder) Avfall fra kantiner (SiO) Restavfall Matavfall Papir/Papp Plastfolie Glass-/metallemballasje Fett/frityrolje Kun 3 kantiner sorterer, hvorav 2 kun på kjøkken. Totalt 46 utsalgssteder/kantiner/studentbarer etc. Avfall fra Eiendomsavdelingen inne og ute, samt fra flyttinger/endringer Restavfall fra utestativ Sneiper fra askebegre Parkavfall; sand, grus, jord, restavfall mv. Usortert blandet avfall; grovavfall, større gjenstander, metall, trevirke mv. EE-avfall Farlig avfall Møbler Avfall fra laboratoriemiljøer Farlig avfall; organiske løsemidler, kjemikalier i faste stoffer og uorganiske, kjemikalier, fotokjemikalier Risikoavfall (smittefarlig avfall) - Radioaktivt avfall - EE-avfall Isopor Spesielle typer avfall fra lab. og døde dyr/fisk fra lab.

7 Dagens oppsamlingsutstyr Innendørs kontor, undervisningsrom, lesesaler, fellesarealer: Restavfall. I en stor andel av kontorene og i fellesarealene er det utplassert avfallsbøtter Renholder legger restavfallet i sort sekk som legges i utendørs beholder/container. Ca. 1 sekk pr. dag pr. 30 kontorer Papir/papp: Pappeske på de fleste kontorer og i fellesarealene. Tømmes i 660 l beholder 1 gang/uke og trilles ut for tømming eller over i komprimatorcontainer Tonerkassetter: Pappeske på kopirom eller andre «tilfeldige» løsninger Sikkerhetsmakulatur: 240 l beholder på kopirom, evt. makulatormaskin eller begge deler Utendørs avfallsrom, utendørs eller i kjeller, lager etc. Restavfall fra kontorer og fellesarealer: 660 l beholder, kombicontainer 8 m 3, komprimator 20 m 3 ( to steder) Papir/papp: 660 l beholder, kombicontainer 8 m 3, komprimator 12/20 m 3 Blandet usortert restavfall: kombicontainer 8 m 3, krokcontainer 20 m 3 EE-avfall: Bur Lyskilder i boks Farlig avfall: Div. oppbevaring, delvis gode og dårlige løsninger Matavfall:. Dunk i kjølerom/dunk. Hentes ukentlig av egen renovatør for SiO Plastfolie: Gjennomsiktige/perforerte sekker (få steder) Glass-/metallemballasje: 240 l og 660 l beholder (noen steder) dårlig renhet, porselen/plast/rest Smittefarlig avfall: Gule bokser 30 l, (egen ordning) Annet lab. avfall Gule sekker for risikoavfall Parkavfall (jord, grus, fra feiing etc.): Binge på parkavdelingen Møbler: Leveres som usortert blandet avfall. Lagres eller vrakes i container Utendørs restavfallsstativer med 100 l sort sekk Utendørs askebegre

8 Dagens tømmehyppighet Restavfall fra kontorer og fellesarealer. Daglig - 5 ggr/uke. Noen steder hver 2. dag (3 ggr/uke). Noen steder 1 gang/uke Blandet usortert restavfall: Etter behov Papir/papp: Ukentlig (hovedløsning) Krokcontainer og komprimator for restavfall og papir/papp: Etter behov, ca. 1 ggr/måned Øvrige avfallstyper: Etter behov

9 Antall oppsamlingsenheter UiO - ANTALL OPPSAMLINGSENHETER - TOTALT Fraksjon Antall beholdere Fraksjon Antall beholdere Restavfall Usortert 240 L 10 Container, / L L 148 EE-avfall Container, L L 4 Molok/medgravd, 5000 L L 34 Krokcontainer, L 1 Sikkerhetsmakulering Komprimator, / L L 77 Glass 660L L 28 Smitte/risiko 660 L 14 Gul boks, 50 L 10 Konteiner, L 2 Brennbart Papir/papp 660 L L L 209 Container L 1 Molok/nedgravd, 3000 L 1 Komprimator, / L 3 Plast 240 L L 4 Hardplast, 1500 L 3

10 Dagens sluttbehandling av avfall (hva som skjer med avfallet etter det er hentet hos UiO) Restavfall fra kontorer: Energigjenvinning Blandet usortert avfall: Ettersorteres hos Ragn-Sells, der restavfall går til energigjenvinning og gjenvinnbare avfallstyper går til materialgjenvinning. Andel materialgjenvinning ved sentralsortering er vanskelig å beregne Papir/papp/kartong: Materialgjenvinning Glass-/metallemballasje: Materialgjenvinning EE-avfall: Demontering og materialgjenvinning Farlig avfall: Deponering og energigjenvinning Smittefarlig avfall / Risikoavfall: Direkte forbrenning Energigjenvinning Plastfolie: Materialgjenvinning Matavfall: Biologisk sluttbehandling (material- og energigjenvinning / biogass/kompostering) Parkavfall: Kompostering (hageavfall) og deponering (grus, sand) Møbler: Ombruk eller energi-/materialgjenvinning

11 Avfallsmengde, tonn ,8 451,3 324,1 0,2 7,2 9,1 35,3 52,2 5,0 1,1 17,7 15,4 29,1

12 Kildesorteringsgrad 32% Avfallstype Tonn Prosent Kildesortering Restavfall Papp/papir/kartong 324,1 22,2 % 22 % EE/farlig/smitte 85,4 5,8 % 6 % Annet 57,9 4,0 % 4 % Blandet næringsavfall til sort 451,3 30,9 % 31 % Utsortert brennbart avfall 542,8 37,1 % 37 % Sum 1461,6 100,0 % Kildesorteringsgrad 32 % 68 % Avfallsmengde (tonn) 1 490,7 Ansatte/studenter Avfallsmengde/person (kg) 42,6 Avfallsmengde, tonn/uke 28,7 Husholdningsavfall Norge ca. 500 kg/person

13 Kostnadsfordeling 2013 (betalt til Ragn-Sells) Transport utgjør ca. 50 % av totalkostnaden

14 Kostnader og tonn pr. område (betalt til Ragn-Sells) UiO, 2013 Tonn kr kr/tonn Øvre Blindern Nedre Blindern Gaustad Sentrum Sum

15 Etterfølgende bilder er noen eksempler på avfallsløsninger og observasjoner

16 Bøtte med hvit pose til restavfall Pappeske til papir Kontor Sikkerhetsmakulatur på kopirom Mange varianter av sorteringseske for papir Tomme tonerkassetter Utvidet kildesortering hos miljøfyrtårn

17 Fellesarealer

18 Utendørs Liftcontainer til restavfall Komprimatorcontainer til papp/papir Krokcontainer for grovavfall (restavfall)

19 Utendørs 660 l beholder til glass-/metallemballasje Blindern Liftcontainer til grovavfall (restavfall) Sentrum/Jus

20 Utendørs (sentrum) 660 l beholder til restavfall og papir/papp 240 l beholder til glass-/metallemballasje (og papir)

21 Uteområdene Restavfall Askebeger Brannfare?

22 1. Felles mål ikke kommunisert 2. Uklar struktur generelt (utover at papir/papp sorteres), mange frihetsgrader på alle nivåer 3. Få skriftlige instrukser om kildesortering 4. Mye usortert gjenvinnbart avfall i containere plukkanalyse anbefales 5. Manglende sortering for uteområder 6. Lite estetisk avfallsutstyr 7. Renovasjonsavtale tar i liten grad hensyn til bruk av komprimerende utstyr 8. Mange utendørs askebegre er det behov for dem? Observasjoner 1

23 Observasjoner 2 1. Mye av restavfallet er tørkepapir 2. Ingen gjennomgående returløsning for tonerkassetter 3. Delvis glass-sortering, dårlig renhet 4. Dobbel makuleringsløsning 5. Ukomprimert papp 6. Usikkert om alt farlig avfall deklareres og om gul gjenpart tas vare på 7. Dårlig håndtering av farlig avfall og EE-avfall flere steder 8. Uklare bestillingsrutiner for sikkerhetsmak., EE-avfall og farlig avfall kan medføre ekstrakostnader og merarbeid. 9. Noe feilmerking og manglende merking på beholdere og containere

24 Renhold en viktig del av renovasjonen 54 egne ansatte+ ca. 150 personer fra innleide firma En renholder gjør rent 30 kontorer/dag og har ca. ½-1 svart sekk/dag. Årlig byttes ca. 1,5 mill poser Vil gjerne ha bort restavfallsbøtter på kontorer av hensyn til ergonomi (renholdspersonale må bøye seg mye) Kan spare ca. 30 sekunder pr 30 kontorer pr dag/renholder+ pose = grovt anslått ca. 3-5 % effektivisering Mest restavfall fra felles lesesaler og toaletter. Lite matavfall fra felleskjøkken i kontormiljøer Renholderne ønsker mer kildesortering

25 Analyse av vekt/beholder Papir/papp Sognsvannsvn 9: 25kg/660 liter (1 kv-14) 20m3 komprimator med papir/papp veier ca. 3,5-4 tonn ved tømming. Komprimeringsgrad: ca. 5 ggr Lav romvekt ved tømming av papir/papp i dag (ikke komprimert, mye luft i beholderne for papir/papp) beholder Komprimator 0 Papp/papir KG/m3

26 Transportbetraktninger UiO 65 % av transportoppdragene er for avfall fra 660 liter og 240 liters beholdere Komprimerende utstyr bør innføres. Dette effektiviserer transport av avfall og er arealbesparende UiO bør vurdere leieavtale for komprimerende utstyr

Eiendomsavdelingen Plan for avfallshåndtering ved UiO

Eiendomsavdelingen Plan for avfallshåndtering ved UiO Eiendomsavdelingen Plan for avfallshåndtering ved UiO 15. desember 2014 2/69 Prosjektorganisasjon og deltakere i utarbeidelse av «Plan for avfallshåndtering ved UiO» Prosjekteier: Drifts- og vedlikeholdsdirektør,

Detaljer

Plan for kildesortering og renovasjon Presentasjon av første fase

Plan for kildesortering og renovasjon Presentasjon av første fase Plan for kildesortering og renovasjon Presentasjon av første fase Beskrivelse og analyse av nåsituasjonen 30. September 2013 Innhold Bakgrunn og forankring Organisering Framgangsmåte Intervjufunn Befaringsfunn

Detaljer

Sted: Blindern, BL01/02 Kristian Ottosen/Lucy Smiths hus Standplass: 1 Adresse: Problemveien 7/9

Sted: Blindern, BL01/02 Kristian Ottosen/Lucy Smiths hus Standplass: 1 Adresse: Problemveien 7/9 Sted: Blindern, BL01/02 Kristian Ottosen/Lucy Smiths hus Standplass: 1 Adresse: Problemveien 7/9 Dagens løsning: Utstyr plassert i små garasjer nedenfor BL 01/02. Adkomst med renovasjonsbil er umulig pga

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

Rapport nr 1/2006. Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning. NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering

Rapport nr 1/2006. Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning. NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering Rapport nr 1/2006 Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning - Samarbeidsforum for avfallshåndtering EVALUERING AV KILDESORTERING ETTER 10 ÅR R A P P O R T Rapport

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling MAI 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering og konklusjon... 3 2. Bakgrunn og formål... 5 3. Sortering og innsamling...

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG.... 4 Dagens avfallsbehandling.... 4 Framtidig avfallsbehandling... 5 1 KOMMUNENS OPPGAVER PÅ AVFALLSSEKTOREN... 9 2

Detaljer

Det er avdekket et klart behov for å integrere avfallsfag ved planlegging og tilrettelegging av utbygginger.

Det er avdekket et klart behov for å integrere avfallsfag ved planlegging og tilrettelegging av utbygginger. Randaberg kommune Kommunalteknisk avfallsnorm 2004 1 FORORD Det er avdekket et klart behov for å integrere avfallsfag ved planlegging og tilrettelegging av utbygginger. Randaberg kommune har derfor tilpasset

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Effektive avfallsrom dimensjonering, beliggenhet og utstyr Morten Tønseth EnviroPac AS Hva er vi for hvem? Med utgangspunkt i ledende og

Detaljer

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Avfall Norge-rapport nr 4/2015 Rapport nr: 4/2015 Distribusjon: Fri Dato: 08.05.2015 Revidert: ISSN: Tittel: Scenarier for avfallsmengder

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

PLUKKANALYSE AV KILDESORTERT AVFALL FRA GRENLANDSKOMMUNENE 2014. Utført av Bergfald Miljørådgivere på oppdrag fra Renovasjon i Grenland

PLUKKANALYSE AV KILDESORTERT AVFALL FRA GRENLANDSKOMMUNENE 2014. Utført av Bergfald Miljørådgivere på oppdrag fra Renovasjon i Grenland PLUKKANALYSE AV KILDESORTERT AVFALL FRA GRENLANDSKOMMUNENE 2014 Utført av Bergfald Miljørådgivere på oppdrag fra Renovasjon i Grenland 1 Utgivelsesdato 15.11.2014 Prosjektleder Anne-Gry Jørgensen Kontrollert

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 i INNHOLDSFORTEGNELSE Side SAMMENDRAG... i 1 INNLEDNING... 1 2 RAMMEBETINGELSER... 2 2.1 Internasjonalt regelverk og internasjonale forpliktelser... 2 2.1.1 Internasjonale

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF. Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015. Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF. Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015. Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04 Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015 Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04 Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015

Detaljer

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Vedtatt i Arendal bystyre 31.01.2013 1 Sammendrag Det har vært en betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste 20 årene. Siden 1990 er det

Detaljer

Plukkanalyse restavfall 2012

Plukkanalyse restavfall 2012 RoAF IKS Plukkanalyse restavfall 2012 - Husholdninger - Gjenvinningsstasjoner Desember 2012 ROAF Plukkanalyse 2012 side 1/37 Prosjektnr.: 100525-912 Rapportdato: 21.12.2012 Distribusjon: Tittel: Plukkanalyse

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER.

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. RTA FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. Ikrafttredelsesdato: 17.10.2006 Kunngjort i Norsk Lovtidend 11.01.2007 Gjerstad kommune Risør kommune

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Innhold

Eierandeler i andre selskap. Innhold Årsrapport 2006 Innhold Eierandeler i andre selskap...side 02 Nøkkeltall 2006...side 02 Direktøren har ordet...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning...side 05 HMS&K...side 08 Husholdningsavfall...side

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/1524-25 14968/07 M52 LU/LU/KO KLEPP KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT Fastsatt av Klepp kommunestyre

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 04.05.98

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Nybygging, riving og rehabilitering skaper svært store mengder avfall. Prisen for å levere blandet avfall til deponi er økende og myndighetene stiller krav om minimum 60% kildesortering av avfallet på

Detaljer

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07 Avfall Norge Optisk sortering status i Norge Rapport 4/07 August 2006 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 4/2007 Distribusjon: Fri Tittel: Oppdragsgiver: Avfall Norge Forfatter(e): Frode Syversen, Dato: 20.09.07

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2013-2020 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 3 2 SAMMENDRAG... 5 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020.... 7

Detaljer