FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i"

Transkript

1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Avfallsforskriften er vedtatt i Arendal bystyre den Froland kommunestyre den Grimstad kommunestyre den Forskriften er fastsatt i medhold av Lov av 13. Mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 30 annet og tredje ledd, 31 første ledd samt 34. Til disse forskrifter hører følgende retningslinjer: Nr 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Nr 2 Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere Side 1 av 8

2 KAP. 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Forskriften har som mål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, oppbevaring, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall. Forskriften skal videre bidra til å realisere de forpliktelsene kommunen er pålagt ved lov og de mål som kommunen til enhver tid har nedfelt i sine plandokumenter om avfallsreduserende tiltak og håndtering av avfall for øvrig. Forskriften skal også være kommunens styringsredskap for å realisere overordnede miljøpolitiske retningslinjer overfor alle avfalls- og renovasjonsaktører i kommunen. 2 Virkeområde Forskriften gjelder alle registrerte grunneiendommer i kommunen der det oppstår husholdningsavfall, herunder alle helårsboliger, fritidsboliger og andre bygg eller annet som nyttes som boenhet i kommunen. Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling, oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall. Forskriften gjelder grunneiere, festere og andre som benytter seg av kommunens avfallsordning. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, oppbevaring, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av (avfallsforskriften) kap.11. Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for etablering av avfallsløsninger samt gjennomføring av forskriftens bestemmelser. Forskriften fastsetter regler for avfallsgebyr. Forskriften omfatter ikke næringsavfall. Næringsavfall er avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Virksomheter og institusjoner hvor det oppstår husholdningsavfall kan bli abonnenter av kommunal avfallsordning. 3 Definisjoner Abonnement for nedgravde avfallscontainere: Flere boenheter samler kildesortert avfall i felles nedgravde avfallscontainere. En stasjon med nedgravde avfallscontainere må bestå av minimum en container pr avfallstype. Abonnent: Eier av eiendom eller annen innretning omfattet av den kommunale innsamlingsordning for husholdningsavfall, jf. 2. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet blir avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festeavtalen forlenget slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. Side 2 av 8

3 Avfall: Kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv, jf. Forurensningsloven 27. Boenhet: Helårsbolig eller fritidsbolig med separat inngang samt eget bad/wc og kjøkkendel. EE-avfall: Elektriske og elektroniske produkter. Ekstra restavfallsabonnement: Tilleggsabonnement med minimum seks måneder varighet, hvor abonnent kan levere ekstra restavfall ved hver restavfallsinnsamling. Farlig avfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. Fellesabonnement: Inntil 3 boenheter deler oppsamlingsenheter tilsvarende et standardabonnement. Fritidsabonnement: Tilsvarer standardabonnement men gjelder kun i perioden 1. april oktober i Arendal og Grimstad kommune. I Froland kommune gjelder renovasjonsordningen for fritidsboliger hele året men med halvert hentefrekvens. Grunngebyr: Gebyr som hvert år vedtas av bystyret/kommunestyret for ett standardabonnement. Gebyret fastsettes i samsvar med selvkostprinsippet. Hjemmekompostering: Kompostering av matavfall i godkjent isolert kompostbeholder. Husholdningsavfall: Avfall fra helårsboliger, fritidsboliger og andre bygg/innstallasjoner som nyttes som fritidsbolig i kommunen. Miniabonnement: Oppsamlingsenheter tilsvarer standardabonnement, med halvert hentefrekvens unntatt for matavfall og farlig avfall/ee-avfall. Nedgravde avfallscontainere: Dette er et system med yttercontainer av betong og innercontainer av stål med bunntømming. Oppsamlingsenhet: Fellesbegrep for enhetene hvor husholdningsavfall oppbevares før avhenting. Standardabonnement: Kommunens hovedløsning for oppsamling av husholdningsavfall fra den enkelte boenhet. Avfallet hentes etter gjeldende tømmerutiner fastsatt av kommunen. Standardabonnement består av et kildesorteringsskap og et restavfallsstativ, sekker til plastemballasje og tilgang til beholdere for sortering av papir/papp/drikkekartong. Storabonnement: Flere boenheter samler kildesortert avfall i felles beholdere. Størrelsen og utformingen av et storabonnement tilpasses i hvert enkelt tilfelle basert på mengde restavfall, men må minimum bestå av en beholder pr avfallstype. Tilfeldig ekstra restavfall: Restavfall levert i spesialmerkede sekker. Side 3 av 8

4 4 Kommunal innsamling av avfall Alle registrerte grunneiendommer i kommunen hvor det oppstår husholdningsavfall er pålagt å være med i den kommunale innsamlingsordningen. Det er ikke tillatt å disponere husholdningsavfall på annen måte enn beskrevet i denne forskriften. Kommunen avgjør hvilken abonnementstype og hvilke oppsamlingsenheter som benyttes i renovasjonsordningen, se retningslinje for avfall Nr 1, pkt 5. Bruk av avfallskverner for oppmaling og utslipp av avfall til kommunal avløpsledning er ikke tillatt. 5 Krav til sortering av avfall Avfall som omfattes av kommunal innsamlingsordning skal kildesorteres slik kommunen til enhver tid bestemmer, se Retningslinje for avfall Nr 1 pkt 2. Det kan søkes om fritak fra plikten til å kildesortere dersom rimelige grunner tilsier det. KAP. 2 OPPSAMLING AV AVFALL 6 Anskaffelse, plassering og bruk av oppsamlingsenheter for kommunal renovasjon 6.1 Anskaffelse Oppsamlingsenheter til nye boenheter leveres vederlagsfritt av kommunen med unntak av nedgravde avfallscontainere. Oppsamlingsenhetene følger eiendommen. Ved utskifting av oppsamlingsenheter skal det kun benyttes utstyr som er godkjent av kommunen. Nytt utstyr bekostes av abonnenten. Kommunen kan kreve at abonnenten skifter ut uhensiktsmessige oppsamlingsenheter dersom disse medfører økte innsamlingskostnader. Dersom oppsamlingsenhet ikke skiftes ut kan kommunen ilegge ekstragebyr. Kommunen deler ut et bestemt antall restavfallssekker, sekker til plastavfall og matavfallsposer til hver abonnent pr år. Sekker til plastavfall og matavfallsposer suppleres etter behov. Ved behov for ekstra restavfallssekker må abonnenten kjøpe spesialmerkede sekker. 6.2 Plassering Oppsamlingsenhetene må plasseres samlet, godt synlig og slik at de ikke er til vesentlig sjenanse for andre. Henteavstanden fra renovasjonsbilens kjørerute skal ikke være lengre enn 10 meter. For storabonnement skal henteavstand ikke overstige 5 meter. Plassering av oppsamlingsenhetene må tilfredsstille vegmyndighetenes krav, og kommunens til enhver tid gjeldende vegnorm. Side 4 av 8

5 Dersom oppsamlingsenhetene ikke kan plasseres mindre enn 10 meter fra kjørerute, kan abonnenten inngå avtale med kommunen om annen plassering. I slike tilfeller betaler abonnenten et hentetillegg. Ekstra hentelengde ved storabonnement tillates ikke. Dersom oppsamlingsenhetene ikke kan plasseres på egen eiendom, er det abonnentens ansvar å finne egnet plassering. Abonnenten skal legge forholdene til rette slik at oppsamlingsenheter kan tømmes uten at renovatøren blir hindret av snø, vann eller andre hindringer. 6.3 Bruk Oppsamlingsenhet skal kun benyttes til det avfall som omfattes av denne forskrift. Det er ikke tillatt å legge varm aske, eksplosiver, selvantennelige og/eller etsende stoffer, toalettavfall i oppsamlingsenhetene. Tunge gjenstander som stein, sand, metall eller annet som kan skade oppsamlingsutstyret eller renovatøren, skal heller ikke legges i oppsamlingsenhetene. Bygge- og rivningsavfall skal ikke leveres i oppsamlingsenhetene. Dette skal leveres til kommunalt avfallsmottak. Renovatørens henteplikt bortfaller hver gang slikt avfall leveres i oppsamlingsenhetene. Farlig avfall skal holdes adskilt fra annet avfall og håndteres slik kommunen til enhver tid bestemmer. Oppsamlingsenhetene må ikke overfylles slik at avfall kan falle ut. Restavfallssekken skal ikke være fullere enn at den kan lukkes. Avfall som er for stort eller for tungt til å kunne leveres i oppsamlingsenhetene, kan leveres til kommunalt avfallsmottak. Renovatørens henteplikt faller bort dersom restavfallssekken er for tung eller for full. Ekstrasekker for restavfall som ikke er plassert i oppsamlingsenhet, skal lukkes og sikres mot dyr og fugl. Sekken settes ved oppsamlingsenhetene for eiendommen kvelden før hentedagen. 7 Abonnentens øvrige plikter Abonnenten har ansvar for: - Alt avfall inntil det er hentet. - Å sørge for opprydding dersom avfallet kommer på avveie før det er hentet. - Å rengjøre oppsamlingsenhetene. Ved utilstrekkelig renhold kan kommunen besørge enheten rengjort på abonnentens regning. - Å holde adkomst til oppsamlingsenhetene fri for hindringer, deriblant snø og vegetasjon. Renovatørens henteplikt faller bort dersom de stedlige forhold medfører at tømming ikke lar seg gjennomføre. - Å gi melding til kommunen dersom grunnlaget for renovasjonen er endret eller at avfall ikke er hentet. - At avfallet er plassert riktig i enhetene og at den enkelte utsorterte avfallstypen er så ren som mulig. - Å holde seg orientert om når enhetene blir tømt. - Å informere brukere av eiendommen om gjeldende regler for den kommunale renovasjonsordning. - At gjenstander ikke plasseres slik at de feilaktig kan oppfattes som avfall. Side 5 av 8

6 8 Avfall som ikke omfattes av den kommunale innsamlingsordningen Den ansvarlige må selv sørge for å bringe det avfallet som ikke omfattes av den kommunale innsamlingsordningen til godkjent avfallsmottak. KAP. 3 INNSAMLING/TRANSPORT AV AVFALL 9 Innsamling og transport Privat eller offentlig kjørevei som benyttes til den kommunale innsamlingsordningen, skal være åpen for trafikk og stilles til disposisjon for transport av innsamlet avfall, jf Retningslinjer for avfall Nr 1 pkt 3. Innsamling av avfall skal skje slik at beboere og andre ikke blir sjenert av unødvendig støy, støv eller lukt. Renovatøren skal forlate oppsamlingsenhetene i oppreist og lukket/låst tilstand med alle oppsamlingsenhetene på plass. Kommunen skal sørge for at oppsamlingsenhetene blir tømt med oppgitt tømmefrekvens. Uregelmessig henting kan imidlertid inntreffe ved høytider og vanskelige værforhold. På steder hvor det i perioder ikke er forsvarlig å trafikkere med renovasjonsbil, f.eks. pga. snø og is, må abonnenten bringe avfallet frem til oppsamlingsenheter som midlertidig utplasseres av renovatøren. Disse oppsamlingsenheter skal benyttes til de blir fjernet av renovatøren. KAP. 4 BEHANDLING AV AVFALL 10 Kommunens avfallsbehandling Kommunen skal sørge for behandling og/eller gjenvinning av alt husholdningsavfall. 11 Abonnentens avfallsbehandling Abonnent med tilgang til egnet hageareal kan velge å hjemmekompostere matavfall i godkjent kompostbeholder. Komposteringen må foregå etter gjeldende retningslinjer. Ved hjemmekompostering bortfaller retten til å levere matavfall. Side 6 av 8

7 KAP. 5 AVFALLSGEBYR 12 Gebyr og gebyrberegning 12.1 Generelt Kostnader som kommunen har på avfallssektoren, skal etter forurensningslovens 34 dekkes fullt ut gjennom gebyrene. Avfallsgebyrene differensieres for å stimulere til kildesortering av avfall Renovasjonsgebyr For standardabonnement betales et grunngebyr som hvert år fastsettes av kommunen. Gebyrsatser: - Fellesabonnement, for 2 boenheter betaler hver boenhet 65 % av grunngebyret - Fellesabonnement, for 3 boenheter betaler hver boenhet 55 % av grunngebyret - Storabonnement, gebyr avhenger av størrelse på oppsamlingsenheter for restavfall: o En 240 liters beholder til restavfall tilsvarer 3 grunngebyr o En 660 liters beholder til restavfall tilsvarer 8 grunngebyr - Miniabonnement, utgjør 75 % av grunngebyret - Fritidsabonnement, utgjør 60 % av grunngebyret - Abonnement på nedgravde avfallscontainere for helårsboliger utgjør 75 % av grunngebyret pr boenhet. - Abonnement på nedgravde avfallscontainere for fritidsboliger utgjør 60 % av grunngebyret pr boenhet. Fradrag og tillegg: - Hjemmekompostering, gir et fradrag på 20 % av grunngebyret - For de som har fellesabonnement med 2 eller 3 boenheter vil gebyrfradraget på hjemmekompostering bli delt på henholdsvis 2 eller 3. - Ekstra restavfallsabonnement gir et tillegg på 50 % av grunngebyret - Hentelengde. Tillegg for ekstra hentelengde ut over 10 meter. o meter utgjør 20 % av grunngebyret o meter utgjør 40 % av grunngebyret o meter utgjør 60 % av grunngebyret o meter utgjør 80 % av grunngebyret o meter utgjør 100 % av grunngebyret - For de som har fellesabonnement med 2 eller 3 boenheter vil gebyrtillegget for hentelengde bli delt på henholdsvis 2 eller Gebyrfritak Dersom helårsbolig blir stående ubebodd sammenhengende i 4 måneder eller mer, kan det søkes om fritak for renovasjonsgebyr. Gebyrfritak gis ikke tilbakevirkende kraft. Gebyrfritak kan gis for inntil 2 år av gangen. Det gis ikke gebyrfritak for andel i storabonnement eller andel i nedgravde avfallscontainere. Side 7 av 8

8 13 Innkreving Renovasjonsgebyr kreves inn sammen med øvrige kommunale eiendomsgebyrer. I tilfeller der leietaker står som fakturamottaker er det eier av eiendommen som er ansvarlig for gebyret. Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant, jf Forurensningsloven 34, 5 ledd jf pantelovens 6.1. KAP. 6 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 14 Forhold til annet lovverk Kommunen har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med Folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern. Kommunens helsemyndigheter kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet, samt føre tilsyn med dette. 15 Unntak Kommunen kan i enkeltsaker, etter skriftlig søknad, gjøre unntak fra bestemmelser i denne forskrift dersom rimelige grunner tilsier dette. 16 Sanksjoner Ved overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift, kan kommunen gi pålegg om retting. Dersom forholdet ikke rettes kan kommunen ilegge tilleggsgebyr tilsvarende et standardabonnement pr boenhet. Kommunen kan pålegge abonnenten å øke størrelsen på abonnementet ved behov. Overtredelser av renovasjonsforskriftene kan også straffes etter forurensningslovens Klager Forhold som er direkte regulert i denne forskrift kan ikke påklages. Gebyrstørrelse fastsettes av kommunestyret og kan ikke påklages. Enkeltvedtak etter denne forskrift kan påklages, og behandles i tråd med forvaltningsloven 28. Klage sendes til kommunen. 18 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft fra Fra samme dato opphører Forskrift om avfall gjeldende fra Side 8 av 8

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 04.05.98

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag

Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag Vedlegg 2: Forslag til ny felles renovasjonsforskrift Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Melhus kommunestyre xxx, Klæbu kommunestyre

Detaljer

Renovasjonsforskrift Side 1

Renovasjonsforskrift Side 1 Renovasjonsforskrift Side 1 Felles forskrift for renovasjon (VESAR-kommunene) Fastsatt i Holmestrand kommunestyre 30.04.2003 i medhold av lov av 13. mars 1981, nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/1524-25 14968/07 M52 LU/LU/KO KLEPP KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT Fastsatt av Klepp kommunestyre

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER.

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. RTA FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. Ikrafttredelsesdato: 17.10.2006 Kunngjort i Norsk Lovtidend 11.01.2007 Gjerstad kommune Risør kommune

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER Felles forskrift for Farsund kommune og Lyngdal kommune Gjeldende fra 01.01.2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET

AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i RIR - kommunene Denne forskrift erstatter tidligere vedtatte forskrifter for

Detaljer

Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2007 Utgitt 1. februar 2008 Dette er siste hefte i 2007-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2002 Des. 4. Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS

FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS Vedtatt av styret den 10. mars 1998, sak 0023/98. Endret av styre den 23. juni 1998 (pkt. 6 2. ledd). Gitt

Detaljer

Nr. 4-2004 Side 263-354 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2004 Side 263-354 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2004 Side 263-354 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 23. september 2004 Innhold Side Forskrifter 2002 Mai 13. Forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1 Forskriftens formål og virkeområde

Detaljer

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Vedtatt i Arendal bystyre 31.01.2013 1 Sammendrag Det har vært en betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste 20 årene. Siden 1990 er det

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Nr. 4-2003 Side 409-461 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2003 Side 409-461 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2003 Side 409-461 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 22. oktober 2003 Innhold Side Forskrifter 2002 April 17. Forskrift om jakttider for elg, Namdalseid (Nr.

Detaljer

Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2006 Utgitt 1. februar 2007 Dette er siste hefte i 2006-årgangen Innhold Side Forskrifter 2003 April 24. Forskrift

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Nr. 1-2001 Side 1-43 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 1-2001 Side 1-43 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1-2001 Side 1-43 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 4. april 2001 Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 18. Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra skip inkl.

Detaljer

Nr. 2-2002 Side 51-107 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 2-2002 Side 51-107 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2-2002 Side 51-107 NORSK LOVTDEND Avd. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 26. april 2002 nnhold Side Forskrifter 2000 Des. 19. Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer