Veileder for utendørs avfallsløsninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for utendørs avfallsløsninger"

Transkript

1 Veileder for utendørs avfallsløsninger Inkludert Avfallsdesign Utgave 2 Faggruppe avfall og gjenvinning Kommunalteknisk avdeling Asker kommune Sorter avfallet - skap verdier!

2 1 Innledning Dette er en veileder for oppgradering av eksisterende og opprettelse av nye avfallsløsninger i forbindelse med den nye renovasjonsordningen som innføres i Veilederen er hjemlet i Forskrift for husholdningsavfall i Asker kommune som trer i kraft Fra 2011 skal matavfall kildesorteres, i tillegg til avfallstypene vi kildesorterer allerede i dag. De som i dag har sekkerenovasjon vil få beholderrenovasjon. Det medfører at sekkestativet og den oransje sekken vil bli byttet ut med tre beholdere; én til matavfall, én til papir/papp/drikkekartong og én til restavfall. Ordningen for innsamling av plastemballasjen videreføres som i dag. Kommunen vil stå for innkjøp og utdeling av beholdere. Det vil bli gitt tilbud om innsamling av sekkestativene. Ny renovasjonsordning fra 2011 Papir/Papp/Drikkekartong Restavfall Matavfall Plastemballasje Målet er å oppnå en renovasjonsordning som kan gjennomføres rasjonelt og godt samtidig som estetiske hensyn blir ivaretatt. Renovasjonsordningen skal fungere godt for alle parter. For mange vil den nye renovasjonsordningen medføre et behov for endringer i uteområdet, enten det er aktuelt å gå sammen med naboer om fellesløsninger, eller man skal finne en egnet løsning for seg selv. Forslag til gode løsninger som ivaretar behovene både praktisk og estetisk presenteres i kap 5. Jarmund/Vigsnæs as Arkitekter MNAL har utviklet disse løsningene som vi har kalt Avfallsdesign. Les mer på 3

3 2 Valg av avfallsløsning Tenk nøye gjennom følgende ved valg av avfallsløsning: Hvor mye av hver avfallstype* produserer husstanden? Kan f lere husstander samarbeide om en fellesløsning for avfallet? Hvor ofte hentes avfallet (se kap. 2.3)? Hvilke muligheter for plassering finnes? Er plasseringen gunstig om vinteren? Kommer renovasjonsbilen frem og kan den snu (se kap. 3.1)? Hvor langt må renovatøren gå (se kap. 3.2)? Avfallsgebyret er knyttet opp mot mengde restavfall. Utvidet kildesortering reduserer restavfallsmengden og kan gi reduksjon i renovasjonsgebyret. 2.1 Avfallsløsninger for 1-4 husstander Bruk tid til planlegging av plassen hvor avfallsbeholderne skal stå. For å få en mest mulig effektiv renovasjon bør avstanden fra renovasjonsbil til beholder være så liten som mulig. Beholderne skal stå på plant og fast underlag, minst 1 meter innenfor egen eiendom/regulert tomtegrense. Trafikksikkerhet må vektlegges, og plasseringen skal ikke være til sjenanse for naboer. Mellom hver tømming kan abonnenten fritt benytte en alternativ plassering for beholderen. Eksempelvis kan papirbeholder stå i garasjen, mens beholderen for matavfall plasseres et skyggefullt sted om sommeren. Forslag til beholderkapasitet er satt opp i tabell 1. Beholdernes dimensjoner er satt opp i tabell 2. Dersom det er ønskelig kan f lere husstander dele disse løsningene og dermed oppnå et redusert renovasjonsgebyr. * I dette tilfellet matavfall, papir/papp/drikkekartong, plastemballasje og restavfall Tabell 1 Forslag til beholdervolum: 1-4 husstander (fra 2011). Antall Papir/Papp/ husstander Restavfall Matavfall Drikkekartong l 140 l 240 l 2** 240 l 140 l l l 240 l 660 l ** To separate boliger i samarbeid eller enebolig med sekundærenhet Tabell 2 Oversikt over beholderdimensjoner Volum (l) Bredde (mm) Dybde (mm) Høyde (mm) Fellesløsninger for f lere husstander Ved innføring av tre beholdere i stedet for sekkerenovasjon vil plassbehovet ute bli større. Det er anbefalt at f lest mulig velger å samarbeide med naboene om en fellesløsning, gjerne av typene presentert i kap. 5. eller 2.4. Spesielt er dette viktig der f lere sekkestativer i dag står samlet og i rekkehusområder hvor renovasjonsbilen henter avfall ved hver husstand. Oppføring av bygg til fellesløsninger er søknadspliktige. Frisiktkrav etter «Vei- og gatenormal for Asker kommune» må overholdes. Finn en plassering hvor sjenanse unngås og tenk brannsikkerhet. Valg av beholderløsning er svært f leksibel. Størrelse på beholdere, antall beholdere og hvor beholdere settes ut kan variere etter ønske. Plasten kan samles i klar sekk i hver enkelt husstand som et alternativ til beholdere. Det vil være mindre plasskrevende. Forslag til beholderkapasitet er satt opp i tabell 3 og beholdernes dimensjoner i tabell 4. 4

4 Tabell 3 Forslag til beholdervolum i fellesløsninger (fra 2011). Fellesløsning Fraksjon/Avfallstype Antall husstander Restavfall Matavfall Papir/Papp/ Plast- Drikkekartong emballasje l 240 l l 660 l l l l l l l l l l l l l (2-3) 660 l l l (4-5) 660 l Tabell 4 Oversikt over beholderdimensjoner. Volum (l) Bredde (mm) Dybde (mm) Høyde (mm) Hentefrekvenser fra 2011 Hvor ofte avfallet hentes kalles hentefrekvens. Tabellen under beskriver hvilke hentefrekvenser vi vil ha for de forskjellige avfallstypene i Asker kommune. Abonnement Restavfall Matavfall Papir/Papp/ Plast- (Antall husst.) Drikkekartong emballasje Standard (1-4) Hver 14. dag Hver 14. dag Hver 3. uke Hver 3. uke Fellesløsning ( >5) Ukentlig Ukentlig Hver 3. uke Hver 3. uke 2.4 Nedgravde løsninger For fellesløsninger kan nedgravde løsninger være et godt alternativ blant annet fordi en sparer verdifullt areal. Løsningene finnes i størrelser fra 300 l til 5000 l. De senere år er slike løsninger blitt relativt utbredt. Noen eksempler blir vist på side 6. Liste over leverandører av slike løsninger finnes på våre nettsider: Nedgravde løsninger er enkle i utformingen og bidrar til en ryddig og renslig avfallshåndtering. I tillegg tilfredsstiller de krav til universell utforming (se kap. 4.2) og de er enkle å håndtere. Felles for nedgravde løsninger er at avfallet legges i et innkast over bakken og at avfallet går videre ned i en oppsamlingsenhet under bakken. Det gjør at avfallet vil holde en jevn temperatur, noe som er spesielt fordelaktig om sommeren hvor dypoppsamling vil virke nedkjølende og redusere eventuelle luktproblemer. Kommunen er positiv til slike løsninger og gir et økonomisk tilskudd til disse. Anskaffelse, montering og vedlikehold av løsningene er abonnentenes ansvar, og godkjennelse fra kommunen må innhentes før opprettelse. Kommunen står for tømming av enhetene. Viktige hensyn ved etablering av nedgravde løsninger er: Avstand til kjørbar vei må ikke overstige 4 meter Fri høyde over løsningen må være minst 9 meter. I sentrale blokkområder og sentrumskjerner kan tømming skje hver uke hele året for alle avfallstyper, både av hensyn til plassmangel og spesielle utfordringer ved større fellesløsninger. 5

5 Silo dypoppsamlingsystem. Foto: Miljø og Sikkerhet as, Molok dypoppsamlingsystem. Foto: Boligmiljø prosjekt as, Semi-undergrunn avfallsbrønn. Foto: Strømbergs plast as, Metro undergrunnscontainer. Foto: Strømbergs plast as, UWS undergrunnscontainer. Foto: Total Holding as, Villiger dypoppsamlingssystem Foto: Namdal Ressurs as 6

6 3 Veistandarder Generelt er det viktig å tenke på at veiforholdene må være gode for å sikre god renovasjon. Av den grunn må veiene tilfredsstille de standardene som vektlegges i denne veilederen. 3.1 Fremkommelighet for renovasjonsbil For at renovasjonsbilen skal kunne kjøre inn og hente avfallet hjemme hos deg, må veien være av en slik standard at bilen kan komme frem og at den kan snu i enden av veien (se «Vei- og gatenormal for Asker kommune»)***. Det medfører at det i enden på veien må være enten en snuhammer eller en snuplass. Ta kontakt med kommunen dersom det er tvil om fremkommeligheten. Veien må være måkt og strødd på vinterstid, og i sommerhalvåret må vegetasjonen holdes nede (se kap. 3.3). 3.3 Vegetasjon Renovasjonsbilene er store og krever plass og god sikt for at sikkerheten skal være godt ivaretatt. Greiner må ikke henge lavere enn 4,7 meter over veibanen. Over fortau må ikke greiner henge lavere enn 2,5 meter. Hekk og busker må ikke vokse ut over eiendomsgrensen. 3.2 Atkomstvei/henteavstand Renovatør skal ha god atkomst til beholderne. Atkomstveien er veien renovatøren går fra renovasjonsbilen til beholderen. Denne veien må være fri for hindringer som for eksempel sykler, klessvask, husdyr og vegetasjon. Det skal ikke forekomme hindringer som trinn eller terskler og grunnen beholderen skal trilles på må være fast. Der det allerede forekommer terskler, må ramper med maksimal helling på 1:4 monteres, slik at beholderne kan trilles over. Atkomstvei skal ikke ha bratt helling. Snø og is må ryddes om vinteren langs hele atkomstveien og foran og oppå beholderne. Under glatte forhold må veien også være strødd. Avstanden som renovatør går mellom renovasjonsbil og beholder kalles henteavstand. Henteavstanden skal normalt ikke overstige: 10 meter for 2 hjuls beholdere. (Kan forlenges inntil 30 m mot ekstra gebyr) 5 meter for 4 hjuls beholdere. Husk at beholdernes plassering er med på å bestemme renovatørenes arbeidsmiljø. *** Høringsutkast finnes på kommunens nettsider. Endelig versjon forventes ferdigstilt 2. kvartal

7 4 Krav til avfallsløsningen Nye avfallsløsninger som settes opp eller eksisterende avfallsløsninger som gjennomgår større utbedringer må følge kravene i denne veilederen kap Regelverk I denne veilederen presenteres forslag til avfallsløsninger som tilfredsstiller gjeldende regelverk. Dersom andre løsninger vurderes skal avfallsløsningen oppfylle kravene etter «Forskrift for husholdningsavfall i Asker kommune», «Vedtekter til plan og bygningsloven» for Asker kommune, «Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne» og «Forurensningsloven». Kontaktinformasjon Ta gjerne kontakt ved spørsmål til den nye avfallsordningen som kommer i Du kan få informasjon om gebyrer og tilskuddsordninger i tillegg til at du kan bestille avfallsbeholdere og renovasjonsabonnement. Servicetorget: Kommunalteknisk avdeling: Mer informasjon finnes på: Les også «Vei- og gatenormal for Asker kommune» for å se på anbefalinger i forhold til frisiktkrav og vurder om sikten ved inn og utkjøring av oppkjørsel/vei vil være god. For fellesløsninger må frisiktkravene i denne veinormalen være tilfredsstilt. 4.2 Tilgjengelighet for alle I henhold til «Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne» som trådte i kraft må krav til universell utforming tilfredsstilles for alle funksjoner i samfunnet som er beregnet på allmennheten, også for avfallshåndtering. Løsningene som presenteres i kap 2.4 og 5 i denne veilederen oppfyller disse kravene så langt det i dag lar seg gjøre. Det er viktig å vektlegge at tilgjengeligheten skal være god for alle over alt, uten at det settes opp spesialløsninger tilpasset spesielle brukere. Når krav til universell utforming oppfylles, vil tilgjengeligheten og brukervennligheten øke for alle. 8

8 5 Avfallsdesign Den økende mengden avfallsbeholdere som følger av kildesortering, både for enkelthusstander og fellesløsninger, kan føre til at beholderne fremstår uryddige og dominerende langs veier og i oppkjørsler. Kommunen tilbyr derfor et designprogram «Avfallsdesign» for at denne situasjonen skal kunne forbedres. En serie med avskjerminger og boder som med en felles arkitektonisk profil gir varierende grad av skjerming og overdekning. Det er lagt vekt på en arkitektur som er rolig og tilpasningsdyktig til varierte bygningsmiljøer. Samtidig ønsker vi med f lettverksveggene å gi disse små «bygningene» et lett uttrykk ved at planker og sammenføyninger er skilt fra hverandre. Slik oppstår det et mangfoldig spill av lys og skygger. Det anbefales Sibirsk lerk av høy kvalitet hvis treverket skal oljes, eller gråne naturlig. I tilfeller hvor treverket skal males kan gran benyttes. Bunnplater av forskalingsfinér er godt egnet, og transparente tak lages i kanalplast. Plankene skrus godt sammen til f late elementer som monteres sammen med rustfrie vinkelbeslag. Detaljerte produksjonstegninger, for selvbygging er lagt ut på nettet, fritt tilgjengelig for Askers innbyggere. Se «Avfallsdesign byggebeskrivelser» under «Les mer» på (www.asker.kommune.no/kildesortering2011). De størrelsesmål som er gitt i denne brosjyren er cirkamål. Det er ikke tillatt med privat kommersiell produksjon av «Avfallsdesign» basert på kommunens tegninger. Generelt søkes det helhetlig bærekraft i hele produksjonskjeden: Avfallssorteringen er bra for miljøet, de bygningsmessige løsningene er tilpasset universell utforming (tilgjengelighet for bevegelseshemmede), materialer skal være miljøgunstige med hensyn til utvinning/produksjon og varighet, og produksjonen kan skje på en av kommunens vernede bedrifter. Håkon Vigsnæs Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL Avskjerminger og boder kan plasseres på bakken på forskjellig vis, avhengig av lokale forhold. Dette kan være med jordspyd, søylesko i punktfundameter, eller støpt plate på markisolasjon. Avfallsbeholderne må trilles når de er fulle. Det er derfor viktig at underlaget er slett, eller at det benyttes en bunnplate. Løsningene kan også tilpasses skrånende terreng. Asker kommune har innledet et samarbeid med Daleløkken arbeidssenter, med henblikk på å produsere avskjermingene. De kan levere Type 1 f latpakket. Avskjermingene må da monteres på fundamenter, eventuelt løst på stedet, og elementer sammenføyes med vinkelbeslag og skruer. Type 5 og 6 er større fellesløsninger med full ståhøyde, altså fullverdige boder. Disse må snekres på stedet. 9

9 HUSSTANDER : 1 TYPE : 1 - Avskjerming for enkelthusstand. TYPE : 1 A - Avskjerming for enkelthusstand med nisje for postkasse. TYPE ANTALL + BEHOLDER STØRRELSE RESTAVFALL 1 x 140 L MATAVFALL 1 x 140 L PAPIR/PAPP/ DRIKKEKARTONG 1 x 240 L 10

10 Type 1 Type 1 A 11

11 HUSSTANDER : 1+1 TYPE : 1 A - Avskjerming for to enkelthusstander med nisje for postkasse. TYPE ANTALL + BEHOLDER STØRRELSE RESTAVFALL 1 x 140 L x 2 MATAVFALL 1 x 140 L x 2 PAPIR/PAPP/ DRIKKEKARTONG 1 x 240 L x 2 12

12 Type 1 A x 2 13

13 HUSSTANDER : 1 TYPE : 2 - Avskjerming for enkelthusstand. TYPE : 2 A - Avskjerming for enkelthusstand med postkasse. Papir/papp/drikkekartong Papir/papp/drikkekartong TYPE ANTALL + sortering et annet sted sortering et annet sted BEHOLDER STØRRELSE RESTAVFALL 1 x 140 L MATAVFALL 1 x 140 L PAPIR/PAPP/ DRIKKEKARTONG 14

14 Type 2 Type 2 A 15

15 HUSSTANDER : 1 TYPE : 3 - Avskjerming for enkelthusstand med nisje for postkasse og med tak. TYPE ANTALL + BEHOLDER STØRRELSE RESTAVFALL 1 x 140 L MATAVFALL 1 x 140 L PAPIR/PAPP/ DRIKKEKARTONG 1 x 240 L 16

16 Type 3 17

17 HUSSTANDER : 1 TYPE : 3 A - Avskjerming for enkelthusstand med nisje for postkasse og med tak og porter. TYPE ANTALL + BEHOLDER STØRRELSE RESTAVFALL 1 x 140 L MATAVFALL 1 x 140 L PAPIR/PAPP/ DRIKKEKARTONG 1 x 240 L 18

18 Type 3 A 19

19 HUSSTANDER : 2 TYPE : 4 A - Avskjerming for enebolig med sekundærleilighet / tomannsbolig med nisje for postkasse. TYPE ANTALL + BEHOLDER STØRRELSE RESTAVFALL 1 x 240 L MATAVFALL 1 x 140 L PAPIR/PAPP/ DRIKKEKARTONG 2 x 240 L 20

20 Type 4 A 21

21 HUSSTANDER : 5-7 TYPE : 5 - Fellesløsning for 5-7 husstander. TYPE ANTALL + BEHOLDER STØRRELSE RESTAVFALL 1 x 660 L MATAVFALL 2 x 240 L PAPIR/PAPP/ DRIKKEKARTONG 2 x 660 L PLAST- EMBALLASJE 1 x 660 L 22

22 Type 5 23

23 HUSSTANDER : Ca 8-15 TYPE : 6 - Fellesløsning for ca 8-15 husstander. TYPE ANTALL + BEHOLDER STØRRELSE RESTAVFALL 2 x 660 L MATAVFALL 2 x 240 L PAPIR/PAPP/ DRIKKEKARTONG 5 x 660 L PLAST- EMBALLASJE 2 x 660L 24

24 Type 6 25

25 Type 6 Mørkbeiset 26

26 Generelle varianter Speilvending i lengderetningen Uten fundament. Espalier for beplantning. Med bunnplate. 27

27 Generelle varianter Støpt fundamentplate. Avtrappet versjon tilpasset skrått terreng. Punktfundament / jordspyd. 28

28 Stedstilpasset beplantning som avskjerming for beholdere. Type 1A Tilpasset skrått terreng. 29

29 Type 3 30

30 Type 3A + 1A 31

31 Type 5 32

32 Type 6 33

33 Her kan du skissere plassering

34 Her kan du skissere plassering

35 TEKNIKK OG MILJØ Kommunalteknisk avdeling Fusdalbråten 4 Postboks Asker Tlf.:

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER EN VEILEDER PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER En veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger Innledning3 Definisjoner4 KAPITTEL 1 Valg av renovasjonsløsning5 11 Avfallssug 6 12 Dypoppsamler7

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER Felles forskrift for Farsund kommune og Lyngdal kommune Gjeldende fra 01.01.2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger

Detaljer

Kommunalteknisk avfallsnorm

Kommunalteknisk avfallsnorm Stavanger kommune Kommunalteknisk avfallsnorm Vedtatt av Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 Sandnes kommune Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 3 1.1 Målsetning med avfallsnormen 3 1.2 Gyldighetsgrunnlag

Detaljer

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Vedtatt i Arendal bystyre 31.01.2013 1 Sammendrag Det har vært en betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste 20 årene. Siden 1990 er det

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/1524-25 14968/07 M52 LU/LU/KO KLEPP KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT Fastsatt av Klepp kommunestyre

Detaljer

Henteordninger for grovavfall fra husholdninger

Henteordninger for grovavfall fra husholdninger Rapport nr 1/2009 Henteordninger for grovavfall fra husholdninger Arbeidsgruppen for innsamling, sortering og gjenvinning i samarbeid med Huseiernes Landsforbund Rapport nr 2/2009 Rapport nr: 2/2009 Dato:

Detaljer

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger 1 Innhold Forord.... 3 Forkortelser og forklaringer... 4 Sammendrag.... 5 1. Innledning... 9 1.1 Bakgrunn og hensikt... 9 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger... 10 2.1. EU-mål og nasjonale

Detaljer

Det er avdekket et klart behov for å integrere avfallsfag ved planlegging og tilrettelegging av utbygginger.

Det er avdekket et klart behov for å integrere avfallsfag ved planlegging og tilrettelegging av utbygginger. Randaberg kommune Kommunalteknisk avfallsnorm 2004 1 FORORD Det er avdekket et klart behov for å integrere avfallsfag ved planlegging og tilrettelegging av utbygginger. Randaberg kommune har derfor tilpasset

Detaljer

Rapport nr 1/2006. Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning. NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering

Rapport nr 1/2006. Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning. NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering Rapport nr 1/2006 Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning - Samarbeidsforum for avfallshåndtering EVALUERING AV KILDESORTERING ETTER 10 ÅR R A P P O R T Rapport

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag

Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag Vedlegg 2: Forslag til ny felles renovasjonsforskrift Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Melhus kommunestyre xxx, Klæbu kommunestyre

Detaljer

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa Underlagsdokument for Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og hensikt Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt tjeneste, og kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa har

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE REVIDERT RENOVASJONSFORSRIFT 2013 STAVANGER KOMMUNE. Innhold

STAVANGER KOMMUNE REVIDERT RENOVASJONSFORSRIFT 2013 STAVANGER KOMMUNE. Innhold STAVANGER KOMMUNE REVIDERT RENOVASJONSFORSRIFT 2013 Innhold 1 Mål for avfallssektoren... 1 2 Virkeområde... 2 3 Definisjoner... 2 4 Kommunal innsamling av avfall... 3 5 Kommunens plikter... 4 6 Krav til

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2013-2020 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 3 2 SAMMENDRAG... 5 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020.... 7

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG.... 4 Dagens avfallsbehandling.... 4 Framtidig avfallsbehandling... 5 1 KOMMUNENS OPPGAVER PÅ AVFALLSSEKTOREN... 9 2

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2012-2020 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 4 2 SAMMENDRAG... 6 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020... 8

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL 17.03.2005 Side 1 SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Denne forskrift er fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07 Avfall Norge Optisk sortering status i Norge Rapport 4/07 August 2006 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 4/2007 Distribusjon: Fri Tittel: Oppdragsgiver: Avfall Norge Forfatter(e): Frode Syversen, Dato: 20.09.07

Detaljer

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL Denne forskrift er fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34 37, 79, 83 og 85 og i lov av 11.

Detaljer