Erfaringer fra fusjonsprosessen mellom SpareBank 1 Hallingdal og Sparebanken Øystre Slidre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer fra fusjonsprosessen mellom SpareBank 1 Hallingdal og Sparebanken Øystre Slidre"

Transkript

1 Erfaringer fra fusjonsprosessen mellom SpareBank 1 Hallingdal og Sparebanken Øystre Slidre Vegen fram til enighet og praktiske forberedelser før fusjonen Adm. Banksjef Knut Oscar Fleten

2 Innhold Godt forberedt hjemme Trygghet på toppnivå Nøkkelpersoner må holdes informert Veien videre Forhandlingene Fra formell henvendelse til styrevedtak Prosessen fra styrevedtak til formell beslutning Fusjonsforberedelsene Regnskapsmessige forhold Vellykket fusjon Vedlegg: Litt informasjon om banken i dag.

3 Min egen erfaring Fusjon Hemsedal Sparebank (Eika) og Hallingbanken Aal Sparebank (1999 adm. banksjef i Hemsedal Sparebank) Styremedlem og styreleder Sparebank 1 Gruppen AS ( ) Fusjon SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank (2012 adm. banksjef i SpareBank 1 Hallingdal)

4 Fakta om SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank Etablert i 1870 / 1999 Forv. kapital: ca. kr 5,7 mrd Egenkapital: ca. kr 852 mill. Kapitaldekning: ca. 17,9 % Kjernekapital: ca. 17,9 % Innskuddsdekning: ca. 71 % Funding: ca. kr 1,1 mrd Antall ansatte: ca. 105 Hovedkontor: desentralisert Kontorer: 5 Rating Dnb NOR: A- Etablert i 1868 Forv. kapital: ca. kr 0,8 mrd Egenkapital : ca. kr 105 mill. Kapitaldekning: 22,8% Kjernekapital: 22,8 % Innskuddsdekning: 104 % Funding: kr 0 mrd Antall ansatte: 14 Hovedkontor: Heggenes Kontorer: 2 Rating DnB NOR: A- 4

5 Vær godt forberedt

6 Forankring i egen organisasjon, styret, kontrollkomite og forstanderskap Skap en felles oppfatning av verden der fremme og bankens SWOT for å drive god virksomhet i dette konkurransebildet. Bruk eksterne foredragsholdere fra flere kilder. Mange dyktige er tilgjengelig uten kostnad. Ikke hemmelighold temaet struktur jo åpnere jo bedre. Selvstendighet for enhver pris eller andre måter å sikre en god bank for lokalsamfunnet. (Hallingdalsmodellen > stiftelsesmodellen) Dette tar tid og må gjentas med jevne mellomrom i alle fora. Å forsøke å kuppe forstanderskapet er høyrisikoprosjekt.

7 Sentrale punkter som bør drøftes på forhånd (styret) Tilnærming hvilke kanaler skal brukes Sammenslutningsmodell Alliansetilknytning Overtagende bank Hovedkontor Endring av org. Struktur Flytting av avd./funksjoner Sentralisering av nye avdelinger MEN ikke vær konkluderende det ødelegger fleksibiliteten og forhandlingsrommet når de reelle drøftelsene starter.

8 Trygghet på toppledernivå

9 At topplederne må være enige først er ingen floskel Start med den uformelle kaffepraten. Senk terskelen for kontakt og forventningene til å drøfte struktur By på deg selv og organisasjonen tillit og troverdighet er bærebjelken videre. Del tanker og visjoner er verdensbildet og fremtidsbildet det samme? avklar forskjellene. På et eller annet tidspunkt må det drøftes om en sammensluttet bank er noe begge ser på som en god løsning for kundene/organisasjonen/ansatte. Drøft og avklar hvilke ambisjoner begge har i en sammensluttet bank da er det tid for utvidet kontakt på styrenivå.

10 Hold styret og sentrale personer oppdatert

11 Glem ikke å holde sentrale personer / grupper oppdatert også på innledende runder. Styret Ledergruppe Kontrollkomite Leder og nestleder i forstanderskapet Tillitsvalgte For å fronte en sammenslutning trenger man som leder mange alliansepartnere

12 Veien videre

13 Veien videre mot forhandlinger kan variere Besøk i styret (til sammenslutningspartner) for å presentere banken, organisasjon og synspunkter på utfordringene fremover. Vær ærlig og åpen. Inviter toppleder fra sammenslutningspartner til omvisning i egen bank. Trygghet og tillitt. Møte mellom styrelederne og topplederne. Uformelt, relasjonsbyggende og uforpliktende dersom forhandlingstema blir tatt opp. Utveksling av informasjon. Formell forespørsel For å komme til neste steg må begge topplederne være enige om å fremme sak for eget styre med nedsettelse av forhandlingsutvalg som har som målsetting å legge fram en avtale for sammenslutning av bankene. Nå starter arbeidet og det krever meget god fremdrift. Lekkasjemulighetene er mange.

14 Forhandlingene

15 Forhandlingsutvalg er nødvendig Styreleder Styremedlem/nestleder Tillitsvalgt Adm. banksjef Valgte å finne en felles nøytral part som kunne lede forhandlingene: Advokatfirmaet Selmer v/ Lars Weyer-Larsen Alternativet med å stille med egne juridiske rådgivere ble vurdert som utfordrende og ikke ønskelig.

16 Hva ønsket vi avklart? 1. Strategi (dokument) for den sammensluttede banken 2. Organisering av den sammensluttede banken (modell, hovedkontor, geografisk spredning, m.m.) 3. Sammenslutningsmodell (valgte stiftelsesmodellen) 4. Navn 5. Sammensetning forstanderskap (hvem velger leder første gang) 6. Sammensetning av styret (hvem velger styreleder første gang) 7. Valgkomite 8. Foreholdet til ansatte (representasjon, nedbemanning) 9. Nøkkelpersonell (toppledernes rolle i den sammensluttede organisasjon) 10.Forholdet mellom eierløs og eierandelskapital

17 Hva ønsket vi avklart? - II 11.Utbyttepolitikk 12.Avtale mellom stiftelsene på representasjon 13.Tilrettelegging for diskusjon av bytteforholdet. Hvem, hva og prosess. 14.Sparebankstiftelsene vedtekter, sammensetning og første gangs valg 15.Alliansetilknytning 16.Fremdriftsplan 17.Kommunikasjonsplan - beredskap 18.Beslutningsdokument GOD ERFARING MED BRUK AV FELLES TREDJEPART SOM VAR BEGGES RÅDGIVERE VÆR RAUS!!!! HA PERSPEKTIVBRILLENE PÅ

18 Veien mot endelig beslutning

19 Fra formell start til styrevedtak 15 jun. Formell henvendelse til ØS 11. Okt Middag m begge styrene Forhandlingsutvalgene møtes for informasjon om alliansene 14. nov Avrapport til styret. Klarsignal til å drøfte bytteforh. 15 des Styrebehandling 20. Sep Nedsettelse av forhandlingsutvalg 7-8 nov Forhandlinger 5. des Forhandlingsutvalget møtes ang. bytteforholdet 19

20 Dokumentasjon til styrebehandling Styret ble forelagt beslutningsnotat med vedlegg som inneholder blant annet: Hovedavtale og gjennomføringsavtale Utkast til plan for sammenslutning av SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank (fusjonsplan) med vedlegg, Utkast til rapport om sammenslutningen av SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank (styrerapport) Utkast til beslutning om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, etablering av eierandelskapital og vedtektsendringer i SpareBank 1 Hallingdal Utkast til nye vedtekter for SpareBank 1 Hallingdal Utkast til stiftelsesdokument med vedtekter for Sparebankstiftelsen Hallingdal Forslag til oppnevnelse av valgkomité som skal forberede valg av medlemmer til styre og generalforsamling i Sparebankstiftelsen Hallingdal Utkast til åpningsbalanse for Sparebankstiftelsen Hallingdal

21 Styremøte Styrene i SpareBank 1 Hallingdal og i Øystre Slidre Sparebank har enstemmig vedtatt å fremme sak ovenfor Forstanderskapet om en sammenslutning mellom SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank. Banken skal drives videre under navnet SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Styrene fremmer samtidig forslag om at Forstanderskapet gir styrene fullmakt til å etablere eierandelskapital ved konvertering av grunnfondskapital og ved nytegning av egenkapitalbevis totalt ca kr 883 mill. Stiftelsesmodellen Forstanderskapets leder vil innkalle til møter i Forstanderskapet 19 januar

22 Forutsetninger for gjennomføring Gjennomføring av sammenslutningen er betinget av bl.a. a. Forstanderskapene gir sin tilslutning b. Kreditorvarsel på to måneder i fra kunngjøringen i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon, jf. finansieringsvirksomhetsloven 2c-5 (2) jf. allmennaksjeloven Fristen skal være utløpt, og forholdet til partenes kreditorer skal ikke være til hinder for gjennomføringen; gitt på vilkår som er akseptable for bankenes styrer c. Nødvendige godkjenninger fra myndigheter Side 22

23 Fra styrevedtak til vedtak i Forstanderskapet 15 des. Styrevedtak 16. des Informasjonsmøte ansatte Offentliggjøring 19. jan Forstanderskapsmøter Juli-sep Integrasjon/ fusjon 15. des Informasjonsmøte forstandere 10 jan Informasjonsmøte forstandere 20. jan Konsesjons - søknad 23

24 Forberedelsene til selve fusjonen

25 Tentativ tidslinje Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Konsesjonsbehandling? Div forberedelser Juridisk fusjon?? Div forberedelser Organisatorisk samordning Kunde/produkt Teknisk konvertering Hovedaktører EEG SDC Terra SB1 - og flere Forprosjekt Hovedprosjekt Forstanderskapene i SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank besluttet å fusjonere Søknad om konsesjon ble sendt Finanstilsynet Teknisk konvertering?????

26 Organisering fusjonsprosjekt SB1 Hallingdal Valdres Avtaler SDC / Terra / Samspar - Knut Oscar / Arne -Juridisk bistand SB1 / Selmer Referansegruppe?? AMU Styringsgruppe Prosjektgruppe: Leder; Arne Wangensteen Leder kunderettet, Leder fagrettet, Risk manager Knut Oscar Fleten, Arne Wangensteen Tillitsvalgte Teknisk konvertering Leder: Risk manager IKT, fag (KO) Formelle organer / Ansatte, m.m. Leder: Arne Wangensteen Knut Oscar Fleten, Personalsjef Kunder Produkter m.m. Leder: Banknsjef fag Banksjef kunde, NN Andre Leder: Arne Wangensteen EEG SDC BITè Terra Andre Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper NB: Mange føringer vil komme fra teknisk gruppe Knut Oscar / Arne / controller-jur Konsesjon Stiftelser Formelle organer Juridisk fusjon Informasjon i den forbindelse Personalsjef / Arne W: Ansatte Bedriftsavtale/Personalhåndbok m.m. Knut Oscar / Arne: Overordnet organisasjonsplan, Strategiplan m.m. Leder kunderettet Arne/kommunikasjon Felles kultur på tvers av bankene Intern informasjon Endringsmotivasjon Leder kunderettet / IKT / kunderådg. Kundebetjening (før, under og etter) Kommunikasjon eksisterende kunder Andre systemer (KPM, Maze, Notes mm?) Arne vil delta på disse møtene. Fagansv / kunderådgiver Forsikring Liv og Skade Fagansvarlig Plassering/fond Fagaansvarlig Finansiering Fagansvarlig Betalingsformidling Marked / Arne W Kommunikasjon mot eksisterende kunder Øk. Sjef Økonomi / Finans/Verdipapir (Arne) Marked Markedsf. /rebranding / informasjon til markedet Arne / Innkjøp Avtaler og innkjøp Eiendommer Risk manager / Arne Risikostyring og compliance Arbeidsgrupper med rød tekst har felles møter.

27 Regnskapsmessige forhold

28 Regnskapsmessige forhold rundt fusjonen Overtakende bank Sparebank 1 Hallingdal. Valgte oppkjøpsmetoden ut fra forholdsmessig størrelse på Øystre Slidre Sparebank (ØSS). Endret navn til SpareBank 1 Hallingdal Valdres. ØSS ble avviklet eget avviklingsregnskap. Prinsipp rundt overtakelse av eiendeler. Due dilligence gjennomført november Identifiserte merverdier i forhold til bokført verdi. Dannet grunnlag for det endelige bytteforholdet. Fokus på å slanke balansen til ØSS i forkant av fusjonen for å redusere kompliserende forhold. Solgte f.eks ut verdipapirer i forkant for å forenkle fusjonstransaksjonen. Avslutning av avtaler - kostnadsføring (SDC og Terra) Alle utkjøp av avtaler ble kostnadsført i overtakende bank i Ønsket at 2012 skulle være et fusjonsår og 2013 et normalår som viser reell drift i fusjonert bank. Samkjøring av regnskap Maskinell konvertering av reskontro, manuell konvertering øvrig balanse dvs. gjenværende UB fra ØSS ble postert inn i overtakende banks balanseregnskap. Har beholdt en spørretilgang til SDC 10 årsavtale.

29 Skattemessige forhold Finansdepartementet innvilget skattefritak etter skatteloven Skattepliktig gevinst ved avvikling av Øystre Slidre Sparebank er beregnet og innrapportert til ligningsmyndighetene. Dersom Sparebankstiftelsen Øystre Slidre i fremtiden selger deler av egenkapitalbevisene, vil en forholdsmessig del av fritatt gevinst komme til beskatning. Skattemessige verdier er videreført i SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Skattepliktig overskudd i Øystre Slidre Sparebank fusjonstidspunktet er medtatt i ligningspapirene for SpareBank 1 Hallingdal Valdres for 2012.

30 Effekt på nøkkeltall Kapitaldekning - morbank Øystre Slidre SpareBank 2011 SpareBank 1 Hallingdal 2011 Fusjonert bank 2012 Fusjonert bank Q ,3 % 16,8 % 16,7 % 16,4 % Innskuddsdekning 99,0 % 72,8 % 76,2 % 76,4 % Utlånsvekst inkl. overført til Boligkreditt 7,5 % 4,3 % 8,3 % 11,6 % ²) Innskuddsvekst -1,1 % 2,5 % 3,1 % 9,6 % ²) Kostnadsprosent 80,4 % 61,7 % 64,2 % ¹) 52,0 % ¹) Korrigert for direkte fusjonskostnader ²) Annualisert endring

31 Vellykket fusjon SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank

32 Samarbeid, nybrottsarbeid, effektivisering og kundeoppslutning. Meget godt samarbeid mellom styrene, topplederne og tillitsvalgte. Samkjøring med SpareBank 1 Telemark / Holla Lunde Sparebank fusjonen. Kost og kompetansedeling. Første vellykkede konvertering fra Terra-plattform til SpareBank 1- plattform. Lettet fusjonsarbeidet og var kostnadsbesparende å samkjøre fusjonen med annen bank. Kan se ut til at vi vil spare inn på andre driftskostnader i 2013 et beløp som tilsvarer ett årsresultat fra Øystre Slidre Sparebank (ca. 4 mill. i 2011). Økt utlåns- og innskuddsvekst i Østre Slidre Sparebank fra beslutningstidspunkt (jan-12) og frem til fusjonen (nov-12). Viste at kundene slo ring rundt banken og hadde tro på fusjonen. Kjøp av forsikringsportefølje, tilslag på ca 80 %. Det betyr at kunden ønsker å få levert dette hos sin rådgiver i bank.

33 Fusjonen er nå historie Samkjørt organisasjon struktur, kultur, kompetanse, osv. Samkjørt IT-struktur mange involverte en suksesshistorie Avsluttet alle avtaler og ingen doble kostnader Kundene over på egne produkter forsikring og fond nå i SpareBank 1. Ingen doble funksjoner 33

34

35 Banken i dag (morselskapstall) Virksomhetsoversikt og utdrag fra resultat og balanse Vedlegg

36 Konsern Adm. banksjef 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Fellestjenester Bank virksomhet Eiendomsmegler Virksomhet AS Regnskap / Økonomi AS Investerings Virksomhet - AS Eiendoms Forvaltning AS Konsernet skal utnytte erfaringen fra bankvirksomheten med kvalitetssikring, risikostyring, osv. Tilknytningen til bankvirksomheten skal være verdiskapende for kundene og gi et mer integrert tjenestetilbud på finansiering- og økonomiområdet /eiendomsmeglerområdet.

37 Millioner Geografisk plassering Q2 Beitostølen Bank, Regnskap Heggenes Bank, Regnskap Fagernes Bank, Regnskap Hemsedal Bank, EM, Regnskap Ål Bank, EM Gol Bank, EM, Regnskap Geilo Bank, EM Nesbyen Regnskap Flå Regnskap 37

38 Lokalt eierskap Sparebankstiftelsen Øystre Slidre ca. NOK 102 mill. Sparebankens fond ca. NOK 86 mill. Sparebankstiftelsen Hallingdal Ca. NOK 799 mill SpareBank 1 Hallingdal Valdres Utbyttepolicy: 25% Gavepolicy: 50% av mottatt utbytte NØKKELTALL Egenkapitalavkastning 1. halvår etter skatt: 7,9 % 38

39 Millioner Tilstrekkelig kapitalisert Q Ansvarlig kapital Kjernekapital i % (høyre akse) 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 39

40 Millioner Positiv utvikling i netto renteinntekter og rentenetto - og bedre bør det bli Q2 Netto renteinntekter Rentenetto 2,00 % 1,80 % 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 %

41 Kostnadsprosent bedre enn mål i strategisk plan - men 1. halvår er tradisjonelt på et lavt nivå 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Fusjonsår Q2 Driftskostnader i % av driftsinntekter Driftskostnader i % av driftsinntekter eks. kursgevinst

42 Millioner Stigende resultat etter skatt morbank og konsern Halvårsresultat 50 Fusjonsår Morbank Konsern Q2

43 Millioner Forretningskapital viser mer enn forvaltningskapital Valutalån Overført boligkreditt Forvaltningskapital Q2

44 Millioner Bra vekst i utlån inkl. overføringer til Boligkreditt Vekst 1. halvår omregnet til årsvekst: PM inkl. boligkreditt +7,9 % BM 16,6 % Totalt +10,5 % Tilført fusjon Boligkreditt Utlån Q2

45 Fordeling utlån privat-/bedriftsmarkedet pr Balanse Med boligkreditt 17,4 % 37,1 % 62,9 % PM BM 51,9 % 30,7 % PM BM Boligkreditt

46 Positiv utvikling i mislighold 2,5 2 1,5 1 Mislighold Tapsmerket 0,

47 Millioner Positiv innskuddsutvikling Vekst 1. halvår omregnet til årsvekst: +9,6 % Tilført fusjon Utlån Q2

48 Innskuddsdekning i % er bra Q3

49 Millioner Forfallsstruktur pr skal innfri 250 mill. den neste måneden Banklån Sertifikatlån Obligasjonslån

50 Resultat etter skatt - konsern Konsernet SpareBank 1 Hallingdal Valdres 35,5 (19,3) mill. Samarbeidende Sparebanker AS 4,2 mill. Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS 2,2 mill. Samarbeidende Sparebanker Bankinvest 2 AS 1,6 mill. Fellesfunksjoner Virksomhetsområde bank Virksomhetsområde regnskapsføring Virksomhetsområde eiendomsmegling Virksomhetsområde eiendomsutvikling egne lokaler Virksomhetsområde investeringer SpareBank 1 Hallingdal Valdres (morbank) 36,3 (22,1) mill. SpareBank 1 Regnskapshuset Valdres AS 0,700 mill. EiendomsMegler 1 Fjellmegleren AS 0,497 mill. SpareBank 1 Hallingdal Eigedom AS 0,570 mill. SpareBank 1 Hallingdal Invest AS -0,223 mill. SpareBank 1 Regnskapshuset Hallingdal AS 1,537 mill. SpareBank 1 ValHall Eigedomsutvikling AS -0,170 mill.

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon til SpareBank 1 Markets kapitalmarkedsdag. 16. februar 2016 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon til SpareBank 1 Markets kapitalmarkedsdag. 16. februar 2016 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon til SpareBank 1 Markets kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 er til stede i Norges mest interessante markedsområde 2 Regnskap 2015

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 21. august 2013

Kapitalmarkedsdag 21. august 2013 Kapitalmarkedsdag 21. august 2013 Administrerende banksjef Per Halvorsen Sparebanken Telemark Oslo 20.03.2013 Fusjon Holla og Lunde Sparebank og SpareBank 1 Telemark november 2012 SpareBank 1 Telemark

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Rygge-Vaaler Sparebank

Rygge-Vaaler Sparebank Rygge-Vaaler Sparebank Kapitalmarkedsdag 12.11. Ivar Listerud Adm. dir. 1857 1896 1918 1971 1996 2001 2005 2008 Rygge Sparebank opprettet Vaaler Sparebank opprettet Soon Sparebank opprettet Sparebankene

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Foreløpig Årsregnskap 2015 Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Noen hovedtall Konsern 2015 2014 Resultat etter skatt 85,2 mill 131,8 mill Egenkapitalavkastning 6,7 % 11,6 % Netto renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 2. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 2. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap 2. kvartal God underliggende drift og lave tap Oslo, 12. august Bank 1 Oslo (konsern) Første halvår med høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter og kostnader Resultat

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal og per

Investorpresentasjon 3. kvartal og per Investorpresentasjon 3. kvartal og per 30.09.2016 Adm. dir. Vise adm. dir./cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg SpareBank 1 Østfold Akershus Nøkkeltall 30.09.16 2015 Ren kjernekapitaldekning 14,5

Detaljer

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017.

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Årsregnskap 2016 Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Året 2016 Meget godt resultat Vekst i driftsinntekter og godt breddesalg God underliggende

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2014 Sparebanken Sør 1. kvartal 2014 Informasjon Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn til Sparebanken

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Bjørn Rune Rindal Stedfortredende adm. banksjef Andrea Søfting Banksjef Økonomi/ Finans God vekst og lønnsom drift Den anbefalte og ledende banken

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli Aurskog Sparebank esentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015 Adm. Banksjef Odd Nordli Agenda I. Introduksjon II. Regnskaps- og nøkkeltall III. Egenkapitalbevis AURG IV. Oppsummering

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank

Presentasjon av Modum Sparebank Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig resultat Oslo, 12. februar 2016 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 213 Oslo, 9. august 213 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i andre kvartal 213 ble

Detaljer

Fusjon hvorfor og hvordan?

Fusjon hvorfor og hvordan? Kapitalmarkedsdag 10. aug. 2016 Fusjon hvorfor og hvordan? Adm. banksjef Bjørn Engaas 01 02 03 04 05 Bakgrunn og rasjonale Strategi og ambisjon Organisasjonsstruktur og ledelse Transaksjonsmodell, synergier

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014 Sparebanken Sør 4. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Det innkalles til møte i representantskapet for Ringerikes Sparebank. Torsdag 17. desember 2009 kl i Ringerikes Sparebanks lokaler

Det innkalles til møte i representantskapet for Ringerikes Sparebank. Torsdag 17. desember 2009 kl i Ringerikes Sparebanks lokaler Til representantskapet, revisor, kontrollkomiteen, styret og ledergruppen i Ringerikes Sparebank. Hønefoss, 20. november 2009 Det innkalles til møte i representantskapet for Ringerikes Sparebank Torsdag

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Sparebanken Sør. 2. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 2. kvartal 2014 Sparebanken Sør 2. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat for første kvartal 2015 Oslo, 23. april 2015 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2012 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 34,0 mkr (34,7 mkr) Netto renteinntekter: 61,3 mkr (59,8 mkr)

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015 Sparebanken Sør 1. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015 Sparebanken Sør 1. halvår 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4. kvartal 2014/ foreløpig årsregnskap 2014 Kapitalmarkedsdag 11. februar 2015 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans SpareBank 1 Ringerike

Detaljer

Resultatpresentasjon, 1. halvår 2017

Resultatpresentasjon, 1. halvår 2017 Resultatpresentasjon, 1. halvår 2017 Fusjonert bank, nytt navn og børsnotering Sparebanken Hedmark og Bank 1 Oslo Akershus AS fusjonerte med virkning fra den 1. april. Ny organisasjonsstruktur og konsernledelse

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2013 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 38,0 mkr (40,7 mkr) Netto renteinntekter: 66,6 mkr (77,1 mkr)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Innstilling om sammenslåing mellom Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger

Innstilling om sammenslåing mellom Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger Innstilling om sammenslåing mellom Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger Den 28. april 2011 inngikk styrene i Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger en avtale om sammenslåing av bankene og vedtok

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196.

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196. Regnskap 1. halvår 2004 BALANSE pr. 30.06.2004 sammenlignet med forrige år (beløp i hele 1 000 kroner) EIENDELER 30.06.2004 30.06.2003 2003 Kontanter og fordringer på sentralbanker 87.648 61.393 21.939

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon Sparebanken Hedmark Årspresentasjon 2013 26.02.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark

Detaljer

Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014

Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2015

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2015 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2015 - Sterk underliggende drift Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg 1 SpareBank 1 Østfold Akershus Markedsområde

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer