Erfaringer fra fusjonsprosessen mellom SpareBank 1 Hallingdal og Sparebanken Øystre Slidre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer fra fusjonsprosessen mellom SpareBank 1 Hallingdal og Sparebanken Øystre Slidre"

Transkript

1 Erfaringer fra fusjonsprosessen mellom SpareBank 1 Hallingdal og Sparebanken Øystre Slidre Vegen fram til enighet og praktiske forberedelser før fusjonen Adm. Banksjef Knut Oscar Fleten

2 Innhold Godt forberedt hjemme Trygghet på toppnivå Nøkkelpersoner må holdes informert Veien videre Forhandlingene Fra formell henvendelse til styrevedtak Prosessen fra styrevedtak til formell beslutning Fusjonsforberedelsene Regnskapsmessige forhold Vellykket fusjon Vedlegg: Litt informasjon om banken i dag.

3 Min egen erfaring Fusjon Hemsedal Sparebank (Eika) og Hallingbanken Aal Sparebank (1999 adm. banksjef i Hemsedal Sparebank) Styremedlem og styreleder Sparebank 1 Gruppen AS ( ) Fusjon SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank (2012 adm. banksjef i SpareBank 1 Hallingdal)

4 Fakta om SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank Etablert i 1870 / 1999 Forv. kapital: ca. kr 5,7 mrd Egenkapital: ca. kr 852 mill. Kapitaldekning: ca. 17,9 % Kjernekapital: ca. 17,9 % Innskuddsdekning: ca. 71 % Funding: ca. kr 1,1 mrd Antall ansatte: ca. 105 Hovedkontor: desentralisert Kontorer: 5 Rating Dnb NOR: A- Etablert i 1868 Forv. kapital: ca. kr 0,8 mrd Egenkapital : ca. kr 105 mill. Kapitaldekning: 22,8% Kjernekapital: 22,8 % Innskuddsdekning: 104 % Funding: kr 0 mrd Antall ansatte: 14 Hovedkontor: Heggenes Kontorer: 2 Rating DnB NOR: A- 4

5 Vær godt forberedt

6 Forankring i egen organisasjon, styret, kontrollkomite og forstanderskap Skap en felles oppfatning av verden der fremme og bankens SWOT for å drive god virksomhet i dette konkurransebildet. Bruk eksterne foredragsholdere fra flere kilder. Mange dyktige er tilgjengelig uten kostnad. Ikke hemmelighold temaet struktur jo åpnere jo bedre. Selvstendighet for enhver pris eller andre måter å sikre en god bank for lokalsamfunnet. (Hallingdalsmodellen > stiftelsesmodellen) Dette tar tid og må gjentas med jevne mellomrom i alle fora. Å forsøke å kuppe forstanderskapet er høyrisikoprosjekt.

7 Sentrale punkter som bør drøftes på forhånd (styret) Tilnærming hvilke kanaler skal brukes Sammenslutningsmodell Alliansetilknytning Overtagende bank Hovedkontor Endring av org. Struktur Flytting av avd./funksjoner Sentralisering av nye avdelinger MEN ikke vær konkluderende det ødelegger fleksibiliteten og forhandlingsrommet når de reelle drøftelsene starter.

8 Trygghet på toppledernivå

9 At topplederne må være enige først er ingen floskel Start med den uformelle kaffepraten. Senk terskelen for kontakt og forventningene til å drøfte struktur By på deg selv og organisasjonen tillit og troverdighet er bærebjelken videre. Del tanker og visjoner er verdensbildet og fremtidsbildet det samme? avklar forskjellene. På et eller annet tidspunkt må det drøftes om en sammensluttet bank er noe begge ser på som en god løsning for kundene/organisasjonen/ansatte. Drøft og avklar hvilke ambisjoner begge har i en sammensluttet bank da er det tid for utvidet kontakt på styrenivå.

10 Hold styret og sentrale personer oppdatert

11 Glem ikke å holde sentrale personer / grupper oppdatert også på innledende runder. Styret Ledergruppe Kontrollkomite Leder og nestleder i forstanderskapet Tillitsvalgte For å fronte en sammenslutning trenger man som leder mange alliansepartnere

12 Veien videre

13 Veien videre mot forhandlinger kan variere Besøk i styret (til sammenslutningspartner) for å presentere banken, organisasjon og synspunkter på utfordringene fremover. Vær ærlig og åpen. Inviter toppleder fra sammenslutningspartner til omvisning i egen bank. Trygghet og tillitt. Møte mellom styrelederne og topplederne. Uformelt, relasjonsbyggende og uforpliktende dersom forhandlingstema blir tatt opp. Utveksling av informasjon. Formell forespørsel For å komme til neste steg må begge topplederne være enige om å fremme sak for eget styre med nedsettelse av forhandlingsutvalg som har som målsetting å legge fram en avtale for sammenslutning av bankene. Nå starter arbeidet og det krever meget god fremdrift. Lekkasjemulighetene er mange.

14 Forhandlingene

15 Forhandlingsutvalg er nødvendig Styreleder Styremedlem/nestleder Tillitsvalgt Adm. banksjef Valgte å finne en felles nøytral part som kunne lede forhandlingene: Advokatfirmaet Selmer v/ Lars Weyer-Larsen Alternativet med å stille med egne juridiske rådgivere ble vurdert som utfordrende og ikke ønskelig.

16 Hva ønsket vi avklart? 1. Strategi (dokument) for den sammensluttede banken 2. Organisering av den sammensluttede banken (modell, hovedkontor, geografisk spredning, m.m.) 3. Sammenslutningsmodell (valgte stiftelsesmodellen) 4. Navn 5. Sammensetning forstanderskap (hvem velger leder første gang) 6. Sammensetning av styret (hvem velger styreleder første gang) 7. Valgkomite 8. Foreholdet til ansatte (representasjon, nedbemanning) 9. Nøkkelpersonell (toppledernes rolle i den sammensluttede organisasjon) 10.Forholdet mellom eierløs og eierandelskapital

17 Hva ønsket vi avklart? - II 11.Utbyttepolitikk 12.Avtale mellom stiftelsene på representasjon 13.Tilrettelegging for diskusjon av bytteforholdet. Hvem, hva og prosess. 14.Sparebankstiftelsene vedtekter, sammensetning og første gangs valg 15.Alliansetilknytning 16.Fremdriftsplan 17.Kommunikasjonsplan - beredskap 18.Beslutningsdokument GOD ERFARING MED BRUK AV FELLES TREDJEPART SOM VAR BEGGES RÅDGIVERE VÆR RAUS!!!! HA PERSPEKTIVBRILLENE PÅ

18 Veien mot endelig beslutning

19 Fra formell start til styrevedtak 15 jun. Formell henvendelse til ØS 11. Okt Middag m begge styrene Forhandlingsutvalgene møtes for informasjon om alliansene 14. nov Avrapport til styret. Klarsignal til å drøfte bytteforh. 15 des Styrebehandling 20. Sep Nedsettelse av forhandlingsutvalg 7-8 nov Forhandlinger 5. des Forhandlingsutvalget møtes ang. bytteforholdet 19

20 Dokumentasjon til styrebehandling Styret ble forelagt beslutningsnotat med vedlegg som inneholder blant annet: Hovedavtale og gjennomføringsavtale Utkast til plan for sammenslutning av SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank (fusjonsplan) med vedlegg, Utkast til rapport om sammenslutningen av SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank (styrerapport) Utkast til beslutning om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, etablering av eierandelskapital og vedtektsendringer i SpareBank 1 Hallingdal Utkast til nye vedtekter for SpareBank 1 Hallingdal Utkast til stiftelsesdokument med vedtekter for Sparebankstiftelsen Hallingdal Forslag til oppnevnelse av valgkomité som skal forberede valg av medlemmer til styre og generalforsamling i Sparebankstiftelsen Hallingdal Utkast til åpningsbalanse for Sparebankstiftelsen Hallingdal

21 Styremøte Styrene i SpareBank 1 Hallingdal og i Øystre Slidre Sparebank har enstemmig vedtatt å fremme sak ovenfor Forstanderskapet om en sammenslutning mellom SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank. Banken skal drives videre under navnet SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Styrene fremmer samtidig forslag om at Forstanderskapet gir styrene fullmakt til å etablere eierandelskapital ved konvertering av grunnfondskapital og ved nytegning av egenkapitalbevis totalt ca kr 883 mill. Stiftelsesmodellen Forstanderskapets leder vil innkalle til møter i Forstanderskapet 19 januar

22 Forutsetninger for gjennomføring Gjennomføring av sammenslutningen er betinget av bl.a. a. Forstanderskapene gir sin tilslutning b. Kreditorvarsel på to måneder i fra kunngjøringen i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon, jf. finansieringsvirksomhetsloven 2c-5 (2) jf. allmennaksjeloven Fristen skal være utløpt, og forholdet til partenes kreditorer skal ikke være til hinder for gjennomføringen; gitt på vilkår som er akseptable for bankenes styrer c. Nødvendige godkjenninger fra myndigheter Side 22

23 Fra styrevedtak til vedtak i Forstanderskapet 15 des. Styrevedtak 16. des Informasjonsmøte ansatte Offentliggjøring 19. jan Forstanderskapsmøter Juli-sep Integrasjon/ fusjon 15. des Informasjonsmøte forstandere 10 jan Informasjonsmøte forstandere 20. jan Konsesjons - søknad 23

24 Forberedelsene til selve fusjonen

25 Tentativ tidslinje Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Konsesjonsbehandling? Div forberedelser Juridisk fusjon?? Div forberedelser Organisatorisk samordning Kunde/produkt Teknisk konvertering Hovedaktører EEG SDC Terra SB1 - og flere Forprosjekt Hovedprosjekt Forstanderskapene i SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank besluttet å fusjonere Søknad om konsesjon ble sendt Finanstilsynet Teknisk konvertering?????

26 Organisering fusjonsprosjekt SB1 Hallingdal Valdres Avtaler SDC / Terra / Samspar - Knut Oscar / Arne -Juridisk bistand SB1 / Selmer Referansegruppe?? AMU Styringsgruppe Prosjektgruppe: Leder; Arne Wangensteen Leder kunderettet, Leder fagrettet, Risk manager Knut Oscar Fleten, Arne Wangensteen Tillitsvalgte Teknisk konvertering Leder: Risk manager IKT, fag (KO) Formelle organer / Ansatte, m.m. Leder: Arne Wangensteen Knut Oscar Fleten, Personalsjef Kunder Produkter m.m. Leder: Banknsjef fag Banksjef kunde, NN Andre Leder: Arne Wangensteen EEG SDC BITè Terra Andre Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper NB: Mange føringer vil komme fra teknisk gruppe Knut Oscar / Arne / controller-jur Konsesjon Stiftelser Formelle organer Juridisk fusjon Informasjon i den forbindelse Personalsjef / Arne W: Ansatte Bedriftsavtale/Personalhåndbok m.m. Knut Oscar / Arne: Overordnet organisasjonsplan, Strategiplan m.m. Leder kunderettet Arne/kommunikasjon Felles kultur på tvers av bankene Intern informasjon Endringsmotivasjon Leder kunderettet / IKT / kunderådg. Kundebetjening (før, under og etter) Kommunikasjon eksisterende kunder Andre systemer (KPM, Maze, Notes mm?) Arne vil delta på disse møtene. Fagansv / kunderådgiver Forsikring Liv og Skade Fagansvarlig Plassering/fond Fagaansvarlig Finansiering Fagansvarlig Betalingsformidling Marked / Arne W Kommunikasjon mot eksisterende kunder Øk. Sjef Økonomi / Finans/Verdipapir (Arne) Marked Markedsf. /rebranding / informasjon til markedet Arne / Innkjøp Avtaler og innkjøp Eiendommer Risk manager / Arne Risikostyring og compliance Arbeidsgrupper med rød tekst har felles møter.

27 Regnskapsmessige forhold

28 Regnskapsmessige forhold rundt fusjonen Overtakende bank Sparebank 1 Hallingdal. Valgte oppkjøpsmetoden ut fra forholdsmessig størrelse på Øystre Slidre Sparebank (ØSS). Endret navn til SpareBank 1 Hallingdal Valdres. ØSS ble avviklet eget avviklingsregnskap. Prinsipp rundt overtakelse av eiendeler. Due dilligence gjennomført november Identifiserte merverdier i forhold til bokført verdi. Dannet grunnlag for det endelige bytteforholdet. Fokus på å slanke balansen til ØSS i forkant av fusjonen for å redusere kompliserende forhold. Solgte f.eks ut verdipapirer i forkant for å forenkle fusjonstransaksjonen. Avslutning av avtaler - kostnadsføring (SDC og Terra) Alle utkjøp av avtaler ble kostnadsført i overtakende bank i Ønsket at 2012 skulle være et fusjonsår og 2013 et normalår som viser reell drift i fusjonert bank. Samkjøring av regnskap Maskinell konvertering av reskontro, manuell konvertering øvrig balanse dvs. gjenværende UB fra ØSS ble postert inn i overtakende banks balanseregnskap. Har beholdt en spørretilgang til SDC 10 årsavtale.

29 Skattemessige forhold Finansdepartementet innvilget skattefritak etter skatteloven Skattepliktig gevinst ved avvikling av Øystre Slidre Sparebank er beregnet og innrapportert til ligningsmyndighetene. Dersom Sparebankstiftelsen Øystre Slidre i fremtiden selger deler av egenkapitalbevisene, vil en forholdsmessig del av fritatt gevinst komme til beskatning. Skattemessige verdier er videreført i SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Skattepliktig overskudd i Øystre Slidre Sparebank fusjonstidspunktet er medtatt i ligningspapirene for SpareBank 1 Hallingdal Valdres for 2012.

30 Effekt på nøkkeltall Kapitaldekning - morbank Øystre Slidre SpareBank 2011 SpareBank 1 Hallingdal 2011 Fusjonert bank 2012 Fusjonert bank Q ,3 % 16,8 % 16,7 % 16,4 % Innskuddsdekning 99,0 % 72,8 % 76,2 % 76,4 % Utlånsvekst inkl. overført til Boligkreditt 7,5 % 4,3 % 8,3 % 11,6 % ²) Innskuddsvekst -1,1 % 2,5 % 3,1 % 9,6 % ²) Kostnadsprosent 80,4 % 61,7 % 64,2 % ¹) 52,0 % ¹) Korrigert for direkte fusjonskostnader ²) Annualisert endring

31 Vellykket fusjon SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank

32 Samarbeid, nybrottsarbeid, effektivisering og kundeoppslutning. Meget godt samarbeid mellom styrene, topplederne og tillitsvalgte. Samkjøring med SpareBank 1 Telemark / Holla Lunde Sparebank fusjonen. Kost og kompetansedeling. Første vellykkede konvertering fra Terra-plattform til SpareBank 1- plattform. Lettet fusjonsarbeidet og var kostnadsbesparende å samkjøre fusjonen med annen bank. Kan se ut til at vi vil spare inn på andre driftskostnader i 2013 et beløp som tilsvarer ett årsresultat fra Øystre Slidre Sparebank (ca. 4 mill. i 2011). Økt utlåns- og innskuddsvekst i Østre Slidre Sparebank fra beslutningstidspunkt (jan-12) og frem til fusjonen (nov-12). Viste at kundene slo ring rundt banken og hadde tro på fusjonen. Kjøp av forsikringsportefølje, tilslag på ca 80 %. Det betyr at kunden ønsker å få levert dette hos sin rådgiver i bank.

33 Fusjonen er nå historie Samkjørt organisasjon struktur, kultur, kompetanse, osv. Samkjørt IT-struktur mange involverte en suksesshistorie Avsluttet alle avtaler og ingen doble kostnader Kundene over på egne produkter forsikring og fond nå i SpareBank 1. Ingen doble funksjoner 33

34

35 Banken i dag (morselskapstall) Virksomhetsoversikt og utdrag fra resultat og balanse Vedlegg

36 Konsern Adm. banksjef 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Fellestjenester Bank virksomhet Eiendomsmegler Virksomhet AS Regnskap / Økonomi AS Investerings Virksomhet - AS Eiendoms Forvaltning AS Konsernet skal utnytte erfaringen fra bankvirksomheten med kvalitetssikring, risikostyring, osv. Tilknytningen til bankvirksomheten skal være verdiskapende for kundene og gi et mer integrert tjenestetilbud på finansiering- og økonomiområdet /eiendomsmeglerområdet.

37 Millioner Geografisk plassering Q2 Beitostølen Bank, Regnskap Heggenes Bank, Regnskap Fagernes Bank, Regnskap Hemsedal Bank, EM, Regnskap Ål Bank, EM Gol Bank, EM, Regnskap Geilo Bank, EM Nesbyen Regnskap Flå Regnskap 37

38 Lokalt eierskap Sparebankstiftelsen Øystre Slidre ca. NOK 102 mill. Sparebankens fond ca. NOK 86 mill. Sparebankstiftelsen Hallingdal Ca. NOK 799 mill SpareBank 1 Hallingdal Valdres Utbyttepolicy: 25% Gavepolicy: 50% av mottatt utbytte NØKKELTALL Egenkapitalavkastning 1. halvår etter skatt: 7,9 % 38

39 Millioner Tilstrekkelig kapitalisert Q Ansvarlig kapital Kjernekapital i % (høyre akse) 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 39

40 Millioner Positiv utvikling i netto renteinntekter og rentenetto - og bedre bør det bli Q2 Netto renteinntekter Rentenetto 2,00 % 1,80 % 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 %

41 Kostnadsprosent bedre enn mål i strategisk plan - men 1. halvår er tradisjonelt på et lavt nivå 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Fusjonsår Q2 Driftskostnader i % av driftsinntekter Driftskostnader i % av driftsinntekter eks. kursgevinst

42 Millioner Stigende resultat etter skatt morbank og konsern Halvårsresultat 50 Fusjonsår Morbank Konsern Q2

43 Millioner Forretningskapital viser mer enn forvaltningskapital Valutalån Overført boligkreditt Forvaltningskapital Q2

44 Millioner Bra vekst i utlån inkl. overføringer til Boligkreditt Vekst 1. halvår omregnet til årsvekst: PM inkl. boligkreditt +7,9 % BM 16,6 % Totalt +10,5 % Tilført fusjon Boligkreditt Utlån Q2

45 Fordeling utlån privat-/bedriftsmarkedet pr Balanse Med boligkreditt 17,4 % 37,1 % 62,9 % PM BM 51,9 % 30,7 % PM BM Boligkreditt

46 Positiv utvikling i mislighold 2,5 2 1,5 1 Mislighold Tapsmerket 0,

47 Millioner Positiv innskuddsutvikling Vekst 1. halvår omregnet til årsvekst: +9,6 % Tilført fusjon Utlån Q2

48 Innskuddsdekning i % er bra Q3

49 Millioner Forfallsstruktur pr skal innfri 250 mill. den neste måneden Banklån Sertifikatlån Obligasjonslån

50 Resultat etter skatt - konsern Konsernet SpareBank 1 Hallingdal Valdres 35,5 (19,3) mill. Samarbeidende Sparebanker AS 4,2 mill. Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS 2,2 mill. Samarbeidende Sparebanker Bankinvest 2 AS 1,6 mill. Fellesfunksjoner Virksomhetsområde bank Virksomhetsområde regnskapsføring Virksomhetsområde eiendomsmegling Virksomhetsområde eiendomsutvikling egne lokaler Virksomhetsområde investeringer SpareBank 1 Hallingdal Valdres (morbank) 36,3 (22,1) mill. SpareBank 1 Regnskapshuset Valdres AS 0,700 mill. EiendomsMegler 1 Fjellmegleren AS 0,497 mill. SpareBank 1 Hallingdal Eigedom AS 0,570 mill. SpareBank 1 Hallingdal Invest AS -0,223 mill. SpareBank 1 Regnskapshuset Hallingdal AS 1,537 mill. SpareBank 1 ValHall Eigedomsutvikling AS -0,170 mill.

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon til SpareBank 1 Markets kapitalmarkedsdag. 16. februar 2016 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon til SpareBank 1 Markets kapitalmarkedsdag. 16. februar 2016 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon til SpareBank 1 Markets kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 er til stede i Norges mest interessante markedsområde 2 Regnskap 2015

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli Aurskog Sparebank esentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015 Adm. Banksjef Odd Nordli Agenda I. Introduksjon II. Regnskaps- og nøkkeltall III. Egenkapitalbevis AURG IV. Oppsummering

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014 Sparebanken Sør 4. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Det innkalles til møte i representantskapet for Ringerikes Sparebank. Torsdag 17. desember 2009 kl i Ringerikes Sparebanks lokaler

Det innkalles til møte i representantskapet for Ringerikes Sparebank. Torsdag 17. desember 2009 kl i Ringerikes Sparebanks lokaler Til representantskapet, revisor, kontrollkomiteen, styret og ledergruppen i Ringerikes Sparebank. Hønefoss, 20. november 2009 Det innkalles til møte i representantskapet for Ringerikes Sparebank Torsdag

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Sparebanken Sør. 2. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 2. kvartal 2014 Sparebanken Sør 2. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4. kvartal 2014/ foreløpig årsregnskap 2014 Kapitalmarkedsdag 11. februar 2015 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans SpareBank 1 Ringerike

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015 Sparebanken Sør 1. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015 Sparebanken Sør 1. halvår 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2015

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2015 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2015 - Sterk underliggende drift Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg 1 SpareBank 1 Østfold Akershus Markedsområde

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014

Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196.

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196. Regnskap 1. halvår 2004 BALANSE pr. 30.06.2004 sammenlignet med forrige år (beløp i hele 1 000 kroner) EIENDELER 30.06.2004 30.06.2003 2003 Kontanter og fordringer på sentralbanker 87.648 61.393 21.939

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2013 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 38,0 mkr (40,7 mkr) Netto renteinntekter: 66,6 mkr (77,1 mkr)

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg

SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg Kapitalmarkedsdag 26 februar 2013 Resultat Q4-12 Nøkkeltall for konsernet (parantes 2011 tall) Resultat før skatt: 48,8 millioner (36,7) Rentenetto: 84,3 millioner (79,9)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.10. GENERELT. 1. halvår 2010 har vært en periode med god og stabil drift. Likevel merkes fortsatt en viss markedsusikkerhet både når det gjelder

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank VEDTEKTER for Surnadal Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Surnadal Sparebank har sitt forretningskontor i Surnadal kommune. Surnadal Sparebank

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank VEDTEKTER for Surnadal Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Surnadal Sparebank har sitt forretningskontor i Surnadal kommune. Surnadal Sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2012. 1. kvartal Kvartalsrapport 2012 1. kvartal t e jø il lm a k lo i Tilstede 1. kvartalsrapport 2012 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL MORBANK Redusert bidrag fra verdipapirer og høye andre driftskostnader ga et resultat på

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Presentasjon 4. Kvartal 2011 og foreløpig årsregnskap 2011 Februar 2012 Generell informasjon SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold består av 8 bankkontorer,

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015 Sparebanken Sør 3. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000 Regnskap 1. kvartal 2000 Presentasjon 27. april 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus konsern - regnskap første halvår 2015 Resultat før skatt: 183 mill. kroner

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Styrets rapport. 1. kvartal 2013

Styrets rapport. 1. kvartal 2013 Styrets rapport 1. kvartal 2013 SpareBank 1 Gudbrandsdal Styrets rapport for første kvartal 2013 Side 1 Hovedtall / Oppsummering SpareBank 1 Gudbrandsdal regnskap (morbank) Beløp i mill. kroner 1Q 2013

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune.

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune. Sparebankforeningen 20.08.2015 VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 4,4 mill.kr., mot 3,8 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 4,4 mill.kr., mot 3,8 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap 02.12.15 med ikrafttredelse 01.01.16 KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer