Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013"

Transkript

1 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2013

2 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2013 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 38,0 mkr (40,7 mkr) Netto renteinntekter: 66,6 mkr (77,1 mkr) Netto provisjons og andre inntekter: 29,8 mkr (20,9 mkr) Netto avkastning på finansielle investeringer: 2,1 mkr (7,6 mkr) Utlånsvekst (inkl. lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og Eika Boligkreditt AS) siste 12 mnd: 7,4 % (6,8 %) Innskuddsdekning: 71,8 % (69,8 %) Kapitaldekning (konsolidert): 15,8 % (16,6 %) Kapitaldekning (ukonsolidert): 16,6 % (17,7 %) Sammenlignbare tall er proforma regnskap for Resultatutvikling, inntekter og kostnader Sparebanken Telemark hadde pr 1. kvartal 2013 et resultat før tap og skatt på 38,0 mkr (40,7 mkr). Resultat før skatt ble 36,5 mkr (46,5 mkr). Reduksjonen sammenlignet med fjoråret skyldes i all hovedsak reduserte netto renteinntekter. Netto renteinntekter Netto renteinntekter utgjorde pr 1. kvartal 66,6 mkr (77,1 mkr). Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (rentenetto) var 1,52 % pr 1. kvartal (1,79 %). I 2013 betaler banken sikringsfondsavgift på ca 9 mkr. som vil redusere rentenettoen med ca 5 basispunkter. Avgift ble ikke innkrevd i Nedgang i netto renteinntekter skyldes i all hovedsak økte overføringer til boligkreditt som gjenspeiles ved økte provisjonsinntekter, samt lavere marginer, spesielt på innskudd fra kunder. Ved utgangen av 1. kvartal har banken overført boliglån for mkr (3.598 mkr) til SpareBank 1 Boligkreditt AS og Eika Boligkreditt AS som tilsvarer 23,6 % (19,4 %) av brutto utlån. Inntjeningen fra låneporteføljen overført til boligkredittselskapene fremkommer under netto provisjonsinntekter og utgjorde pr 1. kvartal 11,4 mkr (3,8 mkr). Netto provisjonsinntekter og andre inntekter Netto provisjonsinntekter og andre inntekter utgjorde 29,8 mkr (20,9 mkr). Provisjonsinntektene pr 1. kvartal utgjorde 34,2 mkr (26,3 mkr). Provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS, betalingsformidling, forsikring og spare/plasseringsområdet har økt, mens provisjonsinntekter fra betalingsformidling er noe lavere enn fjoråret. Netto avkastning på finansielle investeringer Netto avkastning på finansielle investeringer utgjorde 2,1 mkr (7,6 mkr). Banken har hittil i 2013 mottatt utbytte på til sammen 0,3 mkr mot 4,6 mkr i Banken har pr 1. kvartal en positiv verdiendring på finansielle instrumenter på 0,9 mkr mot en positiv verdiendring i 2012 på 2,5 mkr. Sum driftsinntekter utgjør 98,5 mkr (105,6 mkr). Driftskostnader Totale driftskostnader pr 1. kvartal utgjorde 60,5 mkr (64,9 mkr), en reduksjon på 4,3 mkr (6,7 %) pga av færre årsverk. Reduksjonen i kostnadene skyldes i all hovedsak reduserte lønns- og personalkostnader pga færre årsverk, reduserte kostnader til eiendom, fusjonskostnader og IKT. Kvartalsrapport pr 1. kvartal

3 Tap og mislighold Tap på utlån viser en kostnad på 1,4 mkr pr 1. kvartal mot en inntekt på 5,8 mkr i fjor. Konstaterte tap hittil i år var på 5,8 mkr, herav avsatt tidligere 5,6 mkr, mens tilbakeføring på tidligere konstaterte tap var 1,1 mkr. Bankens samlede avsetninger for tap på utlån er på 166,0 mkr (162,2 mkr). Dette utgjør 1,1 % av brutto utlån som er på samme nivå som i Gruppenedskrivninger utgjør 53,0 mkr (59,7 mkr), mens individuelle nedskrivninger er på 113 mkr (102,5 mkr). Reduksjon hittil i år på 3,8 mkr. Styret har lagt vekt på at banken skal ha en moderat risikoprofil, og historisk har banken hatt lave tap på utlån og garantier. Banken har i sin kredittvurdering tatt tilbørlig hensyn til aktuelle risikofaktorer. Styret anser de avsetninger/nedskrivninger som er gjennomført i regnskapet som tilstrekkelige til å møte eventuelle verdifall på dagens utlån og garantier. Balanseutvikling Bankens forretningskapital var på mkr ved utgangen av 1. kvartal. Bankens forvaltningskapital etter overføring til boligkreditt, var på mkr, en økning på 390 mkr eller 2,3 % fra samme periode i Utlåns- og innskuddsutvikling Brutto utlån før overføring til boligkreditt utgjorde mkr pr De siste 12 måneder har det vært en økning på mkr, tilsvarende 7,4 %. Brutto utlån etter overføring til boligkreditt var pr på mkr som en økning på 1,8 % siste 12 måneder. Av bankens samlede utlån inkl boligkreditt utgjorde andelen til næringslivet ca 24 %. Pr 1. kvartal hadde banken fastrenteutlån på 943 mkr, en økning på 215 mkr eller ca 30 % fra samme periode i Pr hadde banken et innskuddsvolum på mkr som tilsvarer en årsvekst på 484 mkr, eller 4,7 %. Pr 1. kvartal hadde banken fastrenteinnskudd på 227 mkr, en økning på 96 fra samme periode i Banken hadde en innskuddsdekning pr i år på 71,8 %, mot 69,8 % på samme tidspunkt i fjor. Likviditet - Funding Ekstern funding pr var på mkr hvorav obligasjonslån utgjorde mkr og bilaterale lån utgjorde 150 mkr. I tillegg har banken en fondsobligasjon på 75 mkr. Gjennomsnittlig løpetid på bankens funding er 2,5 år. Banken hadde ved utgangen av 1. kvartal overført utlån til SpareBank 1 Boligkreditt AS og Eika Boligkreditt AS på mkr som er en økning på 381 mkr fra Bankens overføring til SpareBank 1 Boligkreditt AS og Eika Boligkreditt AS utgjorde 23,6 % av brutto utlån. Bankens plasseringer i verdipapirer var mkr, mot mkr pr Gjennomsnittlig løpetid på bankens obligasjonsportefølje var pr på 2,6 år. Egenkapital Bankens egenkapital utgjorde pr 1. kvartal mkr. Bankens konsoliderte kjernekapital utgjorde mkr. Fondsobligasjoner på til sammen 75 mkr inngår i sin helhet i bankens kjernekapital. Dette gir en konsolidert kapitaldekning på 15,8 % (16,6 %). Ukonsolidert kapitaldekning er beregnet til 16,6 % (17,7 %). Konsolidert kapitaldekning eksl fondsobligasjon er beregnet til 15,1 % (15,6 %). Avkastningen på egenkapitalen etter skattekostnad er 5,8 % mot 6,7 % i fjor. Kvartalsrapport pr 1. kvartal

4

5 Resultatsammendrag og nøkkeltall til regnskapet RESULTATREGNSKAP Hittil i år pr R 2013 R NOK 1000 i % av GFK NOK 1000 i % av GFK NOK 1000 i % av GFK Netto renteinntekter , , ,73 Andre inntekter , , ,80 Sum inntekter , , ,53 Driftskostnader , , ,54 Driftsresultat før tap , , ,99 Tap på utlån og garantier , , ,17 Tap (-)/gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler 0 0,00 0 0, ,01 Resultat av ordinær drift før skatt , , ,82 Skattekostnad , , ,23 Resultat av ordinær drift etter skatt , , ,58 BALANSE NOK mill R endring siste 12 hiå inkl mnd inkl HL HL NOK mill R endring ift NOK mill R endring 2012 Brutto utlån før overføring til boligkreditt ,9 7, , ,6 Brutto utlån etter overføring til boligkreditt ,3 1, , ,6 Overført til boligkreditt (SB1 BK og EBK) ,8 30, , ,1 Innskudd fra kunder ,7 4, , ,8 Langsiktig lån og obligasjonsgjeld ,1-1, , ,2 Egenkapital ,3 3, , ,8 Forretningskapital før overføring til boligkreditt ,8 7, , ,8 Forvaltningskapital etter overføring til boligkreditt ,1 2, , ,2 NØKKELTALL R R R Innskuddsprosent 71,8 72,7 72,8 Andel overført til boligkreditt av brutto utlån 23,6 21,4 21,9 Egenkapitalavkastning etter skatt 5,8 8,2 5,6 Kostnadsprosent eksl endring i verdipapirer 62,1 61,7 61,4 Kapitaldekning før konsolidering 16,6 17,7 16,8 Kapitaldekning etter konsolidering 15,8 16,6 16,0 Kvartalsrapport pr 1. kvartal

6 Resultat Resultatregnskap (NOK 1.000) Hittil i år pr Året R 2013 R Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonsinntekter boligkreditt Provisjonskostnader Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre driftsinntekter Utbytte Nto verdiendr og gev./tap(-)på valuta og vp som er oml.m Netto avkastning på finansielle investeringer Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv Tap (-)/gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler - - (1.750) Resultat av ordinær drift før skatt Skattekostnad Resultat av ordinær drift etter skatt Rentenetto 1,52 % 1,81 % 1,73 % Kostnadsprosent eksl endring i vp 62,1 % 61,7 % 61,4 % Kostnader i % av forvaltningskapital 1,38 % 1,53 % 1,54 % Kvartalsrapport pr 1. kvartal

7 Resultat pr kvartal Resultatregnskap (NOK 1.000) 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonsinntekter boligkreditt Provisjonskostnader Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre driftsinntekter Utbytte Nto verdiendr og gev./tap(-)på valuta og vp som er oml.m Netto avkastning på finansielle investeringer Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv Tap (-)/gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skattekostnad Resultat av ordinær drift etter skatt Rentenetto 1,52 % 1,66 % 1,69 % 1,80 % 1,81 % 1,85 % 1,92 % 1,79 % Kostnadsprosent eksl endring i vp 62,1 % 76,5 % 56,8 % 49,9 % 61,7 % 59,6 % 48,4 % 46,9 % Kostnader i % av forvaltningskapital 1,38 % 2,06 % 1,38 % 1,39 % 1,53 % 1,44 % 1,21 % 1,35 % Kvartalsrapport pr 1. kvartal

8 Balanse Balanse (NOK 1.000) R 2013 R Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån og fordringer på kunder Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Rentebærende verdipapirer Aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis Aksjer i datterselskaper Utsatt skattefordel Goodwill Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbet. ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Betalbar skatt Annen kortsikig gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelse Fondsobligasjon Sum gjeld Eierandelskapital Grunnfondskapital Gavefond Udisponert overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Overført boligkreditt Poster utenom balansen Garantiansvar Pantstillelser Kvartalsrapport pr 1. kvartal

9 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Kvartalsrapporten for SpareBank 1 Telemark omfatter perioden Kvartalsrapporten er utarbeidet etter regnskapslovens regler, samt regnskapsforskriften for bank og gjeldende norske regnskapsstandarder. For nærmere beskrivelse av anvendte regnskapsprinsipper vises det til bankens offisielle regnskap for Note 2 Proforma resultat og balanse Proforma resultat og balanse er sammenslåing av historiske tall for de to bankene. PROFORMA RESULTATREGNSKAP R 2013 R Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Annen driftsinntekt Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte Netto verdiendring og gevinst/tap (-) på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto avkastning på finansielle investeringer Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån og garantier Tap (-)/ gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skattekostnad Resultat av ordinær drift etter skatt Kvartalsrapport pr 1. kvartal

10 PROFORMA BALANSE R 2013 R EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Aksjer i datterselskaper Utsatt skattefordel Goodwill Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Fondsobligasjon SUM GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Eierandelskapital Opptjent egenkapital Grunnfondskapital Gavefond Udisponert overskudd SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen: Portefølje SpareBank 1 Boligkreditt AS og Eika Boligkreditt AS Kvartalsrapport pr 1. kvartal

11 Note 3 Brutto utlån til kunder fordelt på bedrifts og privatmarkedet Brutto utlån fordelt på BM og PM Bedriftmarked Privatmarked Sum brutto utlån fordelt på BM og PM Note 4 Risikoklassifisering Total engasjement Garantier Trekkfasiliteter Risikoklassifisering Svært lav 55,6 % 57,2 % 30,8 % 24,4 % 64,1 % 62,5 % Lav 10,7 % 11,2 % 5,0 % 37,2 % 7,2 % 6,7 % Middels 21,7 % 20,9 % 53,4 % 23,6 % 14,5 % 19,5 % Høy 4,4 % 3,0 % 2,8 % 6,1 % 3,7 % 2,2 % Svært høy 7,6 % 7,8 % 8,1 % 8,7 % 10,5 % 9,2 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Sum utlån, garantier og kreditter Note 5 Tap på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger pr Individuelle nedskrivninger pr Holla og Lunde Sparebank periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt ind.nedskrivninger økte individuelle nedskrivninger i perioden nye individuelle nedskrivninger i perioden inkl amortiseringseffekt tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Sum individuelle nedskrivninger pr Det er kun foretatt individuelle nedskrivinger på utlån til og fordringer på kunder. De individuelle nedskrivningene fordeler seg som følger på bedrifts- og privatmarkedet; Individuelle nedskrivninger på; Bedriftsengasjement Privatengasjement Sum individuelle nedskrivninger pr Gruppevise nedskrivninger De gruppevise nedskrivningene er ikke tilordnet spesielle næringer, men avsatt ut i fra en total vurdering av engasjementene. Det er kun foretatt gruppenedskrivninger på utlån til og fordringer på kunder. Gruppenedskrivningene fordeler seg som følger på bedrifts- og privatmarkedet; Gruppevise nedskrivninger fordelt på; Bedriftsengasjement Privatengasjement Sum gruppevise nedskrivninger pr Kvartalsrapport pr 1. kvartal

12 Kostnadsført tap på utlån og garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger /- periodens endring i gruppevise nedskrivninger periodens konstaterte tap som tidligere er avsatt som nedskrivning periodens konstaterte tap som tidl. ikke er avsatt som nedskrivning periodens inngang på tidligere perioders kostnadsførte tap Kostnadsført tap på utlån Misligholdte og tapsutsatte engasjementer Misligholdte engasjement Brutto misligholdte engasjement individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Misligholdprosent 1,05 % 1,00 % 0,79 % Tapsutsatte engasjementer Brutto tapsutsatte engasjement individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement Note 6 Innskudd fra kunder fordelt på bedrifts og privatmarkedet Innskudd fordelt på BM og PM Bedriftmarked Privatmarked Sum innskudd fordelt på BM og PM Note 7 SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Telemark inngikk, sammen med de andre eierne av SpareBank 1 Boligkreditt AS, i 2011 en avtale om etablering av likviditetsfasilitet for selskapet. Dette innebærer at bankene kommiterer seg til å kjøpe boligkredittobligasjoner begrenset til en samlet verdi av tolv måneders forfall i SpareBank 1 Boligkreditt AS. Den enkelte eier (bank) hefter prinsipalt for bankens andel av behovet, subsidiært for det dobbelte av det som er det primære ansvaret i henhold til samme avtale. Obligasjonene kan deponeres i Norges Bank og medfører således ingen vesentlig økning i risiko for banken. Kvartalsrapport pr 1. kvartal

13 Note 8 Kapitaldekning Kapitaldekning før konsolidering Kapitaldekning konsolidert Ansvarlig kapital Eierandelskapital Grunnfondskapital Gavefond Minoritetsinteresse Annen egenkapital Sum balanseført egenkapital Utsatt skattefordel og goodwill % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Avsatt kapitaldekningsreserve Fondsobligasjon Sum kjernekapital Tilleggskapital utover kjernekapital Fondsobligasjoner 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Sum tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Risikovektet volum* Kapitaldekning 16,6 % 17,7 % 16,8 % 15,8 % 16,6 % 16,0 % Kjernekapitaldekning 16,6 % 17,7 % 16,8 % 15,8 % 16,6 % 16,0 % Kjernekapitaldekning uten fondsobligasjon 15,8 % 16,7 % 16,0 % 15,1 % 15,6 % 15,3 % * Spesifikasjon av risikovektet volum før konsolidering Totalt engasjement Risikovektet volum Stater Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Massemarked Pantesikkerhet i eiendom: - Pantesikkerhet i boligeiendom Pantesikkerhet i næringseiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Sum kredittrisiko Markedsrisiko Posisjonsrisiko for egenkapitalinstrumenter Posisjonsrisiko for gjeldsinstrumenter Sum markedsrisiko Operasjonell risiko Fradrag ( ) Sum risikovektet volum Kvartalsrapport pr 1. kvartal

14

15 I dag. I morgen. I Telemark Last ned vår mobilbank APP. iphone Android SpareBank 1 Telemark Organisasjonsnummer: E-post: Hjemmeside: Telefon: Postboksadresse: Postboks 188, 3901 Porsgrunn Forretningsadresse: Jernbanegata 15, 3916 Porsgrunn

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Fellesstarten for trimmerne har gått i avslutningsrennet på Raudsand. Innholdsfortegnelse 1 Beretning... 3 1.1 Resultatregnskapet... 3 1.2 Balansen... 3 1.3 Risikovurdering...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer