HIT Nord-Norge Arena for Helse Innovasjon - Teknologi Prosjektbeskrivelse april 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HIT Nord-Norge Arena for Helse Innovasjon - Teknologi Prosjektbeskrivelse april 2005"

Transkript

1 HIT Nord-Norge Arena for Helse Innovasjon - Teknologi Prosjektbeskrivelse april 2005 Arbeidsgruppe: Tove Normann, NST Gunn Hilde Rotvold, NST Wenche Poppe, Innomed Gjermund Hartviksen, Telenor 1

2 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN RESULTATER FRA FORPROSJEKT AKTØRER I HELSE-IT-NETTVERKET FORVENTNINGER TIL OG BEHOV FOR EN NÆRINGSKLYNGE PROSJEKTETS MÅL OG STRATEGIER PROSJEKTETS HOVEDAKTIVITETER PROSJEKT OG TEKNOLOGIUTVIKLING Prosjektforslag som gjennomgår kvalifisering: RELASJONSBYGGING OG UTVIKLING AV KLYNGEN DRIFTSOPPGAVER OG UTVIKLING AV TJENESTER TIL KLYNGEN SAMSPILL MED ANDRE PROSJEKTER, VIRKEMIDDELAPPARAT OG MYNDIGHETER FREMDRIFTSPLAN ORGANISERING BUDSJETT

3 1.0 Bakgrunn Nasjonalt senter for telemedisin (NST) har bidratt til verdiskaping og kommersialisering gjennom samarbeid med bedrifter lokalt og nasjonalt. Gjennom langsiktig satsing og systematisk arbeid har NST v/industrikoordinatoren bidratt til at næringslivsaktiviteten siden opprettelsen av funksjonen, høsten 2000, har fått økende fokus. Hovedmålet har vært å skape samhandlingsarenaer og tilrettelegge for samarbeid med næringslivet og bidra til utvikling av nye produkter og løsninger for å oppnå stor utbredelse av telemedisinske tjenester. Med bakgrunn i denne satsningen har det vært et ønske om at Nasjonalt senter for telemedisin (NST) skal påta seg et særlig ansvar for å koordinere en større satsning i Nord-Norge for å få til et produktivt samspill mellom helse, innovasjon og teknologi. Det er tidligere gjort flere forsøk på å samle bedrifter, FoU-miljøer og kunder til samarbeid, men aktiviteten har stoppet opp når ressurspersoner har skiftet jobb eller finansieringen har tatt slutt. Som kompetansesenter og nøytral aktør, med et stort kontaktnett nasjonalt og internasjonalt, har NST en unik mulighet til å være en pådriver for innovasjon og næringsutvikling. Begrepsavklaring helse-it Det er ulike begrep som brukes om hverandre innenfor området IKT i helsesektoren. Noen av begrepene vi sikter til er helse-it, E-helse, telemedisin, elektronisk samhandling og meldingsutveksling. Begrepene har ulik betydning avhengig av hvem og i hvilken sammenheng de brukes. Til vårt formål har vi funnet det hensiktsmessig å bruke helse-it som et dekkende begrep for å inkludere et vidt spekter av produkter og tjenester i skjæringspunktet mellom helse, innovasjon og teknologi. 2.0 Resultater fra forprosjekt Potensialet for etablering av en arena for helse, innovasjon og teknologi i Nord-Norge (HIT Nord-Norge), ble grundig utredet i et forprosjekt finansiert av Innovasjon Norge, høsten Forprosjektets hovedfokus var etablering av en helse-it klynge, kartlegge muligheter og utfordringer, relasjonsbygging og å finne frem til mulige innovasjonsprosjekter. Resultatene fra forprosjektet viser at vi har et godt grunnlag for å etablere en samarbeidsarena for aktører innen feltet helse-it - HIT Nord-Norge. Rapporten fra forprosjektet peker på at landsdelen har et regionalt helsemarked som er kommet langt når det gjelder elektronisk samhandling. Vi har leverandører som er markedsledende nasjonalt på sitt område og vi har kompetente forskningsmiljøer med unik styrke i spesielt telemedisin og IKT. Det er ingen andre regioner i Norge som har en slik interessant samling av aktører innen helse-it. 1 1 Prosjektrapport 1 fra forprosjektet helse-it Nye markeder 3

4 2.1 Aktører i helse-it-nettverket Nedenfor følger en liste over aktører som på ulike måter har vært delaktig i forprosjektet: Bedriftskompetanse AS Catch Communication ASA Datakortet AS DIPS ASA Eidissen Consulting AS ElTele Nord AS Helse Finnmark HF Helse Nord RHF IBIS IKT IBM imed AS Innomed Innovasjon Norge itet AS Nasjonalt senter for telemedisin NorInnova AS NORUT IT AS Telenor Norge AS og Telenor R&D Tromsø kommune Universitetet i Tromsø v/institutt for informatikk Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Visma Unique Well Diagnostics as 2.2 Forventninger til og behov for en næringsklynge I møter med aktørene kommer det fram en nøktern optimisme med tanke på å lykkes med et produktivt samspill gjennom en HIT Nord-Norge arena. Miljøet har vært preget av: For liten grad av kommersiell tenking Manglende evne til samarbeid Kulturforskjeller mellom næringsliv og forskning I rapport 1 fra forprosjektet utdypes disse punktene ytterligere. Disse barrierene er også faktorer som kan fremme utvikling og generere interessante konkrete innovasjonsprosjekter. Gjennom å styrke kommersialiseringsfokus og redusere kulturforskjellene, ligger en forventning om økt vilje til samarbeid. Aktørene er konkret med hensyn til egne behov og dersom man er seg bevisst flaskehalser, identifiserer problemet og setter i gang tiltak vil arbeidet med å utvikle en klynge kunne bli konstruktive prosesser som kan bidra til å øke gjensidig forståelse og motivasjon til samarbeid. Kartlagte behov i bedriftene: De ønsker en langsiktig satsing og konkrete prosjekter å samarbeide om 4

5 De trenger hjelp til å komme i nærmere dialog med kunde og FoU-miljøer De trenger tilgang til kunnskap om - og tilgang til offentlige virkemidler De trenger hjelp til å skrive søknader De ønsker samarbeid med andre bedrifter De trenger tilgang til kunnskap om andre bedrifter - og deres kompetanse De trenger hjelp til distribusjon og internasjonalisering De ønsker å bidra til at brukerne får utviklet sin bestillerkompetanse Kundesiden var representert ved Helse Finnmark HF, Helse Nord RHF, UNN og Tromsø kommune. Bedriftenes behov samsvarer også godt med behov uttrykt av helsetjenesten. Behovene i helsetjenesten vil danne grunnlag for kvalifisering og prioritering av noen av forstudiene vi går i gang med i hovedprosjektet. I tillegg vil bedriftenes behov for samarbeid og kompetansetiltak, legge premisser for viktige aksjonspunkt i den videre prosessen med utvikling av HIT Nord-Norge. Til tross for en nøktern optimisme bidrar aktørenes uttrykte forventninger til å understøtte våre planlagte tiltak: Forventninger om at deltagerne i klyngen skal styrke hverandre gjennom samarbeid og tydelige roller Forventninger om at man gjennom samarbeid i klyngen vil øke interessen for å investere i utvikling og implementering av nye løsninger I hovedprosjektet vil fokus ligge på å videreutvikle samarbeidet i klyngen gjennom to dimensjoner: 1. Utvikling/etablering av konkrete samarbeidsprosjekter 2. Utvikling av klyngemotoren 3.0 Prosjektets mål og strategier Prosjektets visjon Å etablere en livskraftig og produktiv klynge i Nord-Norge der bedrifter og offentlige krevende kunder samarbeider med FoU miljøer om å utvikle og kommersialisere eksisterende og nye løsninger innen IKT i helsesektoren. I tillegg skal deltagernes konkurranseevne bedres gjennom kompetanseheving og strategisk samarbeid. Prosjektets mål og leveranser Hovedmål 1: Bidra til produkt- og teknologiutvikling ved å initiere og utvikle fellesprosjekter mellom aktører i klyngen Leveranser: 3-5 forstudier som skal resultere i minimum ett OFU prosjekt innen IT/Helse 5

6 Hovedmål 2: Stimulere til relasjonsbygging og utvikling av klyngen Leveranser: 1. Møteplasser: Minst ett møteplassarrangement for hele klyngen i løpet av Temamøteplasser knyttet til forstudiene gjennomføres både før forstudie igangsettes og underveis i prosessen 2. Allianser og forpliktende samarbeid: Minimum 6 aktører som deltar i konkrete delprosjekter og som vil forplikte seg til å delta i utviklingen av klyngen HIT Nord-Norge Hovedmål 3: Koordinering i forhold til andre innovasjonsprosesser regionalt, og tilsvarende satsninger i andre deler av landet for å bidra til at offentlige virkemidler brukes optimalt Leveranser: 1. Kvalifisering: Kvalifiseringsprosess rundt prosjektideer og forstudier for å øke kvaliteten på prosjektene. Skaffe til veie bakgrunnsmateriale, bidra til nødvendige kartlegginger og faglig vurdering av prosjektideer 2. Finansiering: Hjelpe aktørene med å finne egnet finansiering 3. Andre allianser: Bygge relasjon til andre arenaprosjekter regionalt og nasjonalt 4.0 Prosjektets hovedaktiviteter Prosjektet er inne i en utviklingsfase og fokus i arbeidet i 2005 vil preges av dette. Erfaringer og resultater fra forprosjektet er styrende for prioriteringer og videre utvikling av prosjektet. Hovedtyngden i innledende fase vil derfor være knyttet til å realisere konkrete resultater gjennom å iverksette delprosjekter og bruke ressurser på å få gjennomført forstudier. Hensikten er å kvalitetssikre de foreslåtte prosjektideene, samt kartlegge om det finnes tilsvarende initiativ. Parallelt vil vi jobbe med utvikling av arenaklyngen. Vi vil sørge for å posisjonere prosjektet med tanke på å bli inkludert i regionale klynger og i den nasjonale arenasatsingen. Arbeidsprosessen vil preges av en dynamisk tilnærming der vi på den ene siden er sterkt opptatt av å videreutvikle samarbeidet i klyngen, og på den andre siden vil sørge for kontinuitet i arbeidet gjennom gode administrative rutiner og regelmessig informasjonsutveksling. Prosjektets målsettinger søkes realisert gjennom følgende aktiviteter: 1. Prosjekt og teknologiutvikling 2. Relasjonsbygging og utvikling av klyngen 3. Driftsoppgaver og utvikling av tjenester til klyngen 4. Samspill med andre prosjekt, virkemiddelapparat og offentlige myndigheter 6

7 4.1 Prosjekt og teknologiutvikling Resultatene fra forprosjektet viser en tydelig forventning til at etablering av en helse- IT arena må ha utspring i konkrete prosjektsamarbeid mellom aktører fra leverandørsiden, FoU og helsetjenesten. Erfaringer fra forprosjektet tyder på at aktørene har en nøktern optimisme med tanke på å lykkes med en helse-it arena. Kommersialisering og rutiner for håndtering av industrisamarbeid må vektlegges helt fra starten i de ulike prosjektene. Man må sikre at produktene først og fremst møter dagens behov og dermed gir mulighet for volum i tjenestene på kort sikt. Hovedaktiviteter vil være å: Bistå ved igangsetting av nye samarbeidsprosjekter som har sitt utspring i løsninger helsetjenesten etterspør Sørge for at prosjektplaner kvalitetssikres og testes mot behov og øvrige aktiviteter på området Gjennomføre møter og identifiseres leverandører og mulige kunder til løsningen Peke ut ansvarlige for forstudier og sørge for at det etableres prosjektgrupper for hvert av delprosjektene Bistå med å utvikle og skaffe finansiering til forprosjekter og legge grunnlag for hovedprosjekt Sørge for tiltak som sikrer at det oppnås synergi mellom delprosjekter og bedrifter som deltar i arenaklyngen Sørge for tiltak som sikrer at ikke innovasjonsprosjektene utvikles løsrevet fra de andre aktørene i klyngen. I forprosjektet helse-it samarbeid i Nord-Norge fikk vi fram flere gode forslag til delprosjekter. Prosjektideene er vurdert i forhold til etablerte kriterier (prosjektrapport 1) Prosjektforslag som gjennomgår kvalifisering: Mobil pakkeløsning for pleie og omsorgssektoren Mobile løsninger i Pleie og omsorgssektoren (PLO) har vært testet ut på flere steder, men er ikke tatt i utstrakt bruk på grunn av hindringer i forhold til kommunikasjonsplattform, tilgengelighet og brukervennlighet. Det er et klart og erkjent behov for å kunne registrere og gi tilgang til pasientopplysninger og administrativ info. Det må utvikles en anvendelig løsning som kan fungere på flere plattformer. I prosjektet må dagens applikasjoner tilpasses til håndholdt terminal. Det må gjøres valg av terminaltyper, det må utvikles sømløs overgang mellom bærere og problemer med manglende dekning for forskjellige typer bærere må håndteres. Som deltagere må man ha med både sentrale leverandører innen applikasjoner for PLO samt kommunikasjonsleverandører og kompetansemiljøer inne PLO/IT-Helse. innfasingen av 3G nettet gjør det mulig å få tilstrekkelig kapasitet på mobil datakommunikasjon. Det medfører mulighet for utvidet tjenestetilbud i PLO sektoren. 7

8 Tilgjengeliggjøre allerede eksisterende elektronisk informasjon til interne/eksterne brukere/applikasjoner Brukerne uttrykker et økende behov for å se informasjon fra forskjellige kilder som lagrer pasientdata på sykehus og i helseinstitusjoner. Det må utvikles en felles plattform som andre plattformer kan arbeide mot når det skal fremskaffes pasientinformasjon til ulike behandlere på ulike nivå og bruksområder. Prosjektet satser på i første omgang å få etablert en pilot mellom sykehus og primærhelsetjenesten for å bli enige om standarder og mellomvareløsninger som må til. Deltagere vil være de viktigste interessenter i forhold til lagring og bruk av pasientdata. Kritisk suksessfaktor er å etablere felles standarder og at datatilsynet bidrar til utvikling av godkjente leverandøruavhengige løsninger. Sertifisering av helsepersonell For å sikre og dokumentere at helsepersonell har riktig opplæring for å håndtere medisinsk teknisk utstyr og andre teknologiske hjelpemidler, er det behov for å utvikle en pakke med verktøy for kompetansebehovsbeskrivelse, kartlegging av status og sertifisering av personell som jobber i helsesektoren. I et utviklingsprosjekt må behov for basiskompetanse defineres på forekjellige nivåer. Status må kartlegges og opplæringsbehov beskrives ut fra status. Det anbefales løsning basert på dokumentert behov og tilgjengelige ressurser/infrastruktur og det utvikles en pakke for å sertifisere oppnådd kompetansenivå. Produktet som utvikles vil bestå av elementene: Kompetansebeskrivelser, kompetansetester og løsning for å sertifisere oppnådd kompetanse. I prosjektet må man identifisere mulige brukere/kunder med erkjent behov som kan bistå aktivt ved utvikling av pakken. Mobile og stasjonære løsninger til desentralisert pasientbehandling Målsettingen er å sammenstille eksisterende telemedisinske løsninger og skape en pakkeløsning som gjør det mulig å tilby utredning og behandling der pasienten er. Prosjektet vil legge sterkt fokus på organisering og forenkling. Stikkord: Epikrise, medisineringsliste, multimedia, LEON-prinsippet som innebærer å sette helsearbeidere i stand til å yte helsehjelp fra Laveste Effektive Omsorgs Nivå. En pakkeløsning som kan anvendes på ulike arenaer: mot hjemmet (primærhelsetjeneste + hjemmesykepleie+ pasient) mot sykestueplasser mot sykehjem mot veiledning Løsningen er i første omgang tenkt for utprøving i Helse Finnmark. Felles medisinliste Idéen om felles medisinliste er meget aktuell og NST har allerede satt i gang en kartlegging og forberedelser til et mulig prosjekt. Formålet med prosjektet er å medvirke til at feilmedisinering reduseres som en følge av at pasienter sitt legemiddelkort er tilgjengelig for den behandlingsansvarlige. Legemiddelkortet kan være et system hvor informasjon om pasienters legemiddelbruk lagres i helsenettet. Medikamentinformasjonen skal være tilgjengelig for alle med tilgangsrettigheter uansett tjenestenivå. 8

9 I første omgang er det snakk om å få oversikt over - og komme i dialog med andre miljø som holder på med tilsvarende. Trondheim kommune er fyrtårnskommune for felles medisinliste og arbeidsgruppen vil utrede status og gjøre nødvendige avklaringer før man går videre med prosjektideen. Leverandørene har tatt et initiativ for å utrede muligheter for å igangsette et forprosjekt. I tillegg har Sosial- og helsedirektoratet tatt initiativ til et møte for å samle alle aktørene, og her vil også HIT Nord-Norge være representert. 4.2 Relasjonsbygging og utvikling av klyngen. Det er store kulturforskjeller mellom næringsliv, FoU og offentlig sektor. Et samarbeid mellom aktørene krever forståelse for ulikheter som gjør seg gjeldende. Leverandørene lever i en konkurranseutsatt næring og vil måtte se at konkurrenter også er del av klyngen. Dette kan bidra til mindre åpenhet og vilje til å dele kunnskap. Det blir derfor viktig å skape felles resultater der man overbevises om at ved å dele kan man få mer selv. De fleste aktørene erkjenner behovet for strategiske allianser og at man enkeltvis kan bli for små. Hovedaktiviteter vil være: Utvikling og etablering av felles visjon og strategi Etablere møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverk som kan gi grunnlag for utvikling av tillitsbaserte samarbeidsrelasjoner mellom aktører og aktørgrupperinger Kartlegge bedriftenes behov for kompetanseutvikling. Utvikle og gjennomføre kompetansetiltak med sikte på forbedret innovasjonsevne Legge til rette for et innovativt miljø der kunnskap utvikles og deles slik at strategiske allianser oppstår Etablere samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiTø) og Høgskolen i Tromsø (HiTø) og bidra til at det utdannes kandidater som svarer til bedriftenes behov, samt bidra til samarbeid mellom bedrifter og kandidater rundt prosjektoppgaver som kan bidra til å løse relevante problemstillinger Aktivt søk etter felles behov og problemer for utvikling av tilbud til klyngen Sikre brukermedvirkning og forankring ved utvikling av nye løsninger Legge forholdene til rette for at det utvikles nye prosjekter og produkter i arenanettverket 4.3 Driftsoppgaver og utvikling av tjenester til klyngen Administrering og drift av HIT Nord-Norge innebærer flere oppgaver. Samarbeidet i nettverket og aktivitetene i delprosjektene vil gjennomgå ulike faser, hvor ulike behov gjør seg gjeldende. Arbeidsgruppen vil forsøke å imøtekomme behov og forventninger fra aktørene gjennom en dynamisk tilnærming. Hovedaktiviteter vil være: Etablere rutiner for informasjonsutveksling og formidling Sørge for at det utvikles egen informasjonsweb for prosjektet 9

10 Kontinuerlig arbeid for å holde deltakerne informert og engasjert Sørge for å ta vare på og formidle felles kunnskap innen rettighetsproblematikk, samarbeidsavtaler, forretningsutvikling distribusjonsstrategier og prosjektdokumenter Sørge for å kanalisere henvendelser til rette personer og koble de riktige aktørene Sørge for regnskapsoppfølging Utarbeide og administrere samarbeidsavtaler Sørge for videre finansiering av HIT Nord-Norge Ivareta prosjektadministrativt ansvar og utarbeide rutiner for dokumentasjon og rapportering til oppdragsgiver, styringsgruppe og eiere 4.4 Samspill med andre prosjekter, virkemiddelapparat og myndigheter I forprosjektet kom det tydelig hvilke behov bedriftene ønsker å få dekket fra arenaklyngen. De ønsker en langsiktig satsing og konkrete prosjekter å samarbeide om. I denne forbindelsen trenger de hjelp til å komme i nærmere dialog med kunde og FoU. Et felles mål må være å styrke, og å bygge videre på de spesifikke fortrinnene regionen har. HIT Nord-Norge skal stimulere bedriftene til å se verdien av utvikling gjennom forpliktende prosjektsamarbeid med strategiske partnere. De trenger kunnskap om - og tilgang til offentlige virkemidler og de trenger hjelp til å skrive søknader. Arbeidsgruppen vil arbeide for å legge et godt grunnlag for å oppnå et regionalt innovasjonssystem innen helse-it og arbeidet med å få prosjektet inn under arenaprogrammet kan være et steg på veien. Hovedaktiviteter vil være: Guide aktører i nettverket om potensielle finansieringskilder innefor virkemiddelapparatet Bistå aktører i nettveket med å utvikle gode søknader Sørge for å forankre HIT Nord-Norge prosjektet mot andre liknende satsinger Sørge for at prosjektet knyttes opp mot andre nasjonale og internasjonale satsinger, eksempelvis initiativ rettet mot etablering av Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Norwegian centre of expertise (NCE)/Centre of expertise (CoE). 10

11 5.0 Fremdriftsplan Tabellen nedenfor viser oversikt over aktiviteter og fremdrift i tilsagnsperioden som foreløpig er begrenset til Igangsatte driftsaktiviteter skal kunne avvikles innenfor disse rammene. Samtidig er det en klar ambisjon om å videreføre HIT Nord- Norge enten som et Arena-prosjekt eller gjennom andre finansieringsordninger. Driftsaktiviteter og igangsatte kompetansetiltak må sees som ledd i en lengre prosess og være bærende for en vellykket etablering av en arena for helse, innovasjon og teknologi. Hovedprosjekt Fra dato: Til dato: Aktiviteter J F M A M J J A S O N D J F M A M J Hovedaktivitet: Driftsoppgaver Utvikle hovedprosjekt fase I x x x Søknad hovedprosjekt fase II x x x x Prosjektledelse x x x x x x x x x x x x Maler og informasjonsmateriell, webside x x x x Styringsgruppemøter x x x Rapport og dokumentasjon x x x Hovedaktivitet: Prosjekt- og teknologiutvikling Forberedelse forstudier (5 stk) x x x Forstudier x x x x x x Kvalifiseringsprosess forstudier x x x x Søknadsskriving forprosjekter x x x x x Hovedaktivitet: Relasjonsbygging og utvikling av klyngen Gjennomføre informasjonsmøter ved forstudier x x x x Utarbeide visjon og strategi for HIT Nord-Norge x x x x x Møteplass 1 (planlegging og avvikling) x x x x Kartlegge behov for kompetansetiltak x x x x x x x x Møteplass 2 (planlegging og avvikling) x x x x Hovedaktivitet: Samspill med andre arenaprogram, virkemiddelapparat og offentlige myndigheter Nasjonal arenasamling Innhente informasjon vedr tilsvarende initiativ Møter, presentasjoner, informasjonsutveksling x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6.0 Organisering Prosjektet utvikles og drives frem av aktiviteter i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har ukentlige møter, hvor aktiviteter planlegges og følges opp. Deltakere i arbeidsgruppa representerer både forskning, næringsliv og virkemiddelapparat. Styringsgruppa er sammensatt av representanter fra strategiske interessenter som innehar komplementær kompetanse. 11

12 Prosjektansvarlig: NST v/programleder Morten Amundsen Prosjektleder: Tove Normann, NST Arbeidsgruppe: Gunn-Hilde Rotvold, NST, Wenche Poppe, Innomed, Gjermund Hartviksen, Telenor R&D Styringsgruppe med representanter fra viktige interessenter Delprosjektene organiseres med utgangspunkt i hvilke aktører som er med i prosjektet. 8.0 Budsjett Prosjektets budsjett for tilsagnsperioden 2005 gjenspeiler prosjektets hovedaktiviteter, utvikling av prosjektet og delprosjekter, samt etablering av nettverket og drift av klyngen. Aktiviteter Kostnader Prosjektledelse Prosjektmedarbeider Arbeidsgruppemedlem Møter, workshop, reiser etc Administrative kostnader, dokumentasjon, info, web, innkjøp Forstudie delprosjekter SUM TOTAL

Helse, Innovasjon, Teknologi

Helse, Innovasjon, Teknologi Helse, Innovasjon, Teknologi -erfaringer med næringsutvikling knyttet til IKT i helse og omsorg gunn-hilde.rotvold@telemed.no Nasjonalt Senter for Telemedisin Kompetansesenter for telemedisin i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Prosjektplan Elektronisk samhandling

Prosjektplan Elektronisk samhandling Prosjektplan Elektronisk samhandling Heidi Jacobsen 1 BAKGRUNN OG BEHOV...3 2 FORANKRING AV PROSJEKTET...3 3 FORMÅL OG MÅL...3 4 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET...4 4.1 ALLE LEGEKONTOR I REGIONEN SKAL KUNNE

Detaljer

Sak til regionrådet Alta, 8. April 2010

Sak til regionrådet Alta, 8. April 2010 Sak til regionrådet Alta, 8. April 2010 Sak 07/10 Nasjonalt meldingsløft- FUNNKe Finnmark - Forprosjekt Forslag til vedtak: 1. VFR er positiv til at en nå kartlegger mulighetene for å bruke IKT i helse-

Detaljer

InnoMeds strategi

InnoMeds strategi InnoMeds strategi 2015-2017 Dette er InnoMed: Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren. InnoMeds oppdrag: Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet:

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør 2 Er vi for lite flinke til å utnytte og videreutvikle ny teknologi i forhold til andre land og næringer? Paradoksene Vi jobber i en hverdag av

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre

Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre Gunn-hilde.rotvold@telemedicineconsult.com TROMSØ TELEMEDICINE CONSULT Etablert i 2011 som

Detaljer

Fra GRO Helsenettverk til. Samhandling. i 2017

Fra GRO Helsenettverk til. Samhandling. i 2017 Fra GRO Helsenettverk til Samhandling i 2017 Handlingsplan 2015-2016 Overordnet ambisjon Helsenettverket GRO blir en Arenaklynge innenfor samhandling innen 2017 Myndighetene satser på næringsklynger som

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene Direktør May-Britt Nordli, KS Framtidsbilde Elektronisk informasjonsutveksling over høyhastighetsnett (Timebestilling, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar,

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ( ) Nasjonal tiltaksplan x

Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ( ) Nasjonal tiltaksplan x Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren (2007-2017) Nasjonal tiltaksplan x Presentasjon for Helse Midt-Norge RHF, styremøte 3/3-2011 Ved Arild Pedersen Regjeringens

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Lenvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 2.0 Forprosjektets mål og ramme...

Detaljer

Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN

Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN Wenche Poppe, Innomed 2009 Wenche Poppe og Merete Rørvik INNOMED Nasjonalt nettverk for behovsdrevet

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Store utfordringer.. - 2020 perspektivet Sterk vekst i behovet for

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte!

Velkommen til nettverksmøte! Wireless life science Testbed and Network WTN Trådløs pasient Velkommen til nettverksmøte! SINTEF, Oslo, 7. desember 2006 Dag Ausen SINTEF IKT Prosjektleder WTN Dag.Ausen@sintef.no Mob: 930 59 316 Agenda

Detaljer

Ås kommune. ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Ås kommune. ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Ås kommune ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Marit Roxrud Leinhardt Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak.

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 02.04.02 Styresak nr: 025/02 B Dato skrevet: 19.03.02 Saksbehandler: Hans K. Stenby Vedrørende: Strategiprosess Helse Vest RHF Oppfølging

Detaljer

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling Hamar kommune Elin-k Elektronisk meldingsutveksling 30.mars 2009 Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon 16. Juni 2010, LMI, Ole Johan Borge, Ph.D. Side 1 Disposisjon 1. Om Innovasjon Norge 2. INs virkemidler

Detaljer

Møteplass Stavanger Anne Cathrin Østebø

Møteplass Stavanger Anne Cathrin Østebø Møteplass Stavanger Anne Cathrin Østebø Statsråd Anne-Grete Strøm Erichsens utfordring Satt på spissen: Levere verdens beste helse- og omsorgstjenester på budsjett MANGEL PÅ SAMHANDLING - ER PEKT PÅ SOM

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Innovasjon i offentlig sektor RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Forskningsrådet har ønsket KUNNSKAPSOVERSIKT AKTØRDIALOG Regionale møter med forskere og forskningsbrukere POLICYDOKUMENT

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre St.meld. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter, mening Framtidas omsorgsutfordringer 9.4.1 Elektronisk handling og samhandling Regjeringen

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Næringsvennlig region Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Strategisk næringsplan skal følges opp Endring, innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv Mulighetsområde FORSVAR

Detaljer

Teknologiutvikling i vannbransjen - en satsning fra sluttbrukerne. Kjetil Furuberg, VAnnforsk

Teknologiutvikling i vannbransjen - en satsning fra sluttbrukerne. Kjetil Furuberg, VAnnforsk Teknologiutvikling i vannbransjen - en satsning fra sluttbrukerne 1 Kjetil Furuberg, VAnnforsk 18.01.17 Barrierer/hindringer 2 Tradisjonelt en konservativ bransje. Langsom fornyelse av teknologi Rammevilkår

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke NSF, Tromsø 22 november 2010 Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, NST Om NST Formål Framskaffe nye løsninger og ny

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Styresak. Styremøte: 23. august 2002 Styresak nr: 076/02 B Dato skrevet: Saksbehandler: Erik Hansen Vedrørende: Prosjekt HIT & Run

Styresak. Styremøte: 23. august 2002 Styresak nr: 076/02 B Dato skrevet: Saksbehandler: Erik Hansen Vedrørende: Prosjekt HIT & Run Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 23. august 2002 Styresak nr: 076/02 B Dato skrevet: 13.08.2002 Saksbehandler: Erik Hansen Vedrørende: Prosjekt HIT & Run Bakgrunn Høsten

Detaljer

Samspillet fortsetter

Samspillet fortsetter Samspillet fortsetter HelsIT 25.09.08 Asbjørn Seim, fung avdelingsdirektør Avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling 25.09.2008 HelsIT 2008, Asbjørn

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd.

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Saknr. 15/1644-2 Saksbehandler: Turid Lie Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER HELSE VEST RHF OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Foretakside/oppdrag: Helse Vest skal sørge for effektive og fremtidsrettede helsetjenester

Detaljer

Om sykehusenes rolle for utvikling av life science

Om sykehusenes rolle for utvikling av life science Om sykehusenes rolle for utvikling av life science Bjørn Erikstein Ekspedisjonssjef 27.09.2010 217 mrd kr Store utfordringer i sektoren Stort potensial for innovasjon 2 Helse- og omsorgsdepartementet Utfordring:

Detaljer

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Verdal kommune Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i

Detaljer

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Næringsvennlig region Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Strategisk næringsplan skal følges opp Endring, innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv Mulighetsområde FORSVAR

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10

STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10 Fra: Adm direktør Direktør Fag- og forretningsutvikling Til: Styret Kopi: Dato: 9. juni 2010 STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10 ETABLERING AV STANDARDISERTE DELAVTALER BEREDSKAP OG F&U MELLOM HELSE

Detaljer

Samarbeidsavtale Direktoratet for e-helse

Samarbeidsavtale Direktoratet for e-helse SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Samarbeidsavtale Direktoratet for e-helse Saksnummer 20/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Med bakgrunn i endringen i samarbeidsrelasjonen mellom E-helseforskning

Detaljer

Forskning for verdiskaping i offentlig sektor. Erna Wenche Østrem og Lars Andre Dahle

Forskning for verdiskaping i offentlig sektor. Erna Wenche Østrem og Lars Andre Dahle Forskning for verdiskaping i offentlig sektor Erna Wenche Østrem og Lars Andre Dahle Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi nasjonalt og regionalt Hvor, hvordan og hvor mye det skal satses.

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

MØTEPLASS Fall og Lårhalsbrudd

MØTEPLASS Fall og Lårhalsbrudd MØTEPLASS Fall og Lårhalsbrudd INTRODUKSJON TIL DAGEN Bjørn Grønli Innovasjonsansvarlig i Helse Sør-Øst RHF Medlem i styringsgruppen for InnoMed Statsråd Bjarne Håkon Hansens utfordring Satt litt på spissen:

Detaljer

ASU Nord- Trøndelag Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge

ASU Nord- Trøndelag Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge ASU Nord- Trøndelag 15.06.2017 Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Regional koordinator e-melding Midt-Norge og Tjenesteansvarlig e-melding Hemit

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri?

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Hvordan standardisering, samspill og innovasjon i en klynge kan bidra til å bygge en bærekraftig og innovativ leverandørindustri som leverer gode

Detaljer

Ny vår for innovasjon i offentlig sektor?

Ny vår for innovasjon i offentlig sektor? Ny vår for innovasjon i offentlig sektor? Trond Knudsen, Forskningsrådet Vannforsk: FoU: Behov og strategi innen vannsektoren, Oslo 19.4.2012 Forskningsrådet har en nøkkelrolle i det nasjonale forsknings-

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Søknadskonferanse Informasjon Arena

Søknadskonferanse Informasjon Arena Søknadskonferanse Informasjon Arena Hans Eirik Melandsø 30.03.2017 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Overordnede mål 3. Målgruppe og tilbud 4. Kriteriene 2016 5. Noen tips på

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

IT-bransjen i Nord-Norge etablerer et strategisk lederforum, fordi vi

IT-bransjen i Nord-Norge etablerer et strategisk lederforum, fordi vi Hvorfor IT-bransjen i Nord-Norge etablerer et strategisk lederforum, fordi vi Trenger samhandling og et felles talerør Vil bli mer slagkraftig regionalt, nasjonalt og internasjonalt Sammen besitter vi

Detaljer

Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune.

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Prosjektbeskrivelse PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Innhold Innledning... 4 Formål... 4 Mandat... 5 Rammebetingelser... 6 Prosjektorganiseringen... 6 Gjennomføring...

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Litt om miljøet på Skogmo

Litt om miljøet på Skogmo Litt om miljøet på Skogmo Hva vi tenker Eksempler «Konklusjon» Skogmo Industripark Fakta Skogmo Industripark AS etablert i 2006 30 bedrifter Sterk vekst de senere årene Bygg og anlegg utgjør ca. 60% Tre

Detaljer

Årsraport206. www.telemed.no

Årsraport206. www.telemed.no Årsraport206 www.telemed.no Årsrapport 2006 Side 2 av 23 Sammendrag Formålet med HIT Nord-Norge som nå har gjennomført sitt andre år som hovedprosjekt, har vært å legge til rette for at aktører i landsdelen

Detaljer

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder 16-17. september 2015, Sogndal Kilde: Regionaldirektør VAF Kilde: Arne Isaksen, leder forskningsprosjektet

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT INNHOLD 1. MÅL OG RAMMER 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Prosjektmål 2 1.3 Rammer 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3 3. ORGANISERING 3 3.1 Prosjektledelse 3 3.2 Øvrige

Detaljer

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Saknr. 14/8792-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for jobbe

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7 Levanger kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling

Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Framtidens byer 17. mars 2010 Nasjonalt program for leverandørutvikling Presentasjon 1. Bakgrunn nasjonalt leverandørutviklingsprogram 2. Om programmet,

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Forprosjekt "Digital Arena", Hedmark Kunnskapspark AS. Søknad om støtte 2015

Forprosjekt Digital Arena, Hedmark Kunnskapspark AS. Søknad om støtte 2015 Saknr. 15/1637-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Forprosjekt "Digital Arena", Hedmark Kunnskapspark AS. Søknad om støtte 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet «Digital Arena»

Detaljer