HIT Nord-Norge Arena for Helse Innovasjon - Teknologi Prosjektbeskrivelse april 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HIT Nord-Norge Arena for Helse Innovasjon - Teknologi Prosjektbeskrivelse april 2005"

Transkript

1 HIT Nord-Norge Arena for Helse Innovasjon - Teknologi Prosjektbeskrivelse april 2005 Arbeidsgruppe: Tove Normann, NST Gunn Hilde Rotvold, NST Wenche Poppe, Innomed Gjermund Hartviksen, Telenor 1

2 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN RESULTATER FRA FORPROSJEKT AKTØRER I HELSE-IT-NETTVERKET FORVENTNINGER TIL OG BEHOV FOR EN NÆRINGSKLYNGE PROSJEKTETS MÅL OG STRATEGIER PROSJEKTETS HOVEDAKTIVITETER PROSJEKT OG TEKNOLOGIUTVIKLING Prosjektforslag som gjennomgår kvalifisering: RELASJONSBYGGING OG UTVIKLING AV KLYNGEN DRIFTSOPPGAVER OG UTVIKLING AV TJENESTER TIL KLYNGEN SAMSPILL MED ANDRE PROSJEKTER, VIRKEMIDDELAPPARAT OG MYNDIGHETER FREMDRIFTSPLAN ORGANISERING BUDSJETT

3 1.0 Bakgrunn Nasjonalt senter for telemedisin (NST) har bidratt til verdiskaping og kommersialisering gjennom samarbeid med bedrifter lokalt og nasjonalt. Gjennom langsiktig satsing og systematisk arbeid har NST v/industrikoordinatoren bidratt til at næringslivsaktiviteten siden opprettelsen av funksjonen, høsten 2000, har fått økende fokus. Hovedmålet har vært å skape samhandlingsarenaer og tilrettelegge for samarbeid med næringslivet og bidra til utvikling av nye produkter og løsninger for å oppnå stor utbredelse av telemedisinske tjenester. Med bakgrunn i denne satsningen har det vært et ønske om at Nasjonalt senter for telemedisin (NST) skal påta seg et særlig ansvar for å koordinere en større satsning i Nord-Norge for å få til et produktivt samspill mellom helse, innovasjon og teknologi. Det er tidligere gjort flere forsøk på å samle bedrifter, FoU-miljøer og kunder til samarbeid, men aktiviteten har stoppet opp når ressurspersoner har skiftet jobb eller finansieringen har tatt slutt. Som kompetansesenter og nøytral aktør, med et stort kontaktnett nasjonalt og internasjonalt, har NST en unik mulighet til å være en pådriver for innovasjon og næringsutvikling. Begrepsavklaring helse-it Det er ulike begrep som brukes om hverandre innenfor området IKT i helsesektoren. Noen av begrepene vi sikter til er helse-it, E-helse, telemedisin, elektronisk samhandling og meldingsutveksling. Begrepene har ulik betydning avhengig av hvem og i hvilken sammenheng de brukes. Til vårt formål har vi funnet det hensiktsmessig å bruke helse-it som et dekkende begrep for å inkludere et vidt spekter av produkter og tjenester i skjæringspunktet mellom helse, innovasjon og teknologi. 2.0 Resultater fra forprosjekt Potensialet for etablering av en arena for helse, innovasjon og teknologi i Nord-Norge (HIT Nord-Norge), ble grundig utredet i et forprosjekt finansiert av Innovasjon Norge, høsten Forprosjektets hovedfokus var etablering av en helse-it klynge, kartlegge muligheter og utfordringer, relasjonsbygging og å finne frem til mulige innovasjonsprosjekter. Resultatene fra forprosjektet viser at vi har et godt grunnlag for å etablere en samarbeidsarena for aktører innen feltet helse-it - HIT Nord-Norge. Rapporten fra forprosjektet peker på at landsdelen har et regionalt helsemarked som er kommet langt når det gjelder elektronisk samhandling. Vi har leverandører som er markedsledende nasjonalt på sitt område og vi har kompetente forskningsmiljøer med unik styrke i spesielt telemedisin og IKT. Det er ingen andre regioner i Norge som har en slik interessant samling av aktører innen helse-it. 1 1 Prosjektrapport 1 fra forprosjektet helse-it Nye markeder 3

4 2.1 Aktører i helse-it-nettverket Nedenfor følger en liste over aktører som på ulike måter har vært delaktig i forprosjektet: Bedriftskompetanse AS Catch Communication ASA Datakortet AS DIPS ASA Eidissen Consulting AS ElTele Nord AS Helse Finnmark HF Helse Nord RHF IBIS IKT IBM imed AS Innomed Innovasjon Norge itet AS Nasjonalt senter for telemedisin NorInnova AS NORUT IT AS Telenor Norge AS og Telenor R&D Tromsø kommune Universitetet i Tromsø v/institutt for informatikk Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Visma Unique Well Diagnostics as 2.2 Forventninger til og behov for en næringsklynge I møter med aktørene kommer det fram en nøktern optimisme med tanke på å lykkes med et produktivt samspill gjennom en HIT Nord-Norge arena. Miljøet har vært preget av: For liten grad av kommersiell tenking Manglende evne til samarbeid Kulturforskjeller mellom næringsliv og forskning I rapport 1 fra forprosjektet utdypes disse punktene ytterligere. Disse barrierene er også faktorer som kan fremme utvikling og generere interessante konkrete innovasjonsprosjekter. Gjennom å styrke kommersialiseringsfokus og redusere kulturforskjellene, ligger en forventning om økt vilje til samarbeid. Aktørene er konkret med hensyn til egne behov og dersom man er seg bevisst flaskehalser, identifiserer problemet og setter i gang tiltak vil arbeidet med å utvikle en klynge kunne bli konstruktive prosesser som kan bidra til å øke gjensidig forståelse og motivasjon til samarbeid. Kartlagte behov i bedriftene: De ønsker en langsiktig satsing og konkrete prosjekter å samarbeide om 4

5 De trenger hjelp til å komme i nærmere dialog med kunde og FoU-miljøer De trenger tilgang til kunnskap om - og tilgang til offentlige virkemidler De trenger hjelp til å skrive søknader De ønsker samarbeid med andre bedrifter De trenger tilgang til kunnskap om andre bedrifter - og deres kompetanse De trenger hjelp til distribusjon og internasjonalisering De ønsker å bidra til at brukerne får utviklet sin bestillerkompetanse Kundesiden var representert ved Helse Finnmark HF, Helse Nord RHF, UNN og Tromsø kommune. Bedriftenes behov samsvarer også godt med behov uttrykt av helsetjenesten. Behovene i helsetjenesten vil danne grunnlag for kvalifisering og prioritering av noen av forstudiene vi går i gang med i hovedprosjektet. I tillegg vil bedriftenes behov for samarbeid og kompetansetiltak, legge premisser for viktige aksjonspunkt i den videre prosessen med utvikling av HIT Nord-Norge. Til tross for en nøktern optimisme bidrar aktørenes uttrykte forventninger til å understøtte våre planlagte tiltak: Forventninger om at deltagerne i klyngen skal styrke hverandre gjennom samarbeid og tydelige roller Forventninger om at man gjennom samarbeid i klyngen vil øke interessen for å investere i utvikling og implementering av nye løsninger I hovedprosjektet vil fokus ligge på å videreutvikle samarbeidet i klyngen gjennom to dimensjoner: 1. Utvikling/etablering av konkrete samarbeidsprosjekter 2. Utvikling av klyngemotoren 3.0 Prosjektets mål og strategier Prosjektets visjon Å etablere en livskraftig og produktiv klynge i Nord-Norge der bedrifter og offentlige krevende kunder samarbeider med FoU miljøer om å utvikle og kommersialisere eksisterende og nye løsninger innen IKT i helsesektoren. I tillegg skal deltagernes konkurranseevne bedres gjennom kompetanseheving og strategisk samarbeid. Prosjektets mål og leveranser Hovedmål 1: Bidra til produkt- og teknologiutvikling ved å initiere og utvikle fellesprosjekter mellom aktører i klyngen Leveranser: 3-5 forstudier som skal resultere i minimum ett OFU prosjekt innen IT/Helse 5

6 Hovedmål 2: Stimulere til relasjonsbygging og utvikling av klyngen Leveranser: 1. Møteplasser: Minst ett møteplassarrangement for hele klyngen i løpet av Temamøteplasser knyttet til forstudiene gjennomføres både før forstudie igangsettes og underveis i prosessen 2. Allianser og forpliktende samarbeid: Minimum 6 aktører som deltar i konkrete delprosjekter og som vil forplikte seg til å delta i utviklingen av klyngen HIT Nord-Norge Hovedmål 3: Koordinering i forhold til andre innovasjonsprosesser regionalt, og tilsvarende satsninger i andre deler av landet for å bidra til at offentlige virkemidler brukes optimalt Leveranser: 1. Kvalifisering: Kvalifiseringsprosess rundt prosjektideer og forstudier for å øke kvaliteten på prosjektene. Skaffe til veie bakgrunnsmateriale, bidra til nødvendige kartlegginger og faglig vurdering av prosjektideer 2. Finansiering: Hjelpe aktørene med å finne egnet finansiering 3. Andre allianser: Bygge relasjon til andre arenaprosjekter regionalt og nasjonalt 4.0 Prosjektets hovedaktiviteter Prosjektet er inne i en utviklingsfase og fokus i arbeidet i 2005 vil preges av dette. Erfaringer og resultater fra forprosjektet er styrende for prioriteringer og videre utvikling av prosjektet. Hovedtyngden i innledende fase vil derfor være knyttet til å realisere konkrete resultater gjennom å iverksette delprosjekter og bruke ressurser på å få gjennomført forstudier. Hensikten er å kvalitetssikre de foreslåtte prosjektideene, samt kartlegge om det finnes tilsvarende initiativ. Parallelt vil vi jobbe med utvikling av arenaklyngen. Vi vil sørge for å posisjonere prosjektet med tanke på å bli inkludert i regionale klynger og i den nasjonale arenasatsingen. Arbeidsprosessen vil preges av en dynamisk tilnærming der vi på den ene siden er sterkt opptatt av å videreutvikle samarbeidet i klyngen, og på den andre siden vil sørge for kontinuitet i arbeidet gjennom gode administrative rutiner og regelmessig informasjonsutveksling. Prosjektets målsettinger søkes realisert gjennom følgende aktiviteter: 1. Prosjekt og teknologiutvikling 2. Relasjonsbygging og utvikling av klyngen 3. Driftsoppgaver og utvikling av tjenester til klyngen 4. Samspill med andre prosjekt, virkemiddelapparat og offentlige myndigheter 6

7 4.1 Prosjekt og teknologiutvikling Resultatene fra forprosjektet viser en tydelig forventning til at etablering av en helse- IT arena må ha utspring i konkrete prosjektsamarbeid mellom aktører fra leverandørsiden, FoU og helsetjenesten. Erfaringer fra forprosjektet tyder på at aktørene har en nøktern optimisme med tanke på å lykkes med en helse-it arena. Kommersialisering og rutiner for håndtering av industrisamarbeid må vektlegges helt fra starten i de ulike prosjektene. Man må sikre at produktene først og fremst møter dagens behov og dermed gir mulighet for volum i tjenestene på kort sikt. Hovedaktiviteter vil være å: Bistå ved igangsetting av nye samarbeidsprosjekter som har sitt utspring i løsninger helsetjenesten etterspør Sørge for at prosjektplaner kvalitetssikres og testes mot behov og øvrige aktiviteter på området Gjennomføre møter og identifiseres leverandører og mulige kunder til løsningen Peke ut ansvarlige for forstudier og sørge for at det etableres prosjektgrupper for hvert av delprosjektene Bistå med å utvikle og skaffe finansiering til forprosjekter og legge grunnlag for hovedprosjekt Sørge for tiltak som sikrer at det oppnås synergi mellom delprosjekter og bedrifter som deltar i arenaklyngen Sørge for tiltak som sikrer at ikke innovasjonsprosjektene utvikles løsrevet fra de andre aktørene i klyngen. I forprosjektet helse-it samarbeid i Nord-Norge fikk vi fram flere gode forslag til delprosjekter. Prosjektideene er vurdert i forhold til etablerte kriterier (prosjektrapport 1) Prosjektforslag som gjennomgår kvalifisering: Mobil pakkeløsning for pleie og omsorgssektoren Mobile løsninger i Pleie og omsorgssektoren (PLO) har vært testet ut på flere steder, men er ikke tatt i utstrakt bruk på grunn av hindringer i forhold til kommunikasjonsplattform, tilgengelighet og brukervennlighet. Det er et klart og erkjent behov for å kunne registrere og gi tilgang til pasientopplysninger og administrativ info. Det må utvikles en anvendelig løsning som kan fungere på flere plattformer. I prosjektet må dagens applikasjoner tilpasses til håndholdt terminal. Det må gjøres valg av terminaltyper, det må utvikles sømløs overgang mellom bærere og problemer med manglende dekning for forskjellige typer bærere må håndteres. Som deltagere må man ha med både sentrale leverandører innen applikasjoner for PLO samt kommunikasjonsleverandører og kompetansemiljøer inne PLO/IT-Helse. innfasingen av 3G nettet gjør det mulig å få tilstrekkelig kapasitet på mobil datakommunikasjon. Det medfører mulighet for utvidet tjenestetilbud i PLO sektoren. 7

8 Tilgjengeliggjøre allerede eksisterende elektronisk informasjon til interne/eksterne brukere/applikasjoner Brukerne uttrykker et økende behov for å se informasjon fra forskjellige kilder som lagrer pasientdata på sykehus og i helseinstitusjoner. Det må utvikles en felles plattform som andre plattformer kan arbeide mot når det skal fremskaffes pasientinformasjon til ulike behandlere på ulike nivå og bruksområder. Prosjektet satser på i første omgang å få etablert en pilot mellom sykehus og primærhelsetjenesten for å bli enige om standarder og mellomvareløsninger som må til. Deltagere vil være de viktigste interessenter i forhold til lagring og bruk av pasientdata. Kritisk suksessfaktor er å etablere felles standarder og at datatilsynet bidrar til utvikling av godkjente leverandøruavhengige løsninger. Sertifisering av helsepersonell For å sikre og dokumentere at helsepersonell har riktig opplæring for å håndtere medisinsk teknisk utstyr og andre teknologiske hjelpemidler, er det behov for å utvikle en pakke med verktøy for kompetansebehovsbeskrivelse, kartlegging av status og sertifisering av personell som jobber i helsesektoren. I et utviklingsprosjekt må behov for basiskompetanse defineres på forekjellige nivåer. Status må kartlegges og opplæringsbehov beskrives ut fra status. Det anbefales løsning basert på dokumentert behov og tilgjengelige ressurser/infrastruktur og det utvikles en pakke for å sertifisere oppnådd kompetansenivå. Produktet som utvikles vil bestå av elementene: Kompetansebeskrivelser, kompetansetester og løsning for å sertifisere oppnådd kompetanse. I prosjektet må man identifisere mulige brukere/kunder med erkjent behov som kan bistå aktivt ved utvikling av pakken. Mobile og stasjonære løsninger til desentralisert pasientbehandling Målsettingen er å sammenstille eksisterende telemedisinske løsninger og skape en pakkeløsning som gjør det mulig å tilby utredning og behandling der pasienten er. Prosjektet vil legge sterkt fokus på organisering og forenkling. Stikkord: Epikrise, medisineringsliste, multimedia, LEON-prinsippet som innebærer å sette helsearbeidere i stand til å yte helsehjelp fra Laveste Effektive Omsorgs Nivå. En pakkeløsning som kan anvendes på ulike arenaer: mot hjemmet (primærhelsetjeneste + hjemmesykepleie+ pasient) mot sykestueplasser mot sykehjem mot veiledning Løsningen er i første omgang tenkt for utprøving i Helse Finnmark. Felles medisinliste Idéen om felles medisinliste er meget aktuell og NST har allerede satt i gang en kartlegging og forberedelser til et mulig prosjekt. Formålet med prosjektet er å medvirke til at feilmedisinering reduseres som en følge av at pasienter sitt legemiddelkort er tilgjengelig for den behandlingsansvarlige. Legemiddelkortet kan være et system hvor informasjon om pasienters legemiddelbruk lagres i helsenettet. Medikamentinformasjonen skal være tilgjengelig for alle med tilgangsrettigheter uansett tjenestenivå. 8

9 I første omgang er det snakk om å få oversikt over - og komme i dialog med andre miljø som holder på med tilsvarende. Trondheim kommune er fyrtårnskommune for felles medisinliste og arbeidsgruppen vil utrede status og gjøre nødvendige avklaringer før man går videre med prosjektideen. Leverandørene har tatt et initiativ for å utrede muligheter for å igangsette et forprosjekt. I tillegg har Sosial- og helsedirektoratet tatt initiativ til et møte for å samle alle aktørene, og her vil også HIT Nord-Norge være representert. 4.2 Relasjonsbygging og utvikling av klyngen. Det er store kulturforskjeller mellom næringsliv, FoU og offentlig sektor. Et samarbeid mellom aktørene krever forståelse for ulikheter som gjør seg gjeldende. Leverandørene lever i en konkurranseutsatt næring og vil måtte se at konkurrenter også er del av klyngen. Dette kan bidra til mindre åpenhet og vilje til å dele kunnskap. Det blir derfor viktig å skape felles resultater der man overbevises om at ved å dele kan man få mer selv. De fleste aktørene erkjenner behovet for strategiske allianser og at man enkeltvis kan bli for små. Hovedaktiviteter vil være: Utvikling og etablering av felles visjon og strategi Etablere møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverk som kan gi grunnlag for utvikling av tillitsbaserte samarbeidsrelasjoner mellom aktører og aktørgrupperinger Kartlegge bedriftenes behov for kompetanseutvikling. Utvikle og gjennomføre kompetansetiltak med sikte på forbedret innovasjonsevne Legge til rette for et innovativt miljø der kunnskap utvikles og deles slik at strategiske allianser oppstår Etablere samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiTø) og Høgskolen i Tromsø (HiTø) og bidra til at det utdannes kandidater som svarer til bedriftenes behov, samt bidra til samarbeid mellom bedrifter og kandidater rundt prosjektoppgaver som kan bidra til å løse relevante problemstillinger Aktivt søk etter felles behov og problemer for utvikling av tilbud til klyngen Sikre brukermedvirkning og forankring ved utvikling av nye løsninger Legge forholdene til rette for at det utvikles nye prosjekter og produkter i arenanettverket 4.3 Driftsoppgaver og utvikling av tjenester til klyngen Administrering og drift av HIT Nord-Norge innebærer flere oppgaver. Samarbeidet i nettverket og aktivitetene i delprosjektene vil gjennomgå ulike faser, hvor ulike behov gjør seg gjeldende. Arbeidsgruppen vil forsøke å imøtekomme behov og forventninger fra aktørene gjennom en dynamisk tilnærming. Hovedaktiviteter vil være: Etablere rutiner for informasjonsutveksling og formidling Sørge for at det utvikles egen informasjonsweb for prosjektet 9

10 Kontinuerlig arbeid for å holde deltakerne informert og engasjert Sørge for å ta vare på og formidle felles kunnskap innen rettighetsproblematikk, samarbeidsavtaler, forretningsutvikling distribusjonsstrategier og prosjektdokumenter Sørge for å kanalisere henvendelser til rette personer og koble de riktige aktørene Sørge for regnskapsoppfølging Utarbeide og administrere samarbeidsavtaler Sørge for videre finansiering av HIT Nord-Norge Ivareta prosjektadministrativt ansvar og utarbeide rutiner for dokumentasjon og rapportering til oppdragsgiver, styringsgruppe og eiere 4.4 Samspill med andre prosjekter, virkemiddelapparat og myndigheter I forprosjektet kom det tydelig hvilke behov bedriftene ønsker å få dekket fra arenaklyngen. De ønsker en langsiktig satsing og konkrete prosjekter å samarbeide om. I denne forbindelsen trenger de hjelp til å komme i nærmere dialog med kunde og FoU. Et felles mål må være å styrke, og å bygge videre på de spesifikke fortrinnene regionen har. HIT Nord-Norge skal stimulere bedriftene til å se verdien av utvikling gjennom forpliktende prosjektsamarbeid med strategiske partnere. De trenger kunnskap om - og tilgang til offentlige virkemidler og de trenger hjelp til å skrive søknader. Arbeidsgruppen vil arbeide for å legge et godt grunnlag for å oppnå et regionalt innovasjonssystem innen helse-it og arbeidet med å få prosjektet inn under arenaprogrammet kan være et steg på veien. Hovedaktiviteter vil være: Guide aktører i nettverket om potensielle finansieringskilder innefor virkemiddelapparatet Bistå aktører i nettveket med å utvikle gode søknader Sørge for å forankre HIT Nord-Norge prosjektet mot andre liknende satsinger Sørge for at prosjektet knyttes opp mot andre nasjonale og internasjonale satsinger, eksempelvis initiativ rettet mot etablering av Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Norwegian centre of expertise (NCE)/Centre of expertise (CoE). 10

11 5.0 Fremdriftsplan Tabellen nedenfor viser oversikt over aktiviteter og fremdrift i tilsagnsperioden som foreløpig er begrenset til Igangsatte driftsaktiviteter skal kunne avvikles innenfor disse rammene. Samtidig er det en klar ambisjon om å videreføre HIT Nord- Norge enten som et Arena-prosjekt eller gjennom andre finansieringsordninger. Driftsaktiviteter og igangsatte kompetansetiltak må sees som ledd i en lengre prosess og være bærende for en vellykket etablering av en arena for helse, innovasjon og teknologi. Hovedprosjekt Fra dato: Til dato: Aktiviteter J F M A M J J A S O N D J F M A M J Hovedaktivitet: Driftsoppgaver Utvikle hovedprosjekt fase I x x x Søknad hovedprosjekt fase II x x x x Prosjektledelse x x x x x x x x x x x x Maler og informasjonsmateriell, webside x x x x Styringsgruppemøter x x x Rapport og dokumentasjon x x x Hovedaktivitet: Prosjekt- og teknologiutvikling Forberedelse forstudier (5 stk) x x x Forstudier x x x x x x Kvalifiseringsprosess forstudier x x x x Søknadsskriving forprosjekter x x x x x Hovedaktivitet: Relasjonsbygging og utvikling av klyngen Gjennomføre informasjonsmøter ved forstudier x x x x Utarbeide visjon og strategi for HIT Nord-Norge x x x x x Møteplass 1 (planlegging og avvikling) x x x x Kartlegge behov for kompetansetiltak x x x x x x x x Møteplass 2 (planlegging og avvikling) x x x x Hovedaktivitet: Samspill med andre arenaprogram, virkemiddelapparat og offentlige myndigheter Nasjonal arenasamling Innhente informasjon vedr tilsvarende initiativ Møter, presentasjoner, informasjonsutveksling x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6.0 Organisering Prosjektet utvikles og drives frem av aktiviteter i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har ukentlige møter, hvor aktiviteter planlegges og følges opp. Deltakere i arbeidsgruppa representerer både forskning, næringsliv og virkemiddelapparat. Styringsgruppa er sammensatt av representanter fra strategiske interessenter som innehar komplementær kompetanse. 11

12 Prosjektansvarlig: NST v/programleder Morten Amundsen Prosjektleder: Tove Normann, NST Arbeidsgruppe: Gunn-Hilde Rotvold, NST, Wenche Poppe, Innomed, Gjermund Hartviksen, Telenor R&D Styringsgruppe med representanter fra viktige interessenter Delprosjektene organiseres med utgangspunkt i hvilke aktører som er med i prosjektet. 8.0 Budsjett Prosjektets budsjett for tilsagnsperioden 2005 gjenspeiler prosjektets hovedaktiviteter, utvikling av prosjektet og delprosjekter, samt etablering av nettverket og drift av klyngen. Aktiviteter Kostnader Prosjektledelse Prosjektmedarbeider Arbeidsgruppemedlem Møter, workshop, reiser etc Administrative kostnader, dokumentasjon, info, web, innkjøp Forstudie delprosjekter SUM TOTAL

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1 Prsjektrapprt Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge Resultater fra frprsjekt 1 Nasjnalt senter fr Telemedisin, Innmed, Bedriftskmpetanse as, Eidissen Cnsulting Frrd Prsjektet Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge startet

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato:

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato: Tittel Virksomhetsrapport 2002 Forfattere: Eilen Moen (koordinator) Steinar Pedersen Sture Pettersen Deede Gammon Liv-Karen Johannessen Ethel Seljevold Anne Marit Bjørnflaten Kjersti Halvorsen Engeseth

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011 Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten -2011 Oppdragsgiver Prosjekteier Helsedirektoratet Dato 09.06. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Programdirektiv Nasjonalt meldingsløft 2008-2010

Programdirektiv Nasjonalt meldingsløft 2008-2010 Programdirektiv Nasjonalt meldingsløft 2008-2010 Oppdragsgiver Programeier Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Helsedirektoratet Dato 13.11.08-1 - Innhold 14.11.2008 1 BAKGRUNN FOR DET NASJONALE MELDINGSLØFTET...

Detaljer

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12 1 SAMMENDRAG...3 2 SATSING PÅ INNOVASJON - BETYDELIG POTENSIAL FOR NORSK VERDISKAPING...4 2.1 ØKT KVALITET OG EFFEKTIVITET I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN OG FLERE KONKURRANSEDYKTIGE BEDRIFTER...4 2.1.1 Innovasjon

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

FUNNKe Fastleger, UNN, Kommuner- elektronisk samhandling

FUNNKe Fastleger, UNN, Kommuner- elektronisk samhandling FUNNKe Fastleger, UNN, Kommuner- elektronisk samhandling Prosjektdirektiv Mars 2010 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin UNN HF 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag Dette prosjektdirektivet

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tittel Virksomhetsrapport 2001 Forfattere Line Linstad (koordinator) Øystein Hansen Ethel Seljevold Steinar Pedersen Sture Pettersen

Detaljer

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Telemedisin i pleie og omsorgssektoren - Kartleggingsstudie av aktiviteter knyttet til telemedisin og pasientrettet IKT i pleie og omsorgssektoren

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling Utredning 1 Bakgrunn I styresak 70-2002 ble IT-strategien for perioden 2002-2005 besluttet av styret. Siden har strategi dokumentet vært styrende for de aktiviteter som har vært igangsatt i regionen knyttet

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010

VIRKSOMHETSPLAN 2010 VIRKSOMHETSPLAN 2010 1 Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoen 1.1 Helsedirektoratet - Eier og oppdragsgiver På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), er videreført som

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 24.02.2012 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 5 1.2 NASJONAL IKT

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer

Midtfylket/Ringeriksregionen

Midtfylket/Ringeriksregionen Midtfylket/Ringeriksregionen DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM Bakgrunn IKT-kompetanse blir omtalt som en basiskompetanse som alle trenger for å mestre og delta i kunnskapssamfunnet. I Midtfylket har bruk av IKT

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER 2010 Organisering, styring og ledelse av klyngeprosjekter Versjon 1 Veileder for klyngeprosjekter ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE AV KLYNGEPROSJEKTER FORORD Hvorfor en veileder?

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING - Med mål om å fremme innovative offentlige anskaffelser Strategidokument og programbeskrivelse 2010-2014 1 1. Bakgrunn Det offentliges utgifter til kjøp av varer

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten

Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten Dokument nr. 3:7 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer