Eiendommen fra A til Å

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendommen fra A til Å"

Transkript

1 1 Prospekt del 2

2 Innholdsfortegnelse Side Eiendommen fra A - Å 3 Romskjema 7 Leveransebeskrivelse 9 Utomhusplan m/snitt 15 Etasjeplan, pr etg 17 Kjøpetilbud 21 Prisliste 22

3 Eiendommen fra A til Å BOLIG UNDER OPPØRING Ansvarlig megler Thor-Kristian Johannessen Prosjektmegler & Daglig leder DNB Eiendom AS Bryggesporen Bergen Org.nr ullmektige Dag Tore Raknes Prosjektmegler Mai Svelund Prosjektmegler Selger/utbygger Navn: G Eiendom 46 AS Adresse: Storgata KRISTIANSUND N Org.nr.: prenør Navn: LAB Adresse: Kanalveien 105 B 5068 Bergen Org.nr.: Hovedoppdragsnummer Lovverket Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova. Eierforhold Selveier Eiendommens registerbetegnelse, adresse og grunnareal Bergen kommune gnr. 189 bnr. 6, 310, 311, 312, 338 og 374. Eiendommen skal fradeles/sammenslås/grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt fra selger å bli ca. 30 da. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel iht. oppdelingsbegjæringen. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse. Sameiet vil bestå av parkeringsseksjoner, næringsseksjoner og boligseksjoner. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesareal innenfor eiendommen. ordeling av felleskostnader mellom næring og bolig ivaretas i sameiets vedtekter. Bebyggelsens arealer Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(bra) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. 3

4 Byggemåte / Standard Byggetrinn 1 omfatter en «J» formet sammenhengende blokkbebyggelse med til sammen 63 leiligheter. Boligene er plassert i plan 3-7 i bygget, hvor plan 1 og 2 er kjøpesenter. All parkering er plassert i et underjordisk parkeringsanlegg. Prosjektet bygges iht. nyeste tekniske forskrift (TEK 10) og vil leveres med et moderne, men bestandig ytre som krever minimalt med vedlikehold. Innvendig leveres gjennomgående svært gode kvaliteter. Se Leveransebeskrivelse og Romskjema fra utbygger for detaljert beskrivelse. er og parkeringsplasser or hver boenhet medfølger en stk. bod i parkeringskjeller. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. Parkeringsplass i garasjeanlegg selges separat. Samtlige leiligheter har mulighet til å kjøpe garasjeplass. Pris pr plass er lik kr ,- + omk. Tilvalg og endringer Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger. Stiputlert overtagelse Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 4. kvartal 2014 til 1. kvartal år 2015, under forutsetning om offentlig godkjennelse /vedtak om igangsettingstillatelse innen Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Det tas videre forbehold om at det oppnås enighet med entreprenør om avtale mellom partene. Selger vil senest 3 måneder før ferdigstillelse av boligen meddele kjøper skriftlig om overtakelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger kan kreve at overtagelse skjer inntil 4 måneder tidligere enn forventet. erdigattest eller midlertidig brukstillatelse erdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Eventuell adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål Boligene har ingen egen utleieenhet, men hver boenhet kan fritt leies ut til boligformål. Heftelser Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Tinglyste forpliktelser og rettigheter Deler av fellesareal i bygget vil være knyttet kun mot boligdelen og deler av fellesarealet vil være knyttet mot næringsdelen. or boligdelen gjelder det egne inngangsparti fra bakkeplan. Det vil også bli fordel uteareal som kun er knyttet til boligdelen og noe uteareal som kun vil bli knyttet til næringsdelen. Likningsverdi Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på 4

5 Eiendommens faste, løpende kostnader 1) ellesutgifter ellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedelige fellesutgifter er stipulert til kr 25,- pr kvm BRA pr måned første driftsår, hvor man har lagt til grunn at kommunale avgifter, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. ordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har/vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for fellesutgifter. Vedtekter for sameiet vil først foreligge i forbindelse med søknad om seksjoneringsbegjæring for eiendommen. Driftskostnader garasjeanlegg er stipulert til kr 130,- pr måned pr plass første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget. 2) Kommunal eiendomsskatt Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. orholdet til endelige offentlige planer Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig og næringsformål. Det er innsendt ett trinnsøknad for grunnarbeider på prosjektet, denne forventes å være godkjent i løpet av oktober Det vil deretter sendes inn rammesøknad på parkeringskjeller og rammesøknad for nærings- og boligdelen. Etter endt rammetillatelse vil det bli innsendt igangsettingssøknad for parkering og for næring og bolig. Det forventes endelig godkjenning for alle søknader i løpet av våren Opplysninger om kjøpesum og totalkostnad som omfatter alle gebyr, avgifter og øvrige kostnader Se vedlagte prisliste. Meglers vederlag (betales av oppdragsgiver) Meglers vederlag er avtalt til kr ,- pr enhet. Markedsføring iht. egen avtale. Utlegg (betales av oppdragsgiver) Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt. forretningsfører mv.: Ca. kr ,- Selgers tinglysingskostnader: Kr ,- Oppgjørstjenester: Kr ,- pr enhet Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift irmaattest kr 77,- pr utskrift ormidling DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNBs lånekonsulenter. Salgspriser & omkostninger Se vedlagte prisliste. Betalingsplan 10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova % dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova 47. Kostnader ved avbestillinger Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes, vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. or avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. Energimerking Energimerking av boligen skal utføres av selger. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest. 5

6 Selgers forbehold Selger tar forbehold om offentlige tillatelser og endelig avtale med entreprenør før endelig vedtak om byggestart for boligdelen av prosjektet. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser/romskjema, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Transportgebyr kr ,- Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Sameiet Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet i første byggetrinn er planlagt å bestå av totalt 63 stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 23. mai 1997, nr. 31, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet. Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst, kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, ihht. eierseksjonsloven kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Salgsvilkår Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: Prisliste datert Leveransebeskrivelse datert Romskjema Plantegning vedlagt i Prospekt, del 1 Selgers Prospekt, del 1 og 2 Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg. orbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud: Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via faks/e-post/leveres til prosjektmegler. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. Dette dokumentet er sist revidert dato:

7 Romskjema Åsane S1-S2 Horisont boliger, byggetrinn 1 Rom Gulv Vegg Himling Elektro Stue 14 mm 3-stavs eikeparkett - 4 valgmuligheter Malte flater - 5 standard farger Sparklet og malt betong* Takpunkt som stikk i topp av vegg Gang/ Entré 14 mm 3-stavs eikeparkett - 4 valgmuligheter Malte flater - 5 standard farger Sparklet og malt gipshimling Takpunkt som stikk i topp av vegg Kjøkken 14 mm 3-stavs eikeparkett - 4 valgmuligheter Malte flater - 5 standard farger Sparklet og malt betong* Dobbelt stikk på vegg over benkeplate C-rom Keramiske fliser 20 x 20 rettlagt, med sokkelflis - 3 valgmuligheter Malte flater - 5 standard farger Sparklet og malt betong* Takpunkt som stikk i topp av vegg erom (alle) 14 mm 3-stavs eikeparkett - 4 valgmuligheter Malte flater - 5 standard farger Sparklet og malt betong* Takpunkt som stikk i topp av vegg Keramiske fliser 20 x 20 rettlagt, med sokkelflis - 3 valgmuligheter Keramiske fliser, hvite glatte blanke 20 x 20 rettsatt Sparklet og malt gipshimling Downlights i tak, 1 dobbelt stikk for vaskemaskin og tørketrommel (kondenstørk) i leilighet 14 mm 3-stavs eikeparkett - 4 valgmuligheter Malte flater - 5 standard farger Malt betong* (synlige tekniske føringer uten nedforet himling) Takpunkt som stikk i topp av vegg Sportsbod (innvendig i kjeller) Asfalt Ubehandlet Støvbundet hvit Ikke eget stikk eller lys i bod, lys til bod fra taklys korridor Generelt Kan forekomme malt gips ved innkassing av rør. *Unntak er øverste etasje hvor malt betong kan bli malt gipshimling Det leveres et stk TV/ radiouttak, ikke tilkoblet leverandør, klargjort for ett bredbånd/ telefonuttak. Det leveres porttelefon 7

8 Rom Sanitær Varme Ventilasjon Annet Stue Vannbåren gulvvarme som dekker totalt oppvarmingsbehov unntatt bad Kjøkken Opplegg for oppvaskemaskin Vannbåren gulvvarme som dekker totalt oppvarmingsbehov unntatt bad erom (alle) Det leveres Sigdal kjøkken type Uno og Uno Palett med 18 valgfrie fronter, og Siemens hvitevarer - platetopp, stekeovn og integrert oppvaskmaskin. Det leveres 1 meter skap pr sengeplass, som hvite skap med fronter i hvit glatt utførelse Vegghengt klosett i hvit porselen og synlig cisterne, ett greps servantbatteri til vask, ettt-greps dusjbatteri med dusjgarnityr. Opplegg for vaskemaskin og kondenstørk. Vannbåren gulvvarme som dekker komfort- og oppvarmingsbehov på bad Innredning m/ underskap, hvite glatte dører, toppplate med heldekkende servant, speil og lyslist med stikk og standard dusjvegger i glass og profiler Generelt Sentraloppvarming med varmtvann, inkl tappevann basert på varmepumpe med kjel for spisslast Det leveres eget balansert ventilasjonsanlegg til hver leilighet, med luftfiltrering, ettervarming og varmegjenvinning Boligsprinkling Listverk / foringer innv. dører Alle gerikter rundt dører leveres i hvit fabrikkmalt utførelse med synlige stifter. Listverk / foringer yttervegg Vinduer og balkongdører leveres med sparklet og malte gipssmyg uten listverk og uten foringer. Listverk / foringer tak Overgang tak/vegg leveres med takmatt hvit malerstripe øverst på vegg, og uten taklist, listløs sparklet, fuget og malt overgang. Vinduer og balkongdører Leveres ferdig malt tre innvendig og pulverlakkert aluminium utvendig, 2 lags energiglass med Argon gassfylling. Inngangsdør Leveres i malt utførelse fra fabrikk med dørkikkert og G godkjent låskasse med systemsylinder. Innerdører Levers som hvite glatt formpressede med hvitmalte karmer og dørvridere og med lås. Innvendige skyvedører Leveres som hvite glatt formpressede med hvitmalte karmer, innfelte håndtaksskåler og uten lås. Sanitær Det er automatisk brannslukningsanlegg i form av bolig-sprinkling i alle leilighetene. El-anlegg Levers som skjult anlegg. Ventilasjon Levers med eget aggregat i hver leilighet plassert i kjøkkenhette, i himling gang, på bad eller i bod utifra hva som er mulig og hensiktsmessig. Balansert ventilasjon med ettervarming av tilluft, luftfiltrering og varmgjennvinning på avluft. Kjøkken Hvitevarer er inkludert i prisen, bortsett fra kjøleskap (evt. kombi kjøl-/fryseskap) som er tilvalg. Utomhus Utomhusanlegg i henhold til krav i prosjektet. Diverse Selger tar et generelt forbehold om mindre endringer i beskrivelsen, men da uten at dette skal forringe den forutsatte standard og kvalitet. Leilighetene blir overlevert grovvasket innvendig (byggrengjøring). 8

9 Leveransebeskrivelse for Sameiet Horisont - Byggetrinn 1 Generelt Sameiet Horisont består av bygg A, B, C og D med totalt 177 leiligheter samt parkerings- og bodanlegg i underetg. Leilighetene er plassert fra plan 3 til plan 7 i bygget. Plan 1 og 2 er forretningssenter. Tomten vil få innkjøring fra Myrdalsveien i Åsane. I første runde legges det ut 63 leiligheter med p-romstørrelser fra 46 til 110 kvm. Det vil være mulighet for alle til å kjøpe parkeringsplass i underetasje. Prosjektet organiseres som sameie. Energiberegning av byggene er ikke klar ved salgsstart. Arbeidene utføres i samsvar med plan- og bygningslov og byggeforskrifter som var gjeldende da det ble søkt om rammetillatelse for prosjektet. Arbeidene utføres videre i samsvar med NS 3420 og for øvrig i samsvar med alminnelig praksis for god håndverksmessig utførelse i byggebransjen. Utbygger har rett til å foreta tilpasninger og endringer av utomhusanlegg og bygningsmessig utførelse som ikke er av vesentlig betydning for funksjon og kvalitet. Videre har utbygger rett til å foreta endringer som eventuelt vil bli krevd av myndighetene. Bygging kan skje i flere byggetrinn Videre utbygging av eiendommen vil inngå i sameiet og dette kan innebære omseksjonering av sameiet ved ferdigstillelse. Dersom det er usolgte leiligheter ved ferdigstillelse av byggetrinn/prosjektet, har utbygger rett til å leie ut seksjoner frem til de selges. erdigstillelse og overlevering av leiligheter til boligkjøperne og fellesanlegget til sameiet vil skje trinnvis. Denne beskrivelsen gjelder før vedlagte tegninger og Romskjema. Dersom det er uoverensstemmelse mellom beskrivelse og tegninger gjelder beskrivelse. Møbler og annet inventar som fremgår på tegninger som ikke eksplisitt er beskrevet i dette dokumentet, inngår ikke i leveransen. Utomhusarbeider Deler av utomhusanlegget vil ferdigstilles ved senere byggetrinn og overleveres til interimstyret eller styret for sameiet når styret er etablert. or øvrig er utomhusplanen veiledende for utforming av utearealene. Drenering og ivaretakelse av overflatevann skjer i hovedsak til system for overvann. Utvendig belysning vil bli etablert ved en kombinasjon av lysarmaturer plassert på bygninger og frittstående utebelysning. Beplantning og lekeapparater vil bli levert som illustrert på utomhusplan/ beplantningsplan, dog slik at omfang og plassering vil kunne bli justert i tilknytning til utførelse som ansees naturlig og praktisk ved sluttføring av arbeidene. Garasje P-plass i felles garasje selges separat. Garasjegulv leveres med asfalt med mulige innslag av betong. Parkeringsanlegg 9

10 for boligene vil være i samme garasjeanlegg som parkering for senteret, men på et eget, avgrenset del av området. Gjesteparkering kan bli avgiftsbelagt og anlagt i garasjeanlegg. Utbygger og senere styret har anledning til å omfordele parkeringsplasser/hcparkeringsplasser til dem som kan dokumentere behov for dette. Dette innebærer at boliger kan få allokert ny parkeringsplass dersom man er tildelt HCparkeringsplass boligeier ikke kan dokumentere behov for. Se for øvrig siste punkt i leveransebeskrivelse vedr. parkering. Sykkelparkering Det blir avsatt plass til felles låsbar sykkelparkering i kald bod. Heis Det leveres 3 stk personheiser i første byggetrinn plassert som vist på tegninger. abrikat og type bestemmes av utbygger. Sameiet vil måtte inngå serviceavtale med aktuell leverandør av hensyn til leverandørens vilkår for garanti på heisen. Sameiets plikter Sameiet ved styret skal stå for driften av fellesanlegget og har mandat til å kreve dekket sine driftskostnader og avsetninger gjennom innkreving av felleskostnader som er fordelt etter seksjonsbrøk/eierbrøk. elleskostnadene skal dekke alle felles driftskostnader. Her inngår også organisering og evt. leie av utstyr til vask av faste vinduer som ikke trygt kan vaskes fra innside eller balkong. Stipulerte månedlige fellesutgifter pr m² som følger av salgsmaterialet er orienterende. Styret kan velge å trekke ut eller legge til ytelser. Det vil bli inngått en kollektiv avtale med Canal Digital, eller annen leverandør, for levering av kabel TV og høyhastighetsinternett. Det vil bli mulig å tilleggs bestille IP-telefon via brebåndsleverandør. Avtalen er inngått av utbygger på vegne av sameiet. Betong- og stålarbeider Boligene består i hovedsak av plassstøpte vegger, søyler, dekker, det suppleres kun med stålkonstruksjoner i forbindelse med bæring av balkonger og svalganger. Boligene avstives for vind og jordskjelv med plassstøpte veggskiver og sjakter. Tak som danner grunnlag for takterrasse utføres med plassstøpt bæring, øvrige tak utføres med bærende letttakelementer, alternativt isolerte bærende korrugerte stålplater. I forbindelse med etablering av gesimser vil det blir brukt noe bærende trevirke kombinert med stålkonstruksjoner. Innvendige hovedtrapper utføres som betongelementtrapper opplagt på plass støpte hovedrepos. Rømmingstrapper og bitrapper utføres som selvbærende spiraltrapper i stål. I hovedtrapper er det medtatt keramisk flis, rømmingstrapper utføres som lakkerte spiraltrapper hvor det benyttes 3 mm tåreplater i trinn. Det er medtatt støpt gulv på grunn (isolert) på dekke over næringsarealer. Videre er det medtatt påstøp i nedsenkede partier for baderom. Øvrige dekker sum-avrettes som grunnlag for parkett/belegg. er utføres med selvbærende dekke elementer i stål. Overflate av trykkimpregnerte standard terrassebord med åpne spalter og underliggende utdrenering. Alt stål i varmgalvanisert utførelse. Svalganger utføres med støvbundet stålglattet betongoverflate. Hovedbæring av stål/korrugert plate, det legges en konstruktiv på støp som avrettes/ overflatebehandles for å danne en ferdig gangbane. Terrasser på bakkeplan på stueside leveres med tregulv uten rekkverk. Gulv i sportsboder og teknisk rom leveres som betonggulv. Mur- og flisarbeider Gulv i baderom leveres med keramiske gulvfliser type Marazzi, serie Easy 20x20 cm. Veggflis til bad/c er type Marazzi Revigres champagne/ branco 20x40 cm. elles innvendige trapper (inntrinn) og reposer flislegges. Type og farge velges av arkitekt og utbygger. Tømmerarbeider Ytterveggene bygges i hovedsak med bindingsverk i tre med nødvendig veggtykkelse for å oppnå forutsatt isolasjonsverdi. Yttervegger utføres som tømrer klimavegger med luftet kledning i kombinasjon av malt/beiset trekledning og alucobest fasade. Der betong danner yttervegger som krever isolering (fullt oppvarmet rom) er det medtatt isolerte tømrer påforingsvegger med kledning. Veggtykkelser, isolasjon og klimavegger for øvrig iht. TEK Utvendig trekledning komplett med listverk, avslutninger, omramminger. abrikkmalt med grunning + 1 strøk. Utvending PVD lakkert aluminium 4mm sandwich fasadeplate kledning type Alucobest Der betongvegger danner utvendige vegger eller andre bygningsdeler mot det fri hvor det ikke er påkrevd med isolasjon, er det ikke medtatt isolering / påforingsvegger og heller ikke kledning eller overflatebehandling. Ved behov for luker i himling, vegger, sjaktvegger etc. er det forutsatt utført som Hila luker eller tilsvarende. Luke for rør i rør skap på bad er forutsatt som synlig skapfront med standard hvit utførelse iht. leverandørens standard. Dette gjelder også el.skap og eventuelt signalskap. 10

11 Innvendige vegger i leiligheter utføres av gips inkl. gipshjørner. Innv. påforingsvegger på betong, kjøkken/bad samt på delevegger der påkrevet. Innvendige vegger i fellesarealer, utføres som innvendige vegger i leiligheter. Innvendige vegger for øvrig i plasstøpt betong der behov pga. bæring, brann eller annet. Romhøyde i stue/kjøkken blir minimum 2,4 m. På bad, wc-rom og i gang blir det minimum 2,2 m. Der det må kasses ned eller delhimles blir det minimum 2,2 m. Generelt gjelder for både inn- og utvendige vegger og etasjeskillere at de oppfyller TEK 2010 krav til varmeisolasjon, brannklasse og lydisolering. Vertikale og horisontale innkassinger og delhimlinger der påkrevd for ventilasjon/sanitær/ elektro/sprinkler og eventuelle innvendige stålsøyler utføres av 50x50 mm stålvinkler / 50 mm stål bindingsverk (eller tre) samt 13mm gipsplater inkl. gipshjørner. Isolasjon der påkrevet pga. brann, lyd og/eller u-verdi. Gerikt og tilsetninger er medtatt for alle innvendige dører og innside entrédører til leilighetene. abrikkmalt standard hvit og med synlig stift uten stedlig overmaling. Det er ikke medtatt taklister. Det er leveres som listløs fuget og malt overgang iht. beskrivelsen. orbehold om normale riss i den forbindelse, samt generelt i overganger. Vinduer og balkongdører utføres uten gerikt, men med stedmalte gipsede smyg med hjørneforsterket overgang til vegg-gips. Himlinger der påkrevd i innendørs fellesarealer av gipshimling 600x600 T24 profil Ecophon Venus plater eller tilsvarende. Himlinger, delhimlinger, innkassinger og nedkassinger i GK profiler eller tilsvarende med standard gipsplater i leilighetene i gang og på bad (og ev. wc-rom hvis nødvendig for å skjule rør). or å skjule rørføring fra luftinntak ventilasjon samt for spredenettventilasjon må det påregnes ned- og innkassinger samt ev. delhimlinger, spesielt i kjøkkensonen og langs en stuevegg ut til yttervegg. Luftavkast forutsettes ført til gavl gjennom korridor i hver etasje eller i sjakt rett opp over tak. Postkasser er medtatt som systempostkasse i rack fra DinBox, Sandbergs, Norgeskassen eller tilsvarende. Gulv Parkett i alle leilighetsrom unntatt baderom og wc-rom hvor det er flis. 3-stavs parkett oljet eller mattlakkert, natur eller select, lagt på etafoam eller ullpapp. Det er medtatt summing og trinnlyddempende underlag. Oppbyggingen tilfredsstiller krav til demping av trinnlyd og luftlyd. Gulvlister på parkett er av mattlakkert eik uavhengig av om eikeparketten er oljet eller lakkert. I baderom støpes betongdekket med nedsenking. Det legges trinnlydplate 6 mm Silencio eller tilsvarende og støpes badegulv med falloppbygging mot sluk. På gulv i baderom og wc-rom benyttes smøremembran og keramisk flis. På vegger baderom benyttes smøremembran (i våtsoner) og keramisk flis. Sokkelflis og malte vegger på wc-rom. liser på vegg er hvite glatte blanke prosjektfliser 20x20 cm rettlagt. liser på gulv er valg blant 3 forskjellige gulvfliser grå/brun/ beige matte eller halvblanke prosjektfliser 20x20 cm rettlagt. Silikonfuget overgang mellom veggfliser og malt gipshimling baderom, uten taklist. Silikonfugede overganger mellom flis og flis i vegghjørner og mot gulv samt rundt gjennomføringer. Standard synlig rør i rør hvitlakkert skapluke. Rør i rør skap trukket litt frem og fuget synlig rundt. Luke for rør i rør skap på bad er forutsatt som synlig skapfront med standard hvit utførelse iht. leverandørens standard. Dette gjelder også el.skap og eventuelt signal skap. Svalganger utføres med støvbundet stålglattet betongoverflate. I hovedtrapper er det medtatt keramisk flis. Vinduer/ altandører Det er medtatt NDVK kontrollerte aluminiumsbeslåtte vinduer og balkongdører av tre fra Nordan, Magnor eller tilsvarende med 2-lags klart superenergiglass med Argon gassfylling. Alle balkongdører er beregnet som standard aluminiumsbeslåtte skyvedører i henhold til dør- og vindusskjema. Der det er balkonginnglassing er det beregnet rene malte trevinduer uten aluminiumskledning innsatt i ytterveggen innenfor balkonginnglassingen. Vinduer og balkongdører er ferdig malt både på inn- og utside. Samme farge inne og ute. Krav i TEK 2010 til U verdi, personsikkerhet, barnesikring etc er oppfylt. Vinduene leveres uten ventil (pga. balansert ventilasjon). Vinduer og terrassedører er i innbruddshemmende utførelse, sikret mot enkel demontering av glasslister og glass fra utsiden. Vinduene leveres ikke med soldempende egenskaper ut over det vanlige 2-lags superenergiglass gir med argongass. Utvendige og innvendige dører Utvendige fellesdører er medtatt i alu/glassisolerte profiler i pulverlakkert aluminium for hovedinnganger og der det er hensiktsmessig (uten brannkrav). Øvrige fellesdører utføres som lakkerte stål platedører, laminat kompaktdører eller tilsvarende ut i fra hva som er hensiktsmessig og hensyntatt brannkrav. Det er ikke medtatt glassfelter i slike fellesdører, spesielt ikke de som har brannkrav. Entrédører til leiligheter som innvendige entrédører med kikkhull. Der entrédører er mot det fri eller mot svalgang, er det beregnet svalgangsdører (klimakrav) med kikkhull. Standard glatte inngangsdører av god kvalitet fra Swedoor, 11

12 Nordic Door eller tilsvarende. argevalg blant fabrikkens standardfarger. Innvendige dører leveres som lette hvite standard formpressede innerdører med spalte under dørblad for gjennomstrømning av luft (balansert ventilasjon). Malerarbeider Gipsoverflater: Vegger i tørre rom, himlinger, innkassinger og skjørt, strimling, 2 ganger flekksparkling, 3 ganger skjøtsparkling, grunning, mellomflekking, 2 strøk maling. Strimling og sparkling av overgang mellom vegg med gipsplater og himling, strimling, 3 ganger sparkling, før maling. Behandling på utv. trepanel er grunning + fabrikkmalt 1 strøk. Betonghimlinger i leiligheter og trappehus/fellesrom og vegger av betong, 3 ganger helsparkling, mellomflekking, 2 strøk maling. Betonghimling i stue, kjøkken og soverom. Unntak i øverste etasje der det er nedforet gipshimling i alle rom (som del av lettak eller nedforet under q-dekk). Sparkling av metallbeslag rundt vinduer og balkongdører, 3 ganger helsparkling, mellomflekking og 2 strøk maling. Ifylling med fugemasse, overganger betong/gips, fuging, tetting overganger 3-10mm, med akryl fugemasse. Behandling innvendig gipsforing (foring vinduer/balk.dører, listløst overgang), grunning, 2 ganger helsparkling, 2 strøk maling. Vegger og tak av betong i boder, sportsboder og tekniske rom støvbindes. Vegger, tak og søyler i garasjer sprøytemales ett strøk uten forbehandling. Trapperom leveres med malte overflater. Kjøkken, bad og garderober Kjøkken Detalj Beskrivelse arge ront Uno Palett / Uno 4 ulike fronter og 18 farger å velge i Benkeplate 30 mm laminat Ca 30 ulike overflater å velge i Grep 256 mm Hekken Rustfritt stål Beslag Intra Studio 5048, 1 stor kum u/rillefelt Avsatt plass mellom overskap til ventilasjon. Det er medtatt ventilasjon type Spirit K2R eller tilsvarende som er integrert i lexit kjøkkenhette i hvit utførelse (sølv som tilvalg). Over kjøkkenoverskapene er det åpent til tak. Takhøye skap som tilvalg. Over kjøkkenhette er det innkassede ventilasjonsrør med deksel i samme materiale og overflate som lexit kjøkkenhetten. Barløsning er priset som 60 cm benkeplate med stålbein. Stoler til barløsning er tilvalg. : Detalj Beskrivelse arge ront Uno Hvitmalt MD Vask Heldekkende Hvit servant Grep Knott Rustfritt stål eromsmøbler er medtatt i utførelse Sigdal servantmøbel type Uno i hvitmalt MD med heldekkende servant samt klart speil med lysarmatur med stikk over speilet. Speil og lysarmatur i samme bredde som baderomsmøbelet. Garderobe: Detalj Beskrivelse arge Bredde 100 cm kombi med stang og hyller Hvit glatt, melamin Høyde 206 cm Grep 128 mm Hekken Rustfritt stål Det er medtatt 1 meter kombi klesskap pr. sengeplass. Det er ikke medtatt skap ut over dette. Det er ikke medtatt garderobeskap i gang/entré. 12

13 Spesifikasjon av hvitevare: Hvitevarer Pos Kode Beskrivelse 1 SIHB301E1S Stekeovn, stål, prosjekt 2 SIET651EE11X Platetopp, el. 60 cm, rammeløs 3 SISN64E005EU Helintegrert oppvaskmaskin Kjøleskap eller kombi kjøl-/fryseskap leveres som tilvalg. Vannbårent varmeanlegg Det er forutsatt tilkobling til felles energisentral med kjøpesenteret. Oppvarmingssystem i leilighetene er vannbåren gulvvarme i badegulvet (men ikke i eventuelt wc-rom) for komfort og romoppvarmingsbehov. Vannbåren gulvvarme lagt i stue/kjøkken med det antall kvadratmeter som er nødvendig for å varme opp leiligheten. Det er elektrisk oppvarmet ettervarming av ventilasjonsluft som tilføres stue, kjøkken, soverom, gang og eventuell innvendig bod. Energisentralen i kjøpesenteret leverer også varmt tappevann til leilighetene. Det er medtatt energi/vannvarmemåler i alle leilighetene, plassert i rør i rørskapet. Sanitær or leiligheter skal det installeres følgende utstyr: Servant og vegghengt toalett med synlig cisterne i separate C-rom (i leiligheter som har C-rom) Vegghengt toalett med synlig cisterne i baderom Dusjbatteri og sluk i baderom (hjelpesluk i rom hvor det er tenkt vaskemaskin dersom ikke løst på annen måte med tilbakerenning/dusjdører uten terskel eller sikkerhetskobling vaskemaskin) Blandebatteri, vann og avløp for baderomsmøbler Kjøkkenbatteri, vann og avløp til kjøkkenvask Vaskemaskinkran og avløp (på bad, det forutsettes kondenstørketrommel) Opplegg for oppvaskmaskin inkl. tilkobling Energimåler for varmt forbruksvann og vannbåren varme Rør i rør skap og drens fra dette Løsning med 3 vannkurser (+ sprinkler) til hver leilighet (kaldt vann tur, varmt vann tur og varmt vann retur) velges av LAB hvis hensiktsmessig. Vannvarme til oppvarming og til tappevann varmeveksles da i kombiskap i hver leilighet. Sprinkleranlegg Sprinkleranlegg i boligetasjene. Sprinkling av svalganger, lukkede forrom til trapperom, balkonger med og uten innglassing er medtatt i nødvendig omfang iht. endelig brannkonsept. Nødvendig antall sentraler, delsentraler og strømningsvakter, tilpasset elektronisk overvåking. Det er ikke medtatt fasadesprinkling. Innglassede balkonger og forrom til trapperom er forutsatt med tørre frostfrie sprinklerhoder. Sanitærinstallasjonene omfatter et komplett driftsklart anlegg. Installasjonene utføres iht. Normalreglementet (eller Sanitærbestemmelser for Bergen ) samt Plan- og Bygningsloven. Vannledninger utføres med rør i rør -system avgrenet fra fordelerskap plassert i vegg som vist på tegning. Ventilasjonsanlegg Det er medtatt selvstendige balanserte ventilasjonsaggregat med kanalføring og dyser i leilighetene. Det er lagt til grunn type lexit UNI 2 og K2 eller tilsvarende som er integrert i lexit kjøkkenhette og som «erstatter» vanlig kjøkken overskap i full skaphøyde. I leiligheter hvor dette aggregatet er for lite er det beregnet større aggregat fra lexit eller tilsvarende plassert i innvendig bod. Trapperom er beregnet uten mekanisk ventilasjon. Røykventilering iht. brannkonsept. Heissjakt er beregnet naturlig ventilert med ø25cm åpning med rist foran i topp heissjakter. 13

14 Elektriske installasjoner Elektroanlegg lavspent og signalanlegg Det er lagt til grunn NEK 400:2010 norm. Det er medtatt nødlys- og brannalarmanlegg i henhold til brannkonsept. Normalt grensesnitt mot Canal Digital, eller tilsvarende leverandør, er lagt til grunn. 1 TV/bredbånd uttak pr. leilighet. or leiligheter med mer enn 1 soverom er det medtatt signalskap under el.skapet hvor CD modem og bredbånd router plasseres. Dette leder til ett uttak i stue. lere uttak som tilvalg. Det leveres porttelefon til alle leiligheter, skjerm er tilvalg. Måler for elektrisitet er plassert samlet i fordelingsskap(ene) for alle leilighetene. Sameiet er ansvarlig for drift, vedlikehold og strøm til alle felles tekniske installasjoner. Sportsbod/garasjer Det leveres 1 sportsbod til hver leilighet. Sportsboden må regnes som ikke oppvarmet / uklimatisert sone og er kun beregnet på lagring av utstyr som dekk, sykler og annet som tåler slik oppbevaring. Det leveres fellesbelysning, fellesbryter og uttak som vist på tegning. Kostnader fordeles i felleskostnader. Bossug Det er medtatt et Mobilt Envac system for å kunne håndtere fraksjonene restavfall og papir. NB! Løsningen forutsetter aksept/godkjenning fra BIR. Planlagt med 2 nedkastpunkt, hver med fraksjon for restavfall og papir. Seksjonering Hver leilighet blir seksjonert som en boligseksjon. Bergen,

15 Utenomhusplan m/snitt OPPHOLD + LEK C VASSDRAG OVERGANGSSONE BRO RINGSTI TAKHAGE TAKHAGE D TAKHAGER / SK JERM OPPHOLD + LEK ESPALLIER ESPALLIER / SKJERM AKEBAKKE ORHAGER ORHAGER TAKHAGE TAKHAGER GÅGATE LED-LYS CAÈ HEIS TAKHAGE NYTTEHAGE STIER SCENE CAÈ RINGSTI A BENKER B PARKERING OVERGANGSSONE INNGANGER BRO CAÈ MØBLERINGSSONE LYSMASTER LEK ORPLASS BENK AMI/ SAMLINGSPLASS ORPLASS BENK TRAPP KJØRERAMPE Oversiktsplan ÅSANE NORD N 15 1:500 ca +114 BUSS

16 KJØRERAMPE BUSS Oversiktsplan ÅSANE NORD N 1:500 ca +114 LANDSKAP ca +102,5 Heis Heis ca +102 ca +91 Parkering Parkering Parkering A ca +114 ca +102 B B ca +91 Parkering Prinsippsnitt B - B A Prinsippsnitt A - A 16

17 D D D D D 8 D x 181 = T D D D D D D D D D x 181 = x 171 = D 3/4- roms Åsane Nord N 41,9 m² Innglasset balkong 25,9 m² 7,4 m² 12,6 m² 7,4 m² 17 x 171 = Stue / kjøkken 39,6 m² 3,3 m² aggregat -wc 4,4 m² 12,3 m² N Etasjeplan 1 A ,1 m² 4,1 m² Uteplass 23,1 m² 6,6 m² 8,9 m² 4,7 m² A ,8 m² A ,9 m² stue/kjøkken 29,9 m² 3 16,3 m² 1: Transparent trappehus 16 x 181 = ,3 m² Stue A ,1 m² 54,2 m² 16,3 m² 7,5 m² Uteplass 5,0 m² 9,8 m² 9,8 m² (kjøkken) 8,6 m² 8,4 m² (stue) 28,0 m² A ,3 m² Kjøkken/Stue 37,0 m² 11,9 m² 11,9 m² 16,3 m² Byggetrinn 1 Uteplass 5,0 m² 8,4 m² (kjøkken) 8,6 m² Kjøkken/Stue 37,0 m² (stue) 28,0 m² A ,3 m² 16,3 m² Etg. bolig ,9 m² 16,3 m² 16,3 m² A ,1 m² A ,1 m² A ,2 m² 34,1 m² 34,1 m² 31,4 m² D D 4,5 m² 7,0 m² 7,0 m² 4,5 m² 4,5 m² 7,0 m² Diffusert felt Diffusert felt Diffusert felt 16 x 188 = Nedkast bossug 11,7 m² 6,5 m² Transparent trappehus Uteplass 22,8 m² A-110 Stue 21,8 m² 50,0 m² 4,4 m² A ,8 m² 31,1 m² 7,8 m² Uteplass 26,6 m² rokostbalkong 7,7 m² rokostbalkong 7,7 m² 37,2 m² 7,6 m² Uteplass 26,6 m² A ,8 m² 3,1 m² 37,2 m² A ,8 m² 3,1 m² 7,6 m² Uteplass 26,6 m² 31,1 m² 7,8 m² Uteplass 26,6 m² A ,8 m² 4,7 m² stue/kjøkken 29,9 m² Uteplass 27,3 m² A ,9 m² 11,3 m² Transparent trappehus Uteplass 25,9 m² A ,2 m² Stue 23,1 m² 7,5 m² A ,8 m² 31,1 m² 7,8 m² Uteplass 26,6 m² () 28,7 m² rokostbalkong 7,7 m² 8,5 m² Uteplass 24,0 m² A ,8 m² 36,3 m² Alternativt sov 3 7,3 m² 17

18 D D D D D 8 D x 181 = T D D D D D D D D D x 181 = x 171 = D 41,8 m² Innglasset balkong 30,8 m² 7,4 m² 12,6 m² 7,4 m² 17 x 171 = Stue / kjøkken 39,6 m² 3,3 m² aggregat -wc 4,4 m² 12,3 m² Åsane Nord N N Etasjeplan 2 3/4- roms 83,4 m² A ,0 m² 4,1 m² 6,6 m² 8,9 m² 4,7 m² A ,8 m² A ,9 m² stue/kjøkken 29,9 m² 43,2 m² 17,2 m² 1: Transparent trappehus 16 x 181 = ,3 m² A ,2 m² 17,2 m² Stue 23,1 m² 7,5 m² 5,0 m² 9,8 m² (kjøkken) 8,6 m² 8,4 m² (stue) 28,0 m² A ,3 m² Kjøkken/Stue 37,0 m² 11,9 m² 17,2 m² Byggetrinn 1 9,8 m² 11,9 m² 5,0 m² 8,4 m² (kjøkken) 8,6 m² Kjøkken/Stue 37,0 m² (stue) 28,0 m² A ,3 m² 17,2 m² Etg. bolig ,9 m² 17,2 m² 16,8 m² A ,1 m² A ,1 m² A ,2 m² 34,1 m² 34,1 m² 31,4 m² D D 4,5 m² 7,0 m² 7,0 m² 4,5 m² 4,5 m² 7,0 m² Diffusert felt Diffusert felt Diffusert felt 16 x 188 = ,7 m² 6,5 m² 13,2 m² Transparent trappehus A ,0 m² Stue 21,8 m² 4,4 m² A ,8 m² 14,5 m² 31,1 m² 7,8 m² 14,5 m² 37,2 m² 7,6 m² A ,8 m² 3,1 m² 14,5 m² 37,2 m² A ,8 m² 3,1 m² 7,6 m² 14,5 m² 31,1 m² 7,8 m² A ,8 m² 4,7 m² stue/kjøkken 29,9 m² 14,5 m² A ,9 m² 11,3 m² 14,5 m² Transparent trappehus A ,2 m² Stue 23,1 m² 7,5 m² A ,8 m² 14,5 m² 31,1 m² 7,8 m² rokostbalkong 7,7 m² rokostbalkong 7,7 m² rokostbalkong 7,7 m² 15,0 m² A ,8 m² () 28,7 m² 8,5 m² 36,3 m² Alternativt sov 3 7,3 m² 18

19 D D D D D D x 181 = TT D D D D D D x 181 = D 41,8 m² Innglasset balkong 34,5 m² 7,4 m² 12,6 m² 3 8,0 m² 3,3 m² aggregat 17 x 171 = Stue / kjøkken 48,3 m² -wc 4,4 m² 12,3 m² Åsane Nord N N Etasjeplan 3 3/4- roms 83,4 m² A roms 115,8 m² 4,1 m² 6,6 m² 11,5 m² ,0 m² 13,2 m² 7,8 m² 4,7 m² A roms 108,7 m² A ,9 m² stue/kjøkken 29,9 m² 47,6 m² 16,3 m² 1: Transparent trappehus 16 x 181 = ,3 m² Stue A ,1 m² 54,2 m² 16,3 m² 7,5 m² 5,0 m² 9,8 m² (kjøkken) 8,6 m² 8,4 m² (stue) 28,0 m² A ,3 m² Kjøkken/Stue 37,0 m² 11,9 m² 16,3 m² Byggetrinn 1 9,8 m² 11,9 m² 5,0 m² 8,4 m² (kjøkken) 8,6 m² Kjøkken/Stue 37,0 m² (stue) 28,0 m² A ,3 m² 16,3 m² Etg. bolig ,9 m² 16,3 m² 16,3 m² A ,1 m² A ,1 m² A ,2 m² 34,1 m² 34,1 m² 31,4 m² D D 4,5 m² 7,0 m² 7,0 m² 4,5 m² 4,5 m² 7,0 m² Diffusert felt Diffusert felt Diffusert felt 16 x 188 = ,7 m² 6,5 m² Transparent trappehus 12,8 m² A ,0 m² Stue 21,8 m² 4,4 m² A ,8 m² 31,1 m² 7,8 m² 14,0 m² rokostbalkong 7,7 m² rokostbalkong 7,7 m² 37,2 m² 7,6 m² 14,0 m² A ,8 m² 3,1 m² 37,2 m² A ,8 m² 3,1 m² 7,6 m² 14,0 m² 14,0 m² 31,1 m² 7,8 m² A ,8 m² 17,0 m² 3,8 m² 17,7 m² 14,0 m² 7,4 m² 3 7,5 m² 3,6 m² Transparent trappehus 41,9 m² 1 A roms 111,2 m² 17 x 171 = Takterrasse 40,6 m² 19

20 D D D D D D x 181 = T D D D D 41,8 m² Innglasset balkong 37,0 m² 7,4 m² 12,6 m² 3 8,0 m² Stue / kjøkken 48,3 m² 3,3 m² -wc 4,4 m² 12,3 m² aggregat 17 x 171 = Åsane Nord N N Etasjeplan 4 A roms 115,8 m² 4,1 m² 6,6 m² 11,5 m² ,0 m² 13,2 m² 7,8 m² A roms 108,7 m² 4,7 m² A ,9 m² stue/kjøkken 29,9 m² 50,8 m² 17,2 m² 1: Transparent trappehus 16 x 181 = ,3 m² A ,2 m² 17,2 m² Stue 23,1 m² 7,5 m² 5,0 m² 9,8 m² (kjøkken) 8,6 m² 8,4 m² (stue) 28,0 m² A ,3 m² Kjøkken/Stue 37,0 m² 11,9 m² 17,2 m² Byggetrinn 1 9,8 m² 11,9 m² 5,0 m² 8,4 m² (kjøkken) 8,6 m² Kjøkken/Stue 37,0 m² (stue) 28,0 m² A ,3 m² 17,2 m² -takterrasse 49,0 m² 14,0 m² 5 4,7 m² A roms 114,8 m² 6,7 m² 10,6 m² 3 7,5 m² rokostbalkong 7,9 m² 15,9 m² A ,8 m² 31,1 m² 7,8 m² 13,6 m² A ,0 m² Stue 21,8 m² 11,7 m² 6,5 m² 4,4 m² 16 x 188 = ,5 m² Diffusert felt 34,1 m² 7,0 m² 7,0 m² D D Diffusert felt 34,1 m² 4,5 m² 4,5 m² Diffusert felt 31,4 m² 7,0 m² A ,1 m² A ,1 m² A ,9 m² 17,2 m² 16,8 m² Etg. bolig

21 Kjøpetilbud til fast pris PROSJEKTET HORISONT - BYGGETRINN 1: Selger: G EIENDOM 46 AS Sendes til DNB Eiendom aks: , eller E-post: Oppdragsnummer: Prosjekt: Horisont, gnr. 189, bnr. 6 med flere i Bergen kommune Etasje Bolig/ leilighetsnummer: Oppdragsansvarlig: Thor Kristian Johannessen Mobil: aks: Undertegnede 1: ødselsdato: Undertegnede 2: ødselsdato: Adresse: Postnr.: Sted: privat: arbeid: Telefon, privat: Telefon, arbeid: Mobil: Jeg/vi gir med dette bindende bud på eiendommen til følgende fast pris: Kr. - kroner 00/100 med tillegg av omkostninger, jfr. prisliste. Budet inngis ihht. salgsvilkår i Eiendommen fra A til Å med vedlegg, herunder prisliste, tegninger, romskjema og prospekt. inansieringsplan: 10 % av kjøpesum (fri kapital) ved utstedt garanti jf. bustadoppf.lova 12 kr: Långiver: Referanseperson: Telefon: Egenkapital kr. : Kryss av her, dersom du ønsker; Et uforbindtlig tilbud på lån og finansieringsbevis i DNB Bank ASA og tillater at kopi av dette bud oversendes banken. En uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig. Eventuelle forbehold/forutsetninger: Budet gjelder til og med den kl. Dersom ikke annet er oppgitt gjelder budet til kl en uke etter at megler mottok budet Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet. Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift 21

22 PRISLISTE HORISONT - TRINN 1 Etasje Leilighet Type Betegnelse BRA P-ROM Pris 1 A-101 J Stor endeleilighet med 2 store balkonger 94,1 88,1 3 Ja 25,9 23, A-102 I Romslig hjørneleilighet med stor balkong 86,8 82,4 3,3 Ja 38, A-103 C 58,9 55,2 3 16, A-104 B 54,2 50,2 3 16, A-105 H med 2 balkonger 80,3 76,3 3 16, A-106 H med 2 balkonger 80,3 76,3 3 16,3 5, A-107 E 71,1 67,1 3 14, A-108 E 71,1 67,1 3 16, A-109 D hjørneleilighet 68,2 64,2 3 16, A-110 A 50,0 46,3 3 22, A ,8 66,8 3 26, A-112 G med 2 balkonger 76,8 72,7 3 26,6 7, A-113 G med 2 balkonger 76,8 72,7 3,1 26,6 7, A ,8 66,8 3 26, A-115 C 58,9 55,2 3 27, A-116 B 54,2 50,2 3 25, A ,8 66,8 3 26, A-118 G 3/4-roms med 2 balkonger 76,8 72,8 3 24,0 7, A-201 J Stor endeleilighet med 2 store balkonger 94, Ja 30, A-202 I Romslig hjørneleilighet med stor balkong 86,8 82,4 3,3 Ja 43, A-203 C 58,9 55,2 3 17, A-204 B 54,2 50,2 3 17, A-205 H med 2 balkonger 80,3 76,3 3 17, A-206 H med 2 balkonger 80,3 76,3 3 17, A-207 E 71,1 67,1 3 14, A-208 E 71,1 67,1 3 17, A-209 D hjørneleilighet 68,2 64,2 3 16, A-210 A 50,0 46,3 3 13, A ,8 66,8 3 14, A-212 G med 2 balkonger 76,8 72,7 3 14,5 7, A-213 G med 2 balkonger 76,8 72,7 3 14,5 7, A ,8 66,8 3 14, A-215 C 58,9 55,2 3 14,

23 Etasje Leilighet Type Betegnelse BRA P-ROM Pris A-216 B 54,2 50,2 3 14, A ,8 66,8 3 14, A-218 G 3/4-roms med 2 balkonger 76,8 72,8 3 15,0 7, A-301 N 5-roms endelighet med romslig balkong 116,1 110,4 3 Ja 34, A-302 K 4-roms hjørneleilighet med stor balkong 108,7 104,3 3,3 Ja 47, A-303 C 58,9 55,2 3 16, A-304 B 54,2 50,2 3 16, A-305 H med 2 balkonger 80,3 76,3 3 16, A-306 H med 2 balkonger 80,3 76,3 3 16, A-307 E 71,1 67,1 3 14, A-308 E 71,1 67,1 3 16, A-309 D hjørneleilighet 68,2 64,2 3 16, A-310 A 50,0 46,3 3 12, A ,8 66,8 3 14, A-312 G med 2 balkonger 76,8 72,7 3 14,0 7, A-313 G med 2 balkonger 76,8 72,7 3,1 14,0 7, A ,8 66,8 3 14, A-315 L 4-roms endeleil. m/2 balkonger samt takterrasse 111,2 106,1 3,8 Ja 27,0 40, A-401 N 5-roms endelighet med romslig balkong 115,8 110,4 3 Ja 37, A-402 K 4-roms hjørneleilighet med stor balkong 108,7 104,3 3,3 Ja 50, A-403 C 58,9 55,2 3 17, A-404 B 54,2 50,2 3 17, A-405 H med 2 balkonger 80,3 76,3 3 17, A-406 H med 2 balkonger 80,3 76,3 3 17, A-407 E 71,1 67,1 3 14, A-408 E 71,1 67,1 3 17, A-409 D hjørneleilighet 68,2 64,2 3 16, A-410 A 50,0 46,3 3 13, A ,8 66,8 3 15, A-412 M 4-roms toppleil med takterrasse på 49 m2 114,8 110,7 3 Ja 49,0 7, Omkostninger i tillegg til kjøpesum betales følgende: Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum/andel tomteverdi kr ,-. Tinglysningsgebyr for skjøte/hjemmelsdokument kr ,-. Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr ,-. Á konto innbetaling til sameiet kr ,-. Totale omkostninger pr. enhet kun kr ,-. Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være NOK ,- pr boenhet. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer. Garasjeplass Garasjeplass selges separat. ast pris pr plass kr ,-. 23

BYGG C Prospekt del 2

BYGG C Prospekt del 2 C BYGG C Prospekt del Innholdsfortegnelse Eiendommen fra A - Å 4 Romskjema 8 Leveransebeskrivelse 10 Utomhusplan m/snitt 18 Etasjeplan, pr etg 0 Kjøpetilbud 4 Prisliste 5 Salgstegninger 6 3 Eiendommen

Detaljer

Prospekt Bygg B Del 2

Prospekt Bygg B Del 2 B Prospekt Bygg B Del Illustrasjon: Mir. llustrasjonen er av illustrativ art og kan/vil avvike fra ferdig leveranse - både for bygg og utomhus. Innholdsfortegnelse Eiendommen fra A - Å Romskjema Leveransebeskrivelse

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å FELT B5 - BYGG C OG D PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 13.05.15 Etasje Leil.type Leilighetsnr BRA (m2) PRISLISTE P-rom (m2) Balkong (m2) Stipulerte felleskostn Pris* Omkost 1 2-roms C11

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler MNEF DNB Eiendom AS Adresse: Postboks 198 Sentrum, 4001 Stavanger org.nr. 910

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 17.07.15 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Prisliste Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Dok. avgift 23.10.2014 Tot. Omk Bygg 4 H0201 2 2 50 46 Solgt 7750 8972 H0202 2 2 50 44 Solgt 7750 8972 H0203 2 3 108 101 Solgt 16720 17942

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1

PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1 PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1 Illustrasjon: Mir II ROM FOR DRØMMENE DINE I Kronstadparken bor du sentralt og lettvint, med alt du trenger i umid delbar nærhet. Det er gangavstand til butikker, spisesteder

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: 970 76 984 Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg 4 2407 Elverum Org.nr.: 959 360 987 Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr. 959 360 987 Adkomst Se kart. Bebyggelsen

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å WINGEJORDET Eiendommen fra A-Å Ansvarlig megler Navn: Øystein Liverud, telefon 91884174 Tittel: Daglig leder/megler DNB Eiendom AS, Avd. Nybygg Adresse: Postboks 60, Bragernes, 3001 DRAMMEN org.nr. 910

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium Byggetrinn 1 Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER 11. april 2014.

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER 11. april 2014. EKNISK BESKRIVELSE OG EGNINGER 11. april 2014. 2 Innholdsfortegnelse: Side 7 Grøntplan/uteområde Side 13 Ringhøyden Etasjeplaner Plantegninger Side 79 Leveransebeskrivelse Side 85 Nøkkelinformasjon 3 4

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Kantorveien 2, 1410 Kolbotn Pris kr 4.000.000 - kr 12.500.000 Omkostninger kr 20.392 - kr 39.322,- Totalt ink. omkostninger kr

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

BJERKNES PLASS Prospekt del 2

BJERKNES PLASS Prospekt del 2 BJERKNES PLASS Prospekt del 2 BJERKNES PLASS Prospekt del 2 Innhold: Meglers vedlegg, eiendommen fra A-Å side 3 Leveransebeskrivelse side 8 Nabolagsprofil side 14 Prisliste og leilighetsoversikt side 16

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Sandvedparken Terrasse trinn 3 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Megler MNEF DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s Gate 9, 4005

Detaljer

Moderne leiligheter på historisk grunn. Selveierleiligheter med gangavstand til Bjørvika

Moderne leiligheter på historisk grunn. Selveierleiligheter med gangavstand til Bjørvika Moderne leiligheter på historisk grunn Selveierleiligheter med gangavstand til Bjørvika 1 GRØNLAND Oslo S. 1400 m Bjørvika 1350 m Gamlebyen Skole 100 m GALGEBER Middelalderparken 800 m GAMLEBYEN SØRENGA

Detaljer