BYGG C Prospekt del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGG C Prospekt del 2"

Transkript

1 C BYGG C Prospekt del

2

3 Innholdsfortegnelse Eiendommen fra A - Å 4 Romskjema 8 Leveransebeskrivelse 10 Utomhusplan m/snitt 18 Etasjeplan, pr etg 0 Kjøpetilbud 4 Prisliste 5 Salgstegninger 6 3

4 Eiendommen fra A til Å BOLIG UDER OPPØRIG Ansvarlig megler Thor-Kristian Johannessen Prosjektmegler & Daglig leder DB Eiendom AS Bryggesporen Bergen Org.nr ullmektige Dag Tore Raknes Prosjektmegler Therese imland Prosjektmegler Selger/utbygger avn: Åsane Bolig AS Adresse: Storgata KRISTIASUD Org.nr.: prenør avn: Consto AS Adresse: Minde allè 35 Org.nr.: Hovedoppdragsnummer Lovverket Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova 1. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova. Eierforhold Selveier Eiendommens registerbetegnelse, adresse og grunnareal Bergen kommune gnr. 189 bnr. 6, 310, 311, 31, 338 og 374. Eiendommen skal fradeles/sammenslås/grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets totale tomteareal er oppgitt fra selger å bli ca. 30 da. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel iht. oppdelingsbegjæringen. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse. Sameiet vil bestå av parkeringsseksjoner, næringsseksjoner og boligseksjoner. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesareal innenfor eiendommen. ordeling av felleskostnader mellom næring og bolig ivaretas i sameiets vedtekter. Bebyggelsens arealer Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. 4

5 Byggemåte / Standard Byggetrinn 3 omfatter «Hus C» en sammenhengende blokkbebyggelse med til sammen 41 leiligheter. Boligene er plassert i plan 3-6 i bygget, hvor plan 1 og er kjøpesenter. All parkering er plassert i et underjordisk parkeringsanlegg. Prosjektet bygges iht. gjeldende tekniske forskrift (TEK 10) og vil leveres med et moderne, men bestandig ytre som krever minimalt med vedlikehold. Innvendig leveres gjennomgående svært gode kvaliteter. Se Leveransebeskrivelse og Romskjema fra utbygger for detaljert beskrivelse. er og parkeringsplasser or hver boenhet medfølger en stk. bod i parkeringskjeller. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. Parkeringsplass i garasjeanlegg selges separat. Samtlige leiligheter har mulighet til å kjøpe garasjeplass. Pris pr plass er lik kr ,- + omk. Tilvalg og endringer Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger. Stiputlert overtagelse Boligene planlegges ferdigstilt i perioden 4.kvartal 015 til 1.kvartal 016, under forutsetning om offentlig godkjennelse /vedtak innen Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Det tas videre forbehold om at det oppnås enighet med entreprenør om avtale mellom partene. Selger vil senest 3 måneder før ferdigstillelse av boligen meddele kjøper skriftlig om overtakelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger kan kreve at overtakelse skjer inntil 4 måneder tidligere enn forventet. erdigattest eller midlertidig brukstillatelse erdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtakelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtakelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Eventuell adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål Boligene har ingen egen utleieenhet, men hver boenhet kan fritt leies ut til boligformål. Heftelser Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Tinglyste forpliktelser og rettigheter Deler av fellesareal i bygget vil være knyttet kun mot boligdelen og deler av fellesarealet vil være knyttet mot næringsdelen. or boligdelen gjelder det egne inngangsparti fra bakkeplan. Det vil også bli fordelt uteareal som kun er knyttet til boligdelen og fordelt uteareal som kun vil bli knyttet til næringsdelen. Likningsverdi Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 5 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på 5

6 Eiendommens faste, løpende kostnader 1) ellesutgifter ellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedelige fellesutgifter er stipulert til kr 5,- pr kvm BRA pr måned første driftsår, hvor man har lagt til grunn at kommunale avgifter, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert. Utgifter til nærvarme til egen leilighet, som er nærmere beskrevet senere i dette prospektet, kommer i tillegg. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. ordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for fellesutgifter. Vedtekter for sameiet vil først foreligge i forbindelse med søknad om seksjoneringsbegjæring for eiendommen. Driftskostnader garasjeanlegg er stipulert til kr 130,- pr måned pr plass første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget. ) Kommunal eiendomsskatt Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. orholdet til endelige offentlige planer Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig og næringsformål. Det er gitt tillatelse til grunnarbeid som omsøkt høsten 01. Det vil nå sendes en ett-trinnssøknad for parkeringsetasjen, først for fundamentering og bærekonstruksjoner, - så for tilhørende tekniske anlegg. Videre vil rammesøknad for resten av bygget sendes inn fulgt av igangsettingssøknad. Det forventes endelig godkjenning av alle søknader i løpet av sommeren 013. Opplysninger om kjøpesum og totalkostnad som omfatter alle gebyr, avgifter og øvrige kostnader Se vedlagte prisliste. Meglers vederlag (betales av oppdragsgiver) Meglers vederlag er avtalt til kr 3.750,- pr enhet. Markedsføring iht. egen avtale. Utlegg (betales av oppdragsgiver) Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt. forretningsfører mv.: Ca. kr..500,- Selgers tinglysingskostnader: Kr ,- Oppgjørstjenester: Kr ,- pr enhet Grunnboksutskrift kr 17,- pr utskrift irmaattest kr 77,- pr utskrift ormidling DB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert til kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DBs lånekonsulenter. Salgspriser & omkostninger Se vedlagte prisliste. Betalingsplan 10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova 1. 0 % dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/ R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtakelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova 47. Kostnader ved avbestillinger Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. or avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. Energimerking Energimerking av boligen skal utføres av selger. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest. 6

7 Selgers forbehold Selger tar forbehold om offentlige tillatelser og endelig avtale med entreprenør før endelig vedtak om byggestart for boligdelen av prosjektet. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser/romskjema, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Transportgebyr kr ,- Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Sameiet Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet i tredje byggetrinn er planlagt å bestå av totalt 41 stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 3. mai 1997, nr. 31, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn seksjoner i sameiet. Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, ihht. eierseksjonsloven kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko. ærvarmeanlegg Som det er nærmere beskrevet senere i dette prospektet, vil det etableres en felles energisentral på eiendommen. Sameiet vil inngå avtale med selskapet som eier/driver energisentralen, og fakturere den enkelte boligeier a-konto for deres andel og bruk av slik energi, med etterfølgende avregning. Det vil på eiendommen/seksjonen bli tinglyst en avtale som nærmere regulerer plikten til å levere og plikten til å anvende nærvarme. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Salgsvilkår Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: Prisliste datert Leveransebeskrivelse datert Romskjema datert Plantegning vedlagt i Prospekt, del 1 Selgers Prospekt, del 1 og Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg. orbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud: Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlig bekreftet, og skal oversendes signert via faks/e-post/leveres til prosjektmegler. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn til finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. ormalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. Dette dokumentet er sist revidert dato:

8 Romskjema Åsane S1-S Horisont boliger, bygg C Rom Gulv Vegg Himling Elektro Stue 14 mm 3-stavs eikeparkett - 4 valgmuligheter Malte flater - 5 standard farger Sparklet og malt betong* Takpunkt som stikk i topp av vegg Gang/ Entré 14 mm 3-stavs eikeparkett - 4 valgmuligheter Malte flater - 5 standard farger Sparklet og malt gipshimling Takpunkt som stikk i topp av vegg Kjøkken 14 mm 3-stavs eikeparkett - 4 valgmuligheter Malte flater - 5 standard farger Sparklet og malt betong* Dobbelt stikk på vegg over benkeplate C-rom Keramiske fliser 0 x 0 rettlagt, med sokkelflis - 3 valgmuligheter Malte flater - 5 standard farger Sparklet og malt betong* Takpunkt som stikk i topp av vegg erom (alle) 14 mm 3-stavs eikeparkett - 4 valgmuligheter Malte flater - 5 standard farger Sparklet og malt betong* Takpunkt som stikk i topp av vegg Keramiske fliser 0 x 0 rettlagt, med sokkelflis - 3 valgmuligheter Keramiske fliser, hvite glatte blanke 0 x 0 rettsatt Sparklet og malt gipshimling Downlights i tak, 1 dobbelt stikk for vaskemaskin og tørketrommel (kondenstørk) i leilighet 14 mm 3-stavs eikeparkett - 4 valgmuligheter Malte flater - 5 standard farger Malt betong* (synlige tekniske føringer uten nedforet himling) Takpunkt som stikk i topp av vegg Sportsbod (innvendig i kjeller) Betonggulv Ubehandlet Støvbundet hvit Ikke eget stikk eller lys i bod, lys til bod fra taklys korridor Generelt Kan forekomme malt gips ved innkassing av rør. * Unntak er øverste etasje hvor malt betong kan bli malt gipshimling Det leveres et stk TV/ radiouttak, ikke tilkoblet leverandør, klargjort for ett bredbånd/ telefonuttak. Det leveres porttelefon 8

9 Rom Sanitær Varme Ventilasjon Annet Stue Vannbåren gulvvarme som dekker totalt oppvarmingsbehov unntatt bad Kjøkken Opplegg for oppvaskemaskin Vannbåren gulvvarme som dekker totalt oppvarmingsbehov unntatt bad erom (alle) Det leveres Sigdal kjøkken type Uno og Uno Palett med 18 valgfrie fronter, og Siemens hvitevarer - platetopp, stekeovn og integrert oppvaskmaskin. Det leveres 1 meter skap pr sengeplass, som hvite skap med fronter i hvit glatt utførelse Vegghengt klosett i hvit porselen, ett greps servantbatteri til vask, ett-greps dusjbatteri med dusjgarnityr. Opplegg for vaskemaskin og kondenstørk. Vannbåren gulvvarme som dekker komfort- og oppvarmingsbehov på bad Innredning m/ underskap, hvite glatte dører, toppplate med heldekkende servant, speil og lyslist med stikk og standard dusjvegger i glass og profiler Generelt Sentraloppvarming med varmtvann, inkl tappevann basert på varmepumpe med kjel for spisslast Det leveres eget balansert ventilasjonsanlegg til hver leilighet, med luftfiltrering, ettervarming og varmegjenvinning Boligsprinkling Listverk / foringer innv. dører Alle gerikter rundt dører leveres i hvit fabrikkmalt utførelse med synlige stifter. Listverk / foringer yttervegg Vinduer og balkongdører leveres med sparklet og malte gipssmyg uten listverk og uten foringer. Listverk / foringer tak Overgang tak/vegg leveres med takmatt hvit malerstripe øverst på vegg, og uten taklist, listløs sparklet, fuget og malt overgang. Vinduer og balkongdører Leveres ferdig malt tre innvendig og pulverlakkert aluminium utvendig, lags energiglass med Argon gassfylling. Inngangsdør Leveres i malt utførelse fra fabrikk med dørkikkert og G godkjent låskasse med systemsylinder. Innerdører Leveres som hvite glatt formpressede med hvitmalte karmer og dørvridere og med lås. Innvendige skyvedører Leveres som hvite glatt formpressede med hvitmalte karmer, innfelte håndtaksskåler og uten lås. Sanitær Det er automatisk brannslukningsanlegg i form av bolig-sprinkling i alle leilighetene. El-anlegg Leveres i hovedsak som skjult anlegg. Ventilasjon Levers med eget aggregat i hver leilighet plassert i kjøkkenhette, i himling gang, på bad eller i bod utifra hva som er mulig og hensiktsmessig. Balansert ventilasjon med ettervarming av tilluft, luftfiltrering og varmegjennvinning på avluft. Kjøkken Hvitevarer er inkludert i prisen, bortsett fra kjøleskap (evt. kombi kjøl-/fryseskap) som er tilvalg. Utomhus Utomhusanlegg i henhold til krav i prosjektet. Diverse Selger tar et generelt forbehold om mindre endringer i beskrivelsen, men da uten at dette skal forringe den forutsatte standard og kvalitet. Leilighetene blir overlevert grovvasket innvendig (byggrengjøring). 9

10 Leveransebeskrivelse for Sameiet Horisont - Bygg C Generelt Sameiet Horisont består av bygg A, B, C og D med totalt 170 leiligheter samt parkerings- og bodanlegg i underetg. Leilighetene er plassert fra plan 3 til plan 6 i bygget. Plan 1 og er forretningssenter. Tomten vil få innkjøring fra Myrdalsveien i Åsane. I denne runden legges det ut 41 leiligheter med BRA areal fra 55 m til 107,5 m. Det vil være mulighet for alle til å kjøpe parkeringsplass i underetasje. Prosjektet organiseres som sameie. Energiberegning av byggene er ikke klar ved salgsstart. Arbeidene utføres i samsvar med plan- og bygningslov og byggeforskrifter som var gjeldende da det ble søkt om rammetillatelse for prosjektet. Arbeidene utføres videre i samsvar med S 340 og for øvrig i samsvar med alminnelig praksis for god håndverksmessig utførelse i byggebransjen. Utbygger har rett til å foreta tilpasninger og endringer av utomhusanlegg og bygningsmessig utførelse som ikke er av vesentlig betydning for funksjon og kvalitet. Videre har utbygger rett til å foreta endringer som eventuelt vil bli krevd av myndighetene. Bygging kan skje i flere byggetrinn Videre utbygging av eiendommen vil inngå i sameiet og dette kan innebære omseksjonering av sameiet ved ferdigstillelse. Dersom det er usolgte leiligheter ved ferdigstillelse av byggetrinn/prosjektet, har utbygger rett til å leie ut seksjoner frem til de selges. erdigstillelse og overlevering av leiligheter til boligkjøperne og fellesanlegget til sameiet vil skje trinnvis. Denne beskrivelsen gjelder før vedlagte tegninger og Romskjema. Dersom det er uoverensstemmelse mellom beskrivelse og tegninger gjelder beskrivelse. Møbler og annet inventar som fremgår på tegninger som ikke eksplisitt er beskrevet i dette dokumentet, inngår ikke i leveransen. Utomhusarbeider Deler av utomhusanlegget vil ferdigstilles ved senere byggetrinn og overleveres til interimstyret eller styret for sameiet når styret er etablert. or øvrig er utomhusplanen veiledende for utforming av utearealene. Drenering og ivaretakelse av overflatevann skjer i hovedsak til system for overvann. Utvendig belysning vil bli etablert ved en kombinasjon av lysarmaturer plassert på bygninger og frittstående utebelysning. Beplantning og lekeapparater vil bli levert som illustrert på utomhusplan/ beplantningsplan, dog vil omfang og plassering kunne bli justert i tilknytning til utførelse som ansees naturlig og praktisk ved sluttføring av arbeidene. Garasje P-plass i felles garasje selges separat. Garasjegulv leveres med asfalt med mulige innslag av betong. Parkeringsanlegg for boligene vil være i samme garasjeanlegg som parkering for senteret, men på et eget, avgrenset del av området. Gjesteparkering kan bli avgiftsbelagt og anlagt i garasjeanlegg. Utbygger og senere styret har anledning til å omfordele parkeringsplasser/hcparkeringsplasser til dem som kan dokumentere behov for dette. Dette innebærer at boliger kan få allokert ny parkeringsplass dersom man er tildelt HCparkeringsplass boligeier ikke kan dokumentere behov for. Se for øvrig siste punkt i leveransebeskrivelse vedr. parkering. 10

11 Sykkelparkering Det blir avsatt plass til felles låsbar sykkelparkering i kald bod. Heis Det leveres 3 stk personheiser i bygg C plassert som vist på tegninger. abrikat og type bestemmes av utbygger. Sameiet vil måtte inngå serviceavtale med aktuell leverandør av hensyn til leverandørens vilkår for garanti på heisen. Sameiets plikter Sameiet ved styret skal stå for driften av fellesanlegget og har mandat til å kreve dekket sine driftskostnader og avsetninger gjennom innkreving av felleskostnader som er fordelt etter seksjonsbrøk/eierbrøk. elleskostnadene skal dekke alle felles driftskostnader. Her inngår også organisering og evt. leie av utstyr til vask av faste vinduer som ikke trygt kan vaskes fra innside eller balkong. Stipulerte månedlige fellesutgifter pr m² som følger av salgsmaterialet er orienterende. Styret kan velge å trekke ut eller legge til ytelser. Det vil bli inngått en kollektiv avtale med Canal Digital, eller annen leverandør, for levering av kabel TV og høyhastighetsinternett. Det vil bli mulig å tilleggsbestille IP-telefon via brebåndsleverandør. Avtalen er inngått av utbygger på vegne av sameiet. Betong- og stålarbeider Boligene består i hovedsak av vegger, søyler og dekker i betong, supplert med stålkonstruksjoner i forbindelse med balkonger. Boligene avstives for vind og jordskjelv med veggskiver og sjakter i betong. Tak som danner grunnlag for takterrasser utføres med bæring i betong, øvrige tak kan bli utført med lett-takselementer eller isolerte bærende korrugerte stålplater. I forbindelse med etablering av gesimser vil det blir brukt noe bærende trevirke kombinert med stålkonstruksjoner. Innvendige hovedtrapper, rømmingstrapper og bitrapper utføres i betong. Det er medtatt støpt gulv på grunn (isolert) på dekke over næringsarealer. Videre er det medtatt påstøp i nedsenkede partier for baderom. Øvrige dekker sum-avrettes som grunnlag for parkett/belegg. er utføres med selvbærende dekkeelementer i stål, alternativt betongdekke. Overflate av trykkimpregnerte standard terrassebord med åpne spalter og underliggende utdrenering. Alt stål i varmgalvanisert utførelse. Svalganger utføres med støvbundet stålglattet betongoverflate. Hovedbæring av stål/korrugert plate, det legges en konstruktiv på støp som avrettes/overflatebehandles for å danne en ferdig gangbane. Terrasser på bakkeplan på stueside leveres med tregulv uten rekkverk. Alternativt benyttes betongelement som dekke i balkongen. Gulv i sportsboder og teknisk rom leveres som betong. Mur- og flisarbeider Gulv i baderom leveres med keramiske gulvfliser type Marazzi, serie Easy 0x0 cm, eller tilsvarende. Veggflis til bad/c er type Marazzi Revigres champagne/ branco 0x40 cm, eller tilsvarende. elles innvendige trapper (inntrinn) og reposer flislegges. Type og farge velges av arkitekt og utbygger. Tømmerarbeider Ytterveggene bygges i hovedsak med bindingsverk i tre med nødvendig veggtykkelse for å oppnå forutsatt isolasjonsverdi. Yttervegger utføres som klimavegger med luftet kledning i kombinasjon med platekledning. Der betong danner yttervegger som krever isolering (fullt oppvarmet rom) er det medtatt isolerte påforingsvegger med kledning. Veggtykkelser, isolasjon og klimavegger for øvrig iht. TEK 010. Utvendig utvendig platekledning komplett med beslag, avslutninger, omramminger. abrikkmalt med grunning + 1 strøk. Utvending PVD lakkert aluminium 4mm sandwich fasadeplate kledning type Alucobest eller tilsvarende. Der betongvegger danner utvendige vegger eller andre bygningsdeler mot det fri hvor det ikke er påkrevd med isolasjon, er det ikke medtatt isolering / påforingsvegger og heller ikke kledning eller overflatebehandling. Ved behov for luker i himling, vegger, sjaktvegger etc. er det forutsatt utført som Hila luker eller tilsvarende. Luke for rør i rør skap på bad er forutsatt som synlig skapfront med standard hvit utførelse iht. leverandørens standard. Dette gjelder også el.skap og eventuelt signalskap. Innvendige vegger i leiligheter utføres av gips inkl. gipshjørner. Innv. påforingsvegger på betong, kjøkken/bad samt på delevegger der påkrevet. Innvendige vegger i fellesarealer, utføres som innvendige vegger i leiligheter. Innvendige vegger forøvrig i betongvegger der det er behov pga. bæring, brann eller annet. Romhøyde i stue/kjøkken blir minimum,4 m. På bad, wc-rom og i gang blir det minimum, m. Der det må kasses ned eller delhimles blir det minimum, m. 11

12 Generelt gjelder for både inn- og utvendige vegger og etasjeskillere at de oppfyller TEK 010 krav til varmeisolasjon, brannklasse og lydisolering. Vertikale og horisontale innkassinger og delhimlinger der påkrevd for ventilasjon/sanitær/ elektro/sprinkler og eventuelle innvendige stålsøyler utføres av 50x50 mm stålvinkler / 50 mm stål bindingsverk (eller tre) samt 13mm gipsplater inkl. gipshjørner. Isolasjon der påkrevet pga. brann, lyd og/eller u-verdi. Gerikt og tilsetninger er medtatt for alle innvendige dører og innside entrédører til leilighetene. abrikkmalt standard hvit og med synlig stift uten stedlig overmaling. Det er ikke medtatt taklister. Det leveres listløs fuget og malt overgang iht. beskrivelsen. orbehold om normale riss i den forbindelse, samt generelt i overganger. Vinduer og balkongdører utføres uten gerikt, men med stedmalte gipsede smyg med hjørneforsterket overgang til vegg-gips. Himlinger der påkrevd i innendørs fellesarealer av gipshimling 600x600 T4 profil Ecophon Venus plater eller tilsvarende. Himlinger, delhimlinger, innkassinger og nedkassinger i GK profiler eller tilsvarende med standard gipsplater i leilighetene i gang og på bad (og ev. wc-rom hvis nødvendig for å skjule rør). or å skjule rørføring fra luftinntak ventilasjon samt for spredenettventilasjon må det påregnes ned- og innkassinger samt ev. delhimlinger, spesielt i kjøkkensonen og langs en stuevegg ut til yttervegg. Luftavkast forutsettes ført til gavl gjennom korridor i hver etasje eller i sjakt rett opp over tak. Postkasser er medtatt som systempostkasse i rack fra DinBox, Sandbergs, orgeskassen eller tilsvarende. Gulv Parkett i alle leilighetsrom unntatt baderom og wc-rom hvor det er flis. 3-stavs parkett oljet eller mattlakkert, natur eller select, lagt på etafoam eller ullpapp. Det er medtatt summing og trinnlyddempende underlag. Oppbyggingen tilfredsstiller krav til demping av trinnlyd og luftlyd. Gulvlister på parkett er av mattlakkert eik uavhengig av om eikeparketten er oljet eller lakkert. I baderom støpes betongdekket med nedsenking. Det legges trinnlydplate 6 mm Silencio eller tilsvarende og støpes badegulv med falloppbygging mot sluk. På gulv i baderom og wc-rom benyttes smøremembran og keramisk flis. På vegger baderom benyttes smøremembran (i våtsoner) og keramisk flis. Sokkelflis og malte vegger på wc-rom. liser på vegg er hvite glatte blanke prosjektfliser 0x40 cm rettlagt. liser på gulv er valg blant 3 forskjellige gulvfliser grå/brun/ beige matte eller halvblanke prosjektfliser 0x0 cm rettlagt. Silikonfuget overgang mellom veggfliser og malt gipshimling baderom, uten taklist. Silikonfugede overganger mellom flis og flis i vegghjørner og mot gulv samt rundt gjennomføringer. Standard synlig rør i rør hvitlakkert skapluke. Rør i rør skap trukket litt frem og fuget synlig rundt. Luke for rør i rør skap på bad er forutsatt som synlig skapfront med standard hvit utførelse iht. leverandørens standard. Dette gjelder også el.skap og eventuelt signalskap. Svalganger utføres med støvbundet stålglattet betongoverflate. I hovedtrapper er det medtatt keramisk flis. Vinduer/ altandører Det er medtatt DVK kontrollerte aluminiumsbeslåtte vinduer og balkongdører av tre fra ordan, Magnor eller tilsvarende med -lags klart superenergiglass med Argon gassfylling. Alle balkongdører er beregnet som standard aluminiumsbeslåtte skyvedører i henhold til dør- og vindusskjema. Der det er balkonginnglassing er det beregnet rene malte trevinduer uten aluminiumskledning innsatt i ytterveggen innenfor balkonginnglassingen. Vinduer og balkongdører er ferdig malt både på inn- og utside. Samme farge inne og ute. Krav i TEK 010 til U verdi, personsikkerhet, barnesikring etc er oppfylt. Vinduene leveres uten ventil (pga. balansert ventilasjon). Vinduer og terrassedører er i innbruddshemmende utførelse, sikret mot enkel demontering av glasslister og glass fra utsiden. Vinduene leveres ikke med soldempende egenskaper ut over det vanlige -lags superenergiglass gir med argongass. erom som vender mot svalgang kan kun ha luftevindu i øvre del. Utvendige og innvendige dører Utvendige fellesdører er medtatt i alu/glassisolerte profiler i pulverlakkert aluminium for hovedinnganger og der det er hensiktsmessig (uten brannkrav). Øvrige fellesdører utføres som lakkerte stål platedører, laminat kompaktdører eller tilsvarende ut i fra hva som er hensiktsmessig og hensyntatt brannkrav. Det er ikke medtatt glassfelter i slike fellesdører, spesielt ikke de som har brannkrav. Entrédører til leiligheter som innvendige entrédører med kikkhull. Der entrédører er mot det fri eller mot svalgang, er det beregnet svalgangsdører (klimakrav) med kikkhull. Standard glatte inngangsdører av god kvalitet fra Swedoor, ordic Door eller tilsvarende. argevalg blant fabrikkens standardfarger. Innvendige dører leveres som lette hvite standard formpressede innerdører med spalte under dørblad for gjennomstrømning av luft (balansert ventilasjon). 1

13 Malerarbeider Gipsoverflater: Vegger i tørre rom, himlinger, innkassinger og skjørt, strimling, ganger flekksparkling, 3 ganger skjøtsparkling, grunning, mellomflekking, strøk maling. Strimling og sparkling av overgang mellom vegg med gipsplater og himling, strimling, 3 ganger sparkling, før maling. Behandling på utv. trepanel er grunning + fabrikkmalt 1 strøk. Betonghimlinger i leiligheter og trappehus/fellesrom og vegger av betong, 3 ganger helsparkling, mellomflekking, strøk maling. Betonghimling i stue, kjøkken og soverom. Unntak i øverste etasje der det kan bli nedforet gipshimling i alle rom (som del av lettak eller nedforet under q-dekk). Sparkling av metallbeslag rundt vinduer og balkongdører, 3 ganger helsparkling, mellomflekking og strøk maling. Ifylling med fugemasse, overganger betong/gips, fuging, tetting overganger 3-10mm, med akryl fugemasse. Behandling innvendig gipsforing (foring vinduer/balk.dører, listløst overgang), grunning, ganger helsparkling, strøk maling. Vegger og tak av betong i boder, sportsboder og tekniske rom støvbindes. Vegger, tak og søyler i garasjer sprøytemales ett strøk uten forbehandling. Trapperom leveres med malte overflater. Kjøkken, bad og garderober Kjøkken Detalj Beskrivelse arge ront Uno Palett / Uno 4 ulike fronter og 18 farger å velge i Benkeplate 30 mm laminat Ca 30 ulike overflater å velge i Grep 56 mm Hekken Rustfritt stål Beslag (vask) Intra Universo 150 med stor og liten kum Avsatt plass mellom overskap til ventilasjon. Det er medtatt ventilasjon type Spirit KR eller tilsvarende som er integrert i lexit kjøkkenhette i hvit utførelse (sølv som tilvalg). Over kjøkkenoverskapene er det åpent til tak. Takhøye skap som tilvalg. Over kjøkkenhette er det innkassede ventilasjonsrør med deksel i samme materiale og overflate som lexit kjøkkenhetten. Barløsning er priset som 60 cm benkeplate med stålbein. Stoler til barløsning er tilvalg. : Detalj Beskrivelse arge ront Uno Hvitmalt MD Vask Heldekkende Hvit servant Grep Knott Rustfritt stål eromsmøbler er medtatt i utførelse Sigdal servantmøbel type Uno i hvitmalt MD med heldekkende servant samt klart speil med lysarmatur med stikk over speilet. Speil og lysarmatur i samme bredde som baderomsmøbelet. Garderobe: Detalj Beskrivelse arge Bredde 100 cm kombi med stang og hyller Hvit glatt, melamin Høyde 06 cm Grep 18 mm Hekken Rustfritt stål Det er medtatt 1 meter kombi klesskap pr. sengeplass. Det er ikke medtatt skap ut over dette. Det er ikke medtatt garderobeskap i gang/entré. 13

14 Spesifikasjon av hvitevare: Hvitevarer Pos Kode Beskrivelse 1 SIHB301E1S Stekeovn, stål, prosjekt SIET651EE11X Platetopp, el. 60 cm, rammeløs 3 SIS64E005EU Helintegrert oppvaskmaskin Vannbårent varmeanlegg Det er forutsatt tilkobling til felles energisentral med kjøpesenteret. Oppvarmingssystem i leilighetene er vannbåren gulvvarme i badegulvet (men ikke i eventuelt wc-rom) for komfort og romoppvarmingsbehov. Vannbåren gulvvarme lagt i stue/kjøkken med det antall kvadratmeter som er nødvendig for å varme opp leiligheten. Det er elektrisk oppvarmet ettervarming av ventilasjonsluft som tilføres stue, kjøkken, soverom, gang og eventuell innvendig bod. Energisentralen i kjøpesenteret leverer også varmt tappevann til leilighetene. Det er medtatt energi/vannvarmemåler i alle leilighetene, plassert i rør i rørskapet. Sanitær or leiligheter skal det installeres følgende utstyr: Servant og vegghengt toalett i separate C-rom (i leiligheter som har C-rom) Vegghengt toalett i baderom Dusjbatteri og sluk i baderom (hjelpesluk i rom hvor det er tenkt vaskemaskin dersom ikke løst på annen måte med tilbakerenning/dusjdører uten terskel eller sikkerhetskobling vaskemaskin) Blandebatteri, vann og avløp for baderomsmøbler Kjøkkenbatteri, vann og avløp til kjøkkenvask Vaskemaskinkran og avløp (på bad, det forutsettes kondenstørketrommel) Opplegg for oppvaskmaskin inkl. tilkobling Energimåler for varmt forbruksvann og vannbåren varme Rør i rør skap og drens fra dette Sprinkleranlegg Sprinkleranlegg i boligetasjene. Sprinkling av svalganger, lukkede forrom til trapperom, balkonger med og uten innglassing er medtatt i nødvendig omfang iht. endelig brannkonsept. ødvendig antall sentraler, delsentraler og strømningsvakter, tilpasset elektronisk overvåking. Det er ikke medtatt fasadesprinkling. Innglassede balkonger og forrom til trapperom er forutsatt med tørre frostfrie sprinklerhoder. Sanitærinstallasjonene omfatter et komplett driftsklart anlegg. Installasjonene utføres iht. ormalreglementet (eller Sanitærbestemmelser for Bergen ) samt Plan- og Bygningsloven. Vannledninger utføres med rør i rør -system avgrenet fra fordelerskap plassert i vegg som vist på tegning. Ventilasjonsanlegg Det er medtatt selvstendige balanserte ventilasjonsaggregat med kanalføring og dyser i leilighetene. Det er lagt til grunn type lexit UI og K eller tilsvarende som er integrert i lexit kjøkkenhette og som «erstatter» vanlig kjøkken overskap i full skaphøyde. I leiligheter hvor dette aggregatet er for lite er det beregnet større aggregat fra lexit eller tilsvarende plassert i innvendig bod. Trapperom er beregnet uten mekanisk ventilasjon. Røykventilering iht. brannkonsept. Heissjakt er beregnet naturlig ventilert med ø5cm åpning med rist foran i topp heissjakter. Kjøleskap eller kombi kjøl-/fryseskap leveres som tilvalg. Løsning med 3 vannkurser (+ sprinkler) til hver leilighet (kaldt vann tur, varmt vann tur og varmt vann retur) velges av entrepenør hvis hensiktsmessig. Vannvarme til oppvarming og til tappevann varmeveksles da i kombiskap i hver leilighet. 14

15 Elektriske installasjoner Elektroanlegg lavspent og signalanlegg Det er lagt til grunn EK 400:010 norm. Det er medtatt nødlys- og brannalarmanlegg i henhold til brannkonsept. ormalt grensesnitt mot Canal Digital, eller tilsvarende leverandør, er lagt til grunn. 1 TV/bredbånd uttak pr. leilighet. or leiligheter med mer enn 1 soverom er det medtatt signalskap under el.skapet hvor CD modem og bredbånd router plasseres. Dette leder til ett uttak i stue. lere uttak som tilvalg. Det leveres porttelefon til alle leiligheter, skjerm er tilvalg. Måler for elektrisitet er plassert samlet i fordelingsskap(ene) for alle leilighetene. Sameiet er ansvarlig for drift, vedlikehold og strøm til alle felles tekniske installasjoner. Sportsbod/garasjer Det leveres 1 sportsbod til hver leilighet. Sportsboden må regnes som ikke oppvarmet / uklimatisert sone og er kun beregnet på lagring av utstyr som dekk, sykler og annet som tåler slik oppbevaring. Det leveres fellesbelysning, fellesbryter og uttak som vist på tegning. Kostnader fordeles i felleskostnader. Bossug Det er medtatt et Mobilt Envac system for å kunne håndtere fraksjonene restavfall og papir. B! Løsningen forutsetter aksept/godkjenning fra BIR. Planlagt med nedkastpunkt, hver med fraksjon for restavfall og papir. Seksjonering Hver leilighet blir seksjonert som en boligseksjon. OVERORDET OR ROMSKJEMA OG LEVERASEBESKRIVELSE: Utbygger forbeholder seg retten til å gjøre endringer i leveranse/produkt for boligene, dersom det viser seg hensiktsmessig. Endring kan kun skje til tilsvarende likeverdig eller bedre løsning/produkt. Bergen,

16 16

17 17

18 Utenomhusplan m/snitt Oversiktsplan 18

19 Prinsippsnitt A Prinsippsnitt B 19

20 K/ K/ Åsane ord Byggetrinn 3 35,0 m² 15, m² 38,5 m² C roms 104,0 m² 8,7 m² 13,8 m² 6,5 m² 37,3 m² C , m² 3,1 m² 3 8,6 m² 3,5 m² 10,8 m² 10,6 m² 15,3 m² 1, m² 4,5 m² C ,1 m² 34, m² 7,1 m² C ,0 m² 5,0 m² 9,1 m² 16 x 181 = 900 9,3 m² 5,8 m² C ,3 m² 8,0 m² 7,6 m² Gang 8,5 m² 11,1 m² C ,3 m² Kjøkken/Stue 37,0 m² Uteplass 5,0 m² 8,4 m² 11,8 m² 9,8 m² 11,8 m² 9,8 m² C ,3 m² Kjøkken/Stue 37,0 m² 8,4 m² Uteplass 5,0 m² C ,1 m² 34, m² 7,1 m² 1, m² 4,5 m² C ,1 m² 11,3 m² 7,7 m² 8, m² 7,8 m² 9,3 m² 16 x 181 = 900 5,8 m² C-10 -roms 55,0 m² 9,1 m² 5,0 m² 7,5 m² Uteplass 4,1 m² 1,3 m² 10,4 m² C ,7 m² Alt 7,5 m² 1,9 m² Etasjeplan 1 8,1 m² Uteplass 4,9 m² entre 4,7 m² 15, m² 15, m² C-11 -roms 9,6 m² 59,1 m² C-113 -roms 55,0 m² 9,1 m² 1, m² 9,3 m² 6,5 m² 5,8 m² K/ 3, m² 16 x 181 = x 171 = 900 Uteplass 6,6 m² Uteplass 7,0 m² 5,0 m² 1.etg bolig 15, m² 30,6 m² C-114 3/4-roms 80,7 m² Alt. 3 7,4 m² 7,3 m² 11,5 m² Uteplass 4,9 m² 10,3 m² Uteplass 33,6 m² Uteplass 6,6 m² D ,8 m² 31,1 m² D ,9 m² 7,8 m² Gang 11,1 m² 8,0 m² 7,7 m² Målestokk 1: stue/kjøkken 0

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Akseptert av selger Sted/dato.. / / KJØPETILBUD

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer.

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 6 etasjer med 17 leiligheter. Underetasjen består av næring og duplex-leiligheter som ikke tilhører Dovrekvartalet Borettslag. Alle balkongene i er innglasset.

Detaljer

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. Føstre etasje består av næringslokaler, samt inngang til boligene. De andre etasjene har også noen næringslokaler.

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Leil.nr. Antal l rom m2 BRA m2 P- ro

Detaljer

Bo på solsiden av Førresfjorden

Bo på solsiden av Førresfjorden Bo på solsiden av Førresfjorden De kan se frem til gode dager de som kjøper leilighet i Småje 2 Godt å komme hjem til Småje! Bo på solsiden av Førresfjorden Av og til sier et bilde mer enn 30.000 ord.

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Utsiktsleiligheter SVEIVEN

Utsiktsleiligheter SVEIVEN SKÅREDALSTOPPEN Utsiktsleiligheter SVEIVEN VED FOTEN AV BYENS VAKRE FRILUFTSOMRÅDER OM PROSJEKTET: Skåredalstoppen er perfekt for deg som ønsker en stilfull og moderne leilighet i et nyetablert boligområde

Detaljer

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATNINGSOMRÅDE

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATNINGSOMRÅDE VASSBREKKE 7 BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATNINGSOMRÅDE GUNSTIG MED HUSBANKEN DELER AV PROSJEKTET ER 80% HUSBANKFINANSIERT Rekke 1, 2 og 4 er forhåndsgodkjent for 80% finansiering i Husbanken.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Cecilie Grimsrud, telefon 98 93 90 Tittel: Prosjektmegler DNB Eiendom AS Adresse: Haakons VII's gate 9 org.nr. 90 98 9 Navn: Anne istine

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å WINGEJORDET Eiendommen fra A-Å Ansvarlig megler Navn: Øystein Liverud, telefon 91884174 Tittel: Daglig leder/megler DNB Eiendom AS, Avd. Nybygg Adresse: Postboks 60, Bragernes, 3001 DRAMMEN org.nr. 910

Detaljer

Dovrekvartalet D2 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D2 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. 1. etasje inneholder Dovrekvartalet Borettslags «storstue». Dette er et felles selskapsrom og møte-/ aktivitetsrom

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

PROSJEKTINFO JESSHEIM PARK

PROSJEKTINFO JESSHEIM PARK PROSJEKTINFO JESSHEIM PARK Ansvarlig megler Navn: Jonas Mjåvatn, telefon 920 17 075 Tittel: Megler DnB NOR Eiendom AS avd. Nybygg Romerike Adresse: Kirkegt. 1, 2001 Lillestrøm org.nr. 910 968 955 Fullmektig/salg

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Sandvedparken Terrasse trinn 3 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Megler MNEF DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s Gate 9, 4005

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 02.11.2015 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Dok.avgift Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 1 A102 131 125 15 5 2 A201 109 104 15 4 2 A202 100 96 15 4 3 A301 77 74 15 3 3 A302 116 111

Detaljer

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATSINGSOMRÅDE

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATSINGSOMRÅDE VASSBREKKE 6 BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATSINGSOMRÅDE GUNSTIG MED HUSBANK PROSJEKTET ER 80% HUSBANKFINANSIERT Hver enkelt kjøper søker om å bli godkjent låntaker i h.h.t inntekt og faste utgifter

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 12.02.16 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å FELT B5 - BYGG C OG D PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 21.10.14 Etasje Leil.type Leilighetsnr BRA (m2) PRISLISTE P-rom (m2) Balkong (m2) Stipulerte felleskostn Pris* Omkost Total pris inkl

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler MNEF DNB Eiendom AS Adresse: Postboks 198 Sentrum, 4001 Stavanger org.nr. 910

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 17.07.15 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

BO DER DET SKJER. Sentralt på Hasseløy

BO DER DET SKJER. Sentralt på Hasseløy HASSELØY VEST BO DER DET SKJER Sentralt på Hasseløy GUNSTIG MED HUSBANKEN PROSJEKTET ER 80% HUSBANKFINANSIERT Hver enkelt kjøper søker om å bli godkjent lånetaker i h.h.t inntekt og faste utgifter iflg.

Detaljer

Eiendommen fra A til Å

Eiendommen fra A til Å 1 Prospekt del 2 Innholdsfortegnelse Side Eiendommen fra A - Å 3 Romskjema 7 Leveransebeskrivelse 9 Utomhusplan m/snitt 15 Etasjeplan, pr etg 17 Kjøpetilbud 21 Prisliste 22 Eiendommen fra A til Å BOLIG

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Kantorveien 2, 1410 Kolbotn Pris kr 4.000.000 - kr 12.500.000 Omkostninger kr 20.392 - kr 39.322,- Totalt ink. omkostninger kr

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser - ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp:

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser - ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp: Salgsvilkår og informasjon: Faste priser - ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp: Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende: Dokumentavgift 2,5 % av andel

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

STRANDVEGEN PANORAMA 1-A02-4

STRANDVEGEN PANORAMA 1-A02-4 1 STRANDVEGEN PANORAMA 1-A02-4 Detaljer Pris: 3 500 000 kr By/Sted: Brumunddal Kommune: Ringsaker Fylke: Hedmark Finn kode: 77550858 Etasjer: 3 Bruksareal - m²: 89 Primærrom - m²: 83 Tomteareal - m²: 2900

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

Prospekt Bygg B Del 2

Prospekt Bygg B Del 2 B Prospekt Bygg B Del Illustrasjon: Mir. llustrasjonen er av illustrativ art og kan/vil avvike fra ferdig leveranse - både for bygg og utomhus. Innholdsfortegnelse Eiendommen fra A - Å Romskjema Leveransebeskrivelse

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Bebyggelsen Det er 22 leiligheter

Detaljer

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser- og ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp:

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser- og ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp: Prisliste Himmelrommet Kompakt 07.04.2015 Hyttetype BRA Pris S 19m² 1 590 000,- M 25m² 1 800 000,- L 26m² 1 850 000,- XL 39m² 2 000 000,- XXL 49m² 2 200 000,- Tomt nr. 17, 18 og 21-29 har en prisforøkelse

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Jessheim Park, Idretten, 2068 Jessheim i Ullensaker kommune Pris Kr 1.990.000-8.190.000 Omkostninger Se prisliste Totalt ink.

Detaljer

STRANDVEGEN PANORAMA 1-A02-7

STRANDVEGEN PANORAMA 1-A02-7 1 STRANDVEGEN PANORAMA 1-A02-7 Detaljer Pris: 3 300 000 kr By/Sted: Brumunddal Kommune: Ringsaker Fylke: Hedmark Finn kode: 77550858 Etasjer: 3 Bruksareal - m²: 89 Primærrom - m²: 83 Tomteareal - m²: 2900

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å FELT B5 - BYGG E OG F PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 22.04.16 Etg Leil. type Leilighet snr BRA (m2) PRISLISTE P-rom (m2) Balkong/t errasse (m2) Stipulerte felleskostn Pris* Omkost Total

Detaljer

Prisliste. Ølberg Hamn 41 STRANDHUS KYST41.NO

Prisliste. Ølberg Hamn 41 STRANDHUS KYST41.NO Prisliste Ølberg Hamn 41 STRANDHUS KYST41.NO Prisliste TRINN 1 KYST 41 OPPDATERT HUSNR. ANT. ROM BRA P-ROM PRIS 1 3 69 60 2 3 69 60 3 3 69 60 4 3 71,5 62 5 3 69 60 6 3 69 60 7 3 69 60 8 3 71,5 62 9 3 69

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

Strandefjorden Panorama 2

Strandefjorden Panorama 2 Strandefjorden Panorama 2 Prisliste Med alle leiligheter medfølger 1 p-plass og 1 sportsbod i kjeller Omkostninger for kjøper: Dokumentavgift: Ref. prisliste Tinglysingsgebyr for skjøte: kr 525 Tinglysingsgebyr

Detaljer

HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon

HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon NYBYGG HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon Flotte, ferdigstilte funkisleiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III 2 Kontaktperson Line Ericha Strandli Eiendomsmeglerfullmektig

Detaljer

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Prisliste Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Dok. avgift 23.10.2014 Tot. Omk Bygg 4 H0201 2 2 50 46 Solgt 7750 8972 H0202 2 2 50 44 Solgt 7750 8972 H0203 2 3 108 101 Solgt 16720 17942

Detaljer

GUNSTIG MED HUSBANKEN

GUNSTIG MED HUSBANKEN VASSBREKKE 9 BO DER DET SKJER GUNSTIG MED HUSBANKEN PROSJEKTET ER HUSBANKFINANSIERT Hver enkelt kjøper søker om å bli godkjent lånetaker i h.h.t inntekt og faste utgifter iflg. SIFO modellen til Husbanken.

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Generelt Denne Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Kantorveien 2, 1410 Kolbotn Pris kr 4.900.000 kr 12.000.000 Omkostninger kr 20.792 kr 28.042 Totalt ink. omkostninger kr 4.920.792

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Apeloen Bygg A Prisliste Dato: 28.5.2016 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A0101 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0102 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE 1

PROSJEKTBESKRIVELSE 1 PROSJEKTBESKRIVELSE 1 EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN 01.03.2016 FJELLHAMAR TORG LIKE VED DET MESTE 156 Adresse Haneborgveien 91-93, 1472 Fjellhamar BRA fra 25 kvm- til

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3 SALGSPROSPEKT Veslefrikks Vei 3 3 stk. leiligheter Toppleiligheter (2 stk.): Pris kr 3 250 000.- Sokkelleilighet (1 stk): Pris kr 3 500 000.- Toppleiligheter: BRA 134 m2 (Inklusiv innredet ikke målbart

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Pris 1 990 000-9 500 000 Omkostninger 9350 kr-27880 kr Totalt ink. omkostninger 10572 kr-29102 kr Felleskostnader 1250 kr/mnd-3650 kr/mnd

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Ragbakken 20A Pris 2 990 000-5 990 000 Omkostninger 12872-22532 Totalt ink. omkostninger 3002812-6012532 Felleskostnader stipulert

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

SVEIOÅSEN 2.590.000,- Hustype B (Bra 158 m 2 )

SVEIOÅSEN 2.590.000,- Hustype B (Bra 158 m 2 ) SVEIOÅSEN 8 nøkkelferdige eneboliger, Sveio Hustype A (Bra 128 m 2 ) Inkl. tomt (530-637 m 2 ) Hustype B (Bra 158 m 2 ) Inkl. tomt (530-637 m 2 ) 2.475.000,- 2.590.000,- 2.759.000,- Hustype C (Bra 188

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Kantorveien 2, 1410 Kolbotn Pris kr 4.000.000 - kr 12.500.000 Omkostninger kr 20.392 - kr 39.322,- Totalt ink. omkostninger kr

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

BJORBEKK TERRASSE Kjøpsinformasjon

BJORBEKK TERRASSE Kjøpsinformasjon NYBYGG BJORBEKK TERRASSE Kjøpsinformasjon Lettvint, landlig og sentralt DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Bjorbekk Terrasse 2 Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30

Detaljer

KALVATRETUNET SENTRALE OG HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER

KALVATRETUNET SENTRALE OG HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER KALVATRETUNET SENTRALE OG HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER VELKOMMEN INN Kalvatretunet er et boligprosjekt som er planlagt oppført i et flott boligstrøk i Kopervik sentrum. Boligene vil få en særdeles sentral

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD Kjøpsinformasjon DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Hasseldalen Brygge 2 Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

Fagerfjell sportssenter

Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter FRITIDSLEILIGHETER PÅ FAGERFJELL Selveierleiligheter - uten fellesgjeld! Flott fjellutsikt fra leilighetene Alpinanlegg og langrennsløyper ved døren Fagerfjell

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

GUNSTIG MED HUSBANKEN

GUNSTIG MED HUSBANKEN VASSBREKKE 10 BO DER DET SKJER GUNSTIG MED HUSBANKEN PROSJEKTET ER 80% HUSBANKFINANSIERT Hver enkelt kjøper søker om å bli godkjent lånetaker i h.h.t. inntekt og faste utgifter iflg. SIFO modellen til

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Ansvarlig megler (eneboliger) - Byggetrinn 1 - Tore Solberg, (m) 91 64 43 30, epost: tore.solberg@em1.no Eiendommens adresse Nåværende adresse er Iver Hesselbergs

Detaljer